Successfully reported this slideshow.

காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரை

1,098 views

Published on

காய்கறிகள் மீதும், காய்கறிகளை கையாளும் மானுடர் மீதும் மேலும் சற்று மரியாதையை வளர்ப்பதே இந்த ஆவணத்தின் நோக்கம். ஒரு திட்டத்தின் மீது பல்வேறு ஆதாயநாட்டமுடையவர்கள் எப்படி வினையற்றுகின்றார்கள் என்பதை உழவர் சந்தை உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ளும் முயற்சி.
The document aims at cultivating respect for vegetable and all those who handle vegetables. This document further aims at understanding the responses of different Stakeholders by using Farmers Market in Tamilnadu as an example

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரை

 1. 1. எஸ்.ரைங்கசாமிகாய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரை காய்கறிகள் மீ தும், காய்கறிகளை ளகயாளும் மானுடர் மீ தும் மமலும் சற்று மரியாளைளய வைர்ப்பமை இந்ை ஆவணத்ைின் ம ாக்கம். ஒரு ைிட்டத்ைின் மீ துபல்மவறு ஆைாய ாட்டமுளடயவர்கள் எப்படி விளையற்றுகின்றார்கள் என்பளை உழவர் சந்ளை உைாரணத்ைின் மூலம் புரிந்து ககாள்ளும் முயற்சி. The document aims at cultivating respect for vegetable and all those who handle vegetables. This document further aims at understanding the responses of different Stakeholders by using Farmers Market as an example
 2. 2. காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்ைிளர 1 எஸ்.ரைங்கசாமிகாய்கறிகளை பற்றிய மது கணிப்பு "அது ஒரு உணவுப் கபாருள்: ஆமராக்கியத்ைிற்குமிக அவசியமாைது: மருந்ைாகக் கூட அது பயன்படவல்லது: பயன்படுகிறது"என்பமைாடு ின்று விடுகின்றது. ஆைால் சற்றுக் கூர்ந்து கவைித்ைால் காய்கறிஉற்பத்ைியாகி, பயைப்பட்டு, மக்கு உணவாகப் பயன்படும் முன் அது உருவாக்கும்,அது ஏற்படுத்துகின்ற ைாக்கங்கள் ம்ளம ஆச்சரியத்ைில் ஆழ்த்தும். பல விவசாயவிளை கபாருட்களுக்கு ஆயுள் அைிகம். ஆைால் காய்கறிகைின் ஆயுமைா மிகக்குளறவாைது. இக் குளறவாை காலத்ைில் காய்கறிகைின் உற்பத்ைியும்,பரிவர்த்ைளையும், அைனுளடய பயன்பாடுகளும் அர்த்ைமுள்ை சமூக, கபாருைாைார,அரசியல், கலாச்சார உறவுகளுக்கு வித்ைிடுகிறது. காய்கறிகள் ைரும் ஆமராக்கியத்ளைவிட, மருத்துவகுணங்களை விட, சமூக, கபாருைாைார, அரசியல், கலாச்சார ரீைியில்காய்கறிகள் உருவாக்கும் உறவு முளறகள் அர்த்ைமுள்ைது.ஒவ்கவாரு காய்கறியின் உற்பத்ைிக்கும் ஒரு வழித்ைடம் உள்ைது. கத்ைிரிக்காய்கைாடங்கி காலிஃப்ைவர் வளர, ஒவ்கவான்றும் உற்பத்ைியாைர், வியாபாரிகள்,நுகர்மவார், (இன்னும் பல ஆைாய ாட்டமுளடயவர்களுக்கு) என்றுஒவ்கவாருவருக்கும் ஒவ்கவாரு விைமாக ைரிசைம் ைருகின்றது.காய்கறிகளைப் பற்றி முழுளமயாகப் புரிய மவண்டும் என்றால், அது ைரும் எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைஆமராக்கியம், அைிலுள்ை மருத்துவ குணங்களையும் ைாண்டி, காய்கறிகள் வைர்க்கும்மானுட ம யத்ளையும், மைிை உறவுகளையும் ாம் புரிந்துககாள்ை முயல மவண்டும்.காய்கறி பயிரிட முடிகவடுக்கும் விவசாயி, காய்கறிக்காை விளைகளைமட்டுமல்ல,அற்புைமாை, பயனுள்ை, அமை ம ரத்ைில் புரிந்து ககாள்வைற்கு சற்மற சிக்கலாை சமூக,கபாருைாைார, அரசியல், கலாச்சார உறவுகளுக்கும் மசர்ந்மை விளை மபாடுகிறார்.இந்ை ஆவணம் காய்கறிகளைப் பற்றிய மற்ற ஆவைங்களைப் மபான்று காய்கறிகளைஜடப்கபாருட்கைாகப் பாவிக்காது. இந்ை ஆவணத்ளைப் கபாருத்ைமட்டில் காய்கறிகள்ஜீவனுள்ை கபாருள். விளையாய், கசடியாய், பண்டமாய் பயணமித்து ம் வாய்க்குள்காய்கறிகள் கசல்லும் வளரயுள்ை உயிருள்ை பயணத்ைில் பலமபர்ஐக்கியமாகிறார்கள். பங்மகற்கிறார்கள். காய்கறிகள் இவர்கள் வாழ்வில் ஏற்படுத்தும்ைாக்கத்ளையும், இவர்கள் காய்கறிகைின் பயணத்ைில் ஏற்படுத்தும் அர்த்ைத்ளையும்ஒவ்கவாருவரும் புரிந்து ககாள்ை முயற்சிக்க மவண்டும். 2
 3. 3. குருசாமியுடன் கண்ணிச் சாமிகள் பயணப்பட்டு ஒவ்கவாரு புண்ய ஸ்ைலமாகவணங்கிச் கசல்வது மாைிரி, காய்கறிகளுடன் பயணப்பட்டு விவசாயிகள், மவைாண்துளற ிபுணர்கள், வியாபாரிகள், மபாக்குவரத்து ஊழியர்கள், சுளம தூக்கிகள், நுகர்மவார்என்று ஒவ்கவாருவளரயும் மஸ்கரித்து கசல்வதுைான் இந்ை ஆவணத்ைின் மபாக்கு.காய்கறிகள் மீ தும், காய்கறிகளை ளகயாளும் மானுடர் மீ தும் மமலும் சற்றுமரியாளைளய வைர்ப்பமை இவ்வாய்வின் ம ாக்கம். ஏகைைில் காய்கறிகள்பயிரிடுவதும், பயன்படுத்துவதும் மானுட ஞாைத்ைின் கவைிப்பாடு. அந்ை ஞாைத்ளைமபாற்றுவதும், ைக்க ளவத்துக் ககாள்வதும், விரிவாக்குவதும் மது கடளம.மக்கள் பார்ரையில் காய்கறி ைிைசாயம் ைளர்ந்த ைைலாறு.பயிர் அந்தஸ்து.காய்கறி பயிரிடுவது விவசாயத்ைின் ஒரு அங்கமாக இருந்து வந்ைிருக்கின்றது. க ல்,வாளழ, கரும்பு, மிைகாய், பருத்ைி மபான்ற பயிர்கைில் ஒவ்மவாரு காலகட்டத்ைிலும்விவசாய முளறகைில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களை விவசாயிகைால் எைிைில் ிளைவுகூற முடிகிறது. ஆைால் காய்கறி விவசாயத்ைில் ஏற்பட்டு வந்ைிருக்கின்றமாற்றங்களை எைிைாக ிளைவு கூற முடியவில்ளல, மற்ற பயிர்களைப் மபான்றுகாய்கறிகள் பிரைாைப்பயிராக இல்லாைது கூட அைற்கு காரணமாயிருந்ைிருக்கலாம்.க ல்லும், வாளழயும், கரும்பும், வைாைிய (Cereals) பயிர்களும் இல்லாை விவசாயமும்,கிராமங்களும் இருந்ைிருக்கலாம், ஆைால் காய்கறி விவசாயம் இல்லாைகிராமங்களும், விவசாயமும் இருந்ைிருக்க முடியாது. "இருப்பினும் எது ஒன்ளறஅைிக பரப்பிலும், அத்ைியாவாசியம் கருைியும், கைாடர்ந்து விவசாயம் கசய்கிமறாமமாஅைற்குைான் பயிர் அந்ைஸ்து. அம்மாைிரி பயிர் அந்ைஸ்து கபறாை பல பயிர்கள் 1சாகுபடி கசய்கிமறாம்" . ைற்மபாளைய பயிர் அந்ைஸ்து காய்கறிக்கு. எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைஆய்வுக்குட்பட்ட கிராமங்கைில் வட்டுத்மைளவளய ீ பூர்த்ைி கசய்யவும், சந்ளைத்மைளவகளை பூர்த்ைி கசய்யவும் காய்கறிகள் பயிரிடப்பட்டு வந்ைிருக்கின்றது.காய்கறிகள் ஊடு பயிராகவும், பிரைாைப் பயிராகவும் பயிரிட்டு வந்ைிருக்கின்றார்கள்.காய்கறி பயிரிடளலப் பற்றிய ைகவல்கள் கபரும்பாலும் Focus grouop discussion மற்றும்பட்டியலிடல் (Matrix ranking) முளறயின் மூலமாகமவ ைிரட்டப்பட்டது. Focus group discussionமூலம் காய்கறிகள் பற்றிய மக்கள் கருத்துக்கள் (Folk ideas) கைரிய வந்ைை. பயிர்வளககளைப் பற்றிய வளகப்பாடு (Flok classification of crop types) காய்கறி விவசாயவள்ர்ச்சி (Flok history about vegetable cultivation) காய்கறி விவசாயத்ைிற்கு மவண்டியஅனுகுமுளற (Folk understanding of vegetable cultivation practice) பாசைத் மைளவகள் (Irrigationrequiremant) சந்ளை வாய்ப்புகள் மற்றும் புைிய காய்கறிகள் அறிமுகம் என்று பலமகாணங்கைில் இருந்து பங்மகற்பாைர்கள் கருத்துகளை பரிமாறிக்ககாண்டார்கள். 3
 4. 4. காய்கறிகள் - ஒரு எடுப்புப் பயிர் கருத்தாக்கம்.(Vegetable - Flok ideas on single harvest crops)காய்கறி விவசாயம் சமீ ப காலத்ைில் மைான்றியைல்ல. ஆய்வுக்குட்பட்ட கிராமங்கைில்மிைகாய், ககாத்ைமல்லி, கவங்காயம் மபாைற காய்கறிகள் மாைாவரிப் பயிராககபருமைவில் பயிரடப்பட்டு வந்ைிருக்கின்றது. இைில் மிைாகாளயத் ைவிர பிறஇரண்டும் ஒரு எடுப்பு (One time harvesting) பயிர்கள். மிைகாய் பல எடுப்பு பயிராய்இருந்ைாலும், அளை பச்ளசக் காய்கறியாக என்றில்லாமல் வத்ைலாக்கத்ைான் (Dry chillies- spice) பயிரிடப்பட்டிருக்கின்றது.காய்கறிகைில் குறிப்பாக ாட்டு காய்கறிகள் கபரும்பாலைளவ பல எடுப்பு பயிர்கள்(Many time / multible harvesting). பல எடுப்புப் பயிர்கைில் காய்கறி விவசாயம் சற்றுசிக்கலாைது. எடுப்பு ைவறிைால் (delay in harvesting) ைரமும், சந்ளை மைிப்பும் ஏன் ருசியும்ககட்டுவிடுவது மட்டுமல்ல, அழுகிமயா, வாடிமயா கூடப் மபாய்விடும். மிைகாய்,பருத்ைி மபான்ற பல எடுப்பு பயிர்கைில் மகசூளல உலர ளவத்து பத்ைிரப்படுத்ைி,கணிசமாை அைவு மசர்த்ை பின் ஒமர ைளடளவயிமலா, வசைியின் கபாருட்டு பலைடளவமய சந்ளைப்படுத்ைலாம். காய்கறிகளை அப்படிச் கசய்ய முடியாது.கடந்ை காலத்ைில் காய்கறி விவசாயத்ைிற்குத் மைளவயாை ீராைாரமும் குளறந்ைகூலியில் மவளலயாட்கள் (Cheap labour) கிளடத்ைாலும், பல எடுப்பு பயிர் என்றுகருைப்பட்ட காய்கறிகளை, ஒவ்கவாரு முளறயும் சந்ளைக்கு எடுத்து கசல்வைிலும்,சட்கடன்று நுகர்வைிலும் (Immediate consumption) சிரமங்கள் இருந்ைை. காய்கறிகளைசந்ளைக்கு எடுத்து கசல்ல வண்டிமாடுகள் மைளவப்பட்டை. வண்டிமாடுகள்இருந்ைாலும் ஒரு வண்டிக்கு மவண்டிய பாரம் மைளவப்பட்டது. அந்ை அைவிற்குமகசூல் இல்லாை விவசாயிகளுக்கு மற்றவர்கைின் உைவிமயா, வாடளக வண்டிமயாமைளவப்பட்டது. சந்ளைக்குக் காய்கறிகளை எடுத்துச் கசன்று விற்பளை கசய்ய பல எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைமுன்மைற்பாடு மவளலகள் கசய்ய மவண்டியிருந்ைது, கால விரயம் ஏற்பட்டது, இந்ைசிரமங்களைகயல்லாம் ைவிர்க்கமவ ஒரு எடுப்பு பயிர் விவசாயம் விரும்பப்பட்டது.ஒரு எடுப்பில் மகசூல் எடுத்து, சந்ளைக்கு கசன்று விடலாம், வாரத்ைிற்கு ஒரு முளற,இரு முளறகயன்று சந்ளைக்கு அளலய மவண்டியைில்ளல. இைைாமல (இந்ைசிரமங்களைகயல்லாம் உள்ளுர் வியாபாரிகள் சமாைித்து வந்ைைர் என்பது மவறுவிசயம்). காய்கறி விவசாயம் கபரிய அைவில் ளடகபறவில்ளல.ஆய்வு கிைாமங்களில் காய்கறி ைிைசாயத்தின் ைைலாறு:(Folk history on the cultivation of vegetables)உணவுப்பழக்கங்களும் காய்கறி ைிைசாயமும் மற்றும் நுகர்வும்.ஆய்வுக்குட்ப்பட்ட கிராமங்கைில் கடந்ை காலத்ைில் க ல் பரவலாக பயிரிட்டாலும்,அரிசி உணவு என்பது ஒரு ம ர உணவாகவும், இன்னும் பல வடுகைில் (குறிப்பாக ீ ிலமற்ற விவசாயத் கைாழிலாைர்கள்) அது அரிைாகவும் இருந்ைிருக்கின்றது. மசாைம், 4
 5. 5. கம்பு, மகழ்வரகு, வரகு மபான்ற ைாைிய வளககமை கபரும்பாலாை வடுகைில் முக்கிய ீஉணவாக எடுத்துக்ககாள்ைப்பட்டிருக்கின்றது. இந்ை உணவு வளககைின் சளமயல்முளறகைில் (கபரும்பாலும் கஞ்சி வடிவத்ைில் எடுத்துக் ககாள்ைப்பட்டைால்)காய்கறிகளுக்கு முக்கிய இடமில்லாமல் இருந்ைது." ஒரு கவல்லக்கட்டிளய ளவத்துக் ககாண்டு ஒரு தூக்குக் கஞ்சிளயக் குடிக்கலாம்".,"கவஞ்சைத்மைாடு (காய்கறி-துளை உணவு) ைின்னும் பழக்கம் ராத்ைிரிக்கு மட்டும்ைான்இருந்ைது. மற்ற ம ரத்ைிகலல்லாம் கைாட்டுக்ககாள்ை ஏைாவது இருக்கும்"." கபாரியல், அவியல் - இந்ை இழகவல்லாம் யார் ைின்றது?"."மைங்காய்ச் சில்லு, உப்பு வத்ைல், வடகம், கவங்காயம் இதுைாமை வழக்கத்ைிலிருந்ைது"." கும்பாக்கள் இருந்ை வளரயில் களரத்துத்ைாமை குடித்மைாம்"."அரிசி அைிகமாக புழக்கத்ைிற்கு வந்ைபிந்ைாமை ைட்டும், பிமைட்டும். அரிசி புழங்கஆரம்பித்ைபின்ைான் காய்கறிகளும் புழங்க ஆரம்பித்மைாம்"."ஒரு முைலாைிக்கு, அரசியல் வாைிக்கு ளகத்ைடிகைாய் ஒரிரண்டு மபர் சுற்றிஇருந்ைால்ைான் கசல்லுபடியாவார்கள்; அப்கபாழுதுைான் அவர்களுக்கு மரியாளை, அதுமாைிரிைான் அரிசி சாைமும். அரிசி சாைம் கசல்லுபடியாக மவண்டுகமன்றால்சாம்பார், ரசம், மமார், அவியல், கபாரியல், என்று சகலமும் மவண்டும். (அைாவது அரிசிஉணவு பிரைாைமாை பின்மப காய்கறி நுகர்வும் பரவலாகியது) (அரிசி உணவுஅைிகரித்ைைற்காை காரணங்கைில் பசுளமப் புரட்சியின் பங்கு? ஆைால் அளைவிவசாயிகள் ம ரிளடயாகச் கசால்லவில்ளல)அரிசி உணவு அதிகரித்ததற்கான காைணங்கள்:மரசன் களட வந்ை பிறகு அரிசிப் புழக்கம் (பயன்பாடு) அைிகரித்ைது. மலிவு விளலமரசன் அரிசி வரும் வளர, வட்டு உபமயாகத்ைிற்ககன்று (Family consumption) அரிசியும், ீபிற ைாைியங்களும் பயிரிட்டு வந்ைவர்கள், அந்ை உணவு / ைாைியப் பயிர்களுக்கு எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைககாடுத்ை முக்கியதுவத்ளை குளறத்ைார்கள். மாைாவாரி ிலங்கைில் உணவு பயிராகபயிரிட்டு வந்ை கம்பு, மசாைம் விவசாயம் குளறந்ைது. முைலில் ஒரு ாளைக்கு ஒருமவளை அரிசி என்றிருந்ை குடும்பங்கைில் 2 மவளை, 3 மவளையும் அரிசி உணவுபழக்கத்ைிற்கு வந்ைது. வாரத்ைிற்கு ஒன்றிரண்டு முளற அரிசி உணளவ எடுத்துக்ககாண்ட குடும்பங்கைில், அரிசி உணவு ைிைப்படி வழக்கமாயிற்று. அரிசி உணவுஅைிகரிக்க காய்கறி உபமயாகமும் குடும்ப அைவில் அைிகரித்ைது. வட்டைவில், கிராம ீஅைவில் அைிகரித்ை காய்கறி உபமயாகத்ளை ஈடுகட்ட காய்கறி விவசாயமும்அைிகரித்ைது.கிராம அைவில் காய்கறி உபமயாகம் அைிகரித்ைது மாைிரி, அருகாளமயிலிருந்ை கபருகிராமங்கைிலும், கரங்கைிலும் ஏற்கைமவ காய்கறி உபமயாகம் அைிகரித்ைிருந்ைது.இந்ை அைிக மைளவளய பூர்த்ைி கசய்ய காய்கறி விவசாயத்ளை அைிக அைவில்கசய்ய ஆரம்பித்ைைர். 5
 6. 6. காய்கறி ைிைசாயத்ரத ஊக்குைித்த பிற காைணங்கள்:கிணறுகளில் நிலத்தடி நீ ர்மட்டம் குரறய ஆைம்பித்த காலகட்டம்.(மாைாவாரி விவசாயம் ைன் மகிளமளய சிறிது, சிறிைாக இழக்க, மைாட்டக்கால்விவசாயம் முக்கியத்துவம் கபற ஆரம்பித்ைது. இத் மைாட்டக்கால் ிலங்கைிலும்விவசாயிகள் விரிவாக விவசாயம் கசய்ய மபாதுமாை ீர் இல்ளல, கபருகி வந்ைகாய்கறித் மைளவகைால் காய்கறிகளுக்கு ல்ல விளல கிளடத்ைைால் குளறந்ை ீளரக் ககாண்டு காய்கறி விவசாயத்ளை விரும்ப ஆரம்பித்ைைர்).கிராமபுறங்கைில் மபாக்குவரத்து வசைி கபருக ஆரம்பித்ை காலகட்டம். (பல எடுப்புபயிர்களை சந்ளைப்படுத்துவைில் இருந்ை சிரமங்கள். குறிப்பாக காய்கறிகளை சந்ளைப்படுத்துவைில் இருந்ை சிரமங்கள் மபாக்குவரத்து வசைியால் குளறந்ைை. காய்கறிகளைசந்ளைப்படுத்ை கிராம வியாபாரிகளை சார்ைிருந்ை விவசாயிகள், ைங்களுளடயகுளறந்ை (அைாவது ஒரு கட்ளட வண்டி பாரத்ைிற்கு குளறவாை) அைவு உற்பத்ைிளயகூட சட்கடன்று சந்ளைக்கு எடுத்து கசல்ல முடிந்ைது. மபாக்குவரத்துவசைியின்ளமயால் விவசாயிகளுக்கும் சந்ளைக்கும் பாலமாகச் கசயல் பட்ட உள்ளூர்வியாபாரிகள் (Local traders) காணாமல் மபாயிைர். இவ்வாறு பல எடுப்பு பயிர்கைாைகாய்கறிகளைச் சந்ளைப் படுத்துவைிலுள்ை சிரமங்கள் மபாக்குவரத்து வசைியால்குளறந்ைது.பபாக்குைைத்து ைசதியும், மின்சாை பமாட்டாரும் பைரலப்பளுரைக் குரறக்கஆைம்பித்த காலகட்டம்.மபாக்குவரத்ைில் கட்ளட வண்டியும், ீர் இளறப்பைற்கு கமளலயும்உபமயாகத்ைிலிருந்ைமபாது விவசாயிகளுக்கு முழு ம ர மவளல இருந்ைது. பஸ்வசைி ஒரு ாள் மவளலளய ஒரிரு மணிக்குள் குளறத்ைது. மின்சார மமாட்டாரும்ஆச்சரியப்படத்ைக்க வளகயில் மவளலப் பளுளவக் குளறத்ைது. இைைால் மாடுகள் எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைளவத்ைிருந்ைது மைளவயற்றுப் மபாக அளைப் பராமரிக்கும் மவளலயும் குளறந்ைது.மவளலப்பளு குளறந்ைைால், அைிக கவைிப்பும், உளழப்பும் மைளவப்பட்ட காய்கறிஉற்பத்ைியில் ஈடுபட முடிந்ைது.கிராமங்கைில் அறிமுகமாை சில வசைி வாய்ப்புக்கள் விவசாயிகைின்மவளலப்பளுளவ குளறக்க ஆரம்பித்ைிருந்ைை. மவளலப்பளு இருந்ை மபாது காய்கறிவிவசாயத்ைிற்கு அைிக கவைிப்பும், உளழப்பும் (intensive labour) மைளவப்பட்டைால்,விவசாயிகள் அைில் ஈடுபடவில்ளல,. குளறந்து வந்ை மவளலப் பளுவிைால், காய்கறிவிவசாயத்ைிற்கு மைளவப்பட்ட உளழப்ளபயும் கவைத்ளையும் விவசாயிகைால்ககாடுக்க முடிந்ைது.குளறந்து வந்ை ிலத்ைடி ீளரக் ககாண்டு அைிக பரப்பில் / அல்லது அைிகவருமாைம் ைரக்கூடியது மாைிரி விவசாயம் கசய்ய மவண்டுகமன்ற சூழ் ிளலக்கு 6
 7. 7. ஏதுவாக அைிக கவைமும், உளழப்பும் ககாடுக்க முடிகின்ற அைவு விவசாயிகைின் மவளலப்பளுவும் குளறந்ைது. காய்கறி விவசாயத்ைால் ைான் குளறந்ை ீளரக் ககாண்டு அைிக பரப்பில் அதுவும் அைிக வருமாைத்ைிற்மகா விவசாயம் கசய்து குடும்ப உளழப்ளப முழுளமயாக ஈடுபடுத்ை முடியும் என்று உணரப்பட்ட ிளலயிமல காய்கறி விவசாயத்ைிற்கு முக்கியத்துவம் ககாடுக்க ஆரம்பித்ைைர். உணவு பழக்க ைழக்கங்களில் ஏற்பட்ட மாற்றம் மரசன் களடகள் அறிமுகத்ைால் அரிசி உணவுப் பழக்கம் அைிகரிப்பு அரிசி உணவு பழக்கத்ைால் காய்கறி உபமயாகம் அைிகரிப்பு ிலத்ைடி ீர் குளறைல் / மாைாவாரி விவசாயத்ைின் முக்கியத்துவம் குளறைல் மபாக்குவரத்துவசைி அறிமுகம் கிணறுகைில் மின்சார மமாட்டார் அறிமுகம் மவளலப்பளு குளறைல் மாைாவாரி விவசாயம் குளறந்து, மைாட்டக்கால் விவசாயம் முக்கியத்துவம் கபறல். மவலப்பளுகுளறந்ைைால் அைிக கவைமும், உளழப்பும் மைளவப்படும் காய்கறி விவசாயத்ைில் கவைம் கசலுத்துைல். காய்கறி விவசாயம் வட்டுத் மைளவக்ககன்றும், சந்ளைக்ககன்றும் (Cash crop to supply ீ market requirements) பயிரிட்டது மபாக பல விவசாயிகளுக்கு அதுமவ ஜீவைப் பயிராக (incime generating crops) உழவர் சந்ளை வருவைற்கு முன்மப ஆகிவிட்டிருந்ைது. காய்கறி ைிைசாயத்ரத முன்னுரிரமப் படுத்துதல். Prioritization of vegetable cultivation. ஆய்விற்கு எடுத்துக் ககாள்ைப்பட்ட கிராமங்கைில் காய்கறி விவசாயத்ளைப் கபாறுத்ைமட்டில் ஆச்சரியபடத்ைக்க வளகயில் மவற்றுளமகளும், ஒற்றுளமகளும் காணப்படுகின்றை. குளறந்ை பட்சம் 14 காய்கறி வளககைிலிருந்து அைிக பட்சம் 24 எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரை காய்கறி வளககள் இக்கிராமங்கைில் பயிரிடப்படுகின்றை. சில காய்கறிகள் எல்லா ஊர்கைில் பயிரிடப்பட்டாலும், பயிரிடும் பரப்பும், அைற்கு ககாடுக்கப்படும் முக்கியத்துவமும், பயிரிடும் முளறகளும் ஊருக்கு, ஊர் வித்ைியாசப்படுகின்றது. காய்கறி ைிைசாயத்தின் முன்னுரிரமப்பட்டியல். (Prioritization of vegetable cultivation) அருப்புக்பகாட்ரட உழைர் சந்ரத ரசாக்கிகுளம் உழைர் சந்ரதகுள்ைம்பட்டி தும்மசின்ைம்பட்டி சின்ைகசட்டிகுறிச்சி அளரப்படித்மைவன்பட்டி குன்ைைம்பட்டி கசட்டிகுைம்.கவங்காயம் கவண்ளட பாகற்காய் காலிஃப்ைவர் கத்ைிரி கத்ைிரிமிைகாய் கத்ைிரி வாளழ மிைகாய் ைக்காைி ைக்காைிகத்ைிரி ைக்காைி கத்ைிரி கவங்காயம் கவண்ளட மிைகாய்கவண்ளட மிைகாய் கவண்ளட கத்ைிரி மிைகாய் கவங்காயம்ைக்காைி பாகற்காய் ைக்காைி ைக்காைி சீைி அவளர கவண்ளட இந்ை முன்னுரிளமப் பட்டியல் பயிற்சியின் மபாது பல நுனுக்கமாை ைகவல்கள் கிளடத்ைது. இந்ைப் பட்டியலில் வரிளசப் படுத்ைப்பட்டுள்ை ஐந்து காய்கறிகளும் அந்ை, 7
 8. 8. அந்ை கிராமங்கைில் பல ஆண்டுகள் கைாடர்ச்சியாகப் பயிரிடப்பட்டு வருகின்றது.அந்ைந்ை ஊரிலிருக்கின்ற ீராைாரமும், மண்வாகும், விளை மசகரிப்பு / வாங்கும்முளறகளும், விவசாயிகைின் அனுபவமும், ஒவ்கவாரு காய்கறிகைிலும்விவசாயிகளுக்கு கிளடக்கும் இலாபமும் காய்கறி விவசாயத்ளை ைீர்மாைிக்கின்றை.ஆய்வுக்குட்பட்ட கிைாமங்களில் ைிரளயும் காய்கறிகளின் பட்டியல்.(List of vegetables cultivated in the research villages) அருப்புக்மகாட்ளட உழவர் சந்ளை Aruppukottai கசாக்கிகுைம் உழவர் சந்ளை Chokkikulam Farmers Market Farmers Marketகாய்கறிகள் குள்ைம்ப தும்மசின்ைம் சின்ை அளரப்படித்மைவன்ப குன்ைைம் கசட்டிகுைம்.ChVegetables ட்டி பட்டி கசட்டிகுறிச்சி ட்டி பட்டி ettikulam Kullampatti Dhummachinnam Chinna Chettikurichi Arappadithevan patti Kunnanam patti pattiவாளழ X X  X X XBananaகத்ைிரி      Brinjalபாகற்காய்    X  Bitter Gourdகவண்ளட      Ladies Fingerைக்காைி      Tomatoமிைகாய்      Chilliesசீைி அவளர      Sugar beansபுடளல      Snake Gourdகவங்காயம்      Onion¾œ¬Bumpkin      சுளரக்காய்      Bottle Gourdபீர்க்கங்காய் X   X  X எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைRibbed Gourdமசளை, கருளை  X X X X XYam,சீைி கிழங்கு  X X X X XSweet potato¼ªÐªBeet Root X X   X Xகாலிஃப்ைவர் X X   X XCouliflowerநூல்மகால், X X X  X XNoolkolமுள்ைங்கி X X X  X XTurnipைண்டங் கீ ளர X X  X X Xகமாச்ளச X X X  X Xº¿º‘äPappaia  X X X X Xமுருங்ளக  X X X X XDrumstickைட்டப்பயிறு X X X X X ***gram 8
 9. 9. இக்காய்கறிகமை வியாபாரத்ைிற்ககன்று பயிரிடப்படும் காய்கறிகள் (உ.ம்.முன்னுரிளமப் படுத்ைப்பட்ட ஐந்து காய்களும், பிறவும்) வட்டு உபமயாகத்ைிற்ககன்று ீபயிரிடப்பட்டு (உ.ம்.ககாடி வளக காய்கறிகள்) ைற்மபாது விற்பளைக்கு எடுத்துச்கசல்லப்படும் காய்கறிகள். பரிமசாைளை முயற்சியாக பயிரிட்டு பார்த்ை காய்கறிகள்(உ.ம். தும்மசின்ைம்பட்டி காலிஃப்ள்வர்) என்று பல வளககைில் பிரித்துச்கசால்கிறார்கள்.காய்கறி ைிைசாயம்-மாறுபடும் கிைாமங்கள்சின்ைகசட்டிகுறிச்சியில் வாளழ விவசாயம் வித்ைியாசமாை ில உறவுகளையும்விவசாய முளறகளையும் மைாற்றுவித்ைிருக்கின்றது. சின்ைகசட்டிகுறிச்சிவிவசாயிகளுக்கு கசாந்ை ிலமில்லாைைால், சின்ைகசட்டிகுறிச்சி கண்மாய்ஆயக்கட்டிலுள்ை ஞ்ளச ிலங்களை கசட்டிகுறிச்சி ிலச் கசாந்ைகாரர்கைிடமிருந்துசாய்மபாக அனுபவமுளறயில் (a type of unique land tenancy) கபற்று வாளழ சாகுபடிகசய்கிறார்கள். வாளழயின் ஒவ்கவாரு பகுைியும், வாளழ இளல, ைண்டு, பூ,வாளழக்காய், வாளழமட்ளட, வியாபார கபாருைாகியிருக்கின்றது.வாளழச் சாகுபடிளய அைிக அைவு கசய்யும் கிராமங்களை விடசின்ைகசட்டிகுறிச்சியில் வாளழச் சாகுபடி அைமவாடு டப்பைால், கபரும்பாலாைவிவசாயிகள் உற்பத்ைிளய சில்லளறயில் விற்க முடிகிறது. வாளழயின் பலகபாருட்கள் (உ.ம்) ைண்டு, பூ மபான்ற பகுைிகள் ைளலச்சுளம வியாபாரத்ளைஊக்குவித்ைிருக்கின்றது. அவ்வூரில் விளையும் வாளழயும், பாகற்காயும் வாளழ:குைிர்காலம். பாகல்: மகாளடகாலம்.) ைளலச்சுளம வியாபாரம் கைாடர்ந்து டக்கஉைவியிருக்கின்றது.கசட்டிகுைம் கிராமத்ைில் காய்கறி விவசாயத்ைிற்மகற்ற ிலம் எது என்ற மகள்விக்குஊரடி ிலமும், வட்டடி ீ ிலமும் என்று பைில் கிளடத்ைது. காய்கறி விவசாயத்ைிற்கு எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைகைாடர் கண்காணிப்பும், உளழப்பும் (Labour intensive) மைளவ. காய்கறி விவசாயத்ைில்அறுவளடயின் ஆரம்பத்ைிலும், களடசியிலும் மகசூல் குளறவாக இருக்கும். காய்கறிமைாட்டங்கள், அதுவும் குளறந்ை அைவு பயிரிடப்படும் ம ரங்கைில் ஊளர விட்டுைள்ைி இருந்ைால் குளறவாை மகசூளல அறுவளட கசய்வைில் அலட்சியம்வந்துவிடும். காலைாமைமாக பறிக்கும் பட்சத்ைில் காய்கறிகள் முற்றிவிடும். இளைைவிர்ப்பகைற்ககன்மற காய்கறிகளை ஊரடி ிலத்ைில் (ஊருக்கு அருகாளமயிலுள்ை ிலங்கள்) பயிரிடுகின்றார்கள். கசட்டிகுைத்ைில் கணிசமாை குடும்பங்கள் காய்கறிவிவசாயத்ைிற்ககன்று மைாட்டத்ைில் வட்ளடக் கட்டி குடியிருக்கின்றார்கள். வட்டடி ீ ீ ிலங்கைில் காய்கறி பயிரிடும் மபாது கமாத்ை குடும்பமும் (பள்ைி கசல்லும்குழந்ளைகள் கூட பள்ைி கசல்லும் முன் சின்ை சின்ை மவளலகளை கசய்துவிட்டுகசல்கிறார்கள்) காய்கறி விவ்சாயத்ளை கண்காைிக்கின்றது. இைைால்மைளவயில்லாமல் விவசாய மவளலக்கு கூலி ஆள் அமர்த்துவதுைவிர்க்கப்படுகின்றது. 9
 10. 10. "கவள்ளைக்காரன் காலத்ைில் கவள்ைரிக்கு கூட ைண்ணர் ீ பிடித்துைான் ஊற்றமவண்டும்" என்ற ிளலயிலிருந்ை அளரப்படிமைவன்பட்டில் மண்வாகும், ளவளகஆற்று ீளர பயன்படுத்தும் வாய்ப்பும் அக்கிராம விவசாயிகளை காலிஃப்ைவர்,பீட்ரூட், நூல்மகால், முள்ைங்கி, மபான்ற மளலக் காய்கறிகளை (சமைைத்ைில் இளவகுைிர்காலக் காய்கறிகள் என்று கசால்லப்படுகின்றை). பயிரிட்டு சாைிக்களவத்ைிருக்கின்றை. ைண்ணர் ீ ைட்டுப்பாடு இல்லாைைால் பருவம் பார்க்காமல்வருடத்ைின் எல்லா மாைங்கைிலும் காய்கறி விவசாயம் ளடகபறுகிறது. ஆதாய நாட்டமுரடயைர்கள் ைிைசாயிகள் பிறர் அைசுத்துரறகள் ைியாபாரிகள் (Understanding the responses of different Stakeholders by using Farmers Market as an example) எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைஒரு திட்டத்தின் மீ து பல்பைறு ஆதாயநாட்டமுரடயைர்கள் எப்படி ைிரனயற்றுகின்றார்கள் என்பரத உழைர் சந்ரத உதாைணத்தின் மூலம் புரிந்து ரகாள்ளல்உழைர் சந்ரத கருத்தாக்கம்உழவர் சந்ளை (Farmers market) என்ற கருத்ைாக்கமம உழவர்களுக்காக ஏற்பபட்டதுைான்.உழவர் சந்ளையின் கருத்ைாக்கம் காய்கறி உற்பத்ைிமயாடும், காய்கறிஉற்பத்ைியாைர்கள் படும் சிரமங்கமைாடும், காய்கறி விற்பளையில் இருக்கின்றஏற்றைாழ்வாை, ியாயமற்ற ளடமுளறகமைாடும் சம்மந்ைப்பட்டது. பாரம்பரியசந்ளையில் விவசாயிகள் எைிர்ககாண்ட ியாயமற்ற, வியாபாரிகளுக்கு மட்டும்அனுகூலமாயிருந்ை ளடமுளறகளை மாற்ற இைற்கு முன் அரசு பல்மவறுமுயற்சசிகளை எடுத்து வந்ைிருக்கின்றது. பாரம்பரியச் சந்ளையின் பலவான்கைாகச்கசயல்பட்டு வந்ை இளடத்ைரகர்கைின் ஆைிக்கத்ளைக் குளறத்து, உற்பத்ைியாைர்கைாைவிவசாயிகளுக்கு ியாயமாை விளல கிளடக்க மவைாண் விற்பளைக் குழுக்களை(Agricultural marketting committee) அரசு ஏற்படுத்ைியது. மவைாண் விற்பளைக் குழுக்கள் 10
 11. 11. (Agri.marketting committee) பல ஆண்டுகைாகச் கசயல்பட்டு வந்ை மபாைிலும், இந்ைஅளமப்பு மக்கைிடம் பிரபலமாகவில்ளல. ஆைால் இமை அளமப்புகளை (Agriculturalmarketting committee) கருவியாக ளவத்து உழவர் சந்ளைகளை அரசு ஆரம்பித்ைமபாது,உழவர் சந்ளைகள் மக்கள் மத்ைியில் மிக விளரவாக பிரபலமாைது.மவைாண் விற்பளைக் குழுக்கைின் மற்ற கசயல்பாடுகள் பிரபலமாகாைைற்குக்காரணம், மவைாண் விற்பளைக் குழுக்கள் அதுவளர ளகயாண்டு வந்ை மவைாண்கபாருட்கைின் ைன்ளமயும் அைவுமம, விற்பளைக் குழுக்கள் ளகயாண்ட கபாருட்கள்ம ரிளடயாக நுகர்மவாருக்குச் கசன்றளடய வாய்ப்பற்றிருந்ைது.ஆைால் உழவர் சந்ளையின் ம ாக்கமம உழவர்களுக்கும் - நுகர்மவாருக்கும் இளடமயகைாடர்பு ஏற்படுத்துவைாயிருந்ைது. வியாபாரிகைால் ைாங்கள் வஞ்சிக்கப்படுவைாகஉழவர்களும், நுகர்மவார்களும் ிளைத்ைிருந்ைாலும், அைிலிருந்து விடுபட உழவர்சந்ளைகள் ஒரு வாய்ப்பாக அளமயும் என்று ம்பியதும் உழவர்கள் சந்ளைகள் மிகவிளரவாக பிரபலமாைைற்கு காரணமாய் அளமந்ைது.காய்கறிகள் என்றாமல கூட்ட ம ரிசலும், இளரச்சலும், மபரம் மபசுைலும்வியாபாரிகைால் ஏமாற்றப்படுவதும் என்றிருந்ை ிளல மாறி காற்மறாட்டமாை,வாகைங்களை வசைியாக ிறுத்ைி ளவக்க, மபரம் மபசாமல் ியாயமாை விளலயில்காய்கறிகள் வங்கலாம் என்ற புது உணர்ளவ (new shoping experience) உழவர் சந்ளைகள்ஏற்படுத்ை முயற்சி கசய்ைது.பாரம்பரியச் சந்ளையில் காய்கறி விவசாயிகள் ைங்கள் கபாருட்களை விற்கச்கசல்லும் மபாது அனுபவித்ை கசால்லைத் துயரங்கள் - ியாயமற்ற கமிஷன்,எளடயிடுவைில் முளறமகடு, ியாயமற்ற விளல, ஏற்று கூலி, கழிவு என்று பலமுளறகளைக் ளகயாண்டு ைாங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டைற்கு விடிவு காலம் பிறந்து எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைவிட்டைாக ிளைத்ைார்கள்.உழவர் சந்ளைகள் காய்கறி விற்பளை கசய்யும் இடங்கள் மட்டுமல்ல, உண்ளமயாை,ைங்கள் ிலத்ைில் விளைந்ை காய்கறிகளை விவசாயிகள் ககாண்டுவரும் இடங்கள்என்று நுகர்மவாரும் எைிர்பார்த்ைார்கள். விவசாயிகள் மீ து கர வாசிகளுக்கு இருந்ைகபாதுவாை ல்ல அபிப்ராயமும் உழவர் சந்ளைகள் பிரபலமாைைற்குகாரணமாயிருக்கலாம். நுகர்மவாருக்கும் வியாபாரிகளுக்கும் இருந்து வந்ை சிலவியாபார நுணுக்கங்கள் விளலளய குளறப்பது மாைிரி குளறத்து எளடளயக்குளறப்பது, மபரம் மபசிைால் விளலளயக் குளறப்பது, சில காய்கறிகைின் விளலளயகுளறத்து, சில காய்கறிகைின் விளலளயக் கூட்டிவிடுவது - இளைகயல்லாம்ைவிர்ப்பைற்க்காக ியாயமாை விளல, ிர்வாகத்ைால் வழங்கப்படும் ைராசு என்றுநுகர்மவாருக்கு ம்பிக்ளக ைரும் ளடமுளறகள் உழவர் சந்ளையில் இருந்ைது.உழவர்களுக்கும், நுகர்மவாருக்கும் ன்ளமகளைச் கசய்யவந்ை உழவர் சந்ளைகளுக்குஉழவர்களும் சரி, நுகர்மவாரும் சரி அரசு எைிபார்த்ை மாைிரி ஆர்வமாக ஓடி 11
 12. 12. வரவில்ளல. உழவர் சந்ளை உருவாை ஒரிரு மாைங்கைிமல உழவர்கள் மற்றும்நுகர்மவார் மபார்ளவயில் வியாபாரிகள் உழவர் சந்ளைளய பயன்படுத்ைகைாடங்கியைாக பரவலாக கசய்ைிகள் வர ஆரம்பித்ைை.அரடயாள அட்ரட மற்றும் ரைள்ரள அட்ரட:உழவர் சந்ளைக்கு ைாங்கள் விளைவித்ை காய்கறிகளை எல்லா உழவர்களும் எடுத்துக்ககாண்டு கசன்றுவிட முடியாது. உழவர் சந்ளைக்குச் கசல்ல விரும்பும் விவசாயிகள்மைாட்டக்களலத் துளறயிைரிடம் அளடயாை அட்ளட கபறமவண்டும். புளகப்படம்ஒட்டப்பட்ட இந்ை அளடயாை அட்ளட, குறிப்பிட்ட பர் உழவர்ைாம் என்பளை ிருபிக்கும் அத்ைாட்சி. அளடயாை அத்ைாட்சி கபற்ற விவசாயி, ைான் உழவர்சந்ளைக்குச் கசல்ல முடியாை மபாது ைைக்கு பைிலாகச் கசல்லும் மவமறாரு பரின்புளகப்படத்ளையும் ஒட்டி அத்ைாட்சி கபறமவண்டும்.உழவர் சந்ளை ஆரம்பித்ை மபாது ஊர்ஊராகச் கசன்று விவசாயிகளை சந்ைித்துஅைிகாரிகள் அளடயாை அட்ளட ைந்ைிருக்கின்றார்கள்."படுத்ைிருந்ைவர்களை உசுப்பி விட்டு கார்டு (identify card) ககாடுத்ைார்கள்". கார்லவந்ைார்கள்! இன்ைாருளடய வடு ீ எது? என்று மகட்டார்கள். கூட மபாட்மடாபிடிப்பவளரயும் (Pnotographer) கூட்டி வந்ைிருந்ைார்கள். மை, மைகவன்று மபாட்மடாஎடுத்ைார்கள். பின்ைர்ைான் கைரிந்ைது அளடயாை அட்ளட ககாடுப்பைற்கு ஏற்பாடுகசய்கின்றார்கள் என்று".மவைாண்ளமத் துளறயும், மைாட்டக்களலத் துளறயும் (Agriculture and Horticulture Department)இளணந்து கசயல்பட்டைால், எந்ை, எந்ை ஊர்கைில் காய்கறி விவசாயம் ளடகபறுகிறது, யார்,யார் காய்கறிகள் பயிரிடுகின்றார்கள் என்பது அவர்களுக்குகைரிந்ைிருந்ைைால் அளடயாை அட்ளட வழங்குவைில் அவர்களுக்கு சிரமமமதும் எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைஇருக்கவிலளல.முைல் உழவர் சந்ளையாை அண்ணா கர் உழவர் சந்ளை ஆரம்பிக்கப்பட்டமபாதும்,மற்ற மாவட்டங்கைில் முைல் உழவர் சந்ளை ஆரம்பித்ை மபாதும், அளடயாை அட்ளடவழங்க அைிகாரிகள் விவசாயிகளைத் மைடிச் கசன்ற ிளல மாறி அண்ணா கர்உழவர் சந்ளையின் கவற்றிகரமாை கசயல்பாட்டிற்கு பின்ைர், மா ிலத்ைில் மற்றஉழவர் சந்ளைகள் கைாடங்கப்பட்ட மபாது அளடயாை அட்ளடகபற விவசாயிகள்அைிகாரிகளை மைடிச்கசல்லும் ிளல ஏற்பட்டது.உழவர் சந்ளைகயன்பது உண்ளமயிமல ிலமுளடய, காய்கறி விவசாயம் கசய்யும்விவசாயிகள் ைங்கள் விளைகபாருட்களை ககாண்டு வந்து விற்குமிடம் என்ற ிளலஒரிரு மாைங்கைிமல மாற ஆரம்பித்துவிட்டது. அளடயாை அட்ளடபரிசார்த்ைமாைதுைான் என்றாலும், அளடயாை அட்ளட கபற்ற உழவர்கைின் ிலத்ைில்இன்ைின்ை காய்கறிகள் ைான் விளைகின்றது, அளைத் ைான் விற்க 12
 13. 13. மவண்டுகமன்பைற்காை ககாடுக்கப்பட்ட கவள்ளை அட்ளடயில் ளடமுளற சிக்கல்மைான்ற ஆரம்பித்து விட்டை.விவசாயிகைின் உற்பத்ைியும், நுகர்மவாரின் விருப்பங்களும் இளண மகாட்டில்கசல்ல முடியவில்ளல. அளடயாை அட்ளட கபற்ற, உழவர் சந்ளைக்கு விருப்பமுடன்வந்து கசன்ற விவசாயிகைால் நுகர்மவாரின் விருப்பத்துக்மகற்ற, அைவிற்மகற்றகாய்கறிகளை வருடம் முழுவதும் உற்பத்ைி கசய்ய முடியவில்ளல. காய்கறிகைின்விளலகள் நுகர்மவாரின் விருப்பங்களை ைீர்மாைித்ைைால் விவசாயிகள் ககாண்டுகசன்ற விளல குளறவாை காய்கறிகளை விற்பைில் சிரமமிருக்கவில்ளல. ஆைால்காய்கறிகள் மகசூல் நுகர்மவார் மைளவக்கு குளறவாக உற்பத்ைியாகும் கபாழுமைா,காய்கறி உற்பத்ைியில்லாை மபாமைா உழவர் சந்ளைக்குச் கைாடர்ந்து கசல்லசிரமப்பட்டார்கள்.உழவர் சந்ளைக்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட 20 கிமலா மீ ட்டர் சுற்றைவுள்ை பகுைிலிருந்துஉற்பத்ைியாகும் காய்கறிகைால் மட்டும் நுகர்மவாரின் விருப்பங்களை பூர்த்ைி கசய்யமுடியாகைன்பளை அைிகாரிகள் உணர்ந்ைிருந்ைிருந்ைால் அளடயாை அட்ளட, கவள்ளைஅட்ளட வழங்குவைற்காக விைிமுளறகள் ஒருபக்கம் ைைர்த்ைிைார்கள். மறுபக்கமமாைாங்கள் உற்பத்ைி கசய்ை காய்கறிகமைாடு மமலும் ாலு விை காய்கறிகளைளவத்ைிருந்ைால்ைான் நுகர்மவாரின் விருப்பத்ளை பூர்த்ைி கசய்து விற்பளைளயஎைிைாக்கலாம் என்ற புைிய வியாபார நுனுக்கத்ளை உணர்ந்து ககாண்ட விவசாயிகள்ைாங்கள் உற்பத்ைி கசய்யாை காய்கறிகளைக் கூட கசன்ட்ரல் மார்க்ககட்டில் வாங்கிவிற்க ஆரம்பித்ைார்கள்.உழவர் சந்ளை நுகர்மவாரின் விருப்பம் என்ற மந்ைிர சக்ைிக்கு கட்டுபட ஆரம்பித்ைது.இந்ை மந்ைிர சக்ைிக்கு உழவர் சந்ளை கட்டுபட மவண்டியிருந்ைைால், அைிகாரிகளும்,விவசாயிகளும் ைங்கைின் கசயல்கள், விைிமுளறகளை மீ றியிருந்ைாலும் அளை எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரை ியாயப்படுத்ை ஆரம்பித்ைைர்.அரசின் ஆர்வம் அைிகாரிகைின் கைாடர் கண்காைிப்பு, முக்கிய பிரமுகர்கள் (மந்ைிரிகள்)விஜயம் மபான்ற கசயல்கள் உழவர் சந்ளைகைிலிருந்ை குளறபாடுகளை மறக்களவத்ைது.Pilot study- யின் மபாமை அைிகாரிகள் ஒத்துளழப்புடன் விவசாயிகைின் மபார்ளவயில்சிறு காய்கறி வியாபாரிகள் சந்ளைக்குள் நுளழந்து விட்டதும், விவசாயிகமை ைாங்கள்விளைவிக்காை காய்கறிகளை மார்க்ககட்டில் வாங்கி விற்றதும் ஆய்வாைர்கைால்அறியப்பட்டை.உழவர் சந்ளையின் விைி முளறகள் சம்பந்ைப்பட்ட துளறயிைராமலா, அரசாமலா,கவைிப்பளடயாகப் பரிசீ லிக்கப்பட்டு ளடமுளற சாத்ைியமாைைாக மாற்றப்படாமல்,ஆங்காங்மக ிலவும் சூழ் ிளலக்மகற்ப்ப, சந்ளை ிர்வாகிகள் ீக்குப் மபாக்காக டந்து 13
 14. 14. ககாண்டு உழவர் சந்ளை கவற்றியளடய பணிபுரிய மவண்டும் என்பது எழுைப்படாைவிைிமுளறயாக ஆைது. ளடமுளற சாத்ைியமற்ற விைிமுளறகளை விமர்சைத்ைின்மூலம் கவைிச்சத்ைிற்கு ககாண்டு வந்து மாற்றுவகைன்பது, உழவர் சந்ளைகள்கசயல்பாட்டில் ஆர்வம் காட்டிய அரளச விமர்சிப்பது மபாலாகும் என்று கருைப்பட்டு,விைிமுளறகள் ரகசியமாக மீ றப்பட்டை.மபாலியாக வியாபாரிகளுக்கு அளடயாை அட்ளட வழங்கிய, அட்ளட மவண்டுகமன்றுகசன்ற உண்ளமயாை விவசாயிகைிடம் ளகயூட்டும் கபறற அைிகாரிகளைவிவசாயிகள் கண்டு ககாள்ைவில்ளல. இைற்கு பிராயச்சித்ைமாக கவைிமார்க்ககட்டில்காய்கறி வாங்கி விற்கும் விவசாயிகளை அைிகாரிகள் கண்டுககாள்ைவில்ளல.ஒரு ைடயமும் இல்லாை மபாது, மரளகளய ளவத்து, மயிளர ளவத்து மைிைளைஅளடயாைம் காணலாம் என்று வந்து விட்ட பிறகு, மனுசளை ளவத்து அவன்உண்ளமயாை விவசாயியா? மபாலியா? என்றா கண்டுபிடிக்க முடியாது? ஆைால்அைிகாரிகள் என்ை கசய்ய முடியும்? மவைாண்ளமக்குழு உறுப்பிைர்கள்,அரசியல்வாைிகள் ிர்பந்ைங்கள் என்று ஆைாளுக்கு இஷ்டப்படி அளடயாை அட்ளடககாடுக்கச் கசால்கிறார்கள்" அவர்களும் ககாடுக்கத்ைான் மவண்டியிருக்கிறது.Pilot study-யின் மபாமை "பாைிக்கு பாைி மபாலிகார்டுகள்" ைாம் என்று கசால்லப்பட்டது.இந்ை ிளலக்காக உழவர் சந்ளைக்கு கசன்ற விவசாயிகளும் ஆைங்கப்படவில்ளல.உழவர் சந்ளையில் உழவர் அல்லாைவர்கள் அளடயாை அட்ளட கபற்று காய்கறிவிற்பளைப் பார்த்தும் அளை விவசாயிகள் கண்டு ககாள்ைமலிருந்ைைற்கு காரணம்என்ை?ைங்கள் உரிளமளய ிளல ாட்ட மவண்டும் என்று ஆர்வமற்றிருந்ைைா? எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைஅைிகாரிகள் மற்றும் பிறர் கசய்யும் முளற மகடுகளை ைவிர்க்க முடியாது என்றஇயலாளமயா?உழவர் சந்ளையில் காய்கறி விற்கும் வியாபாரியும் கஷ்டப்படுகின்றவர்ைான் என்றமைாழளம உணர்வா?காய்கறி உற்பத்ைி ைட்டுப்பாடாை காலங்கைிலும், நுகர்மவார் விருப்பம் கருைி ைாங்கள்உற்பத்ைி கசய்யாை காய்கறிகளை மார்க்ககட்டில் வாங்கி விற்பைால் ஏற்படும் குற்றஉணர்வா?உழவர் சந்ளைக்குச் கசல்லும் விவசாயிகளை அந்ைைந்ை ஊர்கைில் விவசாயிகள்என்று அங்கீ கரிக்கவில்ளலயா? 14
 15. 15. உழவர் சந்ளைக்குச் கசல்லும் விவசாயிகைால் மாத்ைிரம் உழவர் சந்ளையின் மீ ைாைஉரிளமளய ிளல ாட்ட முடியுமா?இந்ை மகள்விக்காை பைில்கள் உழவர் சந்ைளயப் பற்றிய ககாள்ளக வளரவுகளை(Policy issues) எைிர்காலத்ைில் ைீர்மாைிக்க உைவும். இமை பைில்கள்ைாம் விவசாயிகள்உழவர் சந்ளைக்கு ஏன் கசல்கிறார்கள் என்பைற்காை விைக்கத்ளையும் ைர முடியும்.•உழவர் சந்ளைகள் உழவர்களுக்மக உரிளமயுளடயது என்ற உரிளமயுைர்வு ஆரம்பம்முைமல விவசாயிகளுக்கு வரவில்ளல. இைற்குக் காரணம், உழவர் சந்ளைகளுக்குகபாறுப்பாை மவைாண் விற்ப்பளைக் குழுக்கள் பல்லாண்டுகைாகச் கசயல்பட்டு வந்ைமபாைிலும், அைன் டவடிக்ளககைில் உழவர்கள் சம்பிரைாயமாைத்ைான் பங்ககடுத்துக்ககாண்டார்கமைகயாழிய, உரிளம ககாண்டாட வழி கசய்யப்படவில்ளல. உழவர்சந்ளைகளை மவைான் விற்பளைக் குழுக்கள் ஏற்படுத்ைிய பின்ைர், அைன் ிர்வாகம்சீ ரளமக்கப்பட்டு, அரசியல் கைாடர்புள்ைவர்கமை ைளலளமப் கபாறுப்பில்அமர்த்ைப்பட்டார்கள் உழவர் சந்ளைகள் உழவர்களுக்காக அரசால் ஏற்படுத்ைப்பட்டஅளமப்புகள் என்ற எண்ணம் ஆரம்பத்ைிலிருந்மை ஏற்படுத்ைப்பட்டது. உழவர்சந்ளையிலிருந்ை ிர்வாக ககடுபிடிகள், அரசு அைன் கசயல் பாட்டில் எடுத்துக்ககாண்ட அக்களற எல்லாம் உழவர்கள் உரிளம எடுத்துக்ககாள்ை வழிகசய்யவில்ளல.•உழவர் சந்ளையில் மபாலி அளடயாை அட்ளட கபற்று வியாபாரம் கசய்ை சிறுவியாபாரிகைிடம் குறிப்பாக கபண்கைிடம் விவசாயிகள் பச்சாைாப உணர்வுடன்இருந்ைார்கள்."பாவம்! அவர்களும் பிளழக்க மவண்டுமல்லவா?" ."எங்களுக்கு மபாட்டியாய்அவர்கைால் வரமுடியாது. அவர்கள் (வியாபாரிகள்) வாங்கி விற்பவர்கள் வாங்கிய எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரைவிளலக்கு மமல் விற்றால் ைான் அவர்களுக்கு கூலிமய கிளடக்கும். எவ்வைவுக்குவிற்றாலும் எங்களுக்க்கு கூலி கிளடக்கும்"."அைிகாரிகள் 1000 மபருக்கு அட்ளட ககாடுத்து அனுப்பட்டுமம! ாங்கள் ாலு மபர் ிர்ணயித்ை விளலளய விட, விளலளய குளறத்து விட்டால் வியாபாரிகள் ஓடிவிடுவார்கள்".வியாபாரிகளை சந்ளைக்குள் அனுமைித்ைளை விவசாயிகள் ைங்களுளடய லனுக்குஎைிராைைாக ிளைக்கவில்ளல.•"ைம்பிடி ிலம் கூட இல்லாை, டவுன்காரன் அளடயாை அட்ளட கபற்று உழவர்சந்ளையில் காய்கறி விற்கலாம்ைான். ஆைால் கசாந்ைக் காய் விற்பவன் ிளைத்ைால்,விளலளயக் குளறத்து விற்று அவளை விரட்டலாம். அைிகாரிகைிடம் கசால்லி டவடிக்ளக எடுக்கச் கசால்லலாம். ஆைால் இளவகயல்லாம் சந்ளையின் 15
 16. 16. கசயல்பாட்ளட பாைிக்கும். நுகர்மவார் அருவருப்பளடவார்கள். சந்ளை பாைிக்கும்மபாது ாங்கள் ைாம் (விவசாயிகள்) அைிகமாகப் பாைிக்கப்ப்டுமவாம். வியாபாரி எங்குமபாயும் விற்பான். முச்சந்ைியில் விற்பான். கைருத்கைருவா மபாய் விற்பான். ஆைால் ாங்கள் உழவர் சந்ளையில் மட்டும் ைான் விற்க முடியும். அைைால் சந்ளை ன்றாக டக்க மவண்டும். எங்கைால் பிரச்சளை வரக்கூடாது. ஆளகயால் வாங்கி விற்கும்காய்கறி வியாபாரிளய ஏற்றுக் ககாண்டு அவளைப் மபால, ைன்ைிடம் விளையாைகாய்கறிகளை மார்க்ககட்டில் வாங்கி விற்க விவசாயி முயலுகிறான்.•உழவர் சந்ளைக்கு விவசாயிகள் கசல்வைற்க்காை முக்கிய காரணங்கைில்அவர்கைிடம் ஏற்ப்பட்டிருக்கும் மைமாற்றம். உழவர்களுளடய வருமாைம் என்பது,அது சிறிய அைவாக இருந்ைாலும் சரி, கபரிய அைவிைைாக இருந்ைாலும் சரி,அறுவளட ம ரத்ைில் கமாத்ைமாக வரும். கைாடர் வருமாைம் (உ.ம். பல எடுப்புப்பயிர்கைின் மகசூல் மற்றும் கறளவ மாடுகள் மூலம் வருவது) என்ற அனுபவத்ைிற்குவிவசாயிகள் பழக்கமாயிருந்ைால் கூட, ைிைசரி வருமாைம் (Daily income) என்றஅனுபவத்ைிற்கு பழக்கப்பட்டைில்ளல. ைிைவருமாைம் அல்லது ைிைக்கூலியில் ஒருசார்புத் ைன்ளம இருக்கும் (dependency) குறிப்பிட்ட ம ரம், குறிப்பிட்ட மவளல,மற்றவர்கைின் விருப்பத்ைிற்கு இணங்கிச்கசல்லல் என்று அவர்கள் பழக்கப்படாை ிகழ்வுகள் இருக்கும். உழவர் சந்ளைக்குச்கசல்வைில் ைிை வருமாைம் கிளடத்ைது.(காய்கறிகைின் கமாத்ை விளல---உழவர் சந்ளை விளல = உழவர் சந்ளைக்குச்கசல்வைால் கிளடக்கும் இலாபம் = இந்ை இலாபமம உழவர் சந்ளைக்குச் கசல்வைால்கிளடக்கும் வருமாைம்) ஆைால் இந்ை ைிை வருமாைத்ைில் மற்ற ைிைவருமாைத்ளைப் கபறுவைிலிருந்து சார்புத்ைன்ளம இல்ளல. உழவர் சந்ளையில்ைாங்கள் விளைவித்ை காய்கறிகளை, அறிமுகமில்லாைவர்கைிடம் விற்கும் மபாதுயாளரயும் சார்ந்ைிருக்க மவண்டிய அவசியமில்ளல. கபரும்பாலாை விவசாயிகள்இளை ககௌரவமாக ிளைத்ைைால் உழவர் சந்ளைக்குச் கசல்வளை விரும்பிைார்கள். எஸ்.ரைங்கசாமி - காய்கறிகளுடன் ஒரு யாத்திரை•மாறி வந்ை சமூகச் சூழலில், விவசாயம் மற்றும் கிராமப் கபாருைாைாரம் சிறிது,சிறிைாக சிக்கலுக்குள்ைாை சூழலில், பல விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு மாற்றுவருமாை வழி முளறகள் மைளவப்பட்டை. கால் ளட வைர்ப்பு, மகாழி வைர்ப்பு, ஆடுவைர்ப்பு என்று இருந்ை மாற்று வருமாை வாய்ப்புகைில் சிக்கலும், சிரமங்களும்இருந்ைை. விவசாயம் சார்ந்ை மாற்று வருமாை வாய்ப்புகளை விட விவசாயம்சாராை மாற்று வருமாை வாய்ப்புகைில் சிக்கல்கள் இல்லாைைாக உணர்ந்ைார்கள். சிறுவியாபாரம், ககாத்ைைார் மவளல, மில் மவளல, ைீப்கபட்டி ஆபிஸ் மவளல, மபான்றமவளலகைில் ஆர்வம் காட்ட ஆரம்பித்ைைர். குறிப்பிட்ட ம ரம், குறிப்பிட்ட மவளல,மற்றவர்கைின் விருப்பத்ைிற்கு இணங்க மவளல என்பது சுைந்ைிரமற்றைாகக்கருைப்பட்டாலும், அைிலிருந்து கிளடத்ை வருமாைம் சுயககௌரவத்ளைக் காத்துக்ககாள்ை பயன்பட்டது. உழவர் சந்ளை வருமுன்மை "இந்ை மவளல கசய்ைால், இந்ைபயிரிலிருந்து கிளடக்கும் மகசூல் ம்முளடய உளழப்பிற்மகற்ற ஊைியம் ைருமா?படுகின்ற பாட்டிற்மகற்ப பலன் ைருமா? என்கறல்லாம் சிந்ைிக்கத் 16

×