Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству

157 views

Published on

Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Нови програм основног образовања и васпитања у иностранству

 1. 1. НОВИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ИНОСТРАНСТВУ мр Снежана Милошевић Јешић, Завод за унапређивање образовање и васпитања РС
 2. 2. САДРЖАЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ • Матерњи језик и значај породице у очувању матерњег језика: – матерњи језик (искуство и значај) – значај и улога породице. • Програм основног образовања и васпитања у иностранству: – полазне основе у припреми програма – карактеристике новог програма. • Неки дидактичко-методички елементи рада у хетерогеним групама.
 3. 3. МЕСТО И ЗНАЧАЈ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА МАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЈЕ ОД НЕПРОЦЕНЉИВЕ ВАЖНОСТИ У ФОРМИРАЊУ ЗДРАВЕ И САМОСТАЛНЕ ЛИЧНОСТИ. Стручњаци су закључили да непознавање матерњег језика и идентитета води, углавном, у две крајности: • шовинизам (када се пређе граница уважавања сопствене нације и почне да се дискредитује друга нација) • бежање од себе (асимилација).
 4. 4. У ПОРОДИЦИ РАЗВИЈАМО СЛИКУ О СЕБИ И ДРУГИМА - слику о својој земљи, свом народу, свом језику ја/ми други + ____ + + ____ - - ____ + ПОЗИТИВНА СЛИКА СЕБЕ. ПОЗИТИВНА СЛИКА ДРУГИХ. - ____ -
 5. 5. ОЧУВАЊЕ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА • Користи за дете: • Ментална стабилност – физичко здравље • Самопоштовање – стабилна личност • Интегративна личност – ко сам, шта сам и одакле долазим • Више језика – веће шансе у друштву брзих промена • Користи за друштво: • Више двојезичних људи • Стабилне личности, стабилно друштво • Активан, отворен појединац у друштву брзих промена
 6. 6. • једнојезичне породице – први пут се суочавају с дилемама двојезичности • породице које су дошле са једним дететом и по доласку у земљу домаћина добиле друго дете – шта сада? • двојезичне породице још пре доласка у земљу домаћина – сусрећу се с питањем тројезичности • неке породице су добиле децу тек по усељењу у земљу домаћина – и брину да ли ће њихова деца уопште моћи да стекну основе матерњег језика ТИПОВИ ИМИГРАЦИОНИХ ПОРОДИЦА (Према, Давиду Албахарију)
 7. 7. Средина у којој деца одрастају јесте инструмент који значајно утиче на њихов одгој. Јер, дете „узима“ све што затекне око себе, „упија“ и „уграђује“ у властито биће.“ Марија Монтесори Ако се на том путу нађе матерњи језик дете ће га „уградити“ у себе! САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА Сугерисати родитељима да у кући говоре матерњим језиком! ПОРОДИЦА КАО ФАКТОР УЧЕЊА МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА
 8. 8. ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ИНОСТРАНСТВУ – полазне основе у припреми програма – филозофија учења и подучавања –карактеристике новог програма.
 9. 9. ПРАКСА ДОПУНСКИХ ШКОЛА Различити услови рада Рад после редовних часова/викендом Рад у хетерогеним групама Израда/обезбеђивање дидакт. матер. Ангажовање у формирању група Сарадња с црквом, удружењима Срба Путовање од места до места...
 10. 10. www.zuov.gov.rs ПРИСТУП НАСТАВИ И УЧЕЊУ Зашто смо са задатака прешли на исходе? - Циљеви и задаци - Циљеви и исходи - Циљеви и исходи - Циљеви и исходи - Циљеви и исходи САДРЖАЈИ ИСХОДИ ПРОЦЕС ПРАКСА КОНТЕКСТ
 11. 11. ЗАДАЦИ: - развијање... - основно описмењавање... - поступно и систематично упонавање... - оспособљавање за... - навикавање на... www.zuov.gov.rs ЗАДАЦИ И ИСХОДИ - РАЗЛИКЕ ИСХОДИ: - разликује... - одреди главни догађај... - разуме оно што... - активно слуша... - препозна песму, причу и... - влада основном техником...
 12. 12. СВРХА НОВИХ ПРОГРАМА Програми наставе и учења су оријентисани на процес и исходе учења ради развијања функционалних знања.  Исходи ‒ очекивани резултати процеса учења.  Процес учења је усмерен на одабир стратегија учења и бригу о процесу кроз који пролази ученик током учења како би се избегле негативне последице приступа оријентисаног искључиво на исходе учења.
 13. 13. – ниво знања српског језика; – свакодневна искуства и знања која је ученик развио ван допунске школе (у породици, школи, Србији...); – узрасне, развојне, образовне и друге потребе; – мотивисаност, радозналост, интересовања... УЧЕНИК У ЦЕНТРУ
 14. 14. ПРИСТУП УЧЕЊУ И ПОДУЧАВАЊУ Стварање подстицајног окружења да сваки ученик оствари циљеве и исходе програма и то кроз:  успостављање веза између животног искуства ученика и учења;  стварање што више прилика за примену наученог (у породици матерњи);  уважавање индивидуалних разлика и разлика у предзнању ученика;  разноврсне методе учења – истраживачке, пројектне, партиципативне, кооперативне;  ослањање на снаге ученика, развој самопоштовања и компетентности;  неговање и подстицање критичког мишљења, креативности и иницијативе;  постављање очекивања у зони наредног развоја;  формирање система вредности као темеља позитивних односа са другима.
 15. 15. ИСХОДИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У ИНОСТРАНСТВУ По завршетку основног образовања и васпитања у иностранству ученик ће бити у стању да: • користи српски књижевни језик у разним видовима усменог и писаног изражавања у различитим комуникативним ситуацијама; • идентификује битне особености националне географије, историје и културе, као и репрезентативна уметничка дела; • испољава осећање припадности и позитиван став према очувању сопственог националног и културног идентитета уважавајући наслеђе културе других народа; • промовише културу свога народа у земљи боравка, уз поштовање и уважавање културе земље домаћина.
 16. 16. • Фокус је на: – циљевима и исходима, – процесу учења, – активностима ученика... • Садржаји су препоручени – садржај је средство преко кога се достижу исходи. КЉУЧНЕ НОВИНЕ ПРОГРАМА
 17. 17. Исходи учења су искази којима се исказује шта ће ученик бити у стању да учини, предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вештинама које је градио и развијао кроз процес учења конкретног предмета током одређеног узрасног периода. ИСХОДИ Исходи новог програма дефинисани су, углавном, на нивоу примене. Директно указују на активности којима се развија функционално знање. Омогућавају систематско праћење и вредновање напредовања ученика.
 18. 18. ДОБИТИ ОД ИСХОДА Исходи учења омогућавају: o бољу конкретизацију активности ученика и наставника током процеса учења и подучавања, o боље праћење процеса учења и подучавања, o објективније праћење и вредновање постигнућа ученика, o лакши избор наставних стратегија, метода и поступака, чиме се олакшава дидактичко-методичко креирање процеса подучавања и учења, o интегративни приступ планирању...
 19. 19. РАД И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ХЕТЕРОГЕНИМ ГРУПАМА (неки дидактичко-методички елементи)
 20. 20. КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА Облик васпитно – образовног рада у којем је настава и учење организована тако да у истој учионици један наставник подучава ученике различитог узраста и различитих образовних могућности. Настава у оваквом одељењу је знатно сложенија од организације рада у „чистом“ одељењу.
 21. 21. РАД У ХЕТЕРОГЕНИМ ГРУПАМА • млађи узраст ученика (први, други и трећи разред) • средњи узраст ученика (четврти, пети и шести разред) • старији узраст ученика (седми и осми разред) • У пракси је често другачије: – Мало место које има укупно15 ученика (сви су једна група) – Родитељи доводе дете млађег узраста суботом увече у време рада старије групе; – Бате је трећи разред, а сека осми (обоје су у истој групи) – ...
 22. 22. УСПЕШАН РАД У ХЕТЕРОГЕНИМ ГРУПАМА ПОДРАЗУМЕВА: • прецизно одређивање нивоа знања и могућности ученика • усклађивање смене директног и индиректног рада; • израда прилагођених материјала за самосталан рад ученика; • развијање индивидуалних способности и оспособљавање ученика за самосталан рад.
 23. 23. УКЉУЧЕНОСТ И МАКСИМАЛНА АНГАЖОВАНОСТ СВИХ УЧЕНИКА ОСТВАРУЈЕ СЕ УВАЖАВАЊЕМ ПРИНЦИПА: ПЛАН Принцип наставникове креативности и стручне аутономности Принцип ученичке самоактивности, диференцијације и индивидуализације наставног рада Принцип континуираног праћења индивидуалног развоја ученика Принцип вертикалне и хоризонталне интеграције у планирању.
 24. 24. ДИДАКТИЧКИ ЗАХТЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАСА У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ • Један час – једна наставна припрема • Функционална повезаност директног и индиректног рада • „Тихи“ рад обавезно проверити • Дужи директни рад са млађим ученицима и са разредом у којем се обрађује ново градиво • Што су ученици млађи то су етапе њиховог самосталног рада краће и чешће се смењују директан и индиректан рад...
 25. 25. ЈЕДАН ЧАС = ЈЕДНА ПРИПРЕМА • Ефикасност и рационалност рада наставник може остварити тако што ће за један час имати само једну писану припрему. Једино тако написана наставна припрема може остварити сигурну оријентацију у организовању часа, дидактичко – методичку сврсисходност и логичку хармоничност часа у целини. • Техничко решење (образац) за писање наставе припреме за час у хетерогеној групи може бити различит, важно је да припрема пружи могућност ефикасног запошљавања ученика свих узраста, како се не би изгубио ни један минут од часа, правилном сменом директног и индиректног рада, индивидуалним приступом ученицима у складу са њиховим могућностима.
 26. 26. snezana.milosevicjesic@zuov.gov.rs
 27. 27. САМОСТАЛАН РАД УЧЕНИКА • Како би самосталан рад ученика био продуктивнији, ученике је неопходно постепено оспособити за одговарајуће технике рада: – Технике рада са писаним и штампаним материјалима (преписивање, прерађивање, сажимање већег текста, слободни састави, читање, анализа, проширивање...) – Тахника рада са илустрацијама (опис илустрације, објашњавање целина и детаља на илустрацији, израда илустрација...) – Техника рада у посматрању и експериментисању (посматрање и експериментисање) – Техника рада у манипулисању и конструисању (алатом, прибором, апаратима, уређајима, машинама...). • Од облика самосталног рада поједини аутори наводе: – рад са уџбеником или књигом, – рад са сликом, – рад са географском картом, – задаци за посматрање и експерименти, – самостални писмени састави, – рад са дидактичким материјалом, – употреба аудио-визуелних наставних средстава.

×