SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
1
Передмова
Інтегрований курс «Дивосвіт» для першого класу початкової школи по-
будований на основі вимог чинного Держстандарту початкової освіти (освіт-
ня галузь «Людина і світ»), який передбачає усвідомлення школярами сво-
єї належності до природи і суспільства, створення елементарної бази для
засвоєння учнями, відповідно до вікових особливостей, різних видів соці-
ального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм,
традицій. Особливу увагу автори програми курсу «Дивосвіт» приділяють
розвивальному аспекту змісту цієї освітньої галузі, який передбачає фор-
мування досвіду творчої діяльності учнів, оволодіння узагальненими спосо-
бами дій, рольове моделювання способів поведінки в різних ситуаціях,
розвиток активного пізнавального ставлення до дійсності. Найважливішим
виховним завданням курсу «Дивосвіт» є формування у школярів патріотиз-
му, поваги до Української держави, її символіки, свідомого бажання зро-
бити свій внесок у становлення України як демократичної заможної держа-
ви — рівноправного члена світової спільноти. Виховне спрямування курсу
«Дивосвіт» забезпечується набуттям учнями досвіду емоційно-ціннісного
ставлення до навколишнього світу через вибір змісту, особистісно значу-
щого для дітей, його зв’язок із навколишньою дійсністю, співвідношення
системи потреб і мотивів, створення умов для самовираження учнів у різних
видах діяльності.
Створюючи програму курсу «Дивосвіт» для першого класу, автори об’єд-
нали цілі і зміст чинних програм для першого класу курсів «Природознавство»
і «Основи здоров’я» у єдиний інтегрований курс, який будується на основних
положеннях, запропонованих у проекті «Нова Українська школа. Концепту-
альні засади реформування середньої школи», проекті «Нова Українська
школа. Основи стандарту освіти», проекті Закону України «Про освіту»
№3491-д від 04.04.2016 р. У цих документах прописані концептуальні засади
реформування середньої освіти України і початкової загальної освіти зокре-
ма. Метою повної загальної середньої освіти в цілому і початкової освіти зо-
крема є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усві-
домлює себе громадянином України, здатна до життя в  суспільстві та
цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення
і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та само-
реалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Саме цю мету
автори зробили провідною в курсі «Дивосвіт».
Курс «Дивосвіт» для першого класу за своїми цілями і змістом є інтегро-
ваним і пропедевтичним. Він об’єднує зміст предметів «Природознавство»
і «Основи здоров’я» для першого класу в єдиний інтегрований курс, спря-
мований на формування універсальних способів дій з об’єктами природи
і основних способів взаємодії з навколишнім соціальним світом. Актуаль-
ність курсу полягає в тому, що він, відповідаючи на потреби сучасного
життя, орієнтований на оновлення змісту та методів навчання в початковій
школі в напрямку формування основних компетентностей для життя, інте-
грації, гуманізації, екологізації знань, на реалізацію особистісно орієнтова-
ного дитиноцентристського підходу до викладання. Курс розрахований на
102 години, 3 години на тиждень (з них 10 годин резервні), що в сумі відпо-
відає тому часу, який виділяється за оновленими програмами для першого
класу на предмети «Природознавство» (68 годин, 2 години на тиждень)
і «Основи здоров’я» (34 години, 2 години на тиждень).
Курс «Дивосвіт» для першого класу враховує різний рівень готовності
дітей до школи, їхні психологічні та вікові особливості. Автори розробили
до курсу навчальний зошит. У кожного першокласника має бути свій влас-
ний помічник — інтерактивний навчальний зошит. Цей посібник — помічник
у набутті нових знань, умінь, навичок, соціального досвіду учнів. Він дає
можливість дитині виконувати завдання, що формують різні способи пізнан-
ня, види мислення, норми співпраці з дорослими та іншими дітьми, сприяє
розвиткові мовлення, пам’яті, дрібної моторики руки.
Курс починається адаптаційною темою, присвяченою введенню в шкіль-
не життя, «Я стаю учнем/ученицею», розрахованою на 20 годин. Ця тема
дозволяє:
• створити умови для адаптування дитини до шкільного життя;
• забезпечити засвоєння основних норм і правил поведінки та взаємодії
у школі;
• діагностувати стартовий рівень підготовки учнів до навчання;
2
• на основі стартових діагностичних робіт продумати та створити робочі
плани з предметів, ураховуючи особливості дітей класу, та за необхідності
скоригувати недоліки дошкільної підготовки.
Введення у шкільне життя — це період, у якому задається певний стиль
усієї подальшої роботи вчителя з дітьми, заснований на принципах педагогіки
партнерства, діти привчаються до нового режиму дня, до нових правил для
учнів. За формою, манерою спілкування уроки з введення у шкільне життя
будуються як навчання навичок навчального співробітництва. Уроки з теми
«Я стаюучнем/ученицею»є інтегрованими.Їхдоцільнопровести(і вчительмає
на це право) за перші десять днів навчання і закінчити святом «Я — учень».
У межах інтегрованого уроку вивчається підпорядкований одній темі
матеріал різних навчальних предметів. Ці уроки розробляються вчителями
на міжпредметній основі з урахуванням дидактичної доцільності. Їх змісто-
ва і структурна цілісність забезпечується добором об’єкта вивчення. Голов-
ною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального обсягу
інформації, а формування цілісної картини світу і підвищення пізнавально-
го інтересу учнів.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до Інструкції щодо заповнення
класного журналу для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
(наказ МОН України від 08.04.2015 р. № 412) дату і тему інтегрованого
уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних
предметів, зміст яких інтегрувався. Програма враховує, що вчитель має
право на вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу,
способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту
освіти. Водночас учителю забезпечується право самостійно переносити
теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, ви-
значати кількість годин на вивчення окремих тем.
Програма курсу «Дивосвіт» для першого класу орієнтована на проблем-
не навчання, за якого засвоєння знань не передує формуванню вмінь,
а відбувається через потребу дитини розв’язати конкретну життєву або
змодельовану й наближену до життя проблему. Автори орієнтувалися на
проект «Нова Українська школа. Основи стандарту освіти» і враховували
ті результати природничої, громадянської, соціальної, мистецької та здо-
ров’язбережної освіти, які в ньому передбачені.
Програма курсу «Дивосвіт» для першого класу дає можливість форму-
вати такі загальнонавчальні вміння та навички.
Навчально-організаційні вміння і навички:
• добирати індивідуальне обладнання для проведення уроку, розклада-
ти його в належному порядку;
• включатися в роботу відразу після вказівки вчителя;
• дотримуватись єдиних вимог щодо оформлення письмових завдань;
• практично розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладин-
ка, корінець, сторінка), користуватися закладкою;
• дотримуватися правильної постави під час читання і письма;
• співпрацювати в парі.
Загальномовленнєві вміння і навички:
• говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою
голосу;
• зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою
і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почу-
те, побачене;
• запитувати про незрозуміле, невідоме тощо;
• з повагою звертатися до вчителя, учнів.
Загальні вміння:
• виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір,
смак тощо;
• знаходити у двох об’єктів однакові, схожі й різні зовнішні ознаки;
• зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни
в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;
• робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами
виконання навчального завдання;
• виконувати завдання за зразком і аналогією.
Контрольно-оцінні вміння:
• знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної
роботи зі зразком і орієнтирами вчителя;
• оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (пра-
вильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити,
чого уникати в наступній роботі та ін.).
3
Теми за оновленими програмами 2016—2017 н. р. Теми інтегрованого курсу «Дивосвіт»
*У дужках указано № теми з предмета
«Природознавство» (№ _А)
або «Основи здоров’я» (№ _Б)
А «Природознавство» Б «Основи здоров’я»
1 2 3
I. Навколишній світ I. Здоров’я людини
Введення у шкільне життя.
Модуль «Я стаю учнем/ ученицею»
1А Людина і природа: чому ми
любимо і бережемо природу
1Б Що вивчає предмет «Основи здо-
ров’я»
1 Шкільне свято «Свято першого дзвоника».
Моя країна — Україна
2А Природні та рукотворні
(штучні) тіла
2Б Наша школа.
Ознайомлення учнів із шкільними
приміщеннями, їх призначенням та
правилами поводження в них. Прави-
ла поведінки в школі. Дотримання по-
рядку в класі й у школі.
Практична робота.
Знайомство зі школою. (Екскурсія
школою.)
2 Знайомство. Я вчуся знайомитися. Перше шкіль-
не правило — «Правило піднятої руки».
2Б (Дотримання порядку в класі й у школі.)
3А Жива і  нежива природа.
Тіла неживої природи
3Б Безпека у школі.
Безпека першокласника. Правила
безпечної поведінки у школі (на уроці,
перерві, у спортивному залі і на май-
данчику; у  шкільних коридорах, на
сходах, у дверях)
3—4 Знайомство зі школою. Моя школа. Практична
робота. Екскурсія школою.
2Б (Ознайомлення учнів із шкільними приміщення-
ми, їх призначенням та правилами поводження в них.
Правила поведінки в школі. Дотримання порядку в кла-
сі й у школі.
Практична робота.
Знайомство зі школою. (Екскурсія школою.))
4
Продовження таблиці
1 2 3
4А
Організми та їхні ознаки.
Умови, необхідні для життя
4Б Рости здоровим! Ознаки хвороби.
Що таке здоров’я. Ознаки здоров’я
і хвороби. Як поводитися при захво-
рюванні
5—6 Я вчуся вітатися. Я  вчуся працювати в  парі.
Я збираю портфель.
3Б (Безпека у  школі. Безпека першокласника.
Правила безпечної поведінки у школі (на уроці, пе-
рерві, у спортивному залі і на майданчику; у шкіль-
них коридорах, на сходах, у дверях)).
9Б (Стеж за поставою! Постава. Ознаки пра­
вильної постави. Як правильно сидіти за партою.
Порівняння правильного і неправильного сидіння за
партою).
10Б (Твоє робоче місце. Робоче місце першоклас-
ника. Як підтримувати порядок на своєму робочому
місці.
Практична робота. Як складати портфель)
5А
Як людина пізнає світ
і знаходить відповіді на запи-
тання про природу
5Б Убережися від хвороб!
Порушення здоров’я (травми, за-
хворювання) та їх профілактика. При-
чини хвороб. Чинники, що впливають
на здоров’я
7—8 Мій день. Мої ранкові справи.
Мій шкільний час. Я складаю розпорядок дня.
Я вчуся відпочивати.
8Б (Розпорядок дня. Що таке розпорядок дня.
Ознайомлення з режимом дня першокласника. Зна-
чення розпорядку дня для здоров’я. Практична
робота.
Складання розпорядку дня (з  допомогою до­
рослих)).
7Б (Дбай про своє здоров’я.
Щоденне піклування про своє здоров’я)
5
Продовження таблиці
1 2 3
6А Спостереженняі досліди —
методи вивчення природи
6Б Як росте і розвивається людина.
Ознаки росту й розвитку людини.
Практичні роботи.
Вимірювання зросту і  маси тіла
(з допомогою дорослих).
Створення малюнка «З  дому до
школи»
9 Моя безпечна дорога до школи. Я пасажир, я пі-
шохід. Мій маршрут до школи.
Продовжуємо і закріплюємо:
24Б (Мікрорайон школи. Дорога до школи. Терито-
рія і мікрорайон школи. Вулиці, що розташовані побли-
зу школи. Вибір безпечного маршруту від школи додо-
му. Правила безпечної поведінки на шляху від школи
додому.
Практична робота.
Вибір безпечного маршруту від школи додому).
25Б (Крокуємо вулицею.
Складові дороги — тротуар, проїзна частина, бор-
дюр. Перехрестя).
26Б (Переходимо дорогу.
Пішохідний перехід. Види переходів — наземний,
підземний, надземний. Дорожні знаки, що познача-
ють пішохідний перехід. Правила переходу проїзної
частини дороги. Безпечна поведінка на вулицях і до-
рогах).
27Б (Я — пасажир. Правила користування громад-
ським транспортом та правила поведінки в ньому)
7А Прилади, необхідні для пі-
знання природи
II. Фізична складова здоров’я
10 Я вчуся бути уважним на уроці.
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у  гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння
дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одноліт-
ками)
7Б Дбай про своє здоров’я.
Щоденне піклування про своє здо-
ров’я.
Практична робота.
Фізкультхвилинки для зменшення
втоми і  підвищення працездатності
(розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)
6
Продовження таблиці
1 2 3
8А Практична робота.
Дослідження дрібних дета-
лей предметів за допомогою
лупи
8Б Розпорядок дня.
Що таке розпорядок дня. Ознайом-
лення з режимом дня першокласника.
Значення розпорядку дня для здо-
ров’я.
Практична робота.
Складання розпорядку дня (з допо-
могою дорослих)
11 Я вчуся оцінювати роботу.
Я вчуся сперечатися, а не сваритися.
31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вер-
бальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоцій-
ногостану.Прийомидлясамозаспокоєння.Якпокращи-
ти настрій. Практична робота. Вправи «Вгадай
емоцію»,«Намалюйнастрій».Ігри,щосприяютьгарному
настрою).
Продовжуємо і закріплюємо:
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей
у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками)
9А Значення природи для
життя людини
9Б Стеж за поставою!
Постава. Ознаки правильної поста-
ви. Як правильно сидіти за партою.
Порівняння правильного і неправиль-
ного сидіння за партою.
Практична робота.
Вправи для формування правильної
постави і стопи
12 Мій клас.
Продовжуємо і закріплюємо:
10Б (Твоє робоче місце. Робоче місце першоклас-
ника. Як підтримувати порядок на своєму робочому
місці. Як складати портфель).
21Б (Що робити, коли заблукаєш.
Поведінка дитини в автономній ситуації в населено-
му пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу).
До кого можна звернутися по допомогу, якщо заблу-
кав, загубився, відстав від класу. Практична робота.
Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблу-
кав, загубився, відстав від класу).
31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вер-
бальніі невербальнівиявиемоцій.Оцінюванняемоційно­
го стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити
настрій. Практична робота. Вправи «Вгадай емоцію»,
«Намалюйнастрій».Ігри,щосприяютьгарномунастрою)
7
Продовження таблиці
1 2 3
10А Бережне ставлення до
природи
10Б Твоє робоче місце.
Робоче місце першокласника. Як
підтримувати порядок на своєму робо-
чому місці.
Практична робота.
Як складати портфель
13 Я вчуся дружити. Килимок миру. Мирилки.
Продовжуємо і закріплюємо:
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей
у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками).
31Б (Настрій людини.
Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні
вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми
для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Прак-
тична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй
настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою)
11А Екскурсія. Спостереження
за осінніми змінами у живій
та неживій природі
11Б Чистота — запорука здоров’я.
Правила особистої гігієни. Підтри-
мання чистоти і порядку в класі, школі,
вдома
14 Думки, які мені допомагають.
28Б (Унікальність людини.
Неповторність і унікальність кожної людини. Схожі
риси і відмінності).
Продовжуємо і закріплюємо:
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей
у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками).
31Б (Настрій людини.
Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні
вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми
для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Прак-
тична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй
настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою)
8
Продовження таблиці
1 2 3
II. Нежива природа 12Б Доглядай за своїм тілом!
Продовження вивчення теми про
правила особистої гігієни. Догляд за
своїм тілом, руками. Предмети загаль-
ної та особистої гігієни. Як правильно
мити руки, використовувати засоби
гігієни.
Практична робота.
Як треба мити руки
15 Я вчуся запитувати.
32Б (Учися приймати рішення.
Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рі-
шення для здоров’я. До кого можна звертатися по
допомогу для прийняття правильних рішень).
Продовжуємо і закріплюємо:
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культур-
ної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння
дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одно-
літками)
12А Сонце та його значення
для життя на Землі
13А Повітря. Властивості пові-
тря.
Практична робота. Озна-
йомлення із властивостями по-
вітря
13Б Харчуйся правильно!
Правила харчування. Харчування
і здоров’я. Корисні і шкідливі продукти
і напої
16 Я вчуся уважно виконувати завдання. Пастка.
Продовжуємо і закріплюємо:
32Б (Учися приймати рішення.
Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рі-
шення для здоров’я. До кого можна звертатися по
допомогу для прийняття правильних рішень)
14А Значення повітря для жи-
вої природи
14Б Фізичні вправи.
Значення фізичних вправ для здо-
ров’я людини. Практична робота.
Розучування фізкультхвилинок,
комплексу вправ для фізичної заряд-
ки. Гра «Лисиця і курчата»
17 Я помиляюся — я вчуся.
Продовжуємо і закріплюємо:
31Б (Настрій людини.
Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні
вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми
для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Практич-
на робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй на-
стрій». Ігри, що сприяють гарному настрою).
32Б (Учися приймати рішення.
Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рі-
шення для здоров’я. До кого можна звертатися по
допомогу для прийняття правильних рішень)
9
Продовження таблиці
1 2 3
15А Вода та її властивості.
Практична робота. Озна-
йомлення із властивостями води
15Б Загартовуйся!
Правила і процедури загартовуван-
ня. Значення загартовування для здо-
ров’я людини
18—
19
Я вчуся працювати разом. Лічилки. Робота
в групі. Чарівні слова, які допоможуть тобі домо-
витися.
18Б (Дівчатка і хлопчики.
Уміння товаришувати. Як піклуватися і надавати до-
помогу своїм друзям. Одяг, заняття, спільні ігри для
хлопчиків і дівчаток.
Практична робота. Розігрування діалогів знайом-
ства. Гра «Вовк і коза»).
Продовжуємо і закріплюємо:
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у  гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння
дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одноліт-
ками)
16А Значення води у природі та
житті людей
16Б Відпочинок.
Значення відпочинку для здоров’я
людини. Активний і пасивний відпо-
чинок.
Практична робота.
Гра «Горобчики­-стрибунчики»
20 Створення колажу «Ми».
Продовжуємо і закріплюємо:
28Б (Унікальність людини.
Неповторність і унікальність кожної людини. Схожі
риси і відмінності).
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у  гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння
дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одноліт-
ками).
У навчальному зошиті цього уроку немає, це підго-
товка до свята «Я — учень»
10
Продовження таблиці
1 2 3
17А Ґрунт. Властивості ґрунту
III. Соціальна складова здоров’я
21 Підбиваємо підсумки: правила мого класу, мої
перші досягнення. Моє перше шкільне свято
«Я — учень».
Продовжуємо і закріплюємо:
29Б (Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей. Правила культурної
поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися
у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей
у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками).
31Б (Настрій людини.
Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні
вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми
для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Прак-
тична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй
настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою)
17Б Піклування про здоров’я в сім’ї.
Як піклуватися про своє здоров’я
і здоров’яоточуючихлюдей.Якнадава-
ти посильну допомогу членам родини.
Обов’язки і відпочинок у сім’ї
18А Практична робота. Озна-
йомлення із властивостями піску
та глини пропускати воду
18Б Дівчатка і хлопчики.
Уміння товаришувати. Як
піклуватися і надавати допомогу
своїм друзям. Одяг, заняття, спільні
ігри для хлопчиків і дівчаток.
Практична робота.
Розігрування діалогів знайомства.
Гра «Вовк і коза»
Модуль «Навколишній світ. Нежива природа»
19А Значення ґрунту для живої
природи
19Б Де можна гратися, а де — ні.
Безпечні місця для ігор і  розваг.
Правила безпечної поведінки під час
ігор і розваг.
Практична робота.
Визначеннябезпечнихмісцьдляігор
на шкільному подвір’ї. Гра «Кіт і миша»
22 Що я можу, що я знаю.
Я можу зростати, рухатися, харчуватися, дихати,
вчитися
11
Продовження таблиці
1 2 3
20А Підсумковий урок за темою
«Нежива природа»
20Б Що робити в небезпечних ситуа-
ціях.
Поведінка дитини в  небезпечних
ситуаціях за відсутності дорослих.
Правила безпечної поведінки вдома.
Повідомлення про небезпеку за теле-
фоном екстреної допомоги.
Практична робота.
Моделювання ситуації повідомлен-
ня про небезпеку за телефоном екс-
треної допомоги
23 Я можу навчатися і навчати інших. Я люблю при-
роду і хочу її вивчати.
1А (Людина і природа: чому ми любимо і бережемо
природу)
III. Жива природа
21Б Що робити, коли заблукаєш.
Поведінка дитини в автономній си-
туації в населеному пункті (якщо за-
блукав, загубився, відстав від класу).
До кого можна звернутися по допо-
могу, якщо заблукав, загубився, від-
став від класу.
Практична робота.
Моделювання ситуації пошуку допо-
моги, якщо заблукав, загубився, від-
став від класу
24 Живе та неживе.
3А (Жива і нежива природа. Тіла неживої природи)
21А Рослини, їх будова
22А Дерева, кущі, трав’янисті
рослини рідного краю
22Б Як поводитися з  незнайомими
людьми.
Поведінка дитини з  незнайомими
людьми (на пропозицію солодощів,
іграшок, розваг — піти погуляти, по-
гратися тощо). Як поводитися у квар-
тирі, коли дзвонять у двері та ін.
25 Живе. Неживе, створене природою.
2А (Природні та рукотворні (штучні) тіла).
Продовжуємо і закріплюємо:
3А (Жива і нежива природа. Тіла неживої природи)
12
Продовження таблиці
1 2 3
23А Практична робота. Вивчен-
ня будови рослин
23Б Коли ти сам удома.
Безпечні місця і предмети для ігор
і розваг удома. Побутові небезпеки.
Предмети, якими гратися не можна.
Визначення предметів, якими можна
користуватися самостійно. Правила
безпечної поведінки під час ігор і роз-
ваг удома за відсутності дорослих
26 Що необхідне для життя.
4А (Організми та їхні ознаки. Умови, необхідні для
життя).
12А (Сонце та його значення для життя на Землі)
24А Листяні та хвойні рослини 24Б Мікрорайон школи. Дорога до
школи.
Територія і мікрорайон школи. Ву-
лиці, що розташовані поблизу школи.
Вибір безпечного маршруту від школи
додому. Правила безпечної поведінки
на шляху від школи додому.
Практична робота.
Вибір безпечного маршруту від
школи додому
27 Мої запитання. Як шукати відповідь.
5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на
запитання про природу)
25А Дикорослі та культурні рос-
лини
25Б Крокуємо вулицею.
Складові дороги — тротуар, проїз-
на частина, бордюр. Перехрестя
28 Я — спостерігач. Щоденник спостережень.
6А (Спостереження і досліди — методи вивчення
природи).
Продовжуємо і закріплюємо:
5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на
запитання про природу)
26А Кімнатні рослини 26Б Переходимо дорогу.
Пішохідний перехід. Види перехо-
дів — наземний, підземний, надзем-
ний. Дорожні знаки, що позначають
пішохідний перехід. Правила переходу
проїзної частини дороги. Безпечна по-
ведінка на вулицях і дорогах
29 Я — дослідник. Кроки досліду: питання, припу-
щення (гіпотеза), дослід, спостереження, відповідь.
Продовжуємо і закріплюємо:
5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на
запитання про природу).
6А (Спостереження і досліди — методи вивчення
природи)
13
Продовження таблиці
1 2 3
27А Практична робота. Догляд
за рослинами у класі
27Б Я — пасажир.
Правила користування громад-
ським транспортом та правила пове-
дінки в ньому
30 Дослід. Щоденник досліду.
Продовжуємо і закріплюємо:
4А (Організми та їхні ознаки. Умови, необхідні для
життя).
5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на
запитання про природу).
6А (Спостереження і досліди — методи вивчення
природи)
28А Лікарські рослини рідного
краю
IV. Психічна і духовна складові здоров’я 31 Мої помічники — прилади.
7А (Прилади, необхідні для пізнання природи)
28Б Унікальність людини.
Неповторність і унікальність кожної
людини. Схожі риси і відмінності
32 Я проводжу дослідження за допомогою лупи.
8А (Практична робота. Дослідження дрібних дета-
лей предметів за допомогою лупи)
29А Первоцвіти 29Б Поважай себе та інших.
Повага до себе та інших людей.
Правила культурної поведінки. Як зу-
стрічати гостей та як поводитися
у гостях. Дружні стосунки між учнями.
Вправляння дітей у ввічливому спілку-
ванні з дорослими й однолітками
33 Я вимірюю свій зріст і масу тіла. Я і час.
6Б (Як росте і розвивається людина. Ознаки росту
й розвитку людини. Практична робота. Вимірювання
зросту і маси тіла (з допомогою дорослих))
30А Охорона рослин 30Б Народні традиції. Родинні свята.
Народні традиції, родинні свята
і здоров’я. Корисні і шкідливі традиції
святкування.
Практична робота.
Створення пам’ятки «Як влаштувати
веселе свято»
34 Я спостерігаю зміни у природі з часом. Зміни, на
які потрібні великі проміжки часу.
11А (Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами
у живій та неживій природі).
9А (Значення природи для життя людини).
12А (Сонце та його значення для життя на Землі)
14
Продовження таблиці
1 2 3
31А Практична робота. Упізна-
вання дерев, кущів і трав
31Б Настрій людини.
Емоції та настрій людини. Вер-
бальні і  невербальні вияви емоцій.
Оцінювання емоційного стану. При-
йоми для самозаспокоєння. Як по-
кращити настрій.
Практична робота.
Вправи «Вгадай емоцію», «Нама-
люй настрій». Ігри, що сприяють гар-
ному настрою
35 Я знаю, що таке тиждень.
Як пройшов мій тиждень
32А Охорона рослин 32Б Учися приймати рішення.
Рішення і  наслідки. Уміння при-
ймати рішення. Рішення для здо-
ров’я. До кого можна звертатися по
допомогу для прийняття правильних
рішень
36 Я складаю кольорове коло року.
11А (Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами
у живій та неживій природі).
9А (Значення природи для життя людини).
12А (Сонце та його значення для життя на Землі)
33А Тварини 33Б Корисні та шкідливі звички.
Звички і здоров’я. Шкода від ку-
ріння. Знак «Курити заборонено».
Про пасивне куріння. Піклування про
своє здоров’я і  здоров’я оточуючих
людей. Традиції збереження здоров’я
у родинах
37–
38
Моя перша експедиція у природу. Пошуки осін-
ніх скарбів.
9А (Значення природи для життя людини).
10А (Бережне ставлення до природи)
15
Продовження таблиці
1 2 3
34А Дикі та свійські тварини 34Б Наближаються канікули! Підсум-
ковий урок.
Узагальнення знань з  основ здо-
ров’я. Підсумок гри «Перевір себе».
Як відпочивати і загартовуватися уліт-
ку. Безпечний відпочинок улітку.
Практична робота.
Вимірювання зросту і маси тіла (за
допомогою дорослих).
Результати гри «Перевір себе».
Перегляд та обговорення поведінки
персонажів мультфільмів, їхнього став-
лення до свого здоров’я та до здоров’я
інших. Мультфільм «Мийдодір».
Свято «День здоров’я»
39 Мої осінні скарби. Осінні явища природи.
9А (Значення природи для життя людини).
10А (Бережне ставлення до природи)
35А Тварини — домашні улюб­
ленці
40 П’ять моїх помічників у дослідженнях (зір, слух,
дотик, нюх, смак).
Дивлюся навколо і шукаю воду
36А Комахи 41 Я досліджую воду (чи має смак, запах, форму,
прозорість, текучість).
15А (Вода та її властивості.
Практична робота. Ознайомлення із властивостя-
ми води)
37А Риби 42 Я досліджую, що пропускає воду. Як я вико-
ристовую воду.
15А (Вода та її властивості.
Практична робота. Ознайомлення із властивостя-
ми води).
16А (Значення води у природі та житті людей).
10А (Бережне ставлення до природи)
16
Продовження таблиці
1 2 3
38А Птахи 43 Шукаю невидимку. Я досліджую повітря.
Мені потрібне чисте повітря.
13А (Повітря. Властивості повітря.
Практична робота. Ознайомлення із властивостя-
ми повітря).
14А (Значення повітря для живої природи).
9А (Значення природи для життя людини)
39А Звірі 44–
45
Я шукаю ґрунт.
Я досліджую ґрунт.
17А (Ґрунт. Властивості ґрунту).
18А (Практична робота. Ознайомлення із власти-
востями піску та глини пропускати воду).
19А (Значення ґрунту для живої природи).
10А (Бережне ставлення до природи)
40А Охорона тварин 46–
47
Чого я навчився.
20А (Підсумковий урок за темою «Нежива природа»)
Модуль «Здоров’я людини».
41А Підсумковий урок за те-
мою «Жива природа»
48 Я вивчаю будову свого тіла
ІV. Моя країна — Україна 49 Я — цілісність
42А Україна —мояБатьківщина 50 Як моє тіло захищається
17
Продовження таблиці
1 2 3
43А Карта України 51 Як я рухаюсь.
14Б (Фізичні вправи. Значення фізичних вправ для
здоров’я людини. Практична робота. Розучування
фізкультхвилинок, комплексу вправ для фізичної за-
рядки. Гра «Лисиця і курчата»).
7Б (Дбай про своє здоров’я.
Щоденне піклування про своє здоров’я. Практична
робота. Фізкультхвилинки для зменшення втоми і під-
вищення працездатності (розслаблення очей і м’язів
рук, тулуба).
15Б (Фізичні вправи і загартовування).
16Б (Активний і пасивний відпочинок)
44А Різноманітність природи
України: гори, моря, річки,
озера, луки, ліси
52 Яка в мене постава.
9Б (Стеж за поставою!
Постава. Ознаки правильної постави. Як правильно
сидіти за партою. Порівняння правильного і неправиль-
ного сидіння за партою.
Практична робота. Вправи для формування пра-
вильної постави і стопи)
45А Дніпро — найбільша річка
України
53 Я стежу за своїм харчуванням.
13Б (Харчуйся правильно! Правила харчування.
Харчування і здоров’я. Корисні і шкідливі продукти
і напої)
46А Бурий ведмідь — найбіль-
ший звір України
54 Мандрівка бутерброда.
12Б (Доглядай за своїм тілом!
Продовження вивчення теми про правила особистої
гігієни. Догляд за своїм тілом, руками. Предмети за-
гальної та особистої гігієни. Як правильно мити руки,
використовувати засоби гігієни)
18
Продовження таблиці
1 2 3
47А Найменша пташка Украї-
ни — золотомушка
55 Моє меню. Я піклуюся про своє здоров’я і здо-
ров’я інших.
17Б (Піклування про здоров’я в сім’ї.
Як піклуватися про своє здоров’я і здоров’я оточу-
ючих людей. Як надавати посильну допомогу членам
родини. Обов’язки і відпочинок у сім’ї)
48А Медоносна бджола 56 Я — культурна людина.
11Б (Чистота — запорука здоров’я.
Правила особистої гігієни. Підтримання чистоти і по-
рядку в класі, школі, вдома).
12Б (Доглядай за своїм тілом!
Продовження вивчення теми про правила особистої
гігієни. Догляд за своїм тілом, руками. Предмети за-
гальної та особистої гігієни. Як правильно мити руки,
використовувати засоби гігієни.
Практична робота. Як треба мити руки)
49А Сом — найбільша прісно-
водна риба
57 Органи мого тіла
50А Україна — і для себе і для
світу
58 Мої легені
51—
64А
Екскурсії за вибором учи-
теля
59 Мені потрібне чисте повітря.
Я вивчаю правила загартовування.
15Б (Загартовуйся! Правила і процедури загартову-
вання. Значення загартовування для здоров’я людини)
Закінчення таблиці
19
Наступні теми інтегрованого курсу «Дивосвіт»
60. Моє серце.
61. Мої помічники — органи чуття.
62. Мої невеличкі дослідження.
63. Я порівнюю предмети.
64. Я обережно користуюся предметами. Я знаю, де можна гратися,
а де — ні.
Дитина вдома. Правила безпеки в побуті.
19Б (Де можна гратися, а де — ні.
Безпечні місця для ігор і розваг. Правила безпечної поведінки під час
ігор і розваг. Практична робота. Визначення безпечних місць для ігор на
шкільному подвір’ї. Гра «Кіт і миша»).
20Б (Що робити в небезпечних ситуаціях.
Поведінка дитини в небезпечних ситуаціях за відсутності дорослих.
Правила безпечної поведінки вдома. Повідомлення про небезпеку за
телефоном екстреної допомоги.
Практична робота. Моделювання ситуації повідомлення про
небезпеку за телефоном екстреної допомоги).
65. Моє здоров’я.
Здоров’я та його ознаки. Порушення здоров’я (травми, захворювання)
та їх профілактика. Практична робота. Обговорення поведінки казкових
і літературних персонажів, їхнього ставлення до свого здоров’я та до
здоров’я інших.
1Б (Що вивчає предмет «Основи здоров’я»).
4Б (Рости здоровим! Ознаки хвороби.
Що таке здоров’я. Ознаки здоров’я і хвороби. Як поводитися при
захворюванні).
66. Мій щоденник піклування про своє здоров’я.
Щоденне піклування про своє здоров’я. Розпорядок дня. Емоції та
настрій людини. Як покращити настрій.
5Б (Убережися від хвороб!
Порушення здоров’я (травми, захворювання) та їх профілактика.
Причини хвороб. Чинники, що впливають на здоров’я).
16Б (Відпочинок. Значення відпочинку для здоров’я людини. Активний
і пасивний відпочинок.
Практична робота. Гра «Горобчики­-стрибунчики»).
67. Я вчуся бачити наслідки своїх вчинків.
Рішення і наслідки. Уміння ухвалювати рішення. Рішення для здоров’я.
Поведінка в небезпечних ситуаціях. Телефони аварійних служб. Поведінка
дитини в автономній ситуації у населеному пункті (якщо заблукав,
загубився, відстав від класу).
22Б (Як поводитися з незнайомими людьми.
Поведінка дитини з незнайомими людьми (на пропозицію солодощів,
іграшок, розваг — піти погуляти, погратися тощо). Як поводитися
у квартирі, коли дзвонять у двері та ін.).
33Б (Корисні та шкідливі звички.
Звички і здоров’я. Шкода від куріння. Знак «Курити заборонено». Про
пасивне куріння. Піклування про своє здоров’я і здоров’я оточуючих
людей. Традиції збереження здоров’я у родинах).
68. Я вчуся правильно повідомляти про небезпеку.
Практична робота. Моделювання ситуації повідомлення про
небезпеку за телефонами аварійних служб. Практична робота.
Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблукав, загубився,
відстав від класу.
23Б (Коли ти сам удома. Безпечні місця і предмети для ігор і розваг
удома. Побутові небезпеки. Предмети, якими гратися не можна.
20
Визначення предметів, якими можна користуватися самостійно. Правила
безпечної поведінки під час ігор і розваг удома за відсутності дорослих).
69. Чого я навчився. Свято «День здоров’я».
34Б (Підсумковий урок. Узагальнення знань з основ здоров’я.
Підсумок гри «Перевір себе». Як відпочивати і загартовуватися улітку.
Безпечний відпочинок улітку).
Модуль
«Моя країна — Україна. Жива природа»
70. Моя країна. Карта України.
42А (Україна — моя Батьківщина).
43А (Карта України).
71. Київ — столиця України.
72. Моє місто. Моє село.
73. Моя вулиця. Моя адреса
74. Я люблю свій рідний край.
10А (Бережне ставлення до природи).
75. Я вивчаю різноманітність природи України, її гори, моря, річки,
озера, луки, ліси.
Дніпро — найбільша річка України (проект).
44А (Різноманітність природи України: гори, моря, річки, озера, луки,
ліси).
45А (Дніпро — найбільша річка України).
76. Зміни у природі. Весна. Первоцвіти.
29А (Первоцвіти).
10А (Бережне ставлення до природи).
12А (Сонце та його значення для життя на Землі).
30А (Охорона рослин).
77. Свята навесні.
Практична робота. Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе
свято».
30Б (Народні традиції. Родинні свята.
Народні традиції, родинні свята і здоров’я. Корисні і шкідливі традиції
святкування. Практична робота.
Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе свято»).
78. Я люблю і вивчаю природу рідного краю. Я упізнаю дерева,
кущі, трав’янисті рослини.
9А (Значення природи для життя людини).
22А (Дерева, кущі, трав’янисті рослини рідного краю).
31А (Практична робота. Упізнавання дерев, кущів і трав за наочні-
стю).
30А (Охорона рослин).
79. Я вивчаю рослини і їхню будову.
12А (Сонце та його значення для життя на Землі).
21А (Рослини, їх будова).
23А (Практична робота. Вивчення будови рослин (корінь, стебло,
листок, квітка, плід) за наочністю).
80. Я вивчаю листяні та хвойні рослини. Я вивчаю дикорослі та
культурні рослини.
24А (Листяні та хвойні рослини).
25А (Дикорослі та культурні рослини).
30А (Охорона рослин).
81. Я вивчаю кімнатні рослини і доглядаю за ними.
Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами.
26А (Кімнатні рослини).
21
27А (Практична робота. Догляд за рослинами у класі (полив,
розпушення ґрунту, очищення листків від пилу)).
82. Які рослини можуть лікувати?
Чому рослини треба охороняти?
28А (Лікарські рослини рідного краю).
30А (Охорона рослин).
10А (Бережне ставлення до природи).
83. Добра справа для природи (проект).
9А (Значення природи для життя людини).
10А (Бережне ставлення до природи).
30А (Охорона рослин).
84. Я вивчаю тварин. Я розрізняю диких та свійських тварин.
33А (Тварини).
34А (Дикі та свійські тварини).
40А (Охорона тварин).
85. Мої домашні улюбленці. Хто живе в моїй оселі? (проект).
35А (Тварини — домашні улюбленці).
86. Я вивчаю тваринний світ України. Звірі. Бурий ведмідь — най-
більший звір України.
10А (Бережне ставлення до природи).
39А (Звірі).
46А (Бурий ведмідь — найбільший звір України).
87. Я вивчаю тваринний світ України. Птахи. Найменша пташка
України — золотомушка.
38А (Птахи).
10А (Бережне ставлення до природи).
47А (Найменша пташка України — золотомушка).
Я вивчаю тваринний світ України. Комахи. Медоносна бджола. Як
живуть мурахи? (проект).
36А (Комахи).
48А (Медоносна бджола).
10А (Бережне ставлення до природи).
88. Я вивчаю тваринний світ України. Риби. Сом — найбільша
прісноводна риба.
37А (Риби).
49А (Сом — найбільша прісноводна риба).
10А (Бережне ставлення до природи).
89. Я вивчаю скарби України. Я добуваю олію із насіння соняшника.
50А (Україна — і для себе і для світу. Практична робота. Добування
олії із насіння соняшника).
90–91. Чого я навчився.
41А (Підсумковий урок за темою «Жива природа»).
Шановні колеги!
Одним із головних документів у роботі вчителя є календарно-тематич-
ний план, за допомогою якого фахівець планує свою роботу протягом
навчального року. Орієнтовний календарно-тематичний план з інтегрова-
ного курсу «Дивосвіт», що пропонується, розроблено з урахуванням ком-
петентнісного підходу, предметних і ключових компетентностей, діяльніс-
ного підходу на інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових
22
методів. У орієнтовному календарно-тематичному плані також передба-
чено, що вчитель уточнює очікувані результати на кожен тиждень навчан-
ня з урахуванням послідовності розвитку конкретних умінь та окреслено
теми, проблеми чи проекти цього тижня; передбачений корекцій-
но-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних
досягненнях учнів; закладена можливість самостійного розподілу вчите-
лем 20-відсоткового резерву часу.
Конкретним результатом вивчення курсу «Дивосвіт» має бути розвиток
таких наскрізних умінь:
	 •	розв’язую проблеми (запитую про те, що мене цікавить і хвилює,
обираю суттєву для розв’язання проблеми інформацію, пропоную влас-
не розв’язання проблеми або обираю одне із запропонованих, одер-
жую задоволення від пошуку шляхів розв’язання проблеми, не боюся
помилятися);
	 •	критично мислю (визначаю співвідношення частин і цілого, знаходжу
спільні й відмінні ознаки, замислююся, чи все, про що я дізнаюся, прав-
диве, висловлюю свою думку на основі власного досвіду);
	 •	творчо мислю (креативність) (відзначаю незвичне довкола себе, при-
думую нове застосування звичним речам, намагаюся виконувати роботу
новим незвичним способом, вивчаю нові слова);
	 •	співпрацюю (пояснюю, чому важливо працювати в команді, разом з
іншими встановлюю для групи послідовність виконання дій, виконую
різні ролі в групі);
	 •	ефективно спілкуюся (висловлюю свої думки, даю змогу висловитися ін-
шим,уважнослухаюспіврозмовника,ставлюзапитаннязазмістомрозмови,
пояснюю, що відчуваю, розрізняю позитивні й негативні емоції, надаю до-
помогу тим, хто цього потребує, коли мені важко, прошу допомоги і вислов-
люю вдячність за неї, прошу вибачення, якщо когось образив / образила);
	 •	досліджую (визначаю проблему, що мене цікавить, розпитую про неї,
роблю припущення, розрізняю фантазію і реальність, спостерігаю, екс-
периментую, виконую прості досліди за підтримки дорослих, відстежую
послідовність подій і явищ, фіксую те, що побачив / побачила, описую,
що нового я дізнався / дізналася, намагаюся узагальнити виявлене
словесно, через малюнок, схему);
	 •	організовую свою діяльність (з допомогою інших формулюю цілі
власного навчання, працюю за наданим планом, дотримуючись відве-
деного часу на його виконання, переглядаю свою роботу після її закін-
чення, пояснюю, які завдання я виконав / виконала добре);
	 •	рефлексую (після виконаної роботи розповідаю, про що дізнав-
ся  /  дізналася, що мені було складно і що зміг (змогла) зробити
вдало, пояснюю, що було для мене цікавого, нового і що мене здиву-
вало);
	 •	читаю вдумливо (обмірковую, про що читаю, виокремлюю головну
думку прочитаного, виділяю частини тексту, вирізняю факти в тексті й
пояснюю, що думаю про них, вирізняю фантазію і реальність, пояснюю,
які тексти я люблю читати, порівнюю прочитане з життєвим досвідом,
цікавлюся новими ідеями, висловленими в тексті, запитую про те, що
мене цікавить).
Зміст програми «Дивосвіт» дає можливість формувати різні компетент-
ності учнів, тому що курс є інтегрованим.
На уроках курсу «Дивосвіт» під час використання різних типів робіт
можна забезпечувати формування:
	 •	ціннісних орієнтацій щодо цілісності й різноманітності природи, ефектив-
ної, безпечної і природоохоронної поведінки у довкіллі;
	 •	наукового, критичного мислення для розв’язання проблем природничо-
го характеру;
	 •	творчого самовираження;
	 •	активної громадянської позиції, підприємливості, здатності застосовува-
ти моделі здорової поведінки, відстоювати інтереси особистого, сімей-
ного і суспільного здоров’я;
	 •	власної ідентичності та готовності до змін через вироблення поваги до
інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття і розбіжності
суджень, набуття досвіду взаємодії та співпраці через обмірковування
прийнятих у класі, школі і місцевій громаді соціальних норм;
	 •	відповідальності за свої вчинки.
Запропонованим «Орієнтовним календарно-тематичним планом» учи-
тель може користуватися творчо, використовуючи його як орієнтир для
розробки власних планів-конспектів уроків з курсу «Дивосвіт».
23
КаЛеНдарНо-ТемаТиЧНий ПЛаН КУрСУ «дивоСвІТ» дЛЯ 1 КЛаСУ
102 години на рік
(3 години на тиждень)
10 годин — резервні
1 частина «Я стаю учнем/ученицею»
№ дата Тема
Формування загальнонавчальних
умінь і навичок
результати уроку
1 Шкільне свято «Свято
першого дзвоника».
моя країна — Україна
2 Знайомство. Я  вчуся
знайомитися. Перше
шкільне правило  —
«Правило піднятої руки»
включатися в роботу відразу після вказівки
вчителя;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
учиться знайомитися, відкриває для себе
партнерів-однолітків, вчиться адресуватися до
них, звертати до партнерів свої висловлювання,
чекати їхньої реакції на свої відповіді;
розуміє «Правило піднятої руки» і чому його
потрібно виконувати
3—4 Знайомство зі шко-
лою. моя школа. Прак-
тична робота. екскурсія
школою
включатися в роботу відразу після вказівки
вчителя;
з повагою звертатися до вчителя, учнів;
добирати індивідуальне обладнання для про-
ведення уроку, розкладати його в належному
порядку;
дотримуватися правильної постави під час
читання і письма
відкриває для себе приміщення школи, розу-
міє правила поводження у школі і чому їх потріб-
но виконувати;
намагається з повагою ставитися до одно-
класників, учителів
24
Продовження таблиці
№ Дата Тема
Формування загальнонавчальних
умінь і навичок
Результати уроку
5—6 Я вчуся вітатися. Я вчу-
ся працювати в  парі.
Я збираю портфель
включатися в роботу відразу після вказівки
вчителя;
співпрацювати в парі;
з повагою звертатися до вчителя, учнів;
добирати індивідуальне обладнання для про-
ведення уроку, розкладати його в належному
порядку;
дотримуватися правильної постави під час
читання і письма
учиться обирати словесні засоби спілкування,
доречно їх застосовувати;
учиться співпрацювати в парі, домовлятися,
висловлювати свою думку, слухати іншого;
намагається пояснити, із чим погоджується,
а із чим ні;
учиться організовувати робоче місце з допо-
могою дорослих;
учиться звертатися по допомогу до дорослих
7—8 Мій день. Мої ранкові
справи.
Мій шкільний час.
Я  складаю розпорядок
дня. Я вчуся відпочивати
співпрацювати в парі;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене;
добирати індивідуальне обладнання для про-
ведення уроку, розкладати його в належному
порядку
розуміє, що таке режим дня і чому його треба
виконувати;
учиться аналізувати те, що відбувається в кла-
сі, групі;
учиться висловлювати усно свої вподобання
за допомогою елементарних фраз та слів
9 Моя безпечна дорога
до школи. Я  пасажир,
я пішохід. Мій маршрут
до школи
включатися в роботу відразу після вказівки
вчителя;
з повагою звертатися до вчителя, учнів
учиться висловлювати власну думку та уваж-
но слухати думку іншого, реагувати на неї за
допомогою введених знаків;
учиться дбати про власне здоров’я, розуміє
правила безпечної поведінки на шляху від шко-
ли додому, намагається виконувати їх
25
Продовження таблиці
№ Дата Тема
Формування загальнонавчальних
умінь і навичок
Результати уроку
10 Я вчуся бути уважним
на уроці
включатися в роботу відразу після вказівки
вчителя;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
учиться висловлюватися так, щоб не образи-
ти іншого;
розуміє, навіщо потрібна увага, і  вчиться
уважно слухати;
вправляється реагувати на почуте: використо-
вує знаки «погоджуюсь», «не погоджуюсь»;
розуміє, навіщо потрібно вміти слухати одне
одного і адресуватися одне до одного, а не тіль-
ки до вчителя
11 Я вчуся оцінювати ро-
боту.
Я вчуся сперечатися,
а не сваритися
співпрацювати в парі;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене;
оцінювати свою діяльність за орієнтирами,
поданими вчителем (правильно, красиво, що
саме; якщо помилився, то в чому, що треба змі-
нити, чого уникати в наступній роботі та ін.)
учиться обирати словесні засоби спілкування,
доречно їх застосовувати;
учиться розрізняти емоції інших та доречно
реагувати на них;
знайомиться із критеріями оцінювання «пра-
вильно» та «охайно», учиться справедливо оці-
нювати свою роботу
12 Мій клас співпрацювати в парі;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
учиться висловлювати свою думку, звертатися
по допомогу або пропонувати допомогу іншим;
учиться дбати про своє здоров’я
26
Продовження таблиці
№ Дата Тема
Формування загальнонавчальних
умінь і навичок
Результати уроку
13 Я вчуся дружити. Ки-
лимок миру. Мирилки
з повагою звертатися до вчителя, учнів;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
учиться обирати словесні засоби спілкування,
доречно їх застосовувати;
учиться виходити з конфліктів, знайомиться
з одним із засобів виходу з конфліктів, намага-
ється його застосовувати
14 Думки, які мені допо-
магають
зосереджено слухати вчителя;
відповідати на запитання за відомою і віль-
ною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма речен-
нями) передавати почуте, побачене
учиться оцінювати свій емоційний стан;
знайомиться із прийомами заспокоєння та
покращення настрою, намагається їх застосову-
вати
15 Я вчуся запитувати співпрацювати в парі;
з повагою звертатися до вчителя, учнів;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
ввести знак «Запитання» як можливість вихо-
ду із ситуації, коли чогось не знаєш;
учиться ставити запитання по суті, користуєть-
ся знаком питання;
учиться у разі потреби звертатися із питанням
або по допомогу до вчителя або однокласників;
знає, як і коли треба ставити питання
16 Я вчуся уважно вико-
нувати завдання. Пастка
співпрацювати в парі;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
розуміє, навіщо потрібна увага, і  вчиться
уважно слухати;
учиться визначати завдання з «пасткою»
27
Продовження таблиці
№ Дата Тема
Формування загальнонавчальних
умінь і навичок
Результати уроку
17 Я помиляюся —
я вчуся
співпрацювати в парі;
з повагою звертатися до вчителя, учнів
учиться радіти пізнанню нового;
розуміє, що помилки є невід’ємною части-
ною пізнання
18—19 Я вчуся працювати ра-
зом. Лічилки. Робота
в групі. Чарівні слова, які
допоможуть тобі домо-
витися
з повагою звертатися до вчителя, учнів;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
розуміє, коли можна одному виконувати
завдання, а коли — разом;
учиться обирати словесні засоби спілкування,
доречно їх застосовувати;
учиться домовлятися та встановлювати чер-
говість для роботи в групі;
учиться уважно слухати, запитувати про по-
треби інших та висловлюватися так, щоб не об-
разити іншого
20 Створення колажу
«Ми»
з повагою звертатися до вчителя, учнів;
зосереджено слухати вчителя, відповідати на
запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз-
но (трьома-чотирма реченнями) передавати
почуте, побачене
учиться працювати в групі, виявляти гуманне
ставлення до інших;
учиться встановлювати дружні стосунки з од-
нокласниками;
учиться бачити унікальність та неповторність
іншої людини;
учиться передавати свої почуття, особливості
свого характеру через малюнок
21 Підбиваємо підсумки:
правила мого класу, мої
перші досягнення. Моє
перше шкільне свято
«Я — учень»
оцінювати свою діяльність за орієнтирами,
поданими вчителем (правильно, красиво, що
саме; якщо помилився, то в чому, що треба змі-
нити, чого уникати в наступній роботі та ін.)
учиться відокремлювати своє знання від не-
знання, оцінювати свої успіхи;
учиться справедливо оцінювати свої дії та дії
інших;
учиться хвалити себе та інших
Закінчення таблиці
28
Календарно-тематичний план. 1 клас (з урахуванням інтегрованого навчання)
№ дата
Курс «Дивослово» (І. В. Цепова)
Курс «Дивосвіт» (О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)
Читання Письмо
1 2 3 4 5
1 Інтегрований курс «Мій світ». Свято першого дзвоника. Моя країна — Україна
2 1. Знайомство.
Українська мова.
Рідна мова
1. Знайомство. Я вчуся знайомитися.
Перше шкільне правило — «Правило підня-
тої руки»
3 2. Ми — школярі.
Мова і мовлення.
Слово. Речення
1. Загальне ознайомлення із зошитом
для письма (прописами). Правила письма:
постава, розташування зошита на парті
і ручки в руці. Перевірка готовності руки до
письма
2. Знайомство зі школою. Моя школа.
Практична робота. Екскурсія школою
4 3. Казок чарівний світ.
Зв’язне висловлювання — монолог.
Слово. Речення
2. Орієнтація на сторінці зошита. Форму-
вання графічної навички учнів. Наведення
контурів, штрихування і розфарбовування
предметних малюнків
3. Знайомство зі школою. Моя школа.
Практична робота. Екскурсія школою
5 Інтегрований курс «Мій світ». Ми — школярі.
Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою
книжкою, розвиток мовлення учнів
6 3. Орієнтація на сторінці зошита. Форму-
вання графічної навички учнів. Домальову-
вання, наведення контурів і розфарбову-
вання сюжетних та предметних малюнків
4. Знайомство зі школою. Моя школа.
Практична робота. Екскурсія школою
29
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
7 4. Домашні улюбленці.
Спілкування удвох — діалог.
Слова, які відповідають на питання
хто? що?
4. Ознайомлення з видами ліній: прямі,
ламані, криві. Прямі лінії різних напрямів:
горизонтальні, вертикальні, похилі. Форму-
вання умінь проводити прямі лінії заданих
видів і напрямів
5. Я вчуся вітатися. Я вчуся працювати
в парі.
Я збираю портфель
8 5. У селі влітку.
Зв’язне висловлювання.
Слова, які відповідають на питання що
робить? що роблять?
5. Ознайомлення з основним (робочим
рядком. Орієнтація в рядку: верхня й нижня
рядкові лінії, середина рядка. Виконання
графічних вправ у рядках, наведення кон-
турів, штрихування, самостійне виконання
графічних вправ за зразком
6. Я вчуся вітатися. Я вчуся працювати
в парі.
Я збираю портфель
9 Інтегрований курс «Мій світ».
Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою
книжкою, розвиток мовлення учнів
10 6. Зоопарк. Розповідь з елементами опи-
су. Слова, які відповідають на питання який?
яка? яке? які?
7. Мій день. Мої ранкові справи.
Мій шкільний час. Я складаю розпорядок
дня. Я вчуся відпочивати
11 7. Лісові тварини. Казка «Телеграма
осені».
Переказ тексту за серією сюжетних ма-
люнків.
Слово-помічник. Складання речень
6. Ознайомлення із сіткою зошита та йо-
го лініями. Письмо прямих похилих ліній
різного розміру окремо і в поєднанні з ін-
шими елементами
8. Мій день. Мої ранкові справи.
Мій шкільний час. Я складаю розпоря-
док дня.
Я вчуся відпочивати
12 8. Спортивні ігри та розваги. Сила голосу:
тихо, голосно. Склад. Поділ слова на склади
7. Закріплення уміння орієнтуватися в сіт-
ці зошита та його лініях. Письмо прямих
похилих ліній із заокругленням унизу окре-
мо і в поєднанні з іншими елементами
9. Моя безпечна дорога до школи. Я па-
сажир, я пішохід. Мій маршрут до школи
30
Продовження таблиці
1 2 3 4 5
13 Інтегрований курс «Мій світ».
Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою
книжкою, розвиток мовлення учнів
14 8. Закріплення уміння орієнтуватися в сіт-
ці зошита та його лініях. Письмо прямих
похилих ліній із заокругленням угорі окремо
і в поєднанні з іншими елементами
10. Я вчуся бути уважним на уроці
15 9. З друзями граємо — себе розважаємо.
Інтонація: радісно, сумно, здивовано,
лагідно, весело.
Наголошений склад
9. Письмо прямих похилих ліній із заок-
ругленнями вгорі та внизу окремо і в поєд-
нанні. Формування нових графічних умінь
прийомом поєднання відомого
11. Я вчуся оцінювати роботу.
Я вчуся сперечатися, а не сваритися
16 10. У кожного свій талант.
Темп мовлення: швидко, повільно.
Мовні і немовні звуки
10. Письмо довгих похилих ліній із петлею
внизу окремо і в поєднанні. Закріплення
умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи
писаних літер
12. Мій клас
17 Інтегрований курс «Мій світ».
Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою
книжкою, розвиток мовлення учнів
18 11. Дружити треба вміти. Забарвлення
голосу: упізнай, зміни.
Звуки мовлення
13. Я вчуся дружити. Килимок миру. Ми-
рилки
19 12. Весела риболовля.
Складаємо розповідь за малюнками. Го-
лосні і приголосні звуки
11. Письмо довгих похилих ліній із пет-
лею вгорі окремо і в поєднанні. Формуван-
ня графічних умінь прийомом протиставлен-
ня. Закріплення умінь писати вивчені лінії,
схожі на елементи писаних літер
14. Думки, які мені допомагають
Календарне планування (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ)
Календарне планування (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ)

More Related Content

What's hot

Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіРанкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіКовпитська ЗОШ
 
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)Ковпитська ЗОШ
 
гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1
гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1
гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1Сергей Вангельев
 
Взаємодія учнів і вчителя
Взаємодія учнів і вчителяВзаємодія учнів і вчителя
Взаємодія учнів і вчителяAlexander Marchenko
 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯРОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯКовпитська ЗОШ
 
сучасний урок хімії
сучасний урок хімії сучасний урок хімії
сучасний урок хімії vlodi
 
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІМЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІMarina Radchenko
 
Інтерактивні технології навчання у початкових класах
Інтерактивні технології навчання у початкових класахІнтерактивні технології навчання у початкових класах
Інтерактивні технології навчання у початкових класахtetana38
 
Педагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваПедагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваСнежана Дужук
 
з досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти
з досвіду роботи вчителя над темою самоосвітиз досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти
з досвіду роботи вчителя над темою самоосвітиliliya2896
 
форми виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школіформи виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школіСветлана Правдивая
 
сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок Anastasia Timoschuk
 
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Elena Lubaikina
 
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИMarina Radchenko
 
Шляхи формування ключових компетентностей на уроках хімії
Шляхи формування ключових компетентностей на уроках хіміїШляхи формування ключових компетентностей на уроках хімії
Шляхи формування ключових компетентностей на уроках хіміїКовпитська ЗОШ
 

What's hot (20)

Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіРанкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
 
критер.оцін. 2016 н_1
критер.оцін. 2016 н_1критер.оцін. 2016 н_1
критер.оцін. 2016 н_1
 
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
 
гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1
гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1
гуманізація відносин вчителя та учнів у початковій школі. частина 1
 
Самоаналіз уроку
Самоаналіз урокуСамоаналіз уроку
Самоаналіз уроку
 
Взаємодія учнів і вчителя
Взаємодія учнів і вчителяВзаємодія учнів і вчителя
Взаємодія учнів і вчителя
 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯРОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
 
сучасний урок хімії
сучасний урок хімії сучасний урок хімії
сучасний урок хімії
 
презентация тренінг
презентация тренінгпрезентация тренінг
презентация тренінг
 
Ранкова зустріч
Ранкова зустрічРанкова зустріч
Ранкова зустріч
 
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІМЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
МЕТОДИЧНА РОБОТА В ШКОЛІ
 
Інтерактивні технології навчання у початкових класах
Інтерактивні технології навчання у початкових класахІнтерактивні технології навчання у початкових класах
Інтерактивні технології навчання у початкових класах
 
Педагогіка Співробітництва
Педагогіка СпівробітництваПедагогіка Співробітництва
Педагогіка Співробітництва
 
компетентності теорія
компетентності теоріякомпетентності теорія
компетентності теорія
 
з досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти
з досвіду роботи вчителя над темою самоосвітиз досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти
з досвіду роботи вчителя над темою самоосвіти
 
форми виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школіформи виховної роботи в початковій школі
форми виховної роботи в початковій школі
 
сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок сценарій семінару інтегрований урок
сценарій семінару інтегрований урок
 
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
Сучасні вимоги до уроку в світлі положень «Закону про освіту», « Національної...
 
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ НОВАТОРИ
 
Шляхи формування ключових компетентностей на уроках хімії
Шляхи формування ключових компетентностей на уроках хіміїШляхи формування ключових компетентностей на уроках хімії
Шляхи формування ключових компетентностей на уроках хімії
 

Similar to Календарне планування (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ)

Досвід роботи вчителя початкових класів
Досвід роботи вчителя початкових класівДосвід роботи вчителя початкових класів
Досвід роботи вчителя початкових класівSvetik Svetik
 
з досвіду роботи директора школи
з досвіду роботи директора школиз досвіду роботи директора школи
з досвіду роботи директора школиПаша Павлович
 
аналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класіваналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класівСвітлана Гарна
 
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школикомпетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школиОксана Кикоть
 
План роботи.
План роботи.План роботи.
План роботи.ssuser480775
 
Школа ХХІ століття
Школа ХХІ століттяШкола ХХІ століття
Школа ХХІ століттяAlexander Kostyuk
 
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...Виктор Мараренко
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнСнежана Дужук
 
розвиток компетенцій
розвиток компетенційрозвиток компетенцій
розвиток компетенційnatalibio
 
проект 2
проект 2проект 2
проект 2Nataliakov
 
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемидосвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемиВасиль Прескуре
 
peddosvid-mig
peddosvid-migpeddosvid-mig
peddosvid-migtank1975
 

Similar to Календарне планування (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ) (20)

Досвід роботи вчителя початкових класів
Досвід роботи вчителя початкових класівДосвід роботи вчителя початкових класів
Досвід роботи вчителя початкових класів
 
з досвіду роботи директора школи
з досвіду роботи директора школиз досвіду роботи директора школи
з досвіду роботи директора школи
 
аналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класіваналіз роботи мо поч.класів
аналіз роботи мо поч.класів
 
Prezentatsia1
Prezentatsia1Prezentatsia1
Prezentatsia1
 
Prezentatsia1
Prezentatsia1Prezentatsia1
Prezentatsia1
 
1-4 класи
1-4 класи 1-4 класи
1-4 класи
 
20
2020
20
 
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школикомпетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
 
16
1616
16
 
педрада
педрадапедрада
педрада
 
презентация
презентация презентация
презентация
 
План роботи.
План роботи.План роботи.
План роботи.
 
Школа ХХІ століття
Школа ХХІ століттяШкола ХХІ століття
Школа ХХІ століття
 
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...
Компетентнісний підхід до навчально виховного процесу в умовах впровадження н...
 
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайнПродуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
Продуктивне навчання в_гуртку_екологічний_дизайн
 
розвиток компетенцій
розвиток компетенційрозвиток компетенцій
розвиток компетенцій
 
проект 2
проект 2проект 2
проект 2
 
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблемидосвід роботи вчителя 1біології з проблеми
досвід роботи вчителя 1біології з проблеми
 
проект3
проект3проект3
проект3
 
peddosvid-mig
peddosvid-migpeddosvid-mig
peddosvid-mig
 

More from Ковпитська ЗОШ

Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Ковпитська ЗОШ
 
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВАНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВКовпитська ЗОШ
 
Анкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класуАнкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класуКовпитська ЗОШ
 
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)Ковпитська ЗОШ
 
Morning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічіMorning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічіКовпитська ЗОШ
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)Ковпитська ЗОШ
 
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...Ковпитська ЗОШ
 
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. СухомлинськогоПедагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. СухомлинськогоКовпитська ЗОШ
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙКовпитська ЗОШ
 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮКовпитська ЗОШ
 
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...Ковпитська ЗОШ
 
Виховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за СухомлинськимВиховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за СухомлинськимКовпитська ЗОШ
 
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014Ковпитська ЗОШ
 
Використання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищіВикористання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищіКовпитська ЗОШ
 
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Ковпитська ЗОШ
 
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...Ковпитська ЗОШ
 
Орієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника враженьОрієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника враженьКовпитська ЗОШ
 
Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...
Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...
Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...Ковпитська ЗОШ
 
ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програма
ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програмаХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програма
ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програмаКовпитська ЗОШ
 

More from Ковпитська ЗОШ (20)

Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
 
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВАНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
 
Анкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класуАнкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класу
 
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
 
Morning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічіMorning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічі
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
 
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
 
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. СухомлинськогоПедагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
 
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
 
Виховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за СухомлинськимВиховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за Сухомлинським
 
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
 
Використання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищіВикористання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищі
 
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
 
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
 
Орієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника враженьОрієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника вражень
 
ОСОБОВА СПРАВА (Зразок)
ОСОБОВА СПРАВА (Зразок)ОСОБОВА СПРАВА (Зразок)
ОСОБОВА СПРАВА (Зразок)
 
Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...
Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...
Організація та впровадження освітнього процесу для дітей з особливими освітні...
 
ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програма
ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програмаХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програма
ХІМІЯ 7–9 класи. Навчальна програма
 

Recently uploaded

80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Collaborator.pro
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиtetiana1958
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxssuserd1824d
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxssuserd1824d
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 

Recently uploaded (15)

80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptxЕнергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
Енергоефективність будинку: як її підвищити.pptx
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 

Календарне планування (НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ)

 • 1. 1 Передмова Інтегрований курс «Дивосвіт» для першого класу початкової школи по- будований на основі вимог чинного Держстандарту початкової освіти (освіт- ня галузь «Людина і світ»), який передбачає усвідомлення школярами сво- єї належності до природи і суспільства, створення елементарної бази для засвоєння учнями, відповідно до вікових особливостей, різних видів соці- ального досвіду, системи цінностей суспільства, морально-правових норм, традицій. Особливу увагу автори програми курсу «Дивосвіт» приділяють розвивальному аспекту змісту цієї освітньої галузі, який передбачає фор- мування досвіду творчої діяльності учнів, оволодіння узагальненими спосо- бами дій, рольове моделювання способів поведінки в різних ситуаціях, розвиток активного пізнавального ставлення до дійсності. Найважливішим виховним завданням курсу «Дивосвіт» є формування у школярів патріотиз- му, поваги до Української держави, її символіки, свідомого бажання зро- бити свій внесок у становлення України як демократичної заможної держа- ви — рівноправного члена світової спільноти. Виховне спрямування курсу «Дивосвіт» забезпечується набуттям учнями досвіду емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу через вибір змісту, особистісно значу- щого для дітей, його зв’язок із навколишньою дійсністю, співвідношення системи потреб і мотивів, створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності. Створюючи програму курсу «Дивосвіт» для першого класу, автори об’єд- нали цілі і зміст чинних програм для першого класу курсів «Природознавство» і «Основи здоров’я» у єдиний інтегрований курс, який будується на основних положеннях, запропонованих у проекті «Нова Українська школа. Концепту- альні засади реформування середньої школи», проекті «Нова Українська школа. Основи стандарту освіти», проекті Закону України «Про освіту» №3491-д від 04.04.2016 р. У цих документах прописані концептуальні засади реформування середньої освіти України і початкової загальної освіти зокре- ма. Метою повної загальної середньої освіти в цілому і початкової освіти зо- крема є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усві- домлює себе громадянином України, здатна до життя в  суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та само- реалізації, трудової діяльності та громадянської активності. Саме цю мету автори зробили провідною в курсі «Дивосвіт». Курс «Дивосвіт» для першого класу за своїми цілями і змістом є інтегро- ваним і пропедевтичним. Він об’єднує зміст предметів «Природознавство» і «Основи здоров’я» для першого класу в єдиний інтегрований курс, спря- мований на формування універсальних способів дій з об’єктами природи і основних способів взаємодії з навколишнім соціальним світом. Актуаль- ність курсу полягає в тому, що він, відповідаючи на потреби сучасного життя, орієнтований на оновлення змісту та методів навчання в початковій школі в напрямку формування основних компетентностей для життя, інте- грації, гуманізації, екологізації знань, на реалізацію особистісно орієнтова- ного дитиноцентристського підходу до викладання. Курс розрахований на 102 години, 3 години на тиждень (з них 10 годин резервні), що в сумі відпо- відає тому часу, який виділяється за оновленими програмами для першого класу на предмети «Природознавство» (68 годин, 2 години на тиждень) і «Основи здоров’я» (34 години, 2 години на тиждень). Курс «Дивосвіт» для першого класу враховує різний рівень готовності дітей до школи, їхні психологічні та вікові особливості. Автори розробили до курсу навчальний зошит. У кожного першокласника має бути свій влас- ний помічник — інтерактивний навчальний зошит. Цей посібник — помічник у набутті нових знань, умінь, навичок, соціального досвіду учнів. Він дає можливість дитині виконувати завдання, що формують різні способи пізнан- ня, види мислення, норми співпраці з дорослими та іншими дітьми, сприяє розвиткові мовлення, пам’яті, дрібної моторики руки. Курс починається адаптаційною темою, присвяченою введенню в шкіль- не життя, «Я стаю учнем/ученицею», розрахованою на 20 годин. Ця тема дозволяє: • створити умови для адаптування дитини до шкільного життя; • забезпечити засвоєння основних норм і правил поведінки та взаємодії у школі; • діагностувати стартовий рівень підготовки учнів до навчання;
 • 2. 2 • на основі стартових діагностичних робіт продумати та створити робочі плани з предметів, ураховуючи особливості дітей класу, та за необхідності скоригувати недоліки дошкільної підготовки. Введення у шкільне життя — це період, у якому задається певний стиль усієї подальшої роботи вчителя з дітьми, заснований на принципах педагогіки партнерства, діти привчаються до нового режиму дня, до нових правил для учнів. За формою, манерою спілкування уроки з введення у шкільне життя будуються як навчання навичок навчального співробітництва. Уроки з теми «Я стаюучнем/ученицею»є інтегрованими.Їхдоцільнопровести(і вчительмає на це право) за перші десять днів навчання і закінчити святом «Я — учень». У межах інтегрованого уроку вивчається підпорядкований одній темі матеріал різних навчальних предметів. Ці уроки розробляються вчителями на міжпредметній основі з урахуванням дидактичної доцільності. Їх змісто- ва і структурна цілісність забезпечується добором об’єкта вивчення. Голов- ною метою інтегрованих уроків має бути не виклад максимального обсягу інформації, а формування цілісної картини світу і підвищення пізнавально- го інтересу учнів. Звертаємо увагу на те, що відповідно до Інструкції щодо заповнення класного журналу для 1—4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 08.04.2015 р. № 412) дату і тему інтегрованого уроку фіксують на сторінці одного (за вибором учителя) з тих навчальних предметів, зміст яких інтегрувався. Програма враховує, що вчитель має право на вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Водночас учителю забезпечується право самостійно переносити теми уроків відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, ви- значати кількість годин на вивчення окремих тем. Програма курсу «Дивосвіт» для першого класу орієнтована на проблем- не навчання, за якого засвоєння знань не передує формуванню вмінь, а відбувається через потребу дитини розв’язати конкретну життєву або змодельовану й наближену до життя проблему. Автори орієнтувалися на проект «Нова Українська школа. Основи стандарту освіти» і враховували ті результати природничої, громадянської, соціальної, мистецької та здо- ров’язбережної освіти, які в ньому передбачені. Програма курсу «Дивосвіт» для першого класу дає можливість форму- вати такі загальнонавчальні вміння та навички. Навчально-організаційні вміння і навички: • добирати індивідуальне обладнання для проведення уроку, розклада- ти його в належному порядку; • включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; • дотримуватись єдиних вимог щодо оформлення письмових завдань; • практично розрізняти основні елементи навчальної книжки (обкладин- ка, корінець, сторінка), користуватися закладкою; • дотримуватися правильної постави під час читання і письма; • співпрацювати в парі. Загальномовленнєві вміння і навички: • говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу; • зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма реченнями) передавати почу- те, побачене; • запитувати про незрозуміле, невідоме тощо; • з повагою звертатися до вчителя, учнів. Загальні вміння: • виділяти в предметах певні ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; • знаходити у двох об’єктів однакові, схожі й різні зовнішні ознаки; • зіставляти групи предметів за однією істотною ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем; • робити (з допомогою вчителя) висновок-узагальнення за результатами виконання навчального завдання; • виконувати завдання за зразком і аналогією. Контрольно-оцінні вміння: • знаходити фактичну помилку під час зіставлення результатів власної роботи зі зразком і орієнтирами вчителя; • оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (пра- вильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змінити, чого уникати в наступній роботі та ін.).
 • 3. 3 Теми за оновленими програмами 2016—2017 н. р. Теми інтегрованого курсу «Дивосвіт» *У дужках указано № теми з предмета «Природознавство» (№ _А) або «Основи здоров’я» (№ _Б) А «Природознавство» Б «Основи здоров’я» 1 2 3 I. Навколишній світ I. Здоров’я людини Введення у шкільне життя. Модуль «Я стаю учнем/ ученицею» 1А Людина і природа: чому ми любимо і бережемо природу 1Б Що вивчає предмет «Основи здо- ров’я» 1 Шкільне свято «Свято першого дзвоника». Моя країна — Україна 2А Природні та рукотворні (штучні) тіла 2Б Наша школа. Ознайомлення учнів із шкільними приміщеннями, їх призначенням та правилами поводження в них. Прави- ла поведінки в школі. Дотримання по- рядку в класі й у школі. Практична робота. Знайомство зі школою. (Екскурсія школою.) 2 Знайомство. Я вчуся знайомитися. Перше шкіль- не правило — «Правило піднятої руки». 2Б (Дотримання порядку в класі й у школі.) 3А Жива і  нежива природа. Тіла неживої природи 3Б Безпека у школі. Безпека першокласника. Правила безпечної поведінки у школі (на уроці, перерві, у спортивному залі і на май- данчику; у  шкільних коридорах, на сходах, у дверях) 3—4 Знайомство зі школою. Моя школа. Практична робота. Екскурсія школою. 2Б (Ознайомлення учнів із шкільними приміщення- ми, їх призначенням та правилами поводження в них. Правила поведінки в школі. Дотримання порядку в кла- сі й у школі. Практична робота. Знайомство зі школою. (Екскурсія школою.))
 • 4. 4 Продовження таблиці 1 2 3 4А Організми та їхні ознаки. Умови, необхідні для життя 4Б Рости здоровим! Ознаки хвороби. Що таке здоров’я. Ознаки здоров’я і хвороби. Як поводитися при захво- рюванні 5—6 Я вчуся вітатися. Я  вчуся працювати в  парі. Я збираю портфель. 3Б (Безпека у  школі. Безпека першокласника. Правила безпечної поведінки у школі (на уроці, пе- рерві, у спортивному залі і на майданчику; у шкіль- них коридорах, на сходах, у дверях)). 9Б (Стеж за поставою! Постава. Ознаки пра­ вильної постави. Як правильно сидіти за партою. Порівняння правильного і неправильного сидіння за партою). 10Б (Твоє робоче місце. Робоче місце першоклас- ника. Як підтримувати порядок на своєму робочому місці. Практична робота. Як складати портфель) 5А Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запи- тання про природу 5Б Убережися від хвороб! Порушення здоров’я (травми, за- хворювання) та їх профілактика. При- чини хвороб. Чинники, що впливають на здоров’я 7—8 Мій день. Мої ранкові справи. Мій шкільний час. Я складаю розпорядок дня. Я вчуся відпочивати. 8Б (Розпорядок дня. Що таке розпорядок дня. Ознайомлення з режимом дня першокласника. Зна- чення розпорядку дня для здоров’я. Практична робота. Складання розпорядку дня (з  допомогою до­ рослих)). 7Б (Дбай про своє здоров’я. Щоденне піклування про своє здоров’я)
 • 5. 5 Продовження таблиці 1 2 3 6А Спостереженняі досліди — методи вивчення природи 6Б Як росте і розвивається людина. Ознаки росту й розвитку людини. Практичні роботи. Вимірювання зросту і  маси тіла (з допомогою дорослих). Створення малюнка «З  дому до школи» 9 Моя безпечна дорога до школи. Я пасажир, я пі- шохід. Мій маршрут до школи. Продовжуємо і закріплюємо: 24Б (Мікрорайон школи. Дорога до школи. Терито- рія і мікрорайон школи. Вулиці, що розташовані побли- зу школи. Вибір безпечного маршруту від школи додо- му. Правила безпечної поведінки на шляху від школи додому. Практична робота. Вибір безпечного маршруту від школи додому). 25Б (Крокуємо вулицею. Складові дороги — тротуар, проїзна частина, бор- дюр. Перехрестя). 26Б (Переходимо дорогу. Пішохідний перехід. Види переходів — наземний, підземний, надземний. Дорожні знаки, що познача- ють пішохідний перехід. Правила переходу проїзної частини дороги. Безпечна поведінка на вулицях і до- рогах). 27Б (Я — пасажир. Правила користування громад- ським транспортом та правила поведінки в ньому) 7А Прилади, необхідні для пі- знання природи II. Фізична складова здоров’я 10 Я вчуся бути уважним на уроці. 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у  гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одноліт- ками) 7Б Дбай про своє здоров’я. Щоденне піклування про своє здо- ров’я. Практична робота. Фізкультхвилинки для зменшення втоми і  підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба)
 • 6. 6 Продовження таблиці 1 2 3 8А Практична робота. Дослідження дрібних дета- лей предметів за допомогою лупи 8Б Розпорядок дня. Що таке розпорядок дня. Ознайом- лення з режимом дня першокласника. Значення розпорядку дня для здо- ров’я. Практична робота. Складання розпорядку дня (з допо- могою дорослих) 11 Я вчуся оцінювати роботу. Я вчуся сперечатися, а не сваритися. 31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вер- бальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоцій- ногостану.Прийомидлясамозаспокоєння.Якпокращи- ти настрій. Практична робота. Вправи «Вгадай емоцію»,«Намалюйнастрій».Ігри,щосприяютьгарному настрою). Продовжуємо і закріплюємо: 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками) 9А Значення природи для життя людини 9Б Стеж за поставою! Постава. Ознаки правильної поста- ви. Як правильно сидіти за партою. Порівняння правильного і неправиль- ного сидіння за партою. Практична робота. Вправи для формування правильної постави і стопи 12 Мій клас. Продовжуємо і закріплюємо: 10Б (Твоє робоче місце. Робоче місце першоклас- ника. Як підтримувати порядок на своєму робочому місці. Як складати портфель). 21Б (Що робити, коли заблукаєш. Поведінка дитини в автономній ситуації в населено- му пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу). До кого можна звернутися по допомогу, якщо заблу- кав, загубився, відстав від класу. Практична робота. Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблу- кав, загубився, відстав від класу). 31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вер- бальніі невербальнівиявиемоцій.Оцінюванняемоційно­ го стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Практична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюйнастрій».Ігри,щосприяютьгарномунастрою)
 • 7. 7 Продовження таблиці 1 2 3 10А Бережне ставлення до природи 10Б Твоє робоче місце. Робоче місце першокласника. Як підтримувати порядок на своєму робо- чому місці. Практична робота. Як складати портфель 13 Я вчуся дружити. Килимок миру. Мирилки. Продовжуємо і закріплюємо: 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками). 31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Прак- тична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою) 11А Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі 11Б Чистота — запорука здоров’я. Правила особистої гігієни. Підтри- мання чистоти і порядку в класі, школі, вдома 14 Думки, які мені допомагають. 28Б (Унікальність людини. Неповторність і унікальність кожної людини. Схожі риси і відмінності). Продовжуємо і закріплюємо: 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками). 31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Прак- тична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою)
 • 8. 8 Продовження таблиці 1 2 3 II. Нежива природа 12Б Доглядай за своїм тілом! Продовження вивчення теми про правила особистої гігієни. Догляд за своїм тілом, руками. Предмети загаль- ної та особистої гігієни. Як правильно мити руки, використовувати засоби гігієни. Практична робота. Як треба мити руки 15 Я вчуся запитувати. 32Б (Учися приймати рішення. Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рі- шення для здоров’я. До кого можна звертатися по допомогу для прийняття правильних рішень). Продовжуємо і закріплюємо: 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культур- ної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одно- літками) 12А Сонце та його значення для життя на Землі 13А Повітря. Властивості пові- тря. Практична робота. Озна- йомлення із властивостями по- вітря 13Б Харчуйся правильно! Правила харчування. Харчування і здоров’я. Корисні і шкідливі продукти і напої 16 Я вчуся уважно виконувати завдання. Пастка. Продовжуємо і закріплюємо: 32Б (Учися приймати рішення. Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рі- шення для здоров’я. До кого можна звертатися по допомогу для прийняття правильних рішень) 14А Значення повітря для жи- вої природи 14Б Фізичні вправи. Значення фізичних вправ для здо- ров’я людини. Практична робота. Розучування фізкультхвилинок, комплексу вправ для фізичної заряд- ки. Гра «Лисиця і курчата» 17 Я помиляюся — я вчуся. Продовжуємо і закріплюємо: 31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Практич- на робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй на- стрій». Ігри, що сприяють гарному настрою). 32Б (Учися приймати рішення. Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рі- шення для здоров’я. До кого можна звертатися по допомогу для прийняття правильних рішень)
 • 9. 9 Продовження таблиці 1 2 3 15А Вода та її властивості. Практична робота. Озна- йомлення із властивостями води 15Б Загартовуйся! Правила і процедури загартовуван- ня. Значення загартовування для здо- ров’я людини 18— 19 Я вчуся працювати разом. Лічилки. Робота в групі. Чарівні слова, які допоможуть тобі домо- витися. 18Б (Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати. Як піклуватися і надавати до- помогу своїм друзям. Одяг, заняття, спільні ігри для хлопчиків і дівчаток. Практична робота. Розігрування діалогів знайом- ства. Гра «Вовк і коза»). Продовжуємо і закріплюємо: 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у  гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одноліт- ками) 16А Значення води у природі та житті людей 16Б Відпочинок. Значення відпочинку для здоров’я людини. Активний і пасивний відпо- чинок. Практична робота. Гра «Горобчики­-стрибунчики» 20 Створення колажу «Ми». Продовжуємо і закріплюємо: 28Б (Унікальність людини. Неповторність і унікальність кожної людини. Схожі риси і відмінності). 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у  гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й одноліт- ками). У навчальному зошиті цього уроку немає, це підго- товка до свята «Я — учень»
 • 10. 10 Продовження таблиці 1 2 3 17А Ґрунт. Властивості ґрунту III. Соціальна складова здоров’я 21 Підбиваємо підсумки: правила мого класу, мої перші досягнення. Моє перше шкільне свято «Я — учень». Продовжуємо і закріплюємо: 29Б (Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками). 31Б (Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити настрій. Прак- тична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою) 17Б Піклування про здоров’я в сім’ї. Як піклуватися про своє здоров’я і здоров’яоточуючихлюдей.Якнадава- ти посильну допомогу членам родини. Обов’язки і відпочинок у сім’ї 18А Практична робота. Озна- йомлення із властивостями піску та глини пропускати воду 18Б Дівчатка і хлопчики. Уміння товаришувати. Як піклуватися і надавати допомогу своїм друзям. Одяг, заняття, спільні ігри для хлопчиків і дівчаток. Практична робота. Розігрування діалогів знайомства. Гра «Вовк і коза» Модуль «Навколишній світ. Нежива природа» 19А Значення ґрунту для живої природи 19Б Де можна гратися, а де — ні. Безпечні місця для ігор і  розваг. Правила безпечної поведінки під час ігор і розваг. Практична робота. Визначеннябезпечнихмісцьдляігор на шкільному подвір’ї. Гра «Кіт і миша» 22 Що я можу, що я знаю. Я можу зростати, рухатися, харчуватися, дихати, вчитися
 • 11. 11 Продовження таблиці 1 2 3 20А Підсумковий урок за темою «Нежива природа» 20Б Що робити в небезпечних ситуа- ціях. Поведінка дитини в  небезпечних ситуаціях за відсутності дорослих. Правила безпечної поведінки вдома. Повідомлення про небезпеку за теле- фоном екстреної допомоги. Практична робота. Моделювання ситуації повідомлен- ня про небезпеку за телефоном екс- треної допомоги 23 Я можу навчатися і навчати інших. Я люблю при- роду і хочу її вивчати. 1А (Людина і природа: чому ми любимо і бережемо природу) III. Жива природа 21Б Що робити, коли заблукаєш. Поведінка дитини в автономній си- туації в населеному пункті (якщо за- блукав, загубився, відстав від класу). До кого можна звернутися по допо- могу, якщо заблукав, загубився, від- став від класу. Практична робота. Моделювання ситуації пошуку допо- моги, якщо заблукав, загубився, від- став від класу 24 Живе та неживе. 3А (Жива і нежива природа. Тіла неживої природи) 21А Рослини, їх будова 22А Дерева, кущі, трав’янисті рослини рідного краю 22Б Як поводитися з  незнайомими людьми. Поведінка дитини з  незнайомими людьми (на пропозицію солодощів, іграшок, розваг — піти погуляти, по- гратися тощо). Як поводитися у квар- тирі, коли дзвонять у двері та ін. 25 Живе. Неживе, створене природою. 2А (Природні та рукотворні (штучні) тіла). Продовжуємо і закріплюємо: 3А (Жива і нежива природа. Тіла неживої природи)
 • 12. 12 Продовження таблиці 1 2 3 23А Практична робота. Вивчен- ня будови рослин 23Б Коли ти сам удома. Безпечні місця і предмети для ігор і розваг удома. Побутові небезпеки. Предмети, якими гратися не можна. Визначення предметів, якими можна користуватися самостійно. Правила безпечної поведінки під час ігор і роз- ваг удома за відсутності дорослих 26 Що необхідне для життя. 4А (Організми та їхні ознаки. Умови, необхідні для життя). 12А (Сонце та його значення для життя на Землі) 24А Листяні та хвойні рослини 24Б Мікрорайон школи. Дорога до школи. Територія і мікрорайон школи. Ву- лиці, що розташовані поблизу школи. Вибір безпечного маршруту від школи додому. Правила безпечної поведінки на шляху від школи додому. Практична робота. Вибір безпечного маршруту від школи додому 27 Мої запитання. Як шукати відповідь. 5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запитання про природу) 25А Дикорослі та культурні рос- лини 25Б Крокуємо вулицею. Складові дороги — тротуар, проїз- на частина, бордюр. Перехрестя 28 Я — спостерігач. Щоденник спостережень. 6А (Спостереження і досліди — методи вивчення природи). Продовжуємо і закріплюємо: 5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запитання про природу) 26А Кімнатні рослини 26Б Переходимо дорогу. Пішохідний перехід. Види перехо- дів — наземний, підземний, надзем- ний. Дорожні знаки, що позначають пішохідний перехід. Правила переходу проїзної частини дороги. Безпечна по- ведінка на вулицях і дорогах 29 Я — дослідник. Кроки досліду: питання, припу- щення (гіпотеза), дослід, спостереження, відповідь. Продовжуємо і закріплюємо: 5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запитання про природу). 6А (Спостереження і досліди — методи вивчення природи)
 • 13. 13 Продовження таблиці 1 2 3 27А Практична робота. Догляд за рослинами у класі 27Б Я — пасажир. Правила користування громад- ським транспортом та правила пове- дінки в ньому 30 Дослід. Щоденник досліду. Продовжуємо і закріплюємо: 4А (Організми та їхні ознаки. Умови, необхідні для життя). 5А (Як людина пізнає світ і знаходить відповіді на запитання про природу). 6А (Спостереження і досліди — методи вивчення природи) 28А Лікарські рослини рідного краю IV. Психічна і духовна складові здоров’я 31 Мої помічники — прилади. 7А (Прилади, необхідні для пізнання природи) 28Б Унікальність людини. Неповторність і унікальність кожної людини. Схожі риси і відмінності 32 Я проводжу дослідження за допомогою лупи. 8А (Практична робота. Дослідження дрібних дета- лей предметів за допомогою лупи) 29А Первоцвіти 29Б Поважай себе та інших. Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зу- стрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілку- ванні з дорослими й однолітками 33 Я вимірюю свій зріст і масу тіла. Я і час. 6Б (Як росте і розвивається людина. Ознаки росту й розвитку людини. Практична робота. Вимірювання зросту і маси тіла (з допомогою дорослих)) 30А Охорона рослин 30Б Народні традиції. Родинні свята. Народні традиції, родинні свята і здоров’я. Корисні і шкідливі традиції святкування. Практична робота. Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе свято» 34 Я спостерігаю зміни у природі з часом. Зміни, на які потрібні великі проміжки часу. 11А (Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі). 9А (Значення природи для життя людини). 12А (Сонце та його значення для життя на Землі)
 • 14. 14 Продовження таблиці 1 2 3 31А Практична робота. Упізна- вання дерев, кущів і трав 31Б Настрій людини. Емоції та настрій людини. Вер- бальні і  невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. При- йоми для самозаспокоєння. Як по- кращити настрій. Практична робота. Вправи «Вгадай емоцію», «Нама- люй настрій». Ігри, що сприяють гар- ному настрою 35 Я знаю, що таке тиждень. Як пройшов мій тиждень 32А Охорона рослин 32Б Учися приймати рішення. Рішення і  наслідки. Уміння при- ймати рішення. Рішення для здо- ров’я. До кого можна звертатися по допомогу для прийняття правильних рішень 36 Я складаю кольорове коло року. 11А (Екскурсія. Спостереження за осінніми змінами у живій та неживій природі). 9А (Значення природи для життя людини). 12А (Сонце та його значення для життя на Землі) 33А Тварини 33Б Корисні та шкідливі звички. Звички і здоров’я. Шкода від ку- ріння. Знак «Курити заборонено». Про пасивне куріння. Піклування про своє здоров’я і  здоров’я оточуючих людей. Традиції збереження здоров’я у родинах 37– 38 Моя перша експедиція у природу. Пошуки осін- ніх скарбів. 9А (Значення природи для життя людини). 10А (Бережне ставлення до природи)
 • 15. 15 Продовження таблиці 1 2 3 34А Дикі та свійські тварини 34Б Наближаються канікули! Підсум- ковий урок. Узагальнення знань з  основ здо- ров’я. Підсумок гри «Перевір себе». Як відпочивати і загартовуватися уліт- ку. Безпечний відпочинок улітку. Практична робота. Вимірювання зросту і маси тіла (за допомогою дорослих). Результати гри «Перевір себе». Перегляд та обговорення поведінки персонажів мультфільмів, їхнього став- лення до свого здоров’я та до здоров’я інших. Мультфільм «Мийдодір». Свято «День здоров’я» 39 Мої осінні скарби. Осінні явища природи. 9А (Значення природи для життя людини). 10А (Бережне ставлення до природи) 35А Тварини — домашні улюб­ ленці 40 П’ять моїх помічників у дослідженнях (зір, слух, дотик, нюх, смак). Дивлюся навколо і шукаю воду 36А Комахи 41 Я досліджую воду (чи має смак, запах, форму, прозорість, текучість). 15А (Вода та її властивості. Практична робота. Ознайомлення із властивостя- ми води) 37А Риби 42 Я досліджую, що пропускає воду. Як я вико- ристовую воду. 15А (Вода та її властивості. Практична робота. Ознайомлення із властивостя- ми води). 16А (Значення води у природі та житті людей). 10А (Бережне ставлення до природи)
 • 16. 16 Продовження таблиці 1 2 3 38А Птахи 43 Шукаю невидимку. Я досліджую повітря. Мені потрібне чисте повітря. 13А (Повітря. Властивості повітря. Практична робота. Ознайомлення із властивостя- ми повітря). 14А (Значення повітря для живої природи). 9А (Значення природи для життя людини) 39А Звірі 44– 45 Я шукаю ґрунт. Я досліджую ґрунт. 17А (Ґрунт. Властивості ґрунту). 18А (Практична робота. Ознайомлення із власти- востями піску та глини пропускати воду). 19А (Значення ґрунту для живої природи). 10А (Бережне ставлення до природи) 40А Охорона тварин 46– 47 Чого я навчився. 20А (Підсумковий урок за темою «Нежива природа») Модуль «Здоров’я людини». 41А Підсумковий урок за те- мою «Жива природа» 48 Я вивчаю будову свого тіла ІV. Моя країна — Україна 49 Я — цілісність 42А Україна —мояБатьківщина 50 Як моє тіло захищається
 • 17. 17 Продовження таблиці 1 2 3 43А Карта України 51 Як я рухаюсь. 14Б (Фізичні вправи. Значення фізичних вправ для здоров’я людини. Практична робота. Розучування фізкультхвилинок, комплексу вправ для фізичної за- рядки. Гра «Лисиця і курчата»). 7Б (Дбай про своє здоров’я. Щоденне піклування про своє здоров’я. Практична робота. Фізкультхвилинки для зменшення втоми і під- вищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба). 15Б (Фізичні вправи і загартовування). 16Б (Активний і пасивний відпочинок) 44А Різноманітність природи України: гори, моря, річки, озера, луки, ліси 52 Яка в мене постава. 9Б (Стеж за поставою! Постава. Ознаки правильної постави. Як правильно сидіти за партою. Порівняння правильного і неправиль- ного сидіння за партою. Практична робота. Вправи для формування пра- вильної постави і стопи) 45А Дніпро — найбільша річка України 53 Я стежу за своїм харчуванням. 13Б (Харчуйся правильно! Правила харчування. Харчування і здоров’я. Корисні і шкідливі продукти і напої) 46А Бурий ведмідь — найбіль- ший звір України 54 Мандрівка бутерброда. 12Б (Доглядай за своїм тілом! Продовження вивчення теми про правила особистої гігієни. Догляд за своїм тілом, руками. Предмети за- гальної та особистої гігієни. Як правильно мити руки, використовувати засоби гігієни)
 • 18. 18 Продовження таблиці 1 2 3 47А Найменша пташка Украї- ни — золотомушка 55 Моє меню. Я піклуюся про своє здоров’я і здо- ров’я інших. 17Б (Піклування про здоров’я в сім’ї. Як піклуватися про своє здоров’я і здоров’я оточу- ючих людей. Як надавати посильну допомогу членам родини. Обов’язки і відпочинок у сім’ї) 48А Медоносна бджола 56 Я — культурна людина. 11Б (Чистота — запорука здоров’я. Правила особистої гігієни. Підтримання чистоти і по- рядку в класі, школі, вдома). 12Б (Доглядай за своїм тілом! Продовження вивчення теми про правила особистої гігієни. Догляд за своїм тілом, руками. Предмети за- гальної та особистої гігієни. Як правильно мити руки, використовувати засоби гігієни. Практична робота. Як треба мити руки) 49А Сом — найбільша прісно- водна риба 57 Органи мого тіла 50А Україна — і для себе і для світу 58 Мої легені 51— 64А Екскурсії за вибором учи- теля 59 Мені потрібне чисте повітря. Я вивчаю правила загартовування. 15Б (Загартовуйся! Правила і процедури загартову- вання. Значення загартовування для здоров’я людини) Закінчення таблиці
 • 19. 19 Наступні теми інтегрованого курсу «Дивосвіт» 60. Моє серце. 61. Мої помічники — органи чуття. 62. Мої невеличкі дослідження. 63. Я порівнюю предмети. 64. Я обережно користуюся предметами. Я знаю, де можна гратися, а де — ні. Дитина вдома. Правила безпеки в побуті. 19Б (Де можна гратися, а де — ні. Безпечні місця для ігор і розваг. Правила безпечної поведінки під час ігор і розваг. Практична робота. Визначення безпечних місць для ігор на шкільному подвір’ї. Гра «Кіт і миша»). 20Б (Що робити в небезпечних ситуаціях. Поведінка дитини в небезпечних ситуаціях за відсутності дорослих. Правила безпечної поведінки вдома. Повідомлення про небезпеку за телефоном екстреної допомоги. Практична робота. Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефоном екстреної допомоги). 65. Моє здоров’я. Здоров’я та його ознаки. Порушення здоров’я (травми, захворювання) та їх профілактика. Практична робота. Обговорення поведінки казкових і літературних персонажів, їхнього ставлення до свого здоров’я та до здоров’я інших. 1Б (Що вивчає предмет «Основи здоров’я»). 4Б (Рости здоровим! Ознаки хвороби. Що таке здоров’я. Ознаки здоров’я і хвороби. Як поводитися при захворюванні). 66. Мій щоденник піклування про своє здоров’я. Щоденне піклування про своє здоров’я. Розпорядок дня. Емоції та настрій людини. Як покращити настрій. 5Б (Убережися від хвороб! Порушення здоров’я (травми, захворювання) та їх профілактика. Причини хвороб. Чинники, що впливають на здоров’я). 16Б (Відпочинок. Значення відпочинку для здоров’я людини. Активний і пасивний відпочинок. Практична робота. Гра «Горобчики­-стрибунчики»). 67. Я вчуся бачити наслідки своїх вчинків. Рішення і наслідки. Уміння ухвалювати рішення. Рішення для здоров’я. Поведінка в небезпечних ситуаціях. Телефони аварійних служб. Поведінка дитини в автономній ситуації у населеному пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу). 22Б (Як поводитися з незнайомими людьми. Поведінка дитини з незнайомими людьми (на пропозицію солодощів, іграшок, розваг — піти погуляти, погратися тощо). Як поводитися у квартирі, коли дзвонять у двері та ін.). 33Б (Корисні та шкідливі звички. Звички і здоров’я. Шкода від куріння. Знак «Курити заборонено». Про пасивне куріння. Піклування про своє здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Традиції збереження здоров’я у родинах). 68. Я вчуся правильно повідомляти про небезпеку. Практична робота. Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефонами аварійних служб. Практична робота. Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблукав, загубився, відстав від класу. 23Б (Коли ти сам удома. Безпечні місця і предмети для ігор і розваг удома. Побутові небезпеки. Предмети, якими гратися не можна.
 • 20. 20 Визначення предметів, якими можна користуватися самостійно. Правила безпечної поведінки під час ігор і розваг удома за відсутності дорослих). 69. Чого я навчився. Свято «День здоров’я». 34Б (Підсумковий урок. Узагальнення знань з основ здоров’я. Підсумок гри «Перевір себе». Як відпочивати і загартовуватися улітку. Безпечний відпочинок улітку). Модуль «Моя країна — Україна. Жива природа» 70. Моя країна. Карта України. 42А (Україна — моя Батьківщина). 43А (Карта України). 71. Київ — столиця України. 72. Моє місто. Моє село. 73. Моя вулиця. Моя адреса 74. Я люблю свій рідний край. 10А (Бережне ставлення до природи). 75. Я вивчаю різноманітність природи України, її гори, моря, річки, озера, луки, ліси. Дніпро — найбільша річка України (проект). 44А (Різноманітність природи України: гори, моря, річки, озера, луки, ліси). 45А (Дніпро — найбільша річка України). 76. Зміни у природі. Весна. Первоцвіти. 29А (Первоцвіти). 10А (Бережне ставлення до природи). 12А (Сонце та його значення для життя на Землі). 30А (Охорона рослин). 77. Свята навесні. Практична робота. Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе свято». 30Б (Народні традиції. Родинні свята. Народні традиції, родинні свята і здоров’я. Корисні і шкідливі традиції святкування. Практична робота. Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе свято»). 78. Я люблю і вивчаю природу рідного краю. Я упізнаю дерева, кущі, трав’янисті рослини. 9А (Значення природи для життя людини). 22А (Дерева, кущі, трав’янисті рослини рідного краю). 31А (Практична робота. Упізнавання дерев, кущів і трав за наочні- стю). 30А (Охорона рослин). 79. Я вивчаю рослини і їхню будову. 12А (Сонце та його значення для життя на Землі). 21А (Рослини, їх будова). 23А (Практична робота. Вивчення будови рослин (корінь, стебло, листок, квітка, плід) за наочністю). 80. Я вивчаю листяні та хвойні рослини. Я вивчаю дикорослі та культурні рослини. 24А (Листяні та хвойні рослини). 25А (Дикорослі та культурні рослини). 30А (Охорона рослин). 81. Я вивчаю кімнатні рослини і доглядаю за ними. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами. 26А (Кімнатні рослини).
 • 21. 21 27А (Практична робота. Догляд за рослинами у класі (полив, розпушення ґрунту, очищення листків від пилу)). 82. Які рослини можуть лікувати? Чому рослини треба охороняти? 28А (Лікарські рослини рідного краю). 30А (Охорона рослин). 10А (Бережне ставлення до природи). 83. Добра справа для природи (проект). 9А (Значення природи для життя людини). 10А (Бережне ставлення до природи). 30А (Охорона рослин). 84. Я вивчаю тварин. Я розрізняю диких та свійських тварин. 33А (Тварини). 34А (Дикі та свійські тварини). 40А (Охорона тварин). 85. Мої домашні улюбленці. Хто живе в моїй оселі? (проект). 35А (Тварини — домашні улюбленці). 86. Я вивчаю тваринний світ України. Звірі. Бурий ведмідь — най- більший звір України. 10А (Бережне ставлення до природи). 39А (Звірі). 46А (Бурий ведмідь — найбільший звір України). 87. Я вивчаю тваринний світ України. Птахи. Найменша пташка України — золотомушка. 38А (Птахи). 10А (Бережне ставлення до природи). 47А (Найменша пташка України — золотомушка). Я вивчаю тваринний світ України. Комахи. Медоносна бджола. Як живуть мурахи? (проект). 36А (Комахи). 48А (Медоносна бджола). 10А (Бережне ставлення до природи). 88. Я вивчаю тваринний світ України. Риби. Сом — найбільша прісноводна риба. 37А (Риби). 49А (Сом — найбільша прісноводна риба). 10А (Бережне ставлення до природи). 89. Я вивчаю скарби України. Я добуваю олію із насіння соняшника. 50А (Україна — і для себе і для світу. Практична робота. Добування олії із насіння соняшника). 90–91. Чого я навчився. 41А (Підсумковий урок за темою «Жива природа»). Шановні колеги! Одним із головних документів у роботі вчителя є календарно-тематич- ний план, за допомогою якого фахівець планує свою роботу протягом навчального року. Орієнтовний календарно-тематичний план з інтегрова- ного курсу «Дивосвіт», що пропонується, розроблено з урахуванням ком- петентнісного підходу, предметних і ключових компетентностей, діяльніс- ного підходу на інтегровано-предметній основі з переважанням ігрових
 • 22. 22 методів. У орієнтовному календарно-тематичному плані також передба- чено, що вчитель уточнює очікувані результати на кожен тиждень навчан- ня з урахуванням послідовності розвитку конкретних умінь та окреслено теми, проблеми чи проекти цього тижня; передбачений корекцій- но-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів; закладена можливість самостійного розподілу вчите- лем 20-відсоткового резерву часу. Конкретним результатом вивчення курсу «Дивосвіт» має бути розвиток таких наскрізних умінь: • розв’язую проблеми (запитую про те, що мене цікавить і хвилює, обираю суттєву для розв’язання проблеми інформацію, пропоную влас- не розв’язання проблеми або обираю одне із запропонованих, одер- жую задоволення від пошуку шляхів розв’язання проблеми, не боюся помилятися); • критично мислю (визначаю співвідношення частин і цілого, знаходжу спільні й відмінні ознаки, замислююся, чи все, про що я дізнаюся, прав- диве, висловлюю свою думку на основі власного досвіду); • творчо мислю (креативність) (відзначаю незвичне довкола себе, при- думую нове застосування звичним речам, намагаюся виконувати роботу новим незвичним способом, вивчаю нові слова); • співпрацюю (пояснюю, чому важливо працювати в команді, разом з іншими встановлюю для групи послідовність виконання дій, виконую різні ролі в групі); • ефективно спілкуюся (висловлюю свої думки, даю змогу висловитися ін- шим,уважнослухаюспіврозмовника,ставлюзапитаннязазмістомрозмови, пояснюю, що відчуваю, розрізняю позитивні й негативні емоції, надаю до- помогу тим, хто цього потребує, коли мені важко, прошу допомоги і вислов- люю вдячність за неї, прошу вибачення, якщо когось образив / образила); • досліджую (визначаю проблему, що мене цікавить, розпитую про неї, роблю припущення, розрізняю фантазію і реальність, спостерігаю, екс- периментую, виконую прості досліди за підтримки дорослих, відстежую послідовність подій і явищ, фіксую те, що побачив / побачила, описую, що нового я дізнався / дізналася, намагаюся узагальнити виявлене словесно, через малюнок, схему); • організовую свою діяльність (з допомогою інших формулюю цілі власного навчання, працюю за наданим планом, дотримуючись відве- деного часу на його виконання, переглядаю свою роботу після її закін- чення, пояснюю, які завдання я виконав / виконала добре); • рефлексую (після виконаної роботи розповідаю, про що дізнав- ся  /  дізналася, що мені було складно і що зміг (змогла) зробити вдало, пояснюю, що було для мене цікавого, нового і що мене здиву- вало); • читаю вдумливо (обмірковую, про що читаю, виокремлюю головну думку прочитаного, виділяю частини тексту, вирізняю факти в тексті й пояснюю, що думаю про них, вирізняю фантазію і реальність, пояснюю, які тексти я люблю читати, порівнюю прочитане з життєвим досвідом, цікавлюся новими ідеями, висловленими в тексті, запитую про те, що мене цікавить). Зміст програми «Дивосвіт» дає можливість формувати різні компетент- ності учнів, тому що курс є інтегрованим. На уроках курсу «Дивосвіт» під час використання різних типів робіт можна забезпечувати формування: • ціннісних орієнтацій щодо цілісності й різноманітності природи, ефектив- ної, безпечної і природоохоронної поведінки у довкіллі; • наукового, критичного мислення для розв’язання проблем природничо- го характеру; • творчого самовираження; • активної громадянської позиції, підприємливості, здатності застосовува- ти моделі здорової поведінки, відстоювати інтереси особистого, сімей- ного і суспільного здоров’я; • власної ідентичності та готовності до змін через вироблення поваги до інших, толерантного ставлення до культурного різноманіття і розбіжності суджень, набуття досвіду взаємодії та співпраці через обмірковування прийнятих у класі, школі і місцевій громаді соціальних норм; • відповідальності за свої вчинки. Запропонованим «Орієнтовним календарно-тематичним планом» учи- тель може користуватися творчо, використовуючи його як орієнтир для розробки власних планів-конспектів уроків з курсу «Дивосвіт».
 • 23. 23 КаЛеНдарНо-ТемаТиЧНий ПЛаН КУрСУ «дивоСвІТ» дЛЯ 1 КЛаСУ 102 години на рік (3 години на тиждень) 10 годин — резервні 1 частина «Я стаю учнем/ученицею» № дата Тема Формування загальнонавчальних умінь і навичок результати уроку 1 Шкільне свято «Свято першого дзвоника». моя країна — Україна 2 Знайомство. Я  вчуся знайомитися. Перше шкільне правило  — «Правило піднятої руки» включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене учиться знайомитися, відкриває для себе партнерів-однолітків, вчиться адресуватися до них, звертати до партнерів свої висловлювання, чекати їхньої реакції на свої відповіді; розуміє «Правило піднятої руки» і чому його потрібно виконувати 3—4 Знайомство зі шко- лою. моя школа. Прак- тична робота. екскурсія школою включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; з повагою звертатися до вчителя, учнів; добирати індивідуальне обладнання для про- ведення уроку, розкладати його в належному порядку; дотримуватися правильної постави під час читання і письма відкриває для себе приміщення школи, розу- міє правила поводження у школі і чому їх потріб- но виконувати; намагається з повагою ставитися до одно- класників, учителів
 • 24. 24 Продовження таблиці № Дата Тема Формування загальнонавчальних умінь і навичок Результати уроку 5—6 Я вчуся вітатися. Я вчу- ся працювати в  парі. Я збираю портфель включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; співпрацювати в парі; з повагою звертатися до вчителя, учнів; добирати індивідуальне обладнання для про- ведення уроку, розкладати його в належному порядку; дотримуватися правильної постави під час читання і письма учиться обирати словесні засоби спілкування, доречно їх застосовувати; учиться співпрацювати в парі, домовлятися, висловлювати свою думку, слухати іншого; намагається пояснити, із чим погоджується, а із чим ні; учиться організовувати робоче місце з допо- могою дорослих; учиться звертатися по допомогу до дорослих 7—8 Мій день. Мої ранкові справи. Мій шкільний час. Я  складаю розпорядок дня. Я вчуся відпочивати співпрацювати в парі; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене; добирати індивідуальне обладнання для про- ведення уроку, розкладати його в належному порядку розуміє, що таке режим дня і чому його треба виконувати; учиться аналізувати те, що відбувається в кла- сі, групі; учиться висловлювати усно свої вподобання за допомогою елементарних фраз та слів 9 Моя безпечна дорога до школи. Я  пасажир, я пішохід. Мій маршрут до школи включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; з повагою звертатися до вчителя, учнів учиться висловлювати власну думку та уваж- но слухати думку іншого, реагувати на неї за допомогою введених знаків; учиться дбати про власне здоров’я, розуміє правила безпечної поведінки на шляху від шко- ли додому, намагається виконувати їх
 • 25. 25 Продовження таблиці № Дата Тема Формування загальнонавчальних умінь і навичок Результати уроку 10 Я вчуся бути уважним на уроці включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене учиться висловлюватися так, щоб не образи- ти іншого; розуміє, навіщо потрібна увага, і  вчиться уважно слухати; вправляється реагувати на почуте: використо- вує знаки «погоджуюсь», «не погоджуюсь»; розуміє, навіщо потрібно вміти слухати одне одного і адресуватися одне до одного, а не тіль- ки до вчителя 11 Я вчуся оцінювати ро- боту. Я вчуся сперечатися, а не сваритися співпрацювати в парі; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене; оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змі- нити, чого уникати в наступній роботі та ін.) учиться обирати словесні засоби спілкування, доречно їх застосовувати; учиться розрізняти емоції інших та доречно реагувати на них; знайомиться із критеріями оцінювання «пра- вильно» та «охайно», учиться справедливо оці- нювати свою роботу 12 Мій клас співпрацювати в парі; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене учиться висловлювати свою думку, звертатися по допомогу або пропонувати допомогу іншим; учиться дбати про своє здоров’я
 • 26. 26 Продовження таблиці № Дата Тема Формування загальнонавчальних умінь і навичок Результати уроку 13 Я вчуся дружити. Ки- лимок миру. Мирилки з повагою звертатися до вчителя, учнів; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене учиться обирати словесні засоби спілкування, доречно їх застосовувати; учиться виходити з конфліктів, знайомиться з одним із засобів виходу з конфліктів, намага- ється його застосовувати 14 Думки, які мені допо- магають зосереджено слухати вчителя; відповідати на запитання за відомою і віль- ною моделлю, зв’язно (трьома-чотирма речен- нями) передавати почуте, побачене учиться оцінювати свій емоційний стан; знайомиться із прийомами заспокоєння та покращення настрою, намагається їх застосову- вати 15 Я вчуся запитувати співпрацювати в парі; з повагою звертатися до вчителя, учнів; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене ввести знак «Запитання» як можливість вихо- ду із ситуації, коли чогось не знаєш; учиться ставити запитання по суті, користуєть- ся знаком питання; учиться у разі потреби звертатися із питанням або по допомогу до вчителя або однокласників; знає, як і коли треба ставити питання 16 Я вчуся уважно вико- нувати завдання. Пастка співпрацювати в парі; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене розуміє, навіщо потрібна увага, і  вчиться уважно слухати; учиться визначати завдання з «пасткою»
 • 27. 27 Продовження таблиці № Дата Тема Формування загальнонавчальних умінь і навичок Результати уроку 17 Я помиляюся — я вчуся співпрацювати в парі; з повагою звертатися до вчителя, учнів учиться радіти пізнанню нового; розуміє, що помилки є невід’ємною части- ною пізнання 18—19 Я вчуся працювати ра- зом. Лічилки. Робота в групі. Чарівні слова, які допоможуть тобі домо- витися з повагою звертатися до вчителя, учнів; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене розуміє, коли можна одному виконувати завдання, а коли — разом; учиться обирати словесні засоби спілкування, доречно їх застосовувати; учиться домовлятися та встановлювати чер- говість для роботи в групі; учиться уважно слухати, запитувати про по- треби інших та висловлюватися так, щоб не об- разити іншого 20 Створення колажу «Ми» з повагою звертатися до вчителя, учнів; зосереджено слухати вчителя, відповідати на запитання за відомою і вільною моделлю, зв’яз- но (трьома-чотирма реченнями) передавати почуте, побачене учиться працювати в групі, виявляти гуманне ставлення до інших; учиться встановлювати дружні стосунки з од- нокласниками; учиться бачити унікальність та неповторність іншої людини; учиться передавати свої почуття, особливості свого характеру через малюнок 21 Підбиваємо підсумки: правила мого класу, мої перші досягнення. Моє перше шкільне свято «Я — учень» оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем (правильно, красиво, що саме; якщо помилився, то в чому, що треба змі- нити, чого уникати в наступній роботі та ін.) учиться відокремлювати своє знання від не- знання, оцінювати свої успіхи; учиться справедливо оцінювати свої дії та дії інших; учиться хвалити себе та інших Закінчення таблиці
 • 28. 28 Календарно-тематичний план. 1 клас (з урахуванням інтегрованого навчання) № дата Курс «Дивослово» (І. В. Цепова) Курс «Дивосвіт» (О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова) Читання Письмо 1 2 3 4 5 1 Інтегрований курс «Мій світ». Свято першого дзвоника. Моя країна — Україна 2 1. Знайомство. Українська мова. Рідна мова 1. Знайомство. Я вчуся знайомитися. Перше шкільне правило — «Правило підня- тої руки» 3 2. Ми — школярі. Мова і мовлення. Слово. Речення 1. Загальне ознайомлення із зошитом для письма (прописами). Правила письма: постава, розташування зошита на парті і ручки в руці. Перевірка готовності руки до письма 2. Знайомство зі школою. Моя школа. Практична робота. Екскурсія школою 4 3. Казок чарівний світ. Зв’язне висловлювання — монолог. Слово. Речення 2. Орієнтація на сторінці зошита. Форму- вання графічної навички учнів. Наведення контурів, штрихування і розфарбовування предметних малюнків 3. Знайомство зі школою. Моя школа. Практична робота. Екскурсія школою 5 Інтегрований курс «Мій світ». Ми — школярі. Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення учнів 6 3. Орієнтація на сторінці зошита. Форму- вання графічної навички учнів. Домальову- вання, наведення контурів і розфарбову- вання сюжетних та предметних малюнків 4. Знайомство зі школою. Моя школа. Практична робота. Екскурсія школою
 • 29. 29 Продовження таблиці 1 2 3 4 5 7 4. Домашні улюбленці. Спілкування удвох — діалог. Слова, які відповідають на питання хто? що? 4. Ознайомлення з видами ліній: прямі, ламані, криві. Прямі лінії різних напрямів: горизонтальні, вертикальні, похилі. Форму- вання умінь проводити прямі лінії заданих видів і напрямів 5. Я вчуся вітатися. Я вчуся працювати в парі. Я збираю портфель 8 5. У селі влітку. Зв’язне висловлювання. Слова, які відповідають на питання що робить? що роблять? 5. Ознайомлення з основним (робочим рядком. Орієнтація в рядку: верхня й нижня рядкові лінії, середина рядка. Виконання графічних вправ у рядках, наведення кон- турів, штрихування, самостійне виконання графічних вправ за зразком 6. Я вчуся вітатися. Я вчуся працювати в парі. Я збираю портфель 9 Інтегрований курс «Мій світ». Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення учнів 10 6. Зоопарк. Розповідь з елементами опи- су. Слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? 7. Мій день. Мої ранкові справи. Мій шкільний час. Я складаю розпорядок дня. Я вчуся відпочивати 11 7. Лісові тварини. Казка «Телеграма осені». Переказ тексту за серією сюжетних ма- люнків. Слово-помічник. Складання речень 6. Ознайомлення із сіткою зошита та йо- го лініями. Письмо прямих похилих ліній різного розміру окремо і в поєднанні з ін- шими елементами 8. Мій день. Мої ранкові справи. Мій шкільний час. Я складаю розпоря- док дня. Я вчуся відпочивати 12 8. Спортивні ігри та розваги. Сила голосу: тихо, голосно. Склад. Поділ слова на склади 7. Закріплення уміння орієнтуватися в сіт- ці зошита та його лініях. Письмо прямих похилих ліній із заокругленням унизу окре- мо і в поєднанні з іншими елементами 9. Моя безпечна дорога до школи. Я па- сажир, я пішохід. Мій маршрут до школи
 • 30. 30 Продовження таблиці 1 2 3 4 5 13 Інтегрований курс «Мій світ». Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення учнів 14 8. Закріплення уміння орієнтуватися в сіт- ці зошита та його лініях. Письмо прямих похилих ліній із заокругленням угорі окремо і в поєднанні з іншими елементами 10. Я вчуся бути уважним на уроці 15 9. З друзями граємо — себе розважаємо. Інтонація: радісно, сумно, здивовано, лагідно, весело. Наголошений склад 9. Письмо прямих похилих ліній із заок- ругленнями вгорі та внизу окремо і в поєд- нанні. Формування нових графічних умінь прийомом поєднання відомого 11. Я вчуся оцінювати роботу. Я вчуся сперечатися, а не сваритися 16 10. У кожного свій талант. Темп мовлення: швидко, повільно. Мовні і немовні звуки 10. Письмо довгих похилих ліній із петлею внизу окремо і в поєднанні. Закріплення умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи писаних літер 12. Мій клас 17 Інтегрований курс «Мій світ». Мовно-літературна (2): повторення вивченого матеріалу, закріплення сформованих умінь із читання і письма, робота з дитячою книжкою, розвиток мовлення учнів 18 11. Дружити треба вміти. Забарвлення голосу: упізнай, зміни. Звуки мовлення 13. Я вчуся дружити. Килимок миру. Ми- рилки 19 12. Весела риболовля. Складаємо розповідь за малюнками. Го- лосні і приголосні звуки 11. Письмо довгих похилих ліній із пет- лею вгорі окремо і в поєднанні. Формуван- ня графічних умінь прийомом протиставлен- ня. Закріплення умінь писати вивчені лінії, схожі на елементи писаних літер 14. Думки, які мені допомагають