Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Чланковити црви

20,149 views

Published on

Биологија за 6. разред

Published in: Education
 • Be the first to comment

Чланковити црви

 1. 1. ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ Phylum AnnelidaPhylum Annelida 1
 2. 2. 2 ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ • Издужено тело подељено на сличне делове –Издужено тело подељено на сличне делове – ЧЛАНКЕЧЛАНКЕ поређане у низу попут прстеновапоређане у низу попут прстенова • Чланци су исти (сем првог и задњег) и унутар тела суЧланци су исти (сем првог и задњег) и унутар тела су подељениподељени ПРЕГРАДАМАПРЕГРАДАМА • Сваки чланак садржи сличне деловеСваки чланак садржи сличне делове СИСТЕМА ОРГАНАСИСТЕМА ОРГАНА • Сви (сем пијавица) имају танке игличасте израштаје –Сви (сем пијавица) имају танке игличасте израштаје – ЧЕКИЊЕЧЕКИЊЕ (хете) па се зову и(хете) па се зову и ЧЕКИЊАСТИ ЦРВИЧЕКИЊАСТИ ЦРВИ МАЛОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИ ОЛИГОХЕТЕ (кишне глисте) МНОГОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИ ПОЛИХЕТЕ (морски чланковити црви)ПИЈАВИЦЕПИЈАВИЦЕ
 3. 3. 3 МАЛОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИ ОЛИГОХЕТЕ (кишне глисте)
 4. 4. ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ • Слана и слатка вода, влажно земљише, или су паразитиСлана и слатка вода, влажно земљише, или су паразити • Дужина од полаДужина од пола mmmm додо 4m4m • БИЛАТЕРАЛНАБИЛАТЕРАЛНА (двобочна)(двобочна) СИМЕТРИЈА ТЕЛАСИМЕТРИЈА ТЕЛА • Први пут се јављаПрви пут се јавља КРВНИ СИСТЕМКРВНИ СИСТЕМ • Крв црвене бојеКрв црвене боје (ХЕМОГЛОБИН)(ХЕМОГЛОБИН) • Права телесна дупља -Права телесна дупља - ЦЕЛОМЦЕЛОМ • Нервни системНервни систем ЛЕСТВИЧАСТЛЕСТВИЧАСТ на предњем крајуна предњем крају ГЛАВЕНАГЛАВЕНА ГАНГЛИЈАГАНГЛИЈА • Дисање целомДисање целом ПОВРШИНОМ ТЕЛАПОВРШИНОМ ТЕЛА • Чуло додира, немају очиЧуло додира, немају очи 4
 5. 5. КИШНЕ ГЛИСТЕКИШНЕ ГЛИСТЕ МАЛОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИМАЛОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИ илиили ОЛИГОХЕТЕОЛИГОХЕТЕ • Смеђецрвене боје, дужине око 20Смеђецрвене боје, дужине око 20cmcm, са преко 100, са преко 100 чланака, бочно на телучланака, бочно на телу ЧЕКИЊЕЧЕКИЊЕ • ГЛАВА (2 чланка),ГЛАВА (2 чланка), ТЕЛЕСНИ ЧЛАНЦИТЕЛЕСНИ ЧЛАНЦИ и последњии последњи чланак на ком јечланак на ком је АНАЛНИ ОТВОРАНАЛНИ ОТВОР • Кожно-жлездано задебљањеКожно-жлездано задебљање ’’САМАР’’’’САМАР’’ илиили ’’СЕДЛО’’’’СЕДЛО’’ • Шуме, ливаде, поред река, ђубриште, излазе ноћу илиШуме, ливаде, поред река, ђубриште, излазе ноћу или кад пада киша, копају каналекад пада киша, копају канале 5
 6. 6. КИШНЕ ГЛИСТЕКИШНЕ ГЛИСТЕ • Телесна дупља обавијена омотачем испуњенаТелесна дупља обавијена омотачем испуњена течношћутечношћу • Телесни зид: уздужни и поречниТелесни зид: уздужни и поречни МИШИЋИМИШИЋИ,, ЈЕДНОСЛОЈНА КОЖАЈЕДНОСЛОЈНА КОЖА и танкаи танка КУТИКУЛАКУТИКУЛА • Кожа лучиКожа лучи СЛУЗСЛУЗ • Хране се трулим лишћем и животињским остацимаХране се трулим лишћем и животињским остацима • УСНИ ОТВОРУСНИ ОТВОР--ЖДРЕЛОЖДРЕЛО--ЈЕДЊАКЈЕДЊАК--ПРОЖЕЛУДАЦПРОЖЕЛУДАЦ-- ЖЕЛУДАЦЖЕЛУДАЦ--ЦРЕВОЦРЕВО право несегментисаноправо несегментисано • СРЦЕСРЦЕ чине леђни, трбушни и бочничине леђни, трбушни и бочни КРВНИ СУДКРВНИ СУД повезани попречним везамаповезани попречним везама • ЗАТВОРЕН КРВНИ СИСТЕМЗАТВОРЕН КРВНИ СИСТЕМ 6
 7. 7. КИШНЕ ГЛИСТЕКИШНЕ ГЛИСТЕ • Излучивање цевчицамаИзлучивање цевчицама МЕТАНЕФРИДИЈЕМЕТАНЕФРИДИЈЕ • ХЕРМАФРОДИТИХЕРМАФРОДИТИ али се оплођење врши увек измеђуали се оплођење врши увек између две јединке које се приљубе једна уз другу и прекодве јединке које се приљубе једна уз другу и преко САМАРАСАМАРА размењују сперматозоидеразмењују сперматозоиде • Из јаја се развијају мале глисте у пролеће и јесенИз јаја се развијају мале глисте у пролеће и јесен • Чине земљиштеЧине земљиште ПЛОДНИЈИМПЛОДНИЈИМ (стварају(стварају ХУМУСХУМУС)) • РЕГЕНЕРАЦИЈАРЕГЕНЕРАЦИЈА 7
 8. 8. Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions 8
 9. 9. Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions 9
 10. 10. ПИЈАВИЦЕПИЈАВИЦЕ • Чланковито телоЧланковито тело БЕЗ ЧЕКИЊАБЕЗ ЧЕКИЊА са предњом и задњомса предњом и задњом ПИЈАВКОМПИЈАВКОМ • ПАРАЗИТИПАРАЗИТИ хране се крвљу риба, птица сисара (и човека)хране се крвљу риба, птица сисара (и човека) • Гранато црево за складиштење крвиГранато црево за складиштење крви • Углавном слатководне, користе се у медициниУглавном слатководне, користе се у медицини • ЛучеЛуче ХИРУДИНХИРУДИН (антигоагуланс) спречава згрушавање крви(антигоагуланс) спречава згрушавање крви • Медицинска пијавицаМедицинска пијавица 10
 11. 11. МОРСКИ ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИМОРСКИ ЧЛАНКОВИТИ ЦРВИ МНОГОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИМНОГОЧЕКИЊАСТИ ЦРВИ илиили ПОЛИХЕТЕПОЛИХЕТЕ • Имају чланковито тело са многоИмају чланковито тело са много ЧЕКИЊАЧЕКИЊА на парнимна парним бочним израштајима на телубочним израштајима на телу • Величине 5-15Величине 5-15cmcm, јасно извојена, јасно извојена ГЛАВАГЛАВА • Живе на дну, јарко су обојениЖиве на дну, јарко су обојени • Одвојених полова, немају самарОдвојених полова, немају самар • Палоло црвиПалоло црви кад се размножавају, испливају накад се размножавају, испливају на површину (ноћу када је пун месец)површину (ноћу када је пун месец) • Домороци то знају тад их лове јер су веома укуснаДомороци то знају тад их лове јер су веома укусна хранахрана 11
 12. 12. ОВО НИСТЕ ЗНАЛИ...ОВО НИСТЕ ЗНАЛИ... Мислило се да је великаМислило се да је велика плава кишна глистаплава кишна глиста највећа кишна глиста нанајвећа кишна глиста на свету, муђутим у Аустралији је скоро пронађена још већа кишнасвету, муђутим у Аустралији је скоро пронађена још већа кишна глиста. У Аустралији живе највеће познате глисте под именомглиста. У Аустралији живе највеће познате глисте под именом GippslandGippsland кишне глистекишне глисте ((Megascolides australisMegascolides australis)) у долиниу долини BassBass RiverRiver,, код местакод места South GippslandSouth Gippsland,, VictoriaVictoria.. Просечна дужинаПросечна дужина глиста је 300 цм, док је најдужа измерена 400 цм. Ове ретке глистеглиста је 300 цм, док је најдужа измерена 400 цм. Ове ретке глисте су тако велике тако да се чује звук њиховог кретања коз земљу кадасу тако велике тако да се чује звук њиховог кретања коз земљу када се узнемире.се узнемире. 12
 13. 13. Copyright©2010 Companyname | Free template by Investintech PDF Solutions 13 ХВАЛА НАХВАЛА НА ПАЖЊИ!!!ПАЖЊИ!!!

×