Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Популација.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Populacija
Populacija
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Популација.pptx

 1. 1. ПОПУЛАЦИЈА Снежана Димитријевић 1/20/2023 Sample Footer Text 1 This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
 2. 2. • Популација је скуп јединки исте врсте које живњ на истом месту у исто време и повезане су различитим односима, пре свега репродуктивним и добијају плодно потомство. • То су веома организоване репродуктивне заједнице у којина јединке делују и реагују као целина, заједно се прилагођавају датим условима средине, али и делују, мењају спољашњу средину у којој живе. • Величина и састав популације се стално мењају.
 3. 3. • Величина: бројност и густина популације • Просторни распоред • Миграторна кретања: емиграције, имиграције, миграције • Узрасна и полна структура • Наталитет и морталитет • Раст популације ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ:
 4. 4. • Између јединки у популацији постоји варијабилност, која је последица генотипске и фенотипске различитости. • Скуп свих гена (алела) у популацији чини њен генски фонд. • Зато се одржавање биолошких врста остварује на нивоу популације. • Постоје и солитарне врсте, које се са припадницима своје врсте срећу ради парења или борбе за територију. Женке саме подижу младунце. ј а г у а р
 5. 5. ВЕЛИЧИНА ПОПУЛАЦИЈЕ • Бројност популације – укупна заступљеност јединки на неком простору. • Густина популације – концентрација јединки по јединици простора. Променљива је и зависи од одлика станишта, ресурса, односа исхране и компетиције. • Одређивање густине популације: 1) Апсолутна метода – одређивање укупног броја јединки по јединици простора тоталним пребројавањем (метод цензуса), коришћењем пробних површина (метод квадрата), маркирањем и поновним пуштањем јединки. 2) Релативна метода – пореде се густине различитих популација, или промене у густини једне популације.
 6. 6. ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ПОПУЛАЦИЈЕ • Животиње се крећу унутар станишта. • Ареал активности – простор унутар којег обављају своје активности (некад се преклапају, а код територијалних врста не. • Кретање животиња унутар ареала одређује њихов просторни распоред. • И биљне популације имају просторни распоред. 1/20/2023 Sample Footer Text 7 Распоред по принципу случајности Униформн и распоред Групни распоред
 7. 7. МИГРАТОРНА КРЕТАЊА • Емиграције – исељаљвање јединки или група јединки ван граница биотопа, најчешће услед пренамножавања и недостатка ресурса. • Имиграције – досељавање јединки у локалитет друге популације (често се догађају у природи). • Миграције – периодичан одлазак и повтратак јединки, група или читавих популација. Могу бити саставни део животног циклуса. Узроци: потрага за храном, одлазак на мрест или на зимовање. • Омогућују проток гена (повећање генетичке варијабилности).
 8. 8. • Неке животиње немају стално станиште, већ се стално крећу у потрази за ресурсима – номадско кретање.
 9. 9. НАТАЛИТЕТ И МОРТАЛИТЕТ • Наталитет – број рођених јединки у популацији. Урођено својство популације да се увећава. • Репродуктивни потенцијал врсте – фекундитет: број могућих потомака које може да продукује женка. • Еколошки наталитет – фертилитет: стварни број рођених младунаца. Остварује се у реалним условима који владају на станишту. • Морталитет – број умрлих јединки у популацији: физиоолошки и реални (еколошки). • Морбидитет – присуство (број) оболелих јединки у популацији.
 10. 10. УЗРАСНА И ПОЛНА СТРУКТУРА ПОПУЛАЦИЈЕ • Узрасна структура – три категорије: - пререпродуктивна - репродуктивна - пострепродуктивна. • Узрасна структура – бројчани однос млађих и старијих јединки. Растућа пирамида Стационарн а пирамида Опадајућа пирамида
 11. 11. РАСТЕЊЕ ПОПУЛАЦИЈЕ • Растење популације – промена бројности у одређеном временском периоду. • Зависи од комбинације свих еколошких фактора који владају у станишту. • Мења се у функцији времена упоредо са променама у спољашњој средини. • Ако су повољни услови – позитиван раст. • Неповољни услови – бројност опада – негативан раст. • Раст популације зависи и од односа наталитета и морталитета, броја ђженки, узрасне структуре, потенцијала размножавања, преживљавања, емиграција и имиграција.
 12. 12. Хвала на пажњи!

×