Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

творча особистість педагога як передумова розвитку творчих можливостей

217 views

Published on

Шведенко Л.О.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

творча особистість педагога як передумова розвитку творчих можливостей

 1. 1. ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ Семінар вихователів ГПД, 17.01.2017, РМК
 2. 2. В складних умовах сучасного життя найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нових ідей, задумів, нових підходів, нових рішень. Під творчістю розуміється діяльність, що породжує дещо якісно нове, що відрізняється унікальністю, неповторністю, оригінальністю. Творчість базується на розвинених мисленні, уяві та інтелекті. Креативність – це творчість, що «не тільки висуває ідеї, а й доводить їх до конкретного практичного результату» (професор І.Милославський). КРЕАТИВНІСТЬ
 3. 3. Творчий учень є дзеркальним відображенням творчого вчителя. У педагога повинна бути активна позиція вчителя-творця, а не вчителя-спостерігача. «Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших» (В.Сухомлинський) Творча особистість педагога є визначним фактором виявлення та розвитку творчих можливостей вихованців.
 4. 4. Пріоритетні якості творчої особистості: • Одна з вищих потреб особистості, яка виявляється в реалізації власних творчих сил і здібностей постійному зростанні та збагаченні власних внутрішніх можливостей, у підвищенні своєї діяльності, в орієнтації на загальнолюдські цінності. Прагнення до самореалізації • Висока зацікавленість справою, якою займається людина, ототожнення себе зі своєю справою, задоволеність нею і постійна готовність удосконалювати справу. Захоплення справою як покликанням • Щира і відверта позиція щодо ставлення до себе та інших, небажання ховатися за умовними ховати свої спрямування, думки і переконання, власні індивідуальні особливості. Аутентичність особистості • Здатність особистості до висловлювання власних суджень, не пристосовуючись до думки інших; самостійність в оцінках. Незалежність щодо суджень
 5. 5. Пріоритетні якості творчої особистості: • Оцінка своїх сил і можливостей адекватна досвіду: вибір цілей та задач, які людина здатна на високому рівні якості, відсутність невиправданої тривожності під час вибору та реалізації Впевненість у власних силах • Здатність до самостійної постановки цілей, а також зміни їх залежно від умов діяльності, вести собою, бути оригінальним і неупередженим під час вирішення проблем, які виникають. Індивідуальність і гнучкість • Постійна увага до адекватності власних дій і вчинків, нетерпимість до недоліків і непродуманих вміння вчитися на помилках, постійний аналіз та осмислення власної діяльності. Критичність і високий ступінь рефлексії • Поєднання зрілої думки з дитячою свіжістю сприйняття. Дитяча сприйнятливість і відкритість у ставленні до нового
 6. 6. Найважливіші риси педагогічної креативності Пошуково- проблемний стиль мислення Специфічні провідні мотиви Творчий інтерес Захопленіс ть творчим процесом Прагнення досягти результату Необхідніс ть реалізуват и себе Проблемне бачення Розвинена творча уява, фантазія Специфічні особисті якості Допитливість Самостійність Цілеспрямова ність Готовність до ризику
 7. 7. Креативно розвинена дитина - це та, яка: ◦ Через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності; ◦ Генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези, намагається відійти від запропонованого шаблона; ◦ Вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю; ◦ Конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не губиться в разі дефіциту інформації, знаходить оригінальні способи розв'язання проблеми; ◦ Характеризується творчою продуктивністю, схильністю реалізувати задумане;
 8. 8. Креативно розвинена дитина - це та, яка: ◦ Підходить до проблеми з різних точок зору, легко переключається з одного класу об'єктів на інший; швидко вдається до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв'язків; користується різними доказами; ◦ Виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до сумнівів; уміє дивуватися; ◦ Має здатність бачити істотне, відокремлювати головне від другорядного, сприймати все комплексно; ◦ Здатна прогнозувати, випереджати, передбачати; ◦ Вирізняється метафоричністю, багатством уяви, вмінням бачити складне у простому, у складному – просте.
 9. 9. Використані джерела: Тарабасова Л.Г., Творча особистість педагога як передумова розвитку творчих можливостей дітей Шмирук Н.І., Розвиток креативного мислення учнів

×