สนุกกับ สำนวนไทย     ผลิตโดย... ครู เพชร
วัตถุประสงค์•เพือเพิมพูนความรู้ ในเรื่องสานวนไทยให้ แก่     ่ ่ นักเรียน•เพือฝึ กการอ่านตีความบทร้ อยกรอง    ่•เพือ...
วิธีการศึกษา•สาหรับนักเรี ยนศึกษาเป็ นรายบุคคล 1. นักเรี ยนอ่านบทร้อยกรองทั้งหมดซึ่ งเป็ น ความหมายของสานวน 2. หยุดคิดก่...
วิธีการศึกษา• สาหรับนักเรี ยนศึกษาเป็ นรายกลุ่มในห้องเรี ยน 1. ครู อาจใช้สาหรับนาเข้าสู่บทเรี ยน หรื อใช้เป็ นเกม ประกอบก...
เริ่มได้ แล้วค่ ะ...
สำนวนที่ 1เขียนด้ วยมือ แล้ วกลบ ..... .....ยเท้ า ..... ..... .....    ลบด้ ว .....ส่ งเสริมเขาให้ ดมสุขสั นต์    ...
สำนวนที่ 2ชั่วช่ างชีด....างสงฆ์ ปลงให้ ได้.... .... .... ช่ .... ....        ีเรื่องของใครปล่ อยบ้ างช่ างเรื่องเข...
สำนวนที่ 3เรื่องความในญาติตัวถึงชั่วช้ าควรรักษาปิ ดบังตั้งแต่ ต้นนาไปเล่ าต่ อปากยิงมากคน          ่เหมือนว่ าตน...
สำนวนที่ 4ร้ ายต่ อร้ ายเก่ งต่ อเก่ งนักเลงเก่ าเจอกันเข้ าไม่ ยอมให้ ใครอยู่เหนือต่ างคนต่ างเค็มขมคมเหลือเฟื อ เกลือ......
สำนวนที่ 5ต่ างคนต่ างรู้ จุดอ่ อนทีซ่อนเร้ น               ่ต่ างมองเห็นถนัดอยู่รู้ ปัญหาเหมือน .... .... ...
สำนวนที่ 6ตกระกาลาบากอดอยากเหลือ..... ก้..... ..... อ..... พลางต่ างอาหาร กัด อนเกลื กินทั้งเค็มขมขื่นคอทรมานยังอาจหาญใจเด...
สำนวนที่ 7คนเก่ งจริงไม่ คุยโวทาโอ้ อวดไม่ ประกวดประขันให้ ใครนับถือคราวจาเป็ นแสดงได้ ให้ ร่าลือ         คมในฝัก...
สำนวนที่ 8ทาให้ เจ็บช้าใจไปทุกอย่ างทั้งวาจาท่ าทางช่ างเดียดฉันท์ขุดด้..... ..... ..... ..... ยตา สารพัน..... วยปากถากด้ ...
สำนวนที่ 9ทางขึนเขาสูงชันนั้นแสนยาก    ้      เข็....ครกขึน....เู ขายังลาบาก ....  น .... .... ภ        ...
สำนวนที่ 10พวกพ้องตนคนใกล้ ไว้ ใจนักกลับคิดหักหลังได้ เล่ นไม่ ซื่อแอบคบหาศัตรูร้ายหมายร่ วมมือ     เกลือเป็..... .......
สำนวนที่ 11เกิดเป็ นคนย่ อมมีท้งดีชั่ว ัถึงคราวตัวเคราะห์ ร้ายอย่ าหน่ ายหนีไม่ ช้านานปะเหมาะเป็ นเคราะห์ ดี ชั่ว.... ดที...
สำนวนที่ 12ขว้ า.... ูไ....พ....คอ มันงอรัด.... งง ม่ ้น ....ดินสะบัดอย่ างไรไม่ ยอมห่ าง  ้อยากกาจัดคนให้ ไกลเส้ นทางไม่...
สำนวนที่ 13ไม่ อยากให้ เขาทาอย่ านาเขาชี้แนะเข้ าพลอยเป็ นเช่ นปากว่ าเหมือน .... ้โพรงให้ กระรอก      ชี.... ..... ....
สำนวนที่ 14ของของตนแต่ เขาเอาไปลับจะแย่ งกลับคืนมาหาได้ ไม่เหมือนอ้..... .....าปากช้ างงอย่ างไร     อยเข้ ..... ........
สำนวนที่ 15จัดงานศพยิงใหญ่ ให้ ลอลัน        ่        ื ่คนตายนั้นไม่ ฟื้นคืนอีกหนงานศพเสร็จย่ อยยับถึงอับจน...
สำนวนที่ 16เพียงประโยชน์ น้อยนิดคิดหวังผลยอมท่ ุมตนเหนื่อยยากลาบากแสนเหมือนกับการ .... ช้างจับ....๊ก....         ...
สำนวนที่ 17ของหายากอยู่ทใดก็ไม่ รู้         ี่เสาะหาอยู่เท่ าไรก็ไม่ ได้     งมเข็.... .... .... ร ุ ดกว้ างไ...
สำนวนที่ 18เห็นของหวานแล้ วมดอดไม่ ได้ต้ องตอมไต่ ลมรสจนหมดหวาน        ิ้ชายกับหญิงใกล้ กนเข้ าเขาเปรียบปาน    ...
สำนวนที่ 19ไม่ เคยเห็นโลกกว้ างเป็ นอย่ างไรมัวหลงใหลว่ าตนเองเก่ งหนักหนา     กบ เติบโตใหญ่ .... ในกะลาเหมือน ..... ...
สำนวนที่ 20จะทาการสิ่ งใดให้ ถถ้วน  ี่ต้ องใคร่ ครวญถูกผิดค่ อยคิดอ่ านอย่ ารีบเร่ งเร็วนักจักเสี ยงาน         ช้...
สำนวนที่ 21ทาข่ ูขวัญให้ กลัวเนือตัวสั่ น              ้จะได้ หวันหวาดเกรงยาเยงทั่ว     ่เหมือน ... เชื...
สำนวนที่ 22เต่ าใหญ่.....กลบหลบมิดชิด..... ..... ไข่ .....รอยสั กนิดก็ไม่ เหลือให้ เห็นเหมือนคนที่ทาผิดไว้ มิดเม้ นปิ ดซ่ ...
สำนวนที่ 23ไม่ เตรียมการสิ่ งใดไว้ ล่วงหน้ าจวนเวลาร้ อนรนจึงขวนขวายไม่ เผือเหลือเผือขาดอาจว่ ุนวาย    ่     ่  ...
สำนวนที่ 24ก้ าวไปหน้ าแล้ วยั้งถอยหลังกลับไม่ ยอมรับสิ่ งใหม่ เห็นไร้ ค่าทาตามแบบแต่ หลังครั้งยายตา           ...
สำนวนที่ 15ทาค.... ให้ กบหาว่ า .... ูชาโทษ....  ุณ ั       บ .... ....คิดว่ าโปรดสั ตว์ ไปกลับได้ เข็ญสู้ อุตส่ า...
สำนวนที่ 26 นาข่ ุนไว้.... .... ใสไว้ นอก.... ้ .... .... ในนา .... ..... .....          ้แสดงออกแต่ สิ่งดีไมตร...
สำนวนที่ 27ปากจมอยู่ในนาจาต้ องปิ ด        ้อ้ าเพียงนิดพดสั กคาทาไม่ ได้       ูรู้ ความจริงแน่ แท้ อย่ ูแก...
สำนวนที่ 28 กินอย่ างหมูอ..... ย่..... ..... เขาว่ าขาน..... ..... ..... ยู่อ างหมาปล่ อยจนบ้ านสกปรกรกหนักหนากินอย่ ูเปรอ...
สำนวนที่ 29นาตืนตืนคลืนระลอกดูกลอกกลิง  ้ ้ ้ ่             ้   นานิ่งไหลลึก    ้ .... .... ....ไปไกลห...
สำนวนที่ 30ทาทีท่าว่ าใจใฝ่ กศล          ุแท้ กมลไม่ เป็ นเช่ นที่ว่า     ชีปล่อยปลาแห้ งเหมือน .... .... .....
สำนวนที่ 31ยาม ... .... .... ....ุด ุ ดจะปิ ด    นาลดตอผ ส     ้เปรียบดังผิดแล้ วคิดปกปิ ดอยู่ยามร่ ุ งเรื่องปิ ด...
สำนวนที่ 32         กล้ านักมักบิ่นเหล็กเนือแกร่ ง .... .... .... .... ง่ าย    ้เปรียบก็คล้ ายคนกล้ านักชอบหั...
สำนวนที่ 33คนกาลังมุทะลุดุดนหนัก ัไม่ ควรจักกีดกางเข้ าขวางหน้ าเหมือน ....าเชี่ย.... ....ขวางเรือ     น้ .... วอย่ า...
สำนวนที่ 34ลมพัดเป่ าน่ ุนเบาหวิวปลิวหมดสิ้นแต่ เป่ าหินไม่ เขยือนยอมเคลือนไหว            ้      ่ควร พกห...
สำนวนที่ 35ถึงทีได้ รีบหาอย่ านิ่งเฉยเวลาเลยจะพลาดโอกาสได้เหมือน ...า...นให้ ร...ตัก ยมพักไว้     น้ ขึ้ ... ... ีบ เ...
สำนวนที่ 36ทาอาการริกรื่นไม่ ตื่นเต้ นไม่ ซ่อนเร้ นกิริยาไร้ ราศรีเหมือนนาใหม่ ไหลมาน่ ายินดี        ้ปลากระดี.... ...
สำนวนที่ 37ถ้ า ...ดฝาผิ...ตัมัวพัลวัน   ผิ ... ... ด ว่ไม่ เช่ นนั้นใช้ ลาบากยากหนักหนาไม่ ใช่ คู่ของเขาแยกเอามาคิดจะหา...
สำนวนที่ 38 งานยากเย็นหนักหนาถ้ าบากบั่น ต้ องมีวนเสร็จสมอารมณ์ หมาย      ั เหมือน ฝนทั่ง ให้ กลับกลาย       ...
สำนวนที่ 39ผลประโยชน์ อยู่ข้างหน้ าใครสามารถฉวยโอกาสคว้ าเอาเท่ าที่ได้ใครไม่ เก่ งแพ้เขาน่ าเศร้ าใจมือใครยาวสาวได้ สาวเอ...
สำนวนที่ 40พายเรือวนเวียนไปอยู่ .... ....ง.... ....         ในอ่ าไม่ มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคาพดคนวกวนไป  ...
สำนวนที่ 41มือถือสาก ทุบหัวปลาเป็ นว่ าเล่ น.... .... ....ปากถือศีล ยินดีว่ามีสัตย์... .... ....อ้ างศีลธรรมจรรยาสารพัดเขา...
สำนวนที่ 42ใช้ กาลังแรงงานทาหาญหักไม่ รู้ จกใช้ ปัญญาดูกล้ าแกร่ ง     ัเหมือนหักด้ ามพร้..... ..... เอาเต็มแรง    ...
สำนวนที่ 43 แมงเม่นแสงไฟใสสว่ าง   เห็ า ...... ...... บินเข้ ากองไฟ น     ไหม้ แดดิ้..... ....... ....... .......ค...
สำนวนที่ 44กาลังน้ อยกว่ าเขาอย่ าหักหาญคิดรอนราญมีแต่ จะแพ้ง่ายต้ องเจียมตัวเจียมจิตคิดละอายไม้ ซีกงัดจักหักกระเด็น   ...
สำนวนที่ 45จะพูดจาปราศรัยไร้ หางเสี ยงทั้งสาเนียงห้ วนจนคนเดินหนีเหมือน มะนาวไม่ มีนา้้ าเหลือดี    ... ... ... ... .....
สำนวนที่ 46ขูดรีดเอากับคนจนหนักหนาเขาจะหาที่ไหนมาให้ ได้     รีดเลือดกับปดูจนใจเหมือน .... .... .... .... ูรีดเท่ าไรก...
สำนวนที่ 47ราไม่ ดโทษปี่ โทษกลอง    ี..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ไม่ ยอมมองตนผิดคิดผลักใสเที่ยวพาโลกล่าวหา...
สำนวนที่ 48 เขาเก่ งกว่ าสามารถฉลาดรู้ ไม่ มองดูให้ ดก่อนไปสอนเขา          ี ทั้งที่ตัวโง่ กว่ าปัญญาเบาสอนหนังสื...
สำนวนที่ 49ทาคนหนึ่งกระเทือนถึงคนใกล้ชิด       หยิก.....บ.....บเนือ งเหมือนสะกิด ..... เล็ เจ็ ..... หนั      ...
สำนวนที่ 50จะก้ าวไปข้ างไหนยังไม่ รู้ยืน เหยีย...... องสองแคม อสอง  ...... บเรื ...... ...... แถมเรืฉวยเรือเลือนลอยลงหล...
สำนวนที่ 51ของตัวเองก็ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ยังเกรี้ยวโกรธหวงเขาเอาหนักหนาใครเฉียดกรายหมายชิงยิงโกรธา  ่       หมาหว...
สำนวนที่ 52ต้ องรับหน้ าแทนคนอืนสุดขืนขัด            ่แสนอึดอัดแค้ นเคืองเรื่องของเขาไม่ ได้ ทาเรากลับต้ องรับ...
สำนวนที่ 53หมาจนตรอก...... ...... ...... อย่ าประมาทสั ญชาติสัตว์มันโดนกัดเพราะสิ้นท่ าหันหน้ าสู้คนสิ้นทางอย่ าประมาทไม่ ...
สำนวนที่ 54โกรธขึนมาไม่ กลัวใครไหนทั้งนั้น     ้ไม่ ว่าใครขวางกั้นประจัญสู้ใครห้ ามปรามอย่ างไรไม่ รับร้ ู    เห็น....
สำนวนที่ 55ทาประชดใครเขาเราเสี ยของดูไม่ ถูกทานองต้ องครวญใคร่เหมือน ุงข้ า.... .... .... .... น่ าเจ็บใจ    ห .... วป...
สำนวนที่ 56ไม่ ใช่ เรื่องของตนรนหาที่อยู่ดดเี รื่องของเขารับเอาไว้   ีต้ องเดือดร้ อนลาบากย่ ุงยากใจเอามือซุ....หีบ ให้...
สำนวนที่ 57เอาคนไม่ ชานาญไปหาญสู้กับคนรู้ เรื่องดีมทไหน ี ี่ก็มีแต่ แพ้พ่ายอายใครใคร .... ดขันประชันไก่ ไม่ ได้ เลย เป็ .....
สำนวนที่ 58สิ บเบียใกล้ไว้อ ่อน    ้ ถือ มื ก..... ..... ..... .....มัวอาวรณ์ ตาลึงทองหวังปองหาม่ ุงจะหยิบของใหญ่ อย่ ู...
สำนวนที่ 59 เถียงทะเลาะกับคนถ่ อยต่าต้ อยกว่ า เหมือนลดค่ าตนลงคงเสี ยหายเอาพิ.....เสนไปแลกกั.....เกลือ เหลือละอาย ..... ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สำนวน

2,295 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,295
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สำนวน

 1. 1. สนุกกับ สำนวนไทย ผลิตโดย... ครู เพชร
 2. 2. วัตถุประสงค์•เพือเพิมพูนความรู้ ในเรื่องสานวนไทยให้ แก่ ่ ่ นักเรียน•เพือฝึ กการอ่านตีความบทร้ อยกรอง ่•เพือฝึ กการใช้ ICT ในการค้ นคว้ าหาความรู้ ่ ด้ วยตนเอง
 3. 3. วิธีการศึกษา•สาหรับนักเรี ยนศึกษาเป็ นรายบุคคล 1. นักเรี ยนอ่านบทร้อยกรองทั้งหมดซึ่ งเป็ น ความหมายของสานวน 2. หยุดคิดก่อนว่าควรเติมสานวนใดในช่องง่าง 3. คลิกดูเฉลยว่าตรงกับที่คิดไว้หรื อไม่
 4. 4. วิธีการศึกษา• สาหรับนักเรี ยนศึกษาเป็ นรายกลุ่มในห้องเรี ยน 1. ครู อาจใช้สาหรับนาเข้าสู่บทเรี ยน หรื อใช้เป็ นเกม ประกอบการสอน หรื อใช้เป็ นบทสรุ ปบทเรี ยน ก็ได้ 2. ให้นกเรี ยนช่วยกันตอบทั้งห้อง หรื อแบ่งกลุ่ม ั แข่งขันกันตอบก็ได้
 5. 5. เริ่มได้ แล้วค่ ะ...
 6. 6. สำนวนที่ 1เขียนด้ วยมือ แล้ วกลบ ..... .....ยเท้ า ..... ..... ..... ลบด้ ว .....ส่ งเสริมเขาให้ ดมสุขสั นต์ ี ีแล้ วกลับคิดม่ ุงร้ ายหมายฟาดฟันสร้ างแล้ วบั่นทาลายได้ ลงคอ
 7. 7. สำนวนที่ 2ชั่วช่ างชีด....างสงฆ์ ปลงให้ ได้.... .... .... ช่ .... .... ีเรื่องของใครปล่ อยบ้ างช่ างเรื่องเขาจะดีชั่วไม่ ใช่ ตัวของตัวเราเก็บมาเฝ้ าคิดทาไมให้ ป่วยการ
 8. 8. สำนวนที่ 3เรื่องความในญาติตัวถึงชั่วช้ าควรรักษาปิ ดบังตั้งแต่ ต้นนาไปเล่ าต่ อปากยิงมากคน ่เหมือนว่ าตน ..... .....ให้ กากิน ..... สาวไส้ ..... .....
 9. 9. สำนวนที่ 4ร้ ายต่ อร้ ายเก่ งต่ อเก่ งนักเลงเก่ าเจอกันเข้ าไม่ ยอมให้ ใครอยู่เหนือต่ างคนต่ างเค็มขมคมเหลือเฟื อ เกลือ......เกลือ ต่ างฝ่ ายร้ ายพอกัน...... จิม ...... ้
 10. 10. สำนวนที่ 5ต่ างคนต่ างรู้ จุดอ่ อนทีซ่อนเร้ น ่ต่ างมองเห็นถนัดอยู่รู้ ปัญหาเหมือน .... .... นตี....งูรู้ เรื่อยมา ไก่ เห็.... น งู นั้นหนา ....นนมไก่ ชัดเจน..... เห็ .... ....ได้
 11. 11. สำนวนที่ 6ตกระกาลาบากอดอยากเหลือ..... ก้..... ..... อ..... พลางต่ างอาหาร กัด อนเกลื กินทั้งเค็มขมขื่นคอทรมานยังอาจหาญใจเด็ดไม่ เข็ดกลัว
 12. 12. สำนวนที่ 7คนเก่ งจริงไม่ คุยโวทาโอ้ อวดไม่ ประกวดประขันให้ ใครนับถือคราวจาเป็ นแสดงได้ ให้ ร่าลือ คมในฝัก กเชือดฟันเหมือนดาบถือ .... .... .... ชั
 13. 13. สำนวนที่ 8ทาให้ เจ็บช้าใจไปทุกอย่ างทั้งวาจาท่ าทางช่ างเดียดฉันท์ขุดด้..... ..... ..... ..... ยตา สารพัน..... วยปากถากด้ ว .....ทาร้ ายกันทุกถ้ อยถ้ วนล้ วนเสี ยดแทง
 14. 14. สำนวนที่ 9ทางขึนเขาสูงชันนั้นแสนยาก ้ เข็....ครกขึน....เู ขายังลาบาก .... น .... .... ภ ้เข็นขึนไปกลิงกลับทับตัวเรา ้ ้งานหนักเขาเปรียบเป็ นไว้ เช่ นกัน
 15. 15. สำนวนที่ 10พวกพ้องตนคนใกล้ ไว้ ใจนักกลับคิดหักหลังได้ เล่ นไม่ ซื่อแอบคบหาศัตรูร้ายหมายร่ วมมือ เกลือเป็..... ..... บ่ อนทาลายเปรียบ ..... ..... นหนอน
 16. 16. สำนวนที่ 11เกิดเป็ นคนย่ อมมีท้งดีชั่ว ัถึงคราวตัวเคราะห์ ร้ายอย่ าหน่ ายหนีไม่ ช้านานปะเหมาะเป็ นเคราะห์ ดี ชั่ว.... ดทีดเี จ็.... .... ระคนกัน.... เจ็ .... .... ดหน
 17. 17. สำนวนที่ 12ขว้ า.... ูไ....พ....คอ มันงอรัด.... งง ม่ ้น ....ดินสะบัดอย่ างไรไม่ ยอมห่ าง ้อยากกาจัดคนให้ ไกลเส้ นทางไม่ พ้นอย่ างที่คดกลับติดตัว ิ
 18. 18. สำนวนที่ 13ไม่ อยากให้ เขาทาอย่ านาเขาชี้แนะเข้ าพลอยเป็ นเช่ นปากว่ าเหมือน .... ้โพรงให้ กระรอก ชี.... ..... ..... ..... ออกวาจานาชักพากระรอกโผนโจนส่ ู โพรง
 19. 19. สำนวนที่ 14ของของตนแต่ เขาเอาไปลับจะแย่ งกลับคืนมาหาได้ ไม่เหมือนอ้..... .....าปากช้ างงอย่ างไร อยเข้ ..... ..... ถึต้ องสูญไปไม่ มทางแย่ งช้ างคืน ี
 20. 20. สำนวนที่ 15จัดงานศพยิงใหญ่ ให้ ลอลัน ่ ื ่คนตายนั้นไม่ ฟื้นคืนอีกหนงานศพเสร็จย่ อยยับถึงอับจน คนตายขายคนเป็ นเรียกว่ า ..... ..... ..... ..... .....
 21. 21. สำนวนที่ 16เพียงประโยชน์ น้อยนิดคิดหวังผลยอมท่ ุมตนเหนื่อยยากลาบากแสนเหมือนกับการ .... ช้างจับ....๊ก.... ขี่ .... .... ตั แตนต้ องยากแค้ นเสี ยกับได้ ไม่ คุ้มกัน
 22. 22. สำนวนที่ 17ของหายากอยู่ทใดก็ไม่ รู้ ี่เสาะหาอยู่เท่ าไรก็ไม่ ได้ งมเข็.... .... .... ร ุ ดกว้ างไกลเหมือน .... .... มในสมุทสหาเท่ าใดไม่ เห็นแม้ แต่ วแวว ี่
 23. 23. สำนวนที่ 18เห็นของหวานแล้ วมดอดไม่ ได้ต้ องตอมไต่ ลมรสจนหมดหวาน ิ้ชายกับหญิงใกล้ กนเข้ าเขาเปรียบปาน ั นา.... .... ....มด นอดใจเหมือ ....้ ตาลใกล้ เกิ
 24. 24. สำนวนที่ 19ไม่ เคยเห็นโลกกว้ างเป็ นอย่ างไรมัวหลงใหลว่ าตนเองเก่ งหนักหนา กบ เติบโตใหญ่ .... ในกะลาเหมือน ..... .... ....ก็คดว่ าตนใหญ่ ใครไม่ เทียม ิ
 25. 25. สำนวนที่ 20จะทาการสิ่ งใดให้ ถถ้วน ี่ต้ องใคร่ ครวญถูกผิดค่ อยคิดอ่ านอย่ ารีบเร่ งเร็วนักจักเสี ยงาน ช้ าเป็ นการนานเป็ นคุณท่ านสอนว่ า .... .... .... .... .... ....
 26. 26. สำนวนที่ 21ทาข่ ูขวัญให้ กลัวเนือตัวสั่ น ้จะได้ หวันหวาดเกรงยาเยงทั่ว ่เหมือน ... เชื...ดไก่ ให้ ลขดห้ กลัว อ ... ... ... ง่ ูใ ู ิยอมหดหัวว่ าง่ ายกลัวตายตาม
 27. 27. สำนวนที่ 22เต่ าใหญ่.....กลบหลบมิดชิด..... ..... ไข่ .....รอยสั กนิดก็ไม่ เหลือให้ เห็นเหมือนคนที่ทาผิดไว้ มิดเม้ นปิ ดซ่ อนเร้ นไม่ มใครได้ ร้ ู เลย ี
 28. 28. สำนวนที่ 23ไม่ เตรียมการสิ่ งใดไว้ ล่วงหน้ าจวนเวลาร้ อนรนจึงขวนขวายไม่ เผือเหลือเผือขาดอาจว่ ุนวาย ่ ่ ตาข้ าวสารกรอกหม้นดูกคล้ าย ..... ..... ..... ..... ..... กิ ็ อ
 29. 29. สำนวนที่ 24ก้ าวไปหน้ าแล้ วยั้งถอยหลังกลับไม่ ยอมรับสิ่ งใหม่ เห็นไร้ ค่าทาตามแบบแต่ หลังครั้งยายตา ถอยหลังเข้ าคลองเขาเปรียบเรือลอย .... ..... ..... .....
 30. 30. สำนวนที่ 15ทาค.... ให้ กบหาว่ า .... ูชาโทษ.... ุณ ั บ .... ....คิดว่ าโปรดสั ตว์ ไปกลับได้ เข็ญสู้ อุตส่ าห์ ทาดีมอนเป็ น ีัเขากลับเห็นชั่วร้ ายหมายโทษเรา
 31. 31. สำนวนที่ 26 นาข่ ุนไว้.... .... ใสไว้ นอก.... ้ .... .... ในนา .... ..... ..... ้แสดงออกแต่ สิ่งดีไมตรีจิตทีขดเคืองข่ ุนใจซ่ อนให้ มด ่ ั ิหัดปกปิ ดอารมณ์ ร้ ู ข่มใจ
 32. 32. สำนวนที่ 27ปากจมอยู่ในนาจาต้ องปิ ด ้อ้ าเพียงนิดพดสั กคาทาไม่ ได้ ูรู้ ความจริงแน่ แท้ อย่ ูแก่ ใจจะพูดไปเหมือน ....นาท่ วมปาก ้ .... .... คอ
 33. 33. สำนวนที่ 28 กินอย่ างหมูอ..... ย่..... ..... เขาว่ าขาน..... ..... ..... ยู่อ างหมาปล่ อยจนบ้ านสกปรกรกหนักหนากินอย่ ูเปรอะเลอะไปไม่ นามาเหมือนหมูหมาปล่ อยทีอย่ ูไม่ ดูแล ่
 34. 34. สำนวนที่ 29นาตืนตืนคลืนระลอกดูกลอกกลิง ้ ้ ้ ่ ้ นานิ่งไหลลึก ้ .... .... ....ไปไกลหนักหนาส่ วน....เหมือนคนเงียบไม่ เอ่ ยเผยวาจาในอุราอาจคิดนึกลึกเกินใคร
 35. 35. สำนวนที่ 30ทาทีท่าว่ าใจใฝ่ กศล ุแท้ กมลไม่ เป็ นเช่ นที่ว่า ชีปล่อยปลาแห้ งเหมือน .... .... .... .... ลงในคงคาพอลับตาคนกลับรีบกลับคืน
 36. 36. สำนวนที่ 31ยาม ... .... .... ....ุด ุ ดจะปิ ด นาลดตอผ ส ้เปรียบดังผิดแล้ วคิดปกปิ ดอยู่ยามร่ ุ งเรื่องปิ ดได้ คนไม่ ร้ ูหมดเฟื่ องฟูคนรื้อมาด่ าประจาน
 37. 37. สำนวนที่ 32 กล้ านักมักบิ่นเหล็กเนือแกร่ ง .... .... .... .... ง่ าย ้เปรียบก็คล้ ายคนกล้ านักชอบหักหาญไม่ หวาดหวันพรั่นใจกลัวภัยพาล ่ชอบร้ ายราญอันตรายมักตายเร็ว
 38. 38. สำนวนที่ 33คนกาลังมุทะลุดุดนหนัก ัไม่ ควรจักกีดกางเข้ าขวางหน้ าเหมือน ....าเชี่ย.... ....ขวางเรือ น้ .... วอย่ า .... กลางชลาเรือเล็กกว่ าคงควาเพราะนาแรง ่ ้
 39. 39. สำนวนที่ 34ลมพัดเป่ าน่ ุนเบาหวิวปลิวหมดสิ้นแต่ เป่ าหินไม่ เขยือนยอมเคลือนไหว ้ ่ควร พกหินดี... ว่ าพกนุ่นวายใจ ... ... ... ก ... ... ว ่ ุนใครเป่ าหูเท่ าใดไม่ นาพา
 40. 40. สำนวนที่ 35ถึงทีได้ รีบหาอย่ านิ่งเฉยเวลาเลยจะพลาดโอกาสได้เหมือน ...า...นให้ ร...ตัก ยมพักไว้ น้ ขึ้ ... ... ีบ เตรีนาลงได้ ไม่ ย่ ุงยากลาบากตน ้
 41. 41. สำนวนที่ 36ทาอาการริกรื่นไม่ ตื่นเต้ นไม่ ซ่อนเร้ นกิริยาไร้ ราศรีเหมือนนาใหม่ ไหลมาน่ ายินดี ้ปลากระดี.... นา โลดโดดลาพอง.... .... .... ได้ .... ่ ้
 42. 42. สำนวนที่ 37ถ้ า ...ดฝาผิ...ตัมัวพัลวัน ผิ ... ... ด ว่ไม่ เช่ นนั้นใช้ ลาบากยากหนักหนาไม่ ใช่ คู่ของเขาแยกเอามาคิดจะหาคู่ใหม่ ไม่ เหมือนกัน
 43. 43. สำนวนที่ 38 งานยากเย็นหนักหนาถ้ าบากบั่น ต้ องมีวนเสร็จสมอารมณ์ หมาย ั เหมือน ฝนทั่ง ให้ กลับกลาย ... ... ใหญ่เป็ นเข็... ปลายแหลมคมสมจินดา ... ... ม
 44. 44. สำนวนที่ 39ผลประโยชน์ อยู่ข้างหน้ าใครสามารถฉวยโอกาสคว้ าเอาเท่ าที่ได้ใครไม่ เก่ งแพ้เขาน่ าเศร้ าใจมือใครยาวสาวได้ สาวเอา ไปเลย..... ...... ...... ...... ..... ..... ......
 45. 45. สำนวนที่ 40พายเรือวนเวียนไปอยู่ .... ....ง.... .... ในอ่ าไม่ มีทางออกไปที่ไหนได้เขาเปรียบคาพดคนวกวนไป ูพูดเท่ าไรไม่ ร้ ูชัดถนัดความ
 46. 46. สำนวนที่ 41มือถือสาก ทุบหัวปลาเป็ นว่ าเล่ น.... .... ....ปากถือศีล ยินดีว่ามีสัตย์... .... ....อ้ างศีลธรรมจรรยาสารพัดเขาร้ ู ชัดปากกับใจไม่ ตรงกัน
 47. 47. สำนวนที่ 42ใช้ กาลังแรงงานทาหาญหักไม่ รู้ จกใช้ ปัญญาดูกล้ าแกร่ ง ัเหมือนหักด้ ามพร้..... ..... เอาเต็มแรง ..... ..... ..... าด้ วยเข่ าด้ ามพร้ าแข็งคนหักจักเจ็บตัว
 48. 48. สำนวนที่ 43 แมงเม่นแสงไฟใสสว่ าง เห็ า ...... ...... บินเข้ ากองไฟ น ไหม้ แดดิ้..... ....... ....... .......คนหลงสิ่ งลวงตาน่ ายลยินต้ องจบสิ้นชีพวายคล้ ายแมลง
 49. 49. สำนวนที่ 44กาลังน้ อยกว่ าเขาอย่ าหักหาญคิดรอนราญมีแต่ จะแพ้ง่ายต้ องเจียมตัวเจียมจิตคิดละอายไม้ ซีกงัดจักหักกระเด็น ไม้ ซุง..... ...... ...... ...... .....
 50. 50. สำนวนที่ 45จะพูดจาปราศรัยไร้ หางเสี ยงทั้งสาเนียงห้ วนจนคนเดินหนีเหมือน มะนาวไม่ มีนา้้ าเหลือดี ... ... ... ... ... ชนาไม่ มค้นแทบตายได้ นิดเดียว ้ ี ั
 51. 51. สำนวนที่ 46ขูดรีดเอากับคนจนหนักหนาเขาจะหาที่ไหนมาให้ ได้ รีดเลือดกับปดูจนใจเหมือน .... .... .... .... ูรีดเท่ าไรก็ไม่ มเี ลือดสี แดง
 52. 52. สำนวนที่ 47ราไม่ ดโทษปี่ โทษกลอง ี..... ..... ..... ..... ..... ..... .....ไม่ ยอมมองตนผิดคิดผลักใสเที่ยวพาโลกล่าวหาว่ าเขาไยตัวทาไมไม่ โกรธโทษตัวเอง
 53. 53. สำนวนที่ 48 เขาเก่ งกว่ าสามารถฉลาดรู้ ไม่ มองดูให้ ดก่อนไปสอนเขา ี ทั้งที่ตัวโง่ กว่ าปัญญาเบาสอนหนังสื อสั งฆราช อนาถใจ ..... ...... ...... ...... ..... ......
 54. 54. สำนวนที่ 49ทาคนหนึ่งกระเทือนถึงคนใกล้ชิด หยิก.....บ.....บเนือ งเหมือนสะกิด ..... เล็ เจ็ ..... หนั ้ไม่ อยากให้ มัวหมองต้ องระวังจะรักชังคนใกล้ เขาเราต้ องดู
 55. 55. สำนวนที่ 50จะก้ าวไปข้ างไหนยังไม่ รู้ยืน เหยีย...... องสองแคม อสอง ...... บเรื ...... ...... แถมเรืฉวยเรือเลือนลอยลงหล่ นลงคลอง ่มัวจดจ้ องสองใจไม่ ดเี ลย
 56. 56. สำนวนที่ 51ของตัวเองก็ไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ยังเกรี้ยวโกรธหวงเขาเอาหนักหนาใครเฉียดกรายหมายชิงยิงโกรธา ่ หมาหวงก้ างไว้ท้งไม่ กนเปรียบเหมือน ...... ...... ...... ั ิ
 57. 57. สำนวนที่ 52ต้ องรับหน้ าแทนคนอืนสุดขืนขัด ่แสนอึดอัดแค้ นเคืองเรื่องของเขาไม่ ได้ ทาเรากลับต้ องรับเอา หนัง...... ......ถูกไฟเผาตกทีนั่ง ...... ่ หน้ าไฟ
 58. 58. สำนวนที่ 53หมาจนตรอก...... ...... ...... อย่ าประมาทสั ญชาติสัตว์มันโดนกัดเพราะสิ้นท่ าหันหน้ าสู้คนสิ้นทางอย่ าประมาทไม่ อาจร้ ูทาข่ มข่ ูอาจฮึดใส่ เพราะไร้ ทาง
 59. 59. สำนวนที่ 54โกรธขึนมาไม่ กลัวใครไหนทั้งนั้น ้ไม่ ว่าใครขวางกั้นประจัญสู้ใครห้ ามปรามอย่ างไรไม่ รับร้ ู เห็น..... งเท่ าหมดูเล็กลงมอง ..... ช้ า ..... ...... ู
 60. 60. สำนวนที่ 55ทาประชดใครเขาเราเสี ยของดูไม่ ถูกทานองต้ องครวญใคร่เหมือน ุงข้ า.... .... .... .... น่ าเจ็บใจ ห .... วประชดหมาปิ.... .... ให้ จนหมด .... .... .... ้ งปลา ประชดแมว
 61. 61. สำนวนที่ 56ไม่ ใช่ เรื่องของตนรนหาที่อยู่ดดเี รื่องของเขารับเอาไว้ ีต้ องเดือดร้ อนลาบากย่ ุงยากใจเอามือซุ....หีบ ให้ หนีบมือ .... .... ก ....
 62. 62. สำนวนที่ 57เอาคนไม่ ชานาญไปหาญสู้กับคนรู้ เรื่องดีมทไหน ี ี่ก็มีแต่ แพ้พ่ายอายใครใคร .... ดขันประชันไก่ ไม่ ได้ เลย เป็ .... .... .... .... ....
 63. 63. สำนวนที่ 58สิ บเบียใกล้ไว้อ ่อน ้ ถือ มื ก..... ..... ..... .....มัวอาวรณ์ ตาลึงทองหวังปองหาม่ ุงจะหยิบของใหญ่ อย่ ูไกลตาอาจพลาดท่ าทั้งใหญ่ น้อยหลุดลอยลม
 64. 64. สำนวนที่ 59 เถียงทะเลาะกับคนถ่ อยต่าต้ อยกว่ า เหมือนลดค่ าตนลงคงเสี ยหายเอาพิ.....เสนไปแลกกั.....เกลือ เหลือละอาย ..... ม ..... ..... .... บ ....... ค่ าซื้อขายของสองอย่ างต่ างกันไกล

×