แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์             รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242)         กลุ่ม...
เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web;WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น ...
ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)     ความหมายของเว็บบล็อก    บล็อก ( Blog) หรือ เว็บบล็อก ( Weblog) เป็นเว็บไซต์สาหร...
9. ขอบเขตของโครงงาน     1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเก...
10. สถานที่ดาเนินงาน    ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

222222222

391 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
391
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

222222222

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพ็จ(Webpage)2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาว พรสุดา สุโขยชัย ชั้น ม.5/3 เลขที่ 234. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) -6. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสาคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กาลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทาให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยน
 2. 2. เปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web;WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว(one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล(Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือWeb 2.0 เป็นยุคที่ทาให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ จุดกาเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0 ความนิยมขอ SocialMedia มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social NetworkWebsite ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพ็จ(Webpage)นั้น เป็นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องซึ่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพ็จ(Webpage)มีเนื้อหาเว็บเพ็จ (Webpage) ดังนั้น ผู้จัดทาจึงได้มีความคิดที่จะนาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpressมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเว็บเพ็จ (Webpage)งเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพ็จ(Webpage) 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับเว็บเพ็จ (Webpage) 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและ นามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป8. หลักการและทฤษฎี
 3. 3. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog) ความหมายของเว็บบล็อก บล็อก ( Blog) หรือ เว็บบล็อก ( Weblog) เป็นเว็บไซต์สาหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจาวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร ในเรื่องที่ผู้เขียนท่านหนึ่งๆ ( Blogger) สนใจโดยเฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้ทาให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ด และเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไป ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน ลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง เป็นการบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียว จึงทาให้บล็อกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในนานาประเทศ ประเภทของเว็บบล็อก บล็อกมีด้วยกันหลายชนิด แต่ละชนิดมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปทั้งผู้เขียนและผู้เข้าชม โดยบล็อกจะเน้นไปที่เรื่องต่างๆ เช่น learner blogs, political blogs, travel blogs, fashion blogs, projectblogs,legal blogs และอื่นๆบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่ง เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com
 4. 4. 9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพ็จ(Webpage) 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.010. ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ  4 ปฏิบัติการจัดทาโครงงาน  นาเสนอรายงานความก้าวหน้า 5  ของโครงงานครั้งที่ 1 นาเสนอรายงานความก้าวหน้า  6 ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุง ทดสอบ  6 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  8 ประเมินผลงาน  9 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog 
 5. 5. 10. สถานที่ดาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดเลย11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 11.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บเพ็จ(Webpag 11.2 ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่อง เว็บเพ็จ(Webpage) 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpressได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์12. เอกสารอ้างอิง http://school.obec.go.th/pp_school/html/Web1.html ลงชื่อ พรสุดา สุโขยชัย ( นางสาวพรสุดา สุโขยชัย ) ผู้เสนอโครงงาน ลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×