Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หน่วยที่หน่วยที่ 33
การจัดเก็บทรัพยากรการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศสารสนเทศ
การจัดหมวดหมู่หนังสือการจัดหมวดหมู่หนังสือ
การจัดหมวดหมู่หนังสือ หมายถึงการจัดหมวดหมู่หนังสือ หมายถึง
การจัดหนังสือการจัดห...
ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ
1.1. ทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศทุกทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศทุก
รายการในห...
การจัดหมู่หนังสือและวัสดุการจัดหมู่หนังสือและวัสดุ
สารสนเทศในห้องสมุดสารสนเทศในห้องสมุด
ระบบการจัดหมู่ระบบการจัดหมู่ (Clas...
ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal(Dewey Decimal
Classification)Classification)
D.CD.C หรือหรือ D.D.CD.D.C
Me...
ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey(Dewey
Decimal Classification)Decimal Classification)
DCDC หรือหรือ DDCDDC
การจัดหม...
1010 หมวดใหญ่หมวดใหญ่ การจัดหมู่หนังสือการจัดหมู่หนังสือ
ระบบทศนิยมของดิวอี้ระบบทศนิยมของดิวอี้
หมวดใหญ่หมวดใหญ่ ( Classes...
ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C./D.C./
D.D.C. (D.D.C. (ต่อต่อ))
การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 2 102 10 หมวดย่อยหมวดย...
ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C./D.C./
D.D.C. (D.D.C. (ต่อต่อ))
การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 3 103 10 หมู่ย่อยหมู่ย...
ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C./D.C./
D.D.C. (D.D.C. (ต่อต่อ))
การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 44 จุดทศนิยมจุดทศนิยม
...
การจัดหมู่หนังสือระบบหอการจัดหมู่หนังสือระบบหอ
สมุดรัฐสภาอเมริกันสมุดรัฐสภาอเมริกัน
((Library of CongressLibrary of Congre...
Herbert PutnamHerbert Putnam
การจัดหมู่หนังสือระบบหอการจัดหมู่หนังสือระบบหอ
สมุดรัฐสภาอเมริกันสมุดรัฐสภาอเมริกัน
((Library...
การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันรัฐสภาอเมริกัน
((Library of CongressLibrary of Congre...
การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริกันรัฐสภาอเมริกัน
((Library of CongressLibrary of Congre...
การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ((การการ
แบ่งครั้งที่แบ่งครั้งที่ 11))หมวดหมวด AA เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเป็นสัญลัก...
การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ((ต่อต่อ))
หมวดหมวด HH เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ
หนังสือสังคมศาสตร์มีหนังสือ...
การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ((ต่อต่อ))
หมวดหมวด RR เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ
หนังสือแพทยศาสตร์หนังสือแพท...
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
L.C./L.C.C. (L.C./L.C.C. (ต่อต่อ))
การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่
22
BB ป...
ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน
L.C./L.C.C. (L.C./L.C.C. (ต่อต่อ))
การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 33
QQ ว...
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบการแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบ
ทศนิยมสากลทศนิยมสากล
(Universal Decimal(Universal Decimal
Classificat...
การแบ่งหมวดใหญ่ เป็นการแบ่ง
เนื้อหาทางการแพทย์เป็น 2 ส่วน
1. การแพทย์พื้นฐาน ( Preclinical
sciences ) ใช้สัญลักษณ์
QS-QZ
Q...
การแบ่งหมวดใหญ่การแบ่งหมวดใหญ่ ((ต่อต่อ))
W อาชีพแพทย์
WA สาธารณสูข
ศาสตร์
WB อายุรศาสตร์
WC โรคติดต่อ
WD 100 โรคขาดธาตุ
อ...
การแบ่งหมวดใหญ่การแบ่งหมวดใหญ่ ((ต่อต่อ))
WS กุมาร
เวชศาสตร์
WT เวชศาสตร์วัย
ชรา โรคเรื้อรัง
WU ทันตแพทย์
ศัลยกรรมในช่องปา...
หนังสือประเภทที่ห้องสมุดไม่นิยม
ให้เป็นสัญลักษณ์นวนิยาย ใช้สัญลักษณ์ น
หรือ นว
นวนิยายภาษาอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์
F หรือ Fic (...
หนังสือที่ใช้อักษรกำากับเหนือเลขหมู่
รายงานผลการวิจัย เติมอักษร วจ
กำากับเหนือเลขหมู่หนังสือ
สิ่งพิมพ์รัฐบาล เติมอักษร สร
...
เลขเรียก
หนังสือ
Call Number
เลขเรียกหนังสือเลขเรียกหนังสือ (Call(Call
number)number)
คือ สัญลักษณ์ที่กำาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคือ สัญลักษณ์ที่กำาหนดขึ้น...
ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือภาษาไทย
ชื่อหนังสือ คู่มือทำาบทนิพนธ์ ผู้แต่ง
วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ
เลขหมู่เลขหมู่
อักษรตัวแรกของอักษร...
ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือภาษาอังกฤษ
ชื่อหนังสือ Guide to the use of
libraries and information sources
โดย Jean Key Gates
เลข...
การเรียงหนังสือบนชั้นการเรียงหนังสือบนชั้น
หนังสือหนังสือ
การจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดมีการการจัดเรียงหนังสือบนชั้นใ...
การเรียงหนังสือบน
ชั้น
การจัดเก็บทรัพยากรการจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุดสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุด
การจัดเก็บวารสารการจัดเก็บวารสาร
ห...
การจัดเรียงจุลสารและการจัดเรียงจุลสารและ
กฤตภาคกฤตภาค
จุลสารและกฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดจุลสารและกฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ขนาด
เ...
การจัดเรียงวัสดุไม่ตีการจัดเรียงวัสดุไม่ตี
พิมพ์พิมพ์
วัสดุไม่ตีพิมพ์ มีหลายประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ มีหลายประเภท
ห้องสมุดโดย...
ตัวอย่างสัญลักษณ์วัสดุโสตทัศน
วัสดุ
CT แถบบันทึกเสียงชนิดตลับ
Cassette Tap PT แถบบันทึกเสียง
ชนิดม้วน Phonotape PD
แผ่นเสี...
ทดสอบ
เรียงหมวดหมู่ต่อไปนี้
1. 001.11 010 002.11
020.05
อ177ก ก65ค พ342ร
ฉ77ก
2. 658.8 658.08 658.08511
658
O12B Ae45A S16...
การบ้านการบ้าน
• ให้นักศึกษาท่องจำาการแบ่งหมวดหมู่
ในครั้งที่ 2 ของระบบดิวอี้
ต่อไปนี้ สอบท่อง
หมวด 300 ตั้งแต่ 310 – 390
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หน่วยที่ 3 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ เลขเรียกหนังสือ การเรียงหนังสือบนชั้น

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

หน่วยที่ 3 การจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ

 1. 1. หน่วยที่หน่วยที่ 33 การจัดเก็บทรัพยากรการจัดเก็บทรัพยากร สารสนเทศสารสนเทศ
 2. 2. การจัดหมวดหมู่หนังสือการจัดหมวดหมู่หนังสือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ หมายถึงการจัดหมวดหมู่หนังสือ หมายถึง การจัดหนังสือการจัดหนังสือ ที่มีเนื้อเรื่อง หรือแบบการประพันธ์ที่มีเนื้อเรื่อง หรือแบบการประพันธ์ อย่างเดียวกันไว้ด้วยกันอย่างเดียวกันไว้ด้วยกัน และใช้สัญลักษณ์แทนประเภทของและใช้สัญลักษณ์แทนประเภทของ หนังสือเหล่านั้นหนังสือเหล่านั้น
 3. 3. ประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือประโยชน์ของการจัดหมู่หนังสือ 1.1. ทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศทุกทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศทุก รายการในห้องสมุดมีสัญลักษณ์รายการในห้องสมุดมีสัญลักษณ์ และมีตำาแหน่งการจัดวางที่แน่นอน ช่วยให้ผู้และมีตำาแหน่งการจัดวางที่แน่นอน ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถค้นหาได้ง่ายใช้สามารถค้นหาได้ง่าย 2.2. ทำาให้ทรัพยากรที่มีเนื้อหาเรื่องทำาให้ทรัพยากรที่มีเนื้อหาเรื่อง เดียวกัน หรือใกล้เคียงกันเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน รวมอยู่ในที่เดียวกันทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ได้รู้จักรวมอยู่ในที่เดียวกันทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้ได้รู้จัก หนังสือเล่มอื่นๆ ในแขนงวิชาหนังสือเล่มอื่นๆ ในแขนงวิชา เดียวกันที่ห้องสมุดมีอยู่เดียวกันที่ห้องสมุดมีอยู่ 3.3. ทำาให้ทรัพยากรที่มีเนื้อเรื่องทำาให้ทรัพยากรที่มีเนื้อเรื่อง สัมพันธ์กันอยู่ไม่ไกลกัน ช่วยให้สัมพันธ์กันอยู่ไม่ไกลกัน ช่วยให้ ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวผู้ใช้ห้องสมุดสามารถศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยว โยงต่อเนื่องกันได้โดยสะดวกโยงต่อเนื่องกันได้โดยสะดวก 4.4. ช่วยให้การจัดเก็บทรัพยากรคืนที่ช่วยให้การจัดเก็บทรัพยากรคืนที่
 4. 4. การจัดหมู่หนังสือและวัสดุการจัดหมู่หนังสือและวัสดุ สารสนเทศในห้องสมุดสารสนเทศในห้องสมุด ระบบการจัดหมู่ระบบการจัดหมู่ (Classification(Classification system)system) คือระบบที่ใช้คือระบบที่ใช้ สัญลักษณ์ตัวเลข หรือตัวอักษรแทนสัญลักษณ์ตัวเลข หรือตัวอักษรแทน เนื้อหาของหนังสือ หรือวัสดุเนื้อหาของหนังสือ หรือวัสดุ สารสนเทศในห้องสมุดสารสนเทศในห้องสมุด ระบบการจัดหมู่หนังสือที่นิยมใช้ระบบการจัดหมู่หนังสือที่นิยมใช้  ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal(Dewey Decimal Classification)Classification) DCDC หรือหรือ DDCDDC  ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress(Library of Congress Classification) LCClassification) LC หรือหรือ LCCLCC  ระบบหอสมุดทศนิยมสากลระบบหอสมุดทศนิยมสากล (Universal Decimal(Universal Decimal
 5. 5. ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey Decimal(Dewey Decimal Classification)Classification) D.CD.C หรือหรือ D.D.CD.D.C Melvin DeweyMelvin Dewey
 6. 6. ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ (Dewey(Dewey Decimal Classification)Decimal Classification) DCDC หรือหรือ DDCDDC การจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิ วอี้วอี้( Dewey Decimal Classification )( Dewey Decimal Classification ) เรียกย่อ ๆว่าระบบเรียกย่อ ๆว่าระบบ D.C.D.C. หรือหรือ D.D.CD.D.C เป็นระบบการเป็นระบบการ จัดหมู่ที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุดจัดหมู่ที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุด ระบบหนึ่ง เมลวิล ดิวอี้ระบบหนึ่ง เมลวิล ดิวอี้(Melvin Dewey )(Melvin Dewey ) ชาวชาว อเมริกัน เป็นผู้คิดระบบนี้ขึ้นในขณะที่อเมริกัน เป็นผู้คิดระบบนี้ขึ้นในขณะที่ เป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮ อร์สอร์ส( Amherst College)( Amherst College) มลรัฐแมซซาซูมลรัฐแมซซาซู เซ็ทซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดิวอี้เซ็ทซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดิวอี้ เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อตั้ง สมาคมห้องสมุดในอเมริกัน และเป็นสมาคมห้องสมุดในอเมริกัน และเป็น ผู้คิดการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ ซึ่งผู้คิดการจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ ซึ่ง เป็นระบบที่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์เป็นระบบที่ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ ( Pure Notation)( Pure Notation) เป็นระบบที่มีเหตุผล มีความต่อเป็นระบบที่มีเหตุผล มีความต่อ เนื่อง เริ่มด้วยเนื้อหากว้าง ๆเนื่อง เริ่มด้วยเนื้อหากว้าง ๆ จนกระทั้งถึงเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตามลำาดับการจนกระทั้งถึงเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงตามลำาดับการ จัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของจัดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของ ดิวอี้เหมาะสำาหรับห้องสมุดขนาดเล็กและขนาด
 7. 7. 1010 หมวดใหญ่หมวดใหญ่ การจัดหมู่หนังสือการจัดหมู่หนังสือ ระบบทศนิยมของดิวอี้ระบบทศนิยมของดิวอี้ หมวดใหญ่หมวดใหญ่ ( Classes )( Classes ) หรือหรือการแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 11 แบ่งสรรพวิชาออกเป็นแบ่งสรรพวิชาออกเป็น ประเภทใหญ่ ๆประเภทใหญ่ ๆ 1010 หมวด โดยใช้ตัวเลขหลักหมวด โดยใช้ตัวเลขหลัก ร้อยเป็นสัญลักษณ์ร้อยเป็นสัญลักษณ์ 000000 เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไปเบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป 100100 ปรัชญาปรัชญา 200200 ศาสนาศาสนา 300300 สังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ 400400 ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ 500500 วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 600600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือ เทคโนโลยีเทคโนโลยี 700700 ศิลปกรรมและการบันเทิงศิลปกรรมและการบันเทิง 800800 วรรณคดีวรรณคดี
 8. 8. ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C./D.C./ D.D.C. (D.D.C. (ต่อต่อ)) การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 2 102 10 หมวดย่อยหมวดย่อย 300300 สังคมวิทยาสังคมวิทยา 310310 สถิติสถิติ 320320 รัฐศาสตร์รัฐศาสตร์ 330330 เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 340340 กฎหมายกฎหมาย 350350 รัฐประศาสนศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ 360360 สังคมสงเคราะห์สังคมสงเคราะห์ 370370 การศึกษาการศึกษา 380380 การค้าและการคมนาคมการค้าและการคมนาคม 390390 ขนบธรรมเนียมประเพณีขนบธรรมเนียมประเพณี คติชนวิทยาคติชนวิทยา
 9. 9. ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C./D.C./ D.D.C. (D.D.C. (ต่อต่อ)) การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 3 103 10 หมู่ย่อยหมู่ย่อย 370370 การศึกษาการศึกษา 371371 ระบบโรงเรียนระบบโรงเรียน 372372 การประถมศึกษาการประถมศึกษา 373373 การมัธยมศึกษาการมัธยมศึกษา 374374 การศึกษานอกระบบการศึกษานอกระบบ 375375 หลักสูตรหลักสูตร 376376 การศึกษาสำาหรับสตรีการศึกษาสำาหรับสตรี 377377 โรงเรียนและศาสนาโรงเรียนและศาสนา 378378 การอุดมศึกษาการอุดมศึกษา 379379 การศึกษากับรัฐการศึกษากับรัฐ
 10. 10. ระบบทศนิยมดิวอี้ระบบทศนิยมดิวอี้ D.C./D.C./ D.D.C. (D.D.C. (ต่อต่อ)) การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 44 จุดทศนิยมจุดทศนิยม 640640 คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์ 641641 อาหารและเครื่องดื่มอาหารและเครื่องดื่ม 641.1641.1 โภชนาการ โปรตีนโภชนาการ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน นำ้าดื่มคาร์โบไฮเดรต ไขมัน นำ้าดื่ม แร่ธาตุ วิตามินแร่ธาตุ วิตามิน 641.2641.2 เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ สุราเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอร์ สุรา ไวน์ไวน์ 641.3641.3 อาหารและเครื่องดื่มบริโภคอาหารและเครื่องดื่มบริโภค 641.31 ความรู้สำาหรับผู้ บริโภค 641.33 อาหารประเภทพืช ผัก 641.36 อาหารประเภท
 11. 11. การจัดหมู่หนังสือระบบหอการจัดหมู่หนังสือระบบหอ สมุดรัฐสภาอเมริกันสมุดรัฐสภาอเมริกัน ((Library of CongressLibrary of Congress Classification)Classification) Library of CongressLibrary of Congress
 12. 12. Herbert PutnamHerbert Putnam การจัดหมู่หนังสือระบบหอการจัดหมู่หนังสือระบบหอ สมุดรัฐสภาอเมริกันสมุดรัฐสภาอเมริกัน ((Library of CongressLibrary of Congress Classification)Classification)
 13. 13. การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกันรัฐสภาอเมริกัน ((Library of CongressLibrary of Congress ClassificationClassification หรือหรือ L.C / L.C.C)L.C / L.C.C) ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นระบบที่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน เป็นระบบที่ ใช้การจัดหมู่หนังสือที่หอสมุดใช้การจัดหมู่หนังสือที่หอสมุด รัฐสภาอเมริกันซึ่งเป็นหอสมุดรัฐสภาอเมริกันรัฐสภาอเมริกันซึ่งเป็นหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งเป็นหอสมุดแห่งชาติของซึ่งเป็นหอสมุดแห่งชาติของ สหรัฐอเมริกัน ดรสหรัฐอเมริกัน ดร.. เฮอร์เบิร์ต พุทนัมเฮอร์เบิร์ต พุทนัม ((Herbert PutnamHerbert Putnam)) ได้เป็นบรรณารักษ์ได้เป็นบรรณารักษ์ ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จึงได้คิดระบบของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน จึงได้คิดระบบ ใหม่ขึ้นใช้เมื่อปี คใหม่ขึ้นใช้เมื่อปี ค..ศศ. 1899. 1899 เพื่อให้เพื่อให้ สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของ หนังสือในขณะนั้นที่มีอยู่หนังสือในขณะนั้นที่มีอยู่ ประมาณประมาณ 11 ล้านกว่าเล่ม ระบบนี้จึงได้ชื่อล้านกว่าเล่ม ระบบนี้จึงได้ชื่อ ตามห้องสมุดแห่งนั้น ปัจจุบันตามห้องสมุดแห่งนั้น ปัจจุบัน ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นที่นิยมใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันเป็นที่นิยมใช้ สำาหรับจัดหนังสือในห้องสมุดสำาหรับจัดหนังสือในห้องสมุด ขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือทั่ว ๆ ไปทุกประเภทขนาดใหญ่ ที่มีหนังสือทั่ว ๆ ไปทุกประเภท
 14. 14. การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุด รัฐสภาอเมริกันรัฐสภาอเมริกัน ((Library of CongressLibrary of Congress Classification)Classification) ระบบการจัดหมู่หนังสือแบบห้องระบบการจัดหมู่หนังสือแบบห้อง สมุดรัฐสภาอเมริกันสมุดรัฐสภาอเมริกัน เรียกย่อ ๆ ว่ารัฐสภาฯ หรือระบบเรียกย่อ ๆ ว่ารัฐสภาฯ หรือระบบ LCLC สัญลักษณ์ของการจัดหมู่สัญลักษณ์ของการจัดหมู่ หนังสือระบบนี้เป็นแบบผสมหนังสือระบบนี้เป็นแบบผสม ((MixedMixed NotationNotation)) คือมีทั้งตัวอักษรคือมีทั้งตัวอักษร ((โรมันโรมัน)) และตัวเลขและตัวเลข((อารบิคอารบิค))ผสมกันผสมกัน การแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาวิชาการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาวิชา แบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น 2020 หมวดใหญ่โดยใช้หมวดใหญ่โดยใช้ อักษรอักษร 2121 ตัว คือ อักษรตัว คือ อักษร AA--ZZ ((ยกเว้นยกเว้น I,O,W,XI,O,W,X และและ YY)) และตัวเลขและตัวเลข
 15. 15. การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ((การการ แบ่งครั้งที่แบ่งครั้งที่ 11))หมวดหมวด AA เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ ที่เป็นความรู้ทั่วไป ได้แก่ที่เป็นความรู้ทั่วไป ได้แก่ หนังสืออ้างอิงทั่วไปหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่งหนังสืออ้างอิงทั่วไปหนังสือพิมพ์ วารสาร สิ่ง พิมพ์ของสมาคม และสถาบันพิมพ์ของสมาคม และสถาบัน วิชาการต่าง ๆ และตารางเลขวิชาการต่าง ๆ และตารางเลข หมวดหมวด BB เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ เกี่ยวกับประวัติอารยธรรมเกี่ยวกับประวัติอารยธรรม โบราณคดี จดหมายเหตุ พงศาวดารโบราณคดี จดหมายเหตุ พงศาวดาร หมวดหมวด CC เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ ประเภทประวัติศาสตร์ทั่วไปประเภทประวัติศาสตร์ทั่วไป ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อัฟริกาประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรป อัฟริกา เอเชีย และหมู่เกาะต่าง ๆเอเชีย และหมู่เกาะต่าง ๆ หมวดหมวด DD เป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือ ประเภทประวัติศาสตร์ประเภทประวัติศาสตร์
 16. 16. การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ((ต่อต่อ)) หมวดหมวด HH เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือสังคมศาสตร์มีหนังสือสังคมศาสตร์มี เศรษฐศาสตร์ สถิติและสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์ สถิติและสังคมวิทยา หมวดหมวด JJ เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือทางด้านการเมืองหนังสือทางด้านการเมือง การปกครอง รัฐศาสตร์การปกครอง รัฐศาสตร์ หมวดหมวด KK เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือกฎหมายหนังสือกฎหมาย หมวดหมวด LL เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือเกี่ยวกับการศึกษาหนังสือเกี่ยวกับการศึกษา หมวดหมวด MM เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือเกี่ยวกับการดนตรีหนังสือเกี่ยวกับการดนตรี หมวดหมวด NN เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือด้านศิลปกรรมหนังสือด้านศิลปกรรม
 17. 17. การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่การแบ่งหมวดหมู่ใหญ่ ((ต่อต่อ)) หมวดหมวด RR เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือแพทยศาสตร์หนังสือแพทยศาสตร์ หมวดหมวด SS เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือเกษตรศาสตร์หนังสือเกษตรศาสตร์ การเลี้ยงสัตว์ การประมง อุตสาหกรรมที่การเลี้ยงสัตว์ การประมง อุตสาหกรรมที่ เกี่ยวเนื่องด้วยพืชและสัตว์ ตลอดจนเกี่ยวเนื่องด้วยพืชและสัตว์ ตลอดจน กีฬาล่าสัตว์กีฬาล่าสัตว์ หมวดหมวด TT เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือวิทยาศาสตร์ประยุกต์หนังสือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แก่ หนังสือในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับได้แก่ หนังสือในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี หมวดหมวด UU เป็นสัญลักษณ์ของเป็นสัญลักษณ์ของ หนังสือยุทธศาสตร์หนังสือยุทธศาสตร์
 18. 18. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน L.C./L.C.C. (L.C./L.C.C. (ต่อต่อ)) การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 22 BB ปรัชญาปรัชญา BCBC ตรรกวิทยาตรรกวิทยา BDBD ปรัชญาปรัชญา พยากรณ์พยากรณ์ BFBF จิตวิทยาจิตวิทยา BHBH สุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์ BJBJ จริยศาสตร์จริยศาสตร์ BPBP ศาสนาศาสนา อิสลามอิสลาม BQBQ ศาสนาพุทธศาสนาพุทธ BRBR ศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์ BSBS คัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ไบเบิล BTBT เทววิทยาเชิงเทววิทยาเชิง คริสตศาสตร์คริสตศาสตร์ BVBV เทววิทยาภาคเทววิทยาภาค ปฏิบัติปฏิบัติ BXBX คริสต์ศาสนาคริสต์ศาสนา
 19. 19. ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน L.C./L.C.C. (L.C./L.C.C. (ต่อต่อ)) การแบ่งครั้งที่การแบ่งครั้งที่ 33 QQ วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ QAQA คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ QA101-141.8QA101-141.8 คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ QA150-271QA150-271 พีชคณิตพีชคณิต QA273-280QA273-280 ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็น สถิติสถิติ QA276QA276 สถิติศาสตร์สถิติศาสตร์ QA276.A2QA276.A2 ตำาราตำารา QA276.14QA276.14 พจนานุกรมพจนานุกรม QA276.2QA276.2 แบบแบบ ฝึกหัดฝึกหัด แบบแบบ ทดสอบทดสอบ QA276.25QA276.25 คู่มือคู่มือ ตารางตาราง
 20. 20. การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบการแบ่งหมวดหมู่หนังสือระบบ ทศนิยมสากลทศนิยมสากล (Universal Decimal(Universal Decimal Classification)Classification) หรือหรือ UDCUDCระบบทศนิยมสากล แบ่งวิชาความรู้ต่างๆระบบทศนิยมสากล แบ่งวิชาความรู้ต่างๆ ออกเป็นออกเป็น 1010 หมวดใหญ่ ดังนี้หมวดใหญ่ ดังนี้ 00 ทั่วไปทั่วไป 11 ปรัชญาปรัชญา 22 ศาสนาศาสนา 33 สังคมศาสตร์สังคมศาสตร์ 44 ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ 55 วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ 66 วิทยาศาสตร์ประยุกต์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 77 ศิลปศิลป 88 วรรณคดีวรรณคดี 99 ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์
 21. 21. การแบ่งหมวดใหญ่ เป็นการแบ่ง เนื้อหาทางการแพทย์เป็น 2 ส่วน 1. การแพทย์พื้นฐาน ( Preclinical sciences ) ใช้สัญลักษณ์ QS-QZ QS กายวิภาคศาสตร์ QT สรีระวิทยา QU ชีวเคมี QV เภสัชศาสตร์ QW วิชาแบคทีเรีย และ ภูมิคุ้มกัน QX ปาราสิตวิทยา QY พยาธิวิทยาคลีนิก QZ พยาธิวิทยา การจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุดการจัดหมู่หนังสือระบบหอสมุด แพทย์แห่งชาติอเมริกันแพทย์แห่งชาติอเมริกัน (National Library of Medicine)(National Library of Medicine) หรือหรือ NLMNLM
 22. 22. การแบ่งหมวดใหญ่การแบ่งหมวดใหญ่ ((ต่อต่อ)) W อาชีพแพทย์ WA สาธารณสูข ศาสตร์ WB อายุรศาสตร์ WC โรคติดต่อ WD 100 โรคขาดธาตุ อาหาร WD 200 โรคเกี่ยวกับ การเผาผลาญ ในร่างกาย WD 300 โรคเกิดจาก ภูมิแพ้ WD 400 สัตว์เป็นพิษ WD 500 พืชเป็นพิษ WD 600 โรคเกิดจาก ตัวกระทำาทางธรรมชาติ WD 700 เวชศาสตร์ การบินและการแพทย์ อากาศ WE ระบบกล้าม เนื้อ และ โครงกระดูก WF ระบบหายใจ WG ระบบหัวใจร่วม หลอดเลือด WH ระบบทางเดินของ เลือดและ นำ้าเหลือง แพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง ( Medicine and related subje
 23. 23. การแบ่งหมวดใหญ่การแบ่งหมวดใหญ่ ((ต่อต่อ)) WS กุมาร เวชศาสตร์ WT เวชศาสตร์วัย ชรา โรคเรื้อรัง WU ทันตแพทย์ ศัลยกรรมในช่องปาก WV วิทยาโสต นาสิก ลา ริงซ์ WW จักษุวิทยา WX กิจกรรมโรงพยาบาล WY การพยาบาล WZ ประวัติการ แพทย์ แพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง ( Medicine and related subje WJ ระบบปัสสาวะและ อวัยวะสืบพันธ์ WK ระบบต่อมไม่มีท่อ หรือ ต่อม เอนนโดรไครน์ WL ระบบประสาท WM จิตเวชวิทยา WN รังสีวิทยา WO ศัลยศาสตร์ WP นารีเวชวิทยา WQ สูตินารีเวชวิทยา WR วิทยาโรคผิวหนัง
 24. 24. หนังสือประเภทที่ห้องสมุดไม่นิยม ให้เป็นสัญลักษณ์นวนิยาย ใช้สัญลักษณ์ น หรือ นว นวนิยายภาษาอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์ F หรือ Fic ( Fiction ) รวมเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์ Sc ( Short story Collection ) หนังสือสำาหรับเยาวชน ใช้สัญลักษณ์ ย หนังสือสำาหรับเยาชนภาษาอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์ J ( Juvenile Literature ) หนังสือพอคเก็ตบุคส์ ใช้สัญลักษณ์ พ พอคเก็ตบุคส์ภาษาอังกฤษ ใช้สัญลักษณ์ P ( Pocket Books ) หนังสือชีวประวัติ ใช้สัญลักษณ์ ช
 25. 25. หนังสือที่ใช้อักษรกำากับเหนือเลขหมู่ รายงานผลการวิจัย เติมอักษร วจ กำากับเหนือเลขหมู่หนังสือ สิ่งพิมพ์รัฐบาล เติมอักษร สร กำากับเหนือเลขหมู่หนังสือ วิทยานิพนธ์ เติมอักษร วพ กำากับ เหนือเลขหมู่หนังสือ หนังสืออ้างอิง เติมอักษร อ กำากับเหนือเลขหมู่หนังสือ หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ เติมอักษร R กำากับเหนือเลขหมู่หนังสือ (Reference)
 26. 26. เลขเรียก หนังสือ Call Number
 27. 27. เลขเรียกหนังสือเลขเรียกหนังสือ (Call(Call number)number) คือ สัญลักษณ์ที่กำาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคือ สัญลักษณ์ที่กำาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการ ค้นหาหนังสือบนชั้นค้นหาหนังสือบนชั้น เลขเรียกหนังสือจะประกอบด้วยเลขเรียกหนังสือจะประกอบด้วย เลขหมู่หนังสือเลขหมู่หนังสือ (Classification(Classification number)number) อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่งอักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง ชาวไทยชาวไทย หรืออักษรสองตัวแรกหรืออักษรสองตัวแรก ของชื่อสกุลชาวต่างประเทศของชื่อสกุลชาวต่างประเทศ เลขประจำาตัวผู้แต่งเลขประจำาตัวผู้แต่ง อักษรตัวแรกของชื่อเรื่องอักษรตัวแรกของชื่อเรื่อง เลขเรียกหนังสือจะเขียนหรือพิมพ์ไว้ที่เลขเรียกหนังสือจะเขียนหรือพิมพ์ไว้ที่ สันหนังสือสันหนังสือ ที่มุมซ้ายของบัตรรายการ และจะปรากฏที่ที่มุมซ้ายของบัตรรายการ และจะปรากฏที่ จอคอมพิวเตอร์เมื่อใช้ฐานข้อมูลจอคอมพิวเตอร์เมื่อใช้ฐานข้อมูล
 28. 28. ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือภาษาไทย ชื่อหนังสือ คู่มือทำาบทนิพนธ์ ผู้แต่ง วาณี ฐาปนวงศ์ศานติ เลขหมู่เลขหมู่ อักษรตัวแรกของอักษรตัวแรกของ ชื่อเรื่องชื่อเรื่อง อักษรตัวแรกของชื่ออักษรตัวแรกของชื่อ ผู้แต่งผู้แต่ง เลขผู้เลขผู้ แต่งแต่ง
 29. 29. ตัวอย่างเลขเรียกหนังสือภาษาอังกฤษ ชื่อหนังสือ Guide to the use of libraries and information sources โดย Jean Key Gates เลขเลข หมู่หมู่ อักษรตัวแรกของอักษรตัวแรกของ ชื่อเรื่องชื่อเรื่อง อักษรตัวอักษรตัว แรกของแรกของ ชื่อสกุลผู้ชื่อสกุลผู้ แต่งแต่ง เลขผู้เลขผู้ แต่งแต่ง 025.025. 5656 Ga25Ga25 9G9G
 30. 30. การเรียงหนังสือบนชั้นการเรียงหนังสือบนชั้น หนังสือหนังสือ การจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดมีการการจัดเรียงหนังสือบนชั้นในห้องสมุดมีการ จัดเรียงอย่างมีหลักเกณฑ์ ดังนี้จัดเรียงอย่างมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.1. เรียงตามลำาดับเลขหมู่จากน้อยไปเรียงตามลำาดับเลขหมู่จากน้อยไป หามาก จากซ้าย ไปขวาหามาก จากซ้าย ไปขวา จากบนลงล่างจากบนลงล่าง 2.2. ถ้าเลขหมู่ซำ้ากันจะเรียงตามลำาดับถ้าเลขหมู่ซำ้ากันจะเรียงตามลำาดับ ผู้แต่งผู้แต่ง 3.3. ถ้าเลขหมู่เหมือนกันเลขผู้แต่งถ้าเลขหมู่เหมือนกันเลขผู้แต่ง เหมือนกันให้เรียงเหมือนกันให้เรียง ตามลำาดับชื่อเรื่องตามลำาดับชื่อเรื่อง 4.4. ถ้าผู้แต่งคนเดียวกันชื่อเรื่องถ้าผู้แต่งคนเดียวกันชื่อเรื่อง เดียวกันให้เรียงตามลำาดับเดียวกันให้เรียงตามลำาดับ
 31. 31. การเรียงหนังสือบน ชั้น
 32. 32. การจัดเก็บทรัพยากรการจัดเก็บทรัพยากร สารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุดสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุด การจัดเก็บวารสารการจัดเก็บวารสาร ห้องสมุดจะแยกวารสารฉบับปัจจุบันและห้องสมุดจะแยกวารสารฉบับปัจจุบันและ ฉบับล่วงเวลาออกจากกันฉบับล่วงเวลาออกจากกัน 22 ลักษณะ ดังนี้ลักษณะ ดังนี้ 1.1. วารสารฉบับปัจจุบันวารสารฉบับปัจจุบัน (Current(Current Issues)Issues) ห้องสมุดจะจัดแยกห้องสมุดจะจัดแยก วารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในวารสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน ลักษณะจัดเรียงตามลำาดับอักษรลักษณะจัดเรียงตามลำาดับอักษร ของชื่อวารสารติดไว้ที่ชั้นวารสาร หรือจัดของชื่อวารสารติดไว้ที่ชั้นวารสาร หรือจัด เรียงตามลำาดับสาขาวิชาของเรียงตามลำาดับสาขาวิชาของ ชื่อวารสารเพื่อความสะดวกในการค้นหาและชื่อวารสารเพื่อความสะดวกในการค้นหาและ การจัดเก็บการจัดเก็บ 2.2. วารสารฉบับล่วงเวลาวารสารฉบับล่วงเวลา (Back(Back Issues)Issues) ห้องสมุดอาจจัดเก็บไว้ห้องสมุดอาจจัดเก็บไว้ ในกล่องวารสารแล้วเรียงตามลำาดับอักษรในกล่องวารสารแล้วเรียงตามลำาดับอักษร ของชื่อวารสาร หรือเก็บไว้ที่ชั้นของชื่อวารสาร หรือเก็บไว้ที่ชั้น
 33. 33. การจัดเรียงจุลสารและการจัดเรียงจุลสารและ กฤตภาคกฤตภาค จุลสารและกฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดจุลสารและกฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ขนาด เล็กและบางไม่สามารถเล็กและบางไม่สามารถ นำาไปจัดเรียงได้เช่นเดียวกับหนังสือห้องสมุดนำาไปจัดเรียงได้เช่นเดียวกับหนังสือห้องสมุด นิยมแยกจุลสารและกฤตภาคนิยมแยกจุลสารและกฤตภาค ออกจากกันและแยกเป็นภาษาไทยกับภาษาออกจากกันและแยกเป็นภาษาไทยกับภาษา ต่างประเทศ คือจัดเก็บใส่แฟ้มต่างประเทศ คือจัดเก็บใส่แฟ้ม หรือกล่องไว้เป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องจะมีหัวหรือกล่องไว้เป็นเรื่องๆ แต่ละเรื่องจะมีหัว เรื่องกำากับไว้ที่แฟ้มหรือกล่องเรื่องกำากับไว้ที่แฟ้มหรือกล่อง เรียงลำาดับแฟ้มหรือกล่องตามลำาดับอักษรหัวเรียงลำาดับแฟ้มหรือกล่องตามลำาดับอักษรหัว เรื่องเรื่อง เช่นเช่น การศึกษาการศึกษา การศึกษาการศึกษา - -- - การบริหารการบริหาร การศึกษาการศึกษา - -- - การปฏิรูปการปฏิรูป การศึกษาการศึกษา - -- - การวิจัยการวิจัย การศึกษากับสังคมการศึกษากับสังคม
 34. 34. การจัดเรียงวัสดุไม่ตีการจัดเรียงวัสดุไม่ตี พิมพ์พิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ มีหลายประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์ มีหลายประเภท ห้องสมุดโดยทั่วไปห้องสมุดโดยทั่วไป นิยมจัดเก็บโดยแยกประเภท แล้วนิยมจัดเก็บโดยแยกประเภท แล้ว กำาหนดสัญลักษณ์แทนวัสดุกำาหนดสัญลักษณ์แทนวัสดุ แต่ละประเภทแล้วจัดเรียงตามลำาดับแต่ละประเภทแล้วจัดเรียงตามลำาดับ เลขทะเบียน เวลาต้องการใช้เลขทะเบียน เวลาต้องการใช้ ผู้ใช้จะเป็นคนเลือกรายการต่าง ๆ จากผู้ใช้จะเป็นคนเลือกรายการต่าง ๆ จาก สมุดทะเบียนรายชื่อแล้วสมุดทะเบียนรายชื่อแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้หยิบให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเป็นผู้หยิบให้
 35. 35. ตัวอย่างสัญลักษณ์วัสดุโสตทัศน วัสดุ CT แถบบันทึกเสียงชนิดตลับ Cassette Tap PT แถบบันทึกเสียง ชนิดม้วน Phonotape PD แผ่นเสียง Phonodisc VC วีดิ ทัศน์ Video Cassette Tape CD ซีดี Compact Disc MA แผนที่ Map F ภาพยนตร์ Film MF ไมโครฟิล์ม Microfilm SL สไลด์ Slide
 36. 36. ทดสอบ เรียงหมวดหมู่ต่อไปนี้ 1. 001.11 010 002.11 020.05 อ177ก ก65ค พ342ร ฉ77ก 2. 658.8 658.08 658.08511 658 O12B Ae45A S162F O11N 3. นว นว นว นว ค774ภ ฉ15ก ว11ข ด910ต 4. รส รส รส รส ก23ว ก111ก ก12อ ก123ก 5. 340.593 340.593 340.593
 37. 37. การบ้านการบ้าน • ให้นักศึกษาท่องจำาการแบ่งหมวดหมู่ ในครั้งที่ 2 ของระบบดิวอี้ ต่อไปนี้ สอบท่อง หมวด 300 ตั้งแต่ 310 – 390 หมวด 400 ตั้งแต่ 410 – 490 หมวด 600 ตั้งแต่ 610 – 690 • จับสลากเลือกหมวดหมู่ท่องวัน พฤหัสฯ ที่ 26 เม.ย. 55

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • nuntiporn01

  Mar. 22, 2017
 • ssuser403fc5

  Aug. 23, 2017

ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือ เลขเรียกหนังสือ การเรียงหนังสือบนชั้น

Views

Total views

7,945

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

45

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×