Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

155555555555555555555555555555555+

382 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

155555555555555555555555555555555+

  1. 1. 1.1 แนวคิด ที่มา และความสำคัญ   ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนิน ชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรง ชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญ คนหันมาบริโภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสำหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ใช้โดยการพัฒนาของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี่ยนแปลง จากเดิมไปมากในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กำลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปัจจุบัน ทำให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือ Web 1.0 ซึ่งมีลักษณะเป็น Static Web คือมีการนำเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้   แต่ เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือ Web 2.0 เป็นยุคที่ทำให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้น เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์   จุดกำเนิดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ยุค Web 3.0  ความ นิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์เชิงสังคมกันมาก ขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ<br />ในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เป็น ความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตว่ามีความ สำคัญอย่างไร เกิดขึ้นมาจากใคร มีมานานเท่าไหร่ ร่วมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์อย่างถูกวิธี และอินเตอร์เน็ตยังมีประโยชน์หลายอย่างได้ เป็นการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ผู้จัดทำจึงสนใจในการจัดทำโครงงานเรื่องนี้<br />      ดัง นั้น ผู้จัดทำจึงได้มีความคิดที่จะนำเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ WordPress  มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป<br /> <br />1.2 วัตถุประสงค์<br />      1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress   เรื่องอินเตอร์เน็ต 2.  เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ต      3.  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 4.  เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไป<br />1.3  ขอบเขตของโครงงาน<br /> อุปกรณ์<br />-   คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค (มีอินเตอร์เน็ต) ไว้สร้างเว็บบล็อก และสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์<br />-  คุณลักษณะของงาน เป็นโครงงานเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตซึ้งสืบค้นมาจากอินเตอร์เน็ตและ เว็บไซต์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตในเรื่องต่างๆ<br />-    การเก็บข้อมูล เซฟเนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะทำโครงงานไว้อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แผ่นซีดี แฟลชไดร์ หรือคอมพิวเตอร์ เพื่อมาพิมพ์เนื้อหาโครงงาต่อไปโครงงาน ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนจะนำเสนอ<br />1.  จัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress เรื่อง อินเตอร์เน็ต<br />2.  วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่<br />  2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต<br /> 2.2  เว็บไซต์ที่ให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเช่น www.facebook.com  www.hotmail.co     www.google.com<br />ขั้นตอนการดำเนินงาน<br /> <br />3. สถานที่ดำเนินงาน<br />ห้อง เรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย และ ที่อยู่ของผู้จัดทำโครงงาน บ้านทรัพย์มงคล   ต. นาดินดำ   อ. เมือง  จ. เลย (42000)<br /> <br />   1.4.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  4.1  ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress   เรื่ออินเตอร์เน็ต<br /> 4.2  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่องอินเตอร์เน็ต<br /> 4.3  ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้า  กับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 4.4  สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 4.5   ได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์<br />

×