ข้อสอบ O –net เรื่องสารชีวโมเลกุล

426 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบ O –net เรื่องสารชีวโมเลกุล

 1. 1. ข้อสอบ O –net เรื่อง สารชีวโมเลกุลให้น ัก เรีย น ม.4 อ่า นข้อ สอบจากPower pointแล้ว ตอบคำา ถามเลือ ก ลงในsheet (สารชีว โมเลกุล )
 2. 2. 1. ข้อความใดไม่ถูกต้องa. กรดไรโบนิวคลีอิกทำาหน้าที่ในการสร้าง โปรตีนb. คาร์โบไฮเดรตช่วยให้การเผาไหม้ไขมันเป็น ไปอย่างสมบูรณ์c. ปฏิกิริยาการเตรียมสบู่จากนำ้ามันเรียกว่า “ส ปอนนิฟิเคชัน”d. โปรตีนเป็นแหล่งพลังงานขั้นแรกของร่างกาย โดยโปรตีน 1 กรัมให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
 3. 3. 2. การทดสอบสาร ก สารข สาร ค และสาร ง ได้ผลดังนี้ √ หมายถึงละลายในนำ้าหรือให้สนำ้าเงินกับ ี ไอโอดีน หรือเกิดตะกอนสีแดงอิฐกับสารละ ลายเบเนดิกต์การทดสอบ สาร  หมายถึงไม่กปลี่ยนแปลง เ ข ค งการละลายนำ้า    สารละลาย    ไอโอดีนสารละลายเบนิ    ดิกต์
 4. 4. สาร ก สาร ข สาร ค และสาร ง ควรเป็นสารใด ตามลำาดับa. แป้งข้าวโพด นำ้าเชือม ใยไหม ่b. แป้งผัดหน้า ฟรักโทส ใยสำาลี นำ้าตาลทรายc. แป้งข้าวเจ้า นำ้าตาลทราย ใยบวบ ฟรักโทสd. แป้งสาลี แอสพาร์แทม ใยแมงมุม กลูโคส
 5. 5. 3. ปริมาณของไขมันอิ่มตัว ไขมันไม่อิ่มตัวและสา รอื่นๆในนำ้ามันเป็นดังตาราง ชนิด ไขมัน อิ่ม ไขมัน ไม่ อื่น ๆ(%) นำ้า มัน /ไข ตัว (%) อิ่ม ตัว (%) มัน นำ้ามันถั่ว 15 52 33 เหลือง นำ้ามัน 86 0 14 มะพร้าว นำ้ามันไก่ 23 24 53 ไขมันวัว 48 2 50
 6. 6. ข้อใดสรุปได้ถูกต้องa. ไขมันวัวจะเหม็นหืนเร็วกว่านำ้ามันไก่b.นำ้ามันถั่วเหลืองเหม็นหืนช้ากว่านำ้ามันมะพร้าวc. นำ้ามันถั่วเหลืองเหมาะสำาหรับทอดอาหาร มากกว่านำ้ามันมะพร้าวd. ถ้าใช้นำ้ามันที่มีจำานวนเท่ากัน นำ้ามันถั่วเหลือง จะทำาปฏิกิริยากับไอโอดีนโดยใช้ปริมาณมาก ที่สด ุ
 7. 7. 4. กำาหนดสาย X ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ชนิดหนึ่งมีลำาดับของเบสดังนี้(A=อะดีนีน , C =ไซโตซีน , G=กวานีน ,T=ไทมีน) X X G A TG T C Aสาย Y ที่เป็นคู่ของสาย X จะมีลำาดับเบสเป็นไปตาม ข้อใดก. T G A C A T Cy y
 8. 8. ข. C A T C A G T C A T C A G T y yข.Y Y C T A C T C A ค. Y Y ค.ง. C A T C A G T y y
 9. 9. 5. กำาหนดโครงสร้างของกรดอะมิโน A ,B และC โดย A และ B เป็นกรดอะมิโนจำาเป็นข้อความใดถูกต้องa. เพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนทัง3 ชนิด ข้าง ้ ต้นโดยไม่มีกรดทีซำ้ากันมีทั้งหมด 3 ชนิด ่b. เพปไทด์ที่เกิดจากกรด A และกรด B ทำาปฏิกิริยา กับ CuSO4c. เพปไทด์ที่เกิดจากกรด A กรด B และกรด C เป็น ไตรเพปไทด์ที่มีจำานวนเพปไทด์ 3 พันธะd. ในร่างกายมนุษย์จะไม่พบโปรตีนที่มีกรดอะมิโน A

×