คู่มือการใช้ Skype

384 views

Published on

http://www.somboun.com
คู่มือการใช้ Skype

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
384
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการใช้ Skype

 1. 1. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ ຄູ ່ ມືການນາໃຊ້ສະໄຄປ໌ (Skype 5.3) ໍI. ສະໄຄປ໌ (Skype ) ແມ່ນຫຍ ັງ . ສະໄຄປ໌ Skype ແມ່ ນໂປຼ ແກຼ ມ ທີ່ໃຊ້ ດຕໍ່ ສ່ ື ສານກ ັນໂດຍຜ່ານອິ ນເຕີເນັ ດດ້ວຍຂໍ້ ຄວາມພ້ ຕິ ອມສຽງ ແລະ ພາບຈາກກ້ອງ Webcam ໂດຍຈະເປັ ນການສື່ສານກ ັນແບບ Real Time ລ ັກສະນະຈະຄ້ າຍຄື Windows LiveMessenger ື ພວກເຮົ າເອີ ້ ນວ່ າ MSN ແຕ່ຈະມີ ຂໍ້ດີເໜື ອກວ່ າາຍໃນເລື່ອງຄຸ ນະພາບຂອງພາບ ແລະ ສຽງເຊິ່ ງSkype ຈະໃຫ້ສ ັນຍານທີ່ຄ ົມຊ ັດກວ່ າ ແລະ ເຫັ ນໄດ ້ຢ່າງເຊັ ດເຈນໂດຍສ່ວນ ໃຫຍ່ແລ້ວ Skype ຈະນາມາໃຊ ້ເຮັ ດ Video ໍConference ເພື່ອສ ົນສະທາກ ັນແບບຕ ົວຕໍ່ຕ ົວ ື ປະຊຸ ມສາຍກ ັນພ້ ອມກ ັນາຍຄ ົນຜ່ ານອິ ນເຕີເນັ ດໄດ້ທວໂລກໂດຍບໍ່ ົ່ເສຍຄ່ າໃດໆພຽງແຕ່ ທ່ ານມີ ສ ັນຍານອິ ນເຕີເນັ ດ ການເສື່ອມຕໍ່ ຈະເປັ ນແບບ peer-to-peer voice over Internet .protocol (VoIP) ຈຸ ດເດັ ນຂອງ Skype ຄືການໃຊງານເປັ ນໂທລະສ ັບທີ່ໂທຕິດຕໍ່ຜູ ້ອື່ນທີ່ ບ່ ໍໄດ ້ໃຊ ້ Skype ເຊິ່ງໂທໄປ ້ໄດ ້ທັງເບີມືຖື ແລະ ເບີພ ື ້ ນຖານ (ເບີຕງໂຕະທວໄປ) ຈາກທວໂລກໂດຍເສຍຄ່າໃຊຈ່ າຍເປັ ນແບບເໝົ າຈ່າຍເປັ ນ ເດືອນໂດຍສາ ັ້ ົ່ ົ່ ້ມາດສງຊືໂ ດຍສງຊືໄດໂດຍກ ົງກ ັບເວັ ບ www.skype.com ັ່ ້ ັ່ ້ ້ ໂດຍກ ົດປຸ ່ ມ BuyCredit ດ້ ານເທິ ງເບື ້ ອງຂວາມືຂອງໜ້ າເວັ ບ ແລ້ວເຮັ ດການ Login ດ້ ວຍ Username ແລະ Password ດຽວກ ັນກ ັບທີ່ ເຮົ າໃຊ້ ນໂປຼ ແກຼ ມ Skype ງາເພື່ອເປັ ນການສງຊື ້ ແພັ ກເກັ ດໂດຍການຊາລະຜ່ານບ ັດເຄຼ ດິດ . ັ່ ໍII. ຈຸ ດເດັ ່ນຂອງໂປຼ ແກຼ ມ Skype. - ດາວໂດຟຣີ - ຜູ ໃຊ້ ລິການສາມາດໂທລະສ ັບຟຣີ ໆລະຫວ່ າງສະມາຊິກຜ່ ານລະບ ົບອິ ນເຕີເນັ ດທວໂລກ ້ ບໍ ົ່ . - ຄຸ ນນະພາບສຽງດີຍອດຢ້ຽມເໜື ອໃຊ້ໂທທ ໍາມະດາສຽງຕອບກ ັບຂອງຄູ ່ ສ ົນທະນາເຊັ ດເຈນ. - ຮອງຮບການໃຊ້ງານຜ່ານເຄື່ອງຄອມພິ ວເຕີ Pocket PC. ັ - ເປັ ນຊຸ ມຊ ົນຂະໜາດໃຫຍ່ທ່ ີ ເຮັ ດໃຫ້ສາມາດ ຄນຫາເພື່ອນໃໝ່ ໆໄດ້ງ ່າຍໆຈາກ ທວໂລກ. ົ້ ົ່ - ສາມາດໂທເຂົ ້າຈາກໂທລະສ ັບພື ້ ນຖານເຂົ ້າມາຍ ັງ Skype ໄດ້ (Skype In). - ສາມາດໂທອອກຈາກ Skype ເຂົ ້າໄປຍ ັງໂທລະສ ັບພື ້ ນຖານໄດ້ (Skype Out) - ສາມາດໂອນສາຍເອີ ້ ນຈາກ Skype ໄປຍ ັງໂທລະສ ັບພື ້ ນຖານປາຍທາງໄດ້ (ສະເພາະລູ ກຄ້ ທີ່ ໃຊ້ Skype າ Out).III. ປະເພດບໍລິການຂອງ Skype 1. ໂທລະຫວ່ າງສະມາຊິກ Skype ດ້ ວຍກ ັນເອງໂດຍໃຊ້ ຄອມພິ ວເຕີ (PC-to-PC) ເປັ ນບໍ ລິການຟຣີ . 2. ໂທໄປຍ ັງໂທລະສ ັບທວໄປ ື ໂທມາຈາກໂທລະສ ັບທວໄປ (PC-to-Phone และ Phone-to-PC) ົ່ ົ່ ແບ່ ງເປັ ນ. - SkypeIn ຄື ການສະໝັກເບີ ຂອງ Skype ເພື່ອຮອງຮ ັບການໂທເຂົ ້າຈາກໂທລະສ ັບພື ້ ນຖານທວໂລກ ົ່ ໃນລາ ຄາປະຢ ັດ. 1
 2. 2. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ - SkypeOut ຄື ການສະໝັກໃຊ້ ລິການຂອງ Skype ເພື່ອໂທອອກຈາກ Skype ໄປຍ ັງໂທລະສ ັບ ບໍ ໂທລະສ ັບພື ້ ນຖານທວໂລກ ແລະ ທີ່ພິເສດກວ່ ານນຄືຜູ ້ໃຊ້ງາ ນທີ່ ລ ົງທະບຽນ SkypeOut ສາມາດ ົ່ ັ້ Forward Skype ຂອງທ່ ານເຂົ ້າໄປຍ ັງໂທລະສ ັບພື ້ ນຖານທີ່ ທ ່ ານຕ້ ອງການ ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ ທ່ ານ Offline ເມື່ອມີ ຜູໂທ ເຂົ ້າ Skype ຂອງທ່ ານເຮັ ດໃຫ້ທ່ ານບໍ່ ພາດໃນການຕິດຕໍ່ ້ . ໂດຍບໍ ລິການປະເພດທີ 2 ເປັ ນບໍ ລິການສາລ ັບສະມາຊິກທີ່ ເສຍເງິນເທົ ່ ານນໂດຍຄ່ າໃຊ ້ຈ່ າຍຈະຄິ ໍ ັ້ ດແບບຊາລະລ່ ວງໜ້ າ ື Prepaid ຄ້ ໍ າຍໆຄືກ ັນກ ັບໂທລະສ ັບແບບຕື່ມ ເງິນບ້ ານເຮົ ານ ັ ນເອງຫາກແຕ່ວ່ າຄ່ າບໍ ລິການຈະຖືກ ້ກວ່ າປະມານ 60 – 80 %.IV. ວິທີການສະໝັກ ແລະ ການໃຊງານ Skype 5.3 ້  ັງຈາກທີ່ດາວໂດ ແລະ ຕິດຕ ງໂປຼແກຼ ມ Skype ສາເລັ ດແລ້ວຕໍ່ ໄປກໍ່ເຂົ ້າສູ ່ຂນຕອນການສະໝັກສະມາຊິກ ັ້ ໍ ັ້ການຂໍ User name ເພື່ອເຂົ ້າໃຊ ້ງານ Skype 5.3. 1. ເລືອກກ ົດບ່ອນ Don’t have a Skype Name? 2
 3. 3. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ2. ໃສ່ຊ່ ື.3. ໃສ່ຊ່ ືເພື່ອໃຊ ້ເປັ ນ User name ໃນການ Sign in.4. ໃສ່ Password (ຈາເປັ ນຕອງໃຊຕງແຕ່ 6 – 20 ຕ ົວໂດຍຈະຕອງມີຕ ົວອ ັກສອນອ ັງກິດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ ງ ໍ ້ ້ ັ້ ້ ຕ ົວ ແລະ ໂຕເລກ 1 ໂຕປ ົນກ ັນ)5. ເລື ອກບ່ອນທີ່ ມີຊ ່ອງສີ່່ ຽມເພື່ອສະແດງການຍອມຮ ັບເງື່ອນໄຂໃນ agreement. 3
 4. 4. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ6. ກ ົດ Next7. ໃສ່ E-mail Address8. ໃຫ້ເລືອກປະເທດທີ່ທ່ ານຢູ ່. 4
 5. 5. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 9. ຈາກນນກໍ່ Sign in ໄດ້ເລີຍ . ັ້V. ວິທີການເອີ້ນໃຊ ້ ໂປຼ ແກຼ ມ Skype 5.3. ຫາກຜູ ້ໃຊງານເຮັ ດຕາມຂນຕອນໃນການຕິດຕງໂປຣແກຣມດງທີ່ໄດ້ກ່ າວມາຂ້າງເທິ ງນນຜູ ້ໃຊ້ງານກໍ່ສາມາດ ັ້ ັ້ ັ່ ັ້ທີ່ຈະເອີ ້ ນໃຊ້ ໂປຣແກຣມ ສະໄຄປ໌ ໄດ້ 2 ວິ ທີຄື : 1. ເອີ ້ ນໃຊ້ ງານໄດ້ ຈາກ Status Bar ດງຮູ ບ. ັ່ 2. ື ສາມາດຄລິ ກທີ່ໄອຄອນໃນໜ້ າຈໍ ກ່ໍໄດ້ ໜ້າຕາຂອງ Skype 5.3 5
 6. 6. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 1. ເມນູ ບາເປັ ນສ່ ວນທີ່ໃຊສາລ ັບເອີ ້ ນຄາສງການທ ໍາງານໃນໂປຣແກຣມ Skype ທ ັງໝົດ. ້ ໍ ໍ ັ່ 2. ທລູ ບາຫາກເມນູ ບາເອີ ້ ນໃຊ້ງານຫຍຸ ້ງຍາກທລູ ບານີ ້ ແະທີ່ຈະເຮັ ດໃຫ້ການທ ໍາງານຂອງເຮົ າງ່າຍຂຶ ້ ນພຽງ ແຕ່ຄລິ ກຄງດຽວ . ັ້ 3. ແທບພາແນລເປັ ນສ່ ວນທີ່ ສະແດງລາຍລະອຽດຂອງການທ ໍາງານໃນແຕ່ ລະແທບ . 4. ປຸ ່ ມ Call ຜູ ້ໃຊ້ງານໜ້ າຈະໄດ້ໃຊ້ສ່ ວນນີ ້ ຂ ້ອນຂ້າງຈະາຍເຊິ່ງປຸ ່ ມນີ ້ ຈະທາໜ້ າທີ່ໃນການໂທອອກື ເອົ າ ໍ ໄວ້ຮ ັບສາຍໃນກໍລະນີທ່ ີມີຜູຕິດຕໍ່ ເຂົ ້າມາ. ້ 5. ປູ ່ ມ Hangup ເມື່ອມີ ປຸ ່ ມໂທອອກກໍ່ຕອງມີ ປຸ ່ ມວາງສາຍເຊິ່ງປຸ ່ ມນີ ້ ຈະທາໜ້ າທີ່ໃນການໂທອອກ ເອົ າໄວ້ ້ ໍ ື ຮ ັບສາຍກໍລະນີທ່ ີມີຜູ ້ຕິດຕໍ່ ເຂົ ້າມາ. 6. ສ່ ວນແຈ້ງສະຖານະໃນການໃຊ້ ງານໂປຣແກຣມປະເພດ Instant Massager ແທບທຸ ກໂປຣແກຣມສ່ ວນນີ ້ ຜູ ້ໃຊ ງານຈາເປັ ນຕ້ ແຈ້ ໄວ້ເພື່ອບງບອກສະຖານະການonline ຂອງເຮົ າ. ້ ໍ ອງ ງ ົ່VI. ການ Sign in ເພື່ອນເຂົ ້າໃຊ ້ງານ Skype 5.3 1. ໃສ່ User Name. 2. ຄີ Password ໃສ່. 3. ຕງຄ່ າ ົວໂປຣແກຣມ. ັ້ ຕ 4. ກ ົດປຸ ່ ມSign in. 6
 7. 7. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸVII. ການເພີ່ມຊື່ລ ົງໃນ contacts 1. ຄລິ ກເລືອກເມນູ Contacts > Add a Contact... ື ໄປຍ ັງປຸ ່ ມ ງຮູ ບກໍ່ໄດ້. ດ ັ່ 2. ຈະປະກ ົດໜ້ າຕ່ າງ ໃນການຄນຫາໃຫ້ຜູ ້ໃຊ້ງານໃສ່ຊ່ ຂອງເພື່ອນທີ່ຕ ້ອງການ ຄນຫາ. ົ້ ື ົ້ 7
 8. 8. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 3. ຄລິ ກທີ່ ປຸ ່ ມSearch. 4. ເມື່ອພ ົບເພື່ອນທີ່ ຖືກໃຈແລ້ວ ກໍ່ຄ ລິ ດເມົ າສ໌ ໄຢຍ ັງເພື່ອນໃໝ່ ຄ ົນນີ. ້ 8
 9. 9. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 5. ທາການເພີ່ມລາຍຊື່ລ ົງໄປໃນ Contacts. ໍ - Add to Friends List ເກັ ບລາຍຊື່ລ ົງໃນ Contacts. - View User Profile ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາຍຊື່ນນໆ. ັ້VIII. ການຄນຫາລາຍຊື່ ົ້ 1. ຄລິ ກເລືອກເມນູ Contacts> Search for Skype User… ື ຈະຄລິ ກໄປຍ ັງປຸ ່ ມ ງຮູ ບກໍ່ໄດ້ ດ ັ່ 2. ຈະປະກ ົດໜ້ າຕ່ າງ ໃນການຄ ນຫາໃຫ້ຜູ ້ຊ້ ົ້ ງານ ໃສ່ຊ່ ືຂອງເພື່ອນທີ່ຕອງການ ຄນຫາ ້ ົ້ ື ບໍ່ ໃສ່ກ່ໄດ້ຖາ ໍ ້ ຕ້ ອງການ ຫາທຸ ກລາຍຊື່. 3. ໃສ່ຊ່ ືປະເທດ ແລະ ພາສາຂອງເພື່ອນທີ່ ຕ ້ອງການ ຄນຫາ. ົ້ 4. ເລືອກເພດອາຍຸ ຂອງເພື່ອນທີ່ຕອງການ ຄນຫາ. ້ ົ້ 9
 10. 10. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 5. ຄລິ ກເລືອກປຸ ່ ມSearch. 6. ເມື່ອພ ົບເພື່ອນແລ້ວ ກໍ່ຄລິກ ເມົ າສ໌ ໄປຍ ັງເພື່ອນໃໝ່ ຄ ົນນີ ້ 10
 11. 11. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 7. ທາການເພີ່ມລາຍຊື່ລ ົງໄປໃນ Contacts ໍ - Add to Friends List ເກັ ບລາຍຊື່ລ ົງໃນ Contacts. - View User Profile ເບິ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາຍຊື່ນນໆ. ັ້ 11
 12. 12. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 8. ພິມຂໍ້ຄວາມແນະນາຕ ົນເອງ ໍ 9. ຄລິ ກທີ່ ປຸ ່ ມOKIX. ເລີ່ມລ ົມກ ັນເລີຍໃນ Skype 1.  ັງຈາກທີ່ ຜູ ້ໃຊ້ງານເພີ່ມລາຍຊື່ (Add Contact) ທີ່ ຕອງການຈະ ສ ົນທະນານາ, ກໍ່ສາມາດທີ່ ຈະເລືອກ ້ ໍ ລາຍຊື່ ທີ່ ຕ ້ອງການ ສ ົນທະນານາ. ໍ 12
 13. 13. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ2. ຈາກນນກໍ່ຄລິ ກປຸ ່ ມCall ທາງດ້ ລຸ ່ ມ ັ້ ານ3. ເຊິ່ງໃນລະຫວ່ າງຕິດຕໍ່ຢູນນຜູ ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຍິນສຽງສ ັນຍານການເສື່ອມຕໍ່ ເໝື ອນກ ັນກ ັບສຽງໂທລະສ ັບຈ ົນກະທງ ່ ັ້ ັ້ ມີຄ ົນຮ ັບສາຍເຮົ າກໍ່ຈ່ຶ ງສາມາດຈະສ ົນທະນາເວົ ້າກ ັນໄດ້ທ ັນທີ .4. ແລະ ຫາກຜູ ້ໃຊ້ງານຕ້ ອງການ ທີ່ຈະວາງຫູ  ັງຈາກສ ົນທະນາແລ້ ກໍ່ໃຫ້ຄລິ ກປຸ ່ ມHangup ໄດ້ເລີຍ. ວ 13
 14. 14. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸX. ການລ ົມກ ັນໃນແບບ Chat ຫາກຜູ ້ໃຊ້ງານຕ້ ອງການ ປ່ ຽນບ ນຍາກາດໃນການສ ົນທະນາແບບດງເດີມດ້ວຍ ການ Chat, Skype ກໍ່ມີໃຫ້ ັ ັ້ບໍ ລິການ. 1. ຄລິ ກເລືອກລາຍຊື່ເພື່ອ ນທີ່ຕອງການ ທີ່ຈະລ ົມກ ັນໃນ List ້ 2. ແລ້ວ ຄລິ ກທີ່ ປຸ ່ ມChat. 14
 15. 15. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ3. ເທົ ່ ານີ ້ ກ່ໍສາມາດທີ່ ຈະ Chat ໄດ້ແລ້ວ . 15
 16. 16. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸXI. ເມື່ອມີສາຍເຂົ ້າ ເມື່ອມີ ສາຍສາຍເຂົ ້າຈະມີສຽງດງກຣິ່ ງໆຜູ ້ໃຊ້ງານພຽງແຕ່ຄລິ ກ ໄປຍ ັງປຸ ່ ມ Call ເພື່ອຮ ັບສາຍເທົ ່ ານີເຮົ າກໍ່ຈະ ັ ້ໄດ້ລ ົມກ ັບເພື່ອນເຮົ າແລ້ວ . 1. ເມື່ອມີ ສາຍເຂົ ້າຈະມີ popup ຂຶ ້ ນມາບ່ ອນ ມດ້ານ ລຸ ່ ມ ມຸ ຂອງຈໍ ເຮົ າສາມາດຮ ັບສາຍບ່ ອນ ້ ກໄດ້. ນີ ່ໍ 2. ື ຈະຮ ັບສາຍບ່ ອນ ່ ມCall ກໍ່ໄດ້. ປຸ 16
 17. 17. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸXII. ການສ ົນທະນາຜ່ ໂທລະສ ັບ ານ ຫາກຜູ ້ໃຊ້ງານຕ້ ອງການ ທີ່ ຈະສ ົນທະນາໄປຍ ັງໂທລະສ ັບສາມາດທາໄດ້ໂດຍ ໍ 1. ຄລິ ກບ່ ອນແຖບ Dial. 2. ເລືອກປະເທດຂອງຜູ ້ທີ່ ເຮົ າຕ້ ອງການ ຈະໂທຫາ. 17
 18. 18. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ 3. ໃສ່ ໝາຍເລກໂທລະສ ັບ. 4. ຈາກນນຄລິ ກທີ່ ປຸ ່ມ Call ທາງດ້ານ ລຸ ່ ມ ັ້ . 5. ຫາກຜູ ້ໃຊ້ງານຕອງການ ທີ່ ຈະວາງຫູ  ັງສ ົນທະນາຈ ົບກໍ່ໃຫ້ຄລິ ກທີ່ ປຸ ່ ມHang up. ້ 18
 19. 19. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸXIII. ການປະຊຸ ມສາຍທາງສຽງ 1. ກ ົດປຸ ່ ມConference. 19
 20. 20. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ2. ຈະປະກ ົດໜ້ າຕ່ າງ ້ ນມາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ ້ໃຊ້ທາການ setup ຄ່ າ Conference Call ໂດຍເລີ່ ມຈາກການພິມຫ ົວຂໍ້ ຂຶ ໍ conference 20
 21. 21. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ3. ທາການ invite ລາຍຊື່ຂອງຜູ ້ທີ່ຕອງການ ເຂົ ້າຮ່ ວມ ມຈາກ contacts list ຈາກນນກ ົດປຸ ່ ມadd ໍ ້ ປະຊຸ ັ້4. ເມື່ອ add contact ລາຍຊື່ຂອງຄ ົນທີ່ເຮົ າທາການ add ກໍ່ຈາປະກ ົດໃນ Conference participants ໂດຍ ໍ ໍ ເຮົ າສາມາດ invite ໄດ້ າຍກວ່ າ 04 ຄ ົນ.5. ກ ົດປຸ ່ມ start.6. ເມື່ອຈ ົບການປະຊຸ ມກໍ່ກ ົດປຸ ່ ມ Hang up. 21
 22. 22. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ ສ່ ວນສະແດງສະຖານະ ສ່ ວນສະແດງສະຖານະຂອງການໃຊ້ງານນ ັບໄດ້ມີຂໍ້ຄວາມສາຄ ັນຕໍ່ຜູ ້ໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Instant Message ໍແຖບທຸ ກໂປຣແກຣມທ ັງນີເນື່ອງຈາກຄູ ່ສ ົນທະນາຈະໄດ້ບ່ໍ ເສຍເວລາ ແລະ ອາລ ົມຫາກຕິດຕໍ່ໄປແລ້ວ ບໍ່ ມີການຕອບ ້ສະໜອງກ ັບ ື ອາດຈະເວົ ້າໄດ້ວ່ າສ່ ວນ ຂອງການສະແດງສະຖານະເປັ ນທີ່ ບງບອກເຖິງມາລະຍາດໃນການໃຊ້ງານ ົ່ໂປຣແກຣມ Instant Message ໂປຣແກຣມ Skype ກໍ່ເຊັ ່ນກ ັນມີ ສ່ ວນຂອງການແຈ້ ສະຖານະການໃຊ້ງານໃຫ້ຄູ ່ ງສ ົນທະນາຝງກ ົງກ ັນຂ້າມ ຮູ ້ດງຕໍ່ໄປນີ: ັ່ ັ່ ້ 1. Offline ໝາຍເຖິງບໍ່ ໄດ້ໃຊ້ງານ ື ປິ ດການຕິດຕໍ່. 2. Online ໝາຍເຖິງສະຖານະພອມ ໃຊ້ງານ ແລະ ຮ ັບການຕິດຕໍ່ສະເໝີ ້ 3. Away ໝາຍເຖິງຢູ ່ໃນສະຖານະທີ່ ສ ົນທະນາຕິດຕໍ່ ໄດ້ແຕ່ອາດຊ້ າແດ່ 4. Not Available ໝາຍເຖິງບໍ່ ວ່ າງຕອບຊ້າ . 5. Do not Disturb ໝາຍເຖິງບໍ່ ໃຫ້ຕິດຕໍ່. 6. Invisible ໝາຍເຖິງຫ້າມ ຊ້ ຢູ ່ບໍ່ ສະແດງຕ ົນ. ອນ ຮຽບຮຽງ ແລະ ຈ ັດພິມໂດຍ: ສ ົມບູ ນ ສະໂສຫວິດ. ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່ າຍ ວິ ນໂດວ໌ , ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີທຸກຊະນິດ ັ້ ໍ ສ ົນໃຈຕິດຕໍ່ໂທ: 020 55559560 ື 020 28382450 Email: sombounonline@hotmail.com ື somboun.com@gmail.com Skype Name: sombounonline Website: www.somboun.com 22
 23. 23. ທ່ ານ ສ ົມບູນ ຮ ັບຕິດຕງ ແລະ ຈາໜ່າຍ ແຜ່ນ ວິນໂດວ໌, ໂປຣແກຣມ ຄອມພິວເຕີທກຊະນິດ ສ ົນໃຈ ໂທ 020 55559560 ັ້ ໍ ຸ MR. SOMBOUN SASVITH 23

×