Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

СПГСГ,,Арх.Георги Козаров" гр.Сливен

504 views

Published on

СПГСГ,,Арх.Георги Козаров" гр.Сливен

Published in: Career
 • Be the first to comment

СПГСГ,,Арх.Георги Козаров" гр.Сливен

 1. 1. Пловдив Финали ‘ 2015
 2. 2. Сливен 8800, ул. “Роза” № 1, 044/625 714, 625 721, 625 713 ,625 712, e-mail: TS_SLIVEN@ABV.BG С ливе нск а п ро ф е си он алн а гим на зи я по стр ои телство и геодезия “А рх . Гео р ги Коза ро в” www.spgsg.com
 3. 3. Пловдив Финали ‘ 2015
 4. 4. Панорама на професионалното образованиеПанорама на професионалното образование ““Най-добър млад строител”Най-добър млад строител”
 5. 5. Панорама на професионалното образованиеПанорама на професионалното образование ““Най-добър млад строител”Най-добър млад строител” второ мястовторо място
 6. 6. Прага 2014
 7. 7. В хода на УП по геодезия, всички ученици изпълнихаВ хода на УП по геодезия, всички ученици изпълниха в пълен обем поставените задачи.в пълен обем поставените задачи.
 8. 8. При провеждане на пПри провеждане на практиката презрактиката през учебнатаучебната година учениците показаха висока мотивация загодина учениците показаха висока мотивация за реализиране на поставените цели.реализиране на поставените цели.
 9. 9. Сливен 8800, ул. “Роза” № 1, 044/625 714, 625 721, 625 713 ,625 712, e-mail: TS_SLIVEN@ABV.BG С ливе нск а п ро ф е си он алн а гим на зи я по стр ои телство и геодез ия “А рх . Гео р ги Коза ро в” www.spgsg.com
 10. 10. Сливен 8800, ул. “Роза” № 1, 044/625 714, 625 721, 625 713 ,625 712, e-mail: TS_SLIVEN@ABV.BG С ливе нск а п ро ф е си он алн а гим на зи я по стр ои телство и геодезия “А рх . Гео р ги Коза ро в” www.spgsg.com
 11. 11. Сливен 8800, ул. “Роза” № 1, 044/625 714, 625 721, 625 713 ,625 712, e-mail: TS_SLIVEN@ABV.BG С ливенск а п роф есионална гим назия по строителство и геодезия “Арх. Георги Козаров” www.spgsg.com
 12. 12. Елате приЕлате при нас!нас!

×