Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Дж.Свіфт "Мандри Гуллівера" Вікторина

15,600 views

Published on

Ілюстративна вікторина-презентація до роману Дж.Свіфта "Мандри Гуллівера"

Published in: Education

Дж.Свіфт "Мандри Гуллівера" Вікторина

 1. 1. Г . за романом пжцїіпіття ї *танппичянївепа ё . 5»? *+/ ;/ . . . . П резентпаціъїіпідготувала -Х иминец; .Амьєчювіїтїтіддд ЄЇШЖЇЗЗЙИРА. Р ь!
 2. 2. І 4 І м» , ъ и . з _-_' А'__ к д. , , _ „ . _- _ д, -. 'І г я» - -- ц ' Л _, т._, а еф. . . _„ `- . _. , „7 . ... -. „.. ._. ._. .,. --. .._ --. т___. ... .. . „. ґ ґ *- . г *г = ' . гаманець 'ъдїдцдч ' РЇ * г. Ч ' ч 'ї ї? »з'*"*`*ї7щ“ Їзйїгїйшітї-РБЛІІ >1п- ` " `" " й . » 'н ` "`_ . ' . . "ЇПЧЧГП*у1Ч1Г7ПЗ-УтЇч-Т; А п-«тг-Гдтуч-. д-чцту-г-тдйА ч. І ' `> . . . ' . І. „ " ' . Д ` ' А `< А' „ььйидіїііёі їдїїджїидёїдд! " У т- .
 3. 3. -; - __ ъ й _ *х й _ гї-тїдтт-т-. у- у 7- -чґ *ч-*тг-чїгїтдтуї-тї-т . ог т. ,ґ.7 -7 "Ї э ц г . ґ „д . т., ' . " 3 * / *ї г! - „- і і" - . с > ` с . ,у І " - ЇЙЇЇЇї“Йй7„ ії ; ї т*ьы, *"7Ї'“щ- ї7є*„ » . їд їеггадзждцзбраева=1зг% їч м» 4 „ їггїпї (к >ґ, ,. є 1 -їґ Ж 1 «бгуадї у1гґррчч -- 1.3.- . .- - . -Тид-тґуяг-т. ._, `4 . ч . ь " < . А „ '
 4. 4. А 3111 0129134 : дим цю! г д ї Черезіёфрабєльну аварію 'а *матчу-титан тпїттж гйїїё: ***/ ч” . ЗЄНПЗОЦЇУ" `? !'д8/?7ТЦ! '?С;7(' 'ХІШПІНСЦЬ . -Ж: :1.„. зч. свіп: . .
 5. 5. з. - в - ги _ . ,.. „.. ..„-. .-_ . т. .. _„. .„. --„. --„---. --. т, .г „п _„. _.-„ а . . = ъ д ' * г г `ЩО 0б1у1е;1сув„ал0;д, д ї: . -пгермєсувгзння Гуллівєгрг: пчї д] т-. їъЛіЛіПуїГіЇЇдґ . „ ' * “ычфґґ А 1 и ”Цчпчєшёкай . А Ї 9 т ц 'ч 1 к Ї і х Х х». - х у . - и. ,ді _ -гц-ч-чцм. г ї г „ г ф вр екс: тії? ??12і-`ї? ?і! і@і1<із, і'4: д* > г397бр'а;71се'ну; а1 іди) сїпр (щії ї* ц `і "Оий ". .:Ї. .„_. _ . ,_. _._ . Ддп _ . ». и „й : ::ріигґдігдєї і
 6. 6. ' ' - 'г 7 . д _' (і: т, ._Ї*-: „„ї Їм. ЇЧЄ 3443? ”А ` 1 г * з: да». ,. . ват, г д ` т ч . .л - 1 М ґ-*тч - т' го- „ 1 д . ( « .1171 « 2 . д' " - * ' , . д. ., . :**<„. „.. * . цдцг У 1
 7. 7. д. : _ З-. . З. . І . . . „чи»ІРЬГСГІСАЬІгрьгьиьіґгьїгїь. РЛНЇГІчІгЬЕУгЕРмЇЬ . 7 . г . . . „ий . . , . ь . вчювіпъ . зі 21 'ЄР “це . Єсгєіідання” с' -Жїлиинєць А ч. ж! .І . і . , м3 Г. _ . ґ т . ч уч- „ „ . . , „ шт „ 1 „ . і “Н, ,ГГ , . . _Ь„ . . П . ц , Ї тис . . . ж. х ка . щ . У як Ї ` , І ц « І 'У “ди, >-` „Х огтгапїи' * І ”ДІ дїрсзг
 8. 8. » . “Ї35%': +***'; *_ґїїґ:4;"; ' 55%? . її „. _ 52* * " "' -- ' _“' " , и д д г-лідїішттёпїъїгдїітєяіїтищщєзоїєоі? 4 „ І їшишкакиіёгєіїін; _ г г 7 Їідїіїїчїїїіііїіібд* чгдгігіа; "4;; ;Їёг1114;д_; : ; : . ' ' , „тдну-г- , А а - . дм-дчгггчц-ггщґ-ч д", 'л и . < - г. „ - . ` . _. ь . ч , _ . р . $ы-ї. 'т *гггч ' я хід . д , ЇД _ = : -ыъзщяагшдкд '
 9. 9. „ . . _ - . .ё ь пиши т! * д н 4/ з, " й' ці- _" -ь , ч ы. . ` ч. 3! „ - іти ї ' Х з. . - й ` А - _ сёі . _ ` ' "ё * ` Ел __` . ..зи- 01 і . Г ` . у . :. . . „д . _і л , Рістшіднитдїбїїд '_ -ц . .. і' х, ,к . __ дд „ІІ Р „гнгїдґёкїхі . ззт-яцддцдд- ; - у г ті? ? о. ; п -* ' І 'ь 92* _ д' 1 г „ РОЗ, дкгватиуяицеьиз: А ; гід* - *, *" *дат-Б о ь . т- ' "ї. д- " ' " Р Ї* о „ре;3сг<: ггаг; ігг чідгппгцвадг Чїзьчинець . -ХЇ; ЇХ. „.вч. сві17:. 3917' д __1
 10. 10. ї; . ' „ ґ ` 1.; ;г___- ддч-„, ._. ..ї. дїїд_дї-дї; `;_. _., .. _г-_ "` , __. ,_- : - "і . г 1.. - й ь * і: ; „ . ї 1 _ м „ _ : ы ї : т ; '* «Гъ--ї мас* ї ` д? А * 4. , ' й ї - д. ; м 1 ' г * с. . ії: ї = рііїбдгїїдтїігудгіііё615: . з? ! іт г ї. »Н * "Т" х__' . Т' 7: . . ги: г* . д '_ % а д1:1;21:ч: .г1і59вт 1м-це.11а;1:<>12;а? -* *г її 4 д бутшятачен її „ г . . Гі; й Їй' . : ' , ,_ І » і , . і її' *й і. !**>; --- д' " *д ґд* ' “"' - ідї " г А ` " Іа. х». *-*'ґ„, * . .*5ї' _дгььвщщшчш: фдєхщБлєсЬусцєу? М _„_`. _ г . - . Ї_' у 4 ч. Ї . ЇЭТЧІ» ґ. :+= ""* Т' 4' . г . „4 ї ” ` ї І" -: * дґ> 1 х - 7`ґ 5_
 11. 11. Лїіё об: =;'2&Ы7*41:: :ї'е*її: ет ї: :: ї: 'ї А ' г ї 7 г * » д 160' вінфнєхощ-цраба д; ; " „ ч- _ , х_. ч4 - » дд. " -7 > _ . _ ї у. и ц. їх к і і: ' ` І 'І. и у ыіїїіііздїу*шЇ-*Їїйийгї НЕЮІУЇЇЇЇЧ *і ' н! й ї й? ? ї . /Г ' АІч "ї ! н , _; ї; -ч , а 'ї іїршёцілуздіти д; “и душ , Руд/ іще - л І и | * в "ґ ї ь Гїрезенгтгацігг* чї-дгбпгувсглсґ -. Х'1:. чигг1сцэ, .»1Ї:1.„. ,є3ч. світ7:. "ї '
 12. 12. „ гЛїіїыш ши . Гуіщщї її; цю' Ї д: „ вїзитбмёдо * Д? 1 ` " А? ”1114 с) ЗЬЇЇЦЦЦ 933 / Шлїіэзгзрд-, А 15715; 2121 01915/ уз и а и 1 о щ? р . ки- „ 30 . . ' ї г , , і ї' „ ' . ._ р . д х о н; . 4 _. -ч П ГТ Ш 53:11.; 3973959 щ: 3:21?! гдїдїё-д: ро Її д „діди з. : раїни І 'ршізе г; * ` ( ї ы Г та ст» ггошіэ 714' його вапцчностп: та : ііиеинки з тієї країть”

×