หนนา 1/8                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
หนนา 2/8                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
หนนา 3/8                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวง...
หนนา 4/8                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวง...
หนนา 5/8                 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                  ชช...
หนนา 6/8                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวง...
หนนา 7/8                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวง...
หนนา 8/8                รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET)                 ชชวง...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52

506 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52

 1. 1. หนนา 1/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : ภาษาไทย (91) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 109 63.50 11.00 35.93 11.44 34.50 26.00 * ระดดบจดงหวดด 9,478 80.00 6.00 36.53 11.37 36.00 36.00 ระดดบสดงกดด 618,015 86.50 0.00 35.26 11.37 34.50 39.00 ระดดบประเทศ 794,300 86.50 0.00 35.35 11.49 35.00 36.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ท 1.1 13.00 6.04 6.24 6.17 6.18 2.81 2.79 2.81 2.82มาตรฐาน ท 2.1 18.00 4.73 4.49 4.14 4.17 3.35 3.26 3.18 3.19มาตรฐาน ท 3.1 6.00 3.28 3.22 3.17 3.19 1.45 1.60 1.60 1.60มาตรฐาน ท 4.1 48.00 15.21 15.37 14.82 14.85 5.57 5.76 5.73 5.77มาตรฐาน ท 5.1 15.00 6.67 7.22 6.95 6.96 2.88 2.92 2.91 2.92 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 2. 2. หนนา 2/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : สดงคมศศกษา ศาสนาและวดฒนธรรม (92) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 109 64.00 14.00 38.88 10.25 38.00 40.00 * ระดดบจดงหวดด 9,471 90.00 8.00 40.38 9.70 40.00 42.00 ระดดบสดงกดด 617,498 90.00 0.00 39.71 9.88 40.00 40.00 ระดดบประเทศ 793,549 90.00 0.00 39.70 9.97 40.00 40.00* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ส 1.1 6.00 2.81 3.09 2.96 2.96 1.90 1.78 1.79 1.79มาตรฐาน ส 1.2 6.00 3.45 3.73 3.67 3.68 1.53 1.68 1.72 1.72มาตรฐาน ส 2.1 24.00 12.20 12.48 12.14 12.11 4.02 3.64 3.78 3.81มาตรฐาน ส 2.2 4.00 2.17 2.35 2.30 2.29 1.41 1.42 1.42 1.42มาตรฐาน ส 3.1 10.00 3.94 3.86 3.79 3.77 2.05 2.05 2.07 2.07มาตรฐาน ส 3.2 10.00 2.81 2.86 2.80 2.80 1.67 1.80 1.80 1.80มาตรฐาน ส 4.1 10.00 3.27 3.29 3.26 3.29 2.00 2.03 2.04 2.05มาตรฐาน ส 4.2 6.00 1.71 1.56 1.64 1.64 1.50 1.52 1.54 1.54มาตรฐาน ส 4.3 4.00 1.28 1.37 1.34 1.35 1.26 1.39 1.38 1.39มาตรฐาน ส 5.1 10.00 3.41 3.72 3.62 3.63 1.88 2.17 2.19 2.21มาตรฐาน ส 5.2 10.00 1.83 2.06 2.19 2.18 1.67 1.90 1.99 1.99 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 3. 3. หนนา 3/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ภาษาอดงกฤษ (93) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 52.50 0.00 17.39 7.29 17.50 17.50ระดดบจดงหวดด 9,471 87.50 0.00 21.47 11.39 20.00 17.50ระดดบสดงกดด 617,151 100.00 0.00 22.07 11.99 20.00 17.50ระดดบประเทศ 793,093 100.00 0.00 22.54 12.75 20.00 17.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ต 1.1 15.00 2.87 3.12 3.23 3.31 2.46 2.81 2.83 2.91มาตรฐาน ต 1.2 35.00 3.46 4.77 5.12 5.25 2.93 4.63 4.87 5.06มาตรฐาน ต 1.3 22.50 5.92 6.76 6.84 6.96 3.29 4.00 4.10 4.23มาตรฐาน ต 2.1 5.00 0.30 0.69 0.76 0.81 0.88 1.38 1.44 1.49มาตรฐาน ต 2.2 22.50 4.84 6.14 6.12 6.21 3.56 3.76 3.93 4.04 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 4. 4. หนนา 4/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : คณตตศาสตรร (94) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 41.00 6.00 21.95 7.00 21.00 18.00ระดดบจดงหวดด 9,478 100.00 0.00 25.97 11.32 24.00 21.00ระดดบสดงกดด 618,015 100.00 0.00 25.98 11.87 24.00 18.00ระดดบประเทศ 794,300 100.00 0.00 26.05 12.00 24.00 18.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ค 1.1 9.00 1.93 2.47 2.52 2.53 2.39 2.53 2.56 2.56มาตรฐาน ค 1.2 3.00 0.63 0.71 0.69 0.69 1.22 1.28 1.26 1.26มาตรฐาน ค 1.3 3.00 0.83 0.99 1.00 1.00 1.34 1.41 1.41 1.41มาตรฐาน ค 1.4 3.00 0.91 0.93 0.99 0.99 1.38 1.39 1.41 1.41มาตรฐาน ค 2.1 6.00 1.73 1.97 2.04 2.04 1.74 1.94 1.98 1.98มาตรฐาน ค 2.2 6.00 1.79 2.19 2.19 2.18 2.00 2.16 2.14 2.15มาตรฐาน ค 3.1 3.00 0.17 0.50 0.58 0.58 0.68 1.12 1.18 1.19มาตรฐาน ค 3.2 9.00 1.90 2.29 2.33 2.34 1.89 2.21 2.24 2.24มาตรฐาน ค 4.1 3.00 0.77 0.99 0.97 0.98 1.31 1.41 1.40 1.41มาตรฐาน ค 4.2 15.00 3.36 3.56 3.60 3.60 2.59 2.82 2.86 2.86มาตรฐาน ค 5.1 6.00 2.81 2.81 2.69 2.69 2.04 2.22 2.23 2.23มาตรฐาน ค 5.2 5.00 0.64 1.11 1.04 1.05 1.67 2.08 2.03 2.04มาตรฐาน ค 5.3 9.00 2.48 2.52 2.50 2.52 2.43 2.39 2.40 2.41มาตรฐาน ค 6.1 20.00 2.02 2.91 2.84 2.85 2.63 3.80 3.77 3.80 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 5. 5. หนนา 5/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรร รหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยา สดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรท วตชา : วตทยาศาสตรร (95) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐาน ระดดบโรงเรรยน 109 49.50 7.50 25.84 8.52 25.00 17.50 * ระดดบจดงหวดด 9,471 92.50 2.50 29.35 11.23 27.50 22.50 ระดดบสดงกดด 617,498 97.50 0.00 29.18 11.56 27.50 22.50 ระดดบประเทศ 793,549 100.00 0.00 29.16 11.70 27.50 22.50* : มรคคาฐานนนยมมากกวคา 1 คคา คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ว 1.1 10.00 2.48 3.02 3.09 3.07 2.15 2.42 2.51 2.50มาตรฐาน ว 1.2 10.00 3.65 4.21 4.02 4.04 2.52 2.72 2.72 2.73มาตรฐาน ว 2.1 5.00 1.40 1.66 1.61 1.61 1.60 1.74 1.72 1.72มาตรฐาน ว 2.2 4.00 0.37 0.38 0.36 0.36 1.15 1.17 1.14 1.15มาตรฐาน ว 3.1 7.50 2.13 2.16 2.30 2.28 1.88 1.97 2.02 2.01มาตรฐาน ว 3.2 11.50 2.08 2.51 2.53 2.51 2.02 2.29 2.31 2.32มาตรฐาน ว 4.1 7.50 1.26 1.48 1.56 1.57 1.81 1.81 1.83 1.84มาตรฐาน ว 4.2 7.50 2.39 2.42 2.44 2.45 1.64 1.98 1.99 2.00มาตรฐาน ว 5.1 14.00 4.05 4.34 4.23 4.23 3.04 3.06 3.03 3.04มาตรฐาน ว 6.1 7.50 3.21 3.63 3.58 3.57 2.32 2.48 2.44 2.45มาตรฐาน ว 7.1 8.00 0.44 0.97 0.99 0.99 1.25 1.87 1.90 1.90มาตรฐาน ว 7.2 2.50 0.89 0.98 0.96 0.96 1.20 1.22 1.22 1.22มาตรฐาน ว 8.1 5.00 1.49 1.61 1.52 1.52 1.48 1.53 1.53 1.53 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 6. 6. หนนา 6/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : สสขศศกษาและพลศศกษา (96) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 80.00 30.00 56.81 10.40 57.50 52.50ระดดบจดงหวดด 9,478 87.50 10.00 57.72 10.38 60.00 60.00ระดดบสดงกดด 617,936 92.50 0.00 56.80 11.10 57.50 60.00ระดดบประเทศ 794,331 92.50 0.00 56.70 11.20 57.50 60.00 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน พ 1.1 7.50 5.53 5.41 5.31 5.32 1.79 1.80 1.84 1.84มาตรฐาน พ 2.1 15.00 9.54 9.99 9.70 9.69 2.71 2.75 2.90 2.93มาตรฐาน พ 3.1 7.50 5.30 5.12 4.87 4.87 1.81 1.91 1.94 1.96มาตรฐาน พ 3.2 12.50 5.48 5.39 5.58 5.53 2.45 2.60 2.60 2.61มาตรฐาน พ 4.1 30.00 16.22 16.16 15.97 15.94 4.95 4.67 4.89 4.90มาตรฐาน พ 5.1 27.50 14.75 15.64 15.35 15.35 3.86 4.11 4.25 4.27 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 7. 7. หนนา 7/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : ศตลปะ (97) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 57.50 12.50 31.97 8.26 32.50 27.50ระดดบจดงหวดด 9,478 70.00 5.00 33.87 9.07 32.50 32.50ระดดบสดงกดด 617,936 87.50 0.00 32.88 9.40 32.50 32.50ระดดบประเทศ 794,331 87.50 0.00 32.95 9.53 32.50 32.50 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ศ 1.1 22.50 9.54 9.25 9.21 9.25 3.30 3.44 3.57 3.59มาตรฐาน ศ 1.2 2.50 0.60 0.70 0.73 0.73 1.07 1.12 1.14 1.14มาตรฐาน ศ 2.1 20.00 5.57 5.93 5.46 5.47 3.12 3.23 3.18 3.19มาตรฐาน ศ 2.2 5.00 1.12 1.03 1.07 1.08 1.57 1.42 1.44 1.44มาตรฐาน ศ 3.1 17.50 7.09 7.50 7.44 7.45 2.96 3.25 3.31 3.33มาตรฐาน ศ 3.2 7.50 3.23 3.23 3.16 3.16 1.60 1.54 1.56 1.57บบรณาการ 25.00 4.82 6.23 5.82 5.82 4.00 4.52 4.55 4.57 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24
 8. 8. หนนา 8/8 รายงานผลการทดสอบระดดบชาตตขดขนพพขนฐาน (O-NET) ชชวงชดขนททท 3 (มดธยมศศกษาปปทท 3) ปปการศศกษา 2552 ฉบดบททท 2 - คชาสถตตตระดดบโรงเรทยนแยกตามมาตรฐานการเรทยนรรรรหดสโรงเรทยน 1072022008 ชพทอโรงเรทยน สระกระโจมโสภณพตทยาสดงกดด สสานดกงานคณะกรรมการการศศกษาขดขนพพขนฐาน จดงหวดด สสพรรณบสรทวตชา : การงานอาชทพและเทคโนโลยท (98) จสานวนผรรเขราสอบ คะแนนสรงสสด คะแนนตทสาสสด คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบน มดธยฐาน ฐานนตยม มาตรฐานระดดบโรงเรรยน 109 72.22 11.11 35.32 12.56 33.33 25.00ระดดบจดงหวดด 9,478 77.78 0.00 34.76 12.50 33.33 27.78ระดดบสดงกดด 617,936 88.89 0.00 33.82 12.17 33.33 27.78ระดดบประเทศ 794,331 91.67 0.00 33.86 12.29 33.33 27.78 คชาสถตตต คะแนนเฉลททย สชวนเบททยงเบนมาตรฐาน มาตรฐานการเรทยนรรร คะแนนเตตม ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ ระดดบ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศ โรงเรทยน จดงหวดด สดงกดด ประเทศมาตรฐาน ง 1.1 41.67 18.75 17.80 17.51 17.47 5.88 5.88 5.92 5.95มาตรฐาน ง 2.1 11.11 3.94 4.31 4.61 4.58 2.38 2.60 2.74 2.73มาตรฐาน ง 3.1 8.33 3.35 3.95 3.95 3.98 2.22 2.34 2.34 2.34มาตรฐาน ง 4.1 38.89 9.19 8.62 7.66 7.75 8.25 7.69 7.21 7.27 วดนทรท 21/08/2011 07:40:24

×