แบบฝึกอ่านสระ

95,457 views

Published on

19 Comments
41 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
95,457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
3,192
Comments
19
Likes
41
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบฝึกอ่านสระ

 1. 1. มะมวง คะแนน ตะกรา ตะกั่ว สระน้ํา กระทะ มะละกอ กระโดด กระโปรง ประตู สะพาน ตะครุบ ชะนี ระวัง ไขพะโล ชําระ มะพราว พระพุทธ กระหาย ประทาน สะอาด สับปะรด พระจันทร ประโยชน ตั้งใจ พับผา ทักทาย สุนัข ผักชี ฟกทอง กลับบาน พัดลม น้ําหนัก ตัดผม นอนหลับ ขยะ รุงอรุณ สตางค แปรงฟน สัปดาห สระอะ ..
 2. 2. ขางฝา อาหาร ลนลาน ภาษา งาชาง ทางเทา ราคา สะอาด ปลาทู ผาขาว ปูยา ตายาย ลางหนา ปากกา ยาวนาน สะพาน จานขาว สายตา ชาวนา รานคา ขวาซาย มาลาย ผมยาว มะนาว สีขาว ชางไม หนาตาง ทํางาน การบาน อากาศ สูญหาย สนามหญา สีกากี ควายปา ลาดเลา สารบัญ สามขา เบิกบาน จักสาน ภูผา สระอา
 3. 3. ที่ วิชา มะลิ ยินดี สามสิบ นิทาน พิธี นิ้วชี้ ถูกผิด ลูกลิง มิดชิด ริมน้ํา นิสัย กะทิ น้ําพริก ชิงชา วิทยุ พื้นดิน ติดตาม กอนหิน คิดถึง นิสัย ยาพิษ โผบิน ชนิด เข็มทิศ แทจริง ยิ้มแยม จิ้งจอก กินขาว ปลิง ติเตียน ขิงขา วิทยา ตีขิม ราชินี วินาที ผลผลิต นาฬิกา น้ําจิ้ม ผลิใบ สระอิ
 4. 4. วิ่งหนี ทาสี หวีผม เด็กดี กีฬา วันที่ ชะนี เสนหมี่ ฤาษี ฝาหีบ คนจีน ปจอ ดนตรี พี่นอง หมีขอ เปาป บวชชี ขี่มา นิ้วชี้ สีซีด เรงรีบ ขีดเสน ปกนก มีดบาด คอตีบ ฉีดยา ฝาชี ตอยตี ขนมจีบ ปนเขา โชคดี สิ้นป ความดี ตีนตุกแก มีน้ําใจ วงรี ไมหนีบ บีบเคน ครีบปลา หัวปลี สระอี
 5. 5. สะอึก รูสึก ขึ้นลง ขาศึก รังผึ้ง ตําลึง นอนดึก น้ําลึก นึกถึง ตึกแถว อึ่งอาง มืดทึบ พึมพํา คึกคัด ฝกหัด อึดอัด ดื้อดึง รําพึง พึ่งพา ปลานึ่ง บันทึก หูตึง ขึงขัง อึกทึก หนองบึง ปงปง ยึกยัก ดึกดื่น อื้ออึง หนาบึ้ง ยึดถือ สึกหรอ เลขหนึ่ง ซาบซึ้ง กลมกลึง ปลาหมึก ครึ่ง ปลาสลิด สลึง ปรึกษา สระอึ
 6. 6. กิ้งกือ ถือของ เด็กดื้อ กระบือ ขาวลือ ยิงปน ขอยืม นับถือ หนังสือ หูอื้อ ดื่มนม พื้นดิน รมรื่น มื้อเย็น ซื้อของ ยืดยาด เสื้อยืด จืดชืด มืดค่ํา ฝนใจ ปลื้มใจ ซื่อสัตย ยืดหยุน ชุมชื้น ปนยาว ลูกคลื่น ชื่นใจ ตื่นนอน พืชผัก ผูอื่น กลืนยา แกงจืด ผืนผา ตื่นเตน ตัวตืด หารือ ชื่อเสียง กลางคืน ฝนใจ กระดานลื่น สระอือ
 7. 7. กินจุ ใตถุน ปกุน จุนเจือ ปลาดุก กระดุม ตุมน้ํา บุหรี่ กุหลาบ ตุกตา ชุมนุม พุมไม ยุงลาย มาหมุน สายรุง ทุงหญา ตุงติ้ง คุนเขี่ย อุมลูก มังคุด ทอนซุง กางมุง กุงแหง หลังตุง ผาถุง กักตุน สุภาพ ขนุน วันหยุด เชิดหุน มุงมั่น องุน พุงหลาว ผักบุง ถุงเทา ใตฝุน หุงขาว ขุดหลุม หนุมสาว หุนยนต สระอุ
 8. 8. ดูถูก หมูปง ภูเขา ตอสู ปูมา บูชา หนูนา งูเหา จุดธูป พูดคุย สูดดม มูมมาม ปลาทู รูปราง ที่อยู ถูสบู ชมพู ดูแล คุณครู ประตู ความรู คุณปู รูปภาพ ฝูงกา ความสูง นกยูง คูณหาร น้ํามูก ปลูกขาว พูดคุย เตาหู ผักกูด รูจมูก ถั่วพู ทัดหู นกยูง เรียนรู ใบชะพลู ชักจูง เปยกปูน สระอู
 9. 9. ไพเราะ เคาะไม ปเถาะ เจาะรู เสาะหา ชาวเกาะ กระเพาะ ทะเลาะ กระเทาะ หัวเราะ เหาะเหิน ลัดเลาะ ลูกเงาะ นอนเบาะ เพาะปลูก เสื้อเกราะ เปาะแปะ เฉาะตาล แขนเดาะ เตาะแตะ เยาะเยย หัวเจาะ น้ําเซาะ ไมเหมาะ ใจเสาะ ไสเปราะ ออเซาะ เกาะเกร็ด เหมาะสม พูดเพราะ ปากเปราะ เพราะวา เหยาะแหยะ ดาวเคราะห มะเขือเปาะ ปาละเมาะ สระเอาะ
 10. 10. ปจอ รอบรู นอแรด ขอสอบ ดินสอ รอคอย คอหอย ฟนหลอ ถักทอ หองนอน เขาออก คุณหมอ รองรอย ออมสิน ตอนเชา หมอแกง ดอกไม ขาวตอก ชอนสอม กระปอง กินออย ซอมแซม หิ่งหอย เหาหอน นิ้วกอย ต่ําตอย หนางอ ตนตอ กอนนอน กอไผ บทกลอน ตีกลอง จราจร นอยหนา ลําคลอง ปกครอง ปลอบใจ พอเพียง เกสร ปรองดอง สระออ
 11. 11. สระเอียะ โดนตีดังเผียะ กินเปาะเปยะทอด ใสรองเทาเกี๊ยะ -
 12. 12. มะเมีย เสียงดัง เตียงนอน เอนเอียง ตัวเตี้ย เรี่ยไร เนาเสีย เทียนไข สีเขียว ไขเจียว ไปเที่ยว ตะเกียบ ตะเกียง เสียวไส มาเยี่ยม กุนเชียง เมี่ยงคํา ตะเพียน อาเจียน วาดเขียน ใกลเคียง ไมเรียว เกี่ยวขาว เงียบเชียบ กินเลี้ยง ลูกเจี๊ยบ กวยเตี๋ยว เกลียด ออนเพลีย ขาวเกรียบ สี่เหลี่ยม รังเกียจ เชียงราย เฉียบขาด โลงเตียน โรงเรียน เวียงวัง รสเปรี้ยว พากเพียร เมียงมอง สระเอีย
 13. 13. เทอะทะ หนาเตอะ เงอะงะ เบอะบะ เฉอะแฉะ เลอะเทอะ เจอะเจอ เยอะแยะ เหลือเบอะ เคอะเขิน ชางเถอะ ฝุนเขรอะ เกรอะกรัง เหนอะหนะ เหวอะหวะ เปรอะเปอน สระเออะ
 14. 14. ใบเตย นมเนย ลงเอย ละเลย ละเมอ เพอเจอ ลูกเขย เงยหนา เริ่มตน วันเกิด ชักเยอ เพิ่มเติม เงินทอง คอยเกอ ปากเจอ ซอมเสริม เขินอาย เติบโต เดินทาง เลิกลม ละเมิด คุนเคย เฉยเมย บังเอิญ เลินเลอ กุงเคย หาวเรอ ระเหย อบเชย รําเพย ลวงเลย เสยผม เนินเขา สวนเกิน เติมเต็ม หมางเมิน เลิกเรียน ขอเชิญ เปดเทอม เพลิดเพลิน สระเออ
 15. 15. มะเขือ มะเดื่อ เผื่อแผ เมื่อเชา เรือรบ เอื้อเฟอ เชื้อโรค เหลือเชื่อ เมื่อไร ทิศเหนือ เพื่องฟา เบื่อหนาย เปอน เพื่อน เพื่อ นางเงือก กระเบื้อง เรื่องราว เหงือก บานเรือน จุนเจือ สีเหลือง เคลื่อน หาเหยื่อ นกเงือก ผีเสื้อ เลือดไหล เหยือกน้ํา ผูกเชือก ขนมเบื้อง เกลือปน เตือนใจ ดวงเดือน เหงื่อไคล เนื้อเปอย เรือนไทย สิ้นเปลือง เลื่อนลอย เหลือเฟอ เดือดรอน สระเอือ
 16. 16. นมวัว ตามัว หัวเรือ ทั่วไป ชั่วดี ริมรั้ว ดอกบัว ถั่วงอก มะมวง ตื่นกลัว ปชวด สวนครัว เจาสัว ตั้งตัว หนาจั่ว ตีตั๋ว แมครัว ฝกบัว ยั่วยวน หัวหนา รถพวง หวงใย สวยงาม ชกมวย งวงนอน เจ็บปวย ถวยชาม อวนทวน ชวยเหลือ ลวดหนาม สวมหมวก กลวยไข สมควร สวดมนต กลวยบวชชี แตงตัว มืดสลัว ยั่วโมโห ครอบครัว หลักหนวย สระอัว
 17. 17. เกะกะ เละเทะ มะเส็ง เนาเฟะ ตะเข็บ ลูกเห็บ เอะอะ น้ําเย็น จําเปน ลูกเปด ดอกเข็ม กระเด็น มองเห็น เช็ดมือ น้ําเต็ม พูดเท็จ เจ็บปวด เข็มขัด เล็กนอย ตัดเล็บ ตกเบ็ด เลขเจ็ด รสเผ็ด สําเร็จ เต็มดวง เดือนเพ็ญ ทีเด็ด บาดเจ็บ เกล็ดปลา มือเคล็ด หมูสะเตะ เสียงเอ็ด เห็ดฟาง เพงเล็ง ไขเค็ม ยากเข็ญ น้ําเย็น เมล็ดพืช เด็กเล็ก เกร็ดความรู สระเอะ
 18. 18. เกเร ตาเข ตังเก เวลา ทะเล ขาเป กินเจ นอนเปล ตังเม นางเอก หาบเร บางเขน วาเหวา เลวราย โกเก ดีเดน ของเก กางเกง ยิ้มเผล ลูกเกด เตนรํา เลนน้ํา ชัดเจน โอนเอน เลขหา เห็นใจ เงินทอง ขนเมน บานเพ เสเพล เดินเซ ประเคน รองเพลง สําเภา นกกางเขน เทพเจา กอมเมฆ จระเข เปลวไฟ ประเทศ สระเอ
 19. 19. นมแพะ ถั่วแระ ลูกแกะ แวะมา แนะนํา แซะดิน ปนแปะ หนูแทะ งัดแงะ แคะฟน เฉอะแฉะ ตาแปะ เยอะแยะ แบะแซ และเล็ม ชําแหละ ตบแผละ คนแคระ พูดแขวะ หยดแหมะ เปาะแปะ ผมแกละ เตาะแตะ กระแดะ แยกแยะ แพะแกะ แข็งแรง รองเทาแตะ สระแอะ พี่หัวเราะแหะแหะ ปวยกระเสาะกระแสะ
 20. 20. มันแกว เขาแถว รุนแรง ลูกแมว แมงมุม กาแฟ ทอดแห แตงกวา ตาแดง บาดแผล แมน้ํา ออนแอ แผนที่ แกไข ตุกแก เปาแตร แตงโม แวนตา แหงแลง ทอดแห แสงแดด กลางแจง สีแสด แตงงาน แกวน้ํา ฝาแฝด แกงจืด แจกแจง ของแพง แชมพู ชายแดน ทอนแขน แปลกหนา แฟนฉัน ฟกแฟง แองน้ํา กุญแจ แมลงวัน แปรงฟน แทรกแซง สระแอ
 21. 21. ใตโตะ โปะไฟ โละทิ้ง ขนมครก กระจก โตะกลม ตกใจ ลูกดก มะยม ชมเชย สระผม ตกลง มันตม ขึ้นลง รดน้ํา จิ้งจก เรือลม คางคก ฝนตก ลองหน ทบทวน ชงนม กรงนก วงกลม ผลไม สกปรก ยืนตรง กินขนม พระสงฆ เคารพ สีสม กางรม รถยนต ไหมพรม เสนตรง ปกครอง ธงชาติ นมจืด ชดเชย ดอกชงโค สระโอะ
 22. 22. ไชโย จิงโจ พะโล ตะโก หัวโน โยเย สมโอ ปนโต สิงโต ตะโกน เห็ดโคน โชคดี กระโดด กระโถน ขโมย ขอโทษ ทางโคง หอยโหน ขาวโพด ลูกโปง โองน้ํา โคมไฟ กระโปรง โยงเสน ของโปรด โรคหวัด โตงเตง คดโกง ลําโพง หอยโขง เติบโต หองโถง โมโห แมน้ําโขง โอโซน ไอโอดีน ตัวโกง เปยกโชก โรงเรียน โจงกระเบน สระโอ
 23. 23. จําเปน ดํานา อําลา ตมยํา แมน้ํา เขาถ้ํา ลําตัว รําไร ขําขัน ทําไร จํานํา กําลัง สมตํา คําพูด ชํารุด มืดค่ํา พูดซ้ํา ชอกช้ํา สําเภา จดจํา แมนยํา ทํางาน กรําฝน หวานฉ่ํา เขาถ้ํา นําทาง บํารุง สํานึก กําปน กําแพง พึมพํา ตําหนิ ย่ําเทา กระทํา คลําหา จ้ําม่ํา น้ําครํา สําคัญ ตํารวจ ตรากตรํา สระอํา
 24. 24. ไถนา กําไล กําไร ไชโย ทําไม ไรนา ไปไหน ลําไย ไอน้ํา ไมได ไขไก ไฝดํา ไมไผ ชางไม บันได รองไห จุดไต ไกวเปล ลูกไก ไฟไหม ไปมา ตนไม รีดไถ รําไร เถลไถล ไหวพระ พืชไร ตะไคร น้ําไหล ฟกไข กรรไกร เปลวไฟ หางไกล ไมกวาด เทียนไข หยากไย ตะไคร ผาไหม ปลาไหล คนไทย สระไอ
 25. 25. ใบบัว น้ําใส ไมใช ปใหม ทิศใต ของใหม ใฝรู ตั้งใจ ใสถุง ขางใน ครูใหญ ใบไม รับใช คนใบ ใกลชิด สิ่งใด หัวใจ ใครมา สะใภ ใหของ เรือใบ เยื่อใย สดใส ชดใช ใหทาน ฝกใฝ ผูใหญ จริงใจ ใยแมงมุม หลงใหล เชียงใหม ขนมใสไส สระใอ
 26. 26. ภูเขา ตัวเรา สะเดา เลาไก เตาไฟ หัวเขา สีเทา เสาไฟ เกาอี้ หมาเหา เชาตรู กระเปา เขาใจ เปาเทียน ของเกา รองเทา เฝาบาน เทากับ เรื่องเลา ตอนเชา เถาถาน สิบเกา เฉากวย เมาเหลา โงเขลา รบเรา ลูกเตา ปลาเกา ตัวเหา ปลาเผา รมเงา เหี่ยวเฉา โศกเศรา เกาเหลา น้ําเปลา เถาแก เหมา คาดเดา มึนเมา เหงา สระเอา

×