Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

топографія 2

383 views

Published on

топографія 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

топографія 2

 1. 1. ТопографіяТопографія
 2. 2. Топографія — наука, що вивчає засоби вимірювання місцевості і відображення її на папері у вигляді планів і карт. Військова топографія — розділ топографії, що включає розробку засобів вивчення і розвідки місцевості з метою використання її в бойових умовах.
 3. 3. Місцевість — це частина земної поверхні з усіма її елементами: рельєфом, ґрунтами, водами, рослинністю, шляхами сполучення, сільськогосподарськими і соціаль­но­культурними об'єктами.
 4. 4. Місцевість поділяється: за особливостями рельєфу — на рівнинну, пагорбкувату, горбисту; за ступенем пересічення — на слабкопересічену, середньопересічену, дуже пересічену; за прохідністю — на легкопрохідну, прохідну, важкопрохідну, непрохідну; за умовами спостереження і маскування — на відкри­ту, напіввідкриту, закриту; за природними умовами — на пустельну, степову, лісисту, лісисто­болотисту.
 5. 5. Номенклатура карт ­ схема позначення і нумерації окремих аркушів карт у відповідності з прийнятим справі ням міжнародної карти масштабу 1:1 000 000.
 6. 6. При складанні карт земна поверхня розбивається на шестіградусние зони по довготі і четирехградусние зони по широті.
 7. 7. 6° 4°
 8. 8. N­36
 9. 9. За масштабом карти поділяються на: 1. Великомасштабні ­ до 1:200 000. 2. Середньомасштабні 1:200 000 ­ 1:1 000 000. 3. дрібномасштабні ­ дрібніше 1:1 000 000.
 10. 10. А Б В Г Розбиття аркуша масштабу 1: 1 000 000 на аркуші масштабу 1: 500 000 N­36­Г
 11. 11. I II III IV V VI VII XIII XIX XXX XXXVI Розбиття листа 1:1 000 000 на аркуші масштабу 1:200 000
 12. 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 37 49 61 73 85 97 109 121 133 144 Розбиття листа 1:1000000 на листи масштабу 1:100 000
 13. 13. Листи карт масштабів 1:1 000 000 - 1:10 000 обмежені меридіанами і паралелями, протяг дуг яких залежить від масштабу карти.
 14. 14. Масштаб Число листів на аркуш масштабу Протяг листа Приклад номенклатури аркуша 1:1 000 000 По широте По долготе 1:1 000 000 1 4° 6° N-37 1:500 000 4 2° 3° N-37-A 1:300 000 9 1° 20` 2° IX-N-37 1:200 000 36 40` 1° N-37-XXVI 1:100 000 144 20` 30` N-37-144 1:100 000 1:50 000 4 10` 15` N-37-144-Г 1:25 000 16 5` 7`30`` N-37-144-Г-г 1:10 000 64 2`30`` 3`45`` N-37-144-Г-г-4 1:5 000 256 план 1`15`` 1`52.5`` N-37-144-(256) 1:2 000 2304 план 25`` 37.5`` N-37-144-(256- в)
 15. 15. Топографічні карти складають у рівнокутної поперечної циліндричної проекції К. Ф. Гаусса, обчисленої за елементами еліпсоїда Красовського в прийнятій системі координат, і в Балтійській системі висот.
 16. 16. Номенклатура аркуша карти масштабу 1:25 000 може мати позначення N-36-41-B-a.
 17. 17. Географічні координатиГеографічні координати Координатами називаються кутові або лінійні величини, що визначають положення точки на якій-небудь поверхні чи в просторі. При визначенні положення точок місцевості по карті застосовуються географічні і плоскі прямокутні координати.
 18. 18. географічні координати являють собою кутові величини - широту і довготу, які визначають положення точок на земній поверхні щодо екватора і меридіана, прийнятого за початковий.
 19. 19. Географічні координати кутів рамок підписуються на кожному аркуші карти. Для визначення по карті географічних координат точок місцевості на кожному її листку наноситься додаткова рамка з поділками через одну хвилину.
 20. 20. Плоскі прямокутніПлоскі прямокутні координатикоординати Плоскі прямокутні координати являють собою лінійні величини, що визначають положення точок на площині щодо встановленого початку координат.
 21. 21. У загальному випадку за початок координат приймається точка перетину двох взаємно перпендикулярних ліній, званих осями координат.
 22. 22. Застосування системи плоских прямокутних координат в топографії має деякі особливості, викликані кулястою формою Землі, яка не може бути зображена на площині без розривів і спотворень
 23. 23. У кожній зоні за вертикальну вісь координат (вісь х) прийнятий осьової меридіан. Горизонтальною віссю Y у всіх зонах є лінія екватора. Перетин осьового меридіана кожної зони з екватором прийнято за початок координат.
 24. 24. Для того щоб вказати зону, в якій розташований об'єкт, при визначенні його координат умовилися номер зони писати при координаті у першими цифрами, за якими слід шестизначне число, що показує значення координати у в метрах.
 25. 25. АзимутАзимут Азимут — це кут між площиною точки спостережен­ня і вертикальною площиною, що проходить через цю точ­ку і спостережуваний об'єкт.
 26. 26. Для руху по заданому азимуту треба: ­ Вивчити на карті місцевість між вихідним і кінцевим пунктами руху і намітити маршрут, легко розпізнається по місцевих предметах;
 27. 27. ­ Накреслити вибраний маршрут на карті і визначити азимути всіх ланок маршруту; ­ Визначити на карті довжину кожної ланки маршруту в кроках; ­ Всі дані для руху записати в польову книжку у вигляді таблиці або схематичного креслення.
 28. 28. Магнітне схиленняМагнітне схилення Магнітне схилення ­ кут між північним напрямком істинного і магнітного меридіанів.
 29. 29. Виконується на відміну від вищевикладеного на орієнтованої карті з урахуванням магнітного схилення. Магнітне схилення буває або східне зі знаком "+" або західне зі знаком "­".
 30. 30. М Пн(г) Пн(м) +
 31. 31. М Пн(г)Пн(м) ­
 32. 32. Знаючи величину і знакотклоненія неважко поєднати напрям однієї зі сторін рамки листа карти (західне або східне) з напрямом істинного меридіана. При суміщеному положенні сторін рамки карти з напрямом істинного меридіана карта буде орієнтована точно.

×