Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำส ง อบรม Ict (1)

111

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

คำส ง อบรม Ict (1)

  1. 1. คำสั่งเครือข่ำยนำแกนำคู่ ที่ 7 / 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำสื่อและ จัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ........................................................................................ ด้วย เครือข่ายนาแกนาคู่ ได้ดาเนินการจัดอบรม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการพัฒนา สื่อและจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) ในระหว่างวันที่ 15 – 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ สานักงานเครือข่ายนาแกนาคู่ (ห้องศูนย์รวมสื่อ ICT/ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราช- กิจเจริญ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ดังนี้ 1.คณะกรรมกำรอำนวยกำร 1.1 นายฉลอง สูญราช ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาป่งคอง ประธานกรรมการ 1.2 นายพรศักดิ์ แสนมิตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย รองประธาน 1.3 นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 1.4 นายปรีชา ศรีพยอม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาคู่ กรรมการ 1.5 นายศิริศักดิ วรวัฒนธรรม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหอยคาอ้อม กรรมการ 1.6 นายอนุลักษณ์ เครือคา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้อนแหนฯ กรรมการ 1.7 นายสมหวัง ยตะโคตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าบ่อ กรรมการ 1.8 นายสงวนศักดิ์ บัวสาย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯ กรรมการ 1.9 นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 1.10 นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 1.11 นายสัญญา สิทธิเสนา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง กรรมการและเลขานุการ หน้ำที่ อานวยความสะดวก ประสานงาน เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาในการดาเนินงานให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย 2.คณะกรรมกำรดำเนินงำน และวิทยำกร 2.1 นายชูทรัพย์ ตงศิริ ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ ประธานกรรมการ 2.2 นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ รองประธานกรรมการ 2.3 นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ
  2. 2. 2.4 นางญาณี ไชยวงศา ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 2.5 นางสาวรัชณีวรรณ ศิริพรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 2.6 นางสาวทัศวรรณ เขจรรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 2.7 นายณัฐวุฒิ เชื้อดวงผุย ครู บ้านนาป่งคอง กรรมการ 2.8 นายไพบูลย์ ศิริสานต์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหอยคาอ้อม กรรมการ 2.9 นายกิตติพงษ์ วงค์ตาผา ครูโรงเรียนบ้านต้นแหน กรรมการ 2.10 นายศิริพัฒน์ ธงยศ ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย กรรมการ 2.11 นางเพียงพร วงค์คาจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านนาคู่ กรรมการ 2.12 นายวิทวัส รัตนวิรุฬห์ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแขนนาง กรรมการ 2.13 นายคูณสมบัติ นารินรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการและเลขานุการ 2.14 ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล รอดแก้ว จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านนาคู่ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ หน้ำที่ 1. ร่วมประชุมวางแผน ดาเนินการ และจัดทาหลักสูตร ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2558 ณ ศูนย์รวมสื่อ ICT /ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 2. ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดาเนินงาน รับรายงานตัว พิธีกร และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง ศูนย์รวมสื่อICT /ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 3. จัดทาสรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ 3. คณะกรรมกำรจัดสถำนที่ เครื่องเสียง /อุปกรณ์เทคโนโลยี 3.1 นายสงวนศักด์ บัวสาย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาฉันทะฯ ประธานกรรมการ 3.2 นายกานตพล สินพูน ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ รองประธาน 3.3 นางวาริณี มีระหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนแกฯ กรรมการ 3.4 นางสาวศิริลักษ์ ตรีศรี ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 3.5 นายคมกริช หนึ่งคามี พนักงานราชการ กรรมการ 3.6 นางสาวธันยาภรณ์ ตงศิริ พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ หน้ำที่ 1. จัดเตรียมสถานที่ ป้ายโครงการ เครื่องเสียง ระบบ WIFI และอุปกรณ์เทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้อง 2. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
  3. 3. 4. คณะกรรมกำรอำหำรกลำงวัน อำหำรว่ำง 4.1 นายสมหวัง ยตะโคตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าบ่อ ประธานกรรมการ 4.2 นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ รองประธาน 4.3 นางวาริณี มีระหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแก กรรมการ 4.4 นางวรกาย เอกศรี ครู โรงเรียนอนุบาลนาแก กรรมการ 4.5 นางมาลีรัตน์ นารินรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการและเลขานุการ 4.6 นางอารี นามบุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ หน้ำที่ จัดหา อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง ให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในวันอบรม 5. คณะกรรมกำรปฎิคม 5.1 นายพรศักดิ์ แสนมิตร ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ ประธานกรรมการ 5.2 นางสาวมาลาศรี เชื้อดวงผุย รองผู้อานวยการ โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ รองประธาน 5.3 นางสาวเมธาวี บุญคร่า จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านต้นแหน กรรมการ 5.4 นางสาวสัญญาลักษณ์ ไกยะฝ่าย จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหอยคาอ้อม กรรมการ 5.5 นางสาวพันพสา สอดพลอย จนท.ธุรการโรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงฯ กรรมการ/เลขานุการ หน้ำที่ จัดหา และบริการน้าดื่ม เครื่องดื่ม แก่คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณะครู 6. คณะกรรมกำรฝ่ ำยกำรเงิน 6.1 นายสัญญา สิทธิเสนา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแขนนาง ประธานกรรมการ 6.2 นางสาวพรจันทร์ วันวัฒน์สันติกุล รองผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลนาแกฯ รองประธาน 6.3 นางจรรยา วรรณศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลนาแกฯ กรรมการ 6.4 นางสาวรักชนก วงศ์ศรีชา ครู โรงเรียนบ้านนาคู่ กรรมการ/เลขานุการ หน้ำที่ จัดทารายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อราชการ และให้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ลงชื่อ ( นายฉลอง สูญราช ) ประธานเครือข่ายนาแกนาคู่
  4. 4. หมำยเหตุ *แจ้งคุณครูที่เข้ารับการอบรม ทุกท่าน* สิ่งที่ต้องเตรียม 1. ให้มี E-MAIL(อีเมล) ของตนเอง เป็น gmail.com เช่น kmnarin@gmail.com (ต้อง gmail.com เท่านั้น) 2. ให้มีชื่อเรื่อง นวัตกรรมที่จะต้องพัฒนา 1 เรื่อง เช่น กำรพัฒนำบทเรียนออนไลน์ (Online) โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคม (Social Media) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 3. เตรียม ไฟล์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน ดังนี้ 3.1 ไฟล์เนื้อหาที่แปลงไฟล์เป็น pdf 3.2 ไฟล์ภาพนิ่ง 3.3 ไฟล์วีดีโอ 4. ให้นาคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มาในวันอบรมทุกคน 5. ให้ปริ้นคู่มือ ศึกษาล่วงหน้าก่อนวันอบรม และนาติดตัวมาในวันอบรมด้วย …………………………………………………………………………………………………………….. ขอบคุณครับ โทร. 0801923363

×