สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 51

515 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
515
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 51

  1. 1. หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาไทย (01) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 78.00 23.00 42.82 13.09 40.00 40.00ระดดบจดงหวดด 3,408 84.00 12.00 47.31 13.82 47.00 40.00ระดดบสดงกดด 278,493 92.00 4.00 46.71 13.76 46.00 40.00ระดดบประเทศ 338,224 92.00 0.00 46.50 14.03 45.00 40.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ท 1.1 20.00 9.65 10.45 10.41 10.34 3.23 3.52 3.47 3.51มาตรฐาน ท 2.1 20.00 8.93 9.98 9.87 9.82 3.43 3.45 3.42 3.46มาตรฐาน ท 3.1 6.00 3.53 3.58 3.63 3.61 1.32 1.35 1.36 1.37มาตรฐาน ท 4.1 34.00 11.93 13.53 13.33 13.30 4.04 4.76 4.82 4.89มาตรฐาน ท 5.1 20.00 8.79 9.76 9.47 9.43 3.45 3.48 3.58 3.62 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  2. 2. หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : สดงคมศศกษาฯ (02) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 57 49.00 19.00 31.77 6.34 32.00 25.00 * ระดดบจดงหวดด 3,421 80.00 16.00 34.05 7.24 33.00 32.00 ระดดบสดงกดด 279,533 85.00 0.00 34.74 8.04 34.00 32.00 ระดดบประเทศ 339,586 85.00 0.00 34.72 8.22 34.00 32.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ส 1.1 13.00 3.18 3.33 3.43 3.45 1.64 1.59 1.65 1.66มาตรฐาน ส 1.3 7.00 2.63 2.71 2.74 2.73 1.03 1.20 1.21 1.21มาตรฐาน ส 2.1 10.00 2.46 3.04 3.13 3.14 1.27 1.56 1.62 1.64มาตรฐาน ส 2.2 10.00 3.11 3.47 3.68 3.68 1.75 1.67 1.75 1.76มาตรฐาน ส 3.1 12.00 4.82 4.84 4.92 4.90 1.70 1.74 1.80 1.81มาตรฐาน ส 3.2 8.00 2.77 2.99 3.03 3.02 1.27 1.40 1.45 1.46มาตรฐาน ส 4.1 2.00 0.81 1.04 1.03 1.02 0.64 0.69 0.68 0.68มาตรฐาน ส 4.2 10.00 2.00 2.73 2.76 2.77 1.16 1.48 1.53 1.54มาตรฐาน ส 4.3 8.00 2.74 2.65 2.70 2.70 1.38 1.28 1.30 1.30มาตรฐาน ส 5.1 8.00 3.79 3.69 3.81 3.80 1.53 1.43 1.48 1.49มาตรฐาน ส 5.2 12.00 3.47 3.55 3.51 3.51 1.51 1.54 1.59 1.60 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  3. 3. หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : ภาษาอดงกฤษ (03) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 57 42.00 17.00 26.77 5.01 27.00 22.00 * ระดดบจดงหวดด 3,423 81.00 12.00 29.36 7.35 28.00 26.00 ระดดบสดงกดด 279,332 99.00 8.00 30.26 9.09 28.00 27.00 ระดดบประเทศ 339,268 99.00 0.00 30.68 9.81 28.00 27.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ต 1.1 17.00 5.47 5.72 5.93 6.02 2.01 2.33 2.64 2.76มาตรฐาน ต 1.2 41.00 10.39 11.67 12.05 12.25 2.83 3.90 4.54 4.83มาตรฐาน ต 1.3 13.00 3.88 4.41 4.53 4.59 1.83 2.08 2.23 2.30มาตรฐาน ต 2.1 15.00 3.60 3.77 3.90 3.95 1.60 1.75 1.82 1.86มาตรฐาน ต 2.2 14.00 3.44 3.78 3.84 3.87 1.31 1.64 1.72 1.76หมายเหตต : สาระทรท 4 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 2 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  4. 4. หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : คณตตศาสตรร (04) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 70.00 12.50 32.76 12.14 30.00 27.50ระดดบจดงหวดด 3,420 97.50 5.00 36.13 15.80 32.50 27.50ระดดบสดงกดด 279,488 100.00 0.00 36.00 16.04 32.50 27.50ระดดบประเทศ 339,459 100.00 0.00 36.08 16.33 32.50 27.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ค 1.1 2.50 0.31 0.38 0.40 0.41 0.83 0.90 0.92 0.92มาตรฐาน ค 1.2 2.50 0.88 1.06 1.04 1.04 1.20 1.24 1.23 1.23มาตรฐาน ค 1.3 2.50 0.75 0.68 0.68 0.68 1.15 1.11 1.11 1.11มาตรฐาน ค 1.4 7.50 2.28 2.17 2.15 2.17 1.72 1.93 1.94 1.95มาตรฐาน ค 2.2 7.50 3.07 3.16 3.09 3.10 1.89 2.23 2.26 2.28มาตรฐาน ค 4.1 22.50 7.37 8.91 8.97 8.98 4.87 5.01 5.03 5.08มาตรฐาน ค 4.2 15.00 5.61 5.75 5.83 5.83 3.04 3.53 3.53 3.57มาตรฐาน ค 5.1 17.50 5.13 6.08 5.98 5.98 3.91 4.36 4.31 4.33มาตรฐาน ค 5.2 15.00 4.43 4.60 4.60 4.62 2.84 3.16 3.24 3.27มาตรฐาน ค 5.3 7.50 2.94 3.33 3.27 3.27 2.22 2.23 2.26 2.27หมายเหตต : สาระทรท 6 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 5 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  5. 5. หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : วตทยาศาสตรร (05) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 60.00 17.50 31.58 7.69 30.00 38.75ระดดบจดงหวดด 3,406 83.75 11.25 33.31 9.66 31.25 30.00ระดดบสดงกดด 278,323 95.00 1.25 33.65 10.28 31.25 30.00ระดดบประเทศ 337,996 95.00 0.00 33.70 10.55 31.25 30.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ว 1.1 10.00 2.79 2.59 2.62 2.63 1.55 1.64 1.65 1.67มาตรฐาน ว 1.2 10.00 4.08 4.31 4.25 4.24 1.49 1.81 1.81 1.82มาตรฐาน ว 2.1 3.75 1.14 1.25 1.29 1.29 0.95 0.99 1.00 1.00มาตรฐาน ว 2.2 3.75 1.54 1.64 1.68 1.67 1.18 1.09 1.12 1.13มาตรฐาน ว 3.1 11.25 3.29 3.43 3.44 3.45 2.04 1.92 1.93 1.94มาตรฐาน ว 3.2 16.25 4.82 5.09 5.13 5.15 2.31 2.31 2.39 2.41มาตรฐาน ว 4.1 8.75 2.59 3.16 3.21 3.22 1.51 1.83 1.88 1.90มาตรฐาน ว 4.2 7.50 2.41 2.43 2.43 2.44 1.29 1.52 1.54 1.55มาตรฐาน ว 5.1 11.25 3.14 3.37 3.50 3.52 1.83 1.92 2.01 2.03มาตรฐาน ว 6.1 7.50 2.72 2.69 2.73 2.73 1.53 1.37 1.42 1.43มาตรฐาน ว 7.1 7.50 2.15 2.19 2.19 2.19 1.45 1.47 1.48 1.49มาตรฐาน ว 7.2 2.50 0.92 1.16 1.18 1.17 0.69 0.79 0.81 0.81หมายเหตต : สาระทรท 8 เปปนสาระทรทแทรกอยยคในสาระทรท 1 - 7 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  6. 6. หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (06) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 77.50 37.50 55.83 8.61 57.50 57.50ระดดบจดงหวดด 3,395 82.50 25.00 57.84 8.17 57.50 57.50ระดดบสดงกดด 277,784 92.50 0.00 57.05 8.75 57.50 57.50ระดดบประเทศ 337,093 92.50 0.00 56.79 8.96 57.50 57.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน พ 1.1 15.00 7.19 7.66 7.57 7.53 2.55 2.62 2.71 2.73มาตรฐาน พ 2.1 17.50 14.25 14.59 14.53 14.46 2.21 2.29 2.40 2.44มาตรฐาน พ 3.1 17.50 10.83 10.87 10.53 10.48 3.82 3.26 3.33 3.36มาตรฐาน พ 3.2 22.50 12.54 13.42 13.33 13.23 3.55 3.76 3.91 3.95มาตรฐาน พ 4.1 12.50 6.40 6.20 6.11 6.10 2.55 2.43 2.42 2.42มาตรฐาน พ 5.1 15.00 4.61 5.11 4.99 4.99 2.90 2.82 2.81 2.81 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  7. 7. หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (07) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 57.50 32.50 46.27 7.09 47.50 50.00ระดดบจดงหวดด 3,395 75.00 10.00 43.74 8.00 45.00 42.50ระดดบสดงกดด 277,784 75.00 0.00 43.35 8.07 42.50 42.50ระดดบประเทศ 337,093 82.50 0.00 43.22 8.19 42.50 42.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ศ 1.1 20.00 9.65 9.70 9.28 9.26 3.39 3.60 3.56 3.58มาตรฐาน ศ 1.2 15.00 8.82 8.64 8.48 8.44 2.27 2.45 2.46 2.48มาตรฐาน ศ 2.1 12.50 4.69 4.09 4.22 4.22 2.59 2.47 2.49 2.50มาตรฐาน ศ 2.2 20.00 7.68 6.21 6.31 6.33 3.80 3.22 3.20 3.21มาตรฐาน ศ 3.1 22.50 11.80 11.80 11.91 11.82 3.23 3.46 3.50 3.55มาตรฐาน ศ 3.2 10.00 3.64 3.30 3.16 3.15 2.32 2.34 2.29 2.29 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09
  8. 8. หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 4 (ม.6) ปปการศศกษา 2551 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (08) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 57 60.00 22.50 39.30 8.42 40.00 40.00ระดดบจดงหวดด 3,395 75.00 12.50 40.80 9.24 40.00 37.50ระดดบสดงกดด 277,784 82.50 0.00 40.16 9.32 40.00 37.50ระดดบประเทศ 337,093 82.50 0.00 40.02 9.52 40.00 37.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ง 1.1 27.50 15.92 15.13 14.83 14.72 3.97 3.98 4.02 4.07มาตรฐาน ง 3.1 15.00 8.73 8.63 8.54 8.47 3.48 3.13 3.14 3.18มาตรฐาน ง 4.1 40.00 7.59 9.47 9.34 9.40 3.47 4.62 4.64 4.69มาตรฐาน ง 5.1 17.50 7.06 7.56 7.45 7.43 3.10 3.19 3.15 3.17 วดนทรท 21/08/2011 07:40:09

×