Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
หนวยการเรียนรูที่ 2                    เรื่อง การประมาณคารายวิชาที่นํามาบูรณาการ     วิทยาศาสตร...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                           98 5. แนวทางกา...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                   99              ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                         100  3.2 กระบวน...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                         101      ชั่ว...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                      102          ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                      103           ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                      104          ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                            105     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                      106          ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                         107 5.3 ขั้นสรุป ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                   110              ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                  111  3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                      112    5.2 ขั้นสอน ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                    113            ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2      1146. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู  6.1 สื่อการเรีย...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2                                  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unit2

 1. 1. หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การประมาณคารายวิชาที่นํามาบูรณาการ วิทยาศาสตร ศิลปะ1. มาตรฐานการเรียนรู มฐ. ค 1.3 มฐ. ค 6.12. ตัวชี้วัดชั้นปที่เกี่ยวของ ค 1.3 ม.1/1 ค 6.1 ม.1/1, 23. สาระการเรียนรูประจําหนวย 3.1 การวัดและการประมาณคา 3.2 แนวคิดการประมาณคา4. รองรอยการเรียนรู 4.1 ผลงาน/ชิ้นงาน ไดแก 1) ผลงานจากการทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1-5 และแบบฝกหัด 1-3 2) ผลงานจากการทํากิจกรรมกลุม 3) ผลงานจากการทํากิจกรรมบูรณาการ 4.2 ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัตกิจกรรมกลุม ิ 4.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียนรู
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 98 5. แนวทางการจัดการเรียนรูในภาพรวม แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน5.1 ผลงาน/ชิ้นงาน ไดแก 1) การทํากิจกรรมตรวจสอบ - อธิบายเนื้อหาในแตละเรื่อง - ฝกคิดตามและรวมทํากิจกรรมในชั้น ความเขาใจ 1-5 และแบบ - แนะการทําแบบฝกหัดและกิจ เรียน ฝกหัด 1-3 กรรมตรวจสอบความเขาใจ - ทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจและ 2) การทํากิจกรรมกลุม - อธิบายสรุปความคิดรวบยอดใน แบบฝกหัด 3) การทํากิจกรรมบูรณาการ แตละเรื่อง - ทําแบบทดสอบหนวยยอยเปนรายกลุม5.2 ผลการปฏิบัติงานไดแก 1) การปฏิบติกิจกรรมในชั้น ั - แนะนําวิธีการเขียนแผนผังสรุป - ใหนักเรียนเขียนแผนผังความคิด เรียนและการใชบริการหอง ความคิดรวบยอดเพื่อสรุปเนื้อหา ประจําหนวย สมุดของโรงเรียนอยาง ประจําหนวย - ใหนักเรียนไปคนควาโจทยในหอง เหมาะสม - แนะนําใหนักเรียนใชบริการหอง สมุดโรงเรียนและหองสมุดกลุมสาระ 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ สมุดของโรงเรียนอยางเหมาะสม การเรียนรูคณิตศาสตร กิจกรรมกลุม - แนะนําวิธีการจัดกลุมและการทํา - ใหนักเรียนจัดกลุมตามที่ครูมอบหมาย กิจกรรมกลุม และชวยกันทํากิจกรรมในชั้นเรียน5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง - สรุปเนื้อหาที่สําคัญตามแผนผัง - ทําแบบทดสอบหลังเรียนจบ การเรียน ความคิดรวบยอดประจําหนวยอีก ครั้ง
 3. 3. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 99 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การวัดและการประมาณคา เวลา 4 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู 1) ใชการประมาณคาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 2) บอกวิธีการประมาณคาที่เหมาะสมในการคํานวณได 3) อธิบายถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณเมื่อเทียบกับการประมาณคาได 1.2 จุดประสงคการเรียนรู 1) ใชการประมาณคาในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 2) บอกวิธีการประมาณคาที่เหมาะสมในการคํานวณได 3) อธิบายถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณเมื่อเทียบกับการประมาณคาได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) การวัด 2) การวัดความยาวและการหาคาประมาณจากการวัด 3) การหาคาประมาณโดยการปดเศษ 4) การประมาณคาและนําคาประมาณไปใช 2.2 ทักษะ/กระบวนการ 1) ทักษะการใหเหตุผล 2) ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย 3) ทักษะการแกปญหา 2.3 ทักษะการคิด การคิดแปลความ การคิดวิเคราะห การคิดคํานวณ การคิดสรุปความ3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน/ชิ้นงาน 1) ผลงานจากการทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1-4 และแบบฝกหัด 1 2) ผลงานจากการทํากิจกรรมกลุม 3) ผลงานจากการทํากิจกรรมบูรณาการ “สํารวจบานของเรา”
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 100 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดกลุม กลุมละ 3 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงาน 4) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจและแบบฝกหัด 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) สงงาน 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) ใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจความหมายของคําวา “คาประมาณ” และ “การประมาณคา”4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล เกณฑผานขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ 5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 5.1 ขั้นนํา ชั่วโมงที่ 1 (การวัดความยาวและการประมาณคาจากการวัด) สนทนากับนักเรียนในเรื่องของการวัดแบบตางๆ ที่นักเรียนรูจัก ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางหรือสมมติเหตุการณเกี่ยวกับการวัดที่นักเรียนเคยพบเห็นเลาใหเพื่อนๆ ฟง จากนั้นครูสรุปวา เมื่อเราพูดถึงการวัดนอกจากจะหมายถึงการหาระยะทางระหวางจุดสองจุดแลว การชั่ง การตวง การจับเวลา การวัดอุณหภูมิ การหาปริมาณของกระแสไฟฟาที่ใช การหาความเขมของแสงสวาง การหาความเขมขนของสารละลาย ลวนเปนเรื่องของการวัดทั้งสิ้นนอกจากนี้การเลือกหนวยการวัดจะตองใหเหมาะสมกับสิ่งที่จะใชวัด เชน การวัดความกวางของสมุดควรใชหนวยเซนติเมตร การวัดระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงเชียงใหมควรใชหนวยกิโลเมตร
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 101 ชั่วโมงที่ 2 (การวัดความยาวและการประมาณคาจากการวัด (ตอ)) ครูทบทวนการวัดความยาวและการประมาณคาของการวัดที่มีหนวยเปนมิลลิเมตรกับเซนติเมตร โดยใชหลักเกณฑวา ความยาวที่วัดไดใกลเคียงจํานวนเต็มใดมากกวาก็ใหประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มนั้น แตถาวัดไดยาวถึงจุดกึ่งกลางระหวางจํานวนเต็มสองจํานวนพอดี ใหถือเปนขอตกลงวาประมาณใกลเคียงจํานวนเต็มที่มคามากกวา ีการประมาณใหถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่งก็ใชหลักการในทํานองเดียวกัน ชั่วโมงที่ 3 (การวัดความยาวและการประมาณคาจากการวัด (ตอ)) ครูใหนักเรียนศึกษาตารางความสัมพันธของหนวยในระบบเมตริกในหนังสือเรียนหนา 91 ชั่วโมงที่ 4 (การหาคาประมาณโดยการปดเศษ) นักเรียนและครูทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่ผานมาโดยรวมกันเฉลยแบบฝกหัด 1 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบชั่วโมงที่ 1 (การวัดความยาวและการประมาณคาจากการวัด)1. ครูแนะนําหนวยการวัดตามระบบหนวยระหวางประเทศ มีชื่อเรียกโดยยอวา หนวย SIซึ่งมีหนวยมาตรฐานอยู 7 หนวย คือ เมตร เปนหนวยวัดความยาว กิโลกรัม เปนหนวยวัดมวล (น้ําหนัก) วินาที เปนหนวยวัดเวลา แอมแปร เปนหนวยวัดกระแสไฟฟา เคลวิน เปนหนวยวัดอุณหภูมิ แคนเดลา เปนหนวยวัดความเขมของแสงสวาง โมล เปนหนวยวัดความเขมขนของสารละลาย2. ครูสนทนากับนักเรียนในเรื่องหนวยการวัดความยาวในระบบเมตริกวามีอะไรบาง ทักษะการคิดวิเคราะห(มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร กิโลเมตร)3. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหนวยมิลลิเมตรกับเซนติเมตร ดังนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห - กี่มิลลิเมตร เทากับ 1 เซนติเมตร - 1 เซนติเมตร มีกี่มิลลิเมตร ถานักเรียนตอบไมไดครูใชคําถามถามนําเพื่อเปนการกระตุน เชน แตละ 1 หนวยเซนติเมตร แบงเปน 10 สวนยอยๆ แตละสวนเปน 1 มิลลิเมตร นั่นคือ 10 มิลลิเมตร เปน 1 เซนติเมตร4. ครูใหนักเรียนใชไมบรรทัดวัดความยาวของดินสอหรือปากกาของตนเอง แลวครูใหนก ัเรียนตอบโดยใหมีหนวยเปนเซนติเมตรกอน แลวจึงตอบหนวยเปนมิลลิเมตร
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 102 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ เชน ดินสอยาว 6 เซนติเมตร หาความยาวเปนมิลลิเมตรได 60 มิลลิเมตร5. ครูซักถามวิธีการเปลี่ยนหนวยความยาวจากเซนติเมตรเปนมิลลิเมตร และรวมกัน ทักษะการคิดสรุปความสรุปดังนี้ จากความยาวเปนเซนติเมตร จะหาความยาวเปนมิลลิเมตรทําไดโดยการนํา 10 ไปคูณนั่นเอง6. ครูใหนักเรียนฝกเปลี่ยนหนวยจากเซนติเมตรเปนมิลลิเมตร เชน 5 เซนติเมตร เทากับ 50 มิลลิเมตร 13 เซนติเมตร เทากับ 130 มิลลิเมตร 42 เซนติเมตร เทากับ 420 มิลลิเมตร7. ใหนักเรียนชวยกันเปลี่ยนหนวยจากมิลลิเมตรเปนเซนติเมตร วามีวิธีการทําอยางไร ทักษะการคิดวิเคราะหโดยครูยกตัวอยางโจทยบนกระดานดําใหนักเรียนชวยกันคิด เชน 80 มิลลิเมตร คิดเปนกี่เซนติเมตร 80 มิลลิเมตร คิดเปน 8 เซนติเมตร นั่นคือ นํา 10 ไปหารนั่นเอง จากนั้นครูใหนักเรียนฝกเปลี่ยนหนวยจากมิลลิเมตรเปนเซนติเมตร เชน 20 มิลลิเมตร เทากับ 2 เซนติเมตร 50 มิลลิเมตร เทากับ 5 เซนติเมตร 150 มิลลิเมตร เทากับ 15 เซนติเมตร8. ครูอธิบายหลักเกณฑการประมาณความยาวเปนมิลลิเมตรและเซนติเมตร และการวัด ทักษะการคิดแปลความโดยประมาณใหถึงทศนิยมตําแหนงที่หนึ่ง (รายละเอียดอยูในหนังสือเรียนหนา 87-89)จากนั้นยกตัวอยางเพิ่มเติมใหนักเรียนรวมกันอภิปราย เชน ถาเชือกเสนหนึ่งยาวประมาณ 7.5 เมตร แสดงวา เชือกมีความยาวไมต่ํากวา 7.45 เมตรแตไมถึง 7.55 เมตร นองนัทหนักประมาณ 37.2 กิโลกรัม แสดงวา นองนัทหนักไมต่ํากวา 37.15 กิโลกรัมแตไมถึง 37.25 กิโลกรัม9. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1 ในชั่วโมงเรียน แลวเฉลยคําตอบรวมกันชั่วโมงที่ 2 (การวัดความยาวและการประมาณคาจากการวัด (ตอ))1. ครูใหนักเรียนนํากระดาษมาตัดใหมีความยาว 10 เซนติเมตร จากนั้นใหนักเรียน 10คน นํากระดาษของตัวเองมาตอบนกระดานเปนแถวเดียวกัน
 7. 7. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 103 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ2. ครูสนทนาและซักถามกับนักเรียนถึงความยาวที่ไดวาเปนเทาไร (100 เซนติเมตร) ทักษะการคิดวิเคราะห3. ครูสนทนากับนักเรียนวา ถา 100 เซนติเมตร เทียบกับหนวยเปนเมตรจะไดความยาว ทักษะการคิดวิเคราะหเปนเทาไร ใหนกเรียนชวยกันหาคําตอบ (1 เมตร) และรวมกันสรุปผลที่ได ั ทักษะการคิดสรุปความ นั่นคือ 100 เซนติเมตร เปน 1 เมตร ครูใหนักเรียนวัดความยาวของสิ่งตางๆ ที่อยูในหองเรียนโดยการใชแถบกระดาษยาว1 เมตร วัดความยาวเปนจํานวนเต็มเมตรที่ใกลเคียงที่สุด เชน โตะเรียน ความสูงของประตูและอื่นๆ ในเวลาที่กําหนด เปรียบเทียบผลการวัดกับเพื่อนคนอื่นๆ4. ครูตั้งคําถามกับนักเรียนแลวชวยกันพิจารณาหาคําตอบวา ถานํากระดาษที่ยาว 100 ทักษะการคิดวิเคราะหเมตร มาตอกัน 10 แผน จะมีความยาวเปนเทาไร (1,000 เมตร) ความยาวใหมนี้จะเปน 1กิโลเมตร นั่นคือ 1,000 เมตร เปน 1 กิโลเมตร5. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเรื่องการเลือกหนวยการวัดความยาวที่เหมาะสม โดย ทักษะการคิดแปลความใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางการวัดที่มีหนวยเปนมิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร และกิโลเมตร จากนั้นใหนักเรียนตอบคําถามขอที่ 1-7 ในหนังสือเรียนหนา 90-916. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 2 ในชั่วโมงเรียน แลวเฉลยคําตอบรวมกันชั่วโมงที่ 3 (การวัดความยาวและการประมาณคาจากการวัด (ตอ))1. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธของหนวยในระบบเมตริกตางๆ เชน ทักษะการคิดวิเคราะห - 1 กิโลเมตร เปนกี่เมตร - 1 เดซิเมตร เปนกี่เมตร2. ครูใหนกเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปนี้พรอมทั้งแสดงวิธีการคิดหาคําตอบ ั ทักษะการคิดคํานวณ 1) 5.7 กิโลเมตร เทากับกี่เมตร 2) 302 เดซิเมตร เทากับกี่เมตร 3) 575.4 เซนติเมตร เทากับกี่เมตร 4) 6,548 มิลลิเมตร เทากับกี่เมตร วิธีทา 1) 5.7 กิโลเมตร = 5.7×1,000 เมตร ํ = 5,700 เมตร 2) 302 เดซิเมตร = 0.1× 302 เมตร = 1 ×302 เมตร 10 = 30.2 เมตร
 8. 8. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 104 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 3) 575.4 เซนติเมตร = 0.01×575.4 เมตร = 1 ×575.4 เมตร 100 = 5.754 เมตร 4) 6,548 มิลลิเมตร = 0.001×6,548 เมตร = 1 × 6,548 เมตร 1000 = 6.548 เมตร ครูใหนักเรียนศึกษาตัวอยางที่ 1 ในหนังสือเรียน3. ครูถามคําถามยอนกลับเกี่ยวกับการหาคําตอบขางตน เชน ถาตองการเปลี่ยนหนวย ทักษะการคิดแปลความจากมิลลิเมตรเปนเมตร จากมิลลิเมตรเปนเซนติเมตร จากเดซิเมตรเปนเมตร เราจะมีวิธี ทักษะการคิดวิเคราะหการหาคําตอบไดอยางไรบาง ใหนักเรียนชวยกันอธิบาย4. ใหนักเรียนศึกษาการหาคําตอบจากตัวอยางที่ 2 ในหนังสือเรียนหนา 92-935. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 3 ภายในชั่วโมงเรียน แลวเฉลยคําตอบรวมกัน6. ครูใหนกเรียนทําแบบฝกหัด 1 เปนการบาน ัชั่วโมงที่ 4 (การหาคาประมาณโดยการปดเศษ)1. ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการประมาณคาและการปดเศษเมื่อปริมาณเปน ทักษะการคิดแปลความจํานวนเต็มวามีหลักการอยางไรโดยการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น แลวนํามาอภิปรายรวมกันจนไดขอสรุปเปนหลักเกณฑในการปดเศษ (รายละเอียดอยูในหนังสือเรียนหนา96-97)2. ครูใหนกเรียนศึกษาตัวอยางที่ 3 ในหนังสือเรียนหนา 97-98 ั ทักษะการคิดวิเคราะห จากนั้น ใหนกเรียนแบงกลุมชวยกันเติมจํานวนในตารางตอไปนี้ ั ปดเศษใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด จํานวน จํานวนเต็มสิบ จํานวนเต็มรอย จํานวนเต็มพัน 39,513 4,182 62,177 15,316 921,318
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 105 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ เฉลย ปดเศษใหเปนจํานวนเต็มที่ใกลเคียงที่สุด จํานวน จํานวนเต็มสิบ จํานวนเต็มรอย จํานวนเต็มพัน 39,513 39,510 39,500 40,000 4,182 4,180 4,200 4,000 62,177 62,180 62,200 62,000 15,316 15,320 15,300 15,000 921,318 921,320 921,300 921,0003. ครูอธิบายเรื่องการปดเศษเมื่อปริมาณเปนทศนิยม (รายละเอียดอยูในหนังสือเรียนหนา98) โดยครูสรางแผนภาพตอไปนี้บนกระดาน เพื่อใหนักเรียนเขาใจมากยิ่งขึ้น ปดเศษเปนจํานวนเต็ม . หลักที่นํามาพิจารณา เลขโดดนอยกวา 5 ตัดทิ้ง เลขโดดมากกวาหรือเทากับ 5 ปดขึ้น ปดเศษเปนทศนิยมหนึ่งตําแหนง . หลักที่นํามาพิจารณา เลขโดดนอยกวา 5 ตัดทิ้ง เลขโดดมากกวาหรือเทากับ 5 ปดขึ้น ปดเศษเปนทศนิยมสองตําแหนง . หลักที่นํามาพิจารณา เลขโดดนอยกวา 5 ตัดทิ้ง เลขโดดมากกวาหรือเทากับ 5 ปดขึ้น
 10. 10. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 106 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ4. ครูใหนักเรียนศึกษาตัวอยางที่ 4 ในหนังสือเรียนหนา 98-99 ทักษะการคิดวิเคราะห จากนั้นใหนักเรียนแบงกลุมชวยกันเติมจํานวนในตารางตอไปนี้ ปดเศษใหเปนจํานวนที่ใกลเคียงที่สุด จํานวน ทศนิยม จํานวนเต็ม 1 ตําแหนง 2 ตําแหนง 3.5712 4.9816 19.451 131.189 473.1002 เฉลย ปดเศษใหเปนจํานวนที่ใกลเคียงที่สุด จํานวน ทศนิยม จํานวนเต็ม 1 ตําแหนง 2 ตําแหนง 3.5712 4 3.6 3.57 4.9816 5 5.0 4.98 19.451 19 19.5 19.45 131.189 131 131.2 131.19 473.1002 473 473.1 473.105. ครูใหขอสังเกตเพิ่มเติมในการหาคาประมาณดังนี้ 1. ในการประมาณคาจํานวน 5 และ 5.0 มีความแตกตางกัน คือ 5 เปนการประมาณคาเปนจํานวนเต็ม 5.0 เปนการประมาณคาเปนทศนิยมหนึ่งตําแหนง 2. ในการประมาณคาจะนิยมใชกับตัวเลขที่แสดงปริมาณเทานั้น สวนตัวเลขที่เปนหมายเลขโทรศัพท บานเลขที่ ไมใชการประมาณคา6. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 4 เปนการบาน
 11. 11. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 107 5.3 ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความสัมพันธของหนวยในระบบเมตริก และการหาคาประมาณโดยการปดเศษ6. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร ม.1 ภาคเรียนที่ 2 - ปายคําถาม - ดินสอ ไมบรรทัด - กระดาษแข็ง - อุปกรณที่นําไปวัดตางๆ เชน โตะ เกาอี้ ประตู เปนตน 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ กิจกรรมบูรณาการ ครูสามารถบูรณาการการเรียนกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ และวิทยาศาสตร โดยการกําหนดภาระงานใหนักเรียนไปวัดความยาวของสิ่งตางๆ ในบานนักเรียนแตละคน วาดภาพสิ่งของที่สารวจ พรอมกับประมาณคา ํแลวสรุปเปนตาราง ภาระงาน “สํารวจบานของเรา” ผลการเรียนรู ใชกระบวนการวัดความยาวสิ่งของตางๆ รอบตัวนักเรียน อธิบายเรื่องการ ประมาณคา ผลงานที่ตองการ ตารางการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับความยาวและการประมาณคา ขั้นตอนการทํางาน 1. ออกแบบตารางที่จะใชบนทึกขอมูล ั 2. ลงมือสํารวจสิ่งของในบาน วัดความยาว และจดบันทึก 3. ประมาณคาความยาวโดยใชหลักการปดเศษ 4. วาดภาพสิ่งของที่สํารวจ ระบายสีใหสวยงาม 5. จัดทําเปนรายงานสงครู เกณฑการประเมิน 1. ความสวยงามของภาพประกอบ 2. ความเรียบรอยและประณีต 3. ความคิดสรางสรรคในการออกแบบตารางและการวัดสิ่งของตางๆ
 12. 12. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 1088. บันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2. การใชสื่อการเรียนรู 3. การประเมินผลการเรียนรู 4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน บันทึกเพิ่มเติม .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ ............................................................ ผูสอนบันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ ....................................................................... ตําแหนง ..................................................................
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 1099. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน ...................................................... ชั้น ........... วันที่ ................ เดือน ............................ ป .................... ครั้งที่ ............................................................... ผูสังเกต ............................................................................................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรูทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทาง คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมาย แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมระดับชั้น.................................................. ประจําวันที่ ............................................................... กลุมที่ ....................... ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวางแผนการทํางาน การกําหนดการปฏิบัติงานมีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 14. 14. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 110 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง 1) การประมาณคาและการนําคาประมาณไปใช 2) แนวคิดการประมาณคา เวลา 2 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู 1) ใชการประมาณคาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 2) บอกวิธีการประมาณคาที่เหมาะสมกับการคํานวณได 3) อธิบายถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณเมื่อเทียบกับการประมาณคาได 1.2 จุดประสงคการเรียนรู 1) ใชการประมาณคาในสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 2) บอกวิธีการประมาณคาที่เหมาะสมกับการคํานวณได 3) อธิบายถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดจากการคํานวณเมื่อเทียบกับการประมาณคาได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) การประมาณคาและการนําคาประมาณไปใช 2) แนวคิดการประมาณคา 2.2 ทักษะ/กระบวนการ 1) ทักษะการใหเหตุผล 2) ทักษะการสื่อสาร สื่อความหมาย 3) ทักษะการแกปญหา 2.3 ทักษะการคิด การคิดแปลความ การคิดคํานวณ3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน/ชิ้นงาน 1) ผลงานจากการทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 5 และแบบฝกหัด 2-3 2) ผลงานจากการทํากิจกรรมกลุม
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 111 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัตงานิ 1) จัดกลุม กลุมละ 3 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงาน 4) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจและแบบฝกหัด 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) สงงาน 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) ใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนรูแนวคิดในการประมาณคาและการนําคาประมาณไปใช4. แนวทางการวัดผลและประเมินผล เกณฑผานขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 5.1 ขั้นนํา ชั่วโมงที่ 1 (การประมาณคาและการนําคาประมาณไปใช) ครูนําสถานการณปญหาในหนังสือเรียนหนา 100-101 มาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน ชั่วโมงที่ 2 (แนวคิดการประมาณคา) ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัด 2 โดยครูเลือกโจทยขอยากมาแสดงวิธีทําบนกระดาน
 16. 16. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 112 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบชั่วโมงที่ 1 (การประมาณคาและการนําคาประมาณไปใช)1. ครูใหขอสรุปวาการประมาณคาไมมีหลักเกณฑแนนอน สวนมากจะทําตามความเหมาะสม เพื่อใหไดคาประมาณที่ใกลเคียงคาจริง และรวดเร็วในการคํานวณ เชน นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแหงหนึ่งจํานวน 4 หอง มีนักเรียน 52, 41, 38 และ 39 คน ตามลําดับ นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแหงนี้มีประมาณกี่คน ในการแกปญหาโจทยการประมาณคา เราจะประมาณคาจากสิ่งที่โจทยกําหนดมาใหกอนแลวจึงหาผลลัพธ จะได นักเรียนหองที่ 1 จํานวน 52 คน ประมาณเปน 50 คน นักเรียนหองที่ 2 จํานวน 41 คน ประมาณเปน 40 คน นักเรียนหองที่ 3 จํานวน 38 คน ประมาณเปน 40 คน นักเรียนหองที่ 4 จํานวน 39 คน ประมาณเปน 40 คน ดังนั้น นักเรียนชั้น ม.1 ของโรงเรียนแหงนี้มีประมาณ 50+40+40+40 = 170 คน2. ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายตัวอยางที่ 5-8 ในหนังสือเรียนหนา 102-104 ทักษะการคิดแปลความ3. ครูเขียนโจทยตอไปนี้บนกระดานใหนักเรียนแบงกลุมชวยกันหาคําตอบภายในเวลาที่ ทักษะการคิดคํานวณกําหนด 1) ไมโครเวฟเครื่องหนึ่งติดราคาไว 5,320 บาท ลดราคาให 9% ไมโครเวฟเครื่องนี้ราคาประมาณเทาไร วิธีทา ไมโครเวฟราคา 5,320 บาท ประมาณเปน 5,000 บาท ํ ลดราคาให 9% ประมาณเปน 10% นั่นคือ ติดราคา 100 บาท ขายจริง 90 บาท ติดราคา 5,000 บาท ขายจริง 90 × 5,000 = 4,500 บาท 100 ดังนั้น ไมโครเวฟเครื่องนี้ราคาประมาณ 4,500 บาท 2) วินัยเดินทางไดระยะทาง 448 กิโลเมตร ดวยความเร็ว 92 กิโลเมตรตอชั่วโมง เขาใชเวลาในการเดินทางประมาณกี่ชั่วโมง วิธีทา วินัยเดินทางได 448 กิโลเมตร ประมาณเปน 450 กิโลเมตร ํ ใชความเร็ว 92 กิโลเมตรตอชั่วโมง ประมาณเปน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง ระยะทาง 450 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทาง 450 = 5 ชั่วโมง 90 ดังนั้น เขาใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
 17. 17. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 113 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 3) โดยปกติชีพจรของคนปกติเตนประมาณนาทีละ 72 ครั้ง จงหาวาใน 1 ชั่วโมงชีพจรของคนปกติเตนประมาณกี่ครั้ง วิธีทํา ชีพจรเตนนาทีละ 72 ครั้ง ประมาณเปน 70 ครั้ง เวลา 1 ชั่วโมง มี 60 นาที ดังนั้น ในเวลา 60 นาที ชีพจรของคนปกติเตนไดประมาณ 70×60 = 4,200 ครั้ง 4) บริษัทขายรถยนตแหงหนึ่งขายรถยนตในราคา 625,300 บาท ถาซื้อเงินสดจะลดให 11.75% จงหาวาผูซื้อเงินสดตองจายเงินประมาณเทาไร วิธีทํา รถยนตราคา 625,300 บาท ประมาณเปน 600,000 บาท ลดราคาให 11.75% ประมาณเปน 10% ∴ ลดราคาให 10 × 600,000 = 60,000 บาท 100 ดังนั้น ผูซื้อเงินสดตองจายเงินประมาณ 600,000–60,000 = 540,000 บาท4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 5 ในชั่วโมงเรียน แลวเฉลยคําตอบรวมกัน5. ครูใหนักเรียนทําแบบฝกหัด 2 เปนการบานชั่วโมงที่ 2 (แนวคิดการประมาณคา)1. นักเรียนและครูรวมกันสนทนาในเรื่องของการประมาณคาในเรื่องตางๆ ครูกลาววา ถา ทักษะการคิดแปลความผูที่ประมาณเคยผานประสบการณในเรื่องนั้นๆ มามากเพียงพอและมีเกณฑในการอางอิงจะทําใหการประมาณคานั้นสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น2. ครูแนะนําใหนักเรียนเห็นวา การประมาณคามักเกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันของเราเสมอ ดังนั้นถาเราเรียนรูและมีความเขาใจ มีความชํานาญในการทํา ก็จะสามารถใชชีวิตไดอยางดี มีการตัดสินใจที่ถูกตอง3. ครูนําเสนอตัวอยางที่ 1-3 ในหนังสือเรียนหนา 1084. ครูใหนักเรียนแบงกลุมทําแบบฝกหัด 3 โดยการจับฉลากกลุมละ 2 ขอ เมื่อทําเสร็จแลวนําคําตอบมาอภิปรายรวมกัน 5.3 ขั้นสรุป นักเรียนและครูรวมกันสรุปดังนี้ 1) วิธีการประมาณคาแบบตางๆ 2) แนวคิดในการประมาณคา 3) การประมาณคามีประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางไร
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 1146. สื่อการเรียนรู/แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร ม.1 ภาคเรียนที่ 2 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ -
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 1158. บันทึกหลังการสอน บันทึกหลังการสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มีขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 2. การใชสื่อการเรียนรู 3. การประเมินผลการเรียนรู 4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียน บันทึกเพิ่มเติม .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ ............................................................ ผูสอนบันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ลงชื่อ ....................................................................... ตําแหนง ..................................................................
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 1169. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน ...................................................... ชั้น ........... วันที่ ................ เดือน ............................ ป .................... ครั้งที่ ............................................................... ผูสังเกต ............................................................................................ ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรูทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร ในการแกปญหาในสถานการณตางๆ ความสามารถในการใชภาษาและสัญลักษณทาง คณิตศาสตรในการสื่อสารสื่อความหมาย แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมระดับชั้น.................................................. ประจําวันที่ ............................................................... กลุมที่ ....................... ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวางแผนการทํางาน การกําหนดการปฏิบัติงานมีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 21. 21. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 117 การประเมินและสะทอนตนเองหลังเสร็จสิ้นการเรียนในหนวยการเรียนรูที่ 2 (Self Reflection)1. การประเมินตนเองของนักเรียน ใหดําเนินการดังนี้ 1.1 ครูทบทวนผลการเรียนรูประจําบททุกขอ ใหนักเรียนไดทราบ โดยอาจเขียนไวบนกระดาน พรอมทั้งทบทวนถึงหัวขอกิจกรรมการเรียนวาไดเรียนอะไรบาง 1.2 ใหนักเรียนเขียนบันทึกการประเมินตนเองไวในสมุดงานดานหลังตามหัวขอ ดังนี้ บันทึกการประเมินและสะทอนตนเองประจําหนวยการเรียนรูที่ 2 วัน/เดือน/ป ที่บันทึก ............... / ............... / ...............รายการบันทึก1. จากการเรียนที่ผานมาไดมีความรูอะไรบาง ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................2. ปจจุบันนี้มีความสามารถปฏิบัติสิ่งใดไดแลวบาง ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................3. สิ่งที่ยังไมรู ไมกระจาง ไมเขาใจ มีอะไรบาง ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................4. ผลงานหรือชิ้นงานที่เนนความภาคภูมใจจากการเรียนในบทนี้คออะไร ทําไมจึงภาคภูมิใจ ิ ื ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................2. การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนของครู ชื่อเรื่องที่วิจัย.......................................................................1. ความเปนมาของปญหา สิ่งที่คาดหวัง.......................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... สิ่งที่เปนจริง........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ปญหาที่พบคือ....................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................
 22. 22. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 118 สาเหตุของปญหาคือ.............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................... แนวทางการแกปญหาคือ....................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................2. วัตถุประสงคในการแกปญหา 2.1 เพื่อแกปญหาเรื่อง........................................................................................................................................... ของนักเรียนชั้น..................... หอง........................... จํานวน............................ คน โดยใช............................ ........................................................................................................................................................................ 2.2 เพื่อศึกษาผลการแกปญหาเกี่ยวกับ.................................................................................................................. หลังจากที่ไดทดลองใชวิธีแกปญหาโดย.........................................................................................................3. ขอบเขตของการแกปญหา 3.1 กลุมเปาหมายในการแกปญหาคือ นักเรียนชั้น.......................... หอง................. จํานวน...........................คน ในภาคเรียนที่...................... ปการศึกษา................................... ที่มีปญหาเกี่ยวกับ........................................ 3.2 เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคือ เรื่อง........................................................... หนวยการเรียนรู............................... วิชา................................................................................... 3.3 ระยะเวลาในการศึกษา ประมาณ.......... สัปดาห/เดือน ตั้งแตวันที่....... เดือน.......................... พ.ศ. .............. ถึงวันที่................. เดือน..................................... พ.ศ. .........................4. วิธีดําเนินการในการแกปญหา 4.1 เครื่องมือที่ใชในการแกปญหา คือ.................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................ ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางและพัฒนาดังนี้ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ 4.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ..................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................
 23. 23. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 119 4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวิธีการดังนี้ 1) นําเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาไปทดลองใชกับนักเรียนในเวลา............................................................ โดย............................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 2) นําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับ................................................................................. โดย............................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... 4.4 การวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลดังนี้ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................5. ผลการแกปญหา ผลการแกปญหาเกี่ยวกับ........................................................................................................................................  ของนักเรียนกลุมเปาหมาย ปรากฏผลดังนี้ ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................

×