Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Обзоръ Подольской губернии за 1887 годъ

364 views

Published on

Статистичні відомості про стан освіти, медичної галузі та сільськогосподарського виробництва з 1886-1887 рр.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Обзоръ Подольской губернии за 1887 годъ

 1. 1. пдолызкой ргуввгнхи ЗА 1887 года». І, Естественныя и произвродителъньія силът губернії: и экономическая діятёлъностъі ея населенн. 1! ; _„ з І „ . І І' . . „ , . _ і „ “ „ - 'ОП-деділце. Осенью 1886 года озимщ-»понмбыли обсізменены свое- А' ”т” “” ”той ВРЕМЄННО ит-всходы хлйзбк-въ рродставлалйсь удовлетворителъ- й ' . ' 'служить тьдо- у І . , „ д! 1). ными. .Зима оыла малоснізжвгъя, съ частыми оттецелями; ооилъ- ч" пый спізгъ выпалъ лишь въ коїщіз февраля): въ началй марта. Весною поля очистились отъіортгар дородмно поздно; апртшд былъ сухой, а май и первая поаовйма іхонэь. напротнвъ того, дохід/ диван. Вторая половина мага бмладхолодная; около двад- цатыхъ чиоелъ мая, въ нізкоторыхъ мъстмостяїъ наблюдались даже заморозки, не прпчиыившіе, нпрочемъ, замаїэтнаго вреда посїзвамъ. Вообще съ начала 'Літа погода стояла перемйънная, по препмущеотву же т» довомьно нлашная и холодчая (такъ напр. , въіііамеііёцкомъ' уйзъшв въ іюнігпо ночамъ температура падала до + 5" В); конецъ іюля и весь почти августъ были суше, вгїзтреные и жарціе; містами въ юшныхъ уіъздахъ по- аазапія термометра аосходили до-ЬЗОЇ' Такая погода бла. - гопріатствовала убордди молотьбтзозммыхъ хлйабовъ, по вредно вліялагхъа паливъ ёзорна овоа и особенно гречихи и просо. . Градобитія въ разсматрцваемооірлїьто»не былитакъ чаетузф; а І не. причинили хлйзбамъ столько вреаа. ,гісанъ-о*ь» . ііъто праці-д `. ц; а ' На-. ьї . НР 13
 2. 2. _. .2_ дущаго года: въ общемъ убытки отчетнаго года отъ градобн- тій нсчнсленн всего лишь въ сумнів 170140 ру6_, нгогдд кам, въ предянествовавшемъ 1886 году они достигали до 964490 руб. Цо уізздаиъ, по степени своей значитсльности, указапная выше цифра убнтвовъ отъ градобптій, бывшихъ въ отчежщдъ году, распредізляется тавъ: „__________ ъыь-. дидд : .: , ,и Повреждено гръагдоьгшаоа; .. Озимыхъ ! Яропыхн І НЫХЧ» У ъ з д ы" хлгїзбовъ. іхлїзбовъ. Овощей. сумму. На десятпнахъ. Рубли. Брацлавскій . . 1.112 2.377 425 63102 Проскуровсвій . 178 2.249 17 35558 Летпчевскій . . 1.995 45 29995 Ваменецкій . . 298 60%. 16835 Гайспнслєій . . . -- - 7.200 Внпницкій . . . 6.000 „Чптинскій . . . - 5.599 Вїогнлевскій . . - 30 2.240 бгород- на 0 Балтскій . . . 15 гаа=909ж Ямполъскій. . . 80 720 Итого . 2.562 7.613 5771/4 170.149 Отсюдв. видно, что болізе другнхъ пострадали отъ грала яровие хлФба-Тбіз десят. , затішъ озннне-2.562 десйт. , певне же-огородные овощи. Что же касается уізздовъ. то боліе другнхъ въ этомъ отношеніп пострадали уъзды: Брацлавсвій, Проскуровскій и Летичевскій; сумма убнтвовъ отъ гралобитія въ этихъ уйзздахъ въ сложности составила 75,в0/о общей сущш таковыхъ по гу-
 3. 3. і-ариїм. Плити; ,дд-у аж; Іпиицуъптъм ужщд ты. ; . , НПЗ! н. ,"'Ек: ;г= '.тч м; Аньщпп. и.. є:: чол. в"; л пипдыддп, ,. . "її ї-дідїііді Н": "силштгїї н: пячкшчкіялчт; "т" н: ог. .. наш випити дни: ткшнгчплн, *: иотєипьыъ длёчїнвса пиар. , , Щ , „.. „„„. „„„_ "дід" . І этим: липїіиндпеґґ паузи: ъ , =с= )л. ,р: І:иэ= тчиэниъіця. " (цитат “Чіідшдд їіттішъльъпс шщ дивний»: ииаадксзиъпьадё ш; ,платник-ъ лад» '"7'*'“"ї*""'"= » Ьэдііьилзтьэкольгч. дитини-впли: л, Їілигп: ки: чсхщч, й"і'<і"! ?,'дїё й »І5„'7*"пэ. п-ч 0І"ІІ9ІІэ. |:| :зд. чЩ , каштанів . лылетцпоыгщ птщккпгн. тип-ч. ,ґчньпяопл-л л МІНЕЧІІІІХАІ-тИНОІШНІ. п. ним аудит "п: *'--: квл: .;_ щт-ш : ::лиж-д ддт-пд" д„„„; ,д„„„„_„, ` ш Віднині ПМ] ьннятнгчгіірнэлъя иаигщпилпца л апкипц . ими . м ишш ылааїки. спщплтёдкини ш: гґиы: _ і та, „щдщ щдшв ди; щмпєньцпгни: т ММК! Іанпгч тип; . . шпомпиалдиёч ґїёкшит. ц; пил-і: "то. н: дтїхоиёё іхмйдлаъкиппъі" замалим. щшидмди. ,г-ёнид, д ірнщчдъінґиіілзґЧ шяхнэкч мзлъдёччкаап тим пщнмгіача. . нн-чкапиияпґя; т. ШН руді. тую-шкал. дільниця; ,щгппиїіц пиіьин-чяпддіъґзнко : ::літнє шию: ш: пичєкачнпл": щ: :: т униз": в искциёпнянґіъ цшиіъпмн. тпіуіїщт; гпнслттъти= >утґз 'идиот с в -нохлґ-а. ши щ; иэнаявянпцлпыеч ші- тшлшгэггч . =;.1ІІ(О. >,ІдтНіЧІїІ. їшлпинанцзипип. 'Іг"= :=кимм"о л . Напиши матч у* . шт ш шт омат: омччцичнпис при щитів-планок; ипг на г? шамани. данні; мйчпнгпвд, шт а н: БЧъ и: иПІшн= $.Іп: ІІлл"а мсмиецншїдіё я при* *ипмч- чи правил? танки' ш рот. щхпъкцн» ьёииєппаі' и: тнімъииІкк-а в Ппьпичкшыаїдґч ллї'ёяшг': коии*г: гэ": . їнчгд' от": Пмнпмїкч . пдёкшичлпл питанні ш; падінням паіічкааї: ншатпцн. етичні-видати: т парк": пояыдёъивкні" охипйанно щ: ці : т1хс| ннкяихл--: та» дід рмічнвшт пътътчщрїяґтчио з попит: т тем; я . дам-щ карт. Рчншл-*Еяра тхшёянспив ъ Купити "д" ти. . ьгпнчн: п'ча. в--= ко | та: втаисиояанлхпіппої"; 'От "ьшлш. т т: шт; > типи; диинпаэхсъь 1292" Інм": ликвидации": иишнпъм І ; «ЧИМ їштг адже: внимание . ' ЖЖ? ? *тата ї-Щїд , . _ . - нпд* ”при 2.„п2Н. дйії„д дл-іїіы с "чинити птНкчпэл-ч. щм пакт*-миинтьдпллщ лн1.ч"нн= чґп | .,п> т* и тлнёякн є. а; ь . г-иггь а вкжтччґнгм-. апт'- ГНШШ панів ШЮІШШШЦЛН ґши"рхаіьлыппагг-ъ т типами: ґіилмпш д"
 4. 4. і, 9 р, _.4_ 70372374 четвер. , или на зао/ о), снято разнаго рода хлтзба въ отчтпомъ году на 2922844 четверти, или на 3050/0, бо- лізе щелыдущаго года. Вт, частности общее количество посйзяннаго п сиятаго хлйзба вт. сравниваемые годы продставляетея вт. слїъдутотцемъ видів: Было посіяно: . въ 1888 г. въ 1887 г. Озимаго . . . 8256303/4 четвер. 858678 четвер. Яроваго . . 9144951/2 и 9192861/9 - Картофеля , . 19193372 - 224.718'/ =: - Свято: Ошмаго . . . З. О27.1671/4 - 5523082 - Яроваго . . . 5.З411.78З1/4 -- 56096151/2 -- Нартофеля . . 1209596 - 1378772 -- Отсюда явствуетъ, что въ отчетномъ году урожай хлІз- бовт. главнымсь образоиъ благопріятно отразился на сборйз озн- мыхт. , чъмъ и восполнился недоборъ послйзднихъ въ предыду- Щемъ году; что же касается яровыхъ и нартофелтя, то сборъ ихъ вт. отчегномъ году далъ менїзе благопріятпые результаты по сравпенію съ предшествовавтпимъ годомъ. Вт. общей сложности по губерніи сборъ хлізбовъ въ от- четножь году опредтзляется такъ: Озимыхъ самъ 61/9 Яровыхъ -и 6 Картофеля - 6 Гравнивая заттлмъ урожай отчотпаго года со степенью урожая 1886 окажется: 1886 г. 1887 г. Разница. Озимыхъ . . . . . 4 61/2 + 2'/2 Яровыхт. . . . . . 61/4 0 «-- 1/4 Ііартосреля . . . . . 61/9 6 - 1/2 131111очемъ, осли разсмагривать даннъїя. о степени урожая въ отчотпомт, году по-уйздпо, то нельзя будетъ не усмотръть зналтттельпой 111-рав11о1гІ1рпост11 распредтзленія его по губерніи. Такая неравноъгїзриостъ ст. достаточной наглядностью можетт. быть виражена въ нижеслъдующей таблицйзї
 5. 5. ям: надію хлїзбовъд хлізбовъ. фелл. Каменецкій . [Іроскуровсній Летичевскій . Литинскій Винницній Брацлавсній . Гайсипскій . Ольгонольекій Балтскій Ямпольсній . Могилевсвій . Ушицкій Изъ цриведенной таблицы видно, что озимые хлґьба во встзхъ уйзздахъ губервіи, за исключеніемъ лишь Ямполъскаго, родились хорошо. По преимуществу же хорашій урожай ози- мыхъ выпалъ въ отчетномъ голу на долю Гайсинсваґо, Вин- пицкаго, Брацлавсваго и Ушицкаго 376810131., гдіз сборъ пхъ былъ выше средвяго, виведенваго ювуберніи. Въ . Янпольскомъ же уъздъ урожай озшыхъу-въ атомъ годуокязалса во многихъ мтэстностяхъ весьма. неудоиетворятельнымъ, такъ что въ сред- немъ далъ сборъ всего лишь саиъ 4'/2. «Яровыв хліба хотя и дали въ общемъ удовлетворительный, и мтзстами даже (Оль- гопольскій у. ) и хорошій сборъ, но въ большпнетві уйаздґъвъ (семи) этотъ послтдххій оказался ниже средтняго, особенно въ утъздохъ . Литинсиомъ Брацлавскомъ и Гайсинсвомъ.
 6. 6. Что же касается урожая картофеля, то онъ, какъ видно изъ приведенныхъ выше цифровыхъ данныхъ, получился весьма разпообразный: наряду съ отличнымъ (уу. Гайсппскій н Унтицкій) встрічается и плохой (уу. Могилевскій и Летичев- свій); въ уіэздахъ Каменецномъ и Лнтинскомъ урожай кар- тофеля получился ниже средняго Уроанай ошроднышг овоще-гї въ отчетномъ году оказался далеко неудовлетворительнымъ: огородншмъ и бахчевыьпъ ово- щамт. весьма, сильно ионредили засухи и весепніе холода, по- чему* они въ больншисгвї; мізстностей и уродились плохо. Изъ фруктовъ лучнхе всего родплнсь слншл, которыхъ почти пездїз, за исключепіемъ нтзкоторыхъ мъстностей въ Ушиц- комъ и Камепецкомъ уу. , было пзобиліе. Цйзны на сливы стояли очень низвіл; нанр. , въ Ямпольсномъ уїзздйз 1 пудъ простыхъ сливъ продавался по 15 кон. , а вепгерскнхъ по ЗО. Яблони дали въ большинствъ случаевъ урожай средній и выше; лишь ное-гдйз въ Ямполъскомъ, Каменецкомъ и Винницномъ уйззлахъ пхъ было мало. Вишни лучше всего родились въ Балтскомъ и Гайсинснонъ уу. , въ прочихъ же весьма. не ровпо. Урожай грушъ и нгодъ почти повсемъстно вышелъ плохой. Остается упомянуть еще объ урожай; свєжлсвицы; урожай посліъдней въ большннствтїз уйэздовъ губернін, между прочнмъ въ уізздахъ Вннницкомъ, Литтинскомъ, Проснуровсномъ и Гайсин- скомъ цолучился средній, въ Балтсномъ-хорои1ій, хотя м1;- стами спенловица и пострадала отъ засухи и весеннихъ холо- довъ, въ Ііаменецхсомъ же уізздїз-ниже среднлго. Всего земли подъ свекловнчнымн плантаціями въ отчетномъ году паходилось 60.63? десятннъ, т. е. сравнитецльно съ предхиествовавшнлтъ годомъ площадь свенловичныхъ плантацій уменьшнлась на 231010 десятннъ. Что касается затъмъ растеній культурныхъ, то въ от- четномъ году подъ ними состояло всего лишь 6.520 десятинъ, изъ коихъ большая часть занята была рапсомъ, а остальная . чьпомъ, ненькой и подсолхяухамн; прощі того подъ табачнымхх плантаціями состояло 9691/2 десятинь. У рожай перечисленныхъ выше масличныхъ растеній въ большинствїз міъстностей губер- ніи оказался удовлетворительнымъ, и только кос-гдіз вт. Каменед- номъ, .ЇІптинск0мъ, Упшцкоьгь и Ямпольскомъ уу. былъ плохимъ
 7. 7. ШАП ІІІІНЭІИЦНГННБІЕІНЕ ЕЧ. Ющ: :: ет: чинна: :: ІІІІЕНЩ ІІІІ: "': ґ,"': є' „а --_пґкарн`іи` нинїіапнсяис: ш: .іштял--иъиоллтч 'пі' 4' і(ІІБ! ;І6?ШНІі! Ій"Щ ЕИПІЧ СЬНІ МНЕІыІ лучццл": ті; ним. ш: виг-чнчч-гмл: шиї* нам матричні 2.1 *митниці ыґіакііънгнглятп т Ммїїїда Життя . липень зґнлс: н: ІІ! ІН; ІІ: ґ-*"":1а- ІНІНІІІНЛЧ ї! 3* дни": н: .пити опинилися-вт. ипщчґ. шёни: т. итак шїииннагкч ґґщэьв": пм: :: т бін-плита? :: :книги узкол: ::ш'индниичльаапмії ш : ::дщёипяпнпмтч . -_'"чг, :**: Іншими щ: :: шин: їсщіппи. ц: омпнї цынигчнна зимнииаокч: гґчізн: тлшняпппитывп шт: ч: щ. . чи: .до тзиякинсуии: ш Щ! ! під: :: :ь Єішнтпмнли: а Гннншнич: гу, т; ткшан: |пиґ-: : шт: Н! щ), чи: Їнистниикнсш: ц: »по цн. , чи: ІЗ ш ін! шт, „дєьд н: инициалы ш: Ьіриицтнпиигясыл": и шт; *ъ 119 п. н: $1н: |:нн| мно'-: д т. ннзкпниикшзмг-и 'іі адм, н. Тнннпяаьлч. но: І ц: 1510 тд н: дітвнниатэьъ": в: но: "І ц: ши г: 1, ш. ІїІІІІ= ІіІІІМП*"ії д" ішишшаса Манани": Інтимна: нннщадн т низ-Іваники? :: :киян пт: М ш »ІІІ гу. . _„: д3пціі: |'ъ: нориатваґн Щ. ши пд и: судити- япцгчг чин-тлі: :: :и . Іївнвнгкивянлтч ф н: Полтви: і : „ . логіном-янь пп: и. І; н. . т. :: :написи-э шт: 9 н. щ. ,ііг-чнннмнлгч: ц: З" гуд чи: Йоанна-мис; Йёифґёэ н: “' 13. штинппсю: їииаицдиь. : НІ н ш: .іншпнпигньг-з. тим: и: :: а' . н: Їніяііцхпмч: а ііиалканацннлг-ь т ш іт о. ш: іш: і:піі. :чн. п". . х' іншим 'приписи тъ твчекоиннаплн ни: .ш-чц: :`ь: :лн. штатами» инцрїьґмннл' а шині пан. : ш--нэгл : ::ни знаним народними": т-чкаьзчнд . ття пт" ": д-Г- 'птшііпмплп 195 рипнґіё ІІІІИІІН. ”шшд ннт. ..". шт. (та-ц. 9 ъгёнп ШЬ нтымш пипидиг-ьцннъ. Ьіниппинннпьїчзє: канапки: :: : ::тими шённяякохш: и: царині поєднанні: 'ванни н: :: ш і 'Іштд , шт пацан": титан: :: :н якснмґіёъцаиїк": ІІНШНЦ": лимф *цуап-ЧТРІІКНН' . дд-шпон ПМП' ІННИНЭ -ІІНІЫІІ ЇКІЬН. Инна-гине: див: :: пниинлєдишино нам дитшчнтінь ддт Г* ткичланї: „іІшОмІпиіІІІЇ "Родманів. низки: :: :цікавлять почта-Ч? "НЧ ЦПЧЄЖЙЗНІІІПУЫІ; мо: ан: сині: :: :то гґн митними: т сыг; нот. - 0; и: истины а: іітппаппцаяоял": у -нгч ц: є. д": в н: .іґгчпі ииоллт , р Щ пн: :: :л винний; и: уппгдяигслї не": З п. н і 3. Щ о. н: нашими: ґїёнэлі: в. р); і. Щ : <.. и: ІІіх1.': .ї: І1?3"'. . Чилщ: книг! жёны (гинути ан. 911514:: : фронт: :: ; .ч"нъ'н'пп : '. : ::в Чд. м я ч : ._ -- в ЩНІЇ* «путь киянина; в ощг: "та". цнтцррпл-н.
 8. 8. їіпптц: ґ" а т. ,пяти-ий тд' 1": ш: пичкгтгнтоялщ ниві' “тд м ппвыяміпчм. в щнин: п:на= .|. д=ко ш. при; Ішышчапниєппт": "одними. п: *. 'на-янь и: нг-І: :*на, |.. :|а ІІІІ: ІП: Н.. ПН'1.. тання пт . партии та; візитицніипя. и;липіц"= людина"; Еша-панк: онніп-чїэ н: “її 'чи' ІІІ. .': ЧН. „НЗ "ити мит *активними Н: щпхт ження: :. дампи/ тм мит. нїкит, никщпєтнїа и ті и -- щ* ииназл": щ: картині! З! ! - 3"- 'п гуляти тпнтчмио. ; ті' ги щ, :: :танути А - . » Щ- нтт г' Ш- І / Ніп ' *по "пнчгпїп " - і 4 93' "нпыїд и, ка-ргнєчцїа ' Н НГ *ч піч " " " іпацнаамъї гігшп пщкнь ь, ґіжі-гэлпяґъг: 'активация-т "Ен аудит митним „тання т Зи. щонмїїкидч. иолцдгниийа „ъ "нокиа-ч кошшрмтнйа М цтмн иттзкитэ и и гиктїіиг. ишармнншэ чи панно": иоыадттчдйн . Іп : ::ити тиц/ опити и : ;- ління: имщомжчнїв „А _ Ц і- н *ч к-чиг: та > “і г 'їй 'В- чи. : пплнг: а; . и н: „ги-ім І"? `& винними от" ьшвяальи: ищэигдкэ ане-ч типи и 3.1. -п-я| кн= т.пи: |'к= г.1'ч джікт. ї НІЇІІНПН ' І"Ч: Ї.ІБЇЄ"НОІ! ІЙ"І' , Ічїд ІІОИІИНІ 135 ІІ"ЧІ%ї'"ЕІІІь'І"Б : .**нйпн. „ ш охксппаннксхита и ьмчзєґд". молитви-джип- ІІІГГХ ”Ч НЩОІНОНІ ІІІІН-«ІІПІІІЄНО ЙІН. .їй ІІНі ППМ" . илпнкикпї -кщ этим . шт і очньгтчш-гвґін ьщшщэ -т пі. ан нгтпицккч наш . Ні. : Ш ГфІІІН Ні І/ “НЙН Ш: ОІ"'ІЕ”`": Іі! ' . .НН"'П"ЧН'. ІїяЄІІ НИИ" 'иск-ь тчщ. ш. мааччтріё . вчи-там - ч: :: чцитнцпі"'. рмт живим 5 9371. '. . ти. . ш: , шт ц: витяг-чини: чет. т ЧИЧЧЧНЩ , ПРИ І. .НБ"5.. І! 'ІІдІпНІ « . Ї КПІ. ІІІІІНІПІЦН ОКНЛІВЇ чатщігн щхиилцалях"; н. “її 'а * ш 3 ш. иґчєтчконъч: интима-ий: ш пптнцмґ'
 9. 9. щприхнсгпг. БН "ГТЧСБН ими: :: "і ЭЙІНННЫЧ й ПБГЧЧ ві. І: 1: Кв Лі» `Іґё-. .1Ї«Її ІІІ Ї А МІН 35 ! Іё1"':6 'ВПІ' [З МН? . х | :;. ,]коъ: тг*; г- тч пити идти-ті: т 3* о. 3.. : ши. „ы відмінив-н, :*)аі-: :-. є:. "і-нрнґіэ н: |к= г9|'кс„ъ'ь З? " А: НІ %„, "ё. .НчІІіІзъ і"; “Ї ІНЕЕМ Іїтїї | І<д'. І9"І%.4.ії . СП ЩЕНЦНІЕІСЧЬ' РЧІРИ ЇЛЧ. ЦПНЇАІНЗПІЄ І? І я МуЫІЇшкЬНІ д, *и ппшёіннэ хвилини 29:52. 112* й . іївкпдннщ МН 293”- інъникпоіхадцъ: 28%. 5-3 і- дитина ы" . пм Іц ї, хшигч 1. ЫКЗ 3534 ! І%Е"'ІНЦІІ$ІЇ. питав: ЗІЕЇЧ, 2» "Зг '> зі и ктакнпї' паніка. , пшт. н-чт. нттеч ага": ,пимгчтппопщ и дач-їв: т щитпхш з дінйнґіі ї": її? ! „ігрищ-пт за: Змі Митне-днина. їнцдянохтіхъььх 52! щ. : ЇЙЮЧЭЛЧТ: ІНИКІНІІИІЖІИ? Н: ЕККИІІІІІНЇІ тпїлнлч З, їїэіітт' "нэаониыё. іъцднкпхцхилп цдііёгїл"; пйлннсцлщ. ш; випадками": 'Ч 7 на я и г дтп. пл , активний' Нгдпхїізґвкьґа н. тим: "п гм. , т . гп. - у . ; . э < пиття: :гг`; :гц: ::: “о ыг- л-мм. : ' , Зв- Чиатт : и.: єє>: иьґ: г:гс : . 1 є . з . . . пт : - шт: п: ги ринг. ы. п ч ц, „ а 4,29. . і: чи стоянці; дилинга» Чдії чэ"'; ;циьь: -" н. . а н* пп 2 ни"; м. 2 ч- "нїґдічї пншлнтщ а Є *їґї чи "а Нядпнонч На»: :| єь: :чне; *:_, :; пнщззї -ьнкіьолцп т, мм ыіптиірііїїнё : щ„. __„д. „гд_ -_ зтнйппгкн . чтцчняппвл: ч. ш „тлцпзґу ; н. вчи" ыщтч-а іёпнтт ЗШ: ниви. .
 10. 10. .ППМ киэлннч. Црсппчч. милиции. Ыц.1|и:1ацгііі' . її ї" К: 11453933? їїіїідт; В' тґґг" винне-ній' кг чи-яанитїїї. . Іішппинй чаш- *и Зматпщыїї і ` . ч %""! І: ' . !"'%"` щ Ьдицмчєєикчїї. 2019143 . із з: :: «щ щчиґчц "ілїкиппикчїї аудит» це чігецм- Ф. ; Іди-Міа гллшпплщпинїі' ити" : ::и Щ . ЗНЦ їижнинїї та 21* дикий-ан ІМ” Іа їілчпп. ,ппнъчїї 1 ИГЧІІ' 419 ЩЕ ” 591510" щ ВНЕ! ц Щишяцказкиаіїї ' админ дд' . ВР щ <-, .:Р)Щ5 Ї' тшцхіїї. . Дії-іі 91591515' , Рї-*'*"ї“"<-4-: ! . , - й--кищ т "упа, 1 атлети ; шини. щ 585-194? . щ : ::та Зі; -качанїь оиччачшш 1112111 ши: каяпаиєчкдщ ддёёчбпкпч . чт , Вінішкпт вяадшт йндп гзрчашпдин н; на' 1 ц: щппдпнпгдь шшїа онтзмчипі .3"І*д: в1ьч: :, 1 їй. Н' ч: чггч; гриппом. ЦНІНІІЬ 'ІНШННІІ и: цуащ . _17;а11ц1я.1'-_: щит: окмґлит а: ' "уідддд питна 1 „штампи т, ї. _%'1>! ""1: . - . паніка 351101133 иошцпппшэю: ш: иадпаєачгґъ днпикыжаак": .1ниинявпгиэґч „анти п; днипикипнъ щ; 171857191. ш . *та црьхишчмн: кнъчпґчъ піти- шшжщ т пишнивпів Віакнотчвїїппдщ понад. :: :ім ч: плити -Гі п- . щ щпиюыяктшчъянпи'къ тич гжёчаыиєц: шин є: 1 лщшкппппнъ: этапы мтнцпцнан ш: ,цшпгаяяинпї ц ппшо-. ны и чинні ниптниты 1 ст": Пиш - А охіїртпкыаґіэ: тання»: ш: :и. „|п: ип1ь: ;1 5.11.1364 дно. м: ши. , 519101571 *ІІІЇІ ЧИЦІІНІИ? ІН* идтич. «:| :1н1я1:: *'а ІХЙІІІННТІШРГЬ ІЩ ІН цппзиипдєгъ 1 ищдпю: Піча. . руб. = пт. ши ш: 010110111"; ио-
 11. 11. __11__ стапляетт, 1872495 руб. 083/4 кон. ; сравпителъно съ преды- , щдчцивгь 1886 годомъ болйзе на 65.6381)уб.01”/1 нота. Налич- пый паппталъ обращается на процентномъ внладіпгъ Ніевской коптаэрйз Госудкарственпаго Банна, а выданпыя въ пршштіи пацптала росппспп г разсчетпьїн пнизини Банна хранятся въ Мзотпьїхт. иолостпыхч. правлепіэлхъ. Капиталъ этотъ по отдйъль- пымт. уїзздщамъ губерніи раепредъляетсп такъ: Ч Еъ 1Ннваря 1888 г. еостояло: Наплгіцовък-ЇЄЬ- Въ долин И У 'В З Д Ы. екои конторі; уосудд Вашим недоимкахъ. щ13убли. "1ї3оп11 Рублґіїкоп: Камепецкій . . . 14397 79 -- 1 -- 11рооъєуровскіі1 . 7 255849 г 39 2079 і - . Петичевстсій . . . 8749 15. - - Литипскіії . . 1Г748О 76 -- 1 - Впнпицкій . . . 172205 і 81 560 -- Брацлавскій . . . 216029 1 96 3550 1991/4 Гайсипстаій . . . 63349 39 141 17 Ольгоцодльсїсііі. . . 286693 89 - - Балтекііі . . . 473425 %89*/2 1530 і 28 Пмпольсній . . . 134615 88 - Могплсззсній . . . 62098 і 72 ` - - Ушицпій . . . 18757 1 01 - -- 1_` ___1_' А всего по губерніи _ 1863653 641/2. 7841 441/4 г ч 1 Общее число душъ въ крестьяпонпхъ общеетыахъ, кото- рыя содержатъ хжїзбпьте запасы вт, на. тур'Ь-412 256; число же душт. въ Ісрестьянскхтхч, обццеотвпхъ, замїъпивцпхт. виолнїч
 12. 12. _12_. . или частью хлґїабные эапасы общественнымъ продовольствен нымъ каииталомъ нростиралось въ отчетномъ году до 228215; по сравневію съ предыдушнмъ 1886 годомъ число послгїзднихъ увеличилась на 2.681. Число это по уїзздамъ губерніи, въ коихъ имізглъ м1;- сто такой замйпъ запасовъ хліба капиталомъ, рас11рс= д'ї; .'хао'гся т-акъ: „ 1) Проскуровскій . . 235 душъ 2) Летичевскій . . . 286 - 3) Литинсвій . . . 479 - . 4) Гайсивскій . . . 784 - 5) Ямпольскій . . . 865 - и 6) Могилевскій . . . 30 - . _______________ ` а Всего 2.681 - Независимо отъ общественнаго продовольственваго капи- тала, принадлезващаго врестьянснимъ обществамъ, въ Подоль- ской губерніи имйзютса: а) губернскій продовольственнный капиталъ и б) містный сословиый продовольственвый капиталъ. Первый изъ нихъ отчисленъ на Подольсную губсрнію изъ общей массы продоволъетвенныхъ напиталовъ по Высо- чАйшвму повелйзнію 25 апрйзля 1886 года и хранится на про- центномъ вкладів въ Государственномъ 155111111; съ 25 ноября 1867 года. Кт» означенноъху времени капиталъ этотъ состав- лялъ 387204 руб. 96 кон. , но иааъ велинъ онъ нынйз, съ наросшими процентами; свъдгїзній отъ этомъ въ Ііодольской губерпсвой Еомиссіи народнаго продовольствіа не Имйьется, таиъ нацъ означенный напиталъ находится въ непосредствен- номъ распоряженіи Министерства Внутреннихъ Дйзлъ. Что ще касается мізстнаго сословнаго продовольствешаго каиитала, то этотъ поелйздній, сънаросшими процентами, нъ 1-му января 1888 года состоялъ изъ 135257 рублей. Капиталъ этотъ находится на процентномъ вкладів въ Каменецъ-Їїодольскомъ отдйзленіи Государственнаго Банка. Разечетнаа книжка 111. этому капиталу хранится вт. Каменецвомъ губернскомъ 1113 Ігачействйз и записана въ депозитъ Цодольскаго губернскаго правленіи. Означенный нродовольственный напиталъ сбразовапъ „ъ 1369 году, и въ этомъ году составлялъ всего только 831101
 13. 13. т пл: шцргчті: 'и . пнмйїшэ . икіптплггм (ШІІИПЛІІІ. дті. Ш ять читати* охщиннъп-ч ш ` 17312 анкшпъпіікг* Зінаїди . н Ч" . Ш-ЧГ" КБ "ЦН- 5910 ІЦІНМБНІВ ЖНІІІН: БН атаки: т. Ічпяциґгїндъії іиццґэцв цчаїз": црпікыгиснч. 521956 руд-ті. М нна ін: тил: :: ткжцёё н: *казати ш--зкг щ це 9.5 551. „ь ЭЮЧНІГНІІШН: "ддт щ: Ішцовцаиячоїі' шт мщлмпинєлпч "гранит зништізко смт книги щ" це: темпи: в при чим": час-автам "Емма ни: З і'*ж: ъи„: «<ь. _ . шт '* пічнщівгєи та миглнгвкнш--ис дншцря тьдиднкіёёъ іншим. зви-є 170» чт ділити. іти/ пи. ї! 'І І Гїёиъчд; а: Еішниицнїі' Рылданашчїї длмохпктіпначїї “ё ши 51313 йцп--иланидчї . їз. ч|| п;, ы.инїі' и: :: МЮ А* рппкиг-эгрхохниь Г' ятщідї ііг_"гидінііїії п; тналонкаіу. . 'аліїьзппигзїї що , дагнъишш-з. цнлннлинцшнкв и; цив- цпддчцазжг: ЗШ? лодизлктд шкіл-віра 'г;9ин: пль'ём| :|'ъ: ш; фчя: :п: я'м "на- „д 1.1 и: 4 ШЕМІЩХІНИБ 1111153!! ! , МІІІЩ ІН . ИИШІМІЕІЗ вирт-а щлпняаппзлпп* зттліпли ш: Испании накшталт": 28335* З від нині' ди: її? ! К! " я. і” . під цими шт. ши пшыи '. ,"5ь"“1о нами; пид-д витинан- иі: кпшнтнш: ити ши. ім'я. . д; тут-ь вяаяипнаипш и пнкшктитвлпт цашш. Эл: :: ять мм але». иинї нашли и: г-(чтпщлэйъ. ї" э= =ііігґчис`м: л'гъ. .киьлииичканиаялч уіёншцнахлпа. дкинцднпиншягялпъ. ЗШ ІІГЧІШЗЗНІІШ": нпд' ЧІПЕП" "МИРА. рНННМЧ 9711030: дихшпи--илкп ш 1. дни. . "і птиці' тишу: "ОМІНЧ. типи н: :: ш--и пт. . днина: 7 А у Н. : ЧИМ": чи* ”Ь Іпиія| "І1Ї` . 44,11 „на ц , пиццу ін: “КПК”. шиї митним ТЧ* 1 *' и 1 мл* ни; - ч інших *плажндчиод/ нэн. - ъ . Ви . і "ыпнжї її' їжа! а шт. ЧНІЕЧНГЧЄЗВІПІІІ Уві- ІЦІЇ3ІІІІЫШ"НІІБЧІІЧПП, Д": З "і щ; "одни". м. питна-ч”. чндшчпхие-п т: тнъъигчнълпи. . чштп . шин ті” *учшсиид дтьччгнлип нахили т. ' я наш": п: 2115 -чпцвщр улицы. : ними» моямвиншпн описані' т 31.33 а мини. т #71* пияцтва. Дім Млинниці' шпиіъіщнипнідґч рикицдхеуф' й: шцъпннптіо чини ш г-"Ітєгвнвяїъ щ: ІМНЫІЕНІОІИЧ: тому нагёдчш". цитата. мтцщ чшьмп , , . . 1
 14. 14. вт т. ш щити, псящчнчни: иліётучопъцїт 'Чи партия-цент ащ ракиіцрпчлдёеькънґъ: ш *-; Апа9|: п17ґ молитві' м: ряпиштгс итин Ш-. лд штату: цдняш--аггч 112,»: випали: -нпппицшн 13:10: д нштаї 32.. : 7 клони; І. ,;. Ен , тішити ппщыэ могаицвп-итґнп цноти ! Н|и| |9кч1', *1!1І>1.1Іои: Анны: Гптп _І'І. „ІІІІ3Ч5. . ' їнсгдаъ щит 1:17. "отчет. натяки. . шаги. мишей. їмлка= нппчїі 31%" д' і-АЕЩЧ 431921236 Ш 'ті' Ирина "дитина-ії 541215" 319728' 4915 " ИННЧ іцт-нацтанинїї 11541111 акции. та? ? 3' 19% . Імс>зн| :пп-; Її іищпї ПМП 51351513' 51514154. Зішцаицдчйї' 10311.. , . , 512139312' 15310513' їішлияниниаяїй' мит . човна: ШІЬГЧ "занимались-ий 11115 з і ь, .. "т": 31219 " хппнппппачачїї' шинні 721!" "' 3' МШП! Ьычкинїї 54:29): 115-111" . мм ЗІІЬЗІЫ; .іїшямпниъчїї і їжа; 452113, ' "ММВБ 4581? . і ' щ. ) 11ко1гч. :(аки: лї1' ! Б'7"д2' %-: Ї'*'З1І ї . дні ЩНМЧ' Їшипццыїї 551 31' 511135312 1"'ІЇ*'! Ш ' "З" Зливи ш -диіїазиґм : Т"И%"д% їЧ-Бтё шмат: :: 452111149 *ЇНРАІ їячгїёз. п„ч; „ ши «ще нсмпиашяио идиот. ш: отмыванием; тії: рік* црхадї * щ: .пацан ппмчёяппцтпянзлпд щхаштазошачи 7 жщт-щш ли пиши т*ёядтхаксяннцтщ ппґдпняомтвп ч' 7 7 -' їшпирцаіц . ,_ лишити шинні”. і' пошті пцпьпьча. . 'і: ч:= :У41Ї. зима щшьп . . . іідмйідіё чєтъґ--здшцкг-ьг-дыг-ч. :9:є11І*9'=1І1=* І) лапи їтиг ш и „ват 12141715 . __: .._. „ , _._. __. гг, ьї-а-чь-ії Етапи ґ. е1"%%у! "І2і15"'ї-п д „111„і1211"' : :'А| т<!2*д: !?131їн!21 ЖЄЫНІЩНІУЧЗ-ЭЇЇ дчпицдкнлоёняътъ: та ппщщ гиги-ш нашли ш единиц; »мешканці ш: . шпцнийи пічнммшкчъ, ет чи Н! ! МПІЧАЩЇ цшипичтдмї' із т*
 15. 15. птугшїъ 2.3; й дшнгншип имшнц гЇЦа а пиши: щх| пш"а: гн а 'нпшчоцгапнпхгч 44.21 " н пт 2.4; я ж; шини. -І. ,:. екъннпинишкп шт: ||9и| инца: |:| а$: е: наши напише: сшёлннаїґ с ипиитит иячоинвяшнисчмл т г-'чліїарнйтм д. ) вивчає: Г щрчд щ: шт шктпицьм": цінний пр; кшиннґмкакщ апнілнмннаали; цртившшчл 00.34.11:- тщ м та. ъ: в нот-музикант н: эттарэиїт єноипачяпдннзичиэ отпцаишцшэни ъ кчкпнциамъишн. тщыэ актищышачп -ксппачоэддучипаьдсл випали: щ: питаннями: ніц* етно: упа. тис пари наши. цсхшчыиыи ш зміні: кипить, 'ЧНОНахБНЇІБ -ионпноэрдгаоппгв-ч яшацч винним: .піднято ш зяудёжч , г-їёие 1891": *-:1й= д9т: п'п. т икиа-. цскя-чкатпїаши. ,дёияжквігиз їїрницщливпилнп. "ий иткитннв а Ьынкяаилкод принадищашчкнанс т; тйё днишоулникиґ ш: 'иїёнажиэдеха . їілінкцхппинсшть Рпипиясьич. Іздихныуцхптдкиїявяла: т Шпг-щлаъкимсьтьн. цраэвкны акта. ; спиикалпапллпт : мидеы. напил. тиа. ти; іін-птіпинт Ішмїёнцъкчаа тиміїкшвтъ. Ви: эти-нашими: чем: кшшшґі' принципы: -нснікяощулонаэкч ІШНЩ: сщршйімщдиъ щ; миди). _: "': І„ Жмйртпо шарами» ї. . т ндпииш, шт попит для: :: ц ши ждут | кохш>$чм. „к0 т. вшґчцхавп: в'іэ утік-щ 41 напиши оиъзщнпнпши ш: Бтарщпицип. Кінчик. ліками: іїёмсхоиколач: а іншими; ма н. щит и " и: т. Рдъницаипиэка: г НршІсп| п|: |ІнЫґ-; „ "І" п. У снчгуъпкипв . Їпнщпиьиоэч мо. впинмппнан м: ьсаї. нкащ ксглвцкыинт якаму-вєанаоґі' пщрхшчд имижшня т "данину- ш: Ьдкота т' Зїїілдиагл. щ: знгтдлїг. ііммэ цдмиєвлжьгнм: цитаам, анктчколіцмкг: 'копитні-у' ояиякаатсяцичп, т вниз-дошку та; Нжмопч: ігґёаіміоэ їІ/ „шлґ/ дь. карт» ішли/ миші; читали: 'плити- т отличии» : ::іншими плит. тим тпщ. / Іитппт чмлгґдихигііли. ы Киплинга/ нпд диигміи. ь. йтздицдкптиту ти пив Ш пив д. Іідгжожънидіхолгґидіт 11 о. Рчвііьхонщв а ж" тонша ити "спинити Ваэхіцхпнца А . эвнояяксзитг . ь Наш. - дитини: ь. Вивчити „пивних
 16. 16. 4. і. Н Еццдкавквпш: ін! !! щ 1.15 Митна ін! !! щ ц: їчпч н: тёншґ: что "На дн . „/1:е:1ж14'1и: :н: ч77 у. ь. 3і": г:'н01:1|| а , іхЇ 91219 АІ ґдрґчцоянцп 2131! глибини 'Азії ін' ЗП йдкпш ш: уЧ1:-г1*- ддт НМ т / імиже/ нкинігґ у. ь. тім-шана З' "і и; цим ні її! »за Ьимняканди 24:52 М ш Типи ш' Гіёнзді: іжє. чт ч: Оїіеглглмгваанзб у. ь. їпоаштнтппн він? з); ш ІН. ; филиал ти: ч! "е 'ёшчсзпнкааяи д" ё 435 ще , дар - пііапниміъ дтщдн Щ! ! НІ 51! дивне ши им ш тонни ш; ,стенді . ВН МН' 11:16' ї. .длцлнпиядимятчт у. тпвиппчл» -ё д: :: щит щіптгіечнцнп д. ' 7Дди: ...1„ь1:-;3.Ж у. вчинити ґїё що 5.45: шмат із' Н ши НМ 1 1'„1(ц.11т1:1н: „і” : ::КЗ "і вчити 'Ц М "і Ізпнзцдтъппил = `ё ЇІІ 510 Йцплициь тщходч: ` і' т Цднлтппм» "і и. , ч 301111110 н; т* ё 'К' Ніч: "а лйідммлалигґттёїї д Йичишьъііміяач: 5 і РН? 51% Щтипч: 51211" ши 1 і ЄІІГП 322931 ёёёї знаиишт
 17. 17. Нщанміяі Пиш ж: Учшамнй д ь. "ньикугбпацг шин п. ідчнпанпцп- 518161! ь. йінєнаипица ЩЕ Рдпиипмонпца Ш іэахцнчшннца чт "пнщпа 41511 Еітооаиипнпица ъгш ішіїпрпкппіацца 59115 Іімнмоннцн ЩЕ 'діти и н: Рдіияпїё НІ' "і А ницш щ: "утщийа отца: Ми тяжким»: звичних; мсшаиоцшгиат чи ти ма: "Уйадит ринншш кыими. шини ланка-пани. ш нинішні' . нігті нпнанопакшскс иимлитчо-чэиыитшпцна: ши почти. нтннашйншяип тзхишиики: ш: та; и- в. .катищиикнижкова-ч каштанів; гу. ґчґїаднпи (ш: щ. Ь . ппг-Ь. і. :- .1І5|= І$ІІ|11>5І"І фани. учштіпґчн. щ; ЗІЗ-є. пакщшш: шпаькъннъ: машинки „каша аіёшилішшн. ІІІІ0!; АНІ9І"'З: СЫЕІЕНІУО нп: я:пннкпоэтк*“та т. ноташп *З нині' исмаргвяиишъ; Ы дачаршйцтчд--црхпіннндштацаі" ти: нпд-т нздркспъыэ-д : .'„ іірнцікндшэґ": і: н: |.. |їіг'г. : б* , шт , 4 тім-г і' в кадром": 'ши дитини; Ян. : *. вийти-кальян. ити: ихтнпшс Гі ІГНО црхяп, ги и “м з п»: ст: :: г нмґнп. : д пщш". .кппицагії іт 'интим щддадгзначнік: тщшпцнч ищэхптич нптпнн» иощштчн. . акыохбхожизлна"г ІЕІННІКІІ. .он 3,. иянцетлнпцкъпіъ: тканини": Ш ': рІНЙ= ІІІИУ= ІЇ. та: :: шт нтнтпт н: пґна-'ч идхнщичгш: ш: рису! » пити лкёєнхпилгл црашнетнияипч монкчиоуцшчєн. "тина синами: .зняти ИЕИНИЧ": 1 І ЕНІН"ЕІНЇТЇ: ЩнНІЩніУ”. ИПЩЭЦИННА д. данимдгґёомшзлзп. "шанси": тпипєшкн: ткиєпиъчганапакнз и: "удїїцр: і"із “й т» шаг: шгзщдмняъилсхиь ш оищ| :"ч: колш? = шт; і = . . тшпичь а "і" єнъдпайцонч: цдхоипканояжъчнижг-їъ виявивши: :: н: НПЗЮ: тл: «0;, и1.гч опцт-ґэалмли: н; ті! ґ: с:л|1=н: . "дим т пкщкпюнма: лип „якаж рт: - “ШІПШІНІУШ . тдёкгчппзлп штпокивицтінкнчліяьмам. .ка: я:н. ґ'ёы| ь.пити т» а пояьґїёилпвґієт: ш: дншшлї . чъёёціё ткиякпрлька на міняли": н: ;. :д"ч| ||| а:п1: на. ижит»жскътиїкшчааніаапно асшэнєопичнц ко цнрмечтш: ни пт: :: єипнпанъґч тщхнйца а . чинити | |р| а|яп. „,ґа: :чг"ц т прапор
 18. 18. Іічеловодство. _.18_. игеству къ породамъ скаковыхъ, рысистыхъ и очень рґїздко уирнъяспыхъ, а еще рйзже рабочихъ лошадгй; промй; того не во воїзхч. уґъздахъ и существуютъ такіе заводи, танъ: въ ува- дахъ-Проснуровскомъ, .7Іетичевскомъ, Брацдгавсномч. , Гай- спнсномъ и Ушнцкомъ констшхъ заводом. вовсе нйэтъ. Палич- ное же число "аводовъ п содоппизпдхъ на нихъ лншадей 3 аспподіьчяотсгя по гбошіп таыъ: . З 1 У „з а д ы Число Число Число Ііоличгспшо ' заоодовъ. діамант, окдеребоььвъ. пр1пдлог7(1. 1) Камопепдсій . 10 151 98 198 2) . Титпнскій . 2 11 5 10 Ппнницкій 2 75 10 26 4) Олъгоиольскій 2 21 18 11 5) Ьажгсгєій 2 26 5 10 6) Ямпольсясій 7 923 39 139 7) Могилепспій 1 7 1 Ь Итого по гбоьнігї 26 514 176 339 1 ЦЧЄЛОВОДСТВО, НССМОТРЯ На. ВСЮ ВІЯРОДІІОСТЬ ОГО; ГОДЧ» О'1"Ь пе много у крестьяхаъ и году падаетъ. Оно держитсэл еще духовенства, но пассёками небодгїзе 10--100 колодокъ (улъеъгь) или „пеньковъ“ (иной). Практъпновъ-пчеловодовъ въ губерніи нічгь; пасйзчпгяїги набираютсэі обьпєновенно изъ дряхлыхч. ста- риковъ, увъчнїлхъ и больныхъ, едва способныхъ п для этого запятія. Маєтки у крестьяпъ помйзпгаготсэх (ъбґцкіидвенно т. отведенпыхъ иыъ дгвсныхъ полянахъ и саднахъ. Бортноваго пчологходства въ губерніи не существуетъ. Въ отчсгпоыъ году пас-пггъгвєълось въ 101086 мит, и собрано было 23548 пуд. меду и 4.182 пуда воску. Продажпая цізна перваго была отъ 4 руб. (уу. Каменецгсій, Щюснуровсгєій п Балтскій) до 8 руб, (уу. Ольгопольскій. Нм- польскій и Упшцгсій), а втораго отъ 17 (у. Ріаменехгній) до 30 руб. (у. Ольгопольскій). Сбытъ меду и вгсну производится на мїзстнтлхъ базарахъ, губернш до ульсвъ съ пче- м1: тотъ п другой эакупаются евреямп для переиродажи по ъпелочпыъ. Для вывозь дно за прсдйзлы губерніи пост. и медъ скупаютсэх В'Ь м. Головягкевстнїз, Балггскаго уЬзда и па ярмар- кахч, въ г. Бали: и мм. Ярмолгхнцахъ и КІОш-пибожйз. -
 19. 19. :НІ: (І| "!Н„І=5'ІШЫІД т 'члщниааавлєза м аптека": ншёэ.1*ёц: |'ъ= !лн: . анонімно ш: типа-унія НГ цнот- А М т. щит. Юща: пацан плат-р: митними: цпшнпьчдп ш і` . ъ ш: низ": нвглпгкыигнп втнпчонвннгзгч поки: опцныґьлънкв ан: ет. "М За ниа-„поиєяьиґкъзлкг 1! ': п:и". ::: г'о. зір: ьтцитино а Їиїншнкнаинкс уди- цпш. рниянацэпґн ивпи| ґ9н„и« ъьчґїёяэнтъ . Мишка ш надто ("': ёк-. _:нґ; :т_: гугпидлтяд т т црицгппучпканіц* тгпидщ, (опинитися-шт ш у-їіишнзгч: дііідзіїійдііі-“Чд- їїї-ігїїніідідд длььщппмяаияясяли: в йпґялкидсидчільїтц ш: ІІНН-. АІНЭІЗЭКЧ ЛЫФ (""5Н; ;Н. І"ё ОН" І(%І"$МН» НЖІ- Ііїічхійпц НИНІ: Н" . НІМРІІІІ впшїчґ: пт тммацрппишпілпныеч; минає: :: рнкицпцхґіулапъ; наши"рныиъгсчопч: »уяпщьпїв ика-1"*ж<. ц:|0э „ттічдч ”т ди напис (н. ,Мицик-огляд іли-илддджищглкао идти; 1 З . 1. ' '- , , . 'ИЦІЙ/ Нііічідіг. т: :: т-тнки: 1101117;-имипдрлдіппдщд, нд 1'»Нч. ч|и= (и| ц:яїі' ЬЩІІ є; 1. іёдхахиа-ццхвлникчїії чт дні .1ішнъцкаиинїі' „пт ан ъщнїі ши дшшппоглпиа-іїй діб-ддт: типами коми! . Нлшоглпинїії . ' Щ. мій Школгчманинїї ' І : ::ці . ' пищмїії тьоті Етот ш: "уійарюі Мб '! ІІ3."Щ ін? " КФ: викш*ґнкспигъ„ рнлищяаяґдлцнї: ин: пґ'рн_винним. щ; ""іпчг пі: ІІІ очг'; і*ё. ді: ь.іа: ъ"а . ч"Ьтн": |охъи": :л". ш: :: попит": Пн”. тт- мєуцсицряппяияакс и: зникнуть'ушщаї сипґгппцґн 'ПІІИЩІ ІЦ* Енді-МДПІ? АЬЛЫЧИН/ дбґґі _ и горіли; ”ЛИПНІ” ИПНН їдаэ-. Уа-. Щц ПІННПЬ, шлтядииііо читанню; дтп, гмоманцлцтіпинч. . Кмпндтжитінчйо. ь. .іттъжпъпиъ ШШІ площами: :: и ішиищилі. Етапи ш: "їёншяіэё І0по: инд_о: о:. чи: чи$_ ”` денним пыишцті. Їчнлщ ш: Нкэґі ц: ухвалі/ тягнути ішыаят пт. * “Нытчзид
 20. 20. _. .2О__ е. Зіыиастырехіъ 1 500 бессараб. -и „1200 нас. 11:11:11 нъ уїзздй; 2 1000 ` 1 д. -ы -- 4) Вииниикій. с. [Ворошиловна 1 500 бессараб. - -2045 - -Ыхдава . 1 300 - »и -->1087 --- Пс-огкэ иъ уїзздїт 2 800 . _ 1 -- 712 ї)) (1.плопо.2ъскіг`га. їіаиеията . 1 1511000 918111511»- 31 -и - - д реиисииъі )- (ил. .д1.. и.ч. ) ГУЦЩ їзд* до и лечебиъяи иртльхсніїі. 132111. що . 6 3220 рази. сорта ч* А 780 _ (К1)Єс'1`1-1111.) кол Антоиоиъа 47 78383 - 8 ЫІБЗГ) _- (ирииадлеж. и спец. кол. ) с Хрус'1'О1э0 1 8500 -щ- 8 -- --- --» 11гдо1'1эл2ь . 22 15401 бєсспраб. 11 - 000 м (1С1)ЄС'1`Ь5111.) --Ї11:і„()113111Ц21- 10 27130 и -- 602 «и (крестъии ) м. Рєпииовтв. . 1 30000 разисорта 5 не --- -- (владїзльч ) Їілит. то . _ . 18 2700 -- 2 - 960 -и (простити. ) с. Ійггертиїоитаа. 255 7225 босґпраб. 10 -2000 (ЫРЄСТЬПП. ) с, Строътицьт . 1 13 700 рази сорти 15) ---» и (татадйзплькд 112211. то. . 10011: . зоиротхгглнц 1) “23395 - (нр0с'1': ..: и 1 Пмтсяцнкї. П'є то иьд"1а. :;г1; 180 1130137* -- 99 10725 (З) Н . мпснібь м. Пкиы . . . 1 330:) ряди сорта 1 „1200 ( илг1д1элльч. ) е. Пестотгга. . 1 18000 - 6 -- -- 1 и. 'и1,1'1;л1.ч„) и 111`01>.11.11Гі» . 1 її* 10 и З -м >-- _ г;1:: ;1,'1:. ч1ла у с. Зііурьп. . 1 00% бисшцэаіё. - не щ 1 1:.1:: ,г1::11.ч. )
 21. 21. Ч. " ННВП : ::ма “ці-вы, ь. ' 'цлчрлиґґч ь. Інклнввпапа лиш : єял17:1'= Нш. „ "активна. 311111111 ї: я1иэічг<яш. „ ”ноги щ: 313151191 ї”. ЛПІ їілпитлътїо. д. іноді* шт ; =я1нд1*: .о: и., "чим ть ш . акт *випити мед. , і" 513151! Їциышіпвіг. . , Ьїгйтикпнмі Щ її *чт 'т1:гл: . 1711114., 0. „цщквъппкавяача ІІ ж: :: їгцхаингргп. , шт ц їїтнвпиаиьз єпи- 111111114. дададдлёкпм. . Щшритща 34 випили. мити. , Йіяиикпищ. * Ь : :1!1=1Ш'%1г1І= .„ іімц1|п: .пн 'чнкшта н, н.. „ «іідучгихнэг 1111: жпїюизєми- д" : ::та " щити. та, ... Їыііхіїійінііїил ШШІ ; вя. г1;1ґг>лвч. „ 315151191 із! 1941611 *щита тилд Мини) . . ши ; нщн. „'іёялш. _ ъ . ііліпкпглиі м *знята и Сини и: ґдікяґїё я. . ц' гць при: йду н, кимїї' 1 пианино, арашннї1' йщио 1 Цих-упа, іти-или. , 1 Їїщщс. йыишцнлі. црмлкикчйї 03*91"; *:;1. 1 іщдмс. тип. кошт йнтцнкґ. лъчнаичнал: 1 49. Мицик. пиняти-ті. цмрпрїдди` 610191110 ъ щити; реки. ищиъ ЛШ . ити Е ІІІ'
 22. 22. Їіиінишіінпіиоэ 'І. іт» *РІГЇІНІПІИЯІІІКІЦ Ш З 190117101 шниніїь і». ііршпапя; 9 91211! дає-кишки. 9 «п, „п нам мишей-мы. . и їйчнщита, „ЇШШІ т `ї г н ртишдігуцщ. , , Ьяпээппкчннца шахт ІІ Кїлркпнцн. ЩШІ і" згхншіёялшь, їхати шт , . і ітишіёглмъ. йшпіпта ї» 1911 й шт і ьдхышмтн. ; Ііры ь Шіпшалцніё Ш плит» й ним ёєикшьнь тим. бідним н; 341411111 ї' ї. . дд зі) п ваши-. З! Іди/ мини? ? л; Рівняння; щтт іїнньнцнш т Самішїіялгч. , 0, . Ііпнипш 1 щит ь д: т _ ёгухнпйїтпа: Штат ш 32314111 а 11 ы д. : *т Іяцмыпинїїї птппгчиньи: ц, хаилугцпкишинадпвквц ишндпнтмкъискнят т. . 111510100- 1 и: нддхцуіьдн "уйараїі т нмгнкяэектц щит чи „плат вулиць чханацрхатч Мінаєва. , „падати Ашктиглпндсвжчмд. . 5511211» ипштч. .15.ч| нког1|пн: чаци: ъ ш: панорама' знати: амъ-тчи наші: - ж' ннм, винний-ли ШЧЦЧБН' 'д Н: “ЦІРЧРАНІНННІКШД Н! 'ПНІЛНІ ІІ: ЛчрННйН: ті: шт: ілпнсппялпиывъг-. . «пт "гткпикиъ ити» '11коншчинпхпяиктяь» . ,. шт наставник». шщпш яки; эшёксзгдднщцавдпкил. щ; .а іїткаєшіін м МОАІЧННМІІЭ шина ІІЙЬІННІІННВЗІФ ДГІНЧИНЧЇБ щ ЦЗт “пі, т» кадри) д» т вяшшэлпамъ гшт» . илщтэнхакив пиши тип: та 'д шт ш д дчі. Ви. оиузншчікожчт: Пиш зтт» , натётипапд тато гимн наличии. н: принципа! и; щяищикнтзквз ІІІІЕІІ": килими: .читайте щ 5415104 нщщид. анти: нище: Нзипєожиаиячїї Щити», нвиою мандри. мама": Ьмннчнїії 4.. І1І1І. .іопнаяняпльєєпіїїь 'ЦСМ 11 Шшнітчн „та пт на; кари. . типи ічгігишішшнвкп наши. исткптпкиь пиши штампи ш: ґ; - йчрзош димшишгч; ш иытт діаки-утиліти: *є Надам. ять эта
 23. 23. ипйкпгмъэкш-"ь іди-Мо пиши цднхшэвиикиваі- РЧ-тдрът. зимнее. ; дцрычлэт шптгз-, хэклигчь вышли „тіл-вині- іпагэлоцаэєцнїї ііиїт на». 'НК' изъ м. ; Зцилїццнлииаїі' 14191: 2. Ніч! на щмьд Їііізянвіііяхлпиіт 5.139? д, ї' на; ц, "піїивпнинїї звіт д “ий-Ф мы нд Ритм „її 9 211 д Піп; ц» д я Ыыїниіт НИИ д ТІЗЬ' ш» тм. .. данній: «Ви цїдчгцшь т-їёкшна Іідппкид-дуцквлииаіїї дим. д 3322; на ц, хїівпётавзкыєтинїїї д: ї' д а: на в, „, ґїіліцктіпчмїії [ТЄНН д. .. ШІНІ т» т. . їдтдтіітїї 59149 ь ч. ; нд нд їїїззиапаціт' ЗІЗ-іі; д н: :: Шъ ъ. „ в: „Цшчиникт СРБ-т і, на в. .. ітдднпцнмї опити: шмтмааї: тъдкіпкцлкшпцнк ш: Іітигппянпт Ачйараїа- цкплъіёіцпкнэи: авт: ш: отсшт -3чпар: |1;. ан. . щ: :: ному, тішили: на акапёіїь н: ткшлоэіяппкашьсз . швидке на дшнипан: Іхґцъш: црпъкншищ дтп: т: и: дшкошяканїь ж; итннпанпжщ аппарат пь- дшзшп: повній: км . эннгїёц авишячкалапаг-д: итак: ш: г-утцрпйъ. шт . вншицп: ч: щпкшдцнпцкшжнєъ даній; І» цыиинвчиш. ш цвіті- ипіійрниинанле: ш шиєкаявквяпн; ніц; Чати: вышли: и; тдйараіїш т. а- этика; щпииїдпинянис «новини шт: ,пиши долина-ненаю: ш чт . цыьмэчивш тії-І* ни тмь. 51441: црцнцщпшпазю: типа цтнпнгюз. щхакшиннчшкаяиг. НІЮМОИІ* павм-є „'ґізпісицді. акгг рпкицрянргїгялаайъ свят; жизни; ш--у-іікщско. й. Н; Іїицгинкиипґахль упміІ/ т 'чи у. ідяиіёъ няиъдаїёюпшд т. т даним Едді ЩКЩИНЕІНЕІЇЇЇ. на єтшыипнвпддчъинииь ізтина КШНШЖЭЇШІЩі пил. ї) днщиьд -тт виданих-д. .. щ! " впливи": шихти. іт! шт, на: пошив. Ііраякєщхоинпц вищі. . т. 2: дыитн„х. „ мит нижню. . втикати т штати тмакомяко н: відкидати: т й! " дні. І”. ііднцчпцричін шию. . т є лад ЗШ: напитки. . виманити; цожцпкнхшн: нщхшъыозкакиз» ш Пт* д. .іітппнсппцэг-п мин т ' „цитшд . ііІІІ винних-дд пь НКИІНІІННЧЦВЧЙНИЭ. Ырнкнппшивкапиъгц злити т: ї дав. .. : ::І пацан/ ты вірять. компи дихати ми: дчґ. іпшіицдпопнніїі нить. щ» і' дивних; ття 1икщгаят, „ль, . иь т» активним-диким ґііїдцпппэяидаэжц нить, ан: ї* Ашишъ. : шт винними. . візками»- ищпнъ допити. «ШИ- руд.
 24. 24. Ш Єтннаъпіяііиида вт. , зи ї (сичт „ П! підняті-дд: щ: ш: - . икш п. д! !! р. .' “пиши им, ._ т 6' знаним ст! вижити. . щит. цвжми. і! ! р. и! щити. ш 2" дачні! ! 79; , іди"ІіІіННґІИНІЫІі ртніи. : Іьдп л. Чим-дн. - Іьтгтрпснчн . , >! цим шт гонщик. ищут: вишнями»: митними» ши дні. Іпмп-гокмэдаа гиги. . т ` дканїшд тм ткжмггщ и ь кцмппм „кожвмвикшпь А! !! д. іцтлнисякаксгёёь : г,н„„. _ т б' книжки. , Ніл! ЇнЇЖИРЦ" чшмн. чинять: шинні. 41!! ! дд. = и їжаки. , її! !! митна-щ. нать. " . чтязц-фґаннт. Ніни щ: йёнзґё з ще: н: Р! .Ааншь *киітжгкиггикаулгж ття. .. . іішииипиёк-ц ити. т 9 дати. . ЇЇ). ищут. кшштм ш- пинщ» с! !! дуб. Йі-чичлкопкяциэгчцдмлдыи З ікиьъачд 5:85 мишки. ; щит: "щит лищръп. Н! !! ддт! Ітігиявпнгґчи ттщ т! З' „штиМ 9815 тканини. . иуым; щит; хижцяциолит Н! !! дд. "низ-палаті плід. . ін. ї яких-вчи' ши тижнем. ярами. чини. зиъкигпкокич ін! 9316. чшяттґн карпат: . ` пита* 392!! пильним ярами. цим. язвщънкокщч» ін! які. Йчпч ш у"ькз_'і і м: ши: т 1. даты; пцпиінагэкяхлп уппнінп "`! І;І! ,1:| пт? :"ь1 линзы ш цим' . !! ! интим шцць ши п. !! !!! “Ч, „кв-чипнвп: яц: ґ:гнд ъэ, иу. д.. цт-г» __ "ш анцтигд. ч_ 13!! - шшч д! !! 986. "тт-“Ь пдьдьхигч. . т ` пити т* ткщтє-, щ ишт. пиши. ё! ! дґґ. Їчит и. ,ч-'жвдгь ё »чи т ш а интим
 25. 25. ічгжни/ лллкллі; уицьнінл пниаяпнпгґчв нчи. ,:„ ' щити; 12:33* ткщмгд. ьзсґ-п. цпдплп. 11!! ! дні. іїдппїаиназґ-а . цим анти; а ін! тижневим щит. .кожсцаохшза. дія! руд. Іцншмгдапннвёэ . кас-них *чи питна-д. . цдхэща. 'чини цсжощнмшв: Н! !! дні. кохшмншіцхчнлїо »нащадків тогда т ' дихати. . що анкжиьд, чути. щита ЩІЫСІШН. д! !! дії. з. чциитпиыііа в' щит. т! ! палити. , цдкам. новин. .ксжвдщппшзь ІА! !! дні. ёдппш н: '. 5 вигнали: т. М „щити іірєикыкєлігиноглгє джип-ціна ! 'Ї!1:Н= ,1!Ч: !ії1і піти. . т. .і дичини. . ї *життю ирина компа цсжпщппищ. шт дні. Іа І 'длґлнднжикаили дім-тіпа Зівпкзчшниппнпзс: машини. -иинппъ і цитуванні: іт удиншнэидщпэ піт вкицдипнампкнж, пЧигч. їй; .илтжаиломьґнміп дитини їшхичнсивнэй плід. ; т. Н! цнь. ДН' Цпїц “пп”. 'іищгдппндцн ай . 110011!! ' Витяг - эмо кпнвыеп и [додкдтядкдджучіёд І! ма . знаним миша вінт: в нтпат. ь. Менні: "канапки. Д! т. .і цынщ. 5:25 нападами. .. "мин. (ожоишпнґъ- -і-І! ! ті. л. Чючшяі. шшь випад. и: ё' мати. :! !!! !! тктмацннт = имиьпнчвацдтаньэч. Чщрнпхчсаппєїёд идти. т: д' митна вт шланги-ы. . интим. комп. джипи. ві! !! дні. Йти: ш: уїёкті ї ждали. т. „і дати В; Бйэшпликнгли- унтсйт Ігри л. тнщ н. нгн: м.. ..„ т *І . книг-ч в! !! жит. .. 1551!! т» щнгкапїїє п: лиш. ,пнччъцрэуйіит. їкашшчнкст н: д* ца-чт ма! !! ткьнмгдканїїъ п: пмиьлончтгвцддчаньн. "шанувати на 9 . каналы т" Ншчиг. .. ВИЩІ! » щмпь дохода. 41!! ! д-ґб.
 26. 26. й? ь При з. 'штампи-Їда : лн; .'. *`ёлп: -:. - ст: види т На . канґщ 01:41:11. с нападі титули. . : "ё1|'"ь„: _ копалини"; п: эліцдхаґіёяпе-на. ., Шысмтч їтщпяніё: шла. ; т. Ринат: а-ш тцтмьлкаєят идти. ними; мити. 110 д. л. ічдпсноьтч. - кщдщ : -:9хаш", „х| :.„ ан І . данным і-ШІ ЕНКЇНИЇЩьд чин-и. типі; людини. ЛШ д. - тмнпкпнпіъ ити. . т ІІ дати: 317* знижками-ній: *ю ирччгн. кошт; шжща. -і-ІІІ д. І ы їіцмгчпи ікокт пана. .. т. є нас. Вт мат ІІІІ винним. , цучяи; ишша донині. ти р. З-ноґга н. Жінка* І штати: т. Зі! „цим ёаб-І шт. . П. Н, і. 1пц. ,:. .:чиґ1п рмиіип їш . _ . пиши . . ми *': .|. =-. т і? ! (итак. *ЧП интим. , чртш "мипнм кокаин. .бит руд. ь. Ьщнничёд : у.м, .і*ё„п. тч. т їй . (Н": '“„ і-т викинула-д. . *пита компи. щити. ш руді. Ішищхцкнш; Імена. н» 1 цими-в, ш): - ииктты. . чинними ипштэтт шипіт. .ЄШІ дд. Йти ш: уїёитіё і так. т 315 щити. ' . н. Пииикплялинкаялв; уитєіаип щ. . ь. Ршилнніё; адапчялть. т Ч . хиты ши тктмгдцтіїп пь ити. ,ктч-зипгугшкьч. »штати гънд-уалнэвд т ІІ якиших. Цпііічиктмгц. : арт пт "смт. .чинник Ы 93311 а. "чини-че : „н_. .“: „|. -!. . т 1 кас-чеки ті? тґчиг. .. ими» то: тип: [І! І(І. І=. > ХІІІ! руб. їірашкьпні9 так. 15: пм т ї шши- ими тнтмы. . чути ши 1. пп. пити. ІІІ! дні. ь. гнили ампыґіцімз. . т ї шт* -"'І ткттнлннїі? т : ::чиьлт : :Ія"`: '*1**: . 'Наши не. 3494132 і "лиш. т зі; инших 112., [Ви дилигмхяиэнг. уіплніил Ват ь Птишчёу ааиачгіыіає. . т хат" т* янкнтгл. . ирина інших; .пхныь 41!! ! дні. шлтппиип п. «та т 3 пита” м" тижнем. идти: Кит: - . кпдщи і-Щ* „рт
 27. 27. *киян. .мъпснь: дана. , т: * пасти-д . та тцьчма- ши: - тм тип. админ. АНІ ті. „| ІІі*. Ї*"'1ІЕІІи: :"а. дднд т. 1 иже-га. м т-снчмгд. . архив ті. : ящик. даними 81313 9. "ьлпкугпъяняьэ 1* . З -кыитчд та ництнгн-„кыиїїц "міт якт- и. ін! !! руд. дуникаиягхд* ; ;., .„ _ І . дасть А питати. . щит : ::т "ваше. диякона. ши д. йіпьалвякянїіъ ни. . т 1 книг”. ї чужими ч. пи. .тим и. діб-І д. Ідкатаиш. :: :и т. " даш-т ше тконмгц премии; ч0:'к0я: -, шпаги. Чілі д. 'Н--дпъгхопияъгґ-ъо них. т. ї гшьччъ. 1355 нілтмад. . *ШЧММН гигцт. .кожи и. Щ 9. ЇмъІОІЙЬЖІІІІІВГІР. ; міни. . т ї чати. , і; "І; ткани этап ти ґєэша щити. 4131! 9. *ї Гиптвїїё: нпрогппкоіїр т б' 1. низ ь. , #15 ткшмдцд. , идти. компи. «г : = 1 ' оті. джип н. "ди-вий щілини; т. Щ хшь. АШІ т; ь. їцорш: онидножіґмыилж н; тдйцднпїп ипшвиаґ": 1114219 шин. .на т. шт. , ьм- 749310 ннэгч моямгєєаьнът Надам ш: -*;1йа91:І'Іъ. ін учзщъиалч тільки: на НМІІН моэ-циієцыьцна птщкпщнолїнами , икицднаціёьдъъкшниъ *нить іынлкнннпцгзїі' Гїяі лиц. "члїкипакинчїї 4 41515 на ь. . ШНЩ" рентній 'нип-чппкояльмаіїї . інэнчпчкиниі-вїї ' ' Ви. , пникъїі . Ншщмщмїї Ї : ' ь`<пяІ. .І. .“; іі Зіьипппш 1 іцняцпвпняа-. її 'її Ііїґп Син: вигнали. ..рити/ ака. т на: "угйцриііъ яицднгцг-нєг: .МЫ лиш. м: шт. ам ЗжЧо ш-ыї наши. іжээскоэьм ві. ;-*иі'*ёэ: (ашч": т на пачки: т пцпнпилі1цышчц' ш Зідилцмлзєихяоич"; їжіін. 1. СІМ' чч шт, .ёншичгчкцнщяэуглнв о' . т” на шт я їн. ,.щги: чял. ъгч
 28. 28. Табаководспаао. _.93.. .. уізздъ (1391 д. 1768 кв. саж. ), менйзе же дРУРихъ разводятъ коноплю уйззды Могилевскій (299 д. 884 кв. с. ) и Гайсинскій (467 д. 1660 кв. с. ). Хмелеаыта плаитаеий вт. Подольской губерніи не су- щестнуетъ, Балтсномъ, Могилевскоькъ и Ушицвомъ было однако занято хыелемъ 7 десят. 1433 кв. сат. но въ отчетномъ году въ уйзздахъ Впнницкомъ, ІІодъ табачными плантаціями въ отчетномъ году состояло 969 десят. 1200 кв. сажень; всйзхъ плаптацій въ губерніи насчнтывалось, по свтадъніалтъ мізстнаго губерпскаго Акциз- наго Управленія, 1847, и съ нихъ собрано было табаку выс- шихъ сортовъ изъ турецнихъ сёманъ 2037003/2 пуд. , изъ аме- риканскихъ сіыянъ 592 п. и низшихъ сортовъ 2.916 п. , всего же 242081/2 пудовъ. Если сравнить приведенныя данньш съ результатами урожая табаку въ предыдущемъ году, энстся, что не смотря на то, что общая площадь табачныхъ плантацій въ отчетномъ году увеличилась на. 57 д. 222 кв. сат. , сборъ табаку оказался въ общемъ менЬе прошлогоднаго на 88603/2 пуд. Вслтздствіе этого значительно, почти на по- ловину, .сонратился и вызозъ табану ст. плантацій для продажи. ТО 0118.' Тавъ, въ 1886 году было вивезено съ плантацій на мъстныя табачглыя фабрики 1.033 пуд. , только 297 пуд. ; въ отчетномъ же году всего равнымъ образомъ въ предыдущемъ году поступило съ плантацій табаку: а) на ыізстные свалочные пунк- тн-418 п. и б) въ мізстные склады --2.25З и. , между тйшъ въ отчетиомъ году въ первомъ случай: поступило 2641/2, аво второмъ-Т91 п. Вывозъ табану за предйзлы губерніи также сократился: въ 1886 году вивезено было 5446 п. ,авъ отчет- помъ-всего лишь 354972 п. , т. е. на 189672 п. менїзе. Въ свою очередь неудовлетворительный урожай табану повысилъ на поелтздній цйзны накъ на. плантаціяхъ, танъ равно и въ лгїзстныхъ табачныхъ складахъ: въ 1886 году платили за пудъ: На платна ціни: В а складати І-го сорта . отъ В до 15 р. отъ 12 до 18 руб. 2-го - . - 4 - 6 -ъ - 5 - 10 - З= го -- . - 180- З - - 2 -- З --50к. ; а въ отчетномъ году платили на плантаціяхъ за пудъ табаку
 29. 29. к-д- ити: щ": і г , „ 941 нами и": % ш З р. л ди": "опт ст": З „ „ , * . ТЧІНЩ”. н: ”м” : . и] » -'1 ищчи, шипіт". .ни-д ц _ 1 ' «и кинули. -ои-'ч . . «и ддт-б. а ін": - т": : ::шин За: ОІІ"ЧІБН"ІІІІА? ': . _ пани; випади, дщлпыьлап мини: н: "у- *"""'""' : ::ити лишить: :: 2 ` ` єщлопчначд а ктнчкчщппяъ -щнлшш *кам-мо нє: щ: "питна-а. пиыо рамиъыанииі: ч: :: :а-мы палив: т. а: . ад ч. Енді: :: ппцрппіїаць: црнпн: пьг. „ц. ,:внъ: заданим. с гинуть? ! т: лиш : ::патент : ::ь Фгґі--у: |'па ма: пі»: єцнннтпшкаллак: ити. тиші пита на мошґё гидшнннпшнв мит-дд ш: Максимович , СЕ 11111713' Інтим: о *'отщкалкавіпкпътч мишіоміаїл: к-*уґшицшнлкс припинили шин и: Дімимпнмпяї "чіінрпят бан витрати а. пшдніікиэпа ш: птиця: т. ицпемадіупцїї ДВІ? типи. . плавно-о: ::- 'ттіёъгн тя кспч: а фшйдмичь цдёш -энпвизипмїґч н: пил-чт: нпд": ниві" щ: танці: ты: %. "%" ії: "5і„(ІІІН'іІІії, ІґіІІ| - книг: :: щ: :: пнанпптвнкпінаио Чт. т: "із т: шаг: рнппочицо Ніні-і чимпиіёич. 1,1., :: :під ппшномяаиаггн диліхо-чпиїгч. принципами: :: в: :: щхавппкышчнптыянпмпл": капітан: .пити щ: ч: :: чим вінт. наліт: начали. врпнщтнзшо»-шлшмнзкпї ц9и: внятнмччилмцхичт. іхщізт пщгиедїлмжэия. :: :а вичкшъчготл": "ту и: шматка: :: дуб. 'ъ й птвммци: ЛІНГЙЭ ЬЫЦЗЭЛІН ІЦІІНННПЬНГІНЕІНЭІІІШЧ І"15БІВ. і""ІІНІНІ п. н: т, З З" руб. "алипдрхцґіглааґіъ ґіинниінсїі” нами: :: :униз І"ІІНКІНПЮШВПШ-ті"' ъш. ш иртиаэийко 53: ЗП? "схили, ш шиза": тннпъкаиы. т ЫІІПЦІНМ НГЧ ІІІІБЇЇЇЇ ІЕЇН ОІЙЇЧННІІН Н! ІНГЧІІ НМЦШЇ' ІЦІ: |*"'“ ц 1 24 НЭННУНН! 29% 0,. "Ї$: :У"1ІІІІ[= І1'. . 1154 ё! Цінні/ т ідІІІРІдйНгЇдЦ/ кґґ. і-Цніґэгіеі. ш: дгч-ьщъг: :. „ Рінтальгнлл. ІПЇН' І На" У' підпалили, митні/ они. ъ . . І ъ д, шпори: :: я тамада. „тізд . видавців щ: :: 31» 'за ичншизнлп: ІЇ. дічкщлавдчъ. : : ::ннм-ты плідчыангаикознпґкэ , плати- *вживана щііізїшчп. чи ""71 "і ' ! _.: )?(І. .'17Е!
 30. 30. НІ а тактики . г єтшщщ ошгдіяциамнчкозппґкь дисциплины: лица иддтсщчшцд, “Едді-ті $пВ25і4$І а» П. ти г т* Щтрит а нання» на идишцизнпаъю: црс» патрони; дід. 816' їдыііщ „й 31113195 831519110, ї* . ЖПЬ 71! шытппчяо -и<%. .%'71,. ;31$ 'Їїияинд відравити: птмяанънкакняд вино щ; позитивним: “вищі єяєнспаокчлмко „тгцаалацяъынкиг зц! никяніішчктігъіґокиі: єттііиич; спіріт! » *чвпнволіціэт црнишчна= рнкшнтёмадолкн іл [питна потрапивши ишш» асішггжшпппояшнз йнццрнлыяг г також: илъіёяцншпзпаич: цдхохяноишшчєчо. ти Аш- шкочкшкиы гишнтланмм: такту: ґшдіиті. Ш ХІІІ! » трудівників тлшналпзкпитт: таможнии: видає-м: чдхчпш и: силпачаиот: наш. : у дни» ДІІЧІІШНІИЬ. ІІІ ННИВАН , ІННІІНІЧІІИІШІНІІІА Ім: вияшъчкптд т сниттаамлгч порцій; автоматизацію: прото- ншшчтзлтг: и: тйцрайв, дннптщ. но; цчплнаш: ІЦрІІІІНІБЄІІІІІНКЩІМІІ» шаг виз-активними в цркчтцспшшинохапнпишем гг; ком» окомнаг"; тип гтэпганазнкт н; шлііёщчксяспцат (пятница: Соломка щлимтгижіппгнтлцониггд» їііухаґшптііяігвлть. ін: цчйлъяозед; '”'“': """"" 'шт д , даш „и т" 'Їтжцрвятцдхазсвквхь » им. : »салон її іішдддіі . Ї4._и: п<. .з'= ;: Вінншзу-ранппъ Ьтъідиї* 931524! 'іде і 41, "Т ИЩФІМНЧУО- -шіысштіппсопь 9; і пі. : д" щ ддт. . щ' "акт-чинна то. 1:12' ' етики; и и Ст шт гнтшпь акта-дива шт м! ! д"; Рёщппгчшп: ё" , та »: !І. ,2и! З' -> 51.03?? ІІп: (он+: ц9тц: |:| он= З" Ї ЗІЩЗЬЭЇ' і. ), ритм; .питна счцгцигиь: т отдщн-гітюъ щитпітлатпяшрг: црчдшилъалъаи а: Іъ"! к:: ;:яІ2'. '; рнчнаппт: активними; шцдгтцдм: нэщкптгпт тщнао ш еакщмплг дчдінєґчїх. т цряшвщдинцанлиапцаксч ш шнщпта: кпаірнпнцазґъ: щпннпеьк' м: 'гачком шщд „д _„д, .„шр шлаодипчг. ПЙІ$Ы]Н_Ц: НІІІІІІ1ІФУ*= тиші тм щнхтчтнп. 'жити машин-д. . ті* дщкъмггтдш ііиаш- знлмдісєнікснкнп а»: ъчопщнцоццаш: оцнтмнцлкшддкн. подато- митникам, нокишяавзгч а кімнатки. ,лпІІмИч. ъ и: дпняпшдік ядшппкінпхшізн» машоэанцртнуноаппзкш. ъедмнкояпапнпэііч в копнанннипит; чтшгцонаиь її: „зручний щ: шшотдонч. пп. "іцмднпипіикдэд А, „.ид. д_ц„, „. нать щищчлнчад псйккциищкокъ ъщл-*Еяяяаяґяэ щ: диньщъцдддєд , шшдшдд читал чснчзґдёиикєикчг: чи птиці* шкщхпип ш: укаттитїіг . энцюкохтдтъ
 31. 31. 'НИИ/ Н- чИІИ ЯІПЇІПІЭ з миди/ Інни ннм. вваппвввнвив в: пвпипвг-въьсднмвннвкв» ввпвпеянввлвшггвнь, а щ: )| д'? ґвїі`>щ- и: 'ьаіпаііпіііаііїв щвдктпввввиввптнв. ,црвмтпаапвкв в» , вакцчивнввгвь , Він-ви З» штііцаї викидів: :: принт єтнохивонін. вхоціёглапивквввшт: ввипвпивцьвввв: вврввлтшннь, дивіденди: цртнпввдлпикшавввяшчв. ,чцтврцввцвведввввп ІН: ІІННЄФ виввпвввіпсш: милиции: :: в. :: :вивчив в ш: твнэнвнаїада: ошвщрн наш: ити. ,вне твпвиижт ен: вґвввввщрнявш: и111011ввквь-вдчгг-, чгввіквъапихэґївввавке: прав: впвьиикашлвквхвии: пвящрынлвдєавпиь. .інвпввввавґід 15115 тввєввшвяк: тут тв нвчнввнвввввасгкъ вцрвпынвдлкшнви: ишчпнвівслы втивпв црнітзпщвккатвь ЧНІИВ: *чпшггден-іі-їчы шншгвнкфтїц. .пэшиввцшиыїзк в євтвнаимпэвня : ::в гаъыазґва в КЫНІІНЗІІЫІІ: а: чинити івхвикввгдднлвіїтївь Бщмвввлвкв-чвпвї: цшвнчцчпзнвввы втшъ-віёввчпвив-в-єкаввнаь віднтввшвпвь вншвцинтї црвховліцачіаввполном: Ріґїґарввїід , на . льшввцциічн 533111610"; ,ипо- . ввпввг-нь* ип пвтвппэпв вищдтвтіїпвхшящо' в виплат: ,внпікіївявііёчь нишпо- щввкип пв цтцввмё вврвввнвпщввннвгявавінт: :: ввщрнкґчвтч: чинні? про . ввавввававввввхичвд а , вишивки в» лінкищжввлгвїртвїґди. , 'тшіілґґтт-цпиікпмия/ вэ- тми- тдщимивяішіти: чи тшвіщцхи: пки. Їґйвввнв єшилв вквпёкч вважаврввт1рян: в:вав: е: иввмщшнвд явїёяїввинпв- щвиввввж: ш: вщрївдэя: :: :та "в ш: ей' Бввішхппимвві тїііїаріійі: пнвьпв іівщвввввлвп. вввъввьіёщ тем-а щ: вцрчжвазщґввкаьъи: ввадґвшвв Ц! :*'*1в: :н, )„ він: шт: щ» Кэти: :: -тииврввндвнэппь ввднвввыншивтихи: ,Зампвхєвлїввввв ЇШНБНИНІІНБІЕІВІЛІШ ШІПНЦІІІ! І[%ІШї3НІ. 'хІі1 ІІ ЕОМ НИИ": 'ЧНІШНІІВЫІШ МІЕІІНІАЗІШ пі: :: випили» вквхшаїіяэдвввогї": ї: випити. явшввнццяітттґчл Нііэїчддідс» 851" уеппєнвпвваві шввп: вкавпщц: вш ищет: :: :і : ::висвітлив вваэґчвнкпвинвввв- панів ииыььпввввввівы Є„О'Ч': *. Нед. : іїчрнвзвввнъ. : Н* вдпіцд яки: вкпилпаввпввна тв ИОІДІІЗІНШНБН: НЕЕІІЫІН- КНННИІЙІІИІІІІ: 4559351 . сны в ґэикаввв типовим! " . випити са: в). 1 і 31011 чвапвнйёіхчн: 1). . чдн: ЩІНІ* 115 в): в: ,ррпцврвпнщнц ЄИВЩ п двох): н: вищими нівкіцрвввицдннаїг диктувати ши* А пв-эвввюа ять в %_г"'Ів втпнш 201109181 вратввввєвввв»чнввввщиавие: роти ять: :: н: :: :парти . ідпчын. цд: пввєвивщвагваювпаввкшчвч аніме: еіґ випив: шт: дпачввиъвн. . швш: ;: вввв: в:в: :,ткв твпв авпвввщ “' швидше дц тв ппшивъшлв Мвжів вишневі? ЖГХЧШЇЇН: цвквявкінщцвтни: вашими: подіти [інь- еіірвввш. в: анвнвщвич: ш препарат: Їивлщявтвиправити: життів: вишиванки: :: ш: кттшквввш та: удає- лиш: гтяпадиґівд в: пв этом; твпвщвтш. веввїкшнпвввпввввтою: и: т» зважити: вод», :: :на дицивввятвівивквикввв: и: тёёввадаквввпа. вев ввщвэить
 32. 32. Нд їръг: 111910 З' іі= .ъ 1 а: щншілип. , ' і; А: - д; м аттіінт, 1 гііаишлпянїї 1 = .іїнлкаакансыїі д' 93 Їмиаипкпичпикчїі' т 'Чпїпаипиыїї д* і: ішппишт* а! » іґшхацканимїі? а; Ыдиионнвєиыії ІІ! ) *північний ін Ніпг-ъгдцмитї . ` іідцокикчгдпояиопіїї її . Ііъчвясннятї А *Зі Зжщкиаїі , ІН мпгдіяпшшчш пшилкчомнь іщучрнкпаишиаипкэ та пляшки: нить ним: ш 'пошук ть- карпат: инатщ виправдали; 'чдіншпшє : ::Макси-ити омд-'іпъукшноиг. Іітпыцуинно -Попішцушднъ т; дшцпоишп пщдхчэнховиинсь д, и- аімпнтпґх . .д д; „ийиєїколнпячпвг Іаиыпвкитнщр: 7 ` річні-наша: іїчикізнцшиг. . пчпнозэіккчгнгё. 'эланппвыаинїї . І . кг 1 « Жїіогчижкчнихтґйї 5184* іхднчюиннинчїї ММ Зі іїткапчччнїїг гікнпцтяпикіїё "З" З! дяьннинй* щ* Ьпииппмїг пт П) «ііьивэицаниат 7" “ л Їчиїцивпнихчїїі та ї* *шипіт іт* 1 „Лдиччикът і? :ї"" Цідпичачпоіциачїії т: , Іідїоічияъіощшйзіо штами*днціэлъианзьпх тіётацгъ . чйётинъ и: г-, чпцряпъ ття: та шнтищрэнъщь вичзкоішич: їнзлкатшжпкц. "Втитядчтнкц . йдшщ яивзяитпис. “чліїипакнкилнс и *миьнолпоюпаитпът ґдйщкоянв. Ііс ьдчлтхехдьё І|9|І)ІйІ:101[1НІЩІННОІНЫШ ткицркслвщдпиєігіпиє: зткєацидад діти ш: г-утчряєґів, и: іщріщхчё нттцпаяшояшгэд ртидццаяутиияконґиъ» жит. , Тут: :: . путем Їшчынг щити ти: від. ллниовикшмаачїі' 1- ' . Чип- в. доцент? т. Їциатнвникчіїїї . . їычлкцнациїї- 81.. ) ііттпчпнїї . . ь 3 І ппщнїї мк їйшптаикїїї . о: З» ан . акций ити "міїинпигґії . . 5:84' н- гєичнанимїґ дії? Ііпишшнїї щ" Г іспиту* дшнимїії 2:18* Чт: цряпищаясппактг мати ноппхмнчнькаііїі' -7ІншІгдчъї-'ч. ваш ш всидіти: горючі; сну-нашим пічркєндкннцчоэяпци: гітшапаъ . тим ш пишу ъилкажттг. *им-ш ришпі и ш Ншшзкыыщ пщрчрнкпоииіппякбй инчотпнояпдн. г аналогії ІЦІІПЫШМЇІШЗМНІІІІШИІ; вдрпянмктнънг": _'-"1и91иа.1ип“ Їілпнс-
 33. 33. лишає; а: Іааааииианаалтв па- І 1 акамаьимаалду іщтадянааєиачаапсу: .іілаптаєь ц' мові-ланка. ам лгїічшиа щ: :: :калина ашиништ- жнааалиакаит и: г-(чаїаааааїа І І , давши ёшдинапяїїд Їтшцмїй . Іітаачанниачїі а: ёвахаиищґрааакныїї. `Ї І цити- ін ау-. аалтіё цакаинінадтакчхіпшашна ЦЦЗІІІШЭНЦНІНІІІНЇІНІ и: вивчив: - аааал": тис; т ахіїаацааг: ш ё. 93118135. ага. .щг-ячанпаипаааалэ : ::алла на: Ііатцашаьинаат ґудіїирпїад іти: :: :мапа инэ: 'цашнартщишааадач наша 5 аналитик. , надавали-ан: нафті анвдащхаааеданміа: наказать лгёашна. Іванов-чиїм пан. апїиаткаататаашєата- докази": лшаївагдахчпих: ахипаннгнііа ашиъаъиванв: шиї * итшмантамка» рпмядаьчатї Ічпдииіїііа цашлаицлииианшнвз Щдїїаріпіз на: щцюнамааашлв: актора: питомі кави на т наявний аинкарнд. * Зіаііишаитаік ґутарнґаа: атлантична: єиалаіёчанкидінаааадлц: талант- новини: вища. д: написано: та: :: , таиэдааатшшъ . тияпаааиачь , Р”їёа: нм1ё= :іншь; аи: .„ написана «питанням на: гаатиаамааг": дитячим-вд ликтмашчна лиыааахн. ш . чашакаананаэаавкч дівчатами щ: мадонна-ж: виникали: а ш: ,ьцчтнмаює рншоіёюаааяиькч. „ианджилкааацаадсч ви: Щціниэдди: а: (кг-д цахчцшивихъъакаияце: цитати ДДШЙЧШБН: щ: :: уивуааїґивги» „лтдинапаэь Вайт": рынках-ш. щи- Ї . тв-да Цтид т: каністри-де: угиг-ахахана: .акипааапаащ ичалницант. її чи» 1 кэґпааат: и: 1*, :е`ё: шц, и:. „ и: т. , ншаніакаааааяахяьаг ш: Тіна-ь. Зина-киянин: - . ват-тм ткани: .вигаданим рнцинпатмматх. шла-ч: то іїґцкшг": шамани тина на: капга--атіншакааі знята г-уіїчраїц на: таниаїпъїё а. Іка-ё- ип н. , Г": їёггалканаічмїїд, Тфшпааанїї; Шиатадлннинїіс -іёлаакаяцапиачїї и ` ! ` знает: у; Салааиаицашспиаиана» ы дінлинитанцд. даш: :: цщтевню: танд- лааав; лпплзавааааинлаа: тіста: :: аіёяащаха»нишнацааааії : ::ити г-уппцанпц ІН! - 1 1 . ктшациїщіч на; таииаіїгї: а. 1 ётацаш пакета . экилгнтаад ш. гуяйаааапъ. ашаинааншка ш: авта» спит: наш *ш їїьшїії а: антична : ::шла ашшинакши: щ» та: :: цапа- ` ШНІЦНц-АІІІНБ* ДІ ЧМЧЩНМЧП ЕІІІИІІІМЩ ІІІ Йдіъ ІІИИНІБНФ г т. є . мшааампщ ііа фактами: :: ахпщыь маачаъихаахтача лґьлшанапв: и ІІІШІНІЩІЕЧЬ аиаиаааииьєёёвъанэякали: 'Никта , д їжа. І їжака 1 т , а: а- (ад а: ] 1 . іт/ життєвим тмалнпншпт, , ї Ріншаякааахаї* щ! ! їзд: :: ё Чіапахиа-ъріахааєкиіт 31310' ЫІІ: -ї -Ііиваикащиыїї 1-3" НМ ц М . Бішечацинїг . 1 З: і ті: * Ішааанааанїй 7 [її т"
 34. 34. йрнивынвияаіїг, шв- , д д, Гиїкипзкиачїї НВ* ы і ї длпиояцплликчїй 48511 : ::и Риджнкиачїт а: :: які: Ріілшоглнигвїї за: ;. з. : , Йіпґгиїлаинаіїї ч" дат Тншц: ы ща та іёшщ 19,51: й 'із чрнищащї иалтвсипіі . палшцин= . „ч-іёиша; Ііщкеяппикіпі парти йрнцициэиніиикоиниг ш: иьйїцъччоэапкаае; ншдгзпдчачдёт . їіщпппклаинїї дд ДІПШНІБН: т- 1 дитини: 12 іъпцаакаццнїї йти ы . с й й д' Їівїкиипиъ-Пї' 2.2: у й _ а. Шіоэ-чаґаниячїї Ем и *й й й 7 5- шиї: Ел. їЭ Молдавії? 2.0: - й и . -с "* Ьднлдсьнпаимїй до» »у и и 3 Ыгшниа-т 91.07; «и й А - З! ііъиншсаннаеїё 2.0: ы - д" " Ілпннзпоглідьит? ,т т и . и Ііднсииацйдясядяикчїі , и ґї дивовижний м: "лнъялдэа пщнипіаш. 1 ш одержанні иавъциндё . питаннями шт пм: "ш-ми н: ""ФФЦІЕІЇІ п|91є| :н_. г.кт: чът'ч довжини: коянпь-єнплнщпнняаив іти , І.*':1П'*' 1«: *'кы: (ц| |:<я"у 'шгькаинкясжцч 1: ЇЧпипі-яппдп. ацикло- чцтэ н: пт": . -У н: н, - щлнвнич мит шт Ним. ьйёядсадкс дшщдмшіоії чнщг: 'мчнйс- Їачїгґп: кя: чїі` а ЇЦІЕІІІЕІЦі-ЛЇЇ. Бш ищъциґ: ж: п» цю -пт іїплтпаії ІНВШІІІЩІІІІШІЗ* н; 'дддкаи нападати о тканини пзпгг-чкмппґэ: „ ити: тиц-чт законної пдчйарнпяд Іняєкіяиэчічлпно ишщитпьщ: пи-Фркоґіїні: щ: *вище . відновити астмъ щисиошпїїйїт чичґ). ипи_ 'тщэпчшптрі тихо; цркокшціриичкинно» шко--еницамєквй анти »дтьдппд ним, я випади *ннэхщтппцъохият ам най мандат са. ришяииъ дощ: а іпґнчноъяи. Ннглшпэ єиявт: законної "чпцдмш многим! опцхаіётъіґчічз* нцрипнкарццшчапкояії діти: Цгййкїіп І *Рим НШЇНИЧРІ чшїїдтдтд „д дищддтдадпд, іі: ц шмшпмъэкиа 'плаття віщижокэщ чинить шщччяящац' «нашим іншкчпїь чи книгам нация, ... щит інь марлю

×