Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Допунска настава на српском језику у иностранству

250 views

Published on

Циљеви и задаци наставе на српском језику у иностранству.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Допунска настава на српском језику у иностранству

 1. 1. Посебан програм основног васпитања и образовања у иностранству у организацији МПРС и локалних државних институција
 2. 2. Циљ образовно-васпитног рада је учење и неговање српског језика као матерњег језика ученика, развијање и јачање свести о свом националном и културном идентитету кроз проучавање највреднијих дела српске културне баштине и одржавање трајних веза с отаџбином Задаци образовно-васпитног рада су:  поступно и систематско усвајање законитости и лексичког блага српског књижевног језика и оспособљавање ученика за његово адекватно коришћење у разним видовима усменог и писаног изражавања, односно у улози казивача, слушаоца, саговорника и читаоца;  упознавање битних особености националне историје и културе, као и репрезентативних дела духовног стваралаштва;  васпитавање ученика на начелима поштовања, чувања и богаћења културне баштине (српске, европске и светске);  неговање љубави према завичају и отаџбини и стицање основних знања о земљи порекла;  стварање пријатељских осећања према земљи домаћину и њеним грађанима, развијање националне и верске толеранције;  успостављање корелације с наставним програмима које ученици савлађују у редовној основној школи;  оспособљавање ученика за самосталан рад и активно укључивање у разне облике културног и јавног живота у ужој и широј друштвеној заједници.
 3. 3. •Настава се изводи у групама за: • млађи узраст ученика - први, други и трећи разред; • средњи узраст ученика - четврти, пети и шести разред); • старији узраст ученика - седми и осми разред. Минималан број ученика у групи је 10, а максимални 15. Савет родитеља •Савет родитеља бира се за сваку школску годину на првом родитељском састанку, а чине га по један представник родитеља сваке групе, на нивоу града где се изводи настава. Савет родитеља бира председника, заменика председника савета родитеља и записничара.
 4. 4. ОКВИРНИ ПЛАН ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА Наставни предмети Млађи узраст ученика (први, други и трећи разред) Средњи узраст ученика (четврти, пети и шести разред) Старији узраст ученика (седми и осми разред) Српски језик од 35 - 38 од 35 до 38 од 35 до 38 Моја отаџбина Србија од 35 до 38 од 35 до 38 од 35 до 38 Основи културе српског народа од 35 до 38 од 35 до 38 од 35 до 38
 5. 5. СРПСКИ ЈЕЗИК Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају српским књижевним језиком на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, упознавати, српски језик доживети и оспособити се да тумаче одабрана књижевна дела и друга уметничка остварења из српске и светске баштине. Задаци наставе: - развијање љубави према матерњем језику, његово очување и потреба да се негује; - описмењавање ученика на темељима граматичких и ортографских стандарда српског књижевног језика; - поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
 6. 6. АСКА И ВУК- Иво Андрић ДЈЕВОЈКА ЦАРА НАДМУДРИЛА – Народна приповетка КРАТКЕ НАРОДНЕ УМОТВОРИНЕ ... https://www.youtube.com/watch?v=r0Z- srb3E_M https://www.youtube.com/watch?v=nrMqjIcR 9YQ
 7. 7. Моја отаџбина Србија • Породица • Моје место и околина • Завичај мојих родитеља и предака • Пред картом моје отаџбине • Досељавање Словена • Српске земље од 12. до 16. века • Србија од 16. до 21. века ....
 8. 8. Основи културе српског народа •Културна баштина - истраживачке активности •Средњовековна уметност код Срба •Модерна и савремена уметност •Српска културна добра •Велика имена српске науке и културе •....
 9. 9. Ми идемо преко поља Божић, Божић Бата Друга руковет - Ст. С. Мокрањац Фрулашки разговор Ја брдом, брдом... Химна Светом Сави Чобан тера овчице https://www.youtube.com/watch?v=GyCq- sw8JIs https://www.youtube.com/watch?v=W5iWV WWJ7iA https://www.youtube.com/watch?v=cSfPLUr3E D8 https://www.youtube.com/watch?v=_vTJBh- SaCQ https://www.youtube.com/watch? v=wX5hkv87_wk https://www.youtube.com/watch?v =dsZ_-SegRJc https://www.youtube.com/watch?v=vuISL 8OWlVM
 10. 10. • СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ • Подстицање, развијање и унапређивање самосталног језичког/књижевног стваралаштва. • Присуствовање гостовањима угледних књижевника и уметника. • Упознавање са сећањима старијих чланова породице ученика • Смотре ђачког стваралаштва и такмичења за најбоља ученичка остварења. Присуствовање гостовањима угледних књижевника, уметника и спортиста. • Цртање плана завичајног места. Гледање документарних филмова који приказују неке од наших крајева и читање текстова из географских читанки и других извора. • Сакупљање старина, читање текстова о прошлости српског народа. • Упознавање традиционалних заната у завичају предака (воденичар, ковач, ткач, јорганџија, опанчар...). • Народне ношње и игре...
 11. 11. ЂАЧКА КЊИЖИЦА ПОСЕБАН ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ИНОСТРАНСТВУ - 2 - - 3 -
 12. 12. - 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34 - - 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35 -
 13. 13. - 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 - - 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 -
 14. 14. П Р И Ј А В А ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОПУНСКУ НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ШКОЛСКОЈ __________. ГОДИНИ 1. Презиме и име ученика 2. Место и датум рођења 3. Разред у редовној школи 4. Назив и адреса редовне школе коју ученик похађа 5. Ученик је прошле године похађао допунску наставу (заокружити одговарајуће) да и завршио _____ разред (који) не 6. Презиме и име родитеља мајка отац 7. Адреса и телефон пребивалишта 8. Телефон (мобилни/ фиксни) родитеља мајка отац 9. Занимање родитеља мајка отац 10. Да ли сте заинтересовани да Ваше дете похађа верску наставу, уколико буде могућности да се организује? (заокружити одговарајуће) ДА НЕ * Овом пријавом се родитељ обавезује да ће његово дете редовно похађати допунску наставу на српском језику. Ученик може бити исписан само на крају школске године уз писмену сагласност родитеља коју родитељ доставља наставнику. Датум: ____________________ __________________________ Потпис родитеља Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА Б е о г р а д Амбасада Републикe Србијe Botschaft der Republik Serbien CH- 3006 Bern, Seminarstr.5  Евиденциони број:___________  Разред:_____________  Место:____________________________  Наставник: _______________________ ( попуњава наставник)

×