Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR dan KSSR

35,604 views

Published on

Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR dan KSSR

 1. 1. JABATAN ILMU PENDIDIKANEDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA * EDU 3101 FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA Soalan 8 : Pembentukan dan Pelaksanaan KBSR dan KSSR 1
 2. 2. JABATAN ILMU PENDIDIKANEDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : AHMAD SHAMYROOL BIN AZLAN : MOHAMMAD AZHAR BIN RASLI : MOHAMMAD QAIRUL NAIM MOHAMAD ISA : MUHAMAD AMIRUL SYAFIQ BIN MD YUSUF PENSYARAH PEMBIMBING : PN. HAJAH MAHANEE BINTI MAHMOOD 2
 3. 3. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAKurikulumKBSR dan KSSR Pembelajaran Soalan 8 (a) :MenyeronokkanWawasan 2020 Membanding beza antara Perubahankurikulum Sekolah Rendah teori pembinaan kurikulum Soalan Kuiz berdasarkan model objektif dan model proses 3
 4. 4. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA DEFINISI KURIKULUM Kurikulum Frank Bobbit (1961) buku Dari segi sejarah berasal Kamus dewan The curriculum daripada perkataan latin kurikulum membawa menghuraikan kurikulum yang merujuk kepada „laluan KBSR dan KSSR erti bidang pelajaran sebagai pengalaman yang satu pertandingan di sekolah. tidak terarah dan terarah Pembelajaran tertumpu kepada Menyeronokkan perkembangan individu Buku Laporan JK Kabinet atau siri latihan (1979): DEFINISI Wawasan 2020 pengalaman langsung Kurikulum ditakrifkan sbg secara sedar digunakann KURIKULUM segala rancangan oleh pihakasekolah untuk yang dikendalikan oleh Perubahan kurikulum Sekolah melengkapkan dan sesebuah sekolah atau Rendah menyempurnakannya institusi pelajaran untuk mencapai matlamat Soalan pendidikan. Kerr (1968) mendefinasikan Kuiz kurikulum sebagai “semua jenis Mengikut Pusat Perkemb. Kurikulum: pembelajaran yang dirancang Kurikulum - semua kegiatan yang melibatkan dan di pandu oleh sekolah sama kanak2 di bawah naungan sekolah. Ini meliputi : ada dalam kumpulan atau I. Apakah yg dipelajari oleh murid? secara individu didalam atau di II. Bagaimana mereka mempelajarinya? luar sekolah 4III. Bagaimana guru membantu?
 5. 5. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA DEFINISI KURIKULUM Kurikulum B.O. Smith, W.D. Stanley dan J.H.Shores Takrifan KBSR dan KSSR dalam buku “ kurikulum Fundamental of berasaskan K.Egan dalam Pembelajaran Menyeronokkan Curriculum rancangan bukunya “ What is Development “ (1957) bidang mentakrifkan kurikulum curriculum “(1978) :- pendidikan kurikulum – isi Wawasan 2020 sebagai pengalaman yang dirancang dan kandungan untuk Perubahan ditawarkan kepda dipelajari dan kurikulum Sekolah murid-murid dibawah diperkembangkan Rendah bimbingan sekolah. melalui pedagogi. Soalan Kuiz J.G. Saylor dan W.M Alexander dalam buku “Plannning Curriculum for School”(1974) mentafsirkan kurikulum sebagai rancangan yang menyediakan semua peluang pembelajaran dengan tujuan memperolehi maklumat dan objektif pendidikan di bawah 5 bimbingan sekolah.
 6. 6. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FAKTOR PERUBAHAN KURIKULUM Kurikulum Faktor-faktor Faktor keperluan KBSR dan KSSR luaran dimana murid-murid di keperluan sistem Faktor autonomi mana sekolah perlu Pembelajaran pendidikan semasa guru iaitu guru memenuhi semua Menyeronokkan dan perubahan- diberikan lebih keperluan mereka perubahan yang seperti keperluan kuasa untuk Wawasan 2020 berlaku dalam asas(makan,bernafas sistem sejagat menetukan ,membesar), Perubahan seperti ledakan pendekatan keselamatan, kasih kurikulum Sekolah Rendah teknologi dalam proses p&p sayang dan maklumat dan kesempurnaan Soalan Kuiz globalisasi. kendiri „Kurikulum perlu sentiasa diperkukuhkan supaya menepati kehendak dunia tanpa mengetepikan keunikan sejarah dan kepelbagaian kaum serta agama.‟ 6 Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, 14 Jun 2005
 7. 7. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KONSEP KURIKULUM Kurikulum Pengalaman-pengalaman KBSR dan KSSR pembelajaran Pembelajaran Menyeronokkan Hasil pembelajaran yang diigini Wawasan 2020 KONSEP Perubahan KURIKULUM Mencapai matlamat pendidikan kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Rancangan (didokumenkan) untuk membimbing pembelajaran di sekolah 7
 8. 8. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA JENIS KURIKULUM Kurikulum B KBSR dan KSSR A Kurikulum Rasmi/Kurikulum Kurikulum Ideal(Ideal Curriculum) Nyata(Manifest Curriculum) iaitu satu kurikulum yang digubal iaitu dibuat oleh pakar-pakar Pembelajaran dan dibentuk berlandaskan teori- kurikulum di Kementerian Menyeronokkan Pendidikan Malaysia. Dua contoh teori ilmu pendidikan. Mengandungi komponen-komponen seperti: kurikulum rasmi di Malaysia: Wawasan 2020 matlamat dan tujuan kurikulum, KBSR dan KBSM. sukatan pelajaran dan huraiannya mengandungi aspek-aspek yg bahan-bahan pelajaran(termasuk berikut: ilmu pengetahuan dan Perubahan buku panduan guru) kemahiran ,nilai-nilai norma kurikulum Sekolah Rendah unsur-unsur kebudayaan Soalan Kuiz C Kurikulum Formal iaitu merangkumi kurikulum akademik yang dilaksanakan melalui kurikulum pengajaran dan kurikulum operasi. Kurikulum pengajaran: kurikulum formal mengikut pentafsiran guru sendiri. 8
 9. 9. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA JENIS KURIKULUM Kurikulum KURIKULUM TIDAK FORMAL KURIKULUM RASMI KBSR dan KSSR ( Kurikulum Terlindung / Tersembunyi ) ( dikenali sebagai kurikulum ideal ) Meliputi segala pengalaman yang dipelajari dirancang oleh pakar-pakar pendidikan berasaskan Pembelajaran secara tidak formal seperti penerapan nilai2 kehendak negara dan aspirasi masyarakat. Menyeronokkan murni melalui tingkahlaku guru, peraturan sekolah, aktiviti bahasa dan budaya sekolah KOKURIKULUM KURIKULUM FORMAL SEKOLAH Wawasan 2020 mengandungi segala isi pengajaran dan (Aktiviti luar bilik darjah) pembelajaran dalam bilik darjah Perubahan persatuan, kelab, permainan kurikulum Sekolah dan unit beruniform Rendah KURIKULUM KURIKULUM Soalan PENGAJARAN PELAKSANAAN Kuiz (ikut tafsiran guru) (OPERATIONAL) (benar2 dilaksana dalam p&P) KURIKULUM PENGALAMAN Segala pengalaman yang diperolehi daripada pelaksanaan kurikulum 9 formal, ko-kurikulum dan kurikulum tidak formal
 10. 10. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TEORI DAN MODEL PEMBINAAN KURIKULUM Kurikulum @ satu set andaian dari mana suatu set . peraturan boleh diasaskan secara logikal. KBSR dan KSSR Pembelajaran @ suatu penerangan yang terurus untuk suatu Menyeronokkan set peristiwa atau fenomena yang diperhatikan yang memerlukan penerangan Wawasan 2020 Perubahan kurikulum Sekolah MODEL Rendah keperluan teori berkenaan pengajaran dan pembelajaran dan Soalan Kuiz juga menggariskan pendekatan, MODEL MODEL kaedah dan prosedur untuk TABA TYLER implementasi dan penilaian MODEL STENHOUSE 10
 11. 11. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TOKOH2 MODEL KURIKULUM Kurikulum Ralph Tyler (1949) “Curriculum is a functioning instrument of education” KBSR dan KSSR “Kurikulum adalah alat berfungsi untuk pendidikan” Pembelajaran Menyeronokkan Wawasan 2020 Hilda Taba (1966) “Curriculum is a plan for leearning” Perubahan kurikulum Sekolah “Kurikulum adalah suatu pelan bagi pembelajaran” Rendah Soalan Kuiz Stenhouse (1975) “Curriculum is a particular form of specification about the practice of teaching” “Kurikulum adalah suatu bentuk spesifikasi mengenai amalan pengajaran” 11
 12. 12. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL MODEL OBJEKTIF MODEL PROSES Kurikulum MODEL ASPEK TYLER TABA STENHOUSE Ralph Tyler (1949) Hilda Taba (1966) KBSR dan KSSR Aspek yang Ditentukan Cubaan Pembelajaran berkaitan : berdasarkan penyamapaian Menyeronokkan 1. Perkembangan falsafah prinsip-prinsip tingkah laku pragmatism yang dan ciri-ciri Wawasan 2020 kendiri pelajar mengandungi pendidikan dalam 2. Isi kandungan logik satu bentuk Perubahan Objektif mata pelajaran penyelesaian terbuka untuk kurikulum Sekolah Pelajaran yang masalah melalui penilitian kritis Rendah beroperasi aktiviti inkuiri- dan boleh dengan tingkah penemuan diterjemahkan Soalan Kuiz laku pelajar kepada bentuk Selaras dengan praktikal keperluan murid yang telah dikenalpasti 12
 13. 13. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL MODEL OBJEKTIF MODEL PROSES Kurikulum MODEL ASPEK TYLER TABA STENHOUSE Ralph Tyler (1949) Hilda Taba (1966) KBSR dan KSSR Pengalaman Kandungan Model kurikulum Pembelajaran pendidikan seelok-eloknya : dikatakan satu Menyeronokkan seharusnya • Berpadanan mempunyai bersifat : dengan objektif mempunyai ciri- Wawasan 2020 1. Spesifik • Bersifat relevan ciri berikut : 2. Bersifat • Mengutamakan • Aktif Perubahan Kandungan eksplisit penyusunan • Dinamik kurikulum Sekolah 3. Boleh diukur bahan-bahan • Bukan sesuatu Rendah 4. Berlandaskan pengajaran yang berbentuk falsafah dalam proses fizikal Soalan Kuiz pendidikan P&P • Melibatkan 5. Berdasarkan interaksi antara pengetahuan guru, murid dan sedia ada ilmu yang murid disampaikan 13
 14. 14. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL MODEL OBJEKTIF MODEL PROSES Kurikulum MODEL ASPEK TYLER TABA STENHOUSE Ralph Tyler (1949) Hilda Taba (1966) KBSR dan KSSR Melibatkan Pertimbangan Penyampaian Pembelajaran pemilihan isi diberi kepada : kandungan oleh Menyeronokkan kandungan dan • Berperingkat para pendidik pengalaman (senang kepada kepada sasaran Wawasan 2020 pembelajaran kompleks, masing-masing (aktiviti) yang daripada konkrit dalam situasi Perubahan Pengurusan sejajar dengan kepada abstrak) pendidikan kurikulum Sekolah tujuan pendidikan • Tahap tertentu Rendah kematangan murid Soalan Kuiz • Minat murid • Kebolehan murid • Tahap pencapaian murid 14
 15. 15. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL MODEL OBJEKTIF MODEL PROSES Kurikulum MODEL ASPEK TYLER TABA STENHOUSE Ralph Tyler (1949) Hilda Taba (1966) KBSR dan KSSR Pertimbangan Perhatian diberi Perlu penyediaan Pembelajaran diberi kepada : kepada : asas untuk Menyeronokkan • Bentuk yang • Tujuan merancang bersifat (pemulihan, sesuatu kursus, Wawasan 2020 formatif & pengayaan) mengkaji secara sumatif • Bentuk emperikal dan Perubahan Penilaian • Model penilaian (formatif & mempertimbangk kurikulum Sekolah yang digunakan sumatif) an alasan secara Rendah • Jenis instrumen • Jenis instrumen praktikal untuk mengutip (ujian bertulis, Soalan Kuiz data (temubual, lisan, temubual, pemerhatian, pemerhatian) analisis portfolio) 15
 16. 16. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA MODEL MODEL OBJEKTIF MODEL PROSES Kurikulum MODEL ASPEK TYLER TABA STENHOUSE Ralph Tyler Hilda Taba KBSR dan KSSR (1949) (1966) Pembelajaran Menyeronokkan • Bersifat sistematik Melihat kurikulum sebagai • Objektif pengajaran yang penyampaian kandungan Wawasan 2020 Kebaikan ingin dicapai digariskan oleh para pendidik dengan jelas kepada sasaran masing- masing dalam situasi Perubahan kurikulum Sekolah pendidikan tertentu Rendah Dapat menggalakkan interaksi bersama murid Soalan Kuiz 16
 17. 17. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAKurikulumKBSR dan KSSR PembelajaranMenyeronokkan Soalan 8 (b) :Wawasan 2020 Perubahan Membanding beza antarakurikulum Sekolah Rendah KBSR dan KSSR Soalan Kuiz 17
 18. 18. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Kurikulum ASPEK KBSR KSSR Reka bentuk  Komunikasi  Komunikasi KBSR dan KSSR kurikulum  Manusia dan alam  Kerohanian, sikap berasaskan sekeliling dan nilai Pembelajaran  Perkembang diri  Kemanusiaan, Menyeronokkan Individu  Perkembangan fizikal dan estetika Wawasan 2020  Sains dan teknologi  Ketrampilan diri Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Bahan kurikulum Sukataan pelajaran Dokumen Standard Soalan Kurikulum Kuiz Reka bentuk Linear Modular kurikulum 18
 19. 19. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Kurikulum ASPEK KBSR KSSR Organisasi Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) Tahap I (Tahun 1,2 dan 3) KBSR dan KSSR kurikulum Mata pelajaran Teras, Wajib dan Modul Teras Asas, Modul Teras Pembelajaran Tambahan tema dan modul Elektif. Menyeronokkan Wawasan 2020 Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Tahap II (tahun 4, 5 dan 6) Mata pelajaran Teras, Wajib dan Mata pelajaraan Teras dan Elektif Perubahan kurikulum Sekolah Tambahan Rendah Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis Kreativiti dan inovasi, Soalan dan Kreatif keusahawanan serta teknologi Kuiz Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. Fokus 3M (Membaca, menulis dan 4M (Membaca, menulis, mengira mengira) 19 dan menaakul)
 20. 20. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR Kurikulum ASPEK KBSR KSSR Pedagogi  Kemahiran Berfikir dalam P&P  Penegasan dan  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai penekanan kepada KBSR dan KSSR Dalam P&P pendekatan berikut:  Penggunaan TMK  Kemahiran Berfikir dalam Pembelajaran  Pengajaran Berasaskan Kajian P&P Menyeronokkan Masa Depan  Aplikasi Kecerdasan  Pembelajaran Secara Pelbagai Dalam P&P Wawasan 2020 Konstruktivisme  Penggunaan TMK  Pembelajaran Secara  Pengajaran Berasaskan Perubahan Kontekstual Kajian Masa Depan kurikulum Sekolah Rendah  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Secara  Pembelajaran Masteri Konstruktivisme Soalan  Belajar Cara Belajar  Pembelajaran Secara Kuiz Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri 20
 21. 21. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAKurikulumKBSR dan KSSR Pembelajaran Soalan 8 (c) :MenyeronokkanWawasan 2020 Memberi penjelasan Perubahankurikulum Sekolah Rendah tentang pembelajaran yang Soalan Kuiz menyeronokkan berserta contoh-contoh yang sesuai 21
 22. 22. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA DEFINISI PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum * Pembelajaran ditakrifkan sebagai sebagai suatuKBSR dan KSSR proses yang menyatukan kognitif, emosional, persekitaran pengaruh dan pengalaman untuk PembelajaranMenyeronokkan mendapatkan, meningkatkan atau membuat perubahan dalam pengetahuan, kemahiran, nilai danWawasan 2020 pandangan dunia seseorang individu. Perubahan (Illeris, 2000; Ormorod, 1995)kurikulum Sekolah Rendah Soalan * Secara amnya, seronok beerti perasaan yang Kuiz gembira ketika melakukan sesuatu 22
 23. 23. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CIRI-CIRI PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum CIRI-CIRI PEMBELAJARANKBSR dan KSSR YANG MENYERONOKKAN PembelajaranMenyeronokkan Pelajar tertarik memberikan Berjaya meningkatkanWawasan 2020 tumpuan sepenuhnya dalam pencapaian murid-murid proses P&P Perubahankurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Dapat meningkatkan kemahiran berfikir secara Meningkatkan sikap aktif kritis dan kreatif murid- dan menyingkirkan sifat murid dalam proses P&P dan pasif murid mencungkil kebolehan murid 23
 24. 24. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FAKTOR-FAKTOR P&P MENYERONOKKANKurikulum Suasana bilik darjah tahap kebersihan danKBSR dan KSSR yang selesa keindahan bilik darjah PembelajaranMenyeronokkanWawasan 2020 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAJARAN Perubahan DAN PEMBELAJARANkurikulum Sekolah Rendah YANG MENYERONOKKAN Soalan Kuiz Keadaan pengudaraan dan cahaya Mook Soon Sang 24 (2008), Murid dan Alam Belajar
 25. 25. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum Pengunaan PermainanKBSR dan KSSR grafik dalam dalam pembelajaran pembelajaran PembelajaranMenyeronokkanWawasan 2020 CONTOH-CONTOH PEMBELAJARAN YANG Perubahan MENYERONOKKANkurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz Lakonan murid dalam pembelajaran 25
 26. 26. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum Penggunaan GrafikKBSR dan KSSR  persembahan imej yang tidak bergerak seperti gambar PembelajaranMenyeronokkan  Dapat membantu dalam pembelajaran dengan lebih berkesan, menjimatkan masa dan dapat menarik perhatian pelajar.Wawasan 2020 Perubahankurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz 26
 27. 27. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum Permainan dalam pembelajaranKBSR dan KSSR PembelajaranMenyeronokkan Bermain adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi aspek fizikal, intelek, sosial dan emosi.Wawasan 2020 Kebiasaanya dilakukan setelah guru mengajarkan sesuatu mata Perubahankurikulum Sekolah pelajaran dengan cara teori dan pelajar akan mengaplikasikannya Rendah dalam permainan Soalan Antara contoh permainan dalam pembelajaran ialah kuiz, Kuiz penyelesaian masalah dan suaikan . 27
 28. 28. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum Pengunaan VideoKBSR dan KSSR Video (Teks, gambar dan suara) lebih berkesan dalam proses PembelajaranMenyeronokkan pengajaran dan pembelajaran kerana dapat menarik perhatian muridWawasan 2020 Teknik Lakonan dan Drama Perubahankurikulum Sekolah Rendah  Kajian dilakukan oleh Faziah Sulaiman (1980) mendapati bahawa Soalan pelaksanaan teknik drama dalam pedagogi Bahasa Melayu mampu Kuiz mencapai objektif program Bahasa Melayu  Untuk murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan mengguna bahasa yang sesuai dalam pelbagai bentuk perhubungan 28
 29. 29. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulum Bahan Bantu MengajarKBSR dan KSSR Pembelajaran  Bahan bantu mengajar merupakan alatan yang digunakan olehMenyeronokkan guru dalam proses P&PWawasan 2020  Bahan Bantu Mengajar dapat menarik minat murid-murid Perubahankurikulum Sekolah terhadap sesuatu pengajaran yang sedang berlangsung didalam Rendah bilik darjah Soalan Kuiz  Bahan bantu mengajar ini juga dapat memudahkan kerja guru mencapai matlamat pengajaran dengan cepat 29
 30. 30. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CONTOH PEMBELAJARAN YANG MENYERONOKKANKurikulumKBSR dan KSSR PembelajaranMenyeronokkanWawasan 2020 Perubahankurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz 30
 31. 31. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAKurikulumKBSR dan KSSR Soalan 8 (d) : PembelajaranMenyeronokkan Membuat penulisan refleksiWawasan 2020 Perubahan mengenai pelaksanaankurikulum Sekolah Rendah KBSR dan KSSR ke arah Soalan Kuiz pencapaian matlamat wawasan 2020 31
 32. 32. WAWASAN 2020 32
 33. 33. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANKurikulum * Tranformasi pendidikan kian galak dilaksanakanKBSR dan KSSR demi mencapai wawasan 2020. Pembelajaran * Pelaksanaan demi pelaksanaan telah dilakukanMenyeronokkan bermula era awal merdeka sehingga kini.Wawasan 2020 * Wujud pelbagai impak positif hasil pelaksanaan KBSR dan KSSR yang merupakan salah satu batu Perubahankurikulum Sekolah loncatan bagi merealisasikan Wawasan 2020. Rendah Soalan Kuiz 33
 34. 34. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA WAWASAN 2020Kurikulum - Satu konsep yang telah dibentangkan olehKBSR dan KSSR mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr Mahathir di Mesyuarat Majlis Prdagangan PembelajaranMenyeronokkan Malaysia pada 28 februari 1991Wawasan 2020 - Beliau menegaskan matlamat pembangunan negara ialah menjadikan Malaysia “…sebagai Perubahankurikulum Sekolah sebuah negara industri” dan “...pembentukan Rendah sebuah negara malaysia yang benar-benar maju Soalan menjelang tahun 2020... menurut acuan kita Kuiz sendiri ...” (Tun Dr Mahathir Mohamad) - Kemajuan yang dimaksudkan meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan sektor kebudayaan 34
 35. 35. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN PERTAMAKurikulumKBSR dan KSSR Mewujudkan sebuah negara yang bersatu Pembelajaran yang mempunyai matlamat yang dikongsiMenyeronokkan bersama iaitu sebuah negara yang aman,Wawasan 2020 berintegrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, bekerjasama Perubahankurikulum Sekolah sepenuhnya, secara adil dan didokong oleh satu bangsa malaysia yang mempunyai Rendah Soalan Kuiz kesetiaan politik dan dedikasi kepada negara 35
 36. 36. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSRKurikulumKBSR dan KSSR * Perpaduan dapat dieratkan * Dapat menjadikan taraf pendidikan setaraf dengan PembelajaranMenyeronokkan pendidikan peringkat globalWawasan 2020 * Pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran Perubahankurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz 36
 37. 37. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KEDUAKurikulum Mewujudkan sebuah masyarakat yangKBSR dan KSSR berjiwa bebas, tenteram dan maju, dengan PembelajaranMenyeronokkan keyakinan akan keupayaan sendiri, berbangga dengan apa yang ada, denganWawasan 2020 apa yang telah dicapai, cukup gagah Perubahan menghadapi pelbagai masalah. Masyarakatkurikulum Sekolah Rendah Malaysia ini mesti dapat dikenali melalui Soalan usaha mencapai kecemerlangan, amat Kuiz sedar akan semua potensinya, tidak mengalah kepada sesiapa, dan dihormati oleh rakyat negara lain. 37
 38. 38. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSRKurikulum Perkembangan individu secara menyeluruhKBSR dan KSSR Selain daripada prinsip pendekatan bersepadu, KBSR PembelajaranMenyeronokkan juga berpegang kepada prinsip perkembanganWawasan 2020 individu secara menyeluruh. Semua mata pelajaran Perubahan memainkan intelek murid bagi memenuhi keperluankurikulum Sekolah Rendah jasmani, emosi, rohani, dan intelek murid. Prinsip ini Soalan Kuiz amat bersesuaian dengan cabaran kedua di dalam Wawasan 2020 38
 39. 39. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KEEMPATKurikulumKBSR dan KSSR Mewujudkan masyarakat yang PembelajaranMenyeronokkanWawasan 2020 bermoral dan beretika, kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan Perubahankurikulum Sekolah Rendah dan didorong oleh tahap etika Soalan yang tinggi. Kuiz 39
 40. 40. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSRKurikulum Misi Nasional memberikan penekanan utama kepadaKBSR dan KSSR pembangunan modal insan “Minda Kelas Pertama” dan dibina PembelajaranMenyeronokkan sebagai batu loncatan ke status negara maju. Modal insanWawasan 2020 merujuk kepada penghasilan para remaja. Oleh itu, bagi Perubahan memastikan modal insan itu mempunyai kualiti, pendidikankurikulum Sekolah Rendah yang berterusan seawal kanak-kanak hingga ke menara gading Soalan Kuiz amat diperlukan. Hal ini demikian kerana, golongan inilah yang akan lahir melalui pelaksanaan KSSR ini agar sejajar dengan cabaran wawasan 2020 40
 41. 41. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KEENAMKurikulumKBSR dan KSSR Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif, masyarakat yang mempunyai PembelajaranMenyeronokkan daya perubahan tinggi dan memandangWawasan 2020 ke hadapan yang bukan sahaja menjadi Perubahankurikulum Sekolah pengguna teknologi tetapi juga Rendah penyumbang kepada tamadun saintifik Soalan dan teknologi masa depan. Kuiz 41
 42. 42. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSRKurikulum Tiga elemen nilai tambah telah diperkenalkan dalam KSSR iaituKBSR dan KSSR elemen kreatif dan inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat Pembelajaran dan komunikasi (ICT) yang bertujuan memenuhi keperluan muridMenyeronokkan dalam membangunkan modal insan yang holistik,Wawasan 2020 berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, Perubahan berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia. Elemen nilaikurikulum Sekolah Rendah tambah yang diperkenakan di dalam KSSR ini antara lain adalah Soalan langkah pertama kementerian membentuk modal insan yang Kuiz berpontensi untuk merealisasikan dasar-dasar negara seperti Wawasan 2020, sejajar dengan cabaran keenam wawasan 2020. 42
 43. 43. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA CABARAN KETUJUHKurikulumKBSR dan KSSR Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi, iaitu satu PembelajaranMenyeronokkan sistem sosial yang mana kepentinganWawasan 2020 masyarakat adalah lebih utama daripada Perubahankurikulum Sekolah diri sendiri, yang mana kebajikan insan Rendah tidak akan berkisar kepada orang Soalan perseorangan tetapi disekeliling sistem Kuiz keluarga yang kukuh. 43
 44. 44. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSRKurikulum Sifat penyayang perlu dipupuk dan diperkembangkanKBSR dan KSSR dalam perkhidmatan pendidikan dimana ia selaras dengan cabaran Wawasan 2020 untuk melahirkan masyarakat Pembelajaran penyayang. Matlamat ini tidak akan tercapai jika usahaMenyeronokkan ini tidak dilakukan oleh semua pihak, lebih-lebih lagiWawasan 2020 sekolah dan rumah tangga. Cabaran ini merupakan cabaran strategik yang ketujuh. Perubahankurikulum Sekolah Rendah * Sekolah merupakan satu bentuk keluarga yang besar. Soalan Kebahagian keluarga sekolah bergantung kepada kasih Kuiz sayang. Sesungguhnya kasih sayang adalah fitrah dalam diri manusia dan ia adalah tenaga pengikat yang kuat sesama manusia. 44
 45. 45. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KESIMPULAN PELAKSANAAN KBSR DAN KSSRKurikulum * Perpaduan dapat dieratkanKBSR dan KSSR * Dapat menjadikan taraf pendidikan setaraf dengan pendidikan peringkat global PembelajaranMenyeronokkan * Pelajar juga dikehendaki mengaplikasikan kemahiran berfikir dalam proses P&P.Wawasan 2020 * Transformasi KSSR banyak mendatangkan impak yang Perubahan positif dalam melahirkan generasi baru yang berupayakurikulum Sekolah Rendah merealisasikan Wawasan 2020. Soalan * KSSR berupaya meningkatkan kualiti pendidikan rendah Kuiz agar lebih relevan dengan cabaran masa kini. * Guru memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan P&P yang berkesan. 45
 46. 46. JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIAKurikulumKBSR dan KSSR Pembelajaran Soalan 8 (e) :MenyeronokkanWawasan 2020 Membincangkan perubahan Perubahankurikulum Sekolah Rendah terkini dalam kurikulum Soalan Kuiz Sekolah Rendah 46
 47. 47. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PERUBAHAN KURIKULUM TERKINI Kurikulum KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan KURIKULUM Wawasan 2020 SEKOLAH Perubahan RENDAH kurikulum Sekolah Rendah Soalan Kuiz LINUS KSSR 47
 48. 48. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KBSR Kurikulum • meningkatkan tahap literasi murid-murid & kemahiran kognitif KBSR dan KSSR • Matlamat penubuhannya pula ialah pendidikan yang seimbang dan berlandaskan prinsip-prinsip dalam FPK Pembelajaran • Objektifnya murid boleh membaca, menullis dan mengira (3M) Menyeronokkan Wawasan 2020 KOMPONEN KBSR Perubahan kurikulum Sekolah Rendah Komunikasi Kemahiran Komponen individu persekitaran Soalan kemahiran asas Kuiz (3M) membaca, seni, reakreasi, pendidikan rohani, menulis dan muzik dan nilai humanistik mengira jasmani 48
 49. 49. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PRINSIP-PRINSIP KBSR Kurikulum Aktiviti P&P Memberangsang KBSR dan KSSR Kanak-kanak mesti menarik pembelajaran terima dan berkesan Pembelajaran pengetahuan Menyeronokkan secara langsung Wawasan 2020 Prinsip2 Perubahan KBSR berinteraksi kurikulum Sekolah Rendah Penglibatan aktif murid Soalan Kuiz Kesepaduan Menggalakkan murid berfikir penilaian dalam secara kritis dan kreatif pembelajaran 49
 50. 50. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA KSSR Kurikulum • Diperkenalkan pada14 Mei 2009 KBSR dan KSSR • Dilaksanakan merangkumi 2 tahap Pembelajaran Menyeronokkan • Tranformasi ini bagi menunujukkan usaha menyusun dan penambahbaikan kurikulum Wawasan 2020 yang sedia ada supaya menjadi lebih baik Perubahan kurikulum Sekolah • Berteraskan 6 tunjang iaitu komunikasi, Rendah kerohanian, kemanusiaan, perkembangan Soalan fizikal dan estetika Kuiz • Menekankan insan yang seimbang dari segi pemikiran yang kreatif, kritis dan inovatif 50
 51. 51. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA TAHAP-TAHAP KSSR Kurikulum TAHAP-TAHAP KSSR KBSR dan KSSR Pembelajaran Menyeronokkan TAHAP 1 TAHAP 2 Wawasan 2020 (Tahun 1,2,3) (Tahun 4,5,6) 4M, Kemahiran Asas • pengukuhan dan aplikasi kemahiran 4M Perubahan ICT, perkembangan kurikulum Sekolah fizikal, koginitif • menguasai kemahiran yang lebih kompleks, Rendah sikap dan nilai perkembangan fizikal kognitif dan nilai murni Soalan Kuiz •Elemen-elemen tambahan pula ialah kreativiti dan inovasi keusahawanan 51
 52. 52. . JABATAN ILMU PENDIDIKAN EDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA PROGRAM LINUS Kurikulum  Memastikan semua murid Tahap 1 sekolah rendah menguasai asas literasi dan numerasi KBSR dan KSSR Pembelajaran  Digubal untuk murid-murid yang belum menguasai Menyeronokkan kemahiran 3M dengan baik walaupun telah melaksankan pelbagai program pemulihan Wawasan 2020 Perubahan  Definisi Numerasi - kebolehan melakukan operasi asas dan kurikulum Sekolah Rendah memahami idea matematik yang mudah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan Soalan Kuiz  Definisi Literasi - kebolehan membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harian 52
 53. 53. JABATAN ILMU PENDIDIKANEDU 3101 : FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA *Terima kasih 53

×