Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แนวข้อสอบ กพ 2557

10,429 views

Published on

http://www.thaisc.com/
แนวข้อสอบ กพ, แนวข้อสอบ กพ 2557, แนวข้อสอบ กพ 57
การันตีจากผู้สอบผ่านเมื่อ ปี 2556 จากยอดจำหน่ายสูงสุด

Published in: Education
  • Be the first to comment

แนวข้อสอบ กพ 2557

  1. 1. ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ กพ 2557 ได้ที่ http://www.thaisc.com/ เรื่องอนุกรม คานาผู้เขียน ทาไมต้องสอบภาค ก. ความหมายของการสอบภาค ก. ความรู้ในการสอบภาค ก. นาไปใช้ในงานราชการได้อย่างไร แบบทดสอบก่อนอ่าน หัวใจของการทาข้อสอบ ความสารถด้านตัวเลข Number factor การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจานวนหรือปริมาณ การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสารถด้านเหตุผล Reasoning factor ฯลฯ

×