แผน 2คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3

17,522 views

Published on

แผน 2คณิตศาสตร์เพิ่มเติม3

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู เพือเสริมสรางคุณลักษณะอยูอยางพอเพียง ่  รายวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม รหัสวิชา ค23201 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3หนวยที่ 1 ชื่อหนวย กรณทที่สอง แผนที่ 2 การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สอง สอนครั้งที่ ..... วันที.่ .............. เดือน ............................พ.ศ. ............ เวลา ...... ชั่วโมง1. มาตรฐานการเรียนรูมาตรฐาน ค 1.1 : เขาใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและใชจานวนในชีวิตประจําวัน ํมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจํานวนเต็มบวก จํานวนเต็มลบ ศูนย และจํานวนตรรกยะ2. ผลการเรียนรูบวก ลบ คูณ และหาร จํานวนจริงซึงเกี่ยวกับกรณฑทสองทีกําหนดให ่ ี่ ่3.สาระสําคัญ เมื่อ a เปนจํานวนจริงใด ๆ และ แทนคาสัมบูรณของ a การบวกและการคูณจํานวนจริงมีสมบัติการสลับที่ สมบัตการเปลี่ยนหมู และการแจกแจง ิ สมบัติการสลับที่สําหรับการบวก สมบัติการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก  สมบัติการสลับที่สําหรับการคูณ สมบัตการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ิ  สมบัตการแจกแจง ิ4. จุดประสงคการเรียนรูดานความรู (K) 1. นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการบวก ลบ คูณและหารจํานวนจริงเกี่ยวกับกรณฑทสองได ี่ 2. นักเรียนสามารถอธิบายการแยกตัวประกอบของจํานวนจริงไดดานกระบวนการ (P) 1. นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณและหารจํานวนจริงเกี่ยวกับกรณฑที่สองได 2. นักเรียนสามารถแยกตัวประกอบของจํานวนจริงได
 2. 2. ดานคุณลักษณะ (A) 1. นักเรียนมีการทํางานอยางเปนระบบ 2. นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง 3. นักเรียนมีความตรงตอเวลา 4. นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียน5. สาระการเรียนรู - การดําเนินการของจํานวนจริงซึ่งเกี่ยวกับกรณฑที่สอง การบวกและคูณจํานวนในรูป a เมื่อ a  0 มีสมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุมและสมบัติการแจกแจงดังนี้ สมบัตการสลับทีสําหรับการบวก ิ ่ a+ b = b+ a สมบัตการเปลี่ยนกลุมสําหรับการบวก ิ ( a + b )+ c = a +( b + c ) สมบัตการสลับทีสําหรับการคูณ ิ ่ a b = b a สมบัตการเปลี่ยนกลุมสําหรับการคูณ ิ ( a  b ) c = a ( b  c ) สมบัตการแจกแจงิ a ( b + c ) = ( a  b )+( a  c ) และ ( b + c ) a = ( b  a )+( c  a )6.สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 1.ความสามารถในการสือสาร ่ 2.ความสามารถในการคิด 3.ความสามรถในการแกปญหา 7.ดานคุณลักษณะอันพึงประสงค 1. มีวินัย 2. ใฝเรียนรู 3. อยูอยางพอเพียง
 3. 3. 8.ภาระงาน/ ชิ้นงาน 1.ใบกิจกรรม 2.สมุดแบบฝกหัด9. กระบวนการจัดการเรียนรู 1.ครูสนทนากับนักเรียนโดยใชใบความรูเรื่อง การบวกและการลบ เกี่ยวกับสมบัตการบวกและการคูณ ิของจํานวนที่เกี่ยวกับกรณฑทสองในรูป a เมื่อ a  0 วามีสมบัติที่เกี่ยวของดังนี้ คือมีสมบัติการสลับที่ สมบัติ ี่การเปลี่ยนหมู และสมบัติการแจกแจง เชนเดียวกับการบวกและการคูณจํานวนจริง เนื่องจาก a เมื่อ a  0เปนจํานวนจริงเชนเดียวกัน 2. ครูใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการใชสมบัติของ a เมื่อ a  0 โดยใชใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง“บอกไดไหม” เปนกิจกรรมทั้งชั้นเรียนโดยฝกนักเรียนทุกคนในการใชความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับกรณฑที่สองของจํานวนตรรกยะ ฝกการสังเกตการใชสมบัตของ a เมื่อ a  0 และใชคาประมาณเปนจํานวนที่คิดไดงาย ๆ ในการ ิเปรียบเทียบจํานวนทางซายมือและขวามือ ซึ่งจะเปนการหลีกเลี่ยงการคํานวณโดยตรง 3. ครุใหนักเรียนทั้งชั้นเรียนรวมกันศึกษาใบความรูที่ 1 เรือง“การบวกและการลบ” และใช ่ตอบคําถามเกี่ยวกับการใชสมบัตการสลับที่การบวก การเปลี่ยนหมูการบวกในการหาผลบวก ิ  4.ครูแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 7 คน พรอมกับแจกใบกิจกรรมที่ 2 เรือง“ลองคิดดู” ให  ่นักเรียนทุกคน แลวใหนักเรียนในแตละกลุมคิดวิเคราะหรวมกันเพื่อทําความเขาใจปญหา และวางแผนกําหนด  แนวคิดในการหาคําตอบของปญหา กอนลงมือแสดงวิธีทําเพื่อหาคําตอบของปญหาทีกําหนดไวในใบกิจกรรม ่ 5.ขณะที่นักเรียนคิดวิเคราะหรวมกันเพื่อทําความเขาใจปญหา นั้นครูสามารถเขาไปใหคําแนะนําและชวยเสนอประเด็นในการคิดหาคําตอบ รวมถึงแจกประเด็นคําถามเพื่อกระตุนใหเกิดการคิดหาคําตอบใหกับนักเรียนบางกลุมเทาทีจําเปน ่ 6. ครูใหนักเรียนที่มจิตอาสาแตละกลุมสงตัวแทนออกมารายงานหนาชั้นเรียนเกี่ยวกับแนวคิด/วิธีทํา ีในการแกปญหาตาม ใบกิจกรรมที่ 2 เรื่อง“ลองคิดดู” และใหนําเสนอผลการแกปญหาหนาชั้นเรียนโดยครูสมมา 2   ุกลุม กลุมละ 1 คนและใหเวลาในการนําเสนอกลุมละ 5 นาที ออกมานําเสนอคนละประเด็น โดยไมซ้ํากับกลุม  เดิม และนักเรียนทีเ่ หลือสังเกตแนวคิดของเพื่อน ตลอดจนใหกลุมที่มีแนวคิดที่แตกตางออกมานําเสนอสวนที่ แตกตางจากกลุมแรก ๆ ครูและนักเรียนรวมกันสรุป ครูตรวจผลงานกลุม  7. ครูแจกใบกิจกรรมที่ 3 เรื่อง“เราคิดได” ซึ่งปรับขยายจากปญหาตามใบกิจกรรมที่ 1 เรื่อง“บอกไดไหม” แลว ใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลในการกําหนดแนวคิด/วิธีทําในการแกปญหา โดยใหทําในเวลาที่เหลืออยู เมื่อทําเสร็จแลวครูตรวจแกไขผลงานแลวทายชั่วโมง10 .สื่อ/แหลงเรียนรู 10.1 สื่อ 1.ใบกิจกรรมที่ 1 “บอกไดไหม” 2.ใบความรูที่ 1 เรือง “การบวกและการลบ” ่ 3. ใบกิจกรรมที่ 2 “ลองคิดดู” 4.ใบกิจกรรมที่ 3 “เราคิดได
 4. 4. 10.2 แหลงเรียนรู 1.หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   11. การวัดและประเมินผล รายการประเมิน วิธีประเมิน เครื่องมือ เกณฑการประเมินผลใบกิจกรรม1 -3 การสังเกต แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนแสดงวิธีการหา ตรวจใบกิจกรรม คําตอบไดถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ทําถูกตองไมนอยกวารอย ละ 80 ขึ้นไป ผานเกณฑคุณลักษณะอันพึงประสงค การสังเกตพฤติกรรม แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียนไดคะแนนไมนอย กวารอยละ 80 ขึ้นไป ผานเกณฑ เกณฑการประเมินผล คําอธิบายระดับคุณภาพ รายการประเมิน ดี ปานกลาง ปรับปรุงคุณลักษณะอันประสงค ไดคะแนนไมนอยกวา ไดคะแนนไมนอยกวาละ ไดคะแนนนอยกวา1. การมีสวนรวมในการวางแผน รอยละ 80 50 รอยละ 502. การปฏิบัติตนตาม บทบาทหนาที่3. การใหความ รวมมือในการ ทํางาน4. การแสดงความคิดเห็น5. การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น6. การเขารวมกิจกรรมอยาง
 5. 5. สม่ําเสมอ7. ความรับผิดชอบ งานที่ไดรับมอบหมาย คําอธิบายระดับ คําอธิบายระดับคุณภาพ รายการประเมิน รายการประเมิน คุณภาพใบกิจกรรม 1.ความสมบูรณครบถวน การแสดงวิธีการหา แสดงวิธีการหาคําตอบได แสดงวิธีการหาคําตอบยัง คําตอบไดถูกตอง ถูกตองแตยังไมครบถวน ไมถูกตอง ครบถวนสมบูรณ ทําถูกตองไมนอยกวารอย 2.ความถูกตอง ทําถูกตองไมนอยกวา ละ 50 ทําถูกตองนอยกวา รอยละ 80 สงงานไมทันเวลา รอยละ 50 3.ความตรงตอเวลา สงงานทันเวลา ทํางานดวยตนเองเปน ไมสงงาน 4.ความซื่อสัตย ความ ทํางานดวยตนเอง บางสวน ไมไดทําดวยตนเอง เรียบรอย
 6. 6. 12 . บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู 12.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู12.1.1 ดานความรู...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.1.2 ดานทักษะกระบวนการ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.1.3 ดานคุณลักษณะอังพึงประสงค...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.2 สภาพปญหา/อุปสรรค....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12.3 แนวทางการพัฒนา............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (ลงชื่อ) (...........................................................) ครูผูสอน............./............................./............
 7. 7. บันทึกการนิเทศจากดานบริหารความเห็นของหัวหนากลุมสาระการเรียนรู.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ (..................................................... ) หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรความเห็นของรองผูอํานวยการดานบริหารงานวิชาการ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ (นางกฤตวรรณ เรืองทุม ) ปฏิบัติหนาที่ รองผูอํานวยการดานบริหารงานวิชาการความเห็นของผูอํานวยการโรงเรียน.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ (นายชูเดช อําพันทอง) ผูอํานวยการโรงเรียนสําโรงทาบวิทยาคม
 8. 8. แนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1. ผูสอนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู หลักพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีประเด็น เนื้อหา วิเคราะหเนื้อหาสาระทีสอดคลอง -มุงใหผเู รียนมีทักษะ ่ มีการวางแผนการจัด กับเนื้อหาและหลักสูตรและ กระบวนการคิดวิเคราะห กิจกรรมการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูของกลุม สรางสรรคแกปญหาในการ อยางเปนระบบ สาระการเรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมเรืองกรณฑที่ รอบคอบ สอง เวลา -ครูใชเวลาในการจัดกิจกรรมได - การจัดสรรเวลาที่ดสงผลให ี - มีการจัดสรรเวลา เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมเปนไป เพิ่มสําหรับนักเรียนที่ เรียงลําดับกิจกรรมตาม อยางราบรื่น ตามลําดับเวลา ไมสามารถปฏิบัติ ความสําคัญและความยากงาย กิจกรรมไดตาม ของแตละกิจกรรม ขั้นตอนหรือไมทัน เพื่อน วิธีการจัดกิจกรรม -กิจกรรมการเรียนรูมีความ  - เมื่อผูเรียนไดปฏิบัติ - ในกรณีที่กิจกรรม เหมาะสมกับระดับของผูเ รียน กิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับ ไมเปนไปตามที่ เวลา และบริบทของโรงเรียน ของผูเรียน ความสนใจ กําหนด ครูควรมีการ - มีการจัดลําดับความสําคัญของ ผูเรียนจะเกิดความ เตรียมกิจกรรม กิจกรรม โดยเนนกิจกรรมให กระตือรือรนในการรวม สํารองและตัดทอน นักเรียนไดฝกปฏิบัติ กิจกรรม สามารถสรางองค กิจกรรมในกรณีที่ - ครูจัดกิจกรรมตรงตามผลการ ความรูไดงายขึ้น กิจกรรมใชเวลานาน เรียนรู - การจัดตามลําดับ เกินไปหรือไม ความสําคัญของกิจกรรม โดย นาสนใจ เนนขั้นที่ผเู รียนไดลงมือ ปฏิบัติ ทําใหผเู รียนเกิดการ เรียนดวยตนเอง แหลงเรียนรู ครูมีการจัดเตรียมสื่อและแหลง - แหลงเรียนรูที่เหมาะสมทํา  - ครูควรตรวจสอบดู เรียนรูเรื่องกรณฑทสองได ี่ ใหผูเรียนบรรลุผลตามผลการ วาแหลงเรียนรูตางๆ เหมาะสมกับกิจกรรม วัยความ เรียนรู นั้นครบถวนพรอมใช สามรถและความสนใจของ - กระตุนใหผเู รียนมีความ ประกอบการจัดการ นักเรียน กระตือรือรนอยากเรียน เรียนรู
 9. 9. - มีการวางแผน เตรียมแหลงเรียนรู เพื่อดําเนินกิจกรรม ไวลวงหนา สื่อ-อุปกรณ - อุปกรณเพียงพอตอกลุมของ -เมื่ออุปกรณเพียงพอนักเรียน -มีการจัดเตรียม นักเรียน สนใจทีจะเรียนรู ่ อุปกรณสํารองไว -อุปกรณมีความชัดเจนและ - ความชัดเจนของกิจกรรม กรณีฉุกเฉิน เหมาะกับกิจกรรม อุปกรณ กระตุนใหผเู รียนเกิด - นักเรียนสามารถใช การเรียนรู อุปกรณไดถูกตอง และเหมาะสมกับ กิจกรรมลดการ อธิบายการวัดและประเมินผล -มีการเลือกใชวิธีการวัดและ - การประเมินทีหลากหลาย -มีการประเมิน ่ ประเมินผลไดเหมาะสมกับวัยของ คลอบคลุมมาตรฐานและผล ความรูของนักเรียน ผูเรียน กิจกรรมและผลการ การเรียนรู กอน เรียนรู -มีการศึกษาสราง เครื่องและ ประเมินผลที่ เหมาะสมตาม มาตรฐานและผลการ เรียนรูความรูที่ครูจําเปนตองมี มาตรฐานการเรียนรู/ สาระการเรียนรู/ผลการเรียนรู/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    จิตวิทยาวัยรุน การจัดเตรียมสื่อและเทคโนโลยี แหลงเรียนรู เนื้อหาเรื่องกรณฑทีสอง คุณธรรมของครู - ความเมตตากรุณา ความเที่ยงตรง ความยุติธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม
 10. 10. 2. ผลที่เกิดกับผูเรียนสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการจัดการเรียนรู 2.1 ผูเรียนไดเรียนรูหลักคิดและฝกปฏิบัติตามหลักของ 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังนี้  พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี - ผูเรียนมีความพอประมาณ - การจัดสรรแบงเวลาที่ -มีการวางแผนการจัดสรรเวลา กับการจัดสรรปฏิบัติกจกรรมให ิ เหมาะสมจะทําใหการปฏิบัติ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ ดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน กิจกรรมในขั้นตอนตางๆดําเนิน กิจกรรมตางๆอยางเทาเทียมกัน ผูเรียนในแตละกลุมมีการแบง ไปไดดวยดี การแบงงานกัน มีการเตรียมการแกปญหาใน หนาที่การทํางานไดพอประมาณกับ ทําตามความสามารถของแตละ กรณีที่เพื่อนทีรับผิดชอบงานใน ่ ความสามารถของแตละคน คนเปนการทําใหงานเสร็จตรง สวนนั้นไมมาหรือทํางานไมหลักพอเพียง -ผูเรียนมีการจัดสรรเวลาในการ ตามกําหนดเวลา การจัดสรร สําเร็จ ปฏิบัติภาระงานที่ไดรับอบหมาย เวลาที่ดีทําใหงานทีทํามีโอกาส - นักเรียนนําความรูวิชา ่ นอกหองเรียนพรอมทังนําเสนอได ประสบความสําเร็จและไดผล คณิตศาสตรเพิ่มเติม ใชในการ ้ อยางเหมาะสมกับความสามารถ งานที่ นาพอใจ แกปญหาในกรณีที่ภาระงานที่ และระดับชั้นของผูเรียน ไดรับมอบหมายมีขอผิดพลาด - ผูเรียนมีพนฐานความรูทางวิชา ื้ และสามารถแกไขไดถูกตอง คณิตศาสตรที่เหมาะสมกับเนือหา ้ ทันเวลาทีกําหนด ่ เกี่ยวกับกรณฑทสอง ี่ เรื่อง 1. ผูเรียนมีความรอบรูเรื่อง กรณฑทสอง ี่ ความรู 2. ผูเรียนนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณธรรม คุณธรรม ความอดทน ความเพียรพยายาม ความเสียสละ ความมีวินัยในตนเอง มีน้ําใจ
 11. 11. 2.2 ผูเรียนไดเรียนรูการใชชีวิตที่สมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน 4 มิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ดาน สมดุล และพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆองคประกอบ วัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม ความรู 1. ไดความรูแกสมการ 1.การแลกเปลี่ยนความรู 1. มีความรอบรูในการ 1. การเรียนรูที่ กําลังสองโดยวิธีทําเปน ความคิดเห็นภายในกลุม ใชแหลงเรียนรูใน เหมาะสมสอดคลอง กําลังสองสมบูรณ และภายในหองเรียน ทองถิ่น กับวิถีชีวิตของคนใน 2. ใชเวลาอยางคุมคา ชุมชน และเหมาะสมตอการ ปฏิบัติงาน ทักษะ 1.มีทักษะการเลือกใช 1. มีทักษะในการทํางาน - การรับฟงความคิดเห็น วัสดุ อุปกรณ ในการ 2. การแบงหนาที่ภายใน ของผูอื่น อยางประหยัดและคุมคา กลุม คานิยม 1.การเลือกใชวัสดุ 1.การทํางานกลุม การรู 1.ใชทรัพยากรและ  1.การปลูกฝงการการ อุปกรณ ทีประหยัดใน ่ บทบาทหนาที่ของ สิ่งแวดลอมอยาง ใชแหลงเรียนรูใน  การปฏิบัตงาน ิ สมาชิกในกลุม ประหยัด ทองถิ่นหรือชุมชน
 12. 12. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ชื่อกลุม........................................................ชื่อผูประเมิน............................................................ ใบกิจกรรมที.่ ................................เรื่อง........................................................................................ คําชี้แจง ใหผูประเมินใสตัวเลขลงในชองตามความเปนจริง 3 หมายถึง ดีมาก 2 หมายถึง พอใช 1 หมายถึง ควรปรับปรุงชื่อสมาชิก รวม รอย 1…………… 2…………… 3…………… 4……………. ละรายการ 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 11. การมีสวนรวมใน การวางแผน2. การปฏิบัติตนตาม บทบาทหนาที่3. การใหความ รวมมือในการ ทํางาน4. การแสดงความ คิดเห็น5. การยอมรับความ คิดเห็นของผูอื่น6. การเขารวม กิจกรรมอยาง สม่ําเสมอ7. ความรับผิดชอบ งานที่ไดรับ มอบหมาย รวม รอยละเกณฑการประเมิน ลงชื่อ..........................................ผูประเมินรอยละ 80 ขึ้นไป ระดับ ดีมากรอยละ 70-79 ระดับ ดี วันที่ประเมิน...............................................รอยละ 60-69 ระดับ พอใชต่ํากวารอยละ 60 ระดับ ควรปรับปรุง
 13. 13. แบบประเมินแฟมผลงาน ชื่อแฟม................................................................................................................................................ ชื่อนักเรียน........................................................................................................................................... ไมถึง ถึงเกณฑ เหนือ คะแนน ขอเสนอแนะ เกณฑ เกณฑที่ ที่ เกณฑที่ รวม รายการประเมิน คาดหวัง คาดหวัง คาดหวัง (1) (2) (3)การจัดการ- การสรางสรรค- การประเมินตนเอง- ความสมบูรณของรายการและนําเสนอความประทับใจ- การวางรูปแบบ- ศิลป-ความคิดสรางสรรคหลักฐานแสดงความเขาใจ- ความรูในเนื้อหาวิชา- การสะทอนขอมูลยอนกลับ- แนวคิดการประยุกตใช รวม........................................คะแนนเกณฑการใหคะแนนระดับ ดี (22-27 คะแนน)ระดับ พอใช (16-21 คะแนน) ลงชื่อ..........................................ผูประเมินระดับ ปรับปรุง (9-15 คะแนน) วันที่........เดือน.........................พ.ศ. ..........
 14. 14. ใบกิจกรรมที่ 1“บอกไดไหม”จงพิจารณาวาประโยคในแตละขอตอไปนี้เปนจริงหรือไม เพราะเหตุใด1. 3 5 < 5 32. 3 5 + 2 3 = 5 83. 1 + 5 < 34. 2 3 - 3 < 15. 2 3 + 2 3 < 106. 2 + 3 > 57. 7 5 - 6 5 < 28. 5 3 - 4 2 > 19. 3 + 5 > 5 + 310. 2 + 3 + 5 > 5
 15. 15. ใบความรูที่ 1“การบวกและการลบ” สมบัติการสลับที่สาหรับการบวก ํ a b b a สมบัติการเปลี่ยนหมูสําหรับการบวก ( a  b)  c  a  ( b  c)ตัวอยางที่ 1 จงหาผลบวก 4 2 2 2วิธีทํา เนื่องจาก 4 2  2 2 = (4+2) 2 = 2 ดังนั้น 4 2 2 2 =6 2 ตอบ 6 2ตัวอยางที่ 2 จงหาผลบวก 12 + 27วิธีทํา เนื่องจาก 12 + 27 = 2 2 2 + 3 3 3 = 2 3 +3 3 = (2+3) 3 = 5 3 ดังนั้น 12 + 27 =5 3 ตอบ 5 3ตัวอยางที่ 3 จงหาผลลบ 3 20 - 500วิธีทํา เนื่องจาก 3 20 - 500 = 3 2  2  5 + 10  10  5 - 66 2 = 3(2 5 ) - 10 5 = 6 5 - 10 5 = -4 5 ดังนั้น 3 20 - 500 = -4 5 ตอบ -4 5
 16. 16. ตัวอยางที่ 4 จงหาผลลัพธ 450 + 200 - 72วิธีทํา เนื่องจาก 450 + 200 - 72 = 15 2 +10 2 - 6 2 = 19 2 ดังนั้น 450 + 200 - 72 =19 2
 17. 17. ชือ………………………… กลุ่มที……………………..ใบกิจกรรมที่ 2"ลองคิดดู"ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามวาจํานวนใดบางเปนรากทีสองของแตละจํานวนตอไปนี้ และจํานวนตอไปนี้เปน ่รากทีสองของจํานวนใด โดยปฏิบัติกิจกรรมตอไปนีเ้ ปนกลุม ่  จงหาผลลัพธ 1. 8 2 +7 2 =…………………………………………………………….. 2. 15 7 -7 7 =…………………………………………………………….. 3. 4 3 - 12 =…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. -3 7 + 28 =…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 5. 50 + 18 - 8 =…………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 6. 675 - 432 - 243 =…………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 7. 500 -3 125 - 245 =……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 8. ( 180 - 72 ) - ( 200 + 20 )=………………………………………………………. ………………………….……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….
 18. 18. ใบกิจกรรมที่ 3“เราคิดได”จงหาผลลัพธ 1. (2 6 + 4 3 ) + (8 3 -5 6 ) แนวคิด/วิธีทํา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 2. ( 675 + 45 ) – ( 300 – 125 ) แนวคิด/วิธีทํา ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………
 19. 19. เฉลยใบกิจกรรมเฉลยใบกิจกรรมที่ 1“บอกไดไหม”จงพิจารณาวาประโยคในแตละขอตอไปนี้เปนจริงหรือไม เพราะเหตุใด1. 3 5 < 5 3จริง เพราะ 3 5 = 3 3 5 = 3 15 และ 5 3 = 5 5 3 = 5 15 แต 3 นอยกวา 5 จะได 3 5 < 5 32. 3 5 + 2 3 = 5 8ไมจริง เพราะ 5 8 = 3 8 + 2 8 เนื่องจาก 3 5 นอยกวา 3 8 และ 2 3 นอยกวา 2 8 ดังนั้น 3 5 + 2 3 นอยกวา 3 8 + 2 83. 1 + 5 < 3ไมจริง เพราะ 5 มากกวา 2 ดังนั้น 1 + 5 มากกวา 3 จะได 1 + 5 > 34. 2 3 - 3 < 1 จริง เพราะ 3 นอยกวา 2 ดังนั้น 2 3 นอยกวา 4 จะได 2 3 - 3 < 15. 2 3 + 2 3 < 10จริง เพราะ 3 นอยกวา 2 ดังนั้น 2 3 นอยกวา 2× 2 หรือ 4 และ 3 3 นอยกวา 3 × 2 หรือ 6 จะได 2 3 + 2 3 < 106. 2 + 3 > 5จริง เพราะ 2  1.4 , 3  1.7 และ 5 นอยกวา 2.5 จะได 2 + 3  3.1 ซึ่งมากกวา 5 จะได 2 + 3 > 57. 7 5 - 6 5 < 2ไมจริง เพราะ 7 5 - 6 5 = 5 และ 5 มากกวา 2 จะได 7 5 - 6 5 < 2
 20. 20. 8. 5 3 - 4 2 > 1จริง เพราะ 5 3 - 4 3 = 3 ซึ่งมากกวา 1 แต 5 3 - 4 2 มากกวา 5 3 - 4 3 จะได 5 3 - 4 2 > 19. 3 + 5 > 5 + 3จริง เพราะ 3 + 5  1.7 + 5 หรือ 6.7 และ 5 + 3  2.2 + 3 หรือ 5.2 จะได 3 + 5 > 5 + 310. 2 + 3 + 5 > 5จริง เพราะ 2 + 3 + 5  1.4 + 1.7 + 2. หรือ 5.3 จะได 2 + 3 + 5 > 5
 21. 21. เฉลยใบกิจกรรมที่ 2"ลองคิดดู"ตอนที่ 1 ใหนักเรียนตอบคําถามวาจํานวนใดบางเปนรากที่สองของแตละจํานวนตอไปนี้ และจํานวนตอไปนี้เปนรากทีสองของจํานวนใด โดยปฏิบัติกิจกรรมตอไปนีเ้ ปนกลุม ่  จงหาผลลัพธ 1. 8 2 +7 2 = 15 2 2. 15 7 -7 7 = 8 7 3. 4 3 - 12 = 2 3 4. -3 7 + 28 = - 7 5. 50 + 18 - 8 = 6 2 6. 675 - 432 - 243 = 12 3 7. 500 -3 125 - 245 = -12 5 8. ( 180 - 72 ) - ( 200 + 20 ) = 4 5 - 16 2
 22. 22. เฉลยใบกิจกรรมที่ 3“เราคิดได”จงหาผลลัพธ 1. (2 6 + 4 3 ) + (8 3 -5 6 ) = 12 3 - 3 6 2. ( 675 + 45 )– ( 300 – 125 ) = 5 3 +8 5

×