Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

досвід роботи дворської о. м.

92 views

Published on

Досвід роботи

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

досвід роботи дворської о. м.

 1. 1. Презентація досвідуПрезентація досвіду вчителя математикивчителя математики Гориглядівської загальноосвітньої школиГориглядівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенівІ-ІІ ступенів Монастириського районуМонастириського району Тернопільської областіТернопільської області ДворськоїДворської Олесі МихайлівниОлесі Михайлівни
 2. 2. ””Учитель-не той,Учитель-не той, хто вчить, а той,хто вчить, а той, у кого вчатьсяу кого вчаться ““ МоєМоє педагогічне кредопедагогічне кредо
 3. 3. Науково-методична проблемаНауково-методична проблема ““Розвиток графічної таРозвиток графічної та мовленнєвої культуримовленнєвої культури учнів на урокахучнів на уроках математикиматематики””
 4. 4. ОбґрунтуванняОбґрунтування проблемипроблеми .
 5. 5.
 6. 6. Математична культураМатематична культура (індивідуальна) – це(індивідуальна) – це інтегральна характеристика особистості, якаінтегральна характеристика особистості, яка у всій повноті на даний момент часу фіксуєу всій повноті на даний момент часу фіксує здатність цієї особистості адекватноздатність цієї особистості адекватно сприймати доступну її розуміннюсприймати доступну її розумінню математичну складову наукової картини світуматематичну складову наукової картини світу і вибудувати у відповідності з цимі вибудувати у відповідності з цим сприйняттям свою освітню, професійну,сприйняттям свою освітню, професійну, суспільну діяльність, творити свої морально-суспільну діяльність, творити свої морально- етичний та естетичний ідеали.етичний та естетичний ідеали.
 7. 7. Математичне моделювання − метод дослідженняМатематичне моделювання − метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніхпроцесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.математичних моделей і дослідження цих моделей. Етапи математичногоЕтапи математичного моделюваннямоделювання
 8. 8. Математична мова (усна,Математична мова (усна, письмова)письмова)  Основною проблемою більшості учнів є те, що вони, вміючи розв’язатиОсновною проблемою більшості учнів є те, що вони, вміючи розв’язати задачу, не вміють її пояснити.задачу, не вміють її пояснити.  Низький рівень сформованості культури математичної мови, на думкуНизький рівень сформованості культури математичної мови, на думку багатьох педагогів та методистів, проявляється у невмінні встановитибагатьох педагогів та методистів, проявляється у невмінні встановити відношення між змістом математичного факту та його зовнішнім виразом,відношення між змістом математичного факту та його зовнішнім виразом, між математичними знаками, у невмінні зрозуміти або виразитиміж математичними знаками, у невмінні зрозуміти або виразити інформацію, яка міститься у тому чи іншому реченні.інформацію, яка міститься у тому чи іншому реченні.  Мова вчителя на уроці повинна бути строгою, точною, лаконічною.Мова вчителя на уроці повинна бути строгою, точною, лаконічною. Поняття строгості та точності в мові вчителя тісно пов’язані з поняттямПоняття строгості та точності в мові вчителя тісно пов’язані з поняттям доступності. Причини неповного, неточного, неправильного розуміннядоступності. Причини неповного, неточного, неправильного розуміння учнями повідомлень вчителя полягають і в особливостях розумовоїучнями повідомлень вчителя полягають і в особливостях розумової діяльності учнів, і в об’єктивних особливостях словесної мови .діяльності учнів, і в об’єктивних особливостях словесної мови .  Також важливого значення набуває така психолого-педагогічнаТакож важливого значення набуває така психолого-педагогічна характеристика мови вчителя як інтонаційні характеристики мови.характеристика мови вчителя як інтонаційні характеристики мови. Раціональне їх використання сприяє підвищенню ефективностіРаціональне їх використання сприяє підвищенню ефективності сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу.
 9. 9. Для виправлення та запобіганняДля виправлення та запобігання мовних помилок у учнів корисномовних помилок у учнів корисно пропонувати їм завдання такого типу:пропонувати їм завдання такого типу:  Записати під диктовку певнийЗаписати під диктовку певний математичний термін і поставитиматематичний термін і поставити наголос.наголос.  Сформулювати таСформулювати та переформулювати (усно, письмово)переформулювати (усно, письмово) деяку теорему.деяку теорему.  Сформулювати твердження,Сформулювати твердження, обернене до даного.обернене до даного.  Заперечити дане твердження.Заперечити дане твердження.
 10. 10. Новаційна значущістьНоваційна значущість пропонованого досвідупропонованого досвіду Враховуючи вимоги до розвиткуВраховуючи вимоги до розвитку системи освіти, а саме –системи освіти, а саме – впровадження ефективнихвпровадження ефективних інновацій у традиційну класно-інновацій у традиційну класно- урочну систему – я використовуюурочну систему – я використовую на уроках активну та інтерактивнуна уроках активну та інтерактивну моделі навчаннямоделі навчання
 11. 11. Форми контролюФорми контролю Контрольна робота Самостійна робота контролюючого характеру Розрахунково- графічна робота
 12. 12. Види перевірочних самостійних робіт контролюючісамостійні роботи короткочасні форми самостійної роботи усне опитування
 13. 13. Інтерактивні форми роботиІнтерактивні форми роботи “Ажурна пилка” “Мозковий штурм “Навчаючи – учусь” “Мікрофон” “Карусель”
 14. 14. Способи перевірки робітСпособи перевірки робіт Перевірка вчителем Самоперевірка Взаємоперевірка Допомога консультантів Розшифрування слів
 15. 15. Урок математики в 5Урок математики в 5 класікласі
 16. 16. Урок математики в 6Урок математики в 6 класікласі
 17. 17. Урок геометрії в 7 класіУрок геометрії в 7 класі
 18. 18. Проведення ТижняПроведення Тижня МатематикиМатематики
 19. 19. Перегляд презентації на темуПерегляд презентації на тему:: ”” Розвиток математичної думкиРозвиток математичної думки на Західній Україніна Західній Україні””
 20. 20. Математичні казкиМатематичні казки
 21. 21. Математична виставаМатематична вистава :: ““Сон в осінню нічСон в осінню ніч””
 22. 22. “…Покажи мені – і я запам’ятаю. Дай мені діяти самому – і я навчуся” Китайська мудрість P.S.

×