Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หน้า 1 จาก 1
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://pun2013.bth.cc
แจกฟรี
https://www.facebook.com/prapun2523
...
หน้า 1 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016
ชุด ของฟรี ไม่...
หน้า 2 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
4. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติ...
หน้า 3 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
*************************************...
หน้า 4 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุ...
หน้า 5 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า
ง) ส...
หน้า 6 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหา...
หน้า 7 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ง) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ...
หน้า 8 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
25. ข้อบังคับ เป็นหนังสือราชการประเภท...
หน้า 9 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
*************************************...
หน้า 10 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
************************************...
หน้า 11 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
36. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแท...
หน้า 12 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
39. องค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน...
หน้า 13 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ง) 45 วัน
จ) 60 วัน
****************...
หน้า 14 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ค) ข่าว
ง) แถลงการณ์
จ) ข้อ ก. และข้...
หน้า 15 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
50. GIS คือ
ก) ระบบสารสนเทศกรมส่งเสร...
หน้า 16 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) นายกรัฐมนตรี
********************...
หน้า 17 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ข) สมาช...
หน้า 18 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
61. ตาแหน่งใดที่ไม่มีในองค์การบริหาร...
หน้า 19 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
************************************...
หน้า 20 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
************************************...
หน้า 21 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ข) กระทรวงคมนาคม
ค) กระทรวงการต่างปร...
หน้า 22 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารรา...
หน้า 23 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) ประกาศกระทรวง
*******************...
หน้า 24 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
************************************...
หน้า 25 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
************************************...
หน้า 26 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
90. กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส...
หน้า 27 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
93. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรร...
หน้า 28 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ค) ชุมชนในเขตเทศบาล
ง) ชุมชนในเขตองค...
หน้า 29 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
100. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการท...
หน้า 30 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) 90 วัน
**************************...
หน้า 31 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) 6 ลักษณะ
************************...
หน้า 32 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุร...
หน้า 33 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ
ข) ไ...
หน้า 34 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
119. หากผู้เสียหายได้ยื่นคาขอให้หน่ว...
หน้า 35 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) ปลัดกระทรวง
*********************...
หน้า 36 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
จ) นายอาเภอ
************************...
หน้า 37 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
************************************...
หน้า 38 จาก 130
(แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com
134. หลักสาคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่...
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษ
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

11

Share

Download to read offline

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ

Download to read offline

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://valrom.igetweb.com หรือ
http://group.wunjun.com/valrom2012/11251

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ

 1. 1. หน้า 1 จาก 1 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://pun2013.bth.cc แจกฟรี https://www.facebook.com/prapun2523 แนวข้อสอบแนวข้อสอบแนวข้อสอบท้องถิ่นท้องถิ่นท้องถิ่น (จำนวน 407 ข้อพร้อมเฉลย) ชุด ของฟรี ไม่มีขำย (แบ่งปันควำมรู้ สู่ควำมก้ำวหน้ำ) http://valrom.igetweb.com
 2. 2. หน้า 1 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า http://valrom.igetweb.com) รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (08/05/2559) ************************************* 1. เจ้าหน้าที่งบประมานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือตาแหน่งใด ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นักทรัพยากรบุคคล ค) นักวิชาการเงินและบัญชี ง) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) นักบริหารงานการคลัง ********************************************************************** 2. ให้ตาแหน่งใด มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 3. ให้ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข) นายกรัฐมนตรี ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ **********************************************************************
 3. 3. หน้า 2 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 4. ตาแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ข) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 5. ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ก) กรมประชาสัมพันธ์ ข) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ง) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 6. ตาแหน่งใด เป็นข้าราชการเมือง ก) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ข) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี จ) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 7. สานักนายกรัฐมนตรีมีใคร เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกาหนด นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสานักนายกรัฐมนตรี ก) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ค) รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ง) นายกรัฐมนตรี จ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 4. 4. หน้า 3 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 8. ให้หน่วยงานใด มีหน้าที่ตรวจสอบดูมิให้การกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งใหม่ หรือถูกรวมหรือโอนไป เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบ กาหนดเวลาที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกาหนด ก) สานักนายกรัฐมนตรี และสานักงบประมาณ ข) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสานักงบประมาณ ค) สานักงบประมาณและสานักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ง) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ) สานักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ********************************************************************** 9. การยุบส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้ตรา กฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 10. การแบ่งส่วนราชการระดับกรม ให้ตรากฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 11. ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึงตามข้อใด ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
 5. 5. หน้า 4 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ค) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ง) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 12. โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติและเพื่อให้การบริหารงานด้าน การงบประมาณสิ้นสุดที่ใด ก) อาเภอ ข) จังหวัด ค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ง) กระทรวงมหาดไทย จ) สานักงบประมาณ ********************************************************************** 13. "ปีงบประมาณ” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไป ข) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ค) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ง) วันที่ 1 มกราคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 ธันวาคม ของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น จ) วันที่ 1 ตุลาคม ของปีหนึ่งถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปนั้น เป็นชื่อสาหรับปีงบประมาณนั้น ********************************************************************** 14. องค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู อาเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้า ต้องการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ รายการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ อานาจในการอนุมัติการโอนครั้งนี้ เป็นของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ข) นายอาเภอในฝัน
 6. 6. หน้า 5 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า ง) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ******************************************************************** 15. องค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู อาเภอในฝัน จังหวัดสุดปลายฟ้า ตั้งงบประมาณ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา ไว้ไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย อานาจในการอนุมัติการ โอนงบประมาณเพิ่มครั้งนี้ เป็นของใคร ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ข) นายอาเภอในฝัน ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุดปลายฟ้า ง) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสวยหรู ********************************************************************** 16. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 17. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และส่วนราชการต่างๆ **********************************************************************
 7. 7. หน้า 6 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 18. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเกณฑ์ตามข้อใด ก) จานวนราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ละจังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ข) จานวนราษฎรแต่ละจังหวัดของปีที่มีการเลือกตั้ง ค) จานวนราษฎรของแต่จังหวัดของก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง ง) จานวนราษฎรของแต่ละอาเภอของก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง จ) จานวนราษฎรแต่ละอาเภอของปีที่มีการเลือกตั้ง ********************************************************************** 19. จังหวัดที่มีราษฎร เกินสองล้านคนขึ้นไป ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 24 คน ข) 30 คน ค) 36 คน ง) 42 คน จ) 48 คน ********************************************************************** 20. จังหวัดที่มีราษฎร หนึ่งล้านเก้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 24 คน ข) 30 คน ค) 36 คน ง) 42 คน จ) 48 คน ********************************************************************** 21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ข) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรง ค) ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
 8. 8. หน้า 7 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ง) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เลือกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ) ข้อ ข. และข้อ ง. ********************************************************************** 22. จังหวัดที่มีราษฎรห้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน ********************************************************************** 23. จังหวัดที่มีราษฎรหนึ่งล้านคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่ คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน ********************************************************************** 24. จังหวัดที่มีราษฎรหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดได้กี่คน ก) 48 คน ข) 42 คน ค) 36 คน ง) 30 คน จ) 24 คน **********************************************************************
 9. 9. หน้า 8 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 25. ข้อบังคับ เป็นหนังสือราชการประเภทใด ก) หนังสือประชาสัมพันธ์ ข) หนังสือภายใน ค) หนังสือภายนอก ง) หนังสือประทับตรา จ) หนังสือสั่งการ ********************************************************************** 26. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงนายกรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ขอแสดงความนับถือ ข) ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ค) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ง) ขอแสดงความนับถือสุดซึ้ง จ) ขอแสดงความนับถือด้วยความเคารพ ********************************************************************** 27. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติข้อใดกล่าว ถูกต้อง ก) ขอแสดงความนับถือ ข) ขอแสดงความนับถืออย่างสูง ค) ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ง) ขอแสดงความนับถือสุดซึ้ง จ) ขอแสดงความนับถือด้วยความเคารพ ********************************************************************** 28. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราช ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ควรมิควรแล้วจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข) ควรมิควรแล้วจะโปรด ค) ขอมนัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง ง) ขอมนัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง จ) ขอมนัสการด้วยความเคารพ
 10. 10. หน้า 9 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 29. คาขึ้นต้น สาหรับหนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ขอประทานกราบทูล ข) กราบบังคมทูล ค) กราบทูล ง) ขอนมัสการกราบทูล จ) นมัสการ ********************************************************************** 30. คาลงท้าย สาหรับหนังสือราชการถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข) ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรดเกล้า ค) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ง) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม จ) ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ********************************************************************** 31. ตาแหน่งใดอาจได้เลือก เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข) นักจัดการงานทั่วไป ค) นิติกร ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) หัวหน้าสานักปลัด ********************************************************************** 32. ข้อใดกล่าวถึงอายุได้ถูกต้อง เกี่ยวกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ก) 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ข) 25 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ง) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครรับเลือกตั้ง จ) ไม่ได้กาหนดไว้ในกฎหมาย
 11. 11. หน้า 10 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 33. หากนายอาเภออนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตาบลประชุมสมัยประชุมวิสามัญ หาก กาหนดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 จะต้องกาหนดไม่เกินวันที่เท่าใด ก) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ข) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ค) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ง) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 จ) วันที่ 1 มีนาคม 2559 ********************************************************************** 34. หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลได้ ให้ใครแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือ ส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในกี่วัน ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / 7 วัน ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล / 7 วัน ค) นายอาเภอ / 7 วัน ง) นายอาเภอ / 15 วัน จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 15 วัน ********************************************************************** 35. ในกรณีที่ตาแหน่งประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานเทศบาลว่างลง ให้สภา เทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตาแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ตาแหน่ง ดังกล่าวว่างลง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน **********************************************************************
 12. 12. หน้า 11 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 36. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นามาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือ เงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกาหนดสูงกว่าเท่าใด ของเงิน งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ ก) ร้อยละ 25 ข) ร้อยละ 30 ค) ร้อยละ 35 ง) ร้อยละ 40 จ) ร้อยละ 45 ********************************************************************** 37. “แผนพัฒนา” หมายความอย่างไร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ ข) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค) แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดใน พื้นที่ ง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน จ) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ********************************************************************** 38. ใครเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ ก) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือก ข) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการเลือก ค) นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ง) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการเลือก จ) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คณะกรรมการเลือก **********************************************************************
 13. 13. หน้า 12 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 39. องค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกัน ภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดยทา กฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) กฎกระทรวง ค) พระราชกฤษฎีกา ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 40. ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประกาศยุบรวมสภาตาบลทั้งหมดและองค์การ บริหารส่วนตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงเท่าใด ก) 500 คน ข) 1,000 คน ค) 1,500 คน ง) 2,000 คน จ) 2,500 คน ********************************************************************** 41. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของเทศบาลมีกี่สมัย ก) 2 สมัย ข) 2 สมัยไม่เกินสี่สมัย ค) สามสมัย ง) สี่สมัย จ) ไม่เกินสี่สมัย ********************************************************************** 42. เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกาหนดไม่เกินกี่วัน ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน
 14. 14. หน้า 13 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ง) 45 วัน จ) 60 วัน ********************************************************************** 43. เทศบาลตาบล นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภา เทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลได้กี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) ไม่เกิน 2 คน ง) 3 คน จ) ไม่เกิน 3 คน ********************************************************************** 44. ก.ถ. ย่อมาจาก ก) คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ค) คณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ง) คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานพนักงานส่วนท้องถิ่น จ) คณะกรรมการมาตรฐานพนักงานส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 45. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) ปลัดกระทรวงการคลัง ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ง) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ) ปลัดกระทรวงคมนาคม ********************************************************************** 46. ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์ ก) ประกาศ ข) โฆษณา
 15. 15. หน้า 14 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ค) ข่าว ง) แถลงการณ์ จ) ข้อ ก. และข้อ ข. ********************************************************************** 47. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ก) อาเภอ ข) กิ่งอาเภอ ค) ตาบล หมู่บ้าน ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 48. สหการ ตราเป็นกฎหมายใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 49. ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกาหนดอานาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดาเนินการตามแผนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาตามข้อใด ก) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะรัฐมนตรี ข) ไม่เกิน 5 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ ค) ไม่เกิน 5 ปี ตามเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ ง) ไม่เกิน 4 ปี ตามเหมาะสมของการกาหนดอานาจและหน้าที่ จ) ไม่เกิน 4 ปี ตามวาระของคณะกรรมการฯ **********************************************************************
 16. 16. หน้า 15 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 50. GIS คือ ก) ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองถิ่น ข) ระบบสารสนเทศการเงินท้องถิ่น ค) ระบบสารสนเทศ ง) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จ) ระบบสารสนเทศการวางแผน ********************************************************************** 51. ชื่อภาษาอังกฤษกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) Department of Provincial Administration ข) Officer of Local Administration ค) Department of Local Administration ง) Community Development Department จ) Department of Disaster Prevention and Mitigation ********************************************************************** 52. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกต่อใคร ก) ประธานสภาเทศบาล ข) นายกเทศมนตรี ค) นายอาเภอ ง) ท้องถิ่นจังหวัด จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 53. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัด จะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อยุบ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ ก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
 17. 17. หน้า 16 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) นายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 54. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนหมู่บ้านละกี่คน ก) 2 คน ข) 3 คน ค) 4 คน ง) 6 คน จ) 9 คน ********************************************************************** 55. หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหาความต้องการไปบรรจุไว้ในแผน ใด ก) แผนพัฒนาอาเภอ ข) แผนพัฒนาจังหวัด ค) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) แผนพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) แผนพัฒนาประเทศ ********************************************************************** 56. ข้อใดไม่ใช่อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ก) สั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการ ส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ข) บังคับบัญชาข้าราชการทุกตาแหน่ง ทุกกระทรวง ทบวง ค) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน ง) กากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน จ) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 57. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลจะเสนอได้ก็แต่โดย ใครไม่สิทธิเสนอ
 18. 18. หน้า 17 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ก) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ข) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ราษฎร ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จ) ข้อ ค. และข้อ ง. ********************************************************************** 58. อาเภอแบ่งส่วนราชการตามข้อใด ก) ที่ทาการปกครองอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น ข) สานักงานอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น ค) สานักงานอาเภอ กิ่งอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น ง) สานักงานอาเภอ ส่วนต่างๆ ซึ่งกรม ได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น จ) สานักงานอาเภอ ส่วนและฝ่ายได้ตั้งขึ้นในอาเภอนั้น ********************************************************************** 59. ตาแหน่งไม่ได้รักษาการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก) นายกรัฐมนตรี ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 60. เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) ท้องถิ่นจังหวัด ข) ปลัดจังหวัด ค) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ง) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด **********************************************************************
 19. 19. หน้า 18 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 61. ตาแหน่งใดที่ไม่มีในองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค) ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ง) ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 62. การจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการ จ่ายเดือนละเท่าใด ก) 500 บาท ข) 600 บาท ค) 700 บาท ง) 800 บาท จ) 1,000 บาท ********************************************************************** 63. คาขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) A concert of Southeast Asian Nations ข) An Outward-Looking ASEAN ค) A Partnership in Dynamic Development ง) One Vision One Identity One Community จ) One Vision One Community One Identity ********************************************************************** 64. เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริ ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน น้าในอัตราส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ ก) 10 ข) 15 ค) 20 ง) 30 จ) 35
 20. 20. หน้า 19 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 65. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อยู่ช่วงเวลาใด ก) พ.ศ. 2550 – 2559 ข) พ.ศ. 2552 – 2559 ค) พ.ศ. 2554 – 2559 ง) พ.ศ. 2555 – 2559 จ) พ.ศ. 2555 - 2560 ********************************************************************** 66. ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งเป็นดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) ปกปิด ข) ลับ ค) ลับมาก ง) ลับที่สุด จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 67. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน คือ ก) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ข) สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) ข้อ ก. และข้อ ข. จ) ข้อ ข. และข้อ ค. ********************************************************************** 68. รองประธานเทศบาลนครมีจานวนกี่คน ก) 1 คน ข) 2 คน ค) ไม่เกิน 2 คน ง) ไม่เกิน 3 คน จ) 3 คน
 21. 21. หน้า 20 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 69. ใครทาหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดประชุม และงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย ก) หัวหน้าสานักปลัด ข) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค) ปลัดเมืองพัทยาหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่สภาเมืองพัทยาเลือก ง) ปลัดเมืองพัทยา จ) สมาชิกสภาเมืองพัทยาที่รับเลือกจากสภาเมืองพัทยา ********************************************************************** 70. ตาแหน่งใดไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ก) ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ค) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปลัดเทศบาล ง) ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา จ) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ********************************************************************** 71. ตาแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ข้าราชการการเมือง ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ง) โฆษกรัฐบาล จ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ********************************************************************** 72. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงใด ให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการนั้น ก) กระทรวงมหาดไทย
 22. 22. หน้า 21 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ข) กระทรวงคมนาคม ค) กระทรวงการต่างประเทศ ง) กระทรวงศึกษาธิการ จ) กระทรวงการคลัง ********************************************************************** 73. สานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนราชการระดับใด ก) กระทรวง ข) ทบวง ค) กรม ง) ส่วนภูมิภาค จ) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 74. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สังกัดหน่วยงานใด ก) กระทรวงอุตสาหกรรม ข) กระทรวงมหาดไทย ค) สานักนายกรัฐมนตรี ง) กระทรวงการคลัง จ) กระทรวงการต่างประเทศ ********************************************************************** 75. สานักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการระดับใด ก) กระทรวง ข) ทบวง ค) กรม ง) จังหวัด จ) อาเภอ ********************************************************************** 76. ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบดูแล มิให้มีการกาหนดตาแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้น
 23. 23. หน้า 22 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ใหม่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 ก) กระทรวงการคลัง ข) กรมบัญชีกลาง ค) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ง) กระทรวงมหาดไทย จ) สานักงบประมาณ ********************************************************************** 77. ใครดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักข่าวกรองแห่งชาติคนปัจจุบัน ก) นายรวี ประจวบเหมาะ ข) นายเกรียงศักดิ์ สืบสายหาญ ค) พลเอกทวีป เนตรนิยม ง) นายจรินทร์ จักกะพาก จ) นายเชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ ********************************************************************** 78. สานักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นตามข้อใด ก) กระทรวง ข) กรม ค) ทบวง ง) องค์กรอิสระ จ) ทบวงการเมือง ********************************************************************** 79. การกาหนดให้ส่วนราชการระดับกรมอยู่ภายใต้ภารกิจเดียวกัน จะต้องดาเนินการโดย อาศัยกฎหมายใด ก) พระราชบัญญัติ ข) พระราชกฤษฎีกา ค) พระราชกาหนด ง) กฎกระทรวง
 24. 24. หน้า 23 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 80. คาสั่งทางปกครองที่กาหนดให้กระทาหรือละเว้นกระทา ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคาสั่งทาง ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่ง อย่างใด ให้มีการชาระค่าปรับทางปกครองตามจานวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้องต้องเป็นตาม ข้อใดต่อวัน ก) ห้าพันบาท ข) หนึ่งหมื่นบาท ค) ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ง) สองหมื่นบาท จ) ไม่เกินสองหมื่นบาท ********************************************************************** 81. (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของภาครัฐ ข) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ค) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ง) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาคราชการ จ) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ********************************************************************** 82. กรณีนายกเทศมนตรีเดินทางไปราชการต่างประเทศ ใครเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไป ราชการดังกล่าว ก) นายอาเภอ ข) ท้องถิ่นจังหวัด ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
 25. 25. หน้า 24 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 83. ใครเป็นผู้อนุมัติให้พนักงานเทศบาลเดินทางไปราชการภายในประเทศ ก) นายกเทศมนตรี ข) ประธานสภาเทศบาล ค) ท้องถิ่นอาเภอ ง) นายอาเภอ จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 84. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) พอประมาณ พออยู่ พอกิน ข) พอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี พอเพียง ค) พอประมาณ มีเหตุผล พอเพียง ง) พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี จ) พอประมาณ พอเพียง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ********************************************************************** 85. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก) เข้าใจ เข้าลึก พัฒนา ข) เข้าใจ เข้าถึง ปรับปรุง ค) เข้าใจ พัฒนา ปรับปรุง ง) เข้าใจ ปรับปรุง พัฒนา จ) เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ********************************************************************** 86. คาขวัญอาเซียน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเดียว ข) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งความคิด ค) หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งผู้นา ง) One Vision One Identity One country one country จ) One Vision One Identity One Community
 26. 26. หน้า 25 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 87. ASEAN + 3 คือข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย ข) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีเหนือ – จีน ค) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์ ง) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน จ) ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย ********************************************************************** 88. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) อาเซียนมุ่นเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว ข) สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ค) มีการกาหนดเขตการค้าเสรีในอาเซียน ง) เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 89. ข้อใด กล่าวถึงค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนากรมอย่างต่อเนื่อง ข) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสนับสนุน ส่งเสริมให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ค) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ง) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คาปรึกษา พัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง **********************************************************************
 27. 27. หน้า 26 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 90. กรณีไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วน ตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบ หากมีกรณีที่สาคัญและจาเป็นเร่งด่วนซึ่ง ปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การ บริหารส่วนตาบลจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ให้............เรียกประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ............ นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในเจ็ดวัน ข) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / สิบห้าวัน ค) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในสิบห้าวัน ง) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล / ภายในสามสิบวัน จ) นายอาเภอ / ภายในสิบห้าวัน ********************************************************************** 91. กองทุนหมู่บ้าน หมายความว่า ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ก) กองทุนหมู่บ้าน ข) กองทุนชุมชนเมือง ค) กองทุนตาบล ง) กองทุนหมู่บ้าน กองทุนตาบล จ) กองทุนชุมชนเมือง กองทุนหมู่บ้าน ********************************************************************** 92. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ก) นายชวน หลีกภัย ข) นายบรรหาร ศิลปอาชา ค) พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ง) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จ) พันตารวจโททักษิณ ชินวัตร **********************************************************************
 28. 28. หน้า 27 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 93. ใครเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ ก) อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ข) ผู้อานวยการสานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี จ) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ ********************************************************************** 94. เมื่อมีได้การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติกองทุน หมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้หน่วยงานใดยุติดาเนินการ และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้ เงินงบประมาณ รายได้และลูกจ้างของกองทุน ก) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ข) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ภาครัฐ) ค) กองทุนหมู่บ้าน (เอกชน) ง) กองทุนหมู่บ้าน (รัฐวิสาหกิจ) จ) กองทุนการบริหารหมู่บ้าน ********************************************************************** 95. กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนมีฐานะตามข้อใด ก) ธนาคารหมู่บ้าน ข) SME ค) บริษัท ง) สหกรณ์ จ) นิติบุคคล ********************************************************************** 96. ชุมชนเมือง ไม่ได้หมายความถึงข้อใด ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ก) เมืองพัทยา ข) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
 29. 29. หน้า 28 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ค) ชุมชนในเขตเทศบาล ง) ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล จ) กรุงเทพมหานคร ********************************************************************** 97. จปฐ. (2559 -2563) มีกี่ตัวชี้วัด ก) 18 ตัวชี้วัด ข) 20 ตัวชี้วัด ค) 30 ตัวชี้วัด ง) 35 ตัวชี้วัด จ) 40 ตัวชี้วัด ********************************************************************** 98. จปฐ. (2559 -2563) มีกี่หมวด ก) 2 หมวด ข) 3 หมวด ค) 5 หมวด ง) 7 หมวด จ) 9 หมวด ********************************************************************** 99. ตาแหน่งใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ค) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) นายกรัฐมนตรี จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย **********************************************************************
 30. 30. หน้า 29 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 100. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ใช้บังคับเมื่อใด ก) 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ข) 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ค) 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ง) 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 จ) 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ********************************************************************** 101. หนังสือราชการในข้อใด โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ ก) คาสั่ง ข) ระเบียบ ค) ข้อบังคับ ง) หนังสือภายนอก จ) บันทึก ********************************************************************** 102. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน ราชการระดับใดขึ้นไป ก) อธิบดี ข) ปลัดกระทรวง ค) หัวหน้าแผนก ง) หัวหน้าหน้าฝ่าย จ) หัวหน้ากอง ********************************************************************** 103. ภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจ หนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 45 วัน ง) 60 วัน
 31. 31. หน้า 30 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) 90 วัน ********************************************************************** 104. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.....” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีน้าเงิน จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 105. การประทับตรากาหนดเก็บหนังสือคาว่า “ห้ามทาลาย” ใช้หมึกสีอะไร ก) สีเขียว ข) สีแดง ค) สีดา ง) สีน้าเงิน จ) สีอะไรก็ได้ ********************************************************************** 106. วิธีการเก็บหนังสือมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) การเก็บไว้เพื่อใช้ค้นคว้าต่อไป ข) การเก็บระหว่างปฏิบัติ ค) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว ง) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 107. วิธีการเก็บหนังสือแบ่งออกได้เป็น กี่ลักษณะ ก) 2 ลักษณะ ข) 3 ลักษณะ ค) 4 ลักษณะ ง) 5 ลักษณะ
 32. 32. หน้า 31 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) 6 ลักษณะ ********************************************************************** 108. การจ่าหน้าซองหนังสือ ได้กาหนดการจ่าหน้าซองไว้ โดยแบ่งซองเป็นกี่ส่วน ก) 5 ส่วน ข) 6 ส่วน ค) 7 ส่วน ง) 8 ส่วน จ) 9 ส่วน ********************************************************************** 109. รายละเอียดของบัตรตรวจค้นมีดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เลขทะเบียนส่ง หมายเหตุ ข) รายการ ปฏิบัติ ค) ที่ ลงวันที่ ง) เรื่อง รหัส เลขทะเบียน จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 110.การทาสาเนาในข้อใด ต้องมีผู้รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” ก) การทาสาเนาโดยถ่ายจากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายภาพ ข) การทาสาเนาโดยลอกจากต้นฉบับ ค) การทาสาเนาโดยคัดจากต้นฉบับ ง) ข้อ ก. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 111.หากจังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย
 33. 33. หน้า 32 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) มติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ********************************************************************** 112.สภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยเท่าใดบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ก) หนึ่งล้านห้าแสนบาท ข) สองแสนห้าหมื่นบาท ค) หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ง) ไม่ต่าห้าแสนหนึ่งหมื่นบาท จ) ไม่ต่ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ********************************************************************** 113.หากต้องการยุบกระทรวงมหาดไทย ต้องตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชกาหนด ค) พระราชบัญญัติ ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย จ) มติคณะรัฐมนตรี ********************************************************************** 114. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ไม่รวมถึงหน่วยงานใด ตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ ที่ 6 พ.ศ. 2552 ก) เทศบาล ข) สุขาภิบาล ค) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ) องค์การบริหารส่วนตาบล ********************************************************************** 115. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ
 34. 34. หน้า 33 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลีเหนือ ข) ไต้หวัน จีน เกาหลีใต้ ค) ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ จ) ฮ่องกง จีน เกาหลีใต้ ********************************************************************** 116.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก) 9 ธันวาคม 2539 ข) 9 มกราคม 2540 ค) 8 ธันวาคม 2540 ง) 9 ธันวาคม 2540 จ) 10 ธันวาคม 2540 ********************************************************************** 117.สานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด ก) กระทรวงมหาดไทย ข) สานักนายกรัฐมนตรี ค) สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ง) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จ) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ********************************************************************** 118. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของ ผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ก) 7 วัน ข) 15 วัน ค) 30 วัน ง) 45 วัน จ) 60 วัน **********************************************************************
 35. 35. หน้า 34 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 119. หากผู้เสียหายได้ยื่นคาขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน ก) 15 วัน ข) 30 วัน ค) 90 วัน ง) 120 วัน จ) 180 วัน ********************************************************************** 120. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ ตราเป็นกฎหมายใด ก) พระราชกฤษฎีกา ข) พระราชบัญญัติ ค) กฎกระทรวง ง) พระราชกาหนด จ) ประกาศกระทรวง ********************************************************************** 121. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ชื่ออะไร ก) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ข) นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ค) นายจรินทร์ จักกะพาก ง) นายขวัญชัย วงศ์นิติการ จ) นายวีระยุทธ เอี่ยมอาภา ********************************************************************** 122. ตาแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสานักงานปลัดกระทรวง ก) อธิบดี ข) เลขานุการรัฐมนตรี ค) เลขาธิการรัฐมนตรี ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 36. 36. หน้า 35 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) ปลัดกระทรวง ********************************************************************** 123. ตาแหน่งใด เป็นผู้ดารงตาแหน่งประธาน ก.พ.ร. ก) เลขาธิการ ก.พ. ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. ค) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ง) นายกรัฐมนตรี จ) นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ********************************************************************** 124. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอาเภอ ก) ท้องถิ่นอาเภอ ข) นายอาเภอ ค) หัวหน้าส่วนประจาอาเภอ ง) ปลัดจังหวัด จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด ********************************************************************** 125. การตั้ง การยุบ เปลี่ยนแปลง เขตอาเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด ก) กฎกระทรวง ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย ค) พระราชกฤษฎีกา ง) พระราชบัญญัติ จ) พระราชกาหนด ********************************************************************** 126. ตาแหน่งใด ไม่เป็นคณะกรมการจังหวัด ก) ปลัดจังหวัด ข) หัวหน้าสานักงานจังหวัด ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ง) อัยการ
 37. 37. หน้า 36 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com จ) นายอาเภอ ********************************************************************** 127. อานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย – สตง. – ครู ค) กากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ง) บริหารราชการตามคาแนะนาและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ********************************************************************** 128. ตาแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง ก) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ข) ปลัดกระทรวง ค) อธิบดี ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง จ) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ********************************************************************** 129. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อว่าอะไร ก) http://www.thailocaladmin.go.th ข) http://www.bla.go.th ค) http://www.dla.go.th ง) http://www.thailocaladmeet.go.th จ) http://www.dopa .go.th ********************************************************************** 130.สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว ค) ไทย ลาว พม่า จีน ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน
 38. 38. หน้า 37 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com ********************************************************************** 131. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน ข) เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ค) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชน ง) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตย จ) เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานตาม อานาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ ********************************************************************** 132.ข้อใด คือยุทธศาสตร์ที่ 4 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักธรรมาภิบาล ข) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความ ต้องการของประชาชน ค) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี อิสระและพึ่งพาตนเองได้ ง) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา ประเทศ จ) ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง ********************************************************************** 133. ใครไม่ได้ดารงตาแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปัจจุบัน ก) นายสมดี คชายั่งยืน ข) นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร ค) นายนรภัทร ปลอดทอง ง) นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม จ) ข้อ ข. ค. และ ง. **********************************************************************
 39. 39. หน้า 38 จาก 130 (แจกฟรี) ประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com 134. หลักสาคัญของธรรมาภิบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ก) หลักคุณธรรม ข) หลักการมีส่วนร่วม ค) หลักการมีโปร่งใส ง) หลักความคุ้มค่า จ) หลักความพึงพอใจ ********************************************************************** 135. เหตุผลที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 ของพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ก) ให้ทุกคนมีสิทธิเสมอภาค และไม่จากัดอายุ ข) มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน ค) เนื่องจากบทบัญญัติมีการจากัดสิทธิของประชาชนทั้งสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้งและสิทธิ ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปิดกว้างให้เป็นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ง) ข้อ ข. และข้อ ค. จ) ถูกทุกข้อ ********************************************************************** 136.การพิมพ์ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องที่ออกหนังสือให้พิมพ์ไว้ส่วนใดของหนังสือ ราชการ ก) ริมกระดาษด้านบนขวา ข) ริมกระดาษด้านบนซ้าย ค) ริมกระดาษด้านล่างซ้าย ง) ริมกระดาษด้านล่างขวา จ) กลางหน้ากระดาษด้านล่างสุด ********************************************************************** 137.การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความ สงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด ก) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ข) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
 • DararatNamwan

  Jun. 12, 2021
 • SetthasornChaiprasert

  Jan. 28, 2021
 • nugive

  Dec. 26, 2020
 • KatePajaree

  Nov. 15, 2020
 • ssuser99b825

  Mar. 19, 2020
 • numphonpap

  Jul. 13, 2019
 • thawatchaisriwasut1

  Jan. 14, 2019
 • lomanoy

  Dec. 9, 2018
 • DiplomatBally

  Sep. 12, 2017
 • JuthamatKhongkro

  Sep. 11, 2017
 • ManasapornChuenkhunr

  Sep. 7, 2017

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://valrom.igetweb.com หรือ http://group.wunjun.com/valrom2012/11251

Views

Total views

6,640

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

226

Shares

0

Comments

0

Likes

11

×