หนวยการเรียนรูที่ 2                         การวัดรายวิชาที่นํามาบูรณาการ  การงานพื้นฐานอาชีพ, ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                  585. แ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                          59           ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                60     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                61   กัน...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                               62     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                          63  5.3 ขั้นสรุป   ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                          67           ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                               68  3.2 กระ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                    69 ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                  70   ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                 71    ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                              73      ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                 74   ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                               75      ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                           77   ขั้นสรุป  ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                                     ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                              81      ...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                            82   3.3 พฤติกรรม...
แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1                               83     ...
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Unit2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unit2

6,042 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,042
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,906
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unit2

 1. 1. หนวยการเรียนรูที่ 2 การวัดรายวิชาที่นํามาบูรณาการ การงานพื้นฐานอาชีพ, ศิลปะ1. มาตรฐานการเรียนรู มฐ. ค .1 มฐ. ค 2.22. ตัวชี้วดที่เกี่ยวของ ั 2.1 ค 2.1 ม.2/1 2.2 ค 2.2 ม.2/13. สาระการเรียนรูประจําหนวย 3.1 การวัดความยาว 3.2 พื้นที่ 3.3 การวัดความยาว พื้นที่ และการเปลี่ยนหนวย 3.4 ความจุ มวลสาร และปริมาตร4. รองรอยการเรียนรู 4.1 ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก 1) การทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1- 16 ในหนังสือเรียนแม็ค 2) การทําแบบฝกหัด 1 - 6 ในหนังสือเรียนแม็ค 3) การทําแบบทดสอบ 4.2 ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนและการใชบริการของโรงเรียนอยางเหมาะสม 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 4.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจบหนวยการเรียนรู
 2. 2. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 585. แนวทางการจัดกิจกรรมในภาพรวม แนวทางการจัดการเรียนรู รองรอยการเรียนรู บทบาทครู บทบาทนักเรียน5.1 ผลงาน / ชิ้นงาน ไดแก1) การทํากิจกรรมตรวจสอบความเขา - อธิบายเนื้อหาในแตละเรื่อง - ฝ ก คิ ด ตามและร ว มทํ ากิ จ กรรมในใจ 1- 16 ในหนังสือเรียนแม็ค ชั้นเรียน2) การทํ าแบบฝ ก หั ด 1 -6 ในหนั งสื อเรียนแม็ค - แนะการทําแบบฝกหัดและ -ทํ า กิ จ กรรมตรวจสอบความเข า ใจ3) การทําแบบทดสอบ กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ และแบบฝกหัด - อธิ บ ายสรุ ป ความคิ ด รวบยอด - ทําแบบทดสอบหนวยยอยเปน ราย ในแตละเรื่อง กลุม5.2 ผลการปฏิบัติงาน ไดแก 1) การปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน - แนะนําวิธีการเขียนแผนผังสรุป - ให นั ก เรี ย นเขี ย นแผนผั ง ความคิ ดและการใช บ ริ ก ารของโรงเรี ย นอย าง ความคิดรวบยอดเพื่อสรุปเนื้อหา ประจําหนวยเหมาะสม ประจําหนวย 2) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ - แนะนํ า ให นั ก เรี ย นใช บ ริ ก าร - ใหนักเรียนไปคนควาโจทยในหองกิจกรรมกลุม ห องส มุ ดของโรงเรี ย น อย า ง สมุดโรงเรียนและหองสมุดกลุมสาระ เหมาะสม การเรียนรูคณิตศาสตร - แนะนําวิธีการจัดกลุมและการ - ให นั ก เรี ย นจั ด กลุ ม ตามที่ ค รู ม อบ ทํากิจกรรมกลุม หมายและช ว ยกั น ทํ ากิ จ กรรมในชั้ น เรียน5.3 การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ - สรุปเนื้อหาที่สําคัญตามแผนผัง - ทําแบบทดสอบหลังเรียนจบเรียน ความคิดรวบยอดประจําหนวยอีก ครั้ง
 3. 3. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 59 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง การวัด เวลา 1 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดความยาวในระบบเมตริกไดอยางถูกตอง 2) ใชความรูและทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตางๆ ได 3) ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 1.2 จุดประสงคการเรียนรู 1) สามารถอธิบายการวัดความยาวในระบบเมตริกไดอยางถูกตอง 2) เลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่ไดอยางเหมาะสม2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) การวัดความความในระบบเมตริก 2) การเปลี่ยนหนวยการวัดในระบบเมตริก 3) หนวยวัดความยาวในระบบอังกฤษ 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การคิดคํานวณ 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดสํารวจ ทักษะการเก็บรวบรวมขอมูล ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการขยายความ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดมีเหตุผล ทักษะการคิดสรุปความ ทักษะการคิดจัดลําดับ ทักษะการคิดแปลความ ทักษะการคิดจัดลําดับ3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) การทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1- 4 และแบบฝกหัด 1ในหนังสือเรียนแม็ค 2) การทําแบบทดสอบ 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดกลุม กลุมละ 3 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงาน 4) รวมกันจัดทําบัตรกิจกรรม
 4. 4. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 60 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 7) สงงาน 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) ใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจความหมายของ การวัดความยาวในระบบเมตริกและเลือกใชหนวยการวัดเกี่ยวกับความยาวและพื้นที่ไดอยางเหมาะสม4. แนวทางการตรวจใหคะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ เกณฑผานขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอน 5.1 ขั้นนํา ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวัดวามีอะไรบาง และถาจะวัด จะวัดอะไร และวัดเพื่ออะไร 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการวัดวามีอะไรบาง หรือนักเรียนเคยวัดอะไรหรือ ทักษะการคิดสํารวจ ไม 2. ครูติดรูปรถบนกระดานหรือเข็มขัดบนกระดาน (หมายเหตุ อาจใหนักเรียนไปวัดสิ่ง ทักษะการเก็บรวบรวม ตางๆ ที่เปนของจริงแลวใหกลับมาภายในเวลาที่กําหนด) ขอมูล 3. นําสิ่งที่นักเรียนไปวัดไดมารวมกันอภิปรายวามีอะไรบาง เชน - ความกวางของประตูรถยนตประมาณ 1 เมตร - ความหนาของเข็มขัดประมาณ 1 มิลลิเมตร - ความยาวของโตะประมาณ 70 เซนติเมตร และอื่นๆ 4. ครูนําสิ่งที่นักเรียนตอบวาเปนเมตร มิลลิเมตร และเซนติเมตรมา อภิปรายกันวา คือ ทักษะการตั้งคําถาม อะไร (หนวยของการวัด) 5. ครูสนทนากับนักเรียนวารูจักหนวยมูลฐานของการวัดหรือไม ใหนักเรียนแตละคนชวย ทักษะการคิดวิเคราะห
 5. 5. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 61 กันแสดงความคิดเห็นของตน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 6. ครูแนะนําใหนักเรียนรูจักวาหนวยมูลฐานของการวัดระยะทางในระบบเมตริก คือ เมตร ทั ก ษ ะก ารคิ ด ข ยาย และหนวยอื่นๆ ที่สัมพันธกับหนวยมูลฐานในระบบเมตริก ความ 7. ครูใหนักเรียนศึกษาหนวยการวัดความยาวในระบบตาง ดังนี้ ระบบเมตริก ระบบอังกฤษ มาตราไทย หนวยการเปรียบเทียบ 8. ใหนักเรียนจดบันทึกลงในสมุด 9. ครูสนทนากับนักเรียนวาสามารถเปลี่ยนหนวยการวัดในระบบเมตริกจากหนวยใหญกวา ทักษะการคิดวิเคราะห เปนหนวยเล็กกวาไดหรือไม (ได, ไมได)10. ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปนี้ ทักษะการคิดมีเหตุผล 1) 6 กิโลเมตร เทากับกี่เมตร2) 0.07 เมตร เทากับกี่มิลลิเมตร11. ครูซักถามนักเรียนวามีวิธีการหาคําตอบไดอยางไร กอนที่ครูจะแนะนําวิธีการคิดหาคํา ทักษะการคิดวิเคราะห ตอบ ดังนี้ 1) 6 กิโลเมตร = 6 × 1,000 เมตร = 6,000 เมตร ตอบ 6,000 เมตร 2) 0.07 เมตร = 0.07 × 1,000 มิลลิเมตร = 70 มิลลิเมตร ตอบ 70 มิลลิเมตร12. ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางโจทยการเปลี่ยนหนวยการวัดในระบบเมตริกหนวย ใหญเปนหนวยเล็ก แลวใหผลัดกันมาเขียนบนกระดาน โดยครูตรวจสอบความถูกตอง13. ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปนี้ ทักษะการตั้งคําถาม 1) 400 เซนติเมตร เทากับกี่เมตร 2 645 เมตร เทากับกี่กิโลเมตร14. ครูซักถามนักเรียนวาใครสามารถหาคําตอบไดบาง ใหออกมานําเสนอใหเพื่อนดูหรือครู อาจใหคําแนะนําจนนักเรียนสามารถหาคําตอบได ดังนี้ 1) 400 เซนติเมตร = (400 ÷ 100) เมตร = 4 เมตร ตอบ 4 เมตร ทักษะการคิดวิเคราะห 2) 645 เมตร = (645 ÷ 1,000) กิโลเมตร = 0.645 กิโลเมตร ตอบ 0.645 กิโลเมตร15. จากนั้นนักเรียนและครูรวมกันสรุปวิธการเปลี่ยนหนวยในระบบเมตริก ดังนี้ ี ทักษะการคิดสรุปความ1) ถาเปลี่ยนหนวยการวัดในระบบเมตริกจากหนวยใหญกวาเปนหนวยเล็กกวา ทําไดโดย การนําจํานวนมาคูณ
 6. 6. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 62 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 2) ถาเปลี่ยนหนวยการวัดในระบบเมตริกจากหนวยเล็กกวาเปนหนวยใหญกวา ทําได โดยการนําจํานวนมาหาร16. นักเรียนและครูรวมกันอภิปรายวานอกจากหนวยการวัดความยาวในระบบเมตริกแลวยัง มีหนวยการวัดอื่นอีกหรือไม (มี, ไมม) ี17. ถามี หนวยการวัดความยาวในระบบอังกฤษมีอะไรบาง ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิด โดยครูใชคําถามกระตุนจนนักเรียนสามารถตอบไดวาหนวยการวัดความยาวในระบบ อังกฤษมีการวัดความยาวเปนนิ้ว ฟุต หลา และไมล ทักษะการคิดแปลความ18. ครูเขียนความสัมพันธของหนวยดังกลาวใหนักเรียนดูบนกระดานหรือใชการถามตอบก็ ได ทักษะการคิดจัดลําดับ 12 นิ้ว เทากับ 1 ฟุต ทักษะการคิดวิเคราะห 3 ฟุต เทากับ 1 หลา 1,760 หลา เทากับ 1 ไมล19. ครูใหนักเรียนชวยกันพิจารณาวิธีการหาคําตอบของตัวอยางตอไปนี้ ตัวอยาง นายแดงสูง 5 2 ฟุต นายดําสูง 6 1 ฟุต นายดําสูงกวานายแดงเทาไร (ครูอธิบาย 3 6 วิธการทําโจทยโดยละเอียด) ี 1× วิธีทํา เนื่องจาก 1 ฟุต = 6 นิ้ว 6 ทักษะการคิดวิเคราะห 12 = 2 นิ้ว 2× 2 ฟุต = 3 นิ้ว 3 12 = 8 นิ้ว นายดํ าสู ง 6 1 ฟุ ต เท า กั บ 6 ฟุ ต 2 นิ้ ว = 5 ฟุ ต 14 6 นิ้ว นายแดงสูง 5 2 ฟุต เทากับ 5 ฟุต 8 นิ้ว 3 ดังนั้น นายดําสูงกวานายแดง 14 – 8 = 6 นิ้ว20. ครูซักถามนักเรียนนอกจากวิธีการนี้แลวยังมีวิธีการหาคําตอบแบบอื่นๆ อีกหรือไม ถามี ทักษะการคิดวิเคราะห ใหนักเรียนออกมาแสดงคําตอบใหดูบนกระดาน แลวชวยกันพิจารณาความถูกตอง21. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 1 – 4 เพื่อตรวจสอบความเขาใจ และทํา ทักษะการคิดมีเหตุผล แบบฝกหัด 1 โดยครูกําหนดวันและเวลาสง
 7. 7. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 63 5.3 ขั้นสรุป 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปตามประเด็นดังนี้ 1.1 การวัดความยาวในระบบเมตริก 1.2 วิธีการเปลี่ยนหนวยการวัดความยาวในระบบเมตริก 1.3 การวัดความยาวในระบบอังกฤษ6. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - หนังสือเรียนแม็ค - รูปภาพที่จะใหนักเรียนวัด เชน รถ, เข็มขัด - สายวัด - กระดาษ A4 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ 7.1 กิจกรรมสงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ขั้นรวบรวมขอมูล ครูใหนกเรียนไปคนหาหนวยของการวัดในระบบตาง ั ขั้นวิเคราะห ใหนกเรียนแตละคนวิเคราะหหนเวยของการวัดที่ไปหามาวาแตละหนวยแตกตางกันอยางไร ั ขั้นสรุป ครูตรวจผลงานของนักเรียนแตละคน พรอมใหขอเสนอแนะแลวใหนักเรียนนําไปปรับปรุงแกไขแลวนํา มาสงครู ขั้นประยุกตใช ครูใหนักเรียนนําหนวยการวัดที่นาสนใจมาจัดบอรดใหความรูหนาหองเรียน 7.2 กิจกรรมการบูรณาการ ครูสามารถบูรณาการการเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ภาษาไทย การงานพื้นฐานอาชีพ โดยการกําหนดภาระงานใหนักเรียนกลอนเกี่ยวกับหนวยของการวัดในระบบตาง ๆ คนระ 1 ระบบ เปนการประกวด ภาระงาน “การเขียนกลอนเรื่องหนวยการวัด”ผลการเรียนรู ใชกระบวนการเขียนกลอนสื่อความหมายของหนวยของการวัดในระบบตาง ๆผลงานที่ตองการ  กลอนเกี่ยวกับหนวยการวัดระบบตาง ๆขั้นตอนการทํางาน 1. ศึกษาลักษณะของการเขียนกลอนตาง ๆ
 8. 8. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 64 2. ศึกษาเรื่องหนวยของการวัด 3. แตงกลอนเรื่องหนวยของการวัด 4. แลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อน เพื่อนําความคิดเห็นมาปรับปรุง 5. คัดเลือกกลอนที่นกเรียนแตงไพเราะติดปายนิเทศและอานใหเพื่อนหองอื่นฟง ัเกณฑการประเมิน 1. ความถูกตองของหนวยการวัด 2. ความไพเราะและเหมาะสม 3. การใชคํา8. บันทึกหลังสอน บันทึกหลังสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ี ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู2. การใชสื่อการเรียนรู3. การประเมินผลการเรียนรู4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียนบันทึกเพิ่มเติม............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ ............................................................ ผูสอน
 9. 9. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 65บันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ ....................................................................... ตําแหนง ..................................................................9. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจและแบฝกหัดในหนังสือเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน ................................ ชั้น ........... วันที่ ................ เดือน .............................. ป .................... ครั้งที่ .............................................................. ผูสังเกต ...................................................................... ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรูทักษะ/กระบวนการทาง คณิตศาสตรในการแกปญหาใน สถานการณตางๆ ความสามารถในการใชภาษาและสื่อ ลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย
 10. 10. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 66 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน ชื่อนักเรียน .................................. ชั้น ........... วันที่ ................ เดือน ............................. ป .................... ครั้งที่ ............................................................... ผูสังเกต ...................................................................... ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวงแผน การกําหนดการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 11. 11. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 67 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่อง การวัด เวลา 3 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการหาพื้นที่ไดอยางถูกตอง 2) ใชความรูและทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาได 3) ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 1.2 จุดประสงคการเรียนรู 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดพื้นที่ไดอยางถูกตอง 2) สามารถคิดคํานวณเกี่ยวกับพื้นที่ได2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) พื้นที่ 2) พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 3) พื้นที่รปสามเหลี่ยม ู 4) พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมวาว 5) พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 6) พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใดๆ 7) พื้นที่รูปวงกลม 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การคิดคํานวณ 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดจัดลําดับ ทักษะการคิดแปลความ ทักษะการสังเกต ทักษะการคิดสรุปความ ทักษะการคิดมีเหตุผลทักษะการคิดเชื่อมโยง ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะการตั้งคําถาม3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) การทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 5- 10 ในหนังสือเรียนมาตรฐานแม็ค 2) การทําแบบทดสอบ
 12. 12. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 68 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัตงาน ิ 1) จัดกลุม กลุมละ 3 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงาน 4) รวมกันจัดทําบัตรกิจกรรม 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 7) สงงาน 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) ใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจความหมายเกี่ยวกับการวัดพื้นที่ตางๆ และบอกสูตรเกี่ยวกับการหาพื้นที่ไดถูกตอง4. แนวทางการตรวจใหคะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ เกณฑผานขั้นต่ํา  1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอน 5.1 ขั้นนํา ชั่วโมงที่ 1 ครูทบทวนหนวยการวัดที่เรียนมาในชั่วโมงที่แลว จากนั้นสนทนาซักถามวานําไปใชในเรื่องใดไดบาง ใหนักเรียนชวยกันตอบ ครูซกถามไปเรื่อยๆ จนไดคําตอบวาพื้นที่ ั ชั่วโมงที่ 2 ทบทวนการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ชั่วโมงที่ 3 ครูทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมวาว รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมใดๆ และเสนรอบวงกลม
 13. 13. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 69 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ ชั่วโมงที่ 1 1. ครูทบทวนเรื่องการวัดที่เรียนมาในชั่วโมงที่แลวโดยการสนทนาและซักถาม ทักษะการคิดจัดลําดับ 2. ครูสนทนาเกี่ยวกับการนําการวัดไปใช จนไดคําตอบวา พื้นที่ ทั ก ษ ะ ก าร คิ ด แ ป ล 3. ครูซักถามนักเรียนวารูจักการวัดพื้นที่หรือไมวาคืออะไรกอนจะแนะนํานักเรียนวา การวัด ความ พื้นที่ทําไดโดยแบงพื้นที่ออกเปนตารางหนวย และนับวาพื้นที่มีก่ตารางหนวย ี ทักษะการสังเกต 4. ครูแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหนักเรียน 2 คน ตอ 1 อัน โดยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความ กวางและความยาว ยาว 1 หนวย ใหนักเรียนชวยกันหาวามีพ้ืนที่เทาใด เพราะเหตุใดจึง คิดเชนนั้น ใหนักเรียนชวยกันอธิบาย ทักษะการสังเกต 1 หนวย 1 หนวย 5. นักเรียนและครูชวยกันสรุปอีกครั้งวารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีดานแตละดานยาว 1 หนวย ทั ก ษ ะ ก าร คิ ด ส รุ ป จะมีพื้นที่ 1 ตารางหนวย ความ 6. ครูสนทนากับนักเรียนโดยการแจกกระดาษไปเพิ่มกลุมละ 1 ชุด แลวถามวาถามีรูปสี่ ทักษะการสังเกต เหลี่ยม 2 รูป จะมีพื้นที่กี่ตารางหนวย ถามไปเรื่อยๆ จนนักเรียนเขาใจ 7. ครูใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามตอไปนี้ 1) รูปสี่เหลี่ยมมีความยาวดานละ 3.5 เมตร จะมีพื้นที่เทาใด ทักษะการคิดวิเคราะห 2) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 56.25 ตารางเซนติเมตร จะมีดานแตละดานยาวเทาไร 8. ใหนักเรียนลองสรางรูปและตอบคําถาม โดยครูคอยใชคําถามกระตุนความคิด ทักษะการสํารวจ 9. ครูแสดงวิธีการหาตอบโดยละเอียดบนกระดาน 1) รูปสี่เหลี่ยมมีความยาวดานละ 3.5 เมตร ทักษะการคิดสรุปความ 3.5 เมตร ทักษะการสํารวจ 3.5 เมตร ดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ 3.5 × 3.5 = 12.25 ตารางเมตร10. ใหนักเรียนอภิปรายและสรุปผลที่ได คือ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ความยาวของดาน × ความยาวของดาน11. ใหครูพิจารณารูปตอไปนี้ โดยครูนารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เตรียมมาติดบนกระดานดังรูป ํ แลวถามนักเรียนวาสามารถหาพื้นที่ไดหรือไม อยางไร
 14. 14. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 70 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ P O 3 หนวย M 6 หนวย N12. ใหนักเรียนอภิปรายและสรุปผลที่ได คือ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส = ความยาวของดาน × ความยาวของดาน13. ใหครูพิจารณารูปตอไปนี้ โดยครูนํารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เตรียมมาติดบนกระดานดังรูป แลวถามนักเรียนวาสามารถหาพื้นที่ไดหรือไม อยางไร ทักษะการสังเกต P O 3 หนวย M 6 หนวย N14. ครูใหนักเรียนนับตารางจํานวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แลวนํามาพิจารณาจนสรุปไดวา พื้นที่ ของรูปสี่เหลี่ยม MNOP มี 18 ตารางหนวย15. นอกจากนับแลวนักเรียนมีวิธีการหาคําตอบอยางอื่นหรือไม ครูชี้ใหเห็นความสัมพันธ ทักษะการสํารวจ จนสรุปไดวา 18 = 3 × 6 ตารางหนวย16. ครูสรางรูปสี่เหลี่ยมผืนผาตอไปนี้ l w17. ครูสนทนากับนักเรียนถึงรูปที่สรางขึ้นกับรูปขางตนมีลักษณะเหมือนกันหรือไม และ ทั กษะการคิ ด เปรี ย บ เปนรูปสี่เหลี่ยมอะไร (ผืนผา) เทียบ18. ครูสนทนากับนักเรียนวารูปนี้จะมีพื้นที่เทาไร ใหนักเรียนอภิปรายจนไดขอสรุปวา รูปสี่ ทักษะการคิดสรุปความ เหลี่ยมผืนผามีความกวาง w หนวย ความยาว l หนวย จะมีพื้นที่ w × l ตารางหนวย พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา = ความกวาง × ความยาว19. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูป สี่เหลี่ยมผืนผาโดย ทักษะการคิดสรุปความ การเขียนรูปแลวใหตอบคําถาม20. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 5 เปนการบาน ครูกําหนดวันและเวลาสง ทักษะการคิดมีเหตุผล
 15. 15. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 71 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ ชั่วโมงที่ 2 1. ครูทบทวนการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผา โดยการตอบคําถาม ทักษะการคิดแปลความ 2. ครูวาดรูปสี่เหลี่ยมดานขนานบนกระดานดํา พรอมกําหนดฐานยาว 8 หนวย สูง 3 หนวย 3. ครูซักถามรูปที่วาดอยูบนกระดานวารูจักหรือไมเปนรูปสี่เหลี่ยมชนิดใด และสามารถหา ทักษะการสังเกต พื้นที่ไดหรือไม นักเรียนมีวิธีการหาพื้นที่ไดอยางไร (นับพื้นที่จากตาราง ∴จะมีพื้นที่จาก การนับคือ 24 ตารางหนวย 4. ครูใหนักเรียนทํากิจกรรมตอไปนี้ ทักษะการสํารวจ 4.1 สรางรูปสี่เหลี่ยมดานขนานขึ้นมา 1 รูป และตัดออกมา 4.2 ตัดปลายดานใดดานหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน 4.3 นําไปตอกับดานที่ไมถูกตัด 4.4 ใหนักเรียนสังเกตวาเปนรูปอะไร (รูปสี่เหลี่ยมผืนผา) 5. ใหนักเรียนวัดความกวางของรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แลวสังเกตวาความยาว ยาวเทากับสวน ใดของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาด (ความสูง) ทักษะการสังเกต 6. ใหนกเรียนวัดความยาวเทากับดานใดของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน (ความยาวฐาน) ั 7. ใหนกเรียนชวยกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมดานขนาน จนไดดังนี้ ั ทักษะการสังเกต รูปสี่เหลี่ยมดานขนาดซึ่งมีความยาวของฐานเปน a หนวย มีความสูง h หนวย จะมีพื้นที่ a × h ตารางหนวย 8. ใหนกเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 6 แลวสุมตัวแทนออกมา นําเสนอหนาชั้น ั ทักษะการคิดมีเหตุผล เรียน 9. ครูนารูปที่เตรียมไวใหนักเรียนดูบนกระดานแลวใหนักเรียนพิจารณา ํ ทักษะการสังเกต
 16. 16. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 72 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ10. ครูใหนักเรียนหาพื้นที่ของรูป ABQ โดยครูเปนผูซักถามจนสรุปไดคําตอบวา พื้นที่ของ ABQ = พื้นที่ APQ + พื้นที่ PBQ = ( 1 พื้นที่ APQD) + ( 1 พื้นที่ PBCQ) 2 2 = ( 1 พื้นที่ ABCD) 2 = 1 × 10 × 4 ตารางหนวย 2 = 20 ตารางหนวย11. ครูใหนักเรียนชวยกันอภิปรายถึงเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมจากตัวอยางขางตน ทักษะการคิด และครูชวยนักเรียนจนสรุปไดดังนี้ แปลความ รูปสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว a หนวย และสูง h หนวย มีพื้นที่ = 1 × a × h ตารางหนวย 2 พื้นที่รูปสามเหลี่ยม = 1 × ความยาวของฐาน × ความสูง 212. ครูใหนักเรียนชวยกันกําหนดความยาวฐานและความสูงของรูปสามเหลี่ยม แลวใหชวย ทักษะการคิดวิเคราะห กันหาพื้นที่13. ครูแนะนําใหนักเรียนฟงวา เราสามารถใชความรูเรื่องพื้นที่รูปสามเหลี่ยมหาพื้นที่รูปสี่ ทั ก ษ ะ ก าร คิ ด แ ป ล เหลี่ยมชนิ ดตางๆ ได เชน การหาพื้น ที่รูปสี่เหลี่ยมวาว รูปสี่เหลี่ยมคางหมู หรือรูปสี่ ความ เหลี่ยมใดๆ14. ครูวาดรูปสี่เหลี่ยมวาวบนกระดานใหนักเรียนพิจารณาตัวกําหนดความยาวของดาน ทักษะการคิดวิเคราะห AC ยาว m หนวย และ BD ยาว n หนวย จะมีวิธีการหาพื้นที่ไดอยางไร15. ครูแนะนําวาอาจหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมวาวจะตองทําดังนี้ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมวาว ABCD = พื้ น ที่ รู ป ส า ม เห ลี่ ย ม ABC + พื้ น ที่ รู ป สามเหลี่ยม ADC = (1 ×m× n)+(1 ×m× n) 2 2 2 2 = 1 ×m×n 216. ใหนักเรียนชวยกันอภิปรายถึงเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมวาว จนได ขอสรุปดังนี้ ทักษะการคิดสรุปความ พื้นที่รปสี่เหลี่ยมวาว = 1 × ผลคูณของเสนทแยงมุม ู 2
 17. 17. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 73 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ17. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 7 เพื่อตรวจสอบความเขาใจ โดยครูคอย ทักษะการคิดมีเหตุผล แนะนํากรณีที่มีขอสงสัย18. ครูติดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู PQRS มี SR ขนานกับ PQ SR = a หนวย PQ = b หนวย และ ทักษะการสังเกต ดานขนานกันมีระยะหาง h หนวย ใหนักเรียนสังเกตวิธีการหาพื้นที่ของรูปนี้19. ครูแนะนําการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูไดดังนี้ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู PQRS = พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม PQS + พื้นที่รูป สามเหลี่ยม SRQ = ( 1 × b × h) + ( 1 × a × h) 2 2 = 1 × (a + b) × h 2 ทักษะการคิดสรุปความ20. ใหนกเรียนชวยกันหาขอสรุปของการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมู จนไดขอสรุปดังนี้ ั พื้นที่รปสี่เหลี่ยมคางหมู PQRS = 1 × ผลบวกของความยาวดานคูขนาน × ระยะหาง ู 2 ระหวางดานคูขนาน21. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 8 โดยครูคอยตรวจสอบความถูกตอง22. ครูติดรูปสี่เหลี่ยม ABCD โดยมี AC เป น เสน ทแยงมุม DF และ BE เปน เสน กิ่ง และ ทักษะการคิดมีเหตุผล AC = a หนวย DF = b หนวย และ BE = c หนวย23. ใหนกเรียนสังเกตวิธีการหาพื้นที่ของรูปนี้ ั ทักษะการสังเกต
 18. 18. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 74 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ24. ครูอธิบายความหมายของคําวาเสนกิ่ง ดังนี้ เสนกิ่ง คือ เสนที่ลากจากจุด D และ B ทักษะการคิดแปลความ ตั้งฉากกับ AC และแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD ดังนี้ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD = พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ACD + พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ACB = ( 1 × a × b) + ( 1 × a × c) 2 2 = 1 × a × (b + c) 2 ทักษะการคิดสรุปความ25. ครูและนักเรียนรวมกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมใดๆ พื้นที่รปสี่เหลี่ยมใดๆ = 1 × ความยาวของเสนทแยงมุม × ผลบวกของความยาวของ ู 2 เสนกิ่ง26. ครูใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยางโจทยการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมใดๆ แลวใหนักเรียนชวย ทักษะการตั้งคําถาม กันหาคําตอบ จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสรุปการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม รูปสี่ เหลี่ยมวาว รูปสี่เหลี่ยมคางหมู และรูปสี่เหลี่ยมใดๆ อีกครั้ง โดยการถามตอบ27. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 9 โดยครูกําหนดวันและเวลาสง ทักษะการคิดมีเหตุผล ชั่วโมงที่ 3 (พื้นที่รปวงกลม) ู 1. ทบทวนเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่แลวโดยการตั้งโจทยถามตอบ 2. ใหนักเรียนออกมาเลนเกมจากการทบทวนโดยการออกมายืนเปนรูปวงกลม ทักษะการคิดเชื่อมโยง 3. ครูถามนักเรียนวาจะหาพื้นที่บริเวณที่เรายืนอยูไดอยางไร 4. ใหนักเรียนกลับเขาที่แลวทํากิจกรรมวัดความยาวของวงกลม ทักษะการคิดวิเคราะห 4.1 ใหนักเรียนแบงกลุม 3 - 5 คน 4.2 หาวัตถุที่เปนทรงกระบอกมา 5 ชิ้น วัดความยาวเสนรอบวง (C) และวัดความยาว ของเสนผานศูนยกลาง (D) โดยใหมีหนวยเปนเซนติเมตร 4.3 ให บัน ทึกผลที่ ไดลงในตารางบั น ทึ กผลและคํานวณหาคา C + D , C – D , C × D ทักษะการสํารวจ และ C ÷ D ดังนี้ วัตถุทรง ความยาวเสน ความยาวเสนผาน C + D C – D C × D C ÷ D กระบอก รอบวง (C) ศูนยกลาง (D) ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 ชิ้นที่ 4 ชิ้นที่ 5
 19. 19. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 75 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 4.4 ใหนักเรียนพิจารณาหาขอสังเกตจากการทํากิจกรรมขางตน 4.5 ครูนําเสนอนักเรียนเกี่ยวกับอัตราสวนของความยาวเสนรอบวงตอความยาวเสนผาน ศูนยกลางเทากับ π เมื่อรูปวงกลมมีรัศมี r หนวย รูปวงกลมจะมีเสนผานศูนยกลาง ยาว 2r หนวย ความยาวเสนรอบวง จะได 2r = π ดังนั้น ความยาวเสนรอบวง = 2πr 5. ครูใหนักเรียนวาดรูปวงกลม 1 วง แบงรูปวงกลมออกเปน 16 สวน ทักษะการคิดวิเคราะห 6. นําแตละสวนตัดและออกมาเขียนกันไปเรื่อยๆ ใหนักเรียนสังเกตรูปที่ไดวาเปนรูปอะไร ทักษะการสํารวจ (รูปสี่เหลี่ยม) จะมีแกนของความยาวเปนครึ่งหนึ่งของความยาวเสนรอบวงของรูป ทั กษะการคิ ด เปรี ย บ วงกลมและมีความสูง r หนวย เทียบ 7. ครูซักถามนักเรียนวา รูปวงกลมนี้พ้นที่เทาไร และใหนักเรียนชวยกันสรุปวา ื ทักษะการคิดสรุปความ พื้นที่รปวงกลม = πr × r ตารางหนวย ู = πr2 ตารางหนวย 8. นักเรียนและครูชวยกันสรุปสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลม ดังนี้ รูปวงกลมที่มีรัศมี r หนวย จะมีพื้นที่ πr2 ตารางหนวย 9. ครูยกตัวอยางโจทยบนกระดานใหนักเรียนชวยกันหาคําตอบโดยการถามตอบและเขียน กระดาน รูปวงกลมที่มีความยาวเสนรอบรูป p หนวย จะมีพื้นที่กี่ตารางหนวย วิธทํา สูตรความยาวเสนรอบวง = ี 2πr ดั้งนั้น p = 2πr r = 2p π และสูตรพื้นที่รูปวงกลม = πr2 = π( pπ )2 ตารางหนวย 2 = p2 ตารางหนวย 4π
 20. 20. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 76 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ10. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 10 และแบบฝกหัด 2 เปนการบาน โดยครู ทักษะการคิดมีเหตุผล กําหนดวันและเวลาสง 5.3 ขั้นสรุป 1. นักเรียนและครูรวมกันสรุปตามประเด็นดังนี้  1.1 ความหมายของคําวาพื้นที่ 1.2 การหาพื ้น ที่ข องรูป สี่เหลี่ย มจัตุรัส รูป สี่เหลี่ย มผืน ผา รูป สี่เหลี่ย มดานขนาน รูป สี่เหลี่ย มวาว รูป สี่ เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมใดๆ และรูปสามเหลี่ยม 1.3 การหาพื้นที่ของรูปวงกลม6. สื่อการเรียนรู / แหลงการเรียนรู 6.1 สื่อการเรียนรู - หนังสือเรียนแม็ค - กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส - กระดาษสีสองหนา - กรรไกร - ภาพรูปสี่เหลี่ยมวาว - ภาพรูปสี่เหลี่ยมคางหมู - ภาพรูปสี่เหลี่ยมใดๆ - ไมบรรทัด - ดินสอ 6.2 แหลงการเรียนรู - หองสมุดโรงเรียน - หองสมุดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร7. กิจกรรมเสนอแนะ 7.1 กิจกรรมสงเสริมการคิดเชิงวิเคราะห ขั้นรวบรวมขอมูล ครูใหนักเรียนไปคนหาแบบฝกหัดเกี่ยวกับการวัดพื้นที่ในหนังสือคูมือคณิตศาสตรตางๆ และจัดทําเปนรายงาน มาสงครู ขั้นวิเคราะห ใหนักเรียนแตละคนวิเคราะหโจทยท่คนหามาวาเปนการหาพื้นที่ของอะไรและแสดงวิหาคําตอบถูกตองหรือไม ี
 21. 21. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 77 ขั้นสรุป ครูตรวจผลงานของนักเรียนแตละคน พรอมใหขอเสนอแนะแลวใหนกเรียนนําไปปรับปรุงแกไขแลวนํามาสง ัครู ขั้นประยุกตใช ครูใหนักเรียนเลือกโจทยที่นาสนใจมาจัดบอรดใหความรูเรื่องการวัดหาพื้นที่หนาหองเรียน 7.2 กิจกรรมการบูรณาการ ครูสามารถบูรณาการการเรียนรวมกับกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ภาษาไทย การงานและเทคโนโลยี โดยการกําหนดภาระงานใหนักเรียนเขียนแผนภาพแสดงมโนคติเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตแบบตางๆ ภาระงาน “การเขียนแผนภาพแสดงมโนคติ”ผลการเรียนรู ใชกระบวนการเขียนแผนภาพสรางภาพมโนคติเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตแบบ ตางๆผลงานที่ตองการ  ภาพวาดแผนภาพแสดงมโนคติเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตแบบตางๆ ที่สวยงาม พรอมคําบรรยายขั้นตอนการทํางาน 1. ภาพแสดงมโนคติเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตแบบตางๆ 2. ระบายสีภาพใหสวยงาม 3. เขียนขอความบรรยายภาพมโนคติ 4. แลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อน เพื่อนําความคิดเห็นมาปรับปรุง 5. นําแผนภาพมโนคติไปแสดงในปายประกาศหลังหองเรียนเกณฑการประเมิน 1. ความสวยงามของภาพ 2. ความเรียบรอยและความประณีต 3. เนื้อหาขอความและการบรรยายแผนภาพถูกตองเหมาะสม
 22. 22. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 788. บันทึกหลังสอน บันทึกหลังสอน (บันทึกเฉพาะประเด็นที่มขอมูลสารสนเทศชัดเจน) ี ประเด็นการบันทึก จุดเดน จุดที่ควรปรับปรุง1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู2. การใชสื่อการเรียนรู3. การประเมินผลการเรียนรู4. การบรรลุผลการเรียนรูของผูเรียนบันทึกเพิ่มเติม......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ ............................................................ ผูสอนบันทึกความเห็นของผูตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ ....................................................................... ตําแหนง ..................................................................
 23. 23. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 799. ใบความรู ใบงาน และเครื่องมือวัดผล กิจกรรมตรวจสอบความเขาใจและแบบฝกหัดในหนังสือเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรายบุคคลวิชาคณิตศาสตร ชื่อนักเรียน .................................. ชั้น ........... วันที่ ................ เดือน ............................. ป .................... ครั้งที่ .................................................................. ผูสังเกต ...................................................................... ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง ความสนใจ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมหนาชั้นเรียน การใชความรูทักษะ/กระบวนการทาง คณิตศาสตรในการแกปญหาในสถาน การณตางๆ ความสามารถในการใชภาษาและสื่อ ลักษณทางคณิตศาสตรในการสื่อสาร สื่อความหมาย
 24. 24. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 80 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน แบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน ชื่อนักเรียน .................................. ชั้น ........... วันที่ ................ เดือน ............................. ป .................... ครั้งที่ .................................................................. ผูสังเกต ...................................................................... ระดับการประเมิน หัวขอการประเมิน ดีมาก ดี ปานกลาง นอย นอยมาก การวงแผน การกําหนดการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนชัดเจน การปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กําหนด ความคิดสรางสรรค ผลการทํางาน
 25. 25. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 81 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การวัด เวลา 2 ชั่วโมง1. เปาหมายการเรียนรู 1.1 ผลการเรียนรู 1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวัดความยาว พื้นที่ และการเปลี่ยนหนวย 2) ใชความรูและทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตรแกปญหาตางๆ ได 3) ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ได 1.2 จุดประสงคการเรียนรู 1) สามารถคิดคํานวณเกี่ยวกับการวัดความยาว พื้นที่ได 2) สามารถเปลี่ยนหนวยของการวัดไดอยางถูกตอง2. สาระสําคัญ 2.1 สาระการเรียนรู 1) แผนผังและมาตราสวน 2) การวัดพื้นที่และการเปลี่ยนหนวย 2.2 ทักษะ / กระบวนการ การคิดคํานวณ 2.3 ทักษะการคิด ทักษะการคิดเชื่อมโยง ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดมีเหตุผล ทักษะการตั้งคําถาม3. รองรอยการเรียนรู 3.1 ผลงาน / ชิ้นงาน 1) การทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 12- 13 และแบบฝกหัดที่ 3 ในหนังสือเรียนมาตรฐานแม็ค 2) การทําแบบทดสอบ 3.2 กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดกลุม กลุมละ 3 คน 2) เลือกหัวหนากลุม 3) หัวหนากลุมแบงงาน 4) รวมกันจัดทําบัตรกิจกรรม 5) นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 6) รวมกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 7) สงงาน
 26. 26. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 82 3.3 พฤติกรรมตามคุณลักษณะพึงประสงค 1) ใหความรวมมือในการทํางานกลุม 2) มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทํางาน 3.4 ความรูความเขาใจ นักเรียนเขาใจความหมายของคําวา การเปลี่ยนหนวยของการวัดและการวัดพื้นที่4. แนวทางการตรวจใหคะแนนผลงาน / ชิ้นงาน / การปฏิบัติ เกณฑผานขั้นต่ํา 1) ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป 2) ไดระดับ “ดี” ขึ้นไป 3) ทําไดถูกตอง 80% ขึ้นไป การสรุปผลการประเมิน ตองผานเกณฑขั้นต่ําทั้ง 3 รายการ5. กิจกรรมการเรียนการสอน 5.1 ขั้นนํา ชั่วโมงที่ 1 (แผนผังและมาตราสวน) ครูสนทนากับนักเรียนในการเขียนแผนผังหรือแผนที่ตางๆ โดยการใหนกเรียนเขียนแผนผังหองเรียน ั ชั่วโมงที่ 2 (การวัดพื้นที่และการเปลี่ยนหนวย) ทบทวนการเขียนแผนผังและมาตราสวนที่เรียนในชั่วโมงที่แลวโดยการถามตอบ 5.2 ขั้นสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ ชั่วโมงที่ 1 (แผนผังและมาตราสวน) 1. ครูนําเสนอสถานการณการเขียนแผนผัง เชน การเขียนแผนผังหองเรียน ทักษะการคิดเชื่อมโยง 2. ครูถามความคิดของนักเรียนวาจําเปนตองมีการยอสวนหรือไม 3. ครูใหนักเรียนชวยกันอภิปรายเกี่ยวกับการยอสวนตองมีการกําหนดมาตราสวนเพื่อให ทักษะการคิดเปรียบเทียบ ทราบความสัมพันธของความยาวที่ปรากฏในภาพและความยาวจริง (ตองมี) เชน ทักษะการคิดสรุปความ มาตราสวน 1 ซม. : 2 ม.
 27. 27. แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรพื้นฐาน ม.2 เทอม 1 83 กิจกรรมการเรียนการสอน ฝกการคิดแบบ 4. ครูซักถามนักเรียนถึงมาตราสวน 1 ซม. : 2 ม. มีความหมายอยางไร ทักษะการคิดวิเคราะห ใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดและรวมกันแสดงความคิดเห็น จนไดขอสรุปดังนี้  มาตราสวน 1 ซม. : 2 ม. มีความหมายวา ถาความยาวในแผนผังเปน 1 เซนติเมตร ความยาวจริงเปน 2 เมตร 5. ครูแนะนําการเขียนมาตราสวนซึ่งมีอยู 2 แบบ คือ ทักษะการคิดสรุปความ 1) ถาความยาวในแผนผังและความยาวจริงมีหนวยเดียวกัน ในการเขียนมาตราสวนไม ตองเขียนหนวยกํากับ เชน ถาความยาวจริงเปน 220 เซนติเมตร ความยาวในแผนผังเปน 11 เซนติเมตร นั่นคือ แผนผังใชมาตราสวน 1 : 20 2) ถาความยาวในแผนผังและความยาวจริงมีหนวยตางกันการเขียนมาตราสวนจะตองมี หนวยกํากับ เชน ความยาวจริงเปน 350 กิโลเมตร ความยาวในแผนผังเปน 7 เซนติเมตร แสดงวา มาตราสวนที่ใชในแผนผังคือ 7 ซม. : 350 กม. หรือ 1 ซม. : 50 กม. 6. ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3-5 คน แลวชวยกันทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 11 ทักษะการคิดมีเหตุผล และสุมเรียกใหมานําเสนอหนาชั้นเรียน โดยครูและนักเรียนคนอื่นชวยกันตรวจสอบ ความถูกตอง 7. ใหนักเรียนชวยกันทําโจทยตอไปนี้ โดยครูเขียนโจทยไวบนกระดาน จงเขียนแผนผังของ ทักษะการคิดแปลความ หองประชุมขนาด 16 × 34 ตารางเมตร 8. ครูแนะนําวิธการเขียนแผนผังหองประชุม อาจแสดงได 3 แบบ ดังนี้ ี ทักษะการคิดมีเหตุผล 1) เขียนแผนผังของหองประชุมโดยใชมาตราสวนที่มีหนวยเหมือนกัน 2) เขียนแผนผังของหองประชุมโดยใชมาตราสวนที่ตางกัน 3) เขียนแผนผังของหองประชุมใหถูกตองตามมาตราสวน และเขียนความยาวจริงกํากับ ไวโดยไมตองเขียนมาตราสวน 9. ใหนักเรียนทํากิจกรรมตรวจสอบความเขาใจ 9 เพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียน ทักษะการคิดเชื่อมโยง ชั่วโมงที่ 2 (การวัดพื้นที่และการเปลี่ยนหนวย) 1. ครูท บทวนเรื่องของการเขี ย นแผนผั งและมาตราส ว นที่ เรียนในชั่ วโมงที่ 1 โดยการ ทักษะการคิดเปรียบเทียบ สนทนาและถามตอบ 2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับหนวยขอà

×