Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Реализација наставе оријентисане на исходе

169 views

Published on

Реализација наставе оријентисане на исходе

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Реализација наставе оријентисане на исходе

 1. 1. Реализација наставе оријентисане на исходе Виминацијум, август, 2019. године
 2. 2. Циљеви обуке наставника за реализацију наставе оријентисане на исходе учења су:  упознавање са новом концепцијом програма;  развијање компетенција за планирање наставе и учења;  развијање компетенција за остваривање наставе и учења;  развијање компетенција за праћење и вредновање наставе и учења;  развијање компетенција за праћење и вредновање сопствене праксе.
 3. 3. Програм обуке  Програм наставе и учења  Планирање наставе и учења
 4. 4. Посебан програм основног образовања и васпитања у иностранству Структура програма  циљ наставе и учења предмета за целокупно основно образовање и васпитање у иностранству;  исходи за крај учења предмета за сваку узрасну групу ученика;  области/теме;  препоручени садржаји по узрасним групама ученика;  препоруке за планирање, остваривање, праћење и вредновање образовно-васпитне праксе;  упутство за дидактичко-методичко остваривање програма конкретног предмета.
 5. 5. Циљ основног образовања и васпитања у иностранству је развијање свести о сопственом националном и културном идентитету учењем српског језика и упознавањем са највреднијим делима српске културне баштине, као и подстицање одржавања трајних веза с отаџбином. Основно образовање и васпитање у иностранству
 6. 6. користи српски књижевни језик у разним видовима усменог и писаног изражавања у различитим комуникативним ситуацијама; По завршетку основног образовања и васпитања у иностранству ученик ће бити у стању да: идентификује битне особености националне географије, историје и културе, као и репрезентативна уметничка дела; испољава осећање припадности и позитиван став према очувању сопственог националног и културног идентитета уважавајући наслеђе културе других народа; промовише културу свога народа у земљи боравка, уз поштовање и уважавање културе земље домаћина.. Општи исходи основног образовања и васпитања у иностранству
 7. 7. Предмети Млађи узраст ученика Средњи узраст ученика Старији узраст ученика Српски језик од 105 до 114 часова годишње од 105 до 114 часова годишње од 105 до 114 часова годишње Моја отаџбина Србија Основи културе српског народа План основног образовања и васпитања у иностранству Часови наставе и ваннаставних активности се организују у блоку, у складу са програмом.
 8. 8. Назив предмета СРПСКИ ЈЕЗИК Циљ Циљ учења српског језика јесте да се ученик оспособи да правилно користи српски језик у различитим комуникативним ситуацијама − у говору и писању примењујући основна граматичка и правописна правила српског књижевног језика, као и неговање љубави према српском језику и српској књижевности и култури. Узрасна група Млађа: први, други и трећи разред Програм основног образовања и васпитања у иностранству
 9. 9. ИСХОДИ По завршетку учења ученик ће бити у стању да: ОБЛАСТ/ТЕМА ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ – правилно изговара гласове српског језика; – учтиво се представи; – учтиво учествује у вођеном и слободном разговору; – обликује усмену поруку; – бира и користи одговарајуће речи у говору; – говори напамет краће књижевне текстове; – учествује у сценском извођењу текста (драмском и луткарском); – слуша, разуме и парафразира поруку; – одговори на питања којим се проверава разумевање одслушаног текста; – влада основном техником читања ћириличког текста; – влада основном техником читања латиничког текста; – гласно и тихо чита; – разуме оно што прочита; – влада основном техником писања ћириличког текста; – влада основном техником писања латиничког текста; – правилно преписује краћи текст; – пише краћу поруку; – пише честитку; ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Говорење Глас и слово; штампана (и писана) слова латиничког и ћириличког писма. Вођени и слободни разговор. Говорни предлошци – примери учтивих фраза у свакодневном говорном контексту. Богаћење речника: лексичке и синтаксичке вежбе. Разговорне, ситуационе и језичке игре. Стварне и симулиране ситуације. Питања и одговори. Разноврсни текстови. Слушање Усмена порука. Звучни или мултимедијални запис. Читање и разумевање прочитаног Књижевни текстови. Текстови са практичном наменом: позивница, списак за куповину и др. Информативни текстови: текстови о знаменитим личностима српске културе: о Светом Сави и Вуку Стефановићу Караџићу. Питања којима се проверава разумевање прочитаног. Писање Штампана (и писана) слова латинице и ћирилице; речи, реченице и краћи текстови. Преписивање речи, реченица и краћих текстова. Самостално писање реченица. Писана порука. Честитка. Речи и реченице погодне за диктирање. Ребуси, слагалице, испуњаљке, једноставне укрштенице. Програм основног образовања и васпитања у иностранству
 10. 10. Исходи учења Исходи учења су искази којима се исказује шта ће ученик бити у стању да уради по завршетку процеса учења са знањима која је развио током процеса учења. Формулација исхода По завршетку разреда ученик ће бити у стању да на основу слушања издвоји тражену информацију према задатом критеријуму. . усклађени са развојним особинама и искуством ученика конкретни проверљиви прецизни и јасно формулисани
 11. 11. ВЕЖБА БР.1 ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИСХОДА СРПСКИ ЈЕЗИК ОБЛАСТ ТЕМА ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА ПИСАЊЕ УЗРАСТ МЛАЂИ УЗРАСТ СРЕДЊИ УЗРАСТ СТАРИЈИ УЗРАСТ ИСХОДИ
 12. 12. ВЕЖБА БР.1 ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ИСХОДА СРПСКИ ЈЕЗИК ОБЛАСТ / ТЕМА ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА / ПИСАЊЕ УЗРАСТ МЛАЂИ УЗРАСТ СРЕДЊИ УЗРАСТ СТАРИЈИ УЗРАСТ ИСХОДИ – влада основном техником писања ћириличког текста; – влада основном техником писања латиничког текста; – правилно преписује краћи текст; – пише краћу поруку; – пише честитку; – поштује основна правописна правила; – пише речи и реченице по диктату. – влада техником писања ћириличког и латиничког писма; – правилно преписује текст; – пише краћи текст по диктату; – саставља граматички исправну реченицу; – пише вест, интервју; – пише краћи текст о догађају у којем је учествовао; – поштује правописна правила. – правилно преписује текст; – пише текст по диктату; – пише писмени састав; – поштује правописна правила; – попуњава формулар/образац; – преводи краћи текст са језика земље у којој живи на српски језик.
 13. 13. Планирање наставе и учења ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УЧЕНИЧКИ КОЛЕКТИВ УЏБЕНИЦИ РЕСУРСИ ШКОЛЕ ПОДРШКА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ👪 👦👧👨👩 Планирање наставе и учења
 14. 14. Планирање наставе и учења Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се: нивоом знања и индивидуалним разликама међу ученицима у погледу познавања српског језика; индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина, темпа учења и брзине напредовања; интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета;  партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; активним и искуственим методама наставе и учења; уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе.
 15. 15. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ Тематски интердисциплинарни приступ планирања наставе подразумева повезивање садржаја различитих дисциплина (предмета) у смисаоне логичке целине организоване око једног проблема или теме функцији вишестраног расветљавања проблема теме који се истражује. Тематски приступ омогућава: -повезивање наставних садржаја у веће смисаоне целине; -сагледавање феномена из перспективе различитихпредмета; -стицање и развој система знања и појмова.
 16. 16. ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЗЕМЉА ПОРЕКЛА Српски језик Моја отаџбина Србја Основи културе српског народа Ваннаставне активности
 17. 17. 17 ВЕЖБА БР.2 ТЕМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ
 18. 18. ВАННАСТAВНЕ АКТИВНОСТ 18 - интегративне активности које доприносе остваривању образовно-васпитног рада; - велики потенцијал; - недовољно искоришћен - остварују се кроз један час недељно. Присетите се које сте недоумице најчешће имали/имате када је у питању планирање и остваривање ваннаставних активности?
 19. 19. НАЈЧЕШЋЕ НЕДОУМИЦЕ... 19 - Која је сврха ваннаставних активности, да ли је то само додатно оптерећење ученика ? - Како се ученици мотивишу да учествују ? - Да ли има неких правила како се планирају и остварују? - Ко их остварује и како се плаћају? - Када, где, са чиме се остварују?
 20. 20. ЗАДАТАК (рад у групи) 20 Задатак: A. Излистајте различите ваннаставне активности које су се у вашој школи организовале. B. Издвојте неке позитивне ефекте таквих активности.
 21. 21. ДА ЛИ НАВЕДЕНИ ЕФЕКТИ ДОПРИНОСЕ: 21 1. пуном интелектуалном, емоционалном, социјалном, моралном и физичком развоју 2. развијању кључних и међупредметних компетенција; 3. унапређивању квалитета процеса и исхода образовања и васпитања 4. развоју свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења 5. развоју свести о значају здравог стила живота и одрживог развоја
 22. 22. ... 22 6. оспособљавању за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања 7. развијању осећања солидарности, сарадње, неговање другарства 8. развијању позитивних људских вредности 9. поштовању људских права 10. уважавању различитости 11. нултој толеранцији на насиље 12. развијању личног и националног идентитета, интеркултуралности, поштовању и очувању националне и светске културне баштине
 23. 23. MOЖЕМО ДА ЗАКЉУЧИМО ДА... 23 - ваннаставне активности доприносе остваривању циљева образовања и васпитања, развоју кључних и међупредметних компетенција; - ваннаставне активности су велики потенцијал образовно-васпитног рада; један од поузданих показатеља квалитета образовно-васпитног рада. .
 24. 24. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ ОСИМ ТОГА ДОПРИНОСЕ: 24 - укључености и прихваћености ученика; - афирмацији ученика, наставника, школе; - јачању васпитне улоге школе; - бољем коришћењу слободног времена ученика; - подстицању и испољавању креативности наставника; - сарадњи школе са родитељима, заједницом различитим институцијама и истакнутим појединцима; - јачању осећања припадности школи; - ...
 25. 25. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА И ОСТВАРИВАЊА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 25 свеобухватност - за све ученике; смисленост – адекватан одговор на потребе и интересовања; циљаност- дефинисани циљеви и очекивани ефекти/исходи; испланираност- на сличан начин као и часови обавезних предмета; проактивност – активни, самостални,... континуираност – редовно одржавање; разноврсност - по форми, садржају и начину остваривања различите; ко је укључен; документовање - видљива је у прописаној педагошкој документацији, збирка доказа; транспарентност - лична карта школе евалуативност – и ученик и наставник.
 26. 26. ЗАДАТАК 26 Наведите неке од могућих начина остваривања ваннаставних активности.
 27. 27. 27 Квиз Изложба Представа Дани спорта, музике, ... Прављење неког производа Сајам Хуманитарна акција Прављење школског часописа Такмичење Посета Сређивање школе Снимање филма Пројекат Сарадња са другом школом Сарадња са неком институцијом
 28. 28. КОЈИ МОГУ ДА БУДУ НЕДОСТАЦИ? 28 Мали број понуђених ваннаставних активности Ученици се приморавају да учествују у ваннаставним активностима које их не интересују Активност подсећа на традиционалну наставу Доминантна је улога наставника Ваннаставне активности почивају искључиво на ентузијазму појединца Не прати се оствареност планираних ваннаставних активности Ваннаставне активности се доживљавају као мање значајне и додатно оптерећујуће за ученике
 29. 29. ФЛЕКСИБИЛНОСТ У ПОГЛЕДУ: 29 садржаја – не мора се „робовати“ програму, може се у току остваривања мењати, адаптирати; динамике рада - не мора да буде сваке недеље једнак број часова; места остваривања - не мора бити у учионици, може бити у дворишту или негде ван школе уз сагласност родитеља; састава ученика – могу да буду ученици различитог узраста; , бивши ученици; учесника (ко ће све учествовати) – могу се укључити родитељи, баке, деке, бивши ученици, појединци, представници институција....
 30. 30. НАСТАВНИК У ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА 30 - захтевна форма рада; - пажљиво планирање, управљање групом и праћење како би се постигли жељени ефекти/исходи; - наставници и ученици у већој мери постају партнери, успостављају се блискији односи што има позитиван трансфер на остваривање образовно-васпитног рада у целини.
 31. 31. ПРИМЕРИ ДОБРИХ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 31 База примера успешних ваннаставних активности (изабрани радови које су школе и домови ученика из целе Србије предали на Конкурс ЗУОВ-а) Конкурс је део трогодишњег пројекта Јачање васпитне улоге школе који Завод спроводи на основу Стратегије развоја образовања до 2020. у Републици Србији и пратећег Акционог плана. Базу можете наћи на линку https://zuov.gov.rs/vannastavne- aktivnosti
 32. 32. jasna.radojicic@mpn.gov.rs ljiljana.simovic@mpn.gov.rs slavica.jasic@mpn.gov.rs

×