งานคอมๆ1

278 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
53
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานคอมๆ1

  1. 1. ใบงานแบบสํารวจและประวัติ นางสาว ชลิตา วงษนอยชั้น ม 6/2 เลขที่ 38 รปภาพของฉน ู ั1. ชื่อ-สกล : นางสาว ชลิตา วงษนอย เลขประจําตัว ุ  43634 เลขที่ 37ชื่อเลน เปล กรุปเลือด Bที่อยู 144 หมู 8 ตําบล แมแฝก อําเภอ สันทรายจังหวัด เชียงใหม 50290
  2. 2. แผนที่จากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยไปบานโทรศัพทที่ติดตอได 087- 18148982. ชื่อบิดา นาย เทิดศักดิ์ วงษนอย โทรศัพท 084- 3784302 ชือมารดา นาง ศรีกุล วงษนอย ่ โทรศัพท 086- 92197933. ชือผูปกครอง นาย เทิดศักดิ์ วงษนอย โทรศัพท 084- 3784302 ่  ความเกี่ยวพันธกับนักเรียน เปน บดา ิ อาชีพ เกษตรกร4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรยน วัฒโนทัยพายัพ ี
  3. 3. เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร ที่เคยเรียนมา ไดแก / M icrosoft W ord / M icrosoft Excel / M icrosoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด M icrosoft W ord โปรแกรมที่อยากใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอน - M icrosoft Powerpoint5. มีเครื่องคอมพิวเตอรใชสวนตัว มี ถามีคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ตดวยหรือไม ใช6. ความใฝฝนในอนาคต อยากเรียนจบแลวมีที่ทํางานที่ดี   คติธรรมประจําใจ อยากลัวในสิ่งที่ยังมาไมถึงสิ่งที่ตองการใหทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียน อยากให โรง มีหองเรียนใหกับนักเรียน ทุกชั้นทุกคน และดูแลความสะอาดของหองน้ําใหดี

×