Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hubungan etnik 1 , 2

404 views

Published on

 • Be the first to comment

Hubungan etnik 1 , 2

 1. 1. HUBUNGAN ETNIK(ETHNIC RELATIONS) KURSUS WAJIB WAJ3106 SEMESTER 3 PISMP-IPGM / PPPRPET (BAB 1 & 2)
 2. 2. 1.1 PENGENALAN Proses pembangunan negara daripada mundur kepada negara membangun berlaku pantas hanya selama 50 tahun. Pencetusnya ialah Peristiwa 13 Mei Kemajuan ekonomi sahaja tidak mencukupi tetapi perlu disertai kestabilan politik secara seimbang untuk elak konflik Keseimbangan bergantung kepada agihan kekayaan yang saksama, dan perkongsian kuasa pemerintahan yang matang.
 3. 3.  HE kunci kepada keseimbangan ekonomi & politik – hasil pengalaman 13 Mei. Dalam konteks Malaysia, HE yang harmonis penting Pengajaran Peristiwa 13 Mei - rusuhan kaum tidak untungkan sesiapa - langkah2 konkrit harus diambil - perpaduan tidak dapat dicapai jika ramai miskin - Setiap orang harus menghormati satu sama lain - Semua orang mesti memupuk hubungan yang harmonis
 4. 4.  Penubuahan Jabatan Perpaduan Negara-1969 (Kini Jab. Perpaduan Negeri & Integrsi Nasional- JPNIN) Pengenalan Rukun Negara, DEB, DPN, DKK, penyatuan parti-parti politik, dan intergrasi bandar – luar bandar – Sabah – Sarawak. Selain sumbangn top-down, bottom-up juga penting – sumbangan menyeluruh. Selain keadaan berbaik-baik antara kump etnik, antara kumpulan kelas sosial juga penting.
 5. 5.  Kegiatan ekonomi ada kaitan dengan etnisiti Timbul persepsi Melayu-petani,Cina-perniagaan, India-buruh estet Menurut penyelidik – HE yang harmonis kunci kepada survival Malaysia(Joseph Stiglitz) Jika masalah ekonomi terjadi, masalah etnisiti turut terjadi HE penting untuk mencorak sistem sosial Malaysia Pertumbuhan Ekonomi boleh diukur tetapi bukan perpaduan etnik(boleh dibuat perbandingan)
 6. 6. Konsep MasyarakatMenurut kamus Dewan (2005) “Kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan aturan & cara tertentu”. Anggota masyarakat – individu, keluarga & kumpulan kecil Jaringan erat wujud melalui hubungan bersemuka (cth: kenduri, gotong royong,..) Setiap masyarakat punyai budayanya sendiri Kebudayaan wujud hanya jika masyarakat. Proses mewariskan budaya melibatkan 2 generasi – yang turunkan & yang menerima. Individu bertangungjawab mencipta, mengubah, menokok, melestari & menurunkan
 7. 7.  Masyarakat yang berbudaya berkembang dengan menurunkan 2 bentuk budaya- material & bukan materialCiri-ciri utama masyarakat Berkolompok Berbudaya Mengalami perubahan Berinteraksi Mempunyai kepimpinan Mempunyai aturan sosial
 8. 8.  Sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam-bahasa, pakaian, adat resam, … Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Melanau – etnik Etnik pada dasarnya bersifat etnosentrik (merasai budaya mereka terbaik). Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti (rasa kekitaan) & etnosentrisme (rasa bangga terhadap budaya sendiri) Etnisiti – rasa kekitaan sesuatu etnik
 9. 9.  Di Malaysia Ras & Etnik sering dianggap sama Ras- tanda pengenalan kolektif berdasar ciri-ciri fizikal-biologikal nyata – warna kulit, warna rambut, … Rasisme – pandangan negatif satu kumpulan terhadap kumpulan lain – wujud pada 2 tahap iaitu individu dan institusi Prejudis – pandangan negetif – mengenai ahli atau kelompok lain yang tersemat dalam hati Stereotaip – kenyataan-kenyataan umum yang – ve terhadap kumpulan etnik yang lain
 10. 10.  Konsep Diskriminasi Diskriminasi - perbuatan yang membandingbezakan seseorang individu berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata Budaya - suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu Perpaduan - proses menyatupadukan seluruh masyarakat Integrasi - satu proses mewujudkan satu identiti nasional Segregasi - pemisahan antara satu kump etnik dengan yang lain Akomodasi - proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari & menghormati norma dan nilai etnik lain. Akulturasi - penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok daripada satu kebudayaan lain
 11. 11.  Akulturasi - penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok daripada satu kebudayaan lain Asimilasi- - percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu budaya yang sama Amalgamasi - terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk budaya atau ras yang baru
 12. 12.  Hubungan etnik wajar dilihat dari sudut luaran dan konseptual. Kebudayaan berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini namun unsur-unsur budaya lain yang sesuai dan wajajr boleh diterima. Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan ini.
 13. 13.  1. Bagaimanakah konsep intergrasi berbeza daripada konsep asimilasi dalam konteks memupuk perpaduan nasional? 2. Jelaskan kepentingan memahami konsep- konsep asas hubungan etnik dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia? 3. Huraikan aplikasi tiga konsep asas hunungan etnik dalam konteks mesyarakat Malaysia.

×