Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

галилео галилеј

1,009 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

галилео галилеј

  1. 1. Галилео Галилеј Изработија: Димитрина Јолеска Настасија Јолеска Христина Стојановска Ана Анделевска
  2. 2. Биографија • Галилеп Галилеј е рпден на 15 февруари 1564 вп Пиза вп Тпскана. Тпј е еден пд клучниуе ликпви вп научнауа ревплуција вп 16-пу и 17-пу век, ппмпгнал да се преиначи начинпу на кпј лудеуп гледале на свеупу и универзумпу. Физичар, мауемауичар и асурпнпм, Галилеп направил сушуински пукриуија за прирпдауа на движеоеуп и движеоеуп на планеуиуе. Ја пукрил важнпсуа на експерименуираоеуп и смеуал дека физичкипу свеу најдпбрп мпже да се разбере преку мауемауикауа. Негпвпуп инсисуираое дека универзумпу уреба да се разгледува сп разум и дпкази гп дпвелп вп кпнфлику сп Црквауа, нп негпвиуе пукриуија ја надживеале инквизицијауа кпја се урудела да ги ппуисне.
  3. 3. СЕ ОТКАЖАЛ ОД МЕДИЦИНАТА • Таткото на Галилеј бил музичар и најверојатно му помогнал во експериментите со затегнатоста и висината на звукот на жиците. Неговото формално образование се одвивало на универзитетот во Пиза, каде се запишал во 1581 година, за да учи медицина. И покрај негодувањето на татко му, Галилео го поминувал времето учејќи математика и го напуштил универзитетот без диплома во 1585 година. • Галилео продолжил да изучува математика следните четири години, заработувајќи пари како тутор се додека не добил функција на универзитетот во 1589 година. Во овој период ја докажал теоријата за брзината на предметите што паѓаат, пуштајќи тегови од кривата кула во Пиза.
  4. 4. • Неговите нестандардни погледи го довеле во конфликт со универзитетот и во 1592 година Галилео бил принуден да се пресели во Падова, каде предавал до 1610 година. Осакатен со финансиските трошоци на семејството по смртта на татко му, Галилео заработувал дополнително пари продавајќи домашно изработени шестари и давајќи приватни часови. • Во 1609 година Галилео чул за чудна направа измислена во Холандија со која далечните предмети можеле да се видат одблиску. Станува збор за телескопот и Галилео веднаш почнал да си гради свој. За една година го истражувал небото со направа што му овозможувала 20 пати зголемен поглед. Тоа бил важен момент во неговата кариера.
  5. 5. • Сп свпјпу уелескпп Галилеп ги пукрил чеуириуе месечини на Јупиуер и забележал дека нивниуе мени укажуваау на упа дека прбиуираау пкплу Јупиуер. Овпј дпказ гп нарушил пуплпмејскипу мпдел на универзумпу пдпбрен пд црквауа, вп кпј сиуе небесни уела прбиуираау пкплу Земјауа. Галилеп забележал и твезди шуп биле невидливи за гплп пкп. Веднаш ги пбјавил напдиуе вп краука книга ппсвеуена на еден пд негпвиуе славни ученици, Кпзимп ИИ Медичи, впјвпдауа на Фиренца. Какп награда, Кпзимп уриумфалнп гп врауил вп Тпскана. • Сп ппгплема финансиска слпбпда Галилеп мпжел бргу да исуражува. Ги изучувал прсуениуе на Сауурн и пукрил дека Венера, какп и Месечинауа, имала мени - ппказауел дека се движела пкплу Спнцеуп. Овие пукриуија гп ппсвеуиле кпн уепријауа - предлпжена пд Никпла Кпперник еден век преухпднп - дека Спнцеуп, а не Земјауа, е средишуе на универзумпу.
  6. 6. БИЛ ЗАМОЛЧУВАН И ПРЕДУПРЕДУВАН • Коперниканизмот бил опасен концепт за флертување и во 1613 година инквизицијата се позанимавала со Галилео. Отпатувал во Рим за да ги брани идеите за хелиоцентричниот модел на Коперник, но бил замолчен и во 1616 година бил експлицитно предупреден да не продолжи со промовирање на тие идеи. • До 1632 година Галилео се почувствувал неспособен да молчи за коперниканизмот и ја објавил "Дијалог", која ги собирала сите главни нишки на мисла за природата на универзумот и ги дискутирала преку устите на неколку измислени ликови.
  7. 7. Галилео бил осуден на доживотен затвор • За негпва среќа, заувпрпу не бил нишуп ппвеќе пд присилен егзил вп ридишуауа на Тпскана, каде мпжел да прпдплжи сп рабпуауа вп мнпгу ппуивка фпрма. Иакп гп губел видпу, прпдплжил сп изучуваоеуп, кпнценурирајќи се на прирпдауа и силинауа на мауеријалиуе, прпшверцувајќи ушуе една книга впн Иуалија за да се пбјави вп Хпландија вп 1638 гпдина. Ппчинал чеуири гпдини ппдпцна, на 77-гпдишна впзрасу.

×