Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unit4

 1. 1. หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การสรางรายวิชาที่นามาบูรณาการ ํ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาไทย1. มาตรฐานการเรียนรู มฐ. ค 3.1 และ มฐ. ค 6.12. ตัวชี้วัดชั้นปที่เกี่ยวของ 2.1 ค 3.1 ม.1/2 2.2 ค 6.1 ม.1/2, 3, 4, 63. สาระการเรียนรูประจําหนวย 3.1 การแบงสวนของเสนตรง 3.2 การสรางมุมขนาดตางๆ 3.3 การสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนด 3.4 การสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด4. รองรอยการเรียนรู 4.1 ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 1) การทําใบกิจกรรม 5 ใบ 2) การสรางรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด 4.2 ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนและการใชบริการหองสมุดของโรงเรียนอยางเหมาะสม 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 4.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียนรู
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1375. แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน 5.1 ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 1) การทําใบกิจกรรม 5 ใบ - อธิบายเนื้อหาในแตละเรื่อง - ฝกคิดตาม และรวมทํากิจกรรมใน ชั้นเรียน - ทําใบงานแตละเรื่อง 2) การสรางรูปสามเหลี่ยม - แนะนําวิธีการสรางรูปสามเหลี่ยมและ - ใหนกเรียนสรางรูปสามเหลี่ยม ั และรูปสี่เหลี่ยมดาน รูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด และรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตาม ขนานตามขอกําหนด ขอกําหนดเปนรายบุคคล 5.2 ผลการปฏิบัตงาน ไดแก ิ 1) การปฏิบัติกิจกรรมใน - แนะนําวิธการเขียนแผนผังความคิด - ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด ี ชั้นเรียนและใชบริการ รวบยอดเพื่อสรุปเนื้อหาประจําหนวย ประจําหนวย หองสมุดของโรงเรียน - แนะนําใหนกเรียนใชบริการหองสมุด - ใหนักเรียนไปคนควาเนื้อหา ั อยางเหมาะสม ของโรงเรียนอยางเหมาะสม เพิ่มเติมในหองสมุดโรงเรียน 2) การมีสวนรวมในการ - แนะนําวิธีการจัดกลุมและการทํา - ใหนักเรียนจัดกลุมตามที่ครู ปฏิบัติกิจกรรมกลุม กิจกรรมกลุม มอบหมายและชวยกันทํากิจกรรม ในชั้นเรียน 5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ - สรุปเนื้อหา ใหนักเรียนทําแบบ - ทําแบบทดสอบ ทางการเรียนหลังเรียนจบ ทดสอบ หนวยการเรียนรู
 3. 3. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 138 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4/1 เรื่อง การแบงสวนของเสนตรง เวลา 1 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู เขาใจหลักการแบงสวนของเสนตรง 1.2 จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถบอกและแบงสวนของเสนตรงได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) การแบงสวนของเสนตรงออกเปนสองสวนเทาๆ กัน 2) การแบงสวนของเสนตรงโดยการสรางมุมแยง 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การคิดวิเคราะห การตีความหมาย การใชวงเวียน 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการตีความหมาย3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) บัตรกิจกรรม 2) กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1 3) แบบฝกหัด 1 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดกลุม กลุมละ 4 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงานรับผิดชอบ 4) รวมกันทําบัตรกิจกรรม 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1 และแบบฝกหัด 1 7) สงงาน
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 139 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) นักเรียนใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจหลักการแบงสวนของเสนตรงออกเปนสวนที่เทากัน4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล เกณฑขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 5.1 ขั้นนํา ครูทบทวนเกี่ยวกับเสนตรงโดยใหนักเรียนยกตัวอยางสิ่งของที่มีลักษณะเปนเสนตรงคนละ 1 อยาง ไมซ้ํากันพรอมทั้งบอกวิธีแบงสวนของสิ่งของที่ยกตัวอยาง 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ ชั่วโมงที่ 1 1. ครูแนะนําอุปกรณในการแบงสวนของเสนตรงโดยไมใชไมบรรทัด อาสาสมัครออก ทักษะการตีความหมาย มาแสดงวิธีการแบงสวนของเสนตรงที่กําหนดให 2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน แลวครูแจกบัตรกิจกรรมแตละกลุม โดยใหแตละกลุม ทักษะการตีความหมาย เลือกหัวหนากลุม เพื่อนําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน โดยในบัตรกิจกรรมแตละกลุม ทักษะการคิดวิเคราะห จะมีสวนของเสนตรง 1 เสน ทดสอบความเร็วในการแบง โดยกลุมใดเสร็จกอนจะได ทักษะการสังเกต คะแนน 3. ครูเฉลยบัตรกิจกรรมทั้งหมด ชั่วโมงที่ 2 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับการแบงสวนของเสนตรงถึงจํานวนทอนของการแบงวา ทักษะการตีความหมาย เปนเลขคูหรือเลขคี่ 2. ครูแนะนําการแบงสวนของเสนตรงออกเปนเลขคี่ เชน 3 สวน 5 สวน โดยอาศัยการ ทักษะการตีความหมาย แบงสวนของเสนตรงดวยการสรางมุมแยง ทักษะการคิดวิเคราะห
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 140 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 3. นักเรียนทํางานกลุม (กลุมเดิม) ตัวแทนกลุมออกมาจับสลากจํานวนสวนของเสนตรง ทักษะการตีความหมาย ที่ตองการแบง แลวตัวแทนกลุมออกมานําเสนอการแบงบนกระดาน ทักษะการคิดวิเคราะห 4. ครูและนักเรียนชวยกันตรวจการแบงสวนของสวนของเสนตรง 5. นักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1 และแบบฝกหัด 1 ในหนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนทําเปนกลุมใหเวลาตามความ เหมาะสม 6. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ 5.3 ขั้นสรุป ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการแบงสวนของเสนตรงโดยใชวงเวียน ดังนี้ การแบงสวนของเสนตรงออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน สามารถทําไดโดยใหจุดปลายทั้งสองขางเปนจุดศูนยกลางกางวงเวียนพอประมาณ แลวเขียนสวนโคงไวดานบนและดานลาง แลวเขียนสวนโคงตัดกัน จากนั้นลากเสนตรงเชื่อมจุดตัดดานบนและดานลาง จะไดสวนของเสนตรงสองเสนที่มีความยาวเทากัน การแบงสวนของเสนตรงออกเปนสวนๆ โดยการสรางมุมแยงใหเสร็จกอน แลวกางวงเวียนตามตองการ เขียนสวนโคงตัดแขนของมุมแยงทั้งสองจนครบตามตองการ จากนั้นลากเสนเชื่อมจากสวนโคงจุดแรกกับจุดสุดทาย ลากจนครบทุกเสน จะไดจานวนสวนของการแบงตามตองการ ํ6. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - บัตรกิจกรรม - กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1 และแบบฝกหัด 1 - หนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ 7.1 กิจกรรมสงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นรวบรวมขอมูล ครูมอบหมายใหนักเรียนกําหนดความยาวของเสนตรงและจํานวนสวนที่ตองการแบงคนละ 5 เสน
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 141 ขั้นวิเคราะห ใหนักเรียนแตละคนวิเคราะหวาควรเลือกใชวิธีการแบงสวนของเสนตรงแบบใดจึงจะเหมาะสม ขั้นสรุป ครูตรวจผลงานของนักเรียนแตละคนพรอมใหขอเสนอแนะ แลวใหหัวหนาหองรวบรวมงานทั้งหมดจัดทําเปนรูปเลมรายงาน ขั้นประยุกตใช ครูใหนักเรียนคัดเลือกผลงานที่นาสนใจมาจัดบอรดใหความรูเรื่องการสวนของเสนตรงออกเปนสวนเทาๆ กัน 7.2 กิจกรรมการบูรณาการ -
 7. 7. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1428. บันทึกหลังการสอน บันทึกหลังสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2. การใชสื่อการเรียนรู 3. การประเมินผลการเรียนรู 4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน บันทึกเพิ่มเติม ………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….….. ………………………………………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………………………………………………………………..…… ลงชื่อ…………………………………..ผูสอน บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู ………………………………………………………………………………………………………………….…..… ………………………………………………………………………………………………………………….……. ……………………………………………………………………………………………………………….……..… …..…………………………………………………………………………………………………………….……… ลงชื่อ................................................................ ตําแหนง...........................................................
 8. 8. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1439. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล บัตรกิจกรรม เรื่อง การแบงสวนของเสนตรง
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 144 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน................................................................ ชั้น............... วันที่............ เดือน.......................... ป................ ครั้งที่.................................................... ผูสังเกต........................................................................................................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรู/ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ความสามารถในการใช ภ าษาและสั ญ ลั ก ษณ ท าง คณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น.................................. ประจําวันที่............................................ กลุมที่............................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวางแผนแบงงาน การกําหนดการปฏิบัติงานมีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 10. 10. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 145 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4/2 เรื่อง การสรางมุมขนาดตางๆ เวลา 1 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู เขาใจหลักการสรางมุมขนาดตางๆ 1.2 จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถบอกหลักการและสรางมุมขนาดตางๆ ได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู การสรางมุมขนาดตางๆ 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การคิดวิเคราะห การตีความหมาย การสังเกต การใชวงเวียน 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการตีความหมาย3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) บัตรกิจกรรม 2) แบบฝกหัด 2 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดกลุม กลุมละ 3 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงานรับผิดชอบ 4) รวมกันทําบัตรกิจกรรมและตารางแสดงระบบตัวเลขตางๆ 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทําแบบฝกหัด 2 7) สงงาน 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) นักเรียนใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
 11. 11. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 146 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจวิธีการสรางมุมขนาดตางๆ4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล เกณฑขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 60% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 5.1 ขั้นนํา ครูทบทวนการสรางมุมที่นักเรียนเคยเรียนมา ไดแก 90 องศา และมุมขนาด 60 องศา โดยใชไมโพรแทรกเตอรแลวนักเรียนอาสาออกมาแสดงวิธีการสรางบนกระดาน 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 1. ครูอธิบายวิธีการสรางมุมที่มีขนาด 90 , 45 , 60 , 30  และวิธีแบงครึ่งมุมโดยใช ทักษะการตีความหมาย ไมโพรแทรกเตอร หลังจากนั้นครูสาธิตวิธีการสรางมุมบนกระดาน แลวใหนักเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห ทดลองสรางตามครู 2. ครูยกตัวอยางขนาดของมุม 135 องศา และใหนักเรียนขวนกันวิเคราะหวิธีการสราง ทักษะการสังเกต โดยไมใชไมโพรแทรกเตอร ซึ่งอาจสรางไดหลายวิธี เชน สรางจาก 90 + 45 องศา ทักษะการคิดวิเคราะห หรือ 120 + 15 องศา หรือ 180 – 45 องศา เปนตน 3. ครูนําแผนภาพการสรางมุ มขนาดตางๆ พรอมวิธีการสราง โดยแบ งนั กเรียนออก เปนกลุม กลุมละ 3 คน โดยใหแตละกลุมเลือกหัวหนากลุม เพื่อนําเสนอคําตอบหนา ชั้นเรียน 4. ตัวแทนกลุมออกมาสุมหยิบโจทยเกี่ยวกับการสรางมุมขนาดตางๆ แตละกลุมเขียน ทักษะการคิดวิเคราะห แสดงวิ ธี ก ารสร างมุ ม ที่ กํ าหนดให แล ว ส งตั ว แทนออกมานํ าเสนอการสรางบน ทักษะการตีความหมาย กระดาน 5. ครูเฉลยบัตรกิจกรรมทั้งหมด 6. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ าแบบฝ ก หั ด 2 ในหนั ง สื อ เรี ย นแม็ ค คณิ ต ศาสตร เพิ่ ม เติ ม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนทําเปนกลุม (กลุมเดิม) ใหเวลาตามความเหมาะสม 7. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยคําตอบ
 12. 12. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 147 5.3 ขั้นสรุป ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปหลักการสรางมุมขนาดตางๆ ดังนี้ หลักการสรางมุมขนาดตางๆ ใชความรูเรื่องการสรางมุมขนาด 90 องศา 60 องศา หรือ 45 องศา และการแบงครึ่งมุมดังที่กลาวมาแลว มารวมกันหรือหักลางกันใหไดมมที่ตองการ ุ6. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - บัตรกิจกรรม - แผนภาพแสดงการสรางขนาดของมุมตางๆ - แบบฝกหัด 2 - หนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ 7.1 กิจกรรมสงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นรวบรวมขอมูล ครูมอบหมายใหนักเรียนคิดขนาดของมุมขึ้นมาคนละ 3 มุม โดยใหครบทั้งสามชนิด ไดแก มุมแหลม มุมปานและมุมกลับ ขั้นวิเคราะห ให นั ก เรี ยนแต ล ะคนวิเคราะห ว ามุ ม ที่ ต นเองคิ ด ขึ้ น มาเป น มุ ม ชนิ ดใด และครบตามเงื่อ นไขหรือไม แล ววิเคราะหการสรางมุมตามที่กาหนด ํ ขั้นสรุป ครูตรวจผลงานของนักเรียนแตละคน พรอมใหขอเสนอแนะ แลวใหหัวหนาหองรวบรวมงานทั้งหมดจัดทําเปนรูปเลมรายงาน ขั้นประยุกตใช ครูใหนักเรียนคัดเลือกผลงานที่นาสนใจมาจัดบอรดใหความรูเรื่องการสรางขนาดของมุมตางๆ 7.2 กิจกรรมการบูรณาการ ครูสามารถบูรณาการเรียนกับกลุมสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) โดยกําหนดภาระงานใหนกเรียนชวยกันออกแบบที่รองแกวหรือสิ่งของอยางอื่น โดยใหมีลักษณะเปนรูปเหลี่ยมตางๆ คนละ 1 ชิ้น ั
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 148 ภาระงาน “งานประดิษฐกับคณิตศาสตร”ผลการเรียนรู ใชกระบวนการสรางขนาดของมุมประดิษฐช้นงาน ิผลงานที่ตองการ งานประดิษฐ เชน ที่รองแกวขั้นตอนการทํางาน 1. ศึกษาวิธีการสรางขนาดของมุมตางๆ 2. ศึกษางานประดิษฐที่สนใจ 3. ออกแบบสรางชิ้นงานทีมีรูปเหลี่ยมตามความสนใจ 4. ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อนเพื่อปรับปรุงตามขอคิดเห็น 5. คัดเลือกผลงานที่นาสนใจมาจัดแสดงใหเพื่อนหองอื่นชมเกณฑการประเมิน 1. ความถูกตองของรูปเหลี่ยมจากการสรางมุม 2. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 3. จุดเดนของชิ้นงาน
 14. 14. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1498. บันทึกหลังการสอน บันทึกหลังสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2. การใชสื่อการเรียนรู 3. การประเมินผลการเรียนรู 4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… ลงชื่อ…………………………………..ผูสอน บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ลงชื่อ................................................................ ตําแหนง...........................................................
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1509. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล บัตรกิจกรรม เรื่อง การสรางมุมขนาดตางๆ 105 องศา เฉลย 120 องศา เฉลย 150 องศา เฉลย 30 องศา เฉลย 45 องศา เฉลย 75 องศา เฉลย 165 องศา เฉลย 225 องศา เฉลย
 16. 16. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 151 บัตรกิจกรรม เรื่อง การสรางมุมขนาดตางๆ 82 1 องศา 2 เฉลย 67 1 องศา 2 เฉลย 37 1 องศา 2 เฉลย 195 องศา เฉลย 165 องศา เฉลย 157 1 องศา 2 เฉลย
 17. 17. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 152 240 องศา เฉลย 285 องศา เฉลย 292 1 องศา 2 เฉลย 247 1 องศา 2 เฉลย
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 153 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน................................................................ ชั้น............... วันที่............ เดือน.......................... ป................ ครั้งที่.................................................... ผูสังเกต........................................................................................................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรู/ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ความสามารถในการใช ภ าษาและสั ญ ลั ก ษณ ท าง คณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น.................................. ประจําวันที่............................................ กลุมที่............................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวางแผนแบงงาน การกําหนดการปฏิบัติงานมีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 154 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4/3 เรื่อง การสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนด เวลา 3 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู เขาใจวิธีการสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนด 1.2 จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถบอกและสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนดได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) การสรางรูปสามเหลี่ยมโดยกําหนดความยาวให 1 ดาน และกําหนดมุมให 2 มุม 2) การสรางรูปสามเหลี่ยมโดยกําหนดความยาวให 2 ดาน และกําหนดมุมให 1 มุม 3) การสรางรูปสามเหลี่ยมโดยกําหนดความยาวให 3 ดาน 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การตีความหมาย การคิดวิเคราะห การสรางรูปเรขาคณิต การวัดความยาว 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการตีความหมาย ทักษะการสังเกต3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) ใบงาน 2) กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 2, 3, 4 และ 5 3) แบบฝกหัด 3 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัตงาน ิ 1) จัดกลุม กลุมละ 4 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงานรับผิดชอบ 4) รวมกันทําบัตรกิจกรรม 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 2, 3, 4, 5 และแบบฝกหัด 3 7) สงงาน
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 155 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) นักเรียนใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจวิธีการสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนด4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล เกณฑขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 5.1 ขั้นนํา นักเรียนรวมกันทํากิจกรรมที่ 1 ในหนังสือเรียนมาตรฐานแม็คคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 เปนการทบทวนความรูเกี่ยวกับผลบวกของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ ชั่วโมงที่ 1 1. นักเรียนชวยกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 2 เมื่อกําหนดมุม 2 มุมให แลว ทักษะการคิดคํานวณ ใหหาขนาดของมุมที่เหลือของรูปสามเหลี่ยม 2. ครูทบทวนการสรางมุมขนาดตางๆ ที่เคยเรียนมา เชน 30 องศา 45 องศา 22 2 องศา 1 ทักษะการคิดวิเคราะห แลวใหนักเรียนรวมกันวิเคราะห 3. ครูยกตัวอยางโจทยการสรางรูปสามเหลี่ยมโดยกําหนดดานให 1 ดาน และกําหนด ทักษะการตีความหมาย มุมให 2 มุม นักเรียนอาสาออกมาแสดงวิธีการสรางบนกระดาน โดยเพื่อนชวยกัน ทักษะการคิดวิเคราะห วิเคราะหคาตอบ ํ ทักษะการคิดคํานวณ 4. นักเรียนแบ งกลุม กลุมละ 4 คน แตละกลุมเลือกหัวหนากลุมเพื่อออกมานําเสนอ ทักษะการตีความหมาย คําตอบหนาชั้นเรียน แลวครูแจกใบงานแตละกลุม โดยในใบงานจะมีคําสั่งใหแตง ทักษะการคิดวิเคราะห โจทยเกี่ยวกั บ การสรางรูป สามเหลี่ยมโดยกํ าหนดความยาว 1 ดาน และมุ ม 2 มุ ม ทักษะการคิดคํานวณ กลุ ม ละ 1 ขอ พรอ มทั้ งวิธีก ารสรางเป น ขั้น ตอน ครูให เวลากลุม ละ 10 นาที แล ว ตัวแทนกลุมออกมานําเสนอคําตอบหนาชั้น 5. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบทั้งหมด
 21. 21. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 156 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 6. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 3 ในหนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตร เพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนกเรียนทําเปนกลุม ใหเวลา 25 นาที ั 7. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ ชั่วโมงที่ 2 1. ครูทบทวนขั้นตอนการสรางรูปสามเหลี่ยมที่เรียนมาในชั่วโมงแรก โดยถามนักเรียน ทักษะการตีความหมาย ถึงขั้นตอนการสรางรูปสามเหลี่ยมวามีขั้นตอนอะไรบาง ทักษะการคิดวิเคราะห 2. ครู แนะนํ าให นั กเรี ยนในกรณี ที่ โจทย กํ าหนดความยาวให 2 ด าน และขนาดของมุ ม ทักษะการตีความหมาย ระหวางดานที่กําหนดให 1 มุม แลวใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหขั้นตอนการสรางรูป ทักษะการคิดวิเคราะห สามเหลี่ ยมกรณี นี้ โดยให นั กเรียนอาสาออกมาแสดงวิธี การสรางรู ปสามเหลี่ยมบน กระดาน ซึ่งเพื่อนและครูชวยกันวิเคราะหการสราง  3. นักเรียนทํ างานกลุม (กลุมเดิม) จากชั่วโมงแรก ตัวแทนกลุมออกมาสุม หยิบบัตร ทักษะการตีความหมาย จํานวนแสดงขนาดของมุมระหวางดานที่แตละกลุมกําหนดเอง แลวชวยกันสรางรูป ทักษะการคิดวิเคราะห สามเหลี่ยมพรอมตั้งชื่อประกอบ ทักษะการคิดคํานวณ 4. ครูและเพื่อนกลุมอื่นๆ ชวยกันเฉลยคําตอบทั้งหมด ทักษะการคิดวิเคราะห 5. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 4 ในหนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตร ทักษะการคิดคํานวณ เพิ่ ม เติ ม ม.1 ภาคเรี ย นที่ 1 โดยให นั ก เรี ย นทํ า เป น รายบุ ค คล ให เวลาตามความ เหมาะสม 6. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ ชั่วโมงที่ 3 1. ครูสุมนักเรียนสามคนออกมากําหนดความยาวของเสนตรง 3 เสนบนกระดาน และ ทักษะการตีความหมาย อาสาสมัครอีก 3 คน ออกมาชวยกันนําความยาวของเสนตรง 3 เสนมาสรางเปนรูป ทักษะการคิดวิเคราะห สามเหลี่ยม แลวเพื่อนในหองเรียนชวยกันตรวจสอบความถูกตอง 2. นักเรียนแตละคนกําหนดความยาวของดานทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมพรอมทั้งเขียน ทักษะการตีความหมาย วิธีการสราง คนละ 1 รูป แลวออกมานําเสนอหนาชั้น โดยครูและนั กเรียนชวยกัน ทักษะการคิดวิเคราะห ตรวจสอบความถูกตอง 3. ครูใหนกเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 5 และแบบฝกหัด 3 ในหนังสือเรียน ั ทักษะการตีความหมาย แม็ค คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนักเรียนทําเปนรายบุคคล ใหเวลา ทักษะการคิดวิเคราะห ตามความเหมาะสม ทักษะการคิดคํานวณ 4. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ ทักษะการตีความหมาย
 22. 22. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 157 5.3 ขั้นสรุป ครูใหนักเรียนชวยกันทําสรุปหลักการสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนด ดังนี้ - การสรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวให 1 ดาน และกําหนดมุมให 2 มุม - การสรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวให 2 ดาน และกําหนดมุมให 1 มุม - การสรางรูปสามเหลี่ยมเมื่อกําหนดความยาวให 3 ดาน6. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - บัตรกิจกรรม - รูปสามเหลี่ยมตางๆ - กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 2, 3, 4, 5 และแบบฝกหัด 3 - หนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ 7.1 กิจกรรมสงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นรวบรวมขอมูล ครูมอบหมายใหนักเรียนคิดกําหนดดานและมุมเพื่อสรางเปนรูปสามเหลี่ยม คนละ 3 รูป ขั้นวิเคราะห ใหนักเรียนแตละคนวิเคราะหวาดานและมุมที่กําหนดมาอยูในขอกําหนดใดของการสรางรูปสามเหลี่ยม ขั้นสรุป ครูตรวจผลงานของแตละคนพรอมใหขอเสนอแนะ แลวใหหัวหนาหองรวบรวมงานทั้งหมดจัดทําเปนรูปเลมรายงาน ขั้นประยุกตใช ครูใหนกเรียนคัดเลือกผลงานที่นาสนใจมาจัดบอรดใหความรูเรื่องการสรางรูปสามเหลี่ยมตามขอกําหนด ั 7.2 กิจกรรมการบูรณาการ -
 23. 23. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1588. บันทึกหลังการสอน บันทึกหลังสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2. การใชสื่อการเรียนรู 3. การประเมินผลการเรียนรู 4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… ลงชื่อ…………………………………..ผูสอน บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ลงชื่อ................................................................ ตําแหนง...........................................................
 24. 24. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1599. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล บัตรกิจกรรม เรื่อง การสรางมุมขนาดตางๆ ∧ ∧ จงสรางรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ AB ยาว 3 เซนติเมตร, m (ABC) = 30  และ m (BAC) = 90  เฉลย ∧ ∧ จงสรางรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ AB ยาว 6 เซนติเมตร, m (ABC) = 45  และ m (BAC) = 45  เฉลย ∧ ∧ จงสรางรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ AB ยาว 4 เซนติเมตร, m (ABC) = 30  และ m (BAC) = 120  เฉลย
 25. 25. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 160 ∧ ∧ จงสรางรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ AB ยาว 5 เซนติเมตร, m (ABC) = 60  และ m (BAC) = 60  เฉลย
 26. 26. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 161 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน................................................................ ชั้น............... วันที่............ เดือน.......................... ป................ ครั้งที่.................................................... ผูสังเกต........................................................................................................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรู/ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ความสามารถในการใช ภ าษาและสั ญ ลั ก ษณ ท าง คณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น.................................. ประจําวันที่............................................ กลุมที่............................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวางแผนแบงงาน การกําหนดการปฏิบัติงานมีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 27. 27. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 162 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4/4 เรื่อง การสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด เวลา 1 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู เขาใจวิธีการสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 1.2 จุดประสงคการเรียนรู นักเรียนสามารถสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนดได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู การสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การตีความหมาย การคิดวิเคราะห 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการตีความหมาย ทักษะการคิดคํานวณ3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 6-8 2) แบบฝกหัด 4 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดกลุม กลุมละ 4 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงานรับผิดชอบ 4) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 6-8 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทําแบบฝกหัด 4 7) สงงาน 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) นักเรียนใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) นักเรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
 28. 28. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 163 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจวิธีการสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล เกณฑขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 60% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 5.1 ขั้นนํา ครูทบทวนความรูเรื่องมุมแยงและเสนขนาน โดยใหนักเรียนบอกสมบัติของมุมแยงและเสนขนาน 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 1. นักเรียนทํากิจกรรมที่ 2 ในหนังสือเรียนแม็ค เรื่องเสนขนานที่ทําใหเกิดมุมแยงมุม ทักษะการตีความหมาย ภายในที่อยูขางเดียวกันของเสนตัด ทักษะการคิดคํานวณ 2. นักเรียนแบงกลุม กลุมละ 4 คน ทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 6-8 แลวแตละกลุม ทักษะการคิดวิเคราะห เลือกหัวหนากลุม เพื่อออกมานําเสนอคําตอบหนาชั้นเรียน โดยใบกิจกรรมเปนการ สรางเสนขนาน และการสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 3. ครูเฉลยกิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 6-8 ทักษะการตีความหมาย 4. ครู ใ ห นั ก เรี ย นทํ า แบบฝ ก หั ด 4 ในหนั ง สื อ เรี ย นแม็ ค คณิ ต ศาสตร เพิ่ ม เติ ม ม.1 ทักษะการคิดวิเคราะห ภาคเรียนที่ 1 โดยใหนกเรียนทําเปนกลุม (กลุมเดิม) ั ทักษะการคิดคํานวณ 5. ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบ 5.3 ขั้นสรุป ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปหลักการสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน ตามขอกําหนด ดังนี้ หลักการสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานใชความรูเรื่องเสนขนาน และการสรางมุมที่เคยเรียนมาโดยใชวงเวียน6. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 6-8 และแบบฝกหัด 4 - หนังสือเรียนแม็ค คณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1
 29. 29. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 164 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ 7.1 กิจกรรมสงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นรวบรวมขอมูล ครูมอบหมายใหนักเรียนกําหนดความยาวของดาน และมุม 1 มุม คนละ 1 รูป ขั้นวิเคราะห ใหนักเรียนแตละคนวิเคราะหวาขอมูลที่ตนเองกําหนดเพียงพอที่จะสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานหรือไม พรอมใหเหตุผลประกอบ ขั้นสรุป ครูตรวจผลงานของแตละคนพรอมใหขอเสนอแนะ แลวใหหัวหนาหองรวบรวมงานทั้งหมดจัดทําเปนรูปเลมรายงาน ขั้นประยุกตใช ครูใหนักเรียนคัดเลือกผลงานที่นาสนใจมาจัดบอรดใหความรูเรื่องการสรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานตามขอกําหนด 7.2 กิจกรรมการบูรณาการ -
 30. 30. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1658. บันทึกหลังการสอน บันทึกหลังสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2. การใชสื่อการเรียนรู 3. การประเมินผลการเรียนรู 4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… …………………………………………………………………………………………………………….………...… ลงชื่อ…………………………………..ผูสอน บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ……………………………………………………………………………………………………………….…..…… ลงชื่อ................................................................ ตําแหนง...........................................................
 31. 31. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 1669. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน................................................................ ชั้น............... วันที่............ เดือน.......................... ป................ ครั้งที่.................................................... ผูสังเกต........................................................................................................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรู/ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ความสามารถในการใช ภ าษาและสั ญ ลั ก ษณ ท าง คณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม วิชาคณิตศาสตร ระดับชั้น.................................. ประจําวันที่............................................ กลุมที่............................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวางแผนแบงงาน การกําหนดการปฏิบัติงานมีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 32. 32. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 167 การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูที่ 4 (Self Reflection)1. การประเมินตนเองของผูเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําบททุกขอ ใหนักเรียนไดทราบ โดยอาจเขียนไวบนกระดาน พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอดังนี้ บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยการเรียนรูที่ 4 วัน/เดือน/ป ที่บันทึก ............... / ............... / ...............รายการบันทึก1. จากการเรียนที่ผานมาไดความรูอะไรบาง ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติสิ่งใดไดแลวบาง ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................3. สิ่งที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................4. ผลงานหรือชิ้นงานที่เนนความภาคภูมใจจากการเรียนในบทนี้คืออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ ิ ........................................................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู ชื่อเรื่องที่วิจัย.........................................................................1. ความเปนมาของปญหา สิ่งที่คาดหวัง................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... สิ่งที่เปนจริง.................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ปญหาที่พบคือ................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................... สาเหตุของปญหาคือ...................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................

×