Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SSMP 2% z dane

705 views

Published on

Aj tento rok majú všetci členovia Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, ako aj ďalší záujemcovia možnosť podporiť našu spoločnosť poukázaním 2% dane z príjmov za rok 2010 v prospech SSMP. Poukázaním podielu zaplatenej dane podporíte hlavný cieľ našej spoločnosti - pozdvihnutie medzinárodného práva na Slovensku, ktorý je jedinečný v rámci slovenského neziskového sektora.

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00178969
Sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SSMP 2% z dane

  1. 1. DARUJTE 2 % Z DANESSMP - Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právoSSIL - Slovak Society of International Law
  2. 2. SSMP – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právoSlovenská spoločnosť pre medzinárodné právo (SSMP) je občianske združenie, ktoré združuje vedcov,akademikov, profesionálov a študentov medzinárodného práva a príbuzný odborov, ako aj ďalšíchnadšencov medzinárodného práva na Slovensku. Medzi členmi spoločnosti sú významní predstavitelia SR v medzinárodných orgánoch a organizáciách (Tomka, Klučka), profesori medzinárodného práva a ďalších príbuzných odborov (Azud, Strážnická, Mráz, Šmid), praktici pôsobiaci v rámci zahraničnej služby SR (Kollár, Varšo, Vršanský, Grexa, Kandráčová, Špaček, Illková, Štefánek, Šurková), predstavitelia SAV (Colotka, Švidroň, Magurová), predstavitelia advokátskej obce (Barica, Strážnický, a ďalší). SSMP má status vedeckej organizácie Slovenskej akadémie vied. Spoločnosť má v súčasnosti viac ako stodvadsať členov, pričom výrazný záujem o členstvo zaznamenala najmä po Valnom zhromaždení v roku 2003. Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie, ktoré zasadá každé tri roky. Posledné Valné zhromaždenie sa konalo 11. februára 2011 v Bratislave. Bežnú činnosť spoločnosť riadi deväťčlenný Výbor volený Valným zhromaždením na trojročné funkčné obdobie. Výbor sa skladá z predsedu SSMP, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov.Page  2
  3. 3. SSMP – Výbor a čestný členovia Výbor Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo zvolený na funkčné obdobie 2011 - 2014. Čestní členovia: Prof. JUDr. Ján Azud, DrSc. Prof. JUDr. Marek Šmid, PhD. , predseda SSMP Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. JUDr. Igor Bartho, podpredseda SSMP Prof. JUDr. Viera Strážnická, CSc. JUDr. Dagmar Lantajová, podpredsedníčka SSMP JUDr. Peter Tomka, CSc. JUDr. Martin Strážnický, podpredseda SSMP JUDr. Peter Lysina, vedecký tajomník SSMP JUDr. Zuzana Magurová, člen JUDr. Katarína Šmigová, PhD., člen JUDr. Metod Špaček, člen JUDr. Drahoslav Štefánek, člen Revízori: JUDr. Janka Divincová JUDr. Peter ZemaníkPage  3
  4. 4. SSMP – Publikačná činnosť Významnou činnosťou SSMP je edičná a publikačná činnosť v oblasti medzinárodného práva a európskeho práva. SSMP je jediný slovenský vydavateľ, ktorý pravidelne vydáva odborné publikácie so zameraním na medzinárodné právo. Významný nárast v publikačnej činnosti zaznamenala SSMP najmä po roku 2002, keď vtedajšia vedecká tajomníčka JUDr. Cecília Kandráčová, CSc. spustila úspešnú edíciu Štúdie a materiály, do roku 2005 známu pod názvom "Modré zošity". Po zintenzívnení spolupráce s Ministerstvom zahraničných vecí SR v roku 2006 sa podarilo v rámci pokračovania edície Štúdie a materiály vydať viaceré kvalitné recenzované publikácie a zborníky z vedeckých konferencií, sympózií a odborných podujatí. Ústrednou publikáciou SSMP je Slovenská ročenka medzinárodného práva, ktorá vychádza od roku 2008 raz ročne a je zborníkom publikácií na aktuálne otázky medzinárodného práva alebo európskeho práva od slovenských a zahraničných autorov.Page  4
  5. 5. SSMP – Slovenská ročenka medzinárodného právaSlovenská ročenka medzinárodného práva /Slovak Yearbook of International LawJe ústredná publikácia SSMP, ktorá má za sebou úspešný nultýročník (2007) a prvý regulárny ročník (2008).Slovenská ročenka medzinárodné práva je prvá slovenskáodborná vedecká ročenka zameraná výlučne na aktuálneotázky medzinárodného a európskeho práva. Hlavným cieľomročenky je vytvoriť odbornú platformu na výmenu aktuálnychodborných pohľadov v oblasti a poskytnúť priestor na publikáciukrátkych článkov v oblasti medzinárodného a európskehopráva.Ročenka prispieva k prehĺbeniu poznania v oblastimedzinárodného práva a medzinárodných vzťahov a súčasneslúži ako zdroj kvalifikovaných informácií pre odbornú aj laickúverejnosť. Jej predmetom sú odborné príspevky akademikova praktikov v oblasti medzinárodného práva verejného,medzinárodného práva súkromného a európskeho práva. Vrámci Slovenskej republiky neexistuje žiadny inýPage  5
  6. 6. PODPORTE NÁS 2 % Z DANE Aj tento rok majú všetci členovia Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, ako aj ďalší záujemcovia možnosť podporiť našu spoločnosť poukázaním 2% dane z príjmov za rok 2010 v prospech SSMP. Poukázaním podielu zaplatenej dane podporíte hlavný cieľ našej spoločnosti - pozdvihnutie medzinárodného práva na Slovensku, ktorý je jedinečný v rámci slovenského neziskového sektora. Údaje o prijímateľovi: Názov: Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied Právna forma: občianske združenie IČO: 00178969 Sídlo: Klemensova 19, 813 64 BratislavaViac informácií o postupe pri poukázaní nájdete na webstránkewww.rozhodni.skPage  6
  7. 7. SSMP – Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo/ Slovak Society of International Law Klemensova 19 813 64 Bratislava www.ssmp-ssil.org office@ssmp-ssil.orgPage  7
  8. 8. ĎAKUJEMEPage  8

×