Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Van zijnentwege werd de Regle der Belgische Posterijen, 
met het oog op een dergelijke uitgifte.  door talrijke orga-
nism...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Belgium's IYDP Stamps

1,027 views

Published on

Belgium participated in the United Nations 1981 International Year of Disabled Persons (IYDP) by issuing two stamps explained here.

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Belgium's IYDP Stamps

  1. 1. Van zijnentwege werd de Regle der Belgische Posterijen, met het oog op een dergelijke uitgifte. door talrijke orga- nismen, min of meer belangrijk, maar alle zeer Interes- sant, aangezocht. Hun doel is Immers hetzlj do preventie van een handicap. hetzlj de heraanpassing van personen die een fysiek of mentaal gebrek vertorien. hetzlj hen te verrijken via de sportbeoefening. De aquarellist van wereldfaam Jean Michel Folon. Belg van geboorte. maar nu in Frankrijk verblijvend. had our- spronkelijk een ontwerp uitgewerkt om een aanvraag ter wille te zijn van de - Fondation pour la Recherche en Endocrlnologle Sexuelle at l'Etude de la Reproduction Humaine (FFIESERH) -. Deze kunstenaar en de Stlchtlng hebben evenwel welwillend het gebruik van gazegd ont- werp voor de eerste Belgische zegels. ultgegeven ter gelegenhald van het lnternationaal Jaar der GehandI- capten. aanvaard. Een van de eerste doelstellingen der studies die -FRESERH- steunt is het toezicht over de foetus In utero. want geweten Is dat elke ontoereikendheid of ano- malie, die gedurende het verblijf in de moederschoot kan optreden, ernstige stoornissen kan verwakken. Deze ulten zich voornamelijk in veranderlngen van het centraal zenuw- stelsel; hierdoor worden gehandlcapte kinderen geboren. Wat de tweede zegel betreft. haeft dezelfde kunstenaar een oog afgebeeld waarvan het centrum een zonsopgang waergeeft. met de kleuren van de regenboog. symbool van een ontluikende hoop. Het Ministerie van Sociale Voorzorg. dat inzonderheid do coordinatie van de politiek ten voordele van de gehand| - capten waarneemt, bevond zich ook onder de promotors van deze zegelemissie; zo ook overweegt - FOBOF - voor mei e. k. de organisatie te Nijvel van de « Eerste bijzon- dere Europese olympische spelen voor mentaal gehandI- capten n. Aldus wll men een dynamisch en opgetogen beeld van de mentaal gehandicapte persoon verschaffen. en hiermede zijn aanvaarding in de samenlevlng begunstI- gen. De Regle der Belgische Posterijen is fier de eerste twee bijzondere zegels van zijn programme 1981 aan het Inter- nationaal Jaar der gehandicapte personen te wllden. Z1] hoopt daardoor de publleke opinie te sensibiliseren voor een probleem dat. volgens de statistieken, rechtstreeks 450 miljoen mensen in de wereld en in ons land zowat 670.000 aanbelangt. ‘ art MEDEDELINGEN Ultgitta van een pawona poslzegcl van Mr. van het nleuw type I Harnldlalta Iaauw no Er ward een gewone postzegel ultgegeven van Sfr. van het nlauw type - Heraldlake laauw -. Daze wasrde la gadrukt In het bruln door mlddel van het typoprocédé op polyvalant nlet-tostorescerand papler. 2|] werd lnsgelllks voorafgestampsld. Voormalde poauegel: zlln te koop gestold In al da postkantoran van het Rljk alnds 26 ianuarl 1981. Gabruilr van polyvalant poplar voor het druklten vnn DDIIIGDGII De gewone vooralgastempelde postzagei -Heraldiaka Iaeuw -. nleuw typa, ter waarda van 1fr. , ward vanaf 17 dacamber 1980 gedrukt op polyvalent nlat-toslorescarand paplar, Brlctkanrten mat publlcllolt Do In do loop van her 2! semester van het Jaar 1980 to koop geatalda brlelkaarten mat publloltalt zlln genummerd van 2742 tot 2763. 11 CiOl'lilI'H'1Q, ’lLllil€ @ HEGIE nan BELGISGHE POSTERIJEN ( {£1 _/ UITGIFTE VAN EEN REEKS n ‘ ' BIJZONDERE POS12EGELS Y‘. 4 . Nr.1 - 1981 Volledige Deelneming en . ' Geli/ kheid A 4 I «De gehandicapte personen hebben het recht ten volle deel te nemen aan het Ieven en de ontwikkeling van de maatschappi/ ' waartoe zij behoren. M Het is onze p/ icht hen toe te laten dit recht l uit te oefenen. » I (Kurt Waldheim) (vanuld ult hat Irons). Ill | l"ilI" l"| III ill I'll . illlli. "ll"| Ililllli . ..| |,l! !Ii. .il! l|i. |li| l. llliilllliillill illili | l'l| |.ll5|i. l"-llllllli I| III: :.i| ll. lli""'| El 13''’ | '"' I“ llliili iliil I'll llii llilll ll. lllilli. llli| li. 1 III

×