Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Хоменко О.А.

311 views

Published on

Порядок подання психологічного інструментарію на експертизу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Хоменко О.А.

 1. 1. ЕКСПЕРТИЗА ПСИХОЛОГІЧНОГО І СОЦІОЛОГІЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРАЦІВНИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ О.Хоменко, практичний психолог НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка
 2. 2. Наказ МОН України № 330 від 20.03.2001р. “Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України”
 3. 3. Терміни проведення експертизи Експертиза психологічного і соціологічного інструментарію Науково- методичним центром практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка проводиться двічі на рік: - листопад-грудень; - квітень-травень.
 4. 4. Терміни затвердження Поданий інструментарій затверджується: - на 5 років (без зауважень) з відповідним сертифікатом; - не затверджується (при невідповідності до вимог затвердження соціально- психологічного інструментарію).
 5. 5. Порядок подання матеріалів на експертну перевірку  1етап – психолог або соціальний педагог подає соціально-психологічний інструментарій районному методисту;  2 етап – експертна перевірка районною експертною комісією;  3 етап – методист передає матеріали до міської експертної комісії в НМЦ ППіСР;  4 етап – експертиза наданих матеріалів міською експертною комісією.
 6. 6. Зразок (особиста заява пишеться від руки і в одному примірнику) Голові експертної комісії НМЦ практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка Кепкановій О.І. практичного психолога І категорії СШ №81 Дніпровського району Іванової Ірини Іванівни ЗАЯВА Прошу затвердити просвітницьку програму «Основи психології» для учнів 1-11 класів. Програма додається . «_____»______________20___р. _________________________
 7. 7. Вимоги до оформлення: Соціально-психологічний інструментарій подається в 2 паперових та електронному екземплярах (для Деснянського та Оболонського районів, у яких працюють районні центри практичної психології – 3 паперових екземпляри титульної сторінки); Кожен екземпляр повинен бути в окремому файлі; файли вкладені в тонку папку з прозорою верхньою обкладинкою; В папку вкладаються файли з бланками: - інформація про психолога (соціального педагога); - висновок районної експертної групи; - копія висновку попередньої експертизи, якщо вже подавався інструментарій на перевірку; - електронний варіант наданого інструментарію; Матеріали повинні бути надруковані шрифтом Times New Roman № 14, інтервал 1,5, орієнтація листа - книжна.
 8. 8. Інформація про практичного психолога, соціального педагога (заповнює керівник психологічної служби району) № НЗ (вказати специфіку закладу) Стаж роботи Кваліфікаційна категорія Віковий діапазон дітей Чи подавався інструментарій на експертизу (якщо так – коли?) Навантаження (1 ставка чи 0,5 ставки)
 9. 9. Матеріали, які подаються на експертизу психологом:  Діагностичні програми.  Корекційні, розвивальні, корекційно- розвивальні та корекційно-відновлювальні програми.  Просвітницькі програми.
 10. 10. Алгоритм написання діагностичної програми  І. Пояснювальна записка  Обґрунтування написання програми.  Мета.  Завдання.  Вікова категорія дітей, на яку направлена програма.  Етапи ( якщо є).  Методи дослідження та використані методики (основні + додаткові, якщо вони є).  ІІ. Основна частина  Хід діагностичної роботи  ( Етап, його мета і завдання )  Описи методик (включаючи: назву, автора, фахове літературне джерело, обладнання та опис методики, також обробка та інтерпретація результатів).  ІІІ. Список використаних джерел.  ІV. Додатки (рекомендації, таблиці, і т.п.)
 11. 11. Алгоритм написання корекційних (корекційно-розвивальних, корекційно- відновлювальних, розвивальних) програм  І. Пояснювальна записка:  Обґрунтування написання програми (вивчення проблематики, запит, звернення);  Вікова категорія дітей, на яку направлена програма.  Мета.  Завдання.  Етапність роботи, або структура.  Загальна кількість годин, кількість занять і час одного заняття.  Форми роботи (гра, тренінг, заняття, лекція, бесіда…).  ІІ. Основна частина.  План корекційної роботи.  Опис занять (в кожному занятті вказуються його мета і завдання таким чином, щоб вони відповідали меті і завданням етапу і всієї корекційної роботи; зазначається час, відведений для заняття).  ІІІ. Список використаних джерел  ІV. Додатки ( рекомендації, таблиці, і т.п. )
 12. 12. Алгоритм написання просвітницької програми  І. Пояснювальна записка:  Обгрунтування написання програми.  Форма роботи (гурток, факультатив, додаткові заняття).  Загальна кількість годин, кількість занять і час одного заняття.  Вікова категорія дітей, на яку направлена програма.  Мета.  Завдання.  Етапність роботи, або структура.  Види робіт (ігри, тренінги, заняття, лекції, бесіди…).
 13. 13. ІІ. План – сітка (або навчальний план) з розбивкою тем по годинах: ІІІ. Основна частина Опис кожної теми і кожного заняття. Якщо входять ігри – вказується мета і завдання або спрямованість кожної гри. IV. Список використаних джерел. V. Додатки (якщо є). № з/п Тема Кіл-ть годин Кіл-ть занять 1. 2. 3. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. Всього: ……. …….
 14. 14. «ЗАТВЕРДЖЕНО» Рішенням експертної комісії Науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка від «____» ___________20___р. Протокол № _______ Голова експертної комісії ________ О.І.Кепканова (підпис) Реєстраційний № ______________ П Р О Г Р А М А «______________________________________» (назва програми) Автор-упорядник: (посада) _____________ категорії ____________________ № _____ (назва закладу) _____________ району м. Києва ____________________________ (П.І.Б.)
 15. 15. Контактні телефони Центру: 553-44-17 (завідувач Центру) 553-74-14 Е-mail Центру: m_kyiv26@ukr.net Сайт Центру: www.pp.ippo.kudg.edu.ua

×