Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
บทที่ 1                      บทนาแนวคิด ที่มา และความสาคัญ        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศแ...
เพื่อเผยแพร่เนื้อหาหรือสาระสาคัญในการทาสื่อสารคดีให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการทางานตามความสนใจ    ดังนั้น ...
1.4.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 บทที่ 1-บทนำ

639 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 บทที่ 1-บทนำ

 1. 1. บทที่ 1 บทนาแนวคิด ที่มา และความสาคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web;WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว(one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล(Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือWeb 2.0 เป็นยุคที่ทาให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ SocialMedia มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social NetworkWebsite ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการทาสื่อโทรทัศน์นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการทาสื่อโทรทัศน์ สื่อสารคดีเพื่อการพัฒนาสื่อเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 2. 2. เพื่อเผยแพร่เนื้อหาหรือสาระสาคัญในการทาสื่อสารคดีให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการทางานตามความสนใจ ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpressมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทาสื่อโทรทัศน์ศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป1.1 วัตถุประสงค์ 1.1.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง การทาสื่อโทรทัศร์ 1.1.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับการทาสื่อโทรทัศน์ 1.1.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและ นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 1.1.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป1.2 ขอบเขตของโครงงาน 1.2.1 จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง การทาสื่อโทรทัศน์ การทาสื่อสารคดี เทคนิคการทาสื่อสารคดี เทคนิคการตัดต่อ 1.2.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 1.2.2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 1.2.3 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 1.2.2.2 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 1.2.2.3 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe premiere pro CS 51.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.4.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress ในการเผบแพร่ผลงานหรือความรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายที่กว้างขวางในมุมมองของ social Media 1.4.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่องของการทาสื่อโทรทัศน์และการผลิตสื่อสารคดี
 3. 3. 1.4.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 1.4.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 1.4.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์

×