SlideShare a Scribd company logo
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ ДАНИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
Автор — Андрій Білоус
Публікація видана в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні,
яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства
Швеції в Україні.
Думки та позиції викладені у цій публікації є позицією ГО “ДІКСІ ГРУП” та не
обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного
фонду “Відродження” та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE).
Звіт можна завантажити на сайті DiXi Group: http://dixigroup.org/.
автори фотографій:
© ГО “Діксі Груп”, 2018
Дизайн — Марта Пугач
Друк — ФОП Лановенко О.О.
Наклад — 20 копій
© Фотографії — Shutterstock.com
iJeab/Shutterstock.com,
everything.possible/Shutterstock.com,
mrmohock/Shutterstock.com
РЕЗЮМЕ
Успіх проведення аудиту даних
державних органів влади третьою
стороною (громадською організацією
чи іншим суб’єктом) прямо залежить
від вдало вибудуваної комунікації між
усіма учасниками та розподілу
роботи. Під аудитом даних держав-
них органів розуміємо оптимізацію
процесів збору, агрегації, опрацюван-
ня, обміну всередині держустанови
та/або оприлюднення даних.
Чим складніша структура органу
влади, тим більша кількість людей
буде задіяна в процесі. Тому необхід-
но дотримуватися бюрократичного
підходу: співпраця документально
закріплена, завдання прописані та
передбачені терміни їх виконання,
також є відповідальні посадові особи.
Водночас слід враховувати стан
кадрового та технічного забезпечен-
ня державних відомств, зокрема
комп’ютерного обладнання та
програмного забезпечення.
Проведення аудиту можна розгляда-
ти як процес, що складається з трьох
послідовних блоків чи етапів, успіш-
ність кожного з яких залежить від
виконання попередніх.
Перший блок — підготовка — підпи-
сання необхідних документів, що
засвідчуватимуть співпрацю, узгод-
ження очікуваних результатів та
деяких операційних питань, зокрема
визначення координатора аудиту
даних зі сторони відомства.
Другий блок — проведення аудиту
даних, розпорядником яких є
державний орган влади. За підсумка-
ми роботи в межах цього етапу мають
бути розроблені та/або покращені
існуючі процеси збору, агрегації,
опрацювання, обміну (між структур-
ними підрозділами відомства) та
оприлюднення даних. На цьому етапі
важливо переконатись, що всі проце-
си та дані, відповідно до їх якісних
характеристик (ступінь деталізації),
можливо виконати та зібрати.
Третій блок — забезпечення сталості
процесу шляхом ухвалення відповід-
ного наказу на рівні відомства. Цим
документом обов’язково слід перед-
бачити відповідальних осіб за кожен
набір даних та відповідального за
весь напрям підготовки даних у
відомстві в цілому. Рекомендовано це
зафіксувати на рівні посадових
інструкцій, щоб прив’язуватись не до
персоналій, а до функцій.
1
ВСТУП
У цьому матеріалі систематизовано
та структуровано процес проведення
аудиту даних державних органів
влади, кінцевою метою якого є забез-
печення сталого процесу збору та
оприлюднення інформації, в тому
числі у формі відкритих даних (open
data), опрацювання та обміну нею
всередині відомства, збереження
даних тощо.
Увесь процес розділено на етапи, в
рамках кожного з яких окреслено
перелік та послідовність завдань. Їх
виконання не гарантує цілковитого
досягнення мети, однак дозволить
уникнути або попередити потенційні
труднощі чи перешкоди, пов’язані як з
особливостями функціонування
державних органів влади, так і з люд-
ським фактором.
Україна у 2016 році долучилась до
Міжнародної Хартії відкритих даних
[1]. Зі свого боку, Кабінет Міністрів
України ухвалив постанову щодо
публікації даних у формі відкритих
даних [2]. Вона передбачає, що всі
розпорядники інформації — державні
органи влади, зокрема, ВРУ, міністер-
ства, агентства, фонди та інші, а також
деякі державні підприємства —
зобов’язані відкривати публічну
інформацію у форматі відкритих
даних.
Ці методичні рекомендації стануть у
нагоді громадським організаціям
та/або компаніям, які мають на меті
допомогти державним органам влади
(чи на замовлення) налагодити їхні
внутрішні процеси, пов’язані із робо-
тою з даними. Йдеться про збір, агре-
гацію, опрацювання, обмін, викори-
стання даних для виконання власних
завдань, а також їх оприлюднення.
Зокрема, оптимізація цих процесів
дозволить підвищити ефективність
роботи органів державної влади,
підвищити прозорість їх роботи і, як
наслідок, сприяти підвищенню довіри
до діяльності органів. Серед іншого,
оприлюднення інформації, що не
становить державної таємниці, є
одним із антикорупційних заходів.
Матеріал підготовлено на основі
набутого аналітичним центром DiXi
Group досвіду проведення аудиту
даних Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України.
Описаний підхід не слід вважати
єдино правильним, втім його застосу-
вання дозволить уникнути можливих
перешкод та ефективніше спланувати
проведення аудиту даних.
2
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДАНИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
Проводячи аудит даних в державних
органах влади, важливо розуміти
специфіку їх роботи. Будь-яка держ-
структура підпорядкована бюрокра-
тичним процесам та, відповідно,
працює не так, як комерційна
компанія чи громадська організація.
Це означає, що вся взаємодія в межах
аудиту даних має бути відповідним
чином задокументована та узгоджу-
ватися з процедурами держструкту-
ри. Їх недотримання може суттєво
гальмувати процес роботи та навіть
вплинути на результати аудиту.
До безпосереднього початку аудиту
даних слід переконатись, що досягну-
то схвалення від керівництва держав-
ного органу на найвищому рівні. При-
чому це має бути закріплено докумен-
тально, наприклад, підписаним мемо-
рандумом про взаєморозуміння між
відомством та організацією, яка здійс-
нює аудит даних. Також цей документ
має бути зареєстровано у внутрішній
системі документообігу відповідного
держоргану. Працюючи з фахівцями
зі збору та аналізу даних без фор-
мальної наявності такого документу,
можна зіткнутися із саботуванням або
гальмуванням проведення аудиту
даних.
3
Також слід враховувати, що представ-
ники органів державної влади можуть
не досить гнучко реагувати на зміни
чи нову інформацію. Тому процес
врегулювання внутрішніх процесів та
їх документального закріплення,
обговорення наборів даних та роз’яс-
нення щодо нових структур даних
може займати багато часу. Проведен-
ня аудиту даних в розумінні роботи з
приведення інформації у відповідність
до стандарту open data — лише мала
частина від усієї роботи.
Інший аспект — державні відомства не
мають сучасного технічного та
програмного забезпечення. Досить
часто їх фахівці працюють на комп’ю-
терах десятирічної давності, на яких
встановлено операційну систему типу
Windows XP, а для роботи з даними
використовують лише табличні
процесори типу MS Excel 2003. Тому
можливість працювати з великими
масивами даних для них обмежена,
що слід враховувати при написанні
рекомендацій щодо збору даних.
Наприклад, якщо набір даних дуже
детальний — передбачає збір інфор-
мації щоденно і в розрізі кількох
різних критеріїв, — то його доцільніше
збирати окремими файлами з інфор-
мацією за 1 місяць, а не накопичувати
дані в одному файлі за рік чи більше.
Водночас потрібно розуміти, що за
підсумками проведеного аудиту
робота із даними та пов’язаними
процесами не обов’язково завершить-
ся.
Набори даних мають відповідати
потребам споживачів — громадсь-
кості, комерційних компаній, інших
органів влади — тому потрібно врахо-
вувати, що їхні потреби можуть дещо
змінюватися з часом, і тому в подаль-
шому потрібно буде доопрацьовувати
та коригувати набори даних.
Також структурні зміни всередині
відомств, як, наприклад, створення
директоратів, можуть стати причи-
ною перегляду механізму чи процесів
збору даних. Тому важливо пояснити
цю специфіку керівництву органу
влади, щоб очікування і, як наслідок,
планування ресурсів відповідали
дійсності.
4
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДАНИХ
ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
1 2 3
ПІДГОТОВКА
ДО АУДИТУ
ПРОВЕДЕННЯ
АУДИТУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ
підписати
меморандум,
договір про
співпрацю,
інші типи угод
визначити
координатора
від відомства
вивчити
оприлюднені
дані
підготувати
базу даних
для напрацювань
сформувати
перелік
наборів даних
розробити
проект структури
та паспорт
для кожного
набору даних
узгодити матеріали
з фахівцями
відомства
протестувати
результати
закріпити
результати
внутрішнім
нормативно-правовим
актом
відповідальність
закріпити
у посадових
інструкціях
підготувати
інструкції
щодо роботи
з даними
5
ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
Увесь процес аудиту даних умовно
можна поділити на три етапи: підго-
товку, проведення та закріплення
результату. Перший включає в себе
документальне оформлення співпраці
та іншу організаційну підготовку.
Другий передбачає роботу зі струк-
турними підрозділами: документу-
вання процесів від збору до публікації
даних, підготовку рекомендацій щодо
вдосконалення цих процесів та форм
даних, ідентифікацію та вирішення
супутніх проблем. Третій — закріплен-
ня результатів та написання інструк-
цій для відповідних структурних
підрозділів.
ПЕРШИЙ ЕТАП
Як зазначалось раніше, почати слід з
підписання документу, в рамках якого
буде здійснюватись аудит даних. Цей
документ має передбачати не тільки
перелік послуг, які організація, що
здійснює аудит даних, зобов'язується
надати, очікувані результати і строки,
але й перелік обов’язків, які, зі свого
боку, гарантує вище керівництво
органу влади. Наприклад, таким має
бути сприяння аудиту та доступу
експертам до першоджерел інформа-
ції.
6
Це передбачає зобов’язання вирішу-
вати проблемні ситуації, коли на рівні
структурного підрозділу працівники
умисно або через інші причини
ігнорують або затягують роботу:
Також для даних, які вже публікують-
ся та є достатньо якісними (розагре-
говані, часто оновлюються, публіку-
ються в табличному форматі), є сенс
одразу підготувати проекти оновле-
них шаблонів чи змін, які необхідно
внести. Це дасть змогу зекономити
час надалі.
Також, з точки зору організаційної
підготовки, слід завчасно створити
структуру бази даних для проведення
аудиту. Платформою для створення
такої бази можна використати, до
прикладу, хмарне сховище типу
Google (або в іншому хмарному сере-
довищі): папку з доступом для залу-
чених в процесі осіб. Цю папку слід
структурувати відповідно до тих
департаментів (підрозділів), з якими
планується працювати в рамках
аудиту. Кожна з них в майбутньому
буде наповнюватися робочими
файлами. Доцільно зберігати всі
версії напрацювань, щоб за потреби
можна було легко повернутись до
них. Для зручності версійність можна
зазначати в назвах файлів або ство-
рювати папки для кожної серії змін
для кількох файлів.
ДРУГИЙ ЕТАП
Проведення аудиту не вимагає 100%
залученості. Його оптимально прово-
дити командою з двох експертів:
перший має спеціалізуватись на сфері
7
не відповідають на листи та/або
дзвінки;
не надають приклади інформації
для вивчення її структури;
не дають зворотній зв’язок щодо
розроблених шаблонів таблиць;
часто переносять або не прихо-
дять на зустрічі для обговорення
тощо.
Одночасно із цим важливо, щоб
всередині органу влади призначили
людину, яка займатиметься коорди-
нацією аудиту даних: допомагатиме з
організацією зустрічей зі структурни-
ми підрозділами та з вирішенням
поточних труднощів та/або проблем.
До початку роботи зі структурними
підрозділами необхідно вивчити всю
інформацію, що розміщується на сайті
органу влади та сайтах підпорядкова-
них йому інших органів чи
підприємств. Зібрані дані слід відсо-
ртувати тематично за структурними
підрозділами відомства. Це дасть
змогу підготувати перелік запитань
та більш конструктивно розпочати
аудит.
до якої відноситься орган влади,
другий — на даних, а саме вимогах
формату open data.
На цьому етапі роботу рекомендова-
но виконувати у викладеній нижче
послідовності та повторювати з усіма
структурними підрозділами органу
влади, де буде проводитись аудит
даних.
За підсумками першої зустрічі з фахів-
цями підрозділу залучені до аудиту
експерти повинні:
Під час підготовки, крім вимог фор-
мату, слід відштовхуватись від
реальних можливостей для покра-
щення як самого набору даних —
збільшення деталізації (наприклад,
щоденні дані замість щомісячних)
або його доповнення стандартизова-
ними кодами (наприклад, ЄДРПОУ
для юридичних осіб або КОАТУУ для
адміністративно-територіальних
одиниць) — так і оптимізації процесу
його формування.
Водночас для кожного набору
потрібно підготувати метадані, де
має бути зазначено:
8
сформувати повний перелік
наборів даних, які збираються,
агрегуються та/або формуються
фахівцями підрозділу;
ознайомитись з процесами їх
підготовки;
отримати копії прикладів таблиць
для всіх наборів даних;
зрозуміти перелік правових
підстав для отримання інформації
(визначено нормативним актом
самого органу влади чи інших).
Увесь масив інформації експерти
мають опрацювати та систематизува-
ти. На основі опрацьованої інформації
мають бути підготовлені шаблони
даних, адаптовані до формату відкри-
тих даних.
періодичність оприлюднення;
формати файлів, наприклад,
xls(x), csv, json, інші;
джерело чи джерела даних, на
основі яких готується даний
набір;
тип значень, наприклад, числові,
текстові, інше;
розмірності значень, наприклад,
млн грн, тис. тонн, інше;
в описовому вигляді пояснити,
що означають чи як слід тракту-
вати дані у відповідних стовпцях,
та за потреби зазначити всі
виключення, обмеження, уточ-
нення;
контактні дані посадової особи,
яка відповідає за набір даних.
Підготовлену першу редакцію
матеріалів слід обговорити з фахівця-
ми відповідного структурного
підрозділу органу влади. На цій
зустрічі треба отримати підтверджен-
ня, що всі запропоновані зміни:
Друга дія — фахівцям органу влади за
відпрацьованим шаблоном таблиці
слід зібрати та доповнити набір даних
новою інформацією. Це дозволить
виявити проблемні аспекти в процесі
збору та/або агрегації даних для
конкретного набору та, як наслідок,
— покращити цей процес.
ТРЕТІЙ ЕТАП
Збір, оновлення та оприлюднення
інформації зі сталою періодичністю
вимагає виконання двох завдань:
документального закріплення проце-
су та написання інструкцій щодо
підготовки кожного набору даних.
Перше — внутрішній нормативно-
правовий акт — має обов’язково
включати відповідальних осіб за
кожен набір даних (за однією особою
може бути закріплено кілька наборів)
та увесь напрям в цілому (одна
особа). Водночас ці функції рекомен-
дується включити до посадових
інструкцій, оскільки вони мають стати
постійними.
Друге — інструкції — не обов’язково
мають бути закріплені внутрішніми
документами. Їх призначення —
описово окреслити увесь процес —
від збору даних і їх підготовки до
оприлюднення. При цьому
9
реалістично виконати у запропо-
новані терміни, тобто в органу
влади є необхідні для цього як
людські, фінансові, так і технічні
ресурси;
технічна термінологія вжита
коректно і запропоновані описи
(пояснення) до даних відповіда-
ють дійсності.
За підсумками обговорення необхід-
но врахувати отримані коментарі та
зауваження. Якщо зміни не були
суттєвими, то їх можна погодити
дистанційно, у іншому випадку —
повторно зустрітись та обговорити.
Ці дії слід повторювати до того часу,
поки не залишиться суттєвих заува-
жень.
Надалі в тестовому режимі рекомен-
дується виконати дві послідовні дії.
Перша — наповнити таблиці даними
за попередні звітні періоди та
перевірити, чи не порушується логіка
взаємозв’язків даних. Це можна
зробити, виставивши правильні філь-
три та звіривши, до прикладу, сумарні
значення різних параметрів. У разі
виявлення помилок структури, їх слід
виправити.
ступінь деталізації інструкції зале-
жить від запиту безпосередніх вико-
навців (структурного підрозділу).
У випадку Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України
таким документом став наказ №212
від 13.04.2018 року “Про оприлюд-
нення наборів даних, розпорядником
яких є Міненерговугілля, і які підляга-
ють оприлюдненню у формі відкри-
тих даних” [3].
Ним закріплено перелік наборів
даних, процес підготовки та опри-
люднення, розподілено відповідаль-
ність. Також для кожного набору
деталізовано періодичність оновлен-
ня, пояснення до відповідних даних, а
саме розмірність числових значень,
опис для текстових значень тощо.
Водночас для департаментів міністер-
ства розроблені деталізовані інструк-
ції щодо підготовки наборів даних.
ПРИМІТКИ
Розпорядження КМУ щодо приєднання до Міжнародної Хартії відкритих даних. —
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/686-2016-%D1%80
Візуальне представлення всіх країн та міст, що приєднались до Міжнародної Хартії відкри-
тих даних. —
https://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities/
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. —
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF
Перша редакція наказу. —
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245270341
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245274917
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245274918
Зміни до наказу: збільшений перелік наборів даних, внесені правки до наборів поперед-
ньої редакції. —
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245288907
1
2
3
10
ДЛЯ НОТАТОК
Методичні рекомендації для проведення аудиту даних державних органів влади

More Related Content

Similar to Методичні рекомендації для проведення аудиту даних державних органів влади

Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017
Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017
Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017
MariiaNosok
 
ІАД
ІАДІАД
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newM&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
Olena Bashun
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4galushko29
 
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 роціВплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 роціВплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
USAID LEV
 
Strat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_publicStrat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_public
UA-Energy.org, DiXi Group
 
Резюме дослідження
Резюме дослідженняРезюме дослідження
Резюме дослідження
ssuser0c6cfc
 
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef1
 
20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua
20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua
20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua
ssusere51484
 
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Centre of Policy and Legal Reform
 
презентація 1 до 2 лекції
презентація 1 до 2 лекціїпрезентація 1 до 2 лекції
презентація 1 до 2 лекції
stetsenko_lyudmila
 
Інформаційні системи в менеджменті виробничого підприємства
Інформаційні системи в менеджменті виробничого підприємстваІнформаційні системи в менеджменті виробничого підприємства
Інформаційні системи в менеджменті виробничого підприємства
Vlad Humenchuk
 
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
UNDP Ukraine
 
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в УкраїніТернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
 
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в УкраїніТернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
USAID LEV
 
Фандрейзинг. Асоціація Міст України
Фандрейзинг. Асоціація Міст УкраїниФандрейзинг. Асоціація Міст України
Фандрейзинг. Асоціація Міст України
Yegor Shulyk
 
концептуальний проект системи електронної демократії (укр)
концептуальний проект системи електронної демократії (укр)концептуальний проект системи електронної демократії (укр)
концептуальний проект системи електронної демократії (укр)Владимир Худяков
 
Управління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головнеУправління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головне
SixSigmaOnline
 
Oleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_uaOleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_ua
Viktoriia Oleshko
 

Similar to Методичні рекомендації для проведення аудиту даних державних органів влади (20)

Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017
Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017
Річний звіт Українського центру суспільних даних 2017
 
ІАД
ІАДІАД
ІАД
 
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 newM&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
M&o for coordinators of irex training centers august 2011 new
 
стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4стандартизація лекція 4
стандартизація лекція 4
 
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 роціВплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
 
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 роціВплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
Вплив цінового регуювання та перевірок на бізнес: що очікувати у 2017 році
 
Strat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_publicStrat plan 2018-2021_ukr_public
Strat plan 2018-2021_ukr_public
 
Резюме дослідження
Резюме дослідженняРезюме дослідження
Резюме дослідження
 
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
 
20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua
20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua
20211003 sigma opinion on cs salary reform september 2021 ua
 
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
Інформаційний бюлетень #14 (грудень)
 
презентація 1 до 2 лекції
презентація 1 до 2 лекціїпрезентація 1 до 2 лекції
презентація 1 до 2 лекції
 
Інформаційні системи в менеджменті виробничого підприємства
Інформаційні системи в менеджменті виробничого підприємстваІнформаційні системи в менеджменті виробничого підприємства
Інформаційні системи в менеджменті виробничого підприємства
 
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
Ваучерна система в Україні. Рекомендації проведення реформи
 
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в УкраїніТернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
 
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в УкраїніТернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
Тернопільська область: Щорічна оцінка ділового клімату в Україні
 
Фандрейзинг. Асоціація Міст України
Фандрейзинг. Асоціація Міст УкраїниФандрейзинг. Асоціація Міст України
Фандрейзинг. Асоціація Міст України
 
концептуальний проект системи електронної демократії (укр)
концептуальний проект системи електронної демократії (укр)концептуальний проект системи електронної демократії (укр)
концептуальний проект системи електронної демократії (укр)
 
Управління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головнеУправління знаннями: коротко про головне
Управління знаннями: коротко про головне
 
Oleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_uaOleshko v simple km_v1.2_ua
Oleshko v simple km_v1.2_ua
 

More from Денис Киркач

Energy poverty web
Energy poverty webEnergy poverty web
Energy poverty web
Денис Киркач
 
Agenda eng
Agenda engAgenda eng
Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...
Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...
Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...
Денис Киркач
 
1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted
1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted
1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted
Денис Киркач
 
Alert 8449d a4
Alert 8449d a4Alert 8449d a4
Alert 8449d a4
Денис Киркач
 
Res factbook dec2018_di_xi_final (1)
Res factbook dec2018_di_xi_final (1)Res factbook dec2018_di_xi_final (1)
Res factbook dec2018_di_xi_final (1)
Денис Киркач
 
Res factbook dec2018_di_xi_final
Res factbook dec2018_di_xi_finalRes factbook dec2018_di_xi_final
Res factbook dec2018_di_xi_final
Денис Киркач
 
Azov ns2
Azov ns2Azov ns2
Factsheet oil
Factsheet oilFactsheet oil
Dixi 6229 brochure(eng)_str
Dixi 6229 brochure(eng)_strDixi 6229 brochure(eng)_str
Dixi 6229 brochure(eng)_str
Денис Киркач
 
2545 translation web_final
2545 translation web_final2545 translation web_final
2545 translation web_final
Денис Киркач
 
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_strDixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
Денис Киркач
 
Analytics draft law_on_res_auctions_2018_eng
Analytics draft law_on_res_auctions_2018_engAnalytics draft law_on_res_auctions_2018_eng
Analytics draft law_on_res_auctions_2018_eng
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...
tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...
tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accounts
tew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accountstew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accounts
tew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accounts
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab
tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab
tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Electricity market reform in turkey
tew (12.10.18) - Electricity market reform in turkeytew (12.10.18) - Electricity market reform in turkey
tew (12.10.18) - Electricity market reform in turkey
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Kolmek
tew (12.10.18) - Kolmektew (12.10.18) - Kolmek
tew (12.10.18) - Kolmek
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Turkey
tew (12.10.18) - Turkeytew (12.10.18) - Turkey
tew (12.10.18) - Turkey
Денис Киркач
 
tew (12.10.18) - Poland
tew (12.10.18) - Polandtew (12.10.18) - Poland
tew (12.10.18) - Poland
Денис Киркач
 

More from Денис Киркач (20)

Energy poverty web
Energy poverty webEnergy poverty web
Energy poverty web
 
Agenda eng
Agenda engAgenda eng
Agenda eng
 
Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...
Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...
Results of the Quantitative Public Opinion Poll of the USAID Transparent Ener...
 
1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted
1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted
1405858 di xi_v_ukr_1.4-converted
 
Alert 8449d a4
Alert 8449d a4Alert 8449d a4
Alert 8449d a4
 
Res factbook dec2018_di_xi_final (1)
Res factbook dec2018_di_xi_final (1)Res factbook dec2018_di_xi_final (1)
Res factbook dec2018_di_xi_final (1)
 
Res factbook dec2018_di_xi_final
Res factbook dec2018_di_xi_finalRes factbook dec2018_di_xi_final
Res factbook dec2018_di_xi_final
 
Azov ns2
Azov ns2Azov ns2
Azov ns2
 
Factsheet oil
Factsheet oilFactsheet oil
Factsheet oil
 
Dixi 6229 brochure(eng)_str
Dixi 6229 brochure(eng)_strDixi 6229 brochure(eng)_str
Dixi 6229 brochure(eng)_str
 
2545 translation web_final
2545 translation web_final2545 translation web_final
2545 translation web_final
 
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_strDixi 6229 brochure(ukr)_str
Dixi 6229 brochure(ukr)_str
 
Analytics draft law_on_res_auctions_2018_eng
Analytics draft law_on_res_auctions_2018_engAnalytics draft law_on_res_auctions_2018_eng
Analytics draft law_on_res_auctions_2018_eng
 
tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...
tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...
tew (12.10.18) - Regulation of natural monopolies & competitive energy ma...
 
tew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accounts
tew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accountstew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accounts
tew (12.10.18) - Licensee performance monitoring and uniform system of accounts
 
tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab
tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab
tew (12.10.18) - Facilitating network investments through rab
 
tew (12.10.18) - Electricity market reform in turkey
tew (12.10.18) - Electricity market reform in turkeytew (12.10.18) - Electricity market reform in turkey
tew (12.10.18) - Electricity market reform in turkey
 
tew (12.10.18) - Kolmek
tew (12.10.18) - Kolmektew (12.10.18) - Kolmek
tew (12.10.18) - Kolmek
 
tew (12.10.18) - Turkey
tew (12.10.18) - Turkeytew (12.10.18) - Turkey
tew (12.10.18) - Turkey
 
tew (12.10.18) - Poland
tew (12.10.18) - Polandtew (12.10.18) - Poland
tew (12.10.18) - Poland
 

Методичні рекомендації для проведення аудиту даних державних органів влади

 • 2. Автор — Андрій Білоус Публікація видана в рамках Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні, яку виконує Міжнародний фонд "Відродження" у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні. Думки та позиції викладені у цій публікації є позицією ГО “ДІКСІ ГРУП” та не обов’язково відображають позицію Посольства Швеції в Україні, Міжнародного фонду “Відродження” та Ініціативи відкритого суспільства для Європи (OSIFE). Звіт можна завантажити на сайті DiXi Group: http://dixigroup.org/. автори фотографій: © ГО “Діксі Груп”, 2018 Дизайн — Марта Пугач Друк — ФОП Лановенко О.О. Наклад — 20 копій © Фотографії — Shutterstock.com iJeab/Shutterstock.com, everything.possible/Shutterstock.com, mrmohock/Shutterstock.com
 • 3. РЕЗЮМЕ Успіх проведення аудиту даних державних органів влади третьою стороною (громадською організацією чи іншим суб’єктом) прямо залежить від вдало вибудуваної комунікації між усіма учасниками та розподілу роботи. Під аудитом даних держав- них органів розуміємо оптимізацію процесів збору, агрегації, опрацюван- ня, обміну всередині держустанови та/або оприлюднення даних. Чим складніша структура органу влади, тим більша кількість людей буде задіяна в процесі. Тому необхід- но дотримуватися бюрократичного підходу: співпраця документально закріплена, завдання прописані та передбачені терміни їх виконання, також є відповідальні посадові особи. Водночас слід враховувати стан кадрового та технічного забезпечен- ня державних відомств, зокрема комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення. Проведення аудиту можна розгляда- ти як процес, що складається з трьох послідовних блоків чи етапів, успіш- ність кожного з яких залежить від виконання попередніх. Перший блок — підготовка — підпи- сання необхідних документів, що засвідчуватимуть співпрацю, узгод- ження очікуваних результатів та деяких операційних питань, зокрема визначення координатора аудиту даних зі сторони відомства. Другий блок — проведення аудиту даних, розпорядником яких є державний орган влади. За підсумка- ми роботи в межах цього етапу мають бути розроблені та/або покращені існуючі процеси збору, агрегації, опрацювання, обміну (між структур- ними підрозділами відомства) та оприлюднення даних. На цьому етапі важливо переконатись, що всі проце- си та дані, відповідно до їх якісних характеристик (ступінь деталізації), можливо виконати та зібрати. Третій блок — забезпечення сталості процесу шляхом ухвалення відповід- ного наказу на рівні відомства. Цим документом обов’язково слід перед- бачити відповідальних осіб за кожен набір даних та відповідального за весь напрям підготовки даних у відомстві в цілому. Рекомендовано це зафіксувати на рівні посадових інструкцій, щоб прив’язуватись не до персоналій, а до функцій. 1
 • 4. ВСТУП У цьому матеріалі систематизовано та структуровано процес проведення аудиту даних державних органів влади, кінцевою метою якого є забез- печення сталого процесу збору та оприлюднення інформації, в тому числі у формі відкритих даних (open data), опрацювання та обміну нею всередині відомства, збереження даних тощо. Увесь процес розділено на етапи, в рамках кожного з яких окреслено перелік та послідовність завдань. Їх виконання не гарантує цілковитого досягнення мети, однак дозволить уникнути або попередити потенційні труднощі чи перешкоди, пов’язані як з особливостями функціонування державних органів влади, так і з люд- ським фактором. Україна у 2016 році долучилась до Міжнародної Хартії відкритих даних [1]. Зі свого боку, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо публікації даних у формі відкритих даних [2]. Вона передбачає, що всі розпорядники інформації — державні органи влади, зокрема, ВРУ, міністер- ства, агентства, фонди та інші, а також деякі державні підприємства — зобов’язані відкривати публічну інформацію у форматі відкритих даних. Ці методичні рекомендації стануть у нагоді громадським організаціям та/або компаніям, які мають на меті допомогти державним органам влади (чи на замовлення) налагодити їхні внутрішні процеси, пов’язані із робо- тою з даними. Йдеться про збір, агре- гацію, опрацювання, обмін, викори- стання даних для виконання власних завдань, а також їх оприлюднення. Зокрема, оптимізація цих процесів дозволить підвищити ефективність роботи органів державної влади, підвищити прозорість їх роботи і, як наслідок, сприяти підвищенню довіри до діяльності органів. Серед іншого, оприлюднення інформації, що не становить державної таємниці, є одним із антикорупційних заходів. Матеріал підготовлено на основі набутого аналітичним центром DiXi Group досвіду проведення аудиту даних Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Описаний підхід не слід вважати єдино правильним, втім його застосу- вання дозволить уникнути можливих перешкод та ефективніше спланувати проведення аудиту даних. 2
 • 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДАНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ Проводячи аудит даних в державних органах влади, важливо розуміти специфіку їх роботи. Будь-яка держ- структура підпорядкована бюрокра- тичним процесам та, відповідно, працює не так, як комерційна компанія чи громадська організація. Це означає, що вся взаємодія в межах аудиту даних має бути відповідним чином задокументована та узгоджу- ватися з процедурами держструкту- ри. Їх недотримання може суттєво гальмувати процес роботи та навіть вплинути на результати аудиту. До безпосереднього початку аудиту даних слід переконатись, що досягну- то схвалення від керівництва держав- ного органу на найвищому рівні. При- чому це має бути закріплено докумен- тально, наприклад, підписаним мемо- рандумом про взаєморозуміння між відомством та організацією, яка здійс- нює аудит даних. Також цей документ має бути зареєстровано у внутрішній системі документообігу відповідного держоргану. Працюючи з фахівцями зі збору та аналізу даних без фор- мальної наявності такого документу, можна зіткнутися із саботуванням або гальмуванням проведення аудиту даних. 3
 • 6. Також слід враховувати, що представ- ники органів державної влади можуть не досить гнучко реагувати на зміни чи нову інформацію. Тому процес врегулювання внутрішніх процесів та їх документального закріплення, обговорення наборів даних та роз’яс- нення щодо нових структур даних може займати багато часу. Проведен- ня аудиту даних в розумінні роботи з приведення інформації у відповідність до стандарту open data — лише мала частина від усієї роботи. Інший аспект — державні відомства не мають сучасного технічного та програмного забезпечення. Досить часто їх фахівці працюють на комп’ю- терах десятирічної давності, на яких встановлено операційну систему типу Windows XP, а для роботи з даними використовують лише табличні процесори типу MS Excel 2003. Тому можливість працювати з великими масивами даних для них обмежена, що слід враховувати при написанні рекомендацій щодо збору даних. Наприклад, якщо набір даних дуже детальний — передбачає збір інфор- мації щоденно і в розрізі кількох різних критеріїв, — то його доцільніше збирати окремими файлами з інфор- мацією за 1 місяць, а не накопичувати дані в одному файлі за рік чи більше. Водночас потрібно розуміти, що за підсумками проведеного аудиту робота із даними та пов’язаними процесами не обов’язково завершить- ся. Набори даних мають відповідати потребам споживачів — громадсь- кості, комерційних компаній, інших органів влади — тому потрібно врахо- вувати, що їхні потреби можуть дещо змінюватися з часом, і тому в подаль- шому потрібно буде доопрацьовувати та коригувати набори даних. Також структурні зміни всередині відомств, як, наприклад, створення директоратів, можуть стати причи- ною перегляду механізму чи процесів збору даних. Тому важливо пояснити цю специфіку керівництву органу влади, щоб очікування і, як наслідок, планування ресурсів відповідали дійсності. 4
 • 7. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ДАНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ 1 2 3 ПІДГОТОВКА ДО АУДИТУ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОСТІ ПРОЦЕСУ підписати меморандум, договір про співпрацю, інші типи угод визначити координатора від відомства вивчити оприлюднені дані підготувати базу даних для напрацювань сформувати перелік наборів даних розробити проект структури та паспорт для кожного набору даних узгодити матеріали з фахівцями відомства протестувати результати закріпити результати внутрішнім нормативно-правовим актом відповідальність закріпити у посадових інструкціях підготувати інструкції щодо роботи з даними 5
 • 8. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ Увесь процес аудиту даних умовно можна поділити на три етапи: підго- товку, проведення та закріплення результату. Перший включає в себе документальне оформлення співпраці та іншу організаційну підготовку. Другий передбачає роботу зі струк- турними підрозділами: документу- вання процесів від збору до публікації даних, підготовку рекомендацій щодо вдосконалення цих процесів та форм даних, ідентифікацію та вирішення супутніх проблем. Третій — закріплен- ня результатів та написання інструк- цій для відповідних структурних підрозділів. ПЕРШИЙ ЕТАП Як зазначалось раніше, почати слід з підписання документу, в рамках якого буде здійснюватись аудит даних. Цей документ має передбачати не тільки перелік послуг, які організація, що здійснює аудит даних, зобов'язується надати, очікувані результати і строки, але й перелік обов’язків, які, зі свого боку, гарантує вище керівництво органу влади. Наприклад, таким має бути сприяння аудиту та доступу експертам до першоджерел інформа- ції. 6
 • 9. Це передбачає зобов’язання вирішу- вати проблемні ситуації, коли на рівні структурного підрозділу працівники умисно або через інші причини ігнорують або затягують роботу: Також для даних, які вже публікують- ся та є достатньо якісними (розагре- говані, часто оновлюються, публіку- ються в табличному форматі), є сенс одразу підготувати проекти оновле- них шаблонів чи змін, які необхідно внести. Це дасть змогу зекономити час надалі. Також, з точки зору організаційної підготовки, слід завчасно створити структуру бази даних для проведення аудиту. Платформою для створення такої бази можна використати, до прикладу, хмарне сховище типу Google (або в іншому хмарному сере- довищі): папку з доступом для залу- чених в процесі осіб. Цю папку слід структурувати відповідно до тих департаментів (підрозділів), з якими планується працювати в рамках аудиту. Кожна з них в майбутньому буде наповнюватися робочими файлами. Доцільно зберігати всі версії напрацювань, щоб за потреби можна було легко повернутись до них. Для зручності версійність можна зазначати в назвах файлів або ство- рювати папки для кожної серії змін для кількох файлів. ДРУГИЙ ЕТАП Проведення аудиту не вимагає 100% залученості. Його оптимально прово- дити командою з двох експертів: перший має спеціалізуватись на сфері 7 не відповідають на листи та/або дзвінки; не надають приклади інформації для вивчення її структури; не дають зворотній зв’язок щодо розроблених шаблонів таблиць; часто переносять або не прихо- дять на зустрічі для обговорення тощо. Одночасно із цим важливо, щоб всередині органу влади призначили людину, яка займатиметься коорди- нацією аудиту даних: допомагатиме з організацією зустрічей зі структурни- ми підрозділами та з вирішенням поточних труднощів та/або проблем. До початку роботи зі структурними підрозділами необхідно вивчити всю інформацію, що розміщується на сайті органу влади та сайтах підпорядкова- них йому інших органів чи підприємств. Зібрані дані слід відсо- ртувати тематично за структурними підрозділами відомства. Це дасть змогу підготувати перелік запитань та більш конструктивно розпочати аудит.
 • 10. до якої відноситься орган влади, другий — на даних, а саме вимогах формату open data. На цьому етапі роботу рекомендова- но виконувати у викладеній нижче послідовності та повторювати з усіма структурними підрозділами органу влади, де буде проводитись аудит даних. За підсумками першої зустрічі з фахів- цями підрозділу залучені до аудиту експерти повинні: Під час підготовки, крім вимог фор- мату, слід відштовхуватись від реальних можливостей для покра- щення як самого набору даних — збільшення деталізації (наприклад, щоденні дані замість щомісячних) або його доповнення стандартизова- ними кодами (наприклад, ЄДРПОУ для юридичних осіб або КОАТУУ для адміністративно-територіальних одиниць) — так і оптимізації процесу його формування. Водночас для кожного набору потрібно підготувати метадані, де має бути зазначено: 8 сформувати повний перелік наборів даних, які збираються, агрегуються та/або формуються фахівцями підрозділу; ознайомитись з процесами їх підготовки; отримати копії прикладів таблиць для всіх наборів даних; зрозуміти перелік правових підстав для отримання інформації (визначено нормативним актом самого органу влади чи інших). Увесь масив інформації експерти мають опрацювати та систематизува- ти. На основі опрацьованої інформації мають бути підготовлені шаблони даних, адаптовані до формату відкри- тих даних. періодичність оприлюднення; формати файлів, наприклад, xls(x), csv, json, інші; джерело чи джерела даних, на основі яких готується даний набір; тип значень, наприклад, числові, текстові, інше; розмірності значень, наприклад, млн грн, тис. тонн, інше; в описовому вигляді пояснити, що означають чи як слід тракту- вати дані у відповідних стовпцях, та за потреби зазначити всі виключення, обмеження, уточ- нення; контактні дані посадової особи, яка відповідає за набір даних.
 • 11. Підготовлену першу редакцію матеріалів слід обговорити з фахівця- ми відповідного структурного підрозділу органу влади. На цій зустрічі треба отримати підтверджен- ня, що всі запропоновані зміни: Друга дія — фахівцям органу влади за відпрацьованим шаблоном таблиці слід зібрати та доповнити набір даних новою інформацією. Це дозволить виявити проблемні аспекти в процесі збору та/або агрегації даних для конкретного набору та, як наслідок, — покращити цей процес. ТРЕТІЙ ЕТАП Збір, оновлення та оприлюднення інформації зі сталою періодичністю вимагає виконання двох завдань: документального закріплення проце- су та написання інструкцій щодо підготовки кожного набору даних. Перше — внутрішній нормативно- правовий акт — має обов’язково включати відповідальних осіб за кожен набір даних (за однією особою може бути закріплено кілька наборів) та увесь напрям в цілому (одна особа). Водночас ці функції рекомен- дується включити до посадових інструкцій, оскільки вони мають стати постійними. Друге — інструкції — не обов’язково мають бути закріплені внутрішніми документами. Їх призначення — описово окреслити увесь процес — від збору даних і їх підготовки до оприлюднення. При цьому 9 реалістично виконати у запропо- новані терміни, тобто в органу влади є необхідні для цього як людські, фінансові, так і технічні ресурси; технічна термінологія вжита коректно і запропоновані описи (пояснення) до даних відповіда- ють дійсності. За підсумками обговорення необхід- но врахувати отримані коментарі та зауваження. Якщо зміни не були суттєвими, то їх можна погодити дистанційно, у іншому випадку — повторно зустрітись та обговорити. Ці дії слід повторювати до того часу, поки не залишиться суттєвих заува- жень. Надалі в тестовому режимі рекомен- дується виконати дві послідовні дії. Перша — наповнити таблиці даними за попередні звітні періоди та перевірити, чи не порушується логіка взаємозв’язків даних. Це можна зробити, виставивши правильні філь- три та звіривши, до прикладу, сумарні значення різних параметрів. У разі виявлення помилок структури, їх слід виправити.
 • 12. ступінь деталізації інструкції зале- жить від запиту безпосередніх вико- навців (структурного підрозділу). У випадку Міністерства енергетики та вугільної промисловості України таким документом став наказ №212 від 13.04.2018 року “Про оприлюд- нення наборів даних, розпорядником яких є Міненерговугілля, і які підляга- ють оприлюдненню у формі відкри- тих даних” [3]. Ним закріплено перелік наборів даних, процес підготовки та опри- люднення, розподілено відповідаль- ність. Також для кожного набору деталізовано періодичність оновлен- ня, пояснення до відповідних даних, а саме розмірність числових значень, опис для текстових значень тощо. Водночас для департаментів міністер- ства розроблені деталізовані інструк- ції щодо підготовки наборів даних. ПРИМІТКИ Розпорядження КМУ щодо приєднання до Міжнародної Хартії відкритих даних. — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/686-2016-%D1%80 Візуальне представлення всіх країн та міст, що приєднались до Міжнародної Хартії відкри- тих даних. — https://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities/ Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. — http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF Перша редакція наказу. — http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245270341 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245274917 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245274918 Зміни до наказу: збільшений перелік наборів даних, внесені правки до наборів поперед- ньої редакції. — http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245288907 1 2 3 10