Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Досвід роботи Шиловскої О.М.

380 views

Published on

Використання наративних технологій у роботі практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Досвід роботи Шиловскої О.М.

 1. 1. Презентація практичного психолога вищої категорії середньої школи І ступеня №312 з поглибленим вивченням англійської мови Шиловської Олени
 2. 2. Персоналія Шиловська Олена Миколаївна в 1996 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Спеціальність за дипломом: практичний психолог, викладач психолого-педагогічних дисциплін. 2003 рік – захист дисертації на тему «Психологічні особливості породження наративу як засобу саморозвитку особистості» Науковий ступінь- кандидат психологічних наук. Педагогічний стаж – 18 років Зараз працює у СШ Іступеня №312 на посаді – практичний психолог
 3. 3. Тема, над якою працюю: Використання наративних технологій у роботі практичного психолога з дітьми молодшого шкільного віку
 4. 4.  Об’єкт дослідження – процес розвитку особистості дитини молодшого шкільного віку.  Предмет дослідження – породження наративу як засіб розвитку особистості.  Мета дослідження - дослідити і обгрунтувати умови ефективного використання наративу в роботі психологічної служби, що спрямована на особистісний розвиток молодшого школяра.
 5. 5. Новизна та оригінальність теми дослідження  розроблено підхід до визначення типів текстів- наративів залежно від усвідомлення дитиною власного досвіду;  обгрунтувано умови використання наративу в психопрофілактичній роботі, спрямованій на прийняття дитиною власного досвіду;  поглиблено психологічні знання щодо саморозвитку особистості як процесу, що зокрема, включає в себе усвідомлення та прийняття власного досвіду; з’ясовано фактори, що впливають на процес породження текстів-наративів у дітей молодшого шкільного віку.
 6. 6.  Узагальнення практичного досвіду в наукових публікаціях, виступах на наукових семінарах та конференціях.  Угода про співробітництво між Інститутом психології ім.Г.С.Костюка НАПНУ України та ССЗШ №312 І ступеня за темамj.: „Використання здобутків наративної психології при впровадженні в практику технології „Особистісно-орієнтованого навчання”, відповідно до Угоди про співробітництво між лабораторією когнітивної психології та спеціалізованою загальноосвітньою середньою школою І ступеня №312 з поглибленим вивченням іноземної мови.
 7. 7. Впровадження результатів дослідження у практичну роботу психологів освітніх закладів сприятиме створенню умов для самоприйняття, самопізнання та прийняття дитиною життєвого досвіду, як необхідної умови її гармонійного розвитку та психологічного здоров’я. Крім того, психолог отримає інструментарій для роботи з дітьми, що пережили травмуючі ситуації, і можливість опосередковано працювати з проблемою, коли пряме її обговорення не дає результату.
 8. 8. За період 2010-2015 років опубліковані статті:  Шиловська О.М. Використання наративних методів психології в діяльності практичного психолога /О.М.Шиловська // Соціально- психологічні чинники взаємодії суспільства та освіти: матеріали методологічного семінару НАПН України 17 листопада 2010 року: зб. матеріалів / за ред.С.Д.Максименка. – К.: «Інтерпрес ЛТД», 2010. – с. 511-517 –  Шиловська О.М. Вплив рівня тривожності дитини молодшого шкільного віку на усвідомлення життєвих подій /О.М.Шиловська //Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія /за ред. С.Д. Максименка. – К.: Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. – Т Х, вип.16, К., 2010  Шиловська О.М.Притча як метод наративної психології /О.М.Шиловська// /[Електронний ресурс] // Технології розвитку інтелекту. Електронне наукове фахове видання. Київ, 2011 – Том 1,№2 (2011). – Режим доступу: http: www/psytir.org.ua
 9. 9.  Шиловська О.М. Вплив особистісних характеристик дітей молодшого шкільного віку на усвідомлення власного досвіду. /О.М.Шиловська//Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб.статей/НАПНУ України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2011. – Вип.25(28)  Шиловська О.М. Особливості розуміння власного досвіду в підлітковому віці./О.М.Шиловська //Актуальні проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія /за ред. С.Д. Максименка. – К.: Інститут психології ім.Г.С.Костюка НАПН України. – Т Х, вип.23, К., 2012.  Шиловська О.М. Прояв характеристик особистісного досвіду у дітей молодшого шкільного віку. /О.М.Шиловська //Наукові студії із соціальної та політичної психології: зб.статей/НАПНУ України, Інститут соціальної та політичної психології. – К.: Міленіум, 2012. – Вип.30(33)  Шиловська О.М. Авторська програма особистісного розвитку дітей молодшого шкільного віку «В злагоді із собою та з усім світом» /О.М.Шиловська //Науково-практичний та освітньо-методичний журнал Практична психологія та соціальна робота /засн.. Компанія «Социс-Прес», Інститут психології ім..Г.С.Костюка НАНП України; голова ред. ради С.Д.Максименко, головний редактор О.В.Губенко. – К.: Социс-Прес,- Щоміс. – 2013, №3.
 10. 10.  Шиловська О.М., Зазимко О.В.Формування характеристик життєвого досвіду як умови самопроектування особистості. /О.М.Шиловська //[ Електронний ресурс]: тези другої Міжнародної конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (20 травня 2013 р.) - Режим доступу: http://www/psytir.org.uaTezy2013Zazymko_Oksana, Shilovska_Olena_2013  Шиловська О.М. Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості дітей молодшого шкільного та підліткового віку. /О.М.Шиловська // Розуміння та інтерпретація життєвого досвіду як чинник розвитку особистості: монографія/за ред.Н.В.Чепелєвої. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 276с.  Шиловська О.М. Психологічні передумови розвитку здатності молодшого школярі до самопроектування. /О.М.Шиловська //Актуальні проблеми психології : зб.наук.праць Інституту психології ім..Г.С.Костюка НАПН України; /[ред.кол.: С.Д.Максименко (гол.ред.), Н.В.Чепелєва (заст.гол.ред.), В.О.Моляка та ін.]. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Т. ІІ. Психологічна герменевтика. – Вип.8.  Шиловська О.М. Розуміння та інтерпретація особистого досвіду молодшими учнями. /О.М.Шиловська //Інноваційні пріоритети розвитку гімназії. Практично зорієнтований посібник /за ред.І.Г.Єрмакова. – К.:Видавничий дім «Особистості», 2014.
 11. 11.  Шиловська О.М. Типологія текстів-наративів. /О.М.Шиловська // Інноваційні пріоритети розвитку гімназії. Практично зорієнтований посібник /за ред.І.Г.Єрмакова. – К.:Видавничий дім «Особистості», 2014.  Шиловська О.М. Забезпечення психологічного здоров’я дитини як можлива передумова розвитку здатності дитини до самопроектування. /О.М.Шиловська // Актуальні проблеми психології : зб.наук.праць Інституту психології ім..Г.С.Костюка НАПН України; /[ред.кол.: С.Д.Максименко (гол.ред.), Н.В.Чепелєва (заст.гол.ред.), В.О.Моляка та ін.]. – Житомир: Вид- во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – Т. ІІ. Психологічна герменевтика. – Вип.9.
 12. 12. Психодіагностичне дослідження особливостей усвідомлення дітьми власного досвіду в руслі наративного підходу
 13. 13. Вплив шкільної ситуації на породження наративу у дітей молодшого шкільного віку Емоційно-позитивний тип наративу:  впевненість дитини у власних навчальних успіхах;  сприйняття дитини вчителем як впевненої у собі;  висока учбова  активність; низький рівень шкільної тривожності; позитивна адекватна самооцінка
 14. 14. Емоційно-негативний тип наративу  наявність у дитини високого рівня тривожності;  фрустрація потреби в досягненні успіху;  сприйняття дитини вчителем як неуспішної у навчанні;  високий рівень шкільної тривожності;  негативне ставлення дитини до вчителя;  нереалістично низький рівень домагань;  очікування дитиною невдачі
 15. 15. Емоційно-нейтральний тип наративу  нереалістично високий рівень домагань;  переоцінка дитиною власних можливостей;  потреба в досягненні високих результатів в навчанні;  нездатність реально оцінити власні можливості
 16. 16. Амбівалентний тип наративу  переоцінка або ж заниження власних можливостей;  завищена самооцінка як механізм захисту;  невпевненість дитини у власних успіхах;  низький рівень домагань
 17. 17. Вплив сім’ї на усвідомлення власного досвіду дітьми молодшого шкільного віку Емоційно-позитивний тип наративу Внутрішні чинники  авторитетність батьків в очах дитини;  відчуття довіри і любові з боку батьків;  низький рівень особистісної тривожності;  відчуття дитиною батьківського захисту і підтримки.
 18. 18. Зовнішні чинники  єдність інтересів всіх членів сім’ї;  спільне проведення вільного часу і спільний відпочинок;  авторитетність обох батьків в очах дитини; відчуття дитиною любові і довіри з боку батьків;  прийняття дитини такою, якою вона є;  знання індивідуальних особливостей дитини; схвалення її інтересів, планів, уподобань;  контроль і нав’язування батьком своєї волі обов’язково повинно пом’якшуватися прийняттям дитини.
 19. 19. Емоційно-негативний тип наративу Внутрішні чинники  сприйняття дитиною сімейних стосунків як конфліктних;  дитина переживає «відгородженість» від сім’ї;  успішно не проходить ідентифікація дитини як члена сім’ї;  сприйняття дитиною сімейних стосунків як конфліктних;  дитина не відчуває довіру і любов з боку батьків;  батьки не користуються у дитини повагою і авторитетом
 20. 20. Зовнішні чинники  сприйняття дитиною сімейної ситуації як конфліктної;  протилежність стилів сімейного виховання батьків;  батьки не користуються у дитини повагою і авторитетом;  непостійність стилю виховання одного з батьків (зокрема, батька);  дитина не відчуває любові і довіри з боку батьків;  мати сприймає дитину не пристосованою до життя, недооцінює її інтелектуальні можливості та здібності.
 21. 21. Розвивальна робота з дітьми Один з прийомів, який активно використовується в тренінгах розвитку самосвідомості й зближує психологічну роботу з мистецтвом, це розповідь притч та історій. І. В. Вачков
 22. 22. Використання притч у роботі психолога Основну мету використання притчі у роботі з дітьми ми вбачаємо у тому, щоб, з одного боку, дитина отримала змогу більше взнати про себе (іноді на фоні порівняння своїх відповідей з відповідями чи продовженнями історій інших), змогла б певним чином зрозуміти свої погляди на життя, отримала можливість замислитися над ними, а з іншого – отримати імпульс, поштовх до особистісного розвитку.
 23. 23. Критеріями доцільності використання притчі у роботі з дітьми молодшого шкільного віку насамперед є:  наявність у дитини прихованих тривог, переживань, що можна прослідкувати в наратитвах досліджуваних;  дитина часто уникає говорити про певні життєві ситуації, замикається, переводить розмову на іншу тему тощо;  необхідно опосередковано працювати з проблемою, оскільки пряме її обговорення не дає результату;  дитина не усвідомлює наявність проблеми.
 24. 24. Робота з батьками  особливості сприймання своєї особистості дітьми та батьками багато в чому співпадають – у батьків, що позитивно сприймають свій досвід, діти позитивно ставляться до себе, вони більш впевнені в успіху при виконанні певних завдань, мають адекватну (або високу) самооцінку, низький рівень особистісної тривожності;  неприйняття своєї особистості батьками, прагнення витіснити травмуючі події свого життя, на наш погляд, є однією із причин породження емоційного типу наративу у дітей, високо рівня тривожності, невпевненості в собі, появи мотивації “уникнення невдачі”;  відсутність взаєморозуміння зі старшим поколінням (своїми батьками) призводить до відсутності розуміння проблем своєї дитини, і як наслідок – страх не відповідати очікуванням оточуючих у дитини, і найчастіше, породження амбівалентного типу наративу. Постійне очікування оцінки дорослими, їх заохочення чи покарання не дає дитині можливості самостійно оцінити події, що трапляються в її житті;  “концепція життя” дитини, її позитивне чи негативне ставлення до подій в цьому віці визначається “концепцією життя” її батьків.
 25. 25. Робота з педагогічним колективом, спрямована на створення умов для ефективної взаємодії учителя і учня Напрями роботи:  виступи на семінарах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях;  індивідуальні консультації для вчителів;  підбір методичного матеріалу для вчителів „Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку”
 26. 26. Проведені дослідження і отримані результати отримали своє розповсюдження і впровадження у практику шляхом:  науково-практичної діяльності ЗНЗ №312 при впровадженні в практику роботи авторської розвивальної програми для дітей молодшого шкільного віку «Я вмію долати труднощі», затвердженої Рішенням експертної комісії НМ Центру Практичної психології і соціальної роботи ІППО КУ імені Бориса Грінченка від 1 листопада 2014 року. Протокол № 23  науково-дослідної роботи за темою „Використання здобутків наративної психології при впровадженні в практику технології „Особистісно-орієнтованого навчання”, відповідно до Угоди про співробітництво між лабораторією когнітивної психології та спеціалізованою загальноосвітньою середньою школою І ступеня №312 з поглибленим вивченням іноземної мови.
 27. 27.  навчально-методичної діяльності ЗНЗ №312 при проведенні методичних об’єднань за темами “Робота за розвивальними програмами навчання як необхідна умова розвитку здатності до самопроектування у молодших школярів”, «Вплив програми «Росток» на розвиток здатності до самопроектування дитини», «Шляхи дослідження розвитку здатності до самопроектування», «Зв’язок самопроектування та саморозвитку. Психологічний аспект» та круглих столів з вчителями школи на тему: «Роль вчителя в розвитку здатності до самопроектування у молодших школярів».  виступу на науково-практичній конференції «Використання наративних методів у роботі практичного психолога». Інститут підвищення кваліфікації ім..Б.Грінченка, квітень 2011.  проведення майстер-класу для слухачів курсів підвищення кваліфікації для адміністрації шкіл при Інститут підвищення кваліфікації ім.Б.Грінченка «Неформальний підхід у системі середньої освіти.» (лютий 2011.)
 28. 28.  проведення системи занять для вчителів СШ І ступеня №312 „Використання індивідуального досвіду дитини в процесі навчання – шлях до розвитку особистості дитини” 2012  проведення круглих столів з вчителями школи на тему: «Роль вчителя в розвитку здатності до самопроектування у молодших школярів». 2013  проведення семінарів-практикумів для психологів Деснянського району на теми: «Використання наративних методів у роботі практичного психолога з молодшими школярами», «Наративні методи у роботі психолога з дітьми різних вікових категорій» 2014  виступ «Притча як засіб саморозвитку особистості». Круглий стіл Будинок вчених. (грудень 2014)
 29. 29. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

×