Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perniagaan Yg Tidak Rugi

1,350 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Perniagaan Yg Tidak Rugi

 1. 1. PERNIAGAAN YANG TIDAK RUGI<br />SlametSulaiman<br />mydarussalam.blogspot.com<br />mydarussalam@yahoo.co.id<br />
 2. 2. SEMUANYA MERUGI – KECUALI ?<br />Sesungguhnyamanusiaitubenar-benarberadadalamkerugian,kecualiorang-orang yang berimandanmengerjakanamalsalehdannasehatmenasehatisupayamentaatikebenarandannasehatmenasehatisupayamenetapikesabaran. <br />Al Ashr 2 -3<br />
 3. 3. Inilahperniagaan yang tidakrugi<br />Haiorang-orang yang beriman, sukakahkamuAkutunjukkansuatuperniagaan yang dapatmenyelamatkankamudariazab yang pedih? (yaitu) kamuberimankepada Allah danRasul-Nyadanberjihaddijalan Allah denganhartadanjiwamu. Itulah yang lebihbaikbagikamujikakamumengetahuinya, <br />Ash Shaaf 10 – 11<br />
 4. 4. Siapa yang perniagaannyatdkmerugi<br />Sesungguhnyaorang-orang yang selalumembacakitab Allah danmendirikanshalatdanmenafkahkansebahagiandarirezki yang Kamianugerahkankepadamerekadengandiam-diamdanterang-terangan, merekaitumengharapkanperniagaan yang tidakakanmerugi, <br />Al Fathiir 29<br />
 5. 5. Mari berdoa agar tdkmerugi<br />Keduanyaberkata: &quot;YaTuhankami, kamitelahmenganiayadirikamisendiri, danjikaEngkautidakmengampunikamidanmemberirahmatkepadakami, niscayapastilahkamitermasukorang-orang yang merugi&quot;.<br /> Al A’raaf 23<br />
 6. 6. Siapa yang paling rugi<br />Katakanlah: &quot;ApakahakanKamiberitahukankepadamutentangorang-orang yang paling merugiperbuatannya?&quot;Yaituorang-orang yang telahsia-siaperbuatannyadalamkehidupanduniaini, sedangkanmerekamenyangkabahwamerekaberbuatsebaik-baiknya. Merekaituorang-orang yang kufurterhadapayat-ayatTuhanmerekadan (kufurterhadap) perjumpaandengan Dia. Makahapuslahamalan-amalanmereka, danKamitidakmengadakansuatupenilaianbagi (amalan) merekapadaharikiamat. <br />Al Kahfi 103 - 105<br />
 7. 7. Perniagaanselalurugi<br />Sesungguhnyaorang-orang yang tidakberimankepadanegeriakhirat, Kamijadikanmerekamemandangindahperbuatan-perbuatanmereka, makamerekabergelimang (dalamkesesatan). Merekaitulahorang-orang yang mendapat (didunia) azab yang burukdanmerekadiakhiratadalahorang-orang yang paling merugi.<br />An Naml 4-5<br />
 8. 8. Batildaningkarjugarugi<br />Katakanlah: &quot;Cukuplah Allah menjadisaksiantarakudanantaramu. Diamengetahuiapa yang dilangitdandibumi. Dan orang-orang yang percayakepada yang batildaningkarkepada Allah,merekaitulahorang-orang yang merugi.<br /> Al Ankabut 52<br />
 9. 9. Kafirindanmusyrikinjugarugi<br />Kepunyaan-Nyalahkunci-kunci (perbendaharaan) langitdanbumi. Dan orang-orang yang kafirterhadapayat-ayat Allah, merekaitulahorang-orang yang merugi.<br />AzZumar 63<br />Dan sesungguhnyatelahdiwahyukankepadamudankepada (nabi-nabi) yang sebelummu: &quot;Jikakamumempersekutukan (Tuhan), niscayaakanhapuslahamalmudantentulahkamutermasukorang-orang yang merugi.<br />AzZumar 65<br />
 10. 10. Hanyamentaatimanusiajugaakanmerugi<br />Dan sesungguhnyajikakamusekalianmentaatimanusia yang sepertikamu, niscayabilademikian, kamubenar-benar (menjadi) orang-orang yang merugi. <br />Al Mukminun 34<br />JanganberprasangkakepadaNya<br />Dan yang demikianituadalahprasangkamu yang telahkamusangkaterhadapTuhanmu, prasangkaitutelahmembinasakankamu, makajadilahkamutermasukorang-orang yang merugi. <br />Al Fushilat 23<br />
 11. 11. Sharing niagadengansyetanjugaakanrugi<br />Syaitantelahmenguasaimerekalalumenjadikanmerekalupamengingat Allah; merekaitulahgolongansyaitan. Ketahuilah, bahwasesungguhnyagolongansyaitanitulahgolongan yang merugi.<br /> Al Mujadilah 19<br />danakubenar-benarakanmenyesatkanmereka, danakanmembangkitkanangan-angankosongpadamerekadanakanmenyuruhmereka (memotongtelinga-telingabinatangternak), lalumerekabenar-benarmemotongnya, danakanakusuruhmereka (merobahciptaan Allah), lalubenar-benarmerekamerobahnya&quot;. Barangsiapa yang menjadikansyaitanmenjadipelindungselain Allah, makasesungguhnyaiamenderitakerugian yang nyata.<br />An Nisaa 119<br />
 12. 12. Kerugianakanditanggungsendiri<br />Barangsiapa yang berbuatsesuaidenganhidayah (Allah), makasesungguhnyadiaberbuatituuntuk (keselamatan) dirinyasendiri; danbarangsiapa yang sesatmakasesungguhnyadiatersesatbagi (kerugian) dirinyasendiri. Dan seorang yang berdosatidakdapatmemikuldosaorang lain, danKamitidakakanmeng`azabsebelumKamimengutusseorangrasul.<br />Al Israa 15<br />
 13. 13. Ragu ragusetengahsetengahakanrugi<br />Dan diantaramanusiaadaorang yang menyembah Allah denganberadaditepi; makajikaiamemperolehkebajikan, tetaplahiadalamkeadaanitu, danjikaiaditimpaolehsuatubencana, berbaliklahiakebelakang. Rugilahiadiduniadandiakhirat. Yang demikianituadalahkerugian yang nyata. <br />Al Hajj 11<br />
 14. 14. Kerugiankarenaulahsendiri<br />Makasembahlaholehmu (haiorang-orangmusyrik) apa yang kamukehendakiselain Dia. Katakanlah: &quot;Sesungguhnyaorang-orang yang rugiialahorang-orang yang merugikandirimerekasendiridankeluarganyapadaharikiamat&quot;. Ingatlah yang demikianituadalahkerugian yang nyata.<br />AzZumar 15<br />
 15. 15. Rugikalauhanyamementingkandunia<br />Barangsiapa yang menghendakipahaladiduniasaja (makaiamerugi), karenadisisi Allah adapahaladuniadanakhirat. Dan Allah MahaMendengarlagiMahaMelihat.<br />An Nisaa 134<br />
 16. 16. Rugilahkalauhanyamenurutihawanafsu<br />MakahawanafsuQabilmenjadikannyamenganggapmudahmembunuhsaudaranya, sebabitudibunuhnyalah, makajadilahiaseorangdiantaraorang-orang yang merugi.<br /> Al Maaidah 30<br />
 17. 17. WASSALAM<br />mydarussalam.blogspot.com<br />mydarussalam@yahoo.co.id<br />

×