Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Application of marma in chikitsa aruna katoch

Ayurbindu Details

Application of marma in chikitsa aruna katoch

 1. 1. AApppplliiccaattiioonn ooff MMaarrmmaa IInn CChhiikkiittssaa VVaaiiddyyaa AArruunnaa KKaattoocchh MM..DD.. ((PPrreelliimm..)) RRaacchhaannaa SShhaarriirraa BBhhaarraattii VViiddyyaappeeeetthh DDeeeemmeedd UUnniivveerrssiittyy CCoolllleeggee OOff AAyyuurrvveeddaa,, PPuunnee
 2. 2. ““TThhee DDooccttoorrss ttaakkee iinnttoo aaccccoouunntt tthhee sseeeedd oonnllyy,, iiggnnoorriinngg tthhee ssooiill.. HHeennccee tthheeyy mmiisseerraabbllyy ffaaiill iinn aattttaaiinniinngg tthhee rreessuulltt ddeessiirreedd …………””
 3. 3. IImmppoorrttaannccee ooff MMaarrmmaa ””‡‡””‹‹   MMaarrmmaa hhaass aallssoo bbeeeenn iinncclluuddeedd iinn  NNiinntthh cchhaapptteerr ooff tthhee SSiiddhhiisstthhaannaa ooff CChhaarraakk SSaammhhiittaa ii..ee.. ““TTrriimmaarrmmiiyyaaddhhaaddhhyyaa””  AAsshhttaanngg HHrriiddyyaa -- mmeennttiioonneedd jjuusstt bbeeffoorree AArriisstthhaallaakkssaannaa
 4. 4. NNIIRRUUKKTTII ‹‹”” PPAARRIIBBHHAASSHHAA ””OEOEOEOE‹‹‡‡‹‹OEOEoeoe oeoe‹‹ ””OEOEOEOEoeoe‹‹    ””oeoeoeoe 
 5. 5. SSAAMMPPRRAAPPTTII ””‡‡oeoe””‹‹ OEOE OEOEOEOE‹‹‡‡OEOE‹‹››””oeoe oeoe‹‹ ””oeoe‡‡‹‹  ‡‡””OEOEoeoeOEOE 
 6. 6. HHiissttoorryy  II hhaavvee lleeaarrnntt tthhiiss tteecchhnniiqquuee ooff SSuucchhii--vveeddhhaa aatt MMaarrmmaa ffrroomm mmyy GGuurruu jjii,, DDrr.. AA..KK..VVaaiiddyyaa  TTrraaddiittiioonnaall oorr SScciieennttiiffiicc ?? ??  EEvvaalluuaattiioonn ooff CCoonncceepptt  TThhee sscciieennttiiffiicc bbaassiiss AArree tthhee ddiiffffeerreennttiiaattiinngg ppooiinnttss
 7. 7. TThhee CCaassee  AA 3388 YYeeaarr oolldd MMaallee ppaattiieenntt  PPaaiinn iinn lloowweerr bbaacckk  RReeffeerrrriinngg ttoo wwhhoollee ooff tthhee rriigghhtt lleegg  VVeerryy SSeevveerree IInntteennssiittyy –– tthhee ppaattiieenntt lliimmppiinngg iinnsstteeaadd ooff wwaallkkiinngg..  DDiiaaggnnoossiiss:: GGrriiddhhrraassii  AAfftteerr tthhee ttrreeaattmmeenntt ooff 110 mmiinn ooff SSuucchhii--vveeddhhaa,, tthhee ppaattiieenntt wwaass nnoott oonnllyy ccoommffoorrttaabbllee wwhhiillee wwaallkkiinngg bbuutt aallssoo hhee ccoommffoorrttaabbllee iinn cclliimmbbiinngg tthhee ssttaaiirrss..  NNeexxtt ddaayy mmoorrnniinngg,, tthhee iinntteennssiittyy ooff tthhee ppaaiinn aanndd tthhee ssttiiffffnneessss wweerree rreedduucceedd..  TThhee SSuucchhii--vveeddhhaa wwaass ccoonnttiinnuueedd ffoorr nneexxtt 33 ssiittttiinnggss..  OOrraall mmeeddiiccaattiioonn wwaass aallssoo pprreessccrriibbeedd ttoo hhiimm..
 8. 8. IInnssttrruummeennttss VVrriihhiimmuukkhh sshhaattrraa ((mmeennttiioonneedd iinn SSuu.. SSaa.. 44//GGhhaanneekkaarr ccoommmmeennttaarryy--aass tthhee tthhiicckknneessss ooff SSaappttaattwwaakk iinn VVrriihhii aanndd wwiitthh tthhiiss wwee wwiillll bbee ppiieerrcciinngg ttwwaakk aass iinn SShhiirraavveeddaaddhhyyaayyaa))  DDiissppoossaabbllee 2266 nnoo.. nneeeeddllee iiss uusseedd.. JJaattyyaaddii ooiill ((ttoo mmaaiinnttaaiinn AAsseeppssiiss ccoonnddiittiioonn)).. VVAARRJJYYAA SSuukkuummaarr,, cchhiillddrreenn,, pprreeggnnaanntt wwoommeenn.. HHeeeenn ssaattwwaa(( BBhhaayyaabbiittaa eettcc)).. EEkkddoosshhaajjaa ppiittttaa pprraakkrriittii.. IInnffllaammeedd aarreeaass
 9. 9. PPRROOCCEEDDUURREE  PPuurrvvaa kkaarrmmaa..  PPrraaddhhaann kkaarrmmaa..  PPaasscchhaatt kkaarrmmaa
 10. 10. PPoossiittiioonn OOff MMaarrmmaass 1. Nitamb 2. Kukundar 3. Ani 4. Janu 5. Indravasti
 11. 11. PPoossiittiioonn OOff MMaarrmmaass Gulpha Kshipra
 12. 12. PPoossiittiioonn OOff MMaarrmmaass Talhridya
 13. 13. PPrraaddhhaann KKaarrmmaa Marma Parinamaa Bheda Aghata Rachana anusar anusar Piercing depth should be 1. Nitamb ½ angul Kalantar Asthi 3mm 2. Kukundar ½ angul Vaikalyakar Sandhi 3mm 3. Ani ½ angul Vaikalyakar Snayu 3mm 4. Janu 3 angul Vaikalyakar Snayu 3mm 5. Indravasti ½ angul Vaikalyakar Mamsa 3mm 6. Gulpha 2 angul Rujakar Sandhi 1mm 7. Talhridya ½ angul kalantar Mamsa 3-4mm 8. Kshipra ½ angul Vaikalyakar Snayu 3mm According to Susuruta, Vedini twacha is responsible for pain as per name indicates and it thickness is 1/5 of vrihi i.e. 3 mm (Su. Sa. 4/Ghanekar commentary)
 14. 14. MMEECCHHAANNIISSMM Trauma Marma Obstruction/deterioration of the siras providing nourishment to Marma Obstruction/deterioration cause decrease in CHAL guna of Vayu (vitiation of Vayvay sira) Because of decrease in CHAL guna, there is decrease in nourishment of Marma & hence SHEETA guna increase vitiation of Pittaj sira) Due to decreased nourishment RUKSHA guna increases (Vitiation of Kaphaj sira) RUKSHA +SHEETA guna enchance the LAGU guna. This process fastens because of SUKSMATA of Vayu
 15. 15. MMEECCHHAANNIISSMM Imbalance of dosha Obstruction/deterioration of sira causing decrease of CHAL guna means causing Avarodha in fine channels With the help of Suchi Uttejana is provided to sparsinderya Increase blood supply to that area shows increase of CHAL guna Increased CHAL Decreased SHEETA with the nourishment again start RUKSHA is Reduced SUKSAMTA of Vayu again enchances this process This releases Vridh Vayu from the site of marma & the patient feels relieved
 16. 16. SSuummmmaarryy  AAss aa VViisshhaa ddrraavvyyaa ccaann bbee uusseedd aass aa mmeeddiicciinnee iinn vveerryy ffiinnee ddoossee,, SSuucchhii VVeeddhhaa aatt aa MMaarrmmaa wwoorrkkss ttoo ttrreeaatt tthhee vvyyaaddhhii.. oeoe oeoe””oeoe  TThhee SSuucchhii VVeeddhhaa aaccttss lliikkee aa ssttiimmuullaanntt ttoo tthhee PPrraannaa iinn tthhee MMaarrmmaa..
 17. 17. TThhaannkk YYoouu

×