สรุปเรื่อง สามก๊ก

17,140 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

สรุปเรื่อง สามก๊ก

 1. 1. ที่ม า : จดหมายเหตุเ รื่อ งสามก๊ก (สามก๊ก จี่)ของ ตัน ซิว ในสมัย ราชวงศ์ ่จิน ้( ประมาณปลายพุท ธศตวรรษที่ ๙ )แบ่ง เนือ หา 3 ส่ว น ้-จดหมายเหตุก ก วุ่ย (โจโฉ ) ๊-จดหมายเหตุก ก จ๊ก (เล่า ปี่) ๊-จดหมายเหตุก ก ง่อ (ซุน ๊
 2. 2. “ เดิม แผ่น ดิน เมือ งจีน ทั้ง ปวงนั้น เป็น สุข มาช้า นานแล้ว ก็เ ป็น ศึก ครั้น ศึกสงบก็เ ป็น สุข ”ข้อ ความดัง กล่า วนี้เ ป็น บทเปิด เรื่อ งในสามก๊ก ฉบับ แปลเป็น ภาษาไทยสำา นวนของเจ้าพระคลัง (หน) กวีใ นราชกาลที่ ๑แห่ง กรุง รัต นโกสิน ทร์ นัก ภาษาและวรรณคดีไ ทยส่ว นใหญ่ต่า งก็ย อมรับ ว่า หนัง สือ เรื่อ งสามก๊ก ฉบับ นี้ใช้ภ าษาไทยได้ด ีทั้ง รูป ประโยคและถ้อ ยคำา สำา นวน
 3. 3. ศาสตราจารย์พ ระยาอนุม านราชธนแสดงความคิด เห็น ต่อ ข้อ ความขึ้น ต้น เรื่อ งสามก๊ก ว่า“ ข้า พเจ้า อ่า นแล้ว ก็ด ีว ่า แต่ง ดี เพราะ แต่ง กะทัด รัดใช้ค ำา พูด ไม่ก ี่ค ำา ก็ไ ด้ข ้อ ความบริบ ูร ณ์ และเป็น สำา นวนอย่า งไทย อ่า นแล้ว เข้า ใจดี”
 4. 4. สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เ ธอ กรมพระยาดำา รงราชานุภ าพยัง ทรงแสดงทรรศนะไว้อ ีก ว่า“ ในบรรดาหนัง สือ เรื่อ งพงศาวดารจีนที่ไ ด้แ ปลเป็น ภาษาไทย นับ ถือ ว่าสำา นวนหนัง สือ สามก๊ก ดีก ว่า เรื่อ งอื่นด้ว ยใช้ถ ้อ ยคำา และเรีย งความเรีย บร้อ ยสมำ่า เสมออ่า นเข้า ใจง่า ย” วรรณคดีส โมสรในรัช กาลที่ ๖ ลงมติใ ห้ สามก๊ก เป็น ยอดของความเรีย งเรื่อ งนิท าน
 5. 5. ความเรีย ง ในที่น ี้ห มายถึง วรรณคดีประเภทร้อ ยแก้ว นิท าน ในที่น ี้คือ เรื่อ งเล่า สามก๊ก เป็น เรื่อ งเล่า ร้อ ยแก้ว เป็น เรื่อ งที่ม าจากพงศาวดารจีนซึ่ง นิย มเล่า กัน อย่า งแพร่ห ลายมากในประเทศจีน จนกระทั่ง มีผ ู้ก ล่า วว่า “ ถ้า ใครไม่ร ู้เ รื่อ งสามก๊ก ผู้น ั้น หาใช่คนจีน ไม่”
 6. 6. สามก๊ก มีเ นื้อ หาเกี่ย วกับ การปกครองบ้า นเมือ ง และการชิง อำา นาจกัน ด้ว ยอุบ ายการเมือ งและด้ว ย สงคราม ภาษาที่ใช้เ ป็น โวหารเปรีย บเทีย บที่ คมคายและเป็น คติส อนใจโดยเฉพาะสำา หรับ ผู้ป กครองบ้า นเมือ งและผู้อ ยู่ใ ต้ป กครอง จึง เป็น เรื่อ งทีน ิย มอ่า นกัน มากและ ่ได้ร ับ การแปล เป็น ภาษาต่า งๆ หลายภาษา
 7. 7. คือ จดหมายเหตุเ รื่อ งสามก๊ก ซึ่ง เรีย กกัน ว่า สามก๊ก จี่ เป็น ประวัต ิศ าสตร์จ ีน ตอนหนึ่ง ซึ่ง ข้า ราชการชื่อ ตัน ซิ่ว เป็น ผู้บัน ทึก และเรีย บเรีย งขึ้น ในสมัย ราชวงศ์จ ิ้น ( ประมาณปลายพุท ธศตวรรษ ที่ ๙ ) ตัน ซิ่ว แบ่ง เนื้อ หาออกเป็น๓ เรื่อ ง คือ -จดหมายเหตุก ๊ก วุ่ย -จดหมายเหตุก ๊ก จ๊ก
 8. 8. ตัน ซิ่ว บัน ทึก เรื่อ งราวไว้อ ย่า งย่อ ในสมัย ต่อ มาประมาณปลายพุท ธศตวรรษที่ ๑๐ พระเจ้า ซ้อ นบุ๋น ตี่ จึงสั่ง ให้ข ุน นางชื่อ ผวยซงจือ เขีย นอรรถาธิบ ายจดหมายเหตุท ี่ต ัน ซิ่ว บัน ทึก ไว้ โดยให้เ พิ่ม เติม เหตุก ารณ์บางตอน และ แสดงความคิด เห็น เชิงวิจ ารณ์ต ่อ เนื้อ เรื่อ งบางตอน ของตัน ซิ่วด้ว ย
 9. 9. กว้า นจง ( หรือ ล่อ กวนตง )ได้น ำา เนื้อ หาจากจดหมายเหตุส ามก๊กของตัน ซิ่ว มาเป็น แกนดำา เนิน เรื่อ งโดยใช้บ ทอรรถาธิบ ายของผวยซงจือมาประกอบ และอาศัย เค้า เรื่อ งจากตำา นานและนิท านเก่า ๆ ประกอบกับจิน ตนาการของตนแต่ง เติม ให้เ รื่อ งสามก๊ก สนุก สนานน่า ติด ตามมากขึ้นหนัง สือ สามก๊ก ฉบับ นี้ม ีช ื่อ ว่า สามก๊ก จี่ทงซกเอี้ย นหงี หรือ นิท านแสดงความหมายของจดหมายเหตุส ามก๊ก สำา หรับ
 10. 10. เหตุก ารณ์ใ นรัช กาลพระเจ้า เลนเต้ไ ปจนถึง รัช กาลพระเจ้า จิ้นบู๊เ ต้ส ม าเอี้ย น รวมเวลากว่า ๑๐๐ ปี ุเป็น เรื่อ งเล่า ยาวติด กัน อย่า งมีเ อกภาพมิไ ด้แ บ่ง เป็น ภาคๆ และภาคละก๊ก อย่า งในสามก๊ก จี่ข องตัน ซิ่ว จึง เชื่อ กัน ว่าเจ้า พระยาพระคลัง (หน) คงจะแปลเรีย บเรีย งจากฉบับ ภาษาจีน ชื่อสามก๊ก เอี้ย นหงีข องหลอกว้า นจงมิใ ช่จากสามก๊ก จี่ข องตัน ซิ่ว
 11. 11. ร . ๑ มีพ ระราชดำา รัส สัง ให้แ ปลหนัง สือ ่พงศาวดารจีน เป็น ภาษาไทย ๒ เรื่อ งคือ เรื่อ งไซ่ฮ ั่น กับ เรื่อ ง สามก๊ก สมเด็จพระเจ้า หลานเธอ กรมพระราชวัง หลังทรงอำา นวยการแปลเรื่อ งไซ่ฮ ั่น และเจ้า พระยาคลัง ( หน ) อำา นวยการแปลเรื่อ งสามก๊ก ทั้ง นี้ไ ม่ป รากฎหลัก ฐานระบุเ วลาที่แ ปล สมเด็จ พระเจ้า บรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำา รงราชานุภ าพทรงสัน นิฐ านว่า เรื่อ งไซ่ฮ ั่น คงจะแปลก่อนพ . ศ . ๒๓๔๙ ( ปีท ี่ก รมพระราชวัง หลังทิว งคต ) และเรื่อ งสามก๊ก คงจะแปลก่อ น พ . ศ . ๒๓๔๘ ( ปีท ี่พ ระยาพระคลัง
 12. 12. ทำา ให้ป ระชาชนเดือ ดร้อ นไปทั่ว ชาวเมือ ง ๓ คน คือ เล่า ปี่กวนอู และเตีย วหุย ซึ่งสาบานเป็น พี่น ้อ งกัน ได้อ าสาปราบโจรโพกผ้า เหลือ งจนสามารถตีโ จรแตกพ่า ยไปได้พระเจ้า แผ่น ดิน จึง ปูน บำา เหน็จให้เ ล่า ปี่ ไปปกครองเมือ งโดยมีก วนอู และเตีย วหุย เป็นขุน นางเอก ฝ่า ยขุน พลหนุ่ม
 13. 13. เหี้ย นเต้ ขึ้น ครองราชย์ ได้แ ต่งตั้ง ตั๋ง โต๊ะ เป็น พระมหาอุป ราชและ ลิโ ป้เ ป็น ทหารเอก ตั๋งโต๊ะ โดยทำา อุบ ายลิโ ป้ผ ิด ใจกับตั๋ง โต๊ะ และฆ่า ตั๋ง โต๊ะ โจโฉ เข้ามากุม อำา นาจราชกาล และยกกองทัพ ไปปราบปรามหัว เมือ งต่า งๆ จนมีอ ิท ธิพ ลและบารมีมาก ต่อ มาได้เ ป็น เจ้า เมือ งกุนจิ๋ว มีอ ำา นาจอยู่ท างตอนเหนือ
 14. 14. เวลา เมื่อ ได้ข งเบ้ง มาเป็น ที่ปรึก ษากลศึก ขงเบ้ง ก็แ นะนำาให้เ ป็น พัน ธมิต รกับ ซุน กวน ผู้ม ีอำา นาจในดิน แดนลุ่ม แม่น ำ้า แยงซีเ กีย งทางใต้ ขงเบ้ง คิด กลศึกร่ว มกับ จิว ยี่ ขุน พลของซวนกุนทำา ให้ส ามารถตีท ัพ โจโฉ พ่า ยไปได้ แต่ต ่อ มา เล่า ปี่ก ับ ซุน กวนแตกพัน ธมิต รกัน ทำา ให้เ กิด การสู้ร บพุ่ง กัน มาเป็น เวลานานถึง
 15. 15. โฉ ในสมัย พระเจ้า เหี้ย นเต้ โจโฉตั้ง ตัว เป็น พระมหา อุป ราชสำา เร็จราชกาลแผ่น ดิน และคิด กำา จัด เล่าปี่ ซึ่ง ขณะนั้น ครองเมือ งชีจ ิ๋ว อยู่เล่า ปี่ หนีไ ปพำา นัก ลี้ภ ัย อยู่ท ี่เ มือ งกิจิ๋ว ฝ่า ยโจโฉ เมื่อ เข้า ยึด เมือ งชีจิ๋ว ของเล่า ปี่ไ ด้ก็ย กไปตีเ มือ งแห้ฝ ือ ของกวนอู โจ
 16. 16. ซึ่ง กวนอูเ คยช่ว ยชีว ิต ไว้เ ป็นเข้า ไปเกลี้ย กล่อ มจับ ตัว กวนอูใ ห้ไปอยู่ก บ โจโฉ กวนอูย อมจำา นนแต่ ัขอเงื่อ นไขเป็น สัญ ญา ๓ ข้อจากโจโฉ คือ ๑.ขอให้ไ ด้เ ป็น ข้า พระเจ้าเหี้ย นเต้ ๒.ขอให้ป รนนิบ ัต ิแ ละคุ้ม ครองพี่ส ะใภ้ท ั้ง สอง๓.ขอไปหาเล่า ปี่ท ัน ทีเ มื่อ รู้ว ่า อยู่ท ี่
 17. 17. แต่แ รกโจโฉไม่ย อมรับเงื่อ นไขข้อ สุด ท้า ย เตีย วเลี้ย วจึง ยกนิท านเรื่อ งอิเ ยีย งผู้กตัญ ญูม าเล่า เพื่อ ชี้ใ ห้เ ห็น ว่ากวนอูน ั้น เป็น คนกตัญ ญูม ากหากโจโฉ เลี้ย งดูอ ย่า งดีอ าจผูก ใจกวนอู ไว้ไ ด้ โจโฉจึงยอมรับ เงื่อ นไขของกวนอู
 18. 18. เป็น ทหารพระเจ้า เหี้ย นเต้และให้ก วนอูก ับ พี่ส ะใภ้ท ั้ง สองได้อ ยู่อ ย่า งสุข สบาย แต่ก วนอู ก็มิไ ด้ม ีน ำ้า ใจตอบสนองโจโฉกลับ แสดงว่า ยัง ซื่อ สัต ย์แ ละจงรัก ภัก ดีต ่อ เล่า ปี่อ ย่า งแนบแน่น โจโฉคิด น้อ ยใจแต่ก ็เ ชื่อว่า กวนอูเ ป็น คนกตัญ ญูค งจะไม่จากตนไปจนกว่า จะได้ตอบแทนบุญ คุณ ก่อ น
 19. 19. เรีย นจบเพีย งนี้ ต่อ จากนั้น (ในตอนที่ ๒๓-๒๔) เมื่อ กวนอูร ู้ว ่า เล่า ปี่อ ยู่ก ับอ้ว นเสี้ย วที่เ มือ งกิจ ิ๋ว กวนอูก ็ล าโจโฉไปโดยให้ค ำา มั่น สัญ ญาว่าจะหาโอกาสตอบแทนบุญ คุณ โจโฉให้ไ ด้ และ (ในตอนที่ ๔๒ )เมื่อ โจโฉถูก จิว ยี่เ ผาทัพ เรือ จนแตกพ่า ยขณะสู้ร บกับ ฝ่า ยเล่า ปี่และซุน กวน กวนอูก ็ย อมปล่อ ย
 20. 20. และ ทะนงองอาจ แต่เ มื่อ จะทำา การใดมัก จะหารือ เหล่า ขุน นางเพื่อ ฟัง ความคิด เห็น ต่า งๆ การตัด สิน ใจของโจโฉมัก ขึ้น อยู่ก ับ เหตุผ ล ดัง จะเห็น ได้จ ากตอนที่เ ตีย วเลี้ย วนำา ข้อ เสนอของกวนอูม าแจ้ง แก่โ จโฉ โจโฉพิจ ารณาเห็น ว่า ทีก วนอูจ ะ ่ขอเป็น ข้า พระเจ้า เหี้ย นเต้เ ท่า กับ ได้เข้า มาอยู่ใ นบัง คับ บัญ ชาของตน “เราเป็น ถึง มหาอุป ราช กวนอูจ ะยอมเป็นข้า พระเจ้า เหี้ย นเต้ก ็เ หมือ นเป็น บ่า ว
 21. 21. ของเล่า ปี่ อาจกล่า วได้ว ่า โจโฉรัก ษานำ้า ใจของผู้ท ี่อ ยู่ไ ด้ป กครองของตนโดยไม่ย ุ่ง เกี่ย วและรัง แกภรรยาของผู้น ้อ ย แต่อ ย่า งไรก็ต ามเมื่อ ถึง คราวจะต้อ งใช้กลยุท ธ์เ อาชนะฝ่า ยตรงข้า ม โจโฉก็ค ิด “ขอยืม มือ ผู้อ ื่น ทำา การนี่ได้ ดัง จะเห็น ได้จ ากตอนที่โ จโฉให้ก วนอูก บ นางทั้ง สองอยู่ใ น ัเรือ นเดีย วกัน เพราะ “หวัง จะให้
 22. 22. สามิภ ัก ดิ์ต ่อ ตนจึง พยายามเอาใจทุก โอกาส เช่น เมื่อ เชิญ มากิน อาหารก็“จัด แจงให้ก วนอูน ั่ง ที่ส ูง กว่าขุน นางทั้ง ปวง แล้ว ให้เ ครื่อ งเงิน เครื่อ งทอง และแพรอย่า งดีแก่ก วนอูเ ป็น อัน มาก ” เมื่อ เห็น กวนอูใ ส่เ สื้อ ขาดก็เอาเสื้อ อย่า งดีม าให้และเมื่อ เห็น กวนอูข ี่ม ้า ผอมก็เ อา
 23. 23. แต่ท ั้ง ๆที่ท ำา นุบ ำา รุง กวนอูอย่า งดี กวนอูก ็ย ัง แสดงว่าภัก ดีต ่อ เล่า ปี่อ ยู่เ หมือ นเดิม โจโฉจึง คิด น้อ ยใจ และในที่ส ุด ก็ปลงใจยอมปล่อ ยกวนอูไ ป อาจกล่า วได้ว ่า โจโฉเป็น คนที่ม ม านะ เพีย ร ี ทำา ทุก วิธ ีท ี่จะได้ต ัว ลูก น้อ งผู้ท ี่ม ีค ุณ ลัก ษณะที่ด ีม าเป็น กำา ลัง แต่เ มือ ไม่ส ำา เร็จ ่ก็ย อมจำา นน มิไ ด้ด ึง ดัน บัง คับ ให้
 24. 24. อุป นิส ัย และพฤติก รรมทั้ง ส่ว นดีและส่ว นเสีย ทำา ให้ผ ู้อ ่า นมีทรรศนะต่อ บทบาทของโจโฉต่า งๆ กัน พวกหนึ่ง อาจจะเห็นด้ว ยกับ ฉายาที่ย าขอบตั้ง ให้ว ่า“โจโฉ ผู้ไ ม่ย อมให้โ ลกทรยศ ”ซึ่ง หมายความว่า โจโฉจะเป็นฝ่า ยทรยศผู้อ ื่น ก่อ นที่จ ะถูก ผู้อ ื่นทรยศตน ในแง่น ี้โ จโฉจึง ไม่ใ ช่คนดีน ัก
 25. 25. กล่า วว่า “...ยิ่ง ได้อ ่า นสามก๊กมากครั้ง เข้า ก็ย ิ่ง มีใ จฝัก ใฝ่เ ป็นข้า งโจโฉมากขึ้น ... จึง นึก ว่าลองเขีย นสามก๊ก แบบเล่า นิท านแต่จ ะทำา ใจเป็น ฝ่า ยโจโฉตลอดเรื่อ ง” หม่อ มราชวงศ์ค ึก ฤทธิ์ปราโมช ตั้ง ฉายาให้โ จโฉว่า“โจโฉ นายกตลอดกาล” เพราะโจโฉสามารถดำา รงตำา แหน่งขุน นางของพระเจ้า เหี้ย นเต้ไ ปจนถึง อายุข ัย ของตน นับ ว่า เป็น
 26. 26. ด้ว ยจิต ใจที่ม ั่น คงแน่ว แน่ เมื่อ จะกระทำาการใดก็จ ะคิด ถึง ประโยชน์ต อ เล่า ปี่อ ยู่ ่เสมอ ดัง จะเห็น ได้จ ากการทีก วนอู ่คุ้ม ครองดูแ ลภรรยาของเล่า ปี่อ ย่า งดีตามที่ร ับ คำา จากเล่า ปี่ไ ว้ แม้เ มื่อ มาเข้ากับ โจโฉก็เ ล็ง เห็น ประโยชน์เ พื่อ เล่า ปี่เป็น สำา คัญ เตีย วเลีย วเข้า ใจความมุ่ง ้มั่น ข้อ นี้ข องกวนอู เมื่อ มาเจรจาเกลีย ้กล่อ มกวนอูเ ตีย วเลี้ย วจึง อ้า งถึง เล่า ปี่ว่า ถ้า กวนอูไ ม่ย อมอยู่ก ับ โจโฉ แต่ย ังดึง ดัน จะสู้ร บต่อ ไปหากตายไปก็จ ะหมด
 27. 27. ไว้ข ้า งใน โดยสวมเสื้อ เก่า ที่เ ล่า ปี่ให้ท ับ อีก ทีห นึ่ง และบอกโจโฉว่า“ครั้น จะเอาเสื้อ ใหม่น ั้น ใส่ช ั้น นอกคนทั้ง ปวงจะครหานิน ทาว่า ได้ใ หม่แล้ว ลืม เก่า ” คำา พูด ของกวนอูม ีใ นความหมายว่า แม้จ ะมีเ จ้า นายใหม่ก็ย ัง ไม่ล ืม เจ้า นายเก่า เมื่อ ได้ม ้าเซ็ก เธาว์จ ากโจโฉ กวนอูด ีใ จมากและบอกโจโฉว่า “ม้า เซ็ก เธาว์ต ัว นี้มีก ำา ลัง มาก เดิน ทางได้ว ัน ละหมื่น
 28. 28. คุณ ของโจโฉเหมือ นกัน แต่ไ ม่เ ท่าเล่า ปี่ เพราะกวนอูเ ห็น ว่า “เล่า นี้นั้น มีค ุณ แก่เ ราก่อ น” อีก ทั้ง ยัง ได้สาบานเป็น พี่น ้อ งกัน ไว้ด ้ว ย เมื่อกวนอูต ัด สิน ใจจากโจโฉไปหาเล่าปี่ กวนอูก ็ไ ด้ส ัญ ญาว่า จะทดแทนบุญ คุณ โจโฉ และได้ท ำา ตามคำา พูดจริง ๆ เมื่อ ปล่อ ยโจโฉหนีไ ปจากเงื้อ มมือ ของซุน กวนและเล่า ปี่เท่า กับ กวนอูไ ด้ช ่ว ยชีว ิต โจโฉผู้ม ี
 29. 29. เป็น การเล่า เรื่อ งด้ว ยบรรยายโวหารโดยใช้ป ระโยคที่ไ ม่ซ ับ ซ้อ นอ่า นแล้ว จะเข้า ใจได้ท ัน ทีว ่า ใครทำา อะไร ที่ไ หน เมื่อ ใด หรืออย่า งไร เช่น “ครั้น อยู่ม าวัน หนึ่งโจโฉจึง พากวนอูไ ปเฝ้า พระเจ้าเหี้ย นเต้ และทูล ว่า กวนอูค นนี้ม ีฝ ีม ือพอจะเป็น ทหารได้ พระเจ้า เหี้ย นเต้ก็ม ค วามยิน ดีจ ึง ตั้ง กวนอูเ ป็น นาย ีทหาร โจโฉกับ กวนอูก ็ล ากลับ มา
 30. 30. มีบ ้า งที่เ ป็น ถ้อ ยคำา สำา นวนโบราณซึ่ง ใช้ต ่า งไปจากปัจ จุบ ันเช่น เสีย นำ้า ใจ ปัจ จุบ ัน หมายถึง รู้ส ึกน้อ ยใจเนื่อ งจากอีก ฝ่า ยหนึ่ง ไม่เ ห็นคุณ ค่า หรือ ความตั้ง ใจดีข องตนเป็น ต้น ในสามก๊ก ใช้ค ำา นี้หมายความว่า เสีย กำา ลัง ใจ เช่น “โจโฉมีค วามยิน ดีก ็ค ุม ทหาร
 31. 31. หัว ตุ้น มิเ ห็น กวนอูย กออกมารบจึง ให้ทหารเลวร้อ งต่อ ล้อ ด่า กวนอูเ ป็น ข้อหยาบช้า ” ร้อ งไห้ร ัก กัน หมายถึง ร้อ งไห้ด ้ว ยความรัก ห่ว งใยกัน เช่น “บัด นี้พ ี่ส ะใภ้ทัง สองร้อ งไห้ร ัก กัน อยู่ด ้ว ยเหตุส ิ่ง ใด ้มิไ ด้แ จ้ง ” ผืน ใช้เ ป็น ลัก ษณะนามของเสื้อเช่น “ข้า พเจ้า เอาเสื้อ ผืน นี้ใ ส่ช ั้น นอก ” ห่ม เนื้อ หมายถึง สวมเสื้อ เช่น “โจโฉให้เ ชิญ กวนอูม ากิน โต๊ะ เห็น กวนอู
 32. 32. สามก๊ก จะมีช ื่อ สถานที่แ ละชื่อตัว ละครสำา เนีย งแปลกๆ อยู่ห ลายชื่อ แต่ผ ู้อ ่า นก็อ ่า นได้ไ ม่ย ากนักเพราะ ประการแรกชื่อ เหล่า นั้น สะกดตรงตัว และมีว รรณยุก ต์ก ำา กับ เสีย งชัด เจน เช่น ต๋ง หาง บิต ๊ก เซีย งจิ๋วเป็น ต้น ซึ่ง อาจใช้เ ป็น ตัว อย่า งฝึกการอ่า นคำา ระดับ เสีย งต่า งๆ ได้ด ้ว ย
 33. 33. บทบาทในตอนนั้น อย่า งไร ตัว อย่า งเช่น “ฝ่า ยโจโฉในเวลากลางคืน นั้นคุม ทหารเข้า ตีเ อาเมือ งเสีย วพ่า ยได้และยกกองทัพ ไปเมือ งชีจ ิ๋ว และบิต ก บิ ๊ฮอง กัน หยง ซึ่ง เล่า ปี่ใ ห้ร ัก ษาเมือ งจึงคิด กัน ว่า ทัพ โจโฉยกมาครั้ง นี้ใ หญ่หลวงนัก เห็น เราจะต้า นทานมิไ ด้ ก็พ ากัน หนีอ อกจากเมือ ง แต่ต ัน เต๋ง เห็นจวนตัว จึง เปิด ประตูเ มือ งออกไปรับ โจโฉใหเป็น ความชอบไว้” เมื่อ พิจ ารณาแล้ว ผู้อ ่า นก็ส ามารถ
 34. 34. สามก๊ก มีส ำา นวนเปรีย บเทีย บที่ง่า ยๆ แต่ค มคาย ตัว อย่า ง เช่นเมือ กวนอูบ อกเตีย วเลี้ย วว่า ตน ่พร้อ มจะต่อ สู้ก ับ โจโฉอย่า งไม่กลัว ตายเพราะว่า “อัน ความตายอุป มาเหมือ นนอนหลับ ที่” เปรีย บเช่น นั้น ก็เ พื่อ จะบอกความตายเป็น เรื่อ งง่า ยและไม่ส ำา คัญ อะไรเป็น เรื่อ งปกติส ำา หรับ ทุก คน
 35. 35. เลี้ย วพูด ชัก จูง กวนอูย ืน หยัด ต่อ สู้จนกว่า จะได้พ บเล่า ปี่ “ถึงมาตรว่า ท่า นจะได้ค วามลำา บากก็อุป มาเหมือ งหนึ่ง ลุย เพลิง อัน ลุกและข้า มพระมหาสมุท รอัน กว้า งใหญ่ ก็จ ะลือ ชาปรากฏชื่อ เสีย งท่า นไปภายหน้า ” เป็น การเปรีย บให้เ กิน จริง ว่า การเผชิญ ความลำา บากนั้น เหมือ นต้อ งลุย ไฟและลุย นำ้า ข้า มมหาสมุท รใหญ่
 36. 36. กล่อ มให้ก วนอูม าเข้า กับ โจโฉ เตีย วเลีย วที่ช ี้ใ ห้เ ห็น โทษ ๓ ประการ เสีย ้ก่อ น โดยพยายามเน้น ถึง เล่า ปีผ ู้ท ี่กวนอูเ ทิด ไว้ว ่า สำา คัญ ที่ส ุด หากกวนอูยอมตายโดยเข้า ต่อ สู้ก ับ โจโฉแล้ว ผลเสีย ประการแรกก็ค ือ กวนอูก ็จ ะไม่ม ีโอกาสไปตามหาและช่ว ยเหลือ เล่า ปี่ไ ด้ ประการทีส องภรรยาของเล่า ปี่จ ะ ่ไม่ม ีค นดูแ ลคุ้ม ครอง และ ประการที่สามเท่า กับ ไม่ย อมเผชิญ ความลำา บาก
 37. 37. ว่า การเจรจาของเตีย วเลี้ย วเป็น การใช้ภ าษาเพื่อ โน้ม น้า วใจอย่า งมีป ระสิท ธิผ ล เพราะสามารถเปลี่ย นใจกวนอูไ ด้ อีก ตัว อย่า งหนึ่ง ได้แ ก่ ตอนที่เตีย วเลี้ย วเกลี้ย กล่อ มให้ก วนอูคิด ถึง บุญ คุณ ของโจโฉเมื่อ กวนอูกล่า วว่า แม้โ จโฉจะเลี้ย งดูต นอย่า งดี ต่ต นก็ม ิว ายคิด ถึง เล่า ปี่เตีย วเลี้ย วจึง เตือ นว่า “ธรรมดาเกิดมาเป็น ชายให้ร ู้จ ัก หนัก เบา ถ้า ผู้
 38. 38. เป็น การแนะให้ก วนอูใคร่ค รวญเปรีย บเทีย บระหว่า งนำ้าหนัก บุญ คุณ ของโจโฉกับ ของเล่า ปี่เพื่อ จะได้ต อบแทนได้ต ามเท่า ที่ควร เตีย วเลี้ย วแนะนำา ต่อ ไปว่า“อัน มหาอุป ราช [โจโฉ] นี้ม ีน ำ้า ใจเมตตาท่า น ทำา นุบ ำา รุง ท่า นยิ่ง กว่าเล่า ปี่อ ีก เหตุใ ดท่า นจึง มีใ จคิด ถึงเล่า ปี่อ ยู่”
 39. 39. แต่ก วนอูก ็ต อบแก้ก ลับ ไปอย่า งสมเหตุผ ลว่า “ซึ่ง มหาอุป ราชมีค ุณ แก่เ ราก็จ ริง อยู่ แต่จะเปรีย บเล่า ปี่น ั้น ยัง มิไ ด้ ด้ว ยเล่า ปี่น ั้น มีค ุณ แก่เ ราก่อ นประการหนึ่ง ก็ไ ด้ส าบานไว้ต ่อกัน ว่า เป็น พี่น ้อ ง เราจึง ได้ต ั้ง ใจรัก ษาสัต ย์อ ยู่” คำา ตอบของกวนอูท ำา ให้ผ ู้
 40. 40. โดยพิจ ารณาบริบ ทของเรื่อ งประกอบด้ว ยดัง ตัว อย่า งนี้ จะทำา ให้ผ ู้อ ่า นเข้า ถึงคุณ ค่า ของวรรณศิล ป์ข องวรรณคดีเรื่อ งนี้ไ ด้ด ีย ิ่ง ขึ้น สมกับ พระราชปณิธ านของพระบาทสมเด็จ พระพุท ธยอดฟ้า จุฬ าลกมหาราชที่ม ีพ ระราชประสงค์ใ ห้ว รรณคดีเ รื่อ งสามก๊ก “ เป็นหนัง สือ อัน สมควรแปลไว้เ พื่อ ประโยชน์ราชการบ้า นเมือ ง” ผู้แ ต่ง เรื่อ งสามก๊ก ตอน กวนอูไ ปรับ ราชการกับ โจโฉ คือ ข้า ราชการที่
 41. 41. ก๊ก ชื่อ คน ฝ่า ยโจโฉ เทีย หยก ตัง สิน กุย แกซุน ฮก มอกาย เล้า ต้า ย เตีย วเลีย ว เคาทู อิก ๋ม ลิเ ตีย น ซิห ลง งัก ้จิ้น แฮหัว ตุ้น แฮหัว เอี๋ย น ฝ่า ยเล่า ปี่ กวนอู (บีเ ยีย งก๋ง )เตีย วหุย กำา ฮูห ยิน บิฮ ูห ยิน ม้า เท่งซุน เขีย น อ้ว นเสี้ย ว เตีย นห้อ ง อ้ว นถำา บิต ๊ก บิฮ อง กัน หยง ตัน เต๋ง คนอื่น ๆ อิเ ยีย ง คิเ ป๊ก ต๋ง หาง
 42. 42. ชือ สถานที่ ่เมือ ง ซีจ ิ๋ว เสเหลีย ง ฮูโ ต๋ แห้ฝ อ ืเสีย วพ่า ย กิจ ิ๋ว เซีย งจิว หั้น ก๊ก ๋เขาบองเอี๋ย งสัน
 43. 43. เรื่อ งสามก๊ก ตอน กวนอูไ ปรับราชการกับ โจโฉ๑. สามก๊ก มีท ี่ม าจากหนัง สือ เรื่อ งอะไร?๒. เรื่อ งสามก๊ก มีเ นื้อ หาเกี่ย วข้อ งกับ อะไร?๓. กลุ่ม โจรโพกผ้า เหลือ งที่ท ำา ให้ประชาชนเดือ ดร้อ นไปทั่ว คือ ใคร ?๔. เมื่อ สิ้น สมัย พระเจ้า เหี้ย นเต้แผ่น ดิน จีน แบ่ง ออกเป็น ๓ ก๊ก ใน๓ ก๊ก นี้ม ีอ ะไรบ้า ง? และในแต่ล ะก๊ก เป็น ของใคร?
 44. 44.  ๖. ยาขอบได้ต ั้ง ฉายาให้ก ับ โจโฉไว้ว่า อย่า งไรและมีค วามหมายเช่น ไร ?๗. เตีย วเลีย วเตือ นกวนอูใ ห้น ึก ถึง ้บุญ คุณ ของโจโฉไว้ว ่า อย่า งไร ?๘. เหตุใ ดกวนอูจ ึง สวมเสื้อ เก่า ทับ เสื้อใหม่ท ี่โ จโฉให้?๙. เหตุใ ดกวนอูจ ึง มีฉ ายาว่า“เทพเจ้า แห่ง ความสัต ย์ซ ื่อ ”?๑๐. หม่อ มราชวงศ์ คึก ฤทธิ์ ปราโมชได้ใ ห้ท รรศนะคติเ กี่ย วกับ โจโฉไว้
 45. 45. เรื่อ งสามก๊ก ตอน กวนอูไ ปรับ ราชการกับ โจโฉ๑ . พงศาวดารจีน๒ . เกี่ย วกับ การปกครองบ้า นเมือ งและการชิง อำา นาจกันด้ว ยกลอุบ าย๓ . ชาวเมือ ง ๓ คน คือ เล่า ปี่ กวนอู และเตีย วหุย๔ . ๑ . ก๊ก ฮั่น ( หรือ ก๊ก จ๊ก ) เป็น ของเล่า ปี่ ๒ . ก๊ก วุ่ย เป็น ของทายาทโจโฉ ๓ . ก๊ก ง่อ เป็น ของซุน กวน๕ . ๑ . ขอให้ไ ด้เ ป็น ข้า พระเจ้า หี้ย นเต้ ๒ . ขอให้ไ ด้ป รนนิบ ัต ิแ ละคุ้ม ครองพี่ส ะใภ้ท ง สอง ั้ ๓ . ขอไปหาเล่า ปี่ท น ทีเ มือ รู้ว ่า อยูท ใ ด ั ่ ่ ี่๖ . ฉายาของโจโฉคือ “ ผู้ไ ม่ย อมให้โ ลกทรยศ ” ซึ่ง มีความหมายว่า โจโฉเป็น ฝ่า ยทรยศผู้อ ื่น ก่อ นทีจ ะถูก ผู้อ ื่น ่ทรยศตน
 46. 46. ปวงก็จ ะล่ว งติเ ตีย นว่า ผู้น น หาสติป ัญ ญาไม่” ั้๘ . เหตุท ก วนอูใ ส่เ สือ เก่า ทับ เสื้อ ใหม่ เพราะว่า กลัว ี่ ้คำา ครหานิน ทาได้ใ หม่แ ล้ว ลืม เก่า คำา พูด ทีก วนอูพ ด มี ่ ูความหมายว่า แม้จ ะมีเ จ้า นายใหม่ก ็จ ะไม่ล ืม เจ้านายเก่า๙ . เหตุท ไ ด้ร ับ ฉายาเช่น นีเ นือ งจากกวนอูไ ด้จ ากโจ ี่ ้ ่โฉไปหาเล่า ปี่แ ล้ว กวนอูไ ด้ส ัญ ญาว่า จะทดแทนบุญคุณ โจโฉ และได้ท ำา ตามคำา พูด จริง ๆ๑๐ . หม่อ มราชวงศ์ คึก ฤทธิ์ ได้ก ล่า วว่า “ ยิง ได้อ ่า น ่สามก๊ก มากครั้ง เข้า กฝ้ย ง มีใ จฝัก ใฝ่เ ป็น ข้า งโจโฉ ิ่มากขึ้น .... จึง นึก ว่า ลองเขีย นสามก๊ก แบบเล่า นิท านแต่จ ะทำา ใจเป็น ฝ่า ยโจโฉตลอดเรื่อ ง ” และได้ต ั้งฉายาให้โ จโฉว่า “ โจโฉนายกตลอดกาล

×