Virtualaus biuro ir verslo inkubatoriaus skelbimas (2010).

830 views

Published on

Jaunų įmonių laukia inovatyvi mokslo ir verslo bendruomenė, kurioje rasite patrauklią bei kūrybingą darbo aplinką. Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parke puoselėjami bendri mokslo ir verslo interesai bei vertybės. Veiklą pradėti bei vystyti padeda nemokamos verslo konsultacijos!

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Virtualaus biuro ir verslo inkubatoriaus skelbimas (2010).

  1. 1. www.sunrisevalley.lt MAÞESNËS SÀNAUDOS – LENGVESNË VERSLO PRADÞIA! Jaunø ámoniø laukia inovatyvi mokslo ir verslo bendruomenë, kurioje rasite patrauklià bei kûrybingà darbo aplinkà. Saulëtekio slënio mokslo ir technologijø parke puoselëjami bendri mokslo ir verslo interesai bei vertybës. Veiklà pradëti bei vystyti Jums padës nemokamos verslo konsultacijos! SUTEIKIAME: SUSISIEKITE: VðÁ „Saulëtekio slënis“, Saulëtekio al. 15, Vilnius · Registracijos adresà, tel. 8-5-2500600, 8-5-2500601; el. paðtas info@sunrisevalley.lt. · Pilnai árengtas patalpas, · Interneto ryðá, · Fiksuotà telefono linijà, · Biuro paslaugas, · Konferencijø sales, · Automobiliø aikðtelæ, · Kondicionavimo sistemà, · Fizinæ apsaugà 24/7. PRIEÐINKUBACINËS PROGRAMOS PASLAUGOS! Inkubacinis Augimo Prieð inkubacinis periodas PASLAUGOS Virtualus biuras InnoDesk periodas Verslo inkubatorius periodas MTP Virtualus registracijos (buveinës) adresas Registruotos korespondencijos priëmimas Konferencijø salës susitikimams su klientais** Biuro paslaugos* Saulëtekio verslumo biblioteka, lietuviðka ir uþsienio spauda Renginiai parko bendruomenei Nemokamos konsultacijos Nemokama prieiga prie mokslo duomenø baziø Galimybë patekti á pastatà visà parà Pilna i árengta darbo vieta /-os (su biuro baldais) Pilnai árengtas kabinetas (su biuro baldais) Antþeminës ar poþeminës automobiliø stovëjimo aikðtelës* Nemokamas wireless ryðys (InnoSpot) Plaèiajuostis interneto ryðys Praneðimø vieðinimo kanalai Fisktuoto telefono ryðio linija Ámonës logotipas priimamajame Vieta serverinëje * paslaugoms taikomas papildomas mokestis. ** valandø kiekis yra ribojamas.

×