Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ความหมายของ E-Book“อีบุ๊ค” (e-book, e-Book, eBook, EBook,) เป็นคำาภาษาต่างประเทศ ย่อมาจาก คำาว่า electronic book หมายถึง ห...
6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนในการผลิตหนังสือตำ่า ประหยัด  7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจำากัดในการจัดพิมพ์ สามารถทำา...
Books)  10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์เสปซ (Cyberspace books)สร้าง E- Book ด้วยโปรเเกรม FlipAlbum 6.0 Pro.สื่...
การพัฒนา Multimedia e-Book มีซอฟต์แวร์ชวยหลายตัว โดย                       ่ซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวห...
การสร้างเอกสาร E – Book  เปิดโปรแกรม FlipAlbum จากเมนูคำาสั่ง Start, Program, E-BookSystems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum ...
จากภาพดังกล่าวมี ขั้นตอนการทำางาน 3 ขั้นตอนดังนี้1. คลิกรายการ Open Folder แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เตรียมภาพไว้ก่อนหน้านี้ (ตั...
4. เมื่อครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็คลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะนำาภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่ระบุมาสร้างเป็น e-Book ให้อัตโนมัติการเลื่อนห...
o Front Cover คือปกหน้าo Back Cover คือปกหลังo Overview คือหน้าสรุปรวมเนื้อหา ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnails)การท...
การปรับเปลี่ยนอัลบัมอิสระ          ้   FlipAlbum จะกำาหนดลักษณะของหน้าปก, หน้าเอกสารด้วยภาพที่มีสีสันตาม Theme...
4. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเเต่งหน้าเอกสารตัวอย่างการปรับเปลียนหน้าเอกสาร E-book : Graffiti          ่การเล...
การปรับแต่ง / เพิ่มเติมข้อความ
•   การปรับแต่งแก้ไขข้อความใน e-Book ทำาได้โดยการดับเบิ้ลคลืก     ที่ข้อความเดิม ซึ่งจะปรากฏเป็นกรอบข้อความ และแถบ...
•  การแสดงภาพด้วย Effect พิเศษ   ทำาได้โดยการคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำาสั่ง Effects จะปรากฏ   คำาสั่งย่อย ดังนี้   ...
Add/Edit Frame ใส่กรอบให้กับรูปภาพ โดยมีลักษณะกรอบภาพ ดังนี้การเพิ่มรูปภาพ  การเพิ่มรูปภาพใน e-Book ทำาได้โดยคลิกปุ่มเคร...
จากนั้นเลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเลือกรูปภาพ กรณีที่ไม่  ปรากฏภาพตัวอย่างให้คลิกที่ปุ่ม        จากนั้นเลือก...
การสร้างE book บุญเลี้ยง แสงศรี-607_30
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสร้างE book บุญเลี้ยง แสงศรี-607_30

2,278 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การสร้างE book บุญเลี้ยง แสงศรี-607_30

 1. 1. ความหมายของ E-Book“อีบุ๊ค” (e-book, e-Book, eBook, EBook,) เป็นคำาภาษาต่างประเทศ ย่อมาจาก คำาว่า electronic book หมายถึง หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีลักษณะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์โดยปกติมักจะเป็นแฟ้มข้อมูล ทีสามารถอ่าน ่เอกสารผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง E-Bookโปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง E-Book มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ทนิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ี่ได้แก่1. โปรแกรมชุด Flip Album2. โปรแกรม DeskTop Author3. โปรแกรม Flash Album Deluxeชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำาหรับอ่าน E-Book ด้วย มิฉะนันแล้วจะ ้เปิดเอกสารไม่ได้ ประกอบด้วย 1. โปรแกรมชุด Flip Album ตัวอ่านคือ FlipViewer2. โปรแกรมชุด DeskTop Author ตัวอ่านคือ DNL Reader3. โปรแกรมชุด Flash Album Deluxe ตัวอ่านคือ Flash Player สำาหรับบางท่านที่มีความชำานาญในการใช้โปรแกรม Flash Mx ก็สามารถสร้าง E-Book ได้เช่นกัน แต่ต้องมีความรู้ในเรื่องการเขียน Action Script และ XML เพื่อสร้าง E-Book ให้แสดงผลตามที่ต้องการได้ความแตกต่างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับหนังสือทั่วไป1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช้กระดาษ 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้ 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่เสียงประกอบได้ 4. หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (update) ได้ง่าย 5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (links) ออกไปเชื่อมต่อกับข้อมูล ภายนอกได้
 2. 2. 6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้นทุนในการผลิตหนังสือตำ่า ประหยัด 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีขีดจำากัดในการจัดพิมพ์ สามารถทำาสำาเนาได้ง่าย 8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องอ่านด้วยโปรแกรม ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ 9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นอกจากอ่านได้แล้วยังสามารถสั่งพิมพ์ (print)ได้ 10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อมกันได้จำานวนมาก (ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต) 11. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พกพาสะดวกได้ครั้งละจำานวนมากในรูปแบบของไฟล์ 12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโครงสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book Construction)สรุปโครงสร้างทั่วไปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย • หน้าปก (Front Cover) หมายถึง ปกด้านหน้าของหนังสือซึ่งจะอยู่ส่วนแรกเป็นตัวบ่งบอกว่าหนังสือเล่มนี้ชื่ออะไร ใครเป็นผู้แต่ง • คำานำา (Introduction) หมายถึง คำาบอกกล่าวของผู้เขียนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล และเรื่องราวต่างๆ ของหนังสือเล่มนั้น • สารบัญ (Contents) หมายถึง ตัวบ่งบอกหัวเรื่องสำาคัญที่อยู่ภายในเล่มว่า ประกอบด้วยอะไรบ้าง อยู่ที่หน้าใดของหนังสือ สามารถเชื่อมโยงไปสู่หน้าต่างๆได้ • สาระของหนังสือแต่ละหน้า (Pages Contents) หมายถึง ส่วนประกอบสำาคัญในแต่ละหน้า ทีปรากฏภายในเล่ม เช่น ข้อความ ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ่ • อ้างอิง (Reference) หมายถึง แหล่งข้อมูลที่ใช้นำามาอ้างอิง • ดัชนี (Index) หมายถึง การระบุคำาสำาคัญหรือคำาหลักต่างๆ ที่อยู่ภายในเล่ม • ปกหลัง (Back Cover) หมายถึง ปกด้านหลังของหนังสือซึ่งอยู่ส่วนท้ายเล่ม ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้คือ 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบตำารา (Textbooks) 2. หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือเสียงอ่าน 3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่ง หรืออัลบั้มภาพ 4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving PictureBooks) 5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อประสม (Multimedia) 6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อหลากหลาย (Polymedia books) 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเชื่อมโยง ( Hypermedia Book) 8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ ( Intelligent Electronic Books) 9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสื่อหนังสือทางไกล ( Telemedia Electronic
 3. 3. Books) 10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์เสปซ (Cyberspace books)สร้าง E- Book ด้วยโปรเเกรม FlipAlbum 6.0 Pro.สื่อนำาเสนอในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ความโด่ดเด่น น่าสนใจด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia) การนำาเสนอข้อความหรือเนิ้อหาปริมาณมากๆ ในลักษณะของสิ่งพิมพ์หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ก็มีการปรับเปลียนรูปแบบจากสิ่งพิมพ์หรือ ่หนังสือที่เป็นไฟล์เนื้อหาเพียงอย่างเดียว ต้องดูด้วยเทคนิคการเลื่อนจอภาพ ไปเป็นเทคนิคการนำาเสนอที่มลักษณะการเปิดหน้าหนังสอแบบ ีเสมือน เนื้อหาที่นำาเสนอเป็นได้ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหววิดีทัศน์ และเสียง อันเป็นการใช้ความสามารถของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาผสมผสานกบ e-Book ได้อย่างลงตัว เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงอย่างมากในปัจจุบันภายใต้ชื่อเรียกว่า Multimedia e-Book
 4. 4. การพัฒนา Multimedia e-Book มีซอฟต์แวร์ชวยหลายตัว โดย ่ซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือ FlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็นFlipAlbum 6.0 โดยความสามารถของโปรแกรมทีทำาให้การนำาเสนอสื่อ ่ออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่าFlipBook ผลงานที่ได้นี้สามารถนำาเสนอได้ทั้งแบบ Offline ด้วยความสามารถ AutoRun อัตโนมัติ และ Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะFlipViewer คุณสมบัติขั้นตำ่าของคอมพิวเตอร์• ระบบปฏิบัติการ Windows® 98/2000/ME/XP• คอมพิวเตอร์ IBM® PC compatible หนวยประมวลผล Pentium®II 300 MHz - หน่วยความจำาแรมอย่างตำ่า 128 MB - พื้นที่วางของฮาร์ดดิสก์อย่างตำ่า 100 MB ่ - การ์ดแสดงผล 16-bit - จอภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 × 600 pixelsเตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรเเกรม Flip album ได้นั้นมีรูปเเบบที่หลากหลายทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วีดิโอเเละไฟล์เสียง ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูล ตกเเต่งรูปภาพเเละอื่นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเเละจัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่กำาหนดขึ้นเช่น C:my picเป็นต้น ทั้งนีไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ได้เเก่ (GIF, JPG, PNG, BMP, ้WMF, ICO, PCX, TIF, PCD, PSD); OEB Package Format (OPF);Sound Files (MID, WAV, MP3); Video Files (AVI, MPG)
 5. 5. การสร้างเอกสาร E – Book เปิดโปรแกรม FlipAlbum จากเมนูคำาสั่ง Start, Program, E-BookSystems, flipAlbum 6 Pro, FlipAlbum Pro จะปรากฏจอภาพทางานโดยส่วนสำาคัญของการสร้าง e-Book อย่างง่ายและเร็วนี้คือจอภาพQuickStart(ถ้าไม่ปรากฏให้เลือกคำาสั่ง File, Start Wizard)
 6. 6. จากภาพดังกล่าวมี ขั้นตอนการทำางาน 3 ขั้นตอนดังนี้1. คลิกรายการ Open Folder แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่เตรียมภาพไว้ก่อนหน้านี้ (ตัวอย่างคือโฟลเดอร์ Graffiti)2. จากนั้นคลิกรายการ Page Layout เพื่อเลือกรูปแบบของสื่อ ทังนี้รป ้ ูแบบ Single image per page เป็นลักษณะการนำาเสนอภาพแยกเป็น2 หน้ากระดาษ และรูปแบบ Centerfold page เป็นลักษณะการนำาเสนอภาพบนกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นเดียว ทังนี้เมื่อคลิกเลือกจะปรากฏ ้Effect สีขาวฟุงๆ รอบรูปแบบที่เลือก ้3. <!--[endif]-->จากนั้นคลิกเลือก Themes เพื่อเลือกลักษณะปกและพื้นหนังสือ
 7. 7. 4. เมื่อครบทั้ง 3 ขั้นตอนก็คลิกปุ่ม Finish โปรแกรมจะนำาภาพทุกภาพในโฟลเดอร์ที่ระบุมาสร้างเป็น e-Book ให้อัตโนมัติการเลื่อนหน้ากระดาษ • คลิกบนหน้ากระดาษด้านขวา เพื่อดูหน้าถัดไป • คลิกบนหน้ากระดาษด้านซ้าย เพื่อย้อนกลับ • เลื่อนเมาส์ไปชีที่ขอบหนังสือด้านซ้ายหรือขวามือเพื่อเลือกหน้าที่ ้ จะเปิด • คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนหน้ากระดาษ เเล้วคลิกคำาสั่ง Flip To
 8. 8. o Front Cover คือปกหน้าo Back Cover คือปกหลังo Overview คือหน้าสรุปรวมเนื้อหา ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพขนาดเล็ก (Thumbnails)การทำางานของหน้านี้ แบ่งเป็น >> การคลิกทีรูปภาพเล็ก เพื่อแสดงภาพแบบเต็มจอ ่ กดปุ่ม Esc เพื่อกลับสู่สภาวะปกติ >> การคลิกที่ชื่อภาพ เพื่อเปิดไปยังหน้านั้นๆ >> ใช้เทคนิค Drag & Drop ชื่อไฟล์ภาพ เพื่อสลับตำาแหน่ง >> คลิกปุ่มขวาของเมาส์ทรูปเพื่อเปิดเมนูลัด ี่ ในการทำางานo Contents คือหน้าสารบัญ โปรแกรมจะนำาชื่อไฟล์ภาพหรือสื่อมาเป็นรายการสารบัญ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามต้องการ แต่หามใช้ ้สัญลักษณ์พิเศษใดๆ เช่น % ^ /
 9. 9. การปรับเปลี่ยนอัลบัมอิสระ ้ FlipAlbum จะกำาหนดลักษณะของหน้าปก, หน้าเอกสารด้วยภาพที่มีสีสันตาม Themes ที่เลือกเเต่ก็สามารถปรับเเต่งได้เอง โดย1. เลือกหน้าเอกสารที่ต้องการปรับเเก้ไข2. คลิกขวาพื้นที่หน้านั้น เเล้วเลือกคำาสั่ง Page Properties3. เลือกลักษณะของพื้นเอกสาร • Default ตามค่าเริ่มต้นของระบบ • Color ระบุสีเพื่อเเสดงผลเป็นสีของพื้นเอกสาร • Texture ระบุไฟล์กราฟิกอื่นๆ ทีจะนำามาใช้เป็นพื้นเอกสาร ่
 10. 10. 4. คลิกปุ่ม OK เพื่อยืนยันการปรับเเต่งหน้าเอกสารตัวอย่างการปรับเปลียนหน้าเอกสาร E-book : Graffiti ่การเลือกสันปกเเบบต่างๆ เป็นการเลือกรูปเเบบของสันปกอัลบั้มว่าจะใส่ห่วงสันปกหรือไม่ ซึ่งมีหลายเเบบให้เลือก ทำาได้โดยคลิกที่คำาสั่ง Options >> BookBinder เเละเลือกรูปเเบบที่ต้องการดังรูป
 11. 11. การปรับแต่ง / เพิ่มเติมข้อความ
 12. 12. • การปรับแต่งแก้ไขข้อความใน e-Book ทำาได้โดยการดับเบิ้ลคลืก ที่ข้อความเดิม ซึ่งจะปรากฏเป็นกรอบข้อความ และแถบเครื่องมือ การปรับแต่งข้อความ • การเพิ่มข้อความ การเพิ่มข้อความ จะต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อความนั้นจะเพิ่มใน หน้าซ้าย หรือหน้าขวาได้หรือไม่ โดยสังเกตจากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation ซึ่งจะถูกแบ่งครึ่ง ครึ่งซ้ายคือการเพิ่ม ข้อความในกระดาษหน้าซ้าย และคึ่รงขวาคือการเพิ่มข้อความใน กระดาษหน้าขวา หากปุ่มเครื่องมือ Insert Annotation ไม่ สามารถคลิกได้ แสดงว่าหน้ากระดาษที่ปรากฏไม่สามารถป้อน ข้อความได้ จะต้องเพิ่มหน้ากระดาษที่สามารถป้อนข้อความได้ ด้วยคำาสั่ง Edit, Insert Page, Left Page หรอ Right Page ก่อนการปรับแต่งรูปภาพ • การย่อ/ขยายรูปภาพ สามารถทำาได้หลากหลายวิธี ได้แก่ - การย่อ/ขยายด้วย Handle - การย่อ/ขยายด้วยเมนูคำาสั่งทีละภาพ - การย่อ/ขยายแบบ Batch ซึ่งให้ผลพร้อมกันหลายๆ ภาพ • การหมุนภาพ ภาพที่นำาเข้ามาบางภาพอาจจะมีแนวการแสดงผลไม่เหมาะสมซึ่ง สามารถหมุนภาพให้เหมาะสมได้โดยคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำาสั่ง Rotate จะปรากฏคำาสั่งย่อย ดังนี้ - Left by 90 หมุนไปทางซ้าย 90 องศา - Right by 90 หมุนไปทางขวา 90 องศา - By 180 หมุน 180 องศา - By Other Angles หมุนโดยกำาหนดมุมอิสระ
 13. 13. • การแสดงภาพด้วย Effect พิเศษ ทำาได้โดยการคลิกขวาที่ภาพ แล้วเลือกคำาสั่ง Effects จะปรากฏ คำาสั่งย่อย ดังนี้ - Transparent ทำาให้พื้นของภาพมีลักษณะโปร่งใส โดยโปรแกรมจะ แสดงหลอดดูดสี (Eye Dropper) ให้คลิก ในตำาแหน่งสีที่ต้องการทำาให้ เป็นสีโปร่งใส - 3D ทำาให้ภาพมีลักษณะนูนแบบ 3 มิติ - Shadow ทำาให้ภาพมีเงา - Select Crop Shape เลือกรุปทรงพิเศษ ซึ่งมีตัวเลือก ดังนี้เมื่อคลิกรูปแบบที่ต้องการแล้วคลิก OK ภาพดังกล่าวจะแสดงผลด้วยรูปแบบที่เลือก เช่น
 14. 14. Add/Edit Frame ใส่กรอบให้กับรูปภาพ โดยมีลักษณะกรอบภาพ ดังนี้การเพิ่มรูปภาพ การเพิ่มรูปภาพใน e-Book ทำาได้โดยคลิกปุ่มเครื่องมือ InsertMulti-media Objects หรือ คลิกขวาที่หน้าเอกสารที่ต้องการเพิ่มรูปภาพเลือก Multi-media Objects
 15. 15. จากนั้นเลือกไดร์ฟ และโฟลเดอร์ที่ต้องการเลือกรูปภาพ กรณีที่ไม่ ปรากฏภาพตัวอย่างให้คลิกที่ปุ่ม จากนั้นเลือกภาพที่ ต้องการแล้วลากมาวางในหน้ากระดาษการใส่ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียงลงในอัลบั้ม นอกจากข้อความและภาพนิ่ง โปรแกรมยังสนับสนุนการนำาเสนอสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เช่น เสียง วีดิทัศน์ และภาพเคลื่อนไหวเช่น Gif Animation โดยใช้เทคนิคการนำาเข้า เช่นเดียวกับรูปภาพ คือใช้ปุ่มเครื่องมือ Insert Multi-media Objects แล้วลากไฟล์สื่อที่ต้องการมาวางบนหน้ากระดาษการทำาจุดเชื่อมโยง (Link)การทำาจุดเชื่อมหรือลิงก์ (Link) ด้วยข้อความหรือวัตถุต่างๆ ไปยังตำาแหน่งต่างๆ หรือเรียกว่าเว็บไซต์ ก็เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของe-Book ดังนั้น FlipAlbum จงเตรียมคำาสั่งเพื่อให้สามารถทำางานได้สะดวก โดยเลือกกรอบข้อความ รูปภาพแล้วคลิกขวา จากนั้นเลือกคำาสั่ง Set Link..

×