Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หมู่บ้านศีล5 ไฟล์ส่งโรงพิมพ์

หมู่บ้านรักษาศีล 5 บ้านทุ่ง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
โดย F-ยี่สิบเจ็ด มีนา

 • Be the first to comment

หมู่บ้านศีล5 ไฟล์ส่งโรงพิมพ์

 1. 1. ค�ำน�ำ ด้วยหมู่บ้านทุ่ง ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชาชนสมัครเข้าร่วม โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามมติมหาเถรสมาคม/คสช./รัฐบาล และตามนโยบายของจังหวัด มีสถิติเกินร้อยละ ๕๐ โดยทุก ภาคส่วนได้ช่วยกันด�ำเนินการมาโดยล�ำดับ จากระยะที่ ๑ สู่ระยะที่ ๒ และเข้าสู่ระยะที่ ๓ ในปัจจุบัน มีผลเป็นที่น่ายินดี สมควรจัดท�ำรายงานเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตามล�ำดับ และเป็นเกียรติประวัติแก่ หมู่บ้านสืบต่อไป ลงชื่อ........................................................ (นาย อุดม ด้วงก�ำเนิด) ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่ง ลงชื่อ........................................................ (นาง ส�ำรอง เกิดในหล้า) ก�ำนันต�ำบลนางรอง ลงชื่อ........................................................ (พระครูปริยัติภัทรคุณ) เจ้าคณะอ�ำเภอนางรอง ลงชื่อ........................................................ (นายส�ำราญ ราชบัณฑิต) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ๑
 2. 2. สารบัญ หน้า ค�ำน�ำ ๑ สารบัญ ๒ หมวดที่ ๑ ๓ หมวดที่ ๒ ๑๒ หมวดที่ ๓ ๒๐ หมวดที่ ๔ ๓๕ ข้อเสนอแนะ ๔๓ ๒
 3. 3. หมวดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน ๑.๑ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของหมู่บ้านทุ่ง กรุณาติด ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระยะที่ ๒ ของระดับจังหวัด ๓
 4. 4. ๔ กรุณาติด ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระยะที่ ๒ ของระดับจังหวัด (ต่อ)
 5. 5. ๕ ๑.๒ ตัวชี้วัดของการด�ำเนินโครงการ ก.เชิงปริมาณ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ในหมู่บ้าน ที่ปรากฏในเว็บไซด์ Sila5.com ดังนี้ ข้อมูลระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวนประชากรเต็ม จ�ำนวนประชากรที่สมัคร คิดเป็นร้อยละ ๑,๕๘๔,๖๖๑ ๑,๔๐๔,๑๔๒ ๘๙ ข้อมูลระดับอ�ำเภอ อ�ำเภอนางรอง จ�ำนวนประชากรเต็ม จ�ำนวนประชากรที่สมัคร คิดเป็นร้อยละ ๑๑๓,๐๐๕ ๙๗,๕๘๙ ๘๖ ณ วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ.....................เวลา...................................... ข้อมูลหมู่บ้าน ๑. ในหมู่บ้านมีครอบครัวทั้งสิ้น ๙๓ ครอบครัว ๒. จ�ำนวนคนในหมู่บ้านทั้งสิ้น ๓๘๔ คน ๓. มีผู้สมัครเข้าโครงการทั้งสิ้น ๓๖๙ คน ๔. คิดเป็นร้อยละ ๙๖ ข.เชิงคุณภาพ มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในหมู่บ้าน ที่เด่นชัด คือ สร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชนในหมู่บ้าน ประพฤติตนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว และเกรงกลัวต่อบาป มีการลด ละ เลิกยาเสพติดและอบายมุข ส่งผลให้จิตใจดี สุขภาพดี สังคมอบอุ่น อยู่เย็นเป็นสุข
 6. 6. ๖ ๑.๓ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนยุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
 7. 7.
 8. 8. ๘ ๑.๔ การสรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม
 9. 9.
 10. 10. ๑๐ ๑.๕ การวิเคราะห์ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์โครงการและกิจกรรม ให้มีประสิทธิภาพสัมฤทธิ์ผล และ มีความทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ กรุณาติด ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระยะที่ ๓ ของระดับจังหวัด หรือ ระดับอ�ำเภอ
 11. 11. ๑๑ กรุณาติด ส�ำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระยะที่ ๓ ของระดับจังหวัด หรือ ระดับอ�ำเภอ (ต่อ)
 12. 12. ๑๒ หมวดที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชีวิตตามหลักศีล ๕ ๒.๑ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อที่ ๑ (การไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์) อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีเขตหวงห้ามการจับสัตว์ เช่น ล�ำห้วยคลองก�ำเปรต มีจุดห้ามจับสัตว์น�้ำเป็นระยะ ทางมากกว่า ๑,๐๐๐ เมตร จากสะพานข้ามล�ำห้วยยาวไปจนถึงวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม หมู่บ้านทุ่ง โดยการสนับสนุนจากกรมประมง มีการจัดปล่อยพันธุ์ปลาในช่วงเทศกาลและวัน ส�ำคัญต่างๆ
 13. 13. ๑๓ ๒.๒ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อ ๒ (การไม่ลักขโมย ไม่ทุจริต ไม่คดโกง) อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ ทุกวันที่ ๕ ของทุกเดือน คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่ง รับเงินฝาก ออมทรัพย์ - สัจจะ จากสมาชิกของกองทุน เพื่อสร้างความเข้มเเข็ง สร้างการมีกฎระเบียบ การมีวินัย การมีสัจจะร่วมกัน มีความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันเเละกันของคนในหมู่บ้าน
 14. 14. ๑๔ ๒.๓ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อที่ ๓ (การไม่ประพฤติผิดในกาม) อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางรอง ร่วมกับหมู่บ้านในเขตบริการ ๑๔ หมู่บ้าน และวิทยากรโรง พยาบาลนางรอง จัดอบรมโครงการเยาวชนป้องกันและรู้เท่าทันโรคเอดส์ โดยหมู่บ้านทุ่งได้น�ำพาเด็ก และเยาวชนเข้าร่วมโครงการด้วย หมู่บ้านทุ่ง จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน เป็นการสร้างสังคมอบอุ่น ชุมชนเข้ม เเข็งอีกทางหนึ่ง
 15. 15. ๑๕ ๒.๔ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อ ๔ (การไม่หลอกลวง กล่าวเท็จ) อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง ร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน สร้างจิตส�ำนึกด้วยการเข้าวัดฟังธรรม บ่มเพาะให้คนในหมู่บ้าน คิดดี ท�ำดี
 16. 16. ๑๖ ๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีลข้อที่ ๕ (การไม่ดื่นสุราเมรัย ของมึนเมาให้โทษ) อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีการสร้างกฎระเบียบเป็นมาตรการของคนในหมู่บ้าน โดยมีโครงการ “งานศพปลอดเหล้า” และได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนในหมู่บ้านลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา ๒.๖ ไม่มีคดีท�ำร้ายร่างกาย และ/หรือ คดีฆ่ากันตาย ในหมู่บ้าน อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง ไม่มีคดี หรือเหตุการท�ำร้ายร่างกาย ฆ่ากันตายในหมู่บ้าน ๒.๗ ไม่มีคดีเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน ในหมู่บ้าน อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง เคยมีคดีลักทรัพย์เล็กๆน้อยๆ และได้ว่ากล่าวตักเตือน จ่ายค่าเสียหายเล็กๆน้อยๆ ให้กับเจ้าทุกข์เเล้ว ปัจจุบัน ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านทุ่งไม่มีคดีละเมิดทรัพย์สินในหมู่บ้านแล้ว ๒.๘ ไม่มีคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดทางเพศ ในหมู่บ้าน อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง ไม่มีคดีเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
 17. 17. ๑๗ ๒.๙ ไม่มีคดีเกี่ยวกับการหลอกลวง ดูหมิ่น ในหมู่บ้าน อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง ไม่มีคดีหลอกลวงหรือดูหมิ่นของคนในหมู่บ้านเดียวกัน แต่เมื่อประมาณปลายปี ๒๕๕๙ ได้มีแก๊งต้มตุ๋นหลอกลวงในเรื่องของการโฆษณาชวนเชื่อในการจับฉลากชิงโชค แต่ได้มีการ เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้รู้เท่าทันพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้เเล้ว ๒.๑๐ ไม่มีคดีเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง ประจ�ำปีงบประมาณปี ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลหมู่บ้านธงสีขาว หมายถึง หมู่บ้านที่ สามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยมีการด�ำเนินงานมอบหมายให้คนในชุมชน ๑ คนต่อ ๕ ครัวเรือน ดูแลเฝ้าระวังบุตรหลาน และเยาวชนในหมู่บ้าน มีการจัดอบรมเด็กและเยาวชน เอาธรรมะเข้าอบรมจิตใจในโครงการ “เยาวชนสดใส จิตใจ งดงาม”
 18. 18. ๑๘ ๒.๑๑ รณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวของหมู่บ้าน สมัครเป็นครอบครัวรักษาศีล ๕ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ในการประชุมประจ�ำเดือนของหมู่บ้านทุ่ง มีการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนและรณรงค์ให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ละชั่วกลัวบาป โดยการร่วมกรอกใบสมัคร เป็นครอบครัวรักษาศีล ๕ และเน้นย�้ำเชิญชวนทุกเดือนในช่วงของการประชุมประชาคม
 19. 19. ๑๙ ๒.๑๒ จัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และจัดท�ำป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่ผ่านมา หมู่บ้านทุ่งได้จัดท�ำป้ายรณรงค์และด�ำเนินงาน โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เพื่อแสดงออกถึงการร่วมปฏิบัติงาน ผลักดัน ขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ
 20. 20. ๒๐ หมวดที่ ๓ กิจกรรมตามวิถีชีวิตชาวพุทธ ๓.๑ กิจกรรมวันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ วัดบ้านแพงพวย หมู่ที่ ๙ ต�ำบลนางรอง อ�ำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมน�ำพาประชาชนทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในเขตต�ำบลนางรอง หล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่น�ำเทียนที่ตนเองได้หล่อขึ้นไปถวายวัดบ้านของตนเองใน เขตวัดบริการต�ำบลนางรอง เช่น ประชาชนชาวบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ต�ำบลนางรองฯ ก็น�ำเทียนที่ได้หล่อขึ้น นี้มาถวายวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม
 21. 21. ๒๑ ๓.๒ กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ วัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม ร่วมกับ หมู่บ้านทุ่ง หมู่ที่ ๕ ต�ำบลนางรองฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วันลอยกระทง ซึ่งจะจัด กิจกรรมเนื่องในวันส�ำคัญแบบนี้ทุกปี
 22. 22. ๒๒ ๓.๓ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางรอง ร่วมกับ ชมรม ผู้สูงอายุต�ำบลนางรอง และประชาชนในเขตพื้นที่บริการทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ร่วมกันจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติเนื่องในครบรอบวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางรอง และในหมู่บ้านทุ่งได้ประดับธงตรา สัญลักษณ์ร่วมด้วย
 23. 23. ๒๓ ๓.๔ กิจกรรมส่งเสริม ท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ วันที่ ๒๑ - ๓๑ มีนาคม ของทุกปี วัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม จัดปริวาสกรรม - บวชเนกขัมมะ มีการเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใจบุญใจกุศลร่วมท�ำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม สร้างคุณงามความดี เพื่อเป็นการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่
 24. 24. ๒๔ ๓.๕ กิจกรรมรณรงค์การ ลด ละ เลิกอบายมุข และสิ่งเสพติดให้โทษ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ วันที่ ๑ - ๑๐ ตุลาคม ของทุกปี หมู่บ้านทุ่ง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อฯ หมู่บ้านดอนแสลงพันธ์ ชุมชนดอนแสลงพันธ์ ชุมชนบ้านโคกหลวงพ่อ ร่วมกันจัดกิจกรรม
 25. 25. ๒๕ ๓.๖ กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรประจ�ำวัน/วันธรรมสวนะ/ท�ำบุญกลางบ้าน อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ เป็นการท�ำบุญตักบาตรประจ�ำวันของประชาชนชาวบ้านทุ่ง ซึ่งได้ปฏิบัติอย่างนี้ทุกๆวัน ยกเว้น วันพระ
 26. 26. ๒๖ ๓.๗ กิจกรรมส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีการประชุมประชาคมทุกเดือน มีการรับฟังเสียงข้างน้อย และการยอมรับเสียงข้าง มาก มีการรับฟังปัญหาข้อเสนอเเนะต่างๆ ของคนในหมู่บ้าน จนได้รับรางวัลหมู่บ้านประชาธิปไตย ดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และมีการ่วมแสดงพลังความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ในการเสวนาเดินหน้าประชาธิปไตย ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางรอง และมีการร่วมแสดงพลังความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ภายในหมู่บ้านด้วยการร่วมกัน พัฒนา ท�ำความสะอาด ทั้งในหมู่บ้านและรอบหมู่บ้านตามโอกาสและวันส�ำคัญต่างๆ
 27. 27. ๒๗ ๓.๘ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีการด�ำเนินกิจกรรมตามพระราชด�ำริ และส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ หมู่บ้านทุ่ง เป็นหมู่บ้านน�ำร่อง เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนว พระราชด�ำริ กอ.รมน. จังหวัดบุรีรัมย์
 28. 28. ๒๘ ๓.๙ กิจกรรมเข้าวัดเสาร์/อาทิตย์ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ กิจกรรมร่วมท�ำบุญทุกวันพระ ทุกอาทิตย์ โดยมีการประสานงานร่วมกับวัดและโรงเรียน มี การเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในหมู่บ้านเข้าวัดท�ำบุญทุกวันพระ ณ วัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม
 29. 29. ๒๙ ๓.๑๐ กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมป้องถิ่น อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ เดือนเมษายนของทุกปี หมู่บ้านทุ่งมีกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ เป็นการสวัสดีปี ใหม่แบบไทย ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ศาลากลางหมู่บ้าน และร่วมกันท�ำบุญก่อเจดีย์ทรายทั้ง ที่ศาลากลางหมู่บ้านและวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรมอีกด้วย
 30. 30. ๓๐ ๓.๑๑ กิจกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร โดยมีกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนที่ ผลิตข้าวและเป็นตัวกลางจ�ำหน่ายข้าวสารให้เกษตรกร
 31. 31. ๓๑ ๓.๑๒ กิจกรรมส่งเสริมการด�ำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีการส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในบ้านทุ่ง ประกอบไปด้วย - การเลี้ยงหมูหลุม - การเลี้ยงไก่ด�ำ - การท�ำเกษตรแบบผสมผสาน - การเพาะเห็ดนางฟ้า และมีการส่งเสริม ปลูกฝัง ให้ปฏิบัติเป็นประจ�ำ คือ บัญชีครัวเรือน เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย
 32. 32. ๓๒ ๓.๑๓ กิจกรรมมัคคุเทศก์ทาง วัฒนธรรมประจ�ำหมู่บ้าน และส่งเสริมมัคนายกน้อย อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กเเละเยาวชนในหมู่บ้าน เรียนรู้ บทบาทในหมู่บ้าน วัฒนธรรมประจ�ำหมู่บ้าน ในโครงการเด็กและเยาวชนสดใสจิตใจงดงาม โดยได้รับ งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต�ำบลนางรอง ในวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 33. 33. ๓๓ ๓.๑๔ กิจกรรมประกวดบ้าน/ครอบครัวดีเด่น ประจ�ำหมู่บ้าน อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ หมู่บ้านทุ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอ�ำเภอ ตามโครงการคัด เลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจ�ำปี ๒๕๕๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ หมู่บ้านทุ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอ�ำเภอ จากการประกวดตาม โครงการ “ประกวดผลการปฏิบัติงานของกรรมการ (กม.) ที่มีผลงานดีเด่น (บ้านฉัน มีดี) ประจ�ำปี ๒๕๕๗
 34. 34. ๓๔ ๓.๑๕ กิจกรรมพัฒนาวัด บ้าน โรงเรียน และสถานที่ส�ำคัญตามวงรอบ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ วันส�ำคัญต่างๆ ของทุกปี มรการแสดงพลังความสามัคคี วัด บ้าน โรงเรียน ร่วมกันพัฒนา สถานที่ส�ำคัญๆ เช่น พัฒนาท�ำความสะอาดบริเวณหมู่บ้าน บริเวณวัด บริเวณโรงเรียน และอบรม สร้างจิตส�ำนึก รักหวงแหน รักษาสิ่งสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
 35. 35. ๓๕ หมวดที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมงานของหน่วยอบรมประชาชนประจ�ำต�ำบล (อ.ป.ต.) ทั้ง ๘ ด้าน ๔.๑ ด้านศีลธรรมและวัฒนธรรม อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศาลากลางหมู่บ้านทุ่ง ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำหมู่บ้าน ประชาชนชาวบ้านทุ่งร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวค�ำสาบานธรรมณูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี ค�ำภีร์ สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน
 36. 36. ๓๖ ๔.๒ ด้านสุขภาพอนามัย อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ท�ำความเข้าใจในเรื่องสุขภาพอนามัยของคนในหมู่บ้าน เช่น โครงการหมู่บ้านไอโอดีน โครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุขด้วยผ้าขาวม้า โครงการครัวเรือนใส่ใจ สุขภาพ เป็นต้น
 37. 37. ๓๗ ๔.๓ ด้านสัมมาชีพ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอนางรอง จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อบรมหลักสูตรการถนอมอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่ม รายได้ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
 38. 38. ๓๘ ๔.๔ ด้านสันติสุข อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ ประชาชนชาวบ้านทุ่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมท�ำบุญ สร้างจิตส�ำนึกในการละชั่วกลัวบาป ปลูกฝัง ค่านิยม ปฏิบัติเป็นนิสัยในการท�ำบุญ
 39. 39. ๓๙ ๔.๕ ด้านศึกษาสงเคราะห์ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง จัดกิกรรมมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กในหมู่บ้าน โดยได้น�ำเงินส่วนสวัสดิการการ ศึกษาในหมู่บ้านมามอบให้แก่เด็กในวัยก�ำลังศึกษาทุกปี
 40. 40. ๔๐ ๔.๖ ด้านสาธารณสงเคราะห์ อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง น�ำโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน มอบเงินสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านให้ นายพยุง ฟองสูงเนิน จ�ำนวน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือความยากจนและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
 41. 41. ๔๑ ๔.๗ ด้านกตัญญูกตเวทิตาธรรม อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ หมู่บ้านทุ่ง ปลูกฝังความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ดูแล เลี้ยงดูผู้มีพระคุณ ให้การยอมรับและ เคารพผู้อาวุโส ครูอาจารย์ เช่น ในกิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันครู รดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การอุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณบิดามารดา
 42. 42. ๔๒ ๔.๘ ด้านสามัคคีธรรม อธิบายกิจกรรม วันเวลา และสถานที่ ชาวบ้านทุ่ง แสดงพลังความสามัคคี พลังธรรมร่วมกันในกิจกรรมของวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม ทุกๆครั้งที่มีกิจกรรม เช่น - งานปริวาสกรรม - งานผ้าป่าสามัคคิ - งานกฐินสามัคคี - งานเทศน์มหาชาติ และงานบุญต่างๆ ของวัดในพื้นที่ใกล้เคียง
 43. 43. ๔๓ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
 44. 44. ๔๔ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

×