நூல்இரண்டு‘மழைப்பாடல்’
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 2
ப ொருளடக்கம்
நூல் இரண்டு – ‘மழைப் ொடல்’ ..................................................................
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 3
மழைப் ொடல் 40 ொல் ேைி 2...................................................................................
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 4
மழைப் ொடல் 80 இருள்வேைம் 3................................................................................
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 5
நூல் இரண்டு – ‘மழைப்பாடல்’
பகுதி ஒன்று
ிப்ரேரி
24.2.2014
மழைப்பாடல் 1 மெைாம்பல் தெம் 1
அலகிலொ நடனம் மட்...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 6
இரண்டொேது சூதர் தன்னுழடய பமல்லிய கரங்களொல் தன் முைழே மீட்டி ொடத் பதொடங்கினொர்.
சூதவர, மொகதவர, ஆடு ேர்கள...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 7
அந்நிலம் பேம்ழமயொனது என்று எண்ணி அேன் ொதங்கழள எடுத்து ழேத்தவ ொது அழே குளிர்ந்து
னிவ ொலிருப் ழத உணர்ந்தொ...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 8
இடிவயொழ ழய வநொக்கி ரசுரொமன் வகட்டொன் ‘நொன் அறத்ழதயல்லேொ நிழலநொட்டிவனன்? ஆற்றொத
ஆயிரம்வகொடி ேிைித்துளிகழ...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 9
வ பரொலியுடன் அலறிய டி வகொடிவயொஜழன பதொழலவுள்ள ப ஞ்சுடரொக எரிந்த டி அேன் மண்ணில்
ேந்துேிழுந்தொன்.
அேன் ேி...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 10
கூர்ஜரத்ழத பநருங்கியவ ொது கடற்கொற்று ேரத்பதொடங்கியது. ிற்றொறுகளின் நீழர மழலக்கங்ழக நீர்
ந்திப் துவ ொல....
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 11
மணியிலும் ப ரும் குதி இந்தத் துழறமுகம் ேைியொக ேருேதுதொன். ொரதேர்ேத்தின் மொப ரும்
துழறமுகமொன பதன்மதுழர ...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 12
நிலம் கடலுக்குள் நீட்டி நின்றது. ொழறகள்வமல் கடல் நுழரபயை அழறந்த டிவய இருக்க நீர்த்துளிகள்
ிதறி கொற்றிவ...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 13
அமர்ந்து அருந்தினர். ிரித்தும் பூ லிட்டும் மகிழ்ந்தனர். தொழ்ந்த கூழரயிடப் ட்ட ரத்ழதயர்பதருக்களில்
ஆடும...
வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 14
ழைய இல்லத்தின் கூழர ப ொட்டத்பதொடங்கியது. அழறயின் மண்தழரமுழுக்க நீர்
ப ொட்டிக்பகொண்டிருந்தது. அேர்வமலும...
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
வெண்முரசு - மழைப்பாடல்
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

வெண்முரசு - மழைப்பாடல்

1,608 views

Published on

வெண்முரசு முதல் நூலான முதற்கனலையும் சரி இரண்டாம் நூலான மழைப்பாடலையும், என்னுடைய உபயோகத்திற்காகவும், தொடர்ந்து படிக்க இயலாத, இணைய வசதி இல்லாத நண்பர்ககள் புத்தகவடிவில் வரும் முன்னர் வாசிக்க, அன்றாடம் தரவிறக்கி சேமித்து வைப்பேன். வெண்முரசு ஏதாவதொரு வடிவில் எல்லோரிடமும் இருக்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் வெளிப்பாடே இது. வெண்முரசு நூல் இரண்டு மழைப்பாடலை pdf கோப்பாக்கி இணையத்தில் பதிவேற்றுவதும் அதனால்தான். இது மூன்று இணைய தளங்களில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளது. 1. Scribd 2. Slideshare 3.Issuu ஒவ்வொரு தளமும் இந்த பதிவேற்றங்களை வெவ்வேறு வகையில் மாற்றிக் கையாள்கின்றன. இதில் தங்களுக்கு படிக்க வசதியான தளத்தை வாசகர்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம். இதுவெல்லாம் புத்தகமாக வெளிவரும் வரைதான். மழைப்பாடல் அச்சாகி வெளிவந்தவுடன், அதை வாங்கி படிக்க வேண்டிக்கொள்கிறேன். மழைப்பாடல் முழுமையான ஒரு கோப்பாக நம் கணனியில் இருப்பது, நமக்கும் நம்மிடமுள்ள கணனிக்கும் நாம் செய்யும் மரியாதை

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

வெண்முரசு - மழைப்பாடல்

 1. 1. நூல்இரண்டு‘மழைப்பாடல்’
 2. 2. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 2 ப ொருளடக்கம் நூல் இரண்டு – ‘மழைப் ொடல்’ ..................................................................................................................................................................5 குதி ஒன்று .......................................................................................................................................................................................................5 மழைப் ொடல் 1 வேைொம் ல் தேம் 1.................................................................................................................................................5 மழைப் ொடல் 2 வேைொம் ல் தேம் 2.................................................................................................................................................9 மழைப் ொடல் 3 வேைொம் ல் தேம் 3...............................................................................................................................................14 மழைப் ொடல் 4 வேைொம் ல் தேம் 4...............................................................................................................................................20 குதி இரண்டு..................................................................................................................................................................................................25 மழைப் ொடல் 5 கொனல்பேள்ளி 1......................................................................................................................................................25 மழைப் ொடல் 6 கொனல்பேள்ளி 2......................................................................................................................................................31 மழைப் ொடல் 7 கொனல்பேள்ளி 3......................................................................................................................................................36 மழைப் ொடல் 8 கொனல்பேள்ளி 4......................................................................................................................................................40 மழைப் ொடல் 9 கொனல்பேள்ளி 5......................................................................................................................................................46 மழைப் ொடல் 10 கொனல்பேள்ளி 6....................................................................................................................................................51 குதி மூன்று....................................................................................................................................................................................................57 மழைப் ொடல் 11 புயலின் பதொட்டில் 1............................................................................................................................................57 மழைப் ொடல் 12 புயலின் பதொட்டில் 2............................................................................................................................................62 மழைப் ொடல் 13 புயலின் பதொட்டில் 3............................................................................................................................................67 மழைப் ொடல் 14 புயலின் பதொட்டில் 4............................................................................................................................................72 மழைப் ொடல் 15 புயலின் பதொட்டில் 5............................................................................................................................................78 மழைப் ொடல் 16 புயலின் பதொட்டில் 6............................................................................................................................................83 மழைப் ொடல் 17 புயலின் பதொட்டில் 7............................................................................................................................................89 குதி நொன்கு.....................................................................................................................................................................................................96 மழைப் ொடல் 18 ீலித்தொலம் 1..........................................................................................................................................................96 மழைப் ொடல் 19 ீலித்தொலம் 2........................................................................................................................................................100 மழைப் ொடல் 20 ீலித்தொலம் 3........................................................................................................................................................106 மழைப் ொடல் 21 ீலித்தொலம் 4........................................................................................................................................................111 குதி ஐந்து......................................................................................................................................................................................................116 மழைப் ொடல் 22 முதல்மழை 1......................................................................................................................................................116 மழைப் ொடல் 23 முதல்மழை 2......................................................................................................................................................123 மழைப் ொடல் 24 முதல்மழை 3......................................................................................................................................................128 மழைப் ொடல் 25 முதல்மழை 4......................................................................................................................................................132 குதி ஆறு.......................................................................................................................................................................................................139 மழைப் ொடல் 26 தூரத்துச் சூரியன் 1 ...........................................................................................................................................139 மழைப் ொடல் 27 தூரத்துச் சூரியன் 2 ...........................................................................................................................................145 மழைப் ொடல் 28 தூரத்துச் சூரியன் 3 ...........................................................................................................................................151 மழைப் ொடல் 29 தூரத்துச் சூரியன் 4 ...........................................................................................................................................157 மழைப் ொடல் 30 தூரத்துச் சூரியன் 5 ...........................................................................................................................................162 மழைப் ொடல் 31 தூரத்துச் சூரியன் 6 ...........................................................................................................................................167 மழைப் ொடல் 32 தூரத்துச் சூரியன் 7 ...........................................................................................................................................173 மழைப் ொடல் 33 தூரத்துச் சூரியன் 8 ...........................................................................................................................................177 மழைப் ொடல் 34 தூரத்துச் சூரியன் 9 ...........................................................................................................................................181 மழைப் ொடல் 35 தூரத்துச் சூரியன் 10 .........................................................................................................................................186 மழைப் ொடல் 36 தூரத்துச் சூரியன் 11 .........................................................................................................................................191 மழைப் ொடல் 37 தூரத்துச் சூரியன் 12 .........................................................................................................................................196 மழைப் ொடல் 38 தூரத்துச் சூரியன் 13 .........................................................................................................................................200 குதி எட்டு......................................................................................................................................................................................................206 மழைப் ொடல் 39 ொல் ேைி 1...........................................................................................................................................................206
 3. 3. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 3 மழைப் ொடல் 40 ொல் ேைி 2...........................................................................................................................................................210 மழைப் ொடல் 41 ொல் ேைி 3...........................................................................................................................................................216 மழைப் ொடல் 42 ொல் ேைி 4...........................................................................................................................................................220 மழைப் ொடல் 43 ொல் ேைி 5...........................................................................................................................................................224 குதி ஒன் து.................................................................................................................................................................................................231 மழைப் ொடல் 44 பமொைியொச்ப ொல் 1.............................................................................................................................................231 மழைப் ொடல் 45 பமொைியொச்ப ொல் 2.............................................................................................................................................235 மழைப் ொடல் 46 பமொைியொச்ப ொல் 3.............................................................................................................................................241 மழைப் ொடல் 47 பமொைியொச்ப ொல் 4.............................................................................................................................................246 குதி த்து.......................................................................................................................................................................................................251 மழைப் ொடல் 48 அனல்பேள்ளம் 1...............................................................................................................................................251 மழைப் ொடல் 49 அனல்பேள்ளம் 2...............................................................................................................................................256 மழைப் ொடல் 50 அனல்பேள்ளம் 3...............................................................................................................................................261 மழைப் ொடல் 51 அனல்பேள்ளம் 4...............................................................................................................................................267 2.மழைப் ொடல் 52 அனல்பேள்ளம் 5............................................................................................................................................273 2.மழைப் ொடல் 53 அனல்பேள்ளம் 6............................................................................................................................................278 குதி திபனொன்று ......................................................................................................................................................................................284 மழைப் ொடல் 54 முதற்களம் 1........................................................................................................................................................284 மழைப் ொடல் 55 முதற்களம் 2........................................................................................................................................................290 மழைப் ொடல் 56 முதற்களம் 3 ........................................................................................................................................................294 மழைப் ொடல் 57 முதற்களம் 4 ........................................................................................................................................................299 மழைப் ொடல் 58 முதற்களம் 5 ........................................................................................................................................................304 மழைப் ொடல் 59 முதற்களம் 6 ........................................................................................................................................................309 குதி ன்னிரண்டு .......................................................................................................................................................................................315 மழைப் ொடல் 60 ேிழதநிலம் 1.......................................................................................................................................................315 மழைப் ொடல் 61 ேிழதநிலம் 2.......................................................................................................................................................321 மழைப் ொடல் 62 ேிழதநிலம் 3.......................................................................................................................................................328 மழைப் ொடல் 63 ேிழதநிலம் 4.......................................................................................................................................................333 மழைப் ொடல் 64 ேிழதநிலம் 5 ......................................................................................................................................................338 குதி தின்மூன்று ......................................................................................................................................................................................345 மழைப் ொடல் 65 தனிப்புரேி 1 .........................................................................................................................................................345 மழைப் ொடல் 66 தனிப்புரேி 2 .........................................................................................................................................................351 மழைப் ொடல் 67 தனிப்புரேி 3 .........................................................................................................................................................356 மழைப் ொடல் 68 தனிப்புரேி 4 .........................................................................................................................................................361 குதி திநொன்கு............................................................................................................................................................................................368 மழைப் ொடல் 69 களிற்றுநிழர 1.....................................................................................................................................................368 மழைப் ொடல் 70 களிற்றுநிழர 2.....................................................................................................................................................372 மழைப் ொடல் 71 களிற்றுநிழர 3.....................................................................................................................................................378 மழைப் ொடல் 72 களிற்றுநிழர 4.....................................................................................................................................................384 மழைப் ொடல் 73 களிற்றுநிழர 5.....................................................................................................................................................389 குதி திழனந்து..........................................................................................................................................................................................395 மழைப் ொடல் 74 பதன்றிழ ழமந்தன் 1...................................................................................................................................395 மழைப் ொடல் 75 பதன்றிழ ழமந்தன் 2...................................................................................................................................401 மழைப் ொடல் 76 பதன்றிழ ழமந்தன் 3...................................................................................................................................407 மழைப் ொடல் 77 பதன்றிழ ழமந்தன் 4...................................................................................................................................413 குதி தினொறு ..............................................................................................................................................................................................419 மழைப் ொடல் 78 இருள்வேைம் 1....................................................................................................................................................419 மழைப் ொடல் 79 இருள்வேைம் 2....................................................................................................................................................424
 4. 4. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 4 மழைப் ொடல் 80 இருள்வேைம் 3....................................................................................................................................................431 மழைப் ொடல் 81 இருள்வேைம் 4....................................................................................................................................................437 குதி திவனழு .............................................................................................................................................................................................445 மழைப் ொடல் 82 புதிய கொடு 1.........................................................................................................................................................445 மழைப் ொடல் 83 புதிய கொடு 2.........................................................................................................................................................452 மழைப் ொடல் 84 புதிய கொடு 3.........................................................................................................................................................458 மழைப் ொடல் 85 புதிய கொடு 4.........................................................................................................................................................463 மழைப் ொடல் 86 புதிய கொடு 5.........................................................................................................................................................470 மழைப் ொடல் 87 புதிய கொடு 6.........................................................................................................................................................476 மழைப் ொடல் 88 புதிய கொடு 7.........................................................................................................................................................481 குதி திபனட்டு ..........................................................................................................................................................................................489 மழைப் ொடல் 89 மழைவேதம் 1.....................................................................................................................................................489 மழைப் ொடல் 90 மழைவேதம் 2.....................................................................................................................................................495 மழைப் ொடல் 91 மழைவேதம் 3.....................................................................................................................................................500 மழைப் ொடல் 91 மழைவேதம் 4.....................................................................................................................................................509 பேண்முரசு நூல் இரண்டு குறிச்ப ொற்கள்................................................................................................................................515 ேியொ ரின் ொதங்களில் வெயமமாகன் அெர்களின் ‘வெண்முரசு’
 5. 5. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 5 நூல் இரண்டு – ‘மழைப்பாடல்’ பகுதி ஒன்று ிப்ரேரி 24.2.2014 மழைப்பாடல் 1 மெைாம்பல் தெம் 1 அலகிலொ நடனம் மட்டுவம இருந்தது, நடனமிடு ேன் அந்நடனமொகவே இருந்தொன். முன் ின்நிகைற்ற முதற்ப ருங் கொலவமொ அேன் ழகயில் ிறு மணிவமொதிரமொகக் கிடந்தது. அழ பேன் து அேன் கரங்களொக, அதிர்பேன் து அேன் கொல்களொக, திழ பயன் து அேன் ழடமுடிக்கற்ழறகளொக, ஒளிபயன் து அேன் ேிைிகளொக, இருபளன் து அேன் கழுத்துநொகமொக இருந்தது. அேபனன் ழத அேவன அறிந்திருந்தொன். ஆடுழகயில் அேனில்ழல என் ழதயும் அேனறிந்திருந்தொன். ஆடலின் முதல்முழுழமக் கணங்களில் ஒன்றில் அேன் இடக்கரமும் ேலக்கரமும் ஒரு மொத்திழரயளவுக்கு முரண் ட்டன. அேன் இடக்கரம் கொட்டியழத இடக்கொல் பதொடர்ந்தது. இடக்கொல் அறிந்தழத இடக்கண் கண்டது. கண்ணறிந்தழத கருத்து உணர்ந்தது. கருத்து பகொண்டழத கனிவும் ஏற்றது. அேன் இடப் க்கம் பநகிழ்ந்து அங்பகொரு முழல முழளத்தது. அதில் வதம் ொலூறி நிழறந்தது. இடக்கண் நீண்டு அதில் கருழண சுரந்தது. அது அணிநீலநிறத்து அன்ழனயொகியது. ப ந்தைல்நிறமும் மணிநீல ேண்ணமும் கலந்த முடிேிலொ ஆடலொக இருந்தது இதுேதுேற்றது. ஆடலுக்குள் அேன் அகம் அழ ேற்ற வயொகத்தில் இருந்தது. அந்த நிகழ்ேிலியில் அேன் நீலமொக நிழறந்திருந்தொன். அங்வக ப ம்ப ொன்னிற உதயப்வ பரொளியொக அேள் எழுந்தொள். அேள் புன்னழகயில் அேன் தேம் கழலந்தது. அேன் அேழள தொனொகக் கண்டொன். அேள் தன்ழன அேனொகக் கொணழேத்தொன். அேர்கள் நின்றொடுேதற்கும் பேன்றொடுேதற்கும் வதொற்றழமேதற்கும் வதொற்றவலபேற்றிபயன அறிந்து நழகப் தற்கும் முடிேற்ற வமழடகழளச் ழமத்தது அேர்களின் கனவு. அக்கனவுகபளல்லொம் அேன் ழக உடுக்ழகயின் நொதமொக எழுந்து அேழனச்சுற்றி ேிரிந்தன. கொலபமன்ற ஒன்றும், அது நிகழும் களபமன ஒன்றும், அது கழலந்தடுக்கிக்பகொள்ளும் ேிண்பணன ஒன்றும், ேிண் சுருளும் பேளிபயன ஒன்றும், பேளி ஒடுங்கும் அளிபயன ஒன்றும், அளியறியும் அம்ழம என ஒன்றும் அங்வக உருேொகி ேந்தன. அம்ழம தன் அைகிய ழககளொல் அேழன ின்னொலிருந்து தழுேி அேன் ப ேிகளில் அேன் ேிரும்பும் ப ொல்ழலச் ப ொல்லி அேழன எழுப் ினொள். ிரித்வதொடிய அேழள அேன் நழகத்துக்பகொண்டு ேிரட்டிச்ப ன்றொன். ‘ஆடலும் ஆக்கலும் அழமதலும் ஆகட்டும். என்னுடன் ஆடி பேல்ல முடியுமொ?’ என்றொள் அன்ழன. ‘ஆம்’ என்றொன் தொழத. வமருேின் ஒளிமுழனயில் அேர்கள் அமர்ந்தனர். உழம தன் ேலது ழகழய ேிரித்தொள். ஒளிரும் ப ங்ழகயில் மழலகள் எழுந்தன. கடல்கள் அழலத்தன. சுங்கொடுகள் ப ருகி மலர்ந்தன. உயிர்பேளி உருேொகிப் ப ருகியது. அக்ழகழய அேள் வமருமழல மீது ேிரித்து ஒரு தொயக்கட்டம் ப ய்தொள். இழறேன் தன் ேலக்ழகழய நீட்டி ேிண்ணகத்தில் உருண்ட சூரியழனயும் இந்திரன் முதலிய வதேர்கழளயும் ற்றி அந்த தொயக்கட்டத்தில் கருக்களொக்கினொன். அன்ழன தன் நொன்கு ழகேிரல்களொல் நொன்கு தொயக்கட்ழடகழளச் ப ய்தொள். திவரதம், கிருதம், துேொ ரம், கலி என்னும் அக்கட்ழடகழள ிரித்த டி உருட்டி அேள் ஆடத்பதொடங்கினொள். மடழமபயனும் ொேழனயொல் ப ண்ழம ஆடுகிறது. அதன்முன் ரணழடயும் ொேழனயொல் ஆண்ழம ஆடுகிறது. பேல்லொ ே ீைொ ப ருேிழளயொடல். அதன் ேண்ணங்கள் ேொழ்க! மந்த ஞ் கம் என்னும் குருவேத்ரத்தின் பதன்வமற்கு மூழலயில் இருந்த பகொற்றழேயின் ிற்றொலயத்தின் முகப் ில் அமர்ந்திருந்த ஏழு சூதர்களில் முதல்ேர் தன் கிழணப் ழறழய மீட்டி ொடிமுடித்ததும் அங்கிருந்த ிறர் ‘ஓம் ஓம் ஓம்’ என முைங்கி அழத ஏற்றனர்.
 6. 6. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 6 இரண்டொேது சூதர் தன்னுழடய பமல்லிய கரங்களொல் தன் முைழே மீட்டி ொடத் பதொடங்கினொர். சூதவர, மொகதவர, ஆடு ேர்கள் எேரும் அறிேதில்ழல, கழடகளும் ஆடுகின்றன என் ழத. தங்கள் நொன்கு முகங்களொல் நொன்கு ேண்ணங்களொல் அழே முடிேின்ழமழய உருேொக்கிக் பகொள்ளமுடியும். முடிேின்ழமயில் அழே எங்கும் ப ல்லமுடியும். எேற்ழறயும் அழடயமுடியும். அன்பறொரு கொலத்தில் ஆடலின் வேகத்தில் கிருதம் என்னும் கழட பதறித்வதொடியது. ஒளிரும் ஒரு ிேந்த ேிண்மீனொக அது ப ருபேளியில் ொய்ந்து ேிண்ணகப் ொற்கடலில் ேிழுந்தது. அதன் அழலகள் எழுந்து அவ்பேண்ணிறப் ரப் ில் கொல அகொல ேிகொலபமன சுருண்டிருந்த ஆதிவ டழன அழறந்தன. அேன் அழ ேில் அறிதுயில் பகொண்டிருந்த ேிஷ்ணு கண் ேிைித்பதழுந்தொர். அேரது ினம்ததும் ிய கணம் பூமி எனும் தொயக்களத்தில் ஒரு மனிதனொகப் ிறந்தது. சூதவர மொகதவர, அேன் ப யர் ரசுரொமன். இப்புேியில் ஜமதக்கினி முனிேருக்கும் வரணுழக அன்ழனக்கும் ழமந்தனொகப் ிறந்தொன். அளவுமீறும் அமுதம் ேிேமொனதுவ ொல அறம் கொக்கும் ேத்ரியே ீரவம மறமொக ஆன கொலம் அது. வதர்கள் உருளும் ொழதயில் ஆயிரம் ிற்றுயிர்கள் மொள்கின்றன. சூதவர, அழனத்து வதர்களுக்கும் வமல் ஓடிச்ப ல்கிறது கொலத்தின் ப ருந்வதர். தன் ப ருந்தேத்தொல் ிேனிடமிருந்து ப ற்ற மழுவுடன் தந்ழதயின் வேள்ேிக்கு ேிறகுபேட்ட ேனம்புகுந்த ரசுரொமன் றழேகளின் குரல்வகட்டு ேைி வதர்ந்து ப ன்றுபகொண்டிருந்தவ ொது நொரதர் ஒரு குயிலொக ேந்து கூேி அேழன ேைிதேறச்ப ய்தொர். மும்முழற ேைிதேறிய ரசுரொமன் ப ன்றழடந்த இடம் அஸ்ரு ிந்து தம் என்றழைக்கப் ட்ட நிலம். அங்வக ளிங்குத்துளிகவள மணலொக மொறி சூரியனின் ஒளியில் கண்கூ மின்னுேழத அேன் கண்டொன்.
 7. 7. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 7 அந்நிலம் பேம்ழமயொனது என்று எண்ணி அேன் ொதங்கழள எடுத்து ழேத்தவ ொது அழே குளிர்ந்து னிவ ொலிருப் ழத உணர்ந்தொன். அேற்றில் ஒன்ழற எடுத்து தன் பநஞ்வ ொடு வ ர்த்து ‘ ளிங்குமணிகவள, நீங்கள் எேர் என’ அேன் ேினேியவ ொது அது ேிம்மியழுத டி ‘நொங்கபளல்லொம் அைியொத கண்ண ீர்த்துளிகள்…. மண்ணில் ேத்ரியர்களின் அநீதியொல் ேழதக்கப் ட்டேர்களொல் உதிர்க்கப் ட்டேர்கள். அேர்களின் அகம் அழணயொமல் எங்களுக்கு மீட் ில்ழல’ என்றன. ினத்தொல் ேிரிந்த கண்கள் ப வ்ேரி ஓட ‘அறத்ழதக் கொக்கும் ேத்ரியன் என எேரும் இல்ழலயொ?’ என்றொன் ரசுரொமன். ‘உத்தமவர, அறம்கொக்கும் மன்னர்கபளல்லொம் அைிந்துேிட்டனர். மன்னனின் மீட்ப ன் து அறத்தொல். அறம் திகைவே மக்கள். மக்கள் ேொைவே மண். மண் கொக்கவே அரசு. அரழ முதன்ழமயொகக் பகொள்ளும் ேத்ரியன் அறத்ழத இைக்கிறொன். அறம் மறந்த மன்னனின் அருகமரும் மன்னனும் அறத்ழத இைக்கிறொன். ேத்ரியகுலவம ொற்கடல் திரிந்ததுவ ொல் ஆயிற்று’ என்றது கண்ண ீர்த்துளி. ‘அைியொத துயவர, ஒன்று பதரிந்துபகொள். ஆற்றொது அழுத கண்ண ீர் யுகயுகங்கழள தன்னந்தனியொகக் கடந்துப ல்லும். தனக்கொன ேொழளயும் ேஞ் ினத்ழதயும் அது கண்டழடயும். இன்று இம்மண்ணில் நின்று உங்களுக்பகொரு ேொக்களிக்கிவறன். உங்கள் ேஞ் த்ழத நொன் தீர்ப்வ ன். இங்குள்ள ஒவ்பேொரு துளிழயயும் நொன் ேிண்ணகம் அனுப்புவேன். அதற்கு என் ப ருந்தேவம துழணயொகுக’ என்று ரசுரொமன் ேஞ் ினம் உழரத்தொன். ஆம் ஆம் ஆம் என ஐந்து ருப்ப ொருட்களும் குரல் எழுப் ி அழத ஆதரித்தன. குருதிபேறி பகொண்ட மழுவுடன் மழலயிறங்கி ஊர்புகுந்த ரசுரொமன் இரு த்பதொரு முழற ொரதேர்ேம் முழுக்கச் சுற்றி ேத்ரிய குலங்கழள பகொன்றைித்தொன். அேர்களின் வகொட்ழடகழள எரித்தொன், அேர்களின் ிரங்கழளக் குேித்தொன். அேர்களின் குலங்கழள கருேறுத்தொன். அேர்களின் ஒவ்பேொருதழலக்கும் ஒரு கண்ண ீர்மணி ேிண்ணகம் ப ன்று ஒரு ேிண்மீனொகி மண்ழணப் ொர்த்து புன்னழகப ய்தது. அேன் ப ன்ற திழ களில் எல்லொம் நதிகள் ிேந்து குருதிேரிகளொக மொறின. அேன் கொலடி ட்ட நிலங்கபளல்லொம் குருதி ஊறி பகொன்ழறயும் மருதமும் முல்ழலயும் ப ண் கமும் ப ந்நிற மலர்கழளப் பூத்தன. ரசுரொமன் தன் குருதி ப ொட்டும் மழுவுடன் சூரியநகரிழய ஆண்ட மூலகன் என்னும் அர ழனக்பகொல்லச் ப ன்றொன். அேன் தன் ேத்ரியத்தன்ழமழய முற்றிலும் ழகேிட்டு தன் அன்ழனயருக்கு ழமந்தனொக மட்டும் ஆனொன். அேன் அன்ழனயர் அேழனச்சூழ்ந்து அழணத்துக்பகொண்டனர். ரசுரொமனின் மழு அேர்கழள மும்முழற சுற்றிேந்து ேணங்கி மீண்டது. நொரிே ன் என்றழைக்கப் ட்ட அம்மன்னனில் இருந்து ேத்ரியகுலம் மீண்டும் முழளத்பதழுந்தது. அன்ழனயரின் ழககளொவலவய அரசு கொக்கப் டுபமன அவ்ேம் ம் அறிந்திருந்தது. ரசுரொமன் ேத்ரியர்கழளக் பகொன்று பேன்ற கிைக்குத் திழ ழய அத்துேரியனுக்கும், ேடக்ழக உதகொதனுக்கும், மத்திய வத த்ழத ஆ ிய ருக்கும், ஆரிய ேர்த்தத்ழத உ திரஷ்டனுக்கும் அதற்கு அப் ொல் உள்ள நிலத்ழத த ியர்களுக்கும் அளித்தொன். ின்பு ப ருகிப்புரண்டு ப ன்ற ரஸ்ேதி நதியில் இறங்கி தன் மழுேின் குருதிழய கழுேிக்பகொண்டொன். ரசுரொமன் தன் ணிமுடித்து ேந்து நின்ற இந்த இடம் அன்று ஐந்து குளங்கள் பகொண்டதொக இருந்தழமயொல் ஞ் ரஸ் என்று அழைக்கப் ட்டது. வ ொரில் இறங்கிய ின்னர் தன் ேில்ழல கீைிறக்கொத அேன் தன் மூதொழதயருக்கு நீர்க்கடன் ப ய்யேில்ழல. ஆகவே நீர்க்கடன்கழளச் ப ய்ேதற்கொக முதல் குளத்தில் இறங்கி தன் ழககழளக் கழுேினொன். அக்கணவம அந்த நீர்நிழல பகொந்தளித்து அழலபயழுந்து குருதித்வதக்கமொக மொறியது. திழகத்த ின் அேன் அடுத்த நீர்நிழலயில் தன் ழககழளக் கழுேினொன். அதுவும் குருதியொகி நிழறந்தது. ஐந்து குளங்களும் குருதிக்பகொப் ளிப்புகளொக ஆனழதக் கண்டு அேன் ப யலிைந்து நின்றொன். கண்ண ீருடன் தன் தந்ழதழயயும் மூதொழதயழரயும் ஏறிட்டு வநொக்கி ரசுரொமன் கூேினொன். ‘எந்ழதயவர, இக்குளங்கள் எழே? இங்வக நொன் ப ய்யவேண்டியபதன்ன?’ இடிவயொழ வ ொல ேொனில் பமய்யிலிக் குரல் எழுந்தது. ‘நீ பகொன்ற ேத்ரியர்களின் குருதி முதல் குளம். அேர்களின் ப ண்களின் கண்ண ீவர இரண்டொேது குளம். அேர்தம் குைந்ழதகளின் அழுழக மூன்றொேது குளம். அேர் மூதொழதயரின் தீச்ப ொல் நொன்கொேது குளம். ரசுரொமவன, ஐந்தொேது குளம் அேர்களின் உருேொகொத கருக்களின் ஏக்கவமயொகும்.’
 8. 8. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 8 இடிவயொழ ழய வநொக்கி ரசுரொமன் வகட்டொன் ‘நொன் அறத்ழதயல்லேொ நிழலநொட்டிவனன்? ஆற்றொத ஆயிரம்வகொடி ேிைித்துளிகழள ேிண்வணற்றியேன் அல்லேொ நொன்?’ பமய்யிலி ப ொன்னது. ‘ஆம், ஆனொல் எதன்ப ொருட்படன்றொலும் பகொழல ொேவமயொகும்.’ திழகத்து ற்று வநரம் நின்ற ின் இரு ழககழளயும் ேிரித்து ‘ஆம் மூதொழதயவர, அழத நொனும் என் அகத்தில் உணர்ந்வதன். இந்தக் குருதிபயல்லொம் என் பநஞ் ிலிருந்து ேைிந்தவத. என்ழனப் ப ொறுத்தருளுங்கள். ேிண்ணகங்களில் நீங்கள் ித்திருக்கச் ப ய்துேிட்வடன். அழணயொத ேிடொழய உங்களுக்கு அளித்துேிட்வடன்’ என்றொன். ’ழமந்தவன, தன்ழனயறிந்தேனுக்கு ொேமில்ழல என்கின்றன வேதங்கள். அந்த ஐந்து குருதிச்சுழனகளின் அருவக அமர்ேொயொக. அங்வக நீ ப ய்யும் ஊழ்கத்தில் நீ உன்ழன அறிந்து மீள்ேொய்’ என்றனர் நீத்தொர். சூதவர மொகதவர, இந்த மந்த ஞ் கத்தின் அருவக கிருத யுகத்தில் ரசுரொமர் அமர்ந்து தேம்ப ய்தொர். உடலுருகி உளமுருகி கனவுருகி கொரிருள் உருகி கடுபேளியுருகி எஞ் ியவ ொது அேர் தன்ழன அறிந்துபகொண்டொர். அப்புன்னழகயுடன் அேர் ேிைிதிறந்தவ ொது இந்த ஐந்து குளங்களும் பதளிந்த குளிர்நீர் நிழறந்திருக்கக் கண்டொர். எழுந்து அந்தக் குளங்களின் அருவக நின்று ேொன் வநொக்கிக் வகட்டொர். ‘எந்ழதயவர, இந்த நீர்ப் லிழய நீங்கள் ப றலொகுமொ?’ ேொனிலிருந்து அேர்கள் புன்னழகயுடன் ப ொன்னொர்கள். ‘ஆம் ழமந்தொ, அழே உன் கண்ண ீரொல் நிழறந்துள்ளன. அழே எப்வ ொதும் அப் டிவயதொன் இருக்கும்.’ ரசுரொமரின் கண்ண ீரொன இந்தக் குளங்கழள ேொழ்த்துவேொம். மொமனிதர்களின் கண்ண ீரில்தொன் மனிதகுலம் கொலம்வதொறும் நீரொடுகிறபதன் ழத அறிக. ஓம் ஓம் ஓம்! இரண்டொேது சூதர் ொடிமுடிப் தற்குள் மூன்றொேது சூதர் பேறிபயழுந்து தன் துடிப் ழறழய மீட்டி ொடத்பதொடங்கினொர். சூதவர வகளுங்கள். மொகதவர வகளுங்கள். ப ேிகள் பகொண்டேர்கள் அழனேரும் வகளுங்கள். ிந்ழத பகொண்டேர்கள் அழனேரும் வகளுங்கள். இவதொ இன்பனொரு கழத. ேிண்ணிலுருளும் மூன்றொேது கழடயின் ப யர் துேொ ரன். முக்கண்ணனின் சுட்டுேிரலில் இருந்து பதறித்து அேன் ேிண்ேிரிேில் ேிழரந்தொன். ஒளி ிதறும் நீல ேிண்மீனொக உருண்வடொடி சூரியனின் வதர்ப் ொழதக்குக் குறுக்வக புகுந்தொன். ஏழுேண்ணப்புரேிகள் இழுத்த ப ொற்வதரில் ன்னிரு ழககளில் ேஜ்ரம், ொ ம், அங்கு ம், கழத, தனு, க்கரம், கட்கம், மழுவுடனும் ப ந்நிறம் பேண்ணிறம் ப ொன்னிறம் நீலநிறம் என நொன்கு தொமழரகளுடனும் எழுந்தருளிய சூரியவதேனின் ரத க்கரத்தில் முட்டினொன். திழ தேறிய சூரியரதம் ஏழுேண்ணத்தழலகள் பகொண்ட உச்ழ ிரேஸொல் இழுக்கப் ட்ட ப ந்நிறத்வதரில் ேிண்ணில் ஊர்ந்த இந்திரனின் ொழதக்குக் குறுக்கொகச் ப ன்றது. சூரியனின் ொரதியொன அருணன் ேிலகு ேிலகு என கூேிக் ழகயழ த்த டி முழுவேகத்தில் ேிண்ணகப் ொழதயில் ேிழரந்தொன். இந்திர ொரதியொன மொதலி ’ேிலகு, இது என் தழலேனின் ொழத’ என்று கூேினொன். அேர்கள் மொறி மொறி வ ொட்ட அழறகூேலொல் ேிண்ணகங்கள் இடிபயொலி ப ய்தன. ேிண்ணில் இரு ப ரும் ரதங்களும் முகத்வதொடு முகம் முட்டி திழகத்து நின்றன. ினம்பகொண்ட சூரியன் தன் அங்கு த்ழத இந்திரன் வமல் எறிந்தொன். இந்திரனின் ேஜ்ரொயுதம் அழதத் தடுத்தது. அந்த ஓழ யில் வகொளங்கள் அதிர்ந்து தடம்மொறின. ேிண்மீன்கள் நடுங்கி அதிர்ந்தன. ஆயிரம்வகொடி உலகங்களில் இடிவயொழ யுடன் ப ரும்புயல் எழுந்தது. ‘இது என் ொழத ேிலகு, இல்ழலவயல் உன்ழன அைிப்வ ன்’ என இருேரும் அழறகூேினர். அக்குரல்வகட்டு திழ த்பதய்ேங்கள் அேர்கழளச் சுற்றிக் கூடினர். யமனும் ேருணனும் ேொயுவும் அேர்களுடன் வ ொரில் இழணந்துபகொண்டனர். வதேர்களழனேரும் தங்கள் ஆயுதங்களுடன் அப்வ ொரில் ழடதிரண்டனர். ேிண்பேளி புழுதியொல் நிழறய, ழடக்கலங்களின் ஒளி வகொடொனுவகொடி மின்னல்களொக பநளிந்து ரே, அழே வமொதும் இடிவயொழ திழ கழள நிழறக்க அப்ப ரும்வ ொர் நிகழ்ந்தது. முடிேில்லொ ஆற்றல் பகொண்ட வதேர்களின் வ ொரில் கொலம் ஒரு ொழறயொக மொறி ொன்றொக அமர்ந்திருந்தது. ேிண்ணில் ஓடிய ப ருந்வதர்களின் க்கரங்களுக்குள் புகுந்து அேற்ழற திழ மொற்றியும் வமொதேிட்டும் துேொ ரன் தன் ஆடழல நிகழ்த்திக்பகொண்டிருந்தொன். பேற்றியும் வதொல்ேியும் தன் ேிழளயொட்வட என அேன் ிரித்துக்பகொண்டொன். சூரியனின் பேண்கொல் க்கரத்தில் இருந்து யமனின் கருங்கொல் க்கரத்ழத வநொக்கித் பதறிக்ழகயில் வமருேின் ிகரமுழனயில் வமொதி அேன் ரிந்து ேொனில் இருந்து உதிரலொனொன். ேொனம்கிைி டும்
 9. 9. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 9 வ பரொலியுடன் அலறிய டி வகொடிவயொஜழன பதொழலவுள்ள ப ஞ்சுடரொக எரிந்த டி அேன் மண்ணில் ேந்துேிழுந்தொன். அேன் ேிழுந்தழதக் கண்டனர் ேிண்ணகத்தின் மொே ீரர்கள். இனி நம் ஆடல் அந்த மண்ணில் என்று சூரியன் ப ொன்னொன். ஆம் என்றொன் இந்திரன், ஆம் ஆம் என்றனர் ிறவதேர்கள். ஆம் ஆம் ஆம் என வ பரொலியுடன் எதிபரொலித்தன திழ கள். துடிவயொழ உச் ேிழரவு பகொள்ள ழககளும் கொல்களும் பேறியில் துடித்பதை சூதர் எழுந்து நடனமிட்டொர். ‘இனி மண்ணில் நிகழும் ப ரும்வ ொர். அலகிலொ ஆற்றல்களின் வதர்ேிழளயொடல். ஐந்து ப ருங்குளங்களும் ஐந்துமுழற மீண்டும் குருதியொல் நிழறயும். ப ங்குருதி! உடல்களுக்குள் எரியும் பநருப்பு! கொமமும் குவரொதமும் வமொகமும் சுைிக்கும் ப ருநதி! ேிண்ணகத்தின் ேிழ கள் அழனத்ழதயும் தன்னுள் கழரத்திருக்கும் ேொவனொரின் அமுதம்!’ சூதரின் குரல் எழுந்தது. ‘கொலவம, பேளிவய, அைிேின்ழமவய குருதியொகி ேருக! அறவம, கனவே, மகத்தொன எண்ணங்கவள குருதியொகி ேருக! பதய்ேங்கவள வதேர்கவள ொதொளநொகங்கவள குருதியொகி ேருக!’ இடிக்கின்றது கீழ்த்திழ ! பேள்ளிபயன மின்னி அதிர்கின்றது வமல்திழ ! மழை மழை என குளிர்கின்றது பதன்திழ ! மண்பூத்து மணக்கின்றது ேடதிழ ! ேருகிறது உதிரமழை! ஆம், உதிரமழை! ன்னதம் ேிலகி அேர் ின்னொல் ொய்ந்து ேிழுந்தழதப் ொர்த்த டி ஆறு சூதர்களும் அந்த ஐந்து குளங்களின் கழரயில் அழமதியில் ஆழ்ந்து அமர்ந்திருந்தனர். 25.2.2014 மழைப்பாடல் 2 மெைாம்பல் தெம் 2 கூர்ஜரத்தின் கடற்கழரயில் நின்றிருக்ழகயில்தொன் ீஷ்மர் பதற்கிலிருந்து கிைக்குவநொக்கி எழுந்த ருேமழையின் வ ருருழே வநரில் கண்டொர். ிந்துேின் நீர்ப்ப ருக்கினூடொக ஒரு ேணிகப் டகில் அேர் கூர்ஜரம் வநொக்கி ேருழகயில் நதி பேய்யநீரொக பகொதித்து ஆேிபயழுந்துபகொண்டிருந்தது. சுண்ணமும் அரக்கும் கலந்து பூ ப் ட்ட ப ொதிப் டகுகளின் அழறகளுக்குள் ில கணங்கள் கூட இருக்கமுடியேில்ழல. பேளிவய ேந்து பதற்கிலிருந்து அழலயழலயொக ே ீ ிக்பகொண்டிருந்த கொற்ழற ேொங்கிக்பகொண்டு ொய்மரக்கயிற்ழறப் ற்றிக்பகொண்டு நிற்ழகயில் மட்டுவம உடலில் ேியர்ழே பகொட்டுேது நின்றது. ிந்து மநிலத்ழத அழடந்தவ ொது அதில் வேகமும் அழலகளும் அடங்கின. முறுகித்திரும் ிய ொய்களில் ின்னத்திப் ொய் எதிர்க்கொற்ழற ேொங்கிச் சுைற்றி முன்னத்திப் ொய்க்கு அனுப் கொற்ழற எதிர்த்து மிகபமல்ல அழே நகர்ந்தன. பதொழலதூரத்துக் கழரயின் நகர்ழேக்பகொண்டுதொன் டகின் ஓட்டத்ழதவய அறியமுடிந்தது. டவகொட்டிகள் நீவரொட்டத்தின் சுைிப் ில் டகுகள் நிழலயிைந்து சுைலும்வ ொது மட்டும் துடுப்புகளொல் பமல்ல உந்தி அப் ொல் ப லுத்தினர். சுக்கொன் ிடித்திருந்தேன்கூட அதன் நுனிழயப் ிடித்து ஒரு ஆப் ில் கட்டிேிட்டு தளர்ந்து அமரத்தில் அமர்ந்துேிட்டொன். ீஷ்மர் ொய்க்கயிறுகள் நடுவே ஒரு வதொழல நீட்டிக்கட்டி அந்தத் தூளிவமல் டுத்துக்பகொண்டொர். அங்வக ொயின் நிைலிருந்தழமயொல் பேயில் ேிைேில்ழல. கல்கள் தைலுருேொன சூரியனொல் எரிக்கப் ட்டன. அந்தியில் ப ம்ழம ரேியவ ொது ஆேிபயழுந்த நீர்பேளிவய ஒற்ழறப்ப ரும் தைலொகத் வதொன்றியது. வமகங்களில்லொத ேொனில் சூரியன் அழணந்த ின்னரும் பநடுவநரம் ஒளியிருந்தது. இருள் ரேிய ின்பு நதிக்குள் கழரயிலிருந்து ேந்து சுைன்ற கொற்றில் பேந்த தழைேொ ழனயும் உலரும் வ ற்றின் ேொ ழனயும் நிழறந்திருந்தது. கலில் கொழலயிலும் மொழலயிலும் மட்டும்தொன் றழேகழள நீர்வமல் கொணமுடிந்தது. இரேில் வமலும் அதிகமொன றழேகள் இருண்ட ேொனத்தின் ின்னணியில் ிறகடித்தன. இரழே ீஷ்மர் ேிரும் ினொர். ேிண்மீன்கழள ஒருவ ொதும் அவ்ேளவு அருவக அவ்ேளவு ப றிேொக அேர் ொர்த்ததில்ழல. ேிண்மீன்கள் ரிேிகள் என்று புரொணங்கள் ப ொல்ேதுண்டு. மண்ணில் ேொழும் மொனுடழரேிட லமடங்கு ரிேிகள் ேிண்ணில் நிழறந்திருக்கிறொர்கள். மண்ணிலிருந்து ேிண்வணறியேர்கள். ேிண்ணுக்கு ரிேிகழள ேிழளேிக்கும் ேயல்தொன் பூமி. மொறொத கருழணபகொண்ட ஆர்த்ழர. குன்றொ ேளம் பகொண்ட ஊேழர. முழளத்துத் தீரொத ரிேிகழளக் கருக்பகொண்ட தரித்ரி. அேர்களுக்கொன அமுது ஊறும் ிருத்ேி. தவகொடி மதழலகளொல் மொமங்கழலயொன புேழன.
 10. 10. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 10 கூர்ஜரத்ழத பநருங்கியவ ொது கடற்கொற்று ேரத்பதொடங்கியது. ிற்றொறுகளின் நீழர மழலக்கங்ழக நீர் ந்திப் துவ ொல. கடற்கொற்ழற தனியொகத் பதொட்டு அள்ளமுடியுபமன்று வதொன்றியது. இன்னும் குளிரொக அடர்த்தியொக உப்புே ீச் ம் பகொண்டதொக அது இருந்தது. கலில் பேங்கொற்ழற அவ்ேப்வ ொது ேிலக்கி கனத்த கடற்கொற்று ற்றுவநரம் ே ீசும்வ ொது உடம்பு குளிர்பகொண்டு ிலிர்த்தது. ின்பு மீண்டும் கழரக்கொற்று ே ீசும்வ ொது பேம்ழமயில் ருமம் ேிரிந்து ேியர்ழே ேைிழகயில் கடற்கொற்றின் உப்பு பதரிந்தது. வமலும் வமலும் கடற்கொற்று ேரத்பதொடங்கியது. ஒரு கட்டத்தில் கடவல பதற்கிலிருந்து ேடகிைக்கு வநொக்கி கொற்றொகப் ப ருகிச்ப ல்ேதுவ ொலத் வதொன்றியது. டவகொட்டியொன ேிகூணிகன் “மழைக்கொலம் பநருங்குகிறது ே ீரவர” என்றொன். “கொற்றில் நீர்த்துளிவய இல்ழலவய” என்றொர் ீஷ்மர். “இப்வ ொது நீர்த்துளிகள் இருக்கொது. இன்னும் ற்றுநொட்கள் தொண்டவேண்டும். இப்வ ொது கடலின் உள்வள கருவுக்குள் மழை ிறந்திருக்கிறது. நொம் அறிேது கடலின் ப ருமூச்ழ த்தொன். மூச்சு ஏறிக்பகொண்வட ப ல்லும். குைந்ழத ிறக்கத் பதொடங்கும்வ ொது ப ருமூச்சு ிந்துேின் நீழரவய திரும் வும் இமயத்துக்குத் தள்ளிேிடுபமன்று வதொன்றும். கூர்ஜரத்தின் மணல்மழலகள் இடம்ப யரும். நதியிவலொ கடலிவலொ டகுகழள இறக்கமுடியொது. றழேகள் ேடக்குவநொக்கிச் ப ன்றுேிடும்.” ீஷ்மர் புன்னழகயுடன் “வ ற்றுவநொவு இல்ழலயொ?” என்றொர். “ஆம் ே ீரவர, அதுவேதொன். கடல் இருழககழளயும் அழறேழதயும் புரண்டு பநளிந்து ஓலமிடுேழதயும் கொணமுடியும்…” அேன் ிரித்துக்பகொண்டு “ஆனொல் அதற்கு இன்னும் நொட்களிருக்கின்றன. இது ிரொேணமொதத்தின் முதல்ேொரம். நொன்கொம்ேொரத்தில்தொன் மழைபதொடங்கும்.” கூர்ஜரத்தில் ிந்து கடழல ந்தித்தது. எதிவர நதிநீரின் நீலத்திழரச் ீழலக்குள் மதயொழனகள் புகுந்துபகொண்டு மத்தகம் முட்டி ஓலமிட்டு ேருேதுவ ொல அழலகள் ப ொங்கி ேந்தன. டகின் ேிளிம் ில் அழே ஓங்கி ஓங்கி அழறந்தன. மொழலமங்கியவ ொது அழலகள் வமலும் அதிகரித்து டகுகழள ஊ லில் தூக்கி வமவல பகொண்டுப ன்று கீைிறக்கி ேிழளயொடின. டகுக்குள் இருந்த ப ொருட்கள் ஒரு மூழலயிலிருந்து இன்பனொரு மூழலக்கு ொய்ந்வதொடி ஒன்றுடன் ஒன்று முட்டிக்பகொண்டு ஒலிபயழுப் ின. டகுகழள ஓரமொகக் பகொண்டுப ன்று அங்கிருந்த அழலயொத்திக் கொடுகளின் மரங்களில் ப ரிய ேடத்தொல் கட்டிேிட்டு டவகொட்டிகள் கொத்திருந்தனர். “இந்தக் கடல்வேலிவயற்றம் இல்ழலவயல் நொம் கடலுக்குள் ப ல்லமுடியொது” என்றொன். ஊர்ணன் என்னும் டவகொட்டி. “ஏன்?” என்று ீஷ்மர் வகட்டொர். “இவ்ேளவு நீரும் மீண்டும் கடலுக்குள் வ ொகவேண்டுவம. அேற்றில் ஏறி நொம் கடலுக்குள் ப ன்றுேிடமுடியும்.” இரேில் டகுகழள ஒன்றுடன்ஒன்று வ ர்த்துக்கட்டி ஒரு ப ரிய டலமொக ஆக்கினொர்கள். மிதக்கும் கம் ளம்வ ொல டகுகள் நீரில் ேழளந்தொடின. ேணிகர்கள் வதொலொல் ஆன டுக்ழககளுடன் கழரயிறங்கி அங்வக நீரில் வேரூன்றி நின்றிருந்த மரங்களுக்குள் புகுந்து மரங்கள் நடுவே தூளிகழளக் கட்டிக்பகொண்டு டுத்தொர்கள். தீச் ட்டிகளில் கனலிட்டு அேற்றில் வதேதொரு அரக்ழகக் பகொட்டி புழகஎழுப் ி கொட்டுக்குள் மண்டியிருந்த பகொசுக்கழள ேிரட்டிேிட்டு அப்புழகக்குள்வளவய துயின்றனர். புழகழய கொற்று அள்ளி ேிலக்கிய ிலகணங்களுக்குள்வளவய பகொசுக்கள் மகுடி ஒலி வ ொல ரீங்கரித்த டி ேந்து சூழ்ந்துபகொண்டன. ேிடிகொழலயில் பேள்ளி கீவை கிளம் ியதுவம அழனேரும் ப ன்று டகுகளில் ஏறிக்பகொண்டனர். இருேர் நீருக்குள் துடுப்புகழள கயிற்றில் கட்டி மிதக்கேிட்டு நீவரொட்டத்ழத ொர்த்துக்பகொண்டிருந்தனர். நீர் கடலில் இருந்து ஆற்றுக்குள் ப ன்றுபகொண்டிருந்தது. ின்பு அழ ேிைந்து நின்றது. பமல்ல துடுப்பு கடழலவநொக்கிச் ப ல்ல ஆரம் ித்ததும் ஒருேன் ஒரு ங்ழக எடுத்து ஊதினொன். அழனேரும் ப ருங்கூச் பலழுப் ிய டி டகுகழள அேிழ்த்து துடுப்புகளொல் உந்தி நீவரொட்டத்துக்குள் நுழைந்தனர். அேர்கள் நீவரொட்டத்ழத அழடேதற்குள்ளொகவே கடழல வநொக்கிச்ப ல்லும் வேகம் அதிகரித்திருந்தது. கடல் ள்ளத்தில் இருப் தொகவும் பமொத்த நதியும் அருேிபயன அழதவநொக்கிச் ப ல்ேதொகவும் வதொன்றியது. ஊர்ணன் “ேிடியற்கொழல இரண்டுநொைிழகவநரம் மட்டும்தொன் கடலுக்குள் ப ல்ேதற்குரியது ே ீரவர. நீவரொட்டம் நம்ழம அள்ளித்தூக்கி மொனஸுரொ தீவுக்குக் பகொண்டுப ன்றுேிடும். அங்வகதொன் ொரதேர்ேத்தின் மிகப்ப ரிய துழறமுகமொன வதே ொலபுரம் உள்ளது” என்றொன். “ யணிகள் ப ொல்லி வகள்ேிப் ட்டிருக்கிவறன்” என்றொர் ீஷ்மர். “வதே ொலபுரத்தின் நொன்கு க்கமும் கடல்துழறகள்தொன். ேடக்குப் க்கம் ிந்துபகொண்டு ப ன்று பகொட்டும் மணல்வமடுகள் இருப் தனொல் அங்வக டகுகள் மட்டும்தொன் ப ல்லமுடியும். பதற்வக கடல் மிக ஆைமொனது. தீேிலிருந்து நீட்டி நிற்கும் ொழறகளுக்கு வமவல மரவமழடகழள அழமத்து கப் ல்துழற அழமத்திருக்கிறொர்கள். யேனநொட்டிலிருந்தும் வ ொனகநொட்டிலிருந்தும் ீதர் நொட்டிலிருந்தும் ேரும் நொேொய்கள் அங்வக ேந்து ப ொருள்பகொண்டு ப ொருள்ப ற்றுச் ப ல்கின்றன. ேடக்வக ஆரியேர்த்தத்தில் இருக்கும் ப ொன்னிலும்
 11. 11. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 11 மணியிலும் ப ரும் குதி இந்தத் துழறமுகம் ேைியொக ேருேதுதொன். ொரதேர்ேத்தின் மொப ரும் துழறமுகமொன பதன்மதுழர மட்டுவம இழதேிடப்ப ரியது” என்றொன் ஊர்ணன். மொப ரும் வகொபுரேொயிழலக் கடந்து உள்வள ப ல்ேதுவ ொலிருந்தது கடலுக்குள் நுழைேது. பதன்கிைக்வக வமகத்திழரக்கு அப் ொல் கருேழறக்குள் அமர்ந்த ப ம்வமனியனொகிய ிேழனப் வ ொல சூரியன் வகொயில்பகொண்டிருந்தொன். ப ம்ப ொன்னிற அழலகளொக கடல் பகொந்தளித்துக்பகொண்டிருந்தது. ீஷ்மர் முதல்முழறயொக அன்றுதொன் கடழலப் ொர்த்தொர். பதன் திழ ழயவய தடுத்துக் கட்டப் ட்ட ப ரும் நீலக்வகொட்ழடவ ொலத் பதரிந்தது நீர்தொன் என்று உணர்ந்துபகொள்ள அழரநொைிழக ஆகியது. அழத அேரது அறிவு உணர்ந்த ின்னும் ஆன்மொ உணரேில்ழல. அந்த நீர் ேொனில் எழுந்து நிற் தொக ின்னர் வதொன்றியது. அது எக்கணமும் உழடந்து ப ொைியத்பதொடங்கிேிடும் என தழலயுச் ி ழதப் ழடந்த டிவய இருந்தது. அழலகளில் ஏறிக்பகொண்ட டகுகள் ஒன்றுக்குப் ின் ஒன்றொக குதிழரக்குட்டிகள் வ ொல எம் ிக் குதித்த டி சுருக்கப் ட்ட ொய்களுடன் மொனஸுரொ வநொக்கிச் ப ன்றன. கடலில் ஒரு நொேொய் வ ொல ஆடிக்பகொண்டிருந்த தீேின்மீது மரக்கூட்டங்கள் நடுவே மரப் ட்ழடக்கூழரயிட்ட மொளிழக முகடுகள் பதரிந்தன. கூர்ஜர அர ின் ங்குமுத்திழர பகொண்ட கேொக்பகொடி தைபலன பநளிந்துபகொண்டிருந்தது. டகுகள் பநருங்கியவ ொது தீவு அழ ந்தொடிய டி அருவக ேந்தது. அதன் டகுத்துழற ஒரு ழக வ ொல நீண்டுேந்து டகுகழளப் ற்றிக்பகொள்ேதொகத் வதொன்றியது. இரு துழறவமழடகழளயும் வதன ீக்கள் கூட்ழட பமொய்ப் து வ ொல டகுகள் கவ்ேிக்பகொண்டன. கழரயிலிருந்து சுழமயிறக்கும் ேிழனேலர் டகுகழள வநொக்கி ஓடிேந்தனர். மறு க்கம் கடல்நொேொய்களுக்கொன மூன்று ப ருந்துழறகள் இருந்தன. அங்வக கடலுக்குள் நீண்டிருந்த ொழறகளின்மீது கற்கழளயும் மரங்கழளயும் அடுக்கி நீட்டி துழறவமழடகழளச் ப ய்திருந்தனர். நொேொய்களுக்குள்ளிருந்வத ப ொதிகழள எடுத்து கனத்த க்கரங்கள் பகொண்ட ேண்டிகளில் ஏற்றி பேளிவய பகொண்டுேந்து ண்டக ொழலகளுக்குக் பகொண்டுப ன்றனர். நூறு ொய்கள் பகொண்ட வ ொனகமரக்கலங்கள் முந்நூறு ொய்கள் பகொண்ட யேனமரக்கலங்கள் நடுவே ஆயிரம் ொய்கள் பகொண்ட ீதர் மரக்கலங்கள் இமயத்தின் னிமழலமுகடுகள் வ ொல நின்றன. வதே ொலபுரத்தில் யணிகள் தங்கும் கட்டடங்களில் ஒன்றில் ீஷ்மர் தங்கினொர். ப ங்கற்களொல் கட்டப் ட்டு மரப் லழககளொல் கூழரயிடப் ட்ட உயரமற்ற கட்டடத்தின் முன்னொல் ப ரிய ொழறகளொக
 12. 12. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 12 நிலம் கடலுக்குள் நீட்டி நின்றது. ொழறகள்வமல் கடல் நுழரபயை அழறந்த டிவய இருக்க நீர்த்துளிகள் ிதறி கொற்றிவலறி ே ீடுகளின் சுேர்களில் ட்டு ேியர்ழேயொக மொறி ிற்வறொழடகளொக ேைிந்து ொழறகளில் ப ொட்டி மீண்டும் கடலுக்குள் ப ன்றன. அழறக்குள் இருக்ழகயிலும் கடலுக்குள் இருந்துபகொண்டிருக்கும் உணர்வு இருந்தது. யணம் முடிேழடயொததுவ ொலத் வதொன்றச்ப ய்தது. ி ி நொட்டின் ொழலயிலும், மூலத்தொனநகரி முதல் வதே ொலபுரம் ேழர டகுகளிலும், ேணிகர்களுக்கு ொதுகொேலரொகப் ணியொற்றி அேர் ஈட்டிய நொணயங்கள் அந்த எளியேொழ்க்ழகக்குப் வ ொதுமொனழேயொக இருந்தன. கொழலயில் தன் ஆயுதப் யிற் ிழய கடவலொரப் ொழறகளில் முடித்துேிட்டு அேர் துழறமுகத்துக்குச் ப ன்றொர். அங்வக கன்னங்கரிய கொப் ிரிகளும், ப ந்நிறமொன யேனர்களும், பேண்ணிறமொன வ ொனகர்களும், மஞ் ள் நிறமொன ீதர்களும் கூடி பேவ்வேறு பமொைிகளில் வ ிய இழரச் ல் எந்வநரமும் வகட்டுக்பகொண்டிருந்தது. துழறமுகத்தில் எண் கற்றேர்களுக்கு எப்வ ொதும் அலுேல்கள் இருந்தன. ீஷ்மர் கலில் ண்டக ொழலகளில் ணியொற்றி மொழலயில் ஊதியம்ப ற்று மீள்ேழத ேிரும் ினொர். அங்வக ேரும் அழனேரிடமும் அேர்களின் பமொைிழயக் கற்றுக்பகொண்டு உழரயொடினொர். யேனவத த்தின் ரதங்கழளப் ற்றியும் கொப் ிரிநொட்டின் ப ொற்சுரங்கங்கழளப் ற்றியும் ீதர்வத த்தின் மஞ் ள்மண் கலங்கழளப் ற்றியும் அறிந்துபகொண்டொர். அைகிய மணிக்கண்கள் பகொண்ட தமிைர்கள் ொரதேர்ேத்தின் கிைக்வக ேங்கத்துத் துழறமுகத்தில் இருந்து பதன்முழனயின் பகொற்ழக ேைியொக அங்வக ேந்திருந்தனர். அேர்களறியொத கடல்நகரிகவள இருக்கேில்ழல. ொரதேர்ேத்தின் பதன்னகேிரிழேப் ற்றி அேர்கள் ப ொன்ன ஒவ்பேொன்றும் ீஷ்மழர கிளர்ச் ிபகொள்ளச் ப ய்தது. நீர்ப ருகிவயொடும் நர்மழத, கிருஷ்ழண, வகொழத, ப ண்ழண, கொேிரி. பேயில் ேிரிந்த ப ருநிலங்கள். தமிழ்மண்ணின் மூவேந்தர் நொடுகள். அங்வக மண்பூ ிய மரக்கூழரகளும் கனத்த மண்சுேர்களும் பகொண்ட ப ருநகரங்கள். பதன்மூதூர் மதுழர. முத்துேிழளயும் பகொற்ழக. தந்தம் ேிழளயும் ேஞ் ி. பநல்ேிழளயும் புகொர். பதன்மதுழர என்று ிறந்தது என்றறிந்தேர் பதன்னொடுழடய ிேன் மட்டுவம என்று கன்னன் ப ருஞ் ித்திரன் என்ற ப ருேணிகன் ப ொன்னொன். ஃறுளி ஆறும் ன்மழலயடுக்கக் குமரிக்வகொடும் பகொண்ட பதன்னகப் ப ருேளநொட்டின் திலகமொன அந்நகரம் கடலருவக அழமந்தது. கடல்நீர் நகருள் புகுேழதத் தடுக்க கட்டி எழுப் ப் ட்ட ப ருமதில்நிழரயொல் மதில்நிழர என்றும் மதுழர என்றும் அழைக்கப் ட்டது. கடலொழமவயொடுகளொல் கூழரயிடப் ட்டு கடற் ிப் ி சுட்டு எடுத்த பேண்சுண்ணத்தொலொன ே ீடுகளும் பகொண்ட அது ந்திரபுரி என்று ொேலரொல் ொடப் ட்டது. மீன்பகொடி றக்கும் ஆயிரம் மொளிழககளொல் சூைப் ட்ட அதன்வமல் எந்வநரமும் கடல்துமிகள் மழைபயனப்ப ய்து பேயிழல மழறத்தன. அருவக குமரிக்வகொட்டின் உச் ியில் ஒற்ழறக்கொல் ஊன்றி நின்ற குமரியன்ழனயின் குளிர்வநொக்கும் மழைபயனப் ப ய்துபகொண்டிருந்தது என்றொன் ப ருஞ் ித்திரன். ப ம்மயிர்த் தழலயும் ொம் ின் ேொலும்பகொண்ட பதய்ேம் அமர்ந்திருந்த அமரம் பகொண்ட ீதர்களின் மரக்கலங்கள் அத்தழன மரக்கலங்கழளயும் உள்ளடக்கிக்பகொள்ளும் கடல்நகரங்கள்வ ொல நின்றொடின. முக்கூர் சூலவமந்திய கடல்பதய்ேம் ஆழடயின்றி நின்றிருந்த முனம்பு பகொண்ட யேன மரக்கலங்கள் கடல் ஓங்கில்கள் வ ொல கருநிறமொகப் ள ளத்தன. கடற் றழேகளுக்கு நிகரொக நீரில் றக்கக்கூடியழே அழே என்றனர் ேணிகர்கள். தைல்நிறம்பகொண்ட யேனர்கள் நீலத்தொமழரவ ொன்ற ளிங்குப் புட்டிகளில் பகொண்டுேந்த இன்கடும்வதறல் ப ொன்னுக்குநிகரொன ேிழலபகொண்டிருந்தது. எப்வ ொதும் துருேழனவய வநொக்கும் துருேமுள்ளுக்கு நூறுமடங்கு ப ொன் ேிழலப ொன்னொர்கள். பதற்வக தந்தங்களும், மிளகும், முத்தும், வதொழகயும், ந்தனமும் ேொங்கி ேந்தேர்கள் வதே ொலத்தில் வதேதொருேின் அரக்கும் ந்தனமும் அகிலும் பேல்லக்கட்டிகளும் ேொங்கிக்பகொண்டு ப ொன் பகொடுத்தனர். வ ொனகர்கள் ிந்துேைியொக ேந்த வகொதுழமழயயும் உலர்ந்த ைங்கழளயும், வதொழலயும் ேொங்கிக்பகொண்டனர். பேண்களிமண் ொத்திரங்களும் ட்டுத்துணிகளும் பகொண்டுேந்த ீதர் நிலத்து நொேொய்கள் ேிற்கப் ட்ட எழதயும் ேொங்கிக்பகொண்டன. ப ல்ேங்கள் பதருபேங்கும் குேிந்துகிடந்தன. ப ல்ேத்துள் ப ருஞ்ப ல்ேம் மொனுடர் வதொள்தழுேி அமர்ந்திருக்கும் கணங்கவள என்று கொட்டின பதருக்கள். ஈச் ங்கள் ேிற்கும் அங்கொடிகளில் மழைநீரும் மழலநீரும் ப ம்மண்நீரும் ஒன்றொகக் கலக்கும் நதிப்ப ருக்குவ ொல அழனத்து மனிதர்களும் நிழரந்து
 13. 13. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 13 அமர்ந்து அருந்தினர். ிரித்தும் பூ லிட்டும் மகிழ்ந்தனர். தொழ்ந்த கூழரயிடப் ட்ட ரத்ழதயர்பதருக்களில் ஆடும் கொல்களுடன் வதொள் ிழணந்து கொப் ிரிகளும் யேனர்களும் நடந்தனர். வேம்புமரங்களொல் மூடப் ட்டிருந்தது வதே ொலம். அழே கடும்வகொழடயிலும் தீழே குளிரழேத்திருந்தன. அேற்றின் ழுத்தஇழலகளொல் தீேின் அழனத்துத் பதருக்களும் ப ொற்கம் ளம் ேிரிக்கப் ட்டிருந்தன. ீஷ்மர் ேந்தவ ொது வேம்புக்கூட்டங்கள் கொய்த்து சுங்குழலகள் கனத்து கிழளதொழ்ந்து கொற்றிலொடின. அேரது ே ிப் ிடத்தின் கூழரயிலும் தழரயிலும் கொற்றில் வேம் ின் கொய்கள் உதிரத்பதொடங்கின. ஒருநொளிரேில் அேர் ஓர் இனிய நிழனவு பநஞ் ில் மீண்டதுவ ொல வேம் ின் ைத்தின் நறுமணத்ழத உணர்ந்தொர். அந்த மணம் ிலநொட்களொகவே தீேில் இருந்தொலும் அப்வ ொதுதொன் அேர் ிந்தழனழய அழடந்தது. மறுநொள் எழுந்து வேம்புமரங்கழள அண்ணொந்து வநொக்கி நடந்தவ ொது கிளிகள் றந்து உண்டுபகொண்டிருந்த வேப் ம் ைங்கழளக் கண்டொர். கீவை உதிர்ந்துகிடந்த ப ொன்னிறப் ைங்கழள எடுத்து ொர்த்தொர். ேொயில் வ ொட்டு க ப்வ இனிப் ொன அதன் மொயத்ழத அறிந்தொர். ிலநொட்களில் வேப் ங்கொய்கபளல்லொவம ப ொன்மணிக்பகொத்துகளொக மொறின. தழலக்குவமல் நூறு ேிைவுகள் கூடியதுவ ொல கிளிகளின் ஓழ நிழறந்தது. ிலநொட்களில் நடப் தும் அமர்ேதும் வேப் ம் ைங்களின் மீதுதொன் என்றொனது. ண்டக ொழலயின் ப ொதிகளின்வமல், நொேொய்களின் கூழரகளில், டகுப் ரப்புகளில் எங்கும் வேப் ம் ைங்களின் ொறு ரேி மணத்தது. உணேிலும் குடிநீரிலும் அந்த ேொ ழன எப்வ ொதுமிருந்தது. “இந்த வேம் ின் ொறும் அதன் ின் ேரும் மழையும்தொன் இத்தழன மக்கள் ேந்துப ல்லும் இந்தத்தீேில் எந்த வநொயுமில்லொமல் கொக்கின்றன” என்று தீேின் ழேத்தியரொன கூர்மர் ப ொன்னொர். வேம்புமணம் ேிலகத் பதொடங்கும்வ ொது மழைேரும் என் து கணக்கு. ீஷ்மர் ஒவ்பேொருநொளும் மழைழய எதிர் ொர்த்திருந்தொர். ஒவ்பேொருநொளும் கொற்றில் நீரொேி நிழறந்த டிவய ேந்தது. மதியத்தில் பேயில் எரிந்து நின்றிருக்ழகயில் வேம் ின் நிைலில் அமர்ந்திருந்தவ ொதும் உடலில் ேியர்ழே ேைிந்தது. நீரும் வமொரும் ைச் ொறும் எவ்ேளவு குடித்தொலும் தொகம் தீரேில்ழல. நள்ளிரேிலும்கூட டுக்ழகநழனந்து குளிரும் டி ேியர்ழே ேைிந்தது. கொற்றில் நிழறந்திருந்த நீரொேியொல் ில மயம் மூச்சுத்திணறுேதுவ ொலிருந்தது. அந்தக் கனத்த கொற்ழற உள்ளிழுத்தவ ொது பநஞ் ில் எழட ஏறியது. நள்ளிரேில் உறுமல் வ ொன்ற ஒலிவகட்டு ீஷ்மர் எழுந்து ேந்து பேளிவய ொர்த்தொர். அேரது இல்லத்தின் முன்னொல் ேிரிந்திருந்த கடல் அழலகளின்றி அழ ேிைந்து கிடந்தது. கடற் ொழறகள் நீருடனொன ேிழளயொட்ழட நிறுத்திேிட்டு எதிர்வநொக்கி ிழலத்திருந்தன. இருண்ட ேொழன இருண்ட கடல் பதொடும் பதொடுேொன் வகொடு பதரிந்தது. ேொனில் ஒளியொலொன ஒரு வேர் டர்ந்திறங்கியது. ொழறகள் உருள்ேதுவ ொல ேொனம் அதிர்ந்தது. மறு க்கம் இன்பனொரு ஒளிேிழுது மண்ணிலிறங்கியது. கரியயொழனக்கூட்டம் வ ர்ந்து ஒலிபயழுப் ியதுவ ொல ஒலித்தது. இரு குழுக்களொக வமகங்கள் ிரிந்து மொறி மொறி ஒளியொலும் ஒலியொலும் வ ொட்டிவ ொடுேதுவ ொலிருந்தது. ீஷ்மர் அந்த ேிழளயொட்ழட வநொக்கி நின்றிருந்தொர். கடலில் இருந்து எழுந்துேந்த கொற்றின் கீற்று ஒன்று அேழர வமொதி அேர் குைழலத் தள்ளிப் றக்கேிட்டுப் ின்னொல் ப ன்றது. ற்றுவநரம் கைித்து இன்பனொரு கொற்றுக்குைேி. ின் மீண்டும் ஒன்று. ிறகு குளிர்ந்த கொற்று வ பரொலியுடன் ேந்து அேழர ற்று நிழலயைியச் ப ய்து ொய்ந்துப ன்று வேப் மரங்களின் கிழளகழளக் வகொதி ின்னுக்குத்தள்ளி கடந்துப ன்றது. மின்னல் கண்கழள ஒளியொல் அைித்த டி அதிர்ந்து அழணய இரு க்கமும் வ பரொலியுடன் இடி ஒலித்தது. ல்லொயிரம் குட்டிக்குதிழரகள் ொய்ந்துப ல்ேதுவ ொல ப ரிய நீர்த்துளிகள் நீரிலும் கடற் ொழறயிலும் மண்ணிலும் ே ீடுகளிலும் மரங்களிலும் அழறந்து ப ன்றன. ஆவே மொகக் குரபலழுப் ிய டி ேந்து மழை அழனத்ழதயும் மூடிக்பகொண்டது. மழையில் குளிர்ந்து நடுங்கியேரொக ீஷ்மர் அந்த ொழறமுழனயில் நின்றிருந்தொர், மழைக்குள் மின்னல்பேட்டியவ ொது லவகொடிப் ளிங்குவேர்களின் ின்னழலக் கண்டொர். ிலிர்த்துக்பகொண்ட ளிங்குவரொமப் ரப்ழ க் கண்டொர். பநளியும் நீர்த்திழரயின் ஓரம் தீப் ற்றிக்பகொண்டதுவ ொல எழுந்தழணந்தன மின்னல்கள். இடிவயொழ ழய மழைப் டலம் ப ொத்திக்பகொண்டதனொல் ஒலி நழனந்த ப ருமுைவுவ ொல ஒலித்தது. அேர் அழறக்குள் ேந்து ஆழடழய மொற்றிய ின் டுக்ழகயில் டுத்துக்பகொண்டு நீரின் ஓழ ழயக் வகட்டுக்பகொண்டிருந்தொர். இங்கிருந்து ப ல்கிறது ொரதேர்ேத்ழதவய உயிரொல் மூடும் அன்ழனயின் கருழண. கடலன்ழனயின் புதல்ேியொன ேர்ழே. அள்ளிேைங்கும் ேிருஷ்டி. வ தங்களற்ற மஹதி. இந்திரனின் மகளொகிய தழய.
 14. 14. வெ.மு-ம.பா-சீ.வர 14 ழைய இல்லத்தின் கூழர ப ொட்டத்பதொடங்கியது. அழறயின் மண்தழரமுழுக்க நீர் ப ொட்டிக்பகொண்டிருந்தது. அேர்வமலும் துளிகள் ேிழுந்தன. நீர் எத்தழன இனியபதன்றறிய வகொழடமழை வ ொல் ிறிபதொன்றில்ழல. மறுநொள் ேிடியவேயில்ழல. துழறமுகவம அடங்கி அன்ழனக்வகொைியினà

×