Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Описание на методите за сравняване на изображения evaluateScore и isSimilar в Oracle Multimedia

569 views

Published on

Извличането, базирано на съдържание
осигурява по-голяма гъвкавост и практичност;
е полезно за осигуряване на възможност за изпълняване на заявки въз основа на атрибути като текстура и форма, които е трудно да бъдат представени чрез използването на ключови думи;
позволява изпълняване на заявки от вида: „да се намерят предмети, които изглеждат като даден предмет“.

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Описание на методите за сравняване на изображения evaluateScore и isSimilar в Oracle Multimedia

 1. 1. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА СРАВНЯВАНЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЯ EVALUATESCORE И ISSIMILAR В ORACLE MULTIMEDIA Доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
 2. 2. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ EVALUATESCORE И ISSIMILAR – СЪДЪРЖАНИЕ  Извличане, базирано съдържание (content-based retrieval)  Методът evaluateScore()  Общ вид  Параметри  Върната стойност  Използване на метода evaluateScore()  Примери  Методът isSimilar()  Общ вид  Параметри  Върната стойност  Използване на метода isSimilar()  Примери  Примерни резултати 22Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 3. 3. ИЗВЛИЧАНЕ, БАЗИРАНО НА СЪДЪРЖАНИЕ  Извличането, базирано на съдържание  осигурява по-голяма гъвкавост и практичност;  е полезно за осигуряване на възможност за изпълняване на заявки въз основа на атрибути като текстура и форма, които е трудно да бъдат представени чрез използването на ключови думи;  позволява изпълняване на заявки от вида: „да се намерят предмети, които изглеждат като даден предмет“. 33Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 4. 4. ИЗВЛИЧАНЕ, БАЗИРАНО НА СЪДЪРЖАНИЕ  Примери за приложения за бази от данни, в които извличането, базирано на съдържание, е полезно:  Търговски марки, авторски права и емблеми;  Художествени галерии и музеи;  Търговия;  Мода и моден дизайн;  Интериорен дизайн и декорация. 44Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 5. 5. ИЗВЛИЧАНЕ, БАЗИРАНО НА СЪДЪРЖАНИЕ  Системата за извличане, базирано на съдържание  обработва информацията, съдържаща се в данните за изображението и създава описание на съдържанието му по отношение на визуални атрибути;  изпълнява всички заявки с помощта на това описание, а не със самото изображение.  Всяко изображение, въведено в базата от данни  се анализира;  се съхранява компактно представяне на неговото съдържание в характеризиращ вектор (feature vector) или подпис (signature). 55Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 6. 6. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ОБЩ ВИД evaluateScore(sig1 IN ORDImageSignature, sig2 IN ORDImageSignature, weights IN VARCHAR2) RETURN FLOAT;  Този метод на типа ORDImageSignature оценява разстоянието между два подписа на изображения въз основа на:  зададени атрибути;  тегла на атрибути. 66Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 7. 7. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПАРАМЕТРИ  sig1  подпис на изображение;  sig2  подпис на изображение;  weights  низ, състоящ се от имена на атрибути и съответните им стойности между 0.0 и 1.0;  сравняваните атрибути се асоциират с теглата, определени от потребителя и оказват влияние върху извършаване на сравнението;  атрибутите, които не са зададени, имат стойност 0.0 по подразбиране. 77Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 8. 8. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПАРАМЕТРИ  weights  Стрингът може да съдържа всички или някои от атрибутите.  Стойността, асоциирана с даден атрибут, задава неговата относителна важност при определяне на разстоянието между подписите.  Един атрибут със стойност 0.0 се игнорира, а атрибут със стойност 1.0 е от най-голямо значение.  Предоставените тегла се нормализират преди обработка, така че тяхната сума да е 1.0, като се запазват първоначалните им съотношения.  Поне един атрибут трябва да има стойност по-голяма от 0.0. 88Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 9. 9. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПАРАМЕТРИ  weights  Атрибутите са следните:  color: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката цвят;  texture: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката текстура;  shape: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката форма;  location: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на местоположението на областите в изображението. Теглото на местоположението не може да бъде зададено самостоятелно, трябва да се използва заедно с друг(и) атрибут(и). 99Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 10. 10. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ВЪРНАТА СТОЙНОСТ  Върнатата от функцията стойност е от тип FLOAT между 0.0 и 100.0, където:  0.0 означава, че изображенията са идентични и  100.0 означава, че са напълно различни. 1010Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 11. 11. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ИЗПОЛЗВАНЕ  Методът се изпълнява за два подписа, не за индекси, дефинирани в таблицата.  За да се изпълни методът evaluateScore() успешно, е необходимо обектите от тип ORDImage да бъдат:  инициализирани, добавени в таблицата и да имат генерирани подписи или  създадени чрез използване на временни LOBs и да имат генерирани подписи. 1111Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 12. 12. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА DECLARE image ORDSYS.ORDImage; t_image ORDSYS.ORDImage; image_sig ORDSYS.ORDImageSignature; BEGIN -- добавяне на ред в таблицата и инициализиране INSERT INTO pm.online_media (product_id, product_photo, product_photo_signature) VALUES (1910, ORDSYS.ORDImage.init('FILE', 'MEDIADIR','img1.jpg'), ORDSYS.ORDImageSignature.init()); COMMIT; SELECT p.product_photo INTO image FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1910 FOR UPDATE; 1212Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 13. 13. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (2) -- задаване на атрибутите за свойствата на изображение image.setProperties(); UPDATE pm.online_media p SET p.product_photo = image WHERE p.product_id = 1910; COMMIT; SELECT p.product_photo, p.product_photo_signature INTO t_image, image_sig FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1910 FOR UPDATE; -- генериране на подпис image_sig.generateSignature(t_image); UPDATE pm.online_media p SET p.product_photo_signature = image_sig WHERE product_id = 1910; COMMIT; END; 1313Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 14. 14. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР  Оценяване на разстоянието между два подписа на изображения DECLARE t_image ORDSYS.ORDImage; c_image ORDSYS.ORDImage; image_sig ORDSYS.ORDImageSignature; compare_sig ORDSYS.ORDImageSignature; score FLOAT; BEGIN SELECT p.product_photo, p.product_photo_signature INTO t_image, image_sig FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1910; SELECT p.product_photo, p.product_photo_signature INTO c_image, compare_sig FROM pm.online_media p WHERE p.product_id = 1940; 1414Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 15. 15. МЕТОДЪТ EVALUATESCORE() – ПРИМЕР (2)  Оценяване на разстоянието между два подписа на изображения -- сравняване на две изображения въз основа на цвета score:=ORDSYS.ORDImageSignature.evaluateScore( image_sig, compare_sig, 'color=1.0, texture=0, shape=0, location=0'); DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Разстоянието е ' || score); END; 1515Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 16. 16. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ОБЩ ВИД isSimilar(sig1 IN ORDImageSignature, sig2 IN ORDImageSignature, weights IN VARCHAR2, threshold IN FLOAT) RETURN INTEGER;  Този метод на типа ORDImageSignature сравнява два подписа на изображения и пресмята разстоянието между тях въз основа на:  зададени атрибути;  тегла на атрибути;  зададена прагова стойност. 1616Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 17. 17. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  sig1  подпис на изображение;  sig2  подпис на изображение;  weights  низ, състоящ се от имена на атрибути и съответните им стойности между 0.0 и 1.0;  сравняваните атрибути се асоциират с теглата, определени от потребителя и оказват влияние върху извършаване на сравнението;  атрибутите, които не са зададени, имат стойност 0.0 по подразбиране. 1717Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 18. 18. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  weights  Стрингът може да съдържа всички или някои от атрибутите.  Стойността, асоциирана с даден атрибут, задава неговата относителна важност при определяне на разстоянието между подписите.  Един атрибут със стойност 0.0 се игнорира, а атрибут със стойност 1.0 е от най-голямо значение.  Предоставените тегла се нормализират преди обработка, така че тяхната сума да е 1.0, като се запазват първоначалните им съотношения.  Поне един атрибут трябва да има стойност по-голяма от 0.0. 1818Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 19. 19. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  weights  Атрибутите са следните:  color: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката цвят;  texture: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката текстура;  shape: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на характеристиката форма;  location: стойност между 0.0 и 1.0, която определя важността на местоположението на областите в изображението. Теглото на местоположението не може да бъде зададено самостоятелно, трябва да се използва заедно с друг(и) атрибут(и). 1919Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 20. 20. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПАРАМЕТРИ  threshold  праговата стойност, с която претеглената сума от разстоянията трябва да се сравни;  ако претеглената сума е по-малка или равна на праговата стойност, изображенията се считат за подобни;  обхватът на този параметър е от 0.0 до 100.0. 2020Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 21. 21. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ВЪРНАТА СТОЙНОСТ  Ако разстоянието е по-малко от праговата стойност, се връща стойност 1;  В противен случай се връща стойност 0. 2121Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 22. 22. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ИЗПОЛЗВАНЕ  Този метод може да бъде използван за сравняване на два подписа, които не се съхраняват в базата от данни.  Изпълнява се за два подписа, не за индекси, дефинирани в таблицата.  За да се изпълни методът isSimilar() успешно, е необходимо обектите от тип ORDImage да бъдат:  инициализирани, добавени в таблицата и да имат генерирани подписи или  да бъдат създадени чрез използване на временни LOBs и да имат генерирани подписи. 2222Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 23. 23. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПРИМЕР  Сравняване на две изображения въз основа на цвета.  Изображенията се разглеждат като подобни, ако разстоянието между тях е не повече от 10. DECLARE image_sig1 ORDSYS.ORDImageSignature; image_sig2 ORDSYS.ORDImageSignature; value INTEGER; BEGIN SELECT product_photo_signature INTO image_sig1 FROM pm.online_media WHERE product_id = 1910; SELECT product_photo_signature INTO image_sig2 FROM pm.online_media WHERE product_id = 1940; 2323Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 24. 24. МЕТОДЪТ ISSIMILAR() – ПРИМЕР (2)  Сравняване на две изображения въз основа на цвета.  Изображенията се разглеждат като подобни, ако разстоянието между тях е не повече от 10. -- сравняване на изображенията value := ORDSYS.ORDImageSignature.isSimilar( image_sig1, image_sig2, 'color=1.0,texture=0,shape=0,location=0', 10); IF value = 1 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Изображенията са подобни.'); ELSIF value = 0 THEN DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Изображенията не са подобни.'); END IF; END; 2424Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 25. 25. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  1) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 5.21648 2525Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 26. 26. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  1) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 37.6082 2626Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 27. 27. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  2) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.0126648 2727Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 28. 28. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  2) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 33.3397 2828Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 29. 29. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  2) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 1.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.109953 2929Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 30. 30. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  3) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.183015 3030Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 31. 31. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  3) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 0.0  Форма: 0.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 0.0915077 3131Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 32. 32. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  4) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 0.0  Текстура: 1.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 1.9516 3232Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 33. 33. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  4) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 1.0  Текстура: 1.0  Форма: 0.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 43.6258 3333Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 34. 34. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  5) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 0.0  Текстура: 0.0  Форма: 1.0  Местоположение: 0.0  Резултатът е: Разстоянието е 21.2991 3434Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 35. 35. ПРИМЕРНИ РЕЗУЛТАТИ  5) Нека са дадени изображенията:  Цвят: 0.0  Текстура: 0.0  Форма: 1.0  Местоположение: 1.0  Резултатът е: Разстоянието е 10.8659 3535Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 36. 36. ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ IMGSIMILAR И IMGSCORE  Всички методи на ORDImageSignature и ORDImageIndex не се препоръчват от версия Oracle Multimedia 11g. 3636Цветанка Георгиева Моделиране на информационни системи
 37. 37. 3737Цветанка Георгиева Цветанка Георгиева-Трифонова, 2017 Някои права запазени. Презентацията е достъпна под лиценз Creative Commons, Признание-Некомерсиално-Без производни, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

×