EΛΙΜΕΙΑΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 42

889 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
889
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
260
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

EΛΙΜΕΙΑΚΑ ΤΕΥΧΟΣ 42

 1. 1. E•AMHNIAIO ¶EPIO¢IKO, IOYNIO™ 1999, ETO™ 18, Ù‡¯Ô˜ 42 42
 2. 2. EÍ·ÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ KÔ˙·ÓÈÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ «O ÕÁÈÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜», AÚÚÈ·ÓÔ‡ 16, 546 34 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ. 203 965. Y‡ı˘ÓÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ KøN. ZIAM¶PA™, B·Û. ŸÏÁ·˜ 38, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Úfi‰ÚÔ˜: KøN. ZIAM¶PA™ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: §AZ. ¶A¶A¢E§H™ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: MIMH ¶A¶A¢E§H-¶A¶ANA™TA™IOY Ù·Ì›·˜: NIK. XA§KIA™ ¤ÊÔÚÔ˜ ÂÓÙ¢ÎÙËÚ›Ô˘: A§E•. ¢IAºA-•AN£OY ¤ÊÔÚÔ˜ ‰ËÌÔÛ. Û¯¤Û.: KIKH ZAºEIPAKH-¶A¶ANIKO§AOY ¤ÊÔÚÔ˜ ÔÏÈÙÈÛÙ. ÂΉËÏ.: ºI§HMøN ¶AY§OY ¢È¢ı‡ÓÂÙ·È ·fi ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ EÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË: AÚÚÈ·ÓÔ‡ 16, 546 34 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û˘Óٿ͈˜: ™TP. H§IA¢E§H™ MËÙÚÔfiψ˜ 51, 546 23 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙËÏ. 229 940 ÙÈÌ‹ ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ‰Ú¯. 1250 Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ‰Ú¯. 2500 Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÙ‹ÛÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰ÔÏÏ. 15 Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÙ‹ÛÈ· ÊÔÈÙËÙÈ΋-ÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋ ‰Ú¯. 1000 Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, N.¶.¢.¢. ÎÙÏ. ‰Ú¯. 5000 ÂÌ‚¿ÛÌ·Ù· ÛÙÔ NIK. XA§KIA, AÚÚÈ·ÓÔ‡ 16, 546 34 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù·¯˘‰ÚÔÌÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ‹ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙËÓ TPA¶EZA MAKE¢ONIA™- £PAKH™ TÛÈÌÈÛ΋ 80, 546 22 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË (Û ›ÛÙˆÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ NÔ 652-00-121-0170401-0 ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ KÔ˙·ÓÈÙÒÓ). ¢ÈÔÚıÒÛÂȘ - ÂÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ: M. ¶A¶A¢E§H-¶A¶ANA™TA™IOYEÎÙ‡ˆÛË: MIX. TPIANTAºY§§OY & ™IA OE., IÊÈÁÂÓ›·˜ 4, B˘˙¿ÓÙÈÔ, ÙËÏ. 429 303
 3. 3. E§IMEIAKA E Í · Ì Ë Ó È · › Ô ¶ Â Ú È Ô ‰ È ÎfiETO™ ¢EKATO O°¢OO IOYNIO™ 1999 TEYXO™ 42 ¶ Â Ú È Â ¯fi Ì Â Ó · NIKO§AO™ MAPTH™: °È·Ù› Ô Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ‚·ÛÈϤ· Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ º›ÏÈÔ B’ 3 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™: Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ E˘·Á. ¢È¿Ê·˜, ¤Ó·˜ ÏËÛÌÔÓË̤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜ 11M. ¶A¶A¢E§H-¶A¶ANA™TA™IOY: IÛÙÔÚ›· Ù˘ ºÈÏÔÙÒ¯Ô˘ A‰ÂÏÊfiÙËÙÔ˜ K˘ÚÈÒÓ KÔ˙¿Ó˘ 33¶. BA§TA¢øPO™-X. KAPANA™IO™: ¶¤ÓÙ ¤ÓÙ˘· Î·È ¤Ó· OÛÌ·ÓÈÎfi ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ 50 ∞¢ƒπ∞¡√™ π. ¶∞¶∞¢ƒπ∞¡√™: ªÈ· ™ÂÚ‚È΋ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙË ÌËÙÚfiÔÏË ™ÈÛ·Ó›Ô˘ Î·È ™È·Ù›ÛÙ˘ 55 ¢∏ª. ∞°°. ¶∞¶∞∑∏™: ™˘ÓÔÙÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ™ÈÛ·Ó›Ô˘ Î·È ™È·Ù›ÛÙ˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ªÂÁ·ÎÏ‹ (1882-1893) 56M. ¶A¶A¢E§H-¶A¶ANA™TA™IOY: EÈÎfiÓ˜ ·fi ÙËÓ KÔ˙¿ÓË ÙÔ˘ ÌÂÛÔÔϤÌÔ˘ 64 H ™YNTA•H: KÔ˙·Ó›ÙÈÎË §·ÔÁÚ·Ê›·: MÈ· ·ÏÈ¿ ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ 67 AӤΉÔÙ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ KÔ˙¿Ó˘ 72
 4. 4. 2 £EMATA §O°OY ™TPATO™ ¢. H§IA¢E§H™: TÔ §ÂÍÈÎfi Ù˘ KÔÈÓ‹˜ NÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜, ÌÈ· ÌÓËÌÂÈ҉˘ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ NÂÔÂÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ 76 NEE™ EK¢O™EI™ - BIB§IOKPI™IE™ ™TPATO™ ¢. H§IA¢E§H™: H§ÿ∞ K. §∞ª¶ƒŒ∆™∞, O MËÙÚÔÔÏ›- Ù˘ KÔ˙¿Ó˘ KˆÓÛÙ¿ÓÙÈÔ˜ M·ÙÔ˘ÏfiÔ˘- ÏÔ˜, 1841-1910, KÔ˙¿ÓË 1997, 80 A¡∞™∆∞™π√À Z. M¶Œ§§√À, HÌÂÚÔÏfi- A¡∞™∆∞™ÿ√À Z. M¶Œ§§√À, HÌÂÚÔÏfi- ÁÈÔ KÔ˙¿Ó˘, KÔ˙¿ÓË 1998, ÁÈÔ KÔ˙¿Ó˘, KÔ˙¿ÓË 1998, 81 T™Ÿ∆™√À, °·Ï·ÙÈÓ‹ °∂øƒ°ÿ√À ¶. T™Ÿ∆™√À, °·Ï·ÙÈÓ‹ µÔ˝Ô˘ °∂øƒ°ÿ√À µÔ˝Ô˘ KÔ˙¿Ó˘, ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ - KÔ˙¿Ó˘, ·ÓıÚˆÔÁˆÁÚ·ÊÈ΋ - Ï·ÔÁÚ·- Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰˘ÙÈÎÔ̷ΉÔÓÈ- ÊÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ‰˘ÙÈÎÔ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ¯Ò- ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998 ÚÔ˘, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998 81 B∞™π§∂ÿ√À ¢. ¢∏ª√¶√⁄§√À, TÔ BÂÏ- B∞™π§∂ÿ√À ¢. ¢∏ª√¶√⁄§√À, TÔ BÂÏ- ‚ÂÓÙfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·,BÂÏ‚ÂÓÙfi ‚ÂÓÙfi ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·,BÂÏ‚ÂÓÙfi 1998 1998 82 ¶∞⁄§√À-¶Õπ∫√À T™√Àª◊, O ¶¿È- ¶∞⁄§√À-¶Õπ∫√À I.I. T™√Àª◊, O ¶¿ÈÎÔ˜, ÎÔ˜, KÔ˙¿ÓË 1878-1958, M˘ıÈÛÙÔÚ›·, KÔ˙¿ÓË 1878-1958, M˘ıÈÛÙÔÚ›·, KÔ˙¿ÓË KÔ˙¿ÓË 1998 1998 83 Hª∂ƒ√§Ÿ°π√ ¢∏ª◊∆ƒ∏ ¢∂§πµÕ¡∏, Hª∂ƒ√§Ÿ°π√ ¢∏ª◊∆ƒ∏ ¢∂§πµÕ¡∏, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 1998 86 Contents (Elimeiaka, vol. 42, June 1999)Why the tomb of Vergina belongs to the king of Macedonia Philip II (p. 3), AthanasiosEvag. Diafas, a forgotten poet of Kozani (1884-1968) (p. 11). The history of theCharitable Society of the ladies of Kozani (p. 33). Five publications and an Osmanicmanuscript (p. 50). A Serbian Account of the Diocese of Sisanion and Siatista (p. 55).The life-work of the Bishop of Sisanion and Siatista Athanasios Megaklis 1882-1893(p. 56). Scenes of Kozani in 1936 (p. 64). The Folklore of Kozani: 1st of May in thepast (p. 67). Anecdotes of Kozani in the old days (p. 72). Dictionary of modern Greeklanguage (p. 76). Presentation of new editions [The life-work of the Bishop of KozaniKonstantios (1841-1910), Diary of Kozani in 1999, Galatini Kozani, Velvendo Kozani,the life-work of Paicos Delialis Kozani (1878-1958), the diary of prof. D. Delivanis(1909-1997)] (p. 80).(Magazine “Elimeiaka”, 16 Arrianou, 546 34, Thessaloniki, Greece)
 5. 5. °IATI O TAºO™ TH™ BEP°INA™ ANHKEI ™TON BA™I§EA TH™ MAKE¢ONIA™ ºI§I¶¶O B’ O Ù¿ÊÔ˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Î·È ·Û‡ÏËÙÔ˜ ̷ΉÔÓÈÎfi˜ Ù¿ÊÔ˜ ÌÂÙ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù· Î·È ˆ˜ Ù¿ÊÔ˜ ‚·ÛÈϤˆ˜ Ù˘ M·ÎÂ-‰ÔÓ›·˜ (ºÈÏ›Ô˘ B’), ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛıË Ë ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚË ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·Î¿-Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·. O Ù¿ÊÔ˜ ‰È‹ÁÂÈÚ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂÚ¢ÓËÙÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ÂÓÙÔ-›ÛÙËΠÂȘ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡, ·Ú¿ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ AÓ‰Úfi-ÓÈÎÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ (ÛÂÏ. 227 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›-Ô˘ ÙÔ˘ «BÂÚÁ›Ó·»). H AÌÂÚÈηӛ‰· P. Lehmann Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÏÏÔÈ Í¤ÓÔÈ ‰È·Ù‡ˆÛ·Ó ·ÓÙÈÚ-Ú‹ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ Î·È ˘ÂÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ô ÓÂÎÚfi˜ ›ӷÈÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜ ºÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ AÚȉ·›Ô˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’. O ηıËÁËÙ‹˜ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜ ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ Î·È Î·Ù¤ÁÚ·„ ÔÎÙÒÏfiÁÔ˘˜ ÂȘ ÙÔ ÂΉÔı¤Ó ÙÔ 1984 ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «BÂÚÁ›Ó· - B·ÛÈÏÈÎÔ› Ù¿ÊÔÈ» Ô˘·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ º›ÏÈÔ AÚȉ·›Ô ˆ˜ ÙÔ ÓÂÎÚfi ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ (ÛÂÏ. 224 - 229 ÙÔ˘‚È‚Ï›Ô˘ «BÂÚÁ›Ó·»). ¢Âη٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «BÂÚÁ›Ó·» ‰ÈÂÙ˘-ÒıËÛ·Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Û MME Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·) ÂȘ «TÔ B‹Ì·» Ù˘ 12.7.1998,Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ Î˘Ú›·˜ ŸÏÁ·˜ ¶·-Ï·ÁÁÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡, Î·È ‚) ÂȘ «TÔ B‹Ì·» Ù˘ 30.8.1998,ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙÔ‡ ηıËÁËÙÔ‡, Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ηıËÁËÙÔ‡ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·-Ûηʋ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜ ¶·Ó. º·ÎÏ¿ÚË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù·‡ÙÈÛË Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜ Ì ÙȘAÈÁ¤˜ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜ ˆ˜ ۇ̂ÔÏÔ ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ.T¤ÛÛÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ø˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË ·fi ÙÔ 1974 ˆ˜ ÙÔ 1981, ·fiÔÏϤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÌÔ˘ Î·È Ì ͤÓ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ(BÂÚÁ›Ó·) Î·È ÛÙÔ MÔ˘Û›Ô, ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹, ÔÌÈϛ˜ Î·È Î›-ÌÂÓ¿ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙÔÙÂ Û˘Ó¯‹ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ M·-ΉÔÓ›·˜, ıˆÚÒ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÙË ‰‹ÏˆÛË AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘ ÂȘ ÙÔ fiÙÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ›ӷÈÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’ (ÛÂÏ. 221 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ «BÂÚÁ›Ó·»), ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¤ÚˆÎ·Ù·ÓÔËÙÒÓ Î·È ·fi ÌË ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ:
 6. 6. 4 NIKO§AO™ MAPTH™ 1) EȘ ÙËÓ ·Ó·Ûηʋ Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ TÔ‡Ì·˜ ¢ڤıËÛ·Ó Î·Ì¤Ó· fiÛÙڷη·ÁÁ›ˆÓ, ›¯ÓË ÊˆÙÈ¿˜ ÎÏ. Ô˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ı˘Û›· ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi, Ù· ÔÔ›· «¯ÚÔ-ÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·‚›·ÛÙ·» ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 4Ô˘ .X. ·ÈÒÓ· (ÛÂÏ. 64 ÙÔ˘ ‚È-‚Ï›Ô˘ «BÂÚÁ›Ó·»). 2) H ÂÎı·Ì‚ˆÙÈ΋ ¯Ú˘Û‹ Ï¿Úӷη, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚ· Â˘Ú‹Ì·Ù·ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎfiÛÌÔ˘, Î·È ÙÔ ÂÓÙfi˜ ·˘Ù‹˜ ‚·Ú‡ÙÈÌÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó(·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜) ÙË ÁÓÒÌË fiÙÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ ‹ÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi˜. M ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ Ï¿ÚÓ·ÎÔ˜, ÁÚ¿ÊÂÈ Ô AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜, «‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Ê·-ÓÙ·Ûıԇ̠·˘Ùfi Ô˘ ›‰·Ì - η̤ӷ ÔÛÙ¿ Ô˘ χıËÎ·Ó Î·È Ù˘Ï›¯ıËÎ·Ó Û ÔÚ-Ê˘Úfi ‡Ê·ÛÌ· ÔÏÔοı·ÚÔ, Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔÔıÂÙË̤ӷ». H Ù·Ê‹ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÈÛÙÔÚÔ‡Ó Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ê‹A¯ÈÏϤ· Î·È ŒÎÙÔÚ· (IÏÈ¿‰· ø 788: «K·È ·˘Ù¿ Ù· Ì¿˙„·Ó Ì ̷ϷÎÔ‡˜ ÔÚ-Ê˘ÚÔ‡˜ ¤ÏÔ˘˜ Î·È Ù’ ·fiıÂÛ·Ó Ì¤Û· Û ¯Ú˘Û‹ Ï¿Úӷη»). H ÛΤ„Ë (ÁÚ¿ÊÂÈ Ô AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜) Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, Ô˘ Â¤‚ÏÂ-„ ÛÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÁÈ· Ù· ÔÌËÚÈο ¤Ë Î·Ùˇı˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙË ÛΤ-„Ë ÁÈ· ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡. 3) O ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ˜ ıÒڷη˜. TÔ ÚÒÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ÛȉÂÚ¤ÓÈÔ ÎÚ¿-ÓÔ˜ Î·È Ë ¯Ú˘ÛÂÏÂÊ¿ÓÙÈÓË ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Û›‰· (¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ·ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘), ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·˘Ùfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ 4Ô˘ .X.·ÈÒÓ·, ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÓÔ Û ‚·ÛÈÏÈ¿ Ô˘ ·Á·Ô‡Û ٷ fiÏ· ÌÔÚÔ‡Û·ÓÓ· ÙÂıÔ‡Ó ÂȘ ÙÔÓ Ù¿ÊÔÓ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi˜ ‹ÙÔ Ô º›ÏÈÔ˜ B’. O ·fiÏÂÌÔ˜ Î·È ‰È·-ÓÔËÙÈο ·Ó¿ËÚÔ˜ º›ÏÈÔ˜ Ô AÚȉ·›Ô˜ (ÁÚ¿ÊÂÈ Ô AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜, ÛÂÏ. 137 ÙÔ˘‚È‚Ï›Ô˘ «BÂÚÁ›Ó·») ı· ‹ÙÔ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ Ô˘ ı· ‹ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹‹ ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ Ù’ ·ÓˆÙ¤Úˆ fiÏ·. 4) EȘ ÙÔÓ Ù¿ÊÔÓ Â˘Ú¤ıËÛ·Ó ¤Ó· ı·˘Ì¿ÛÈÔ ÛÔ˘ÚˆÙ‹ÚÈ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· MAXATA,Ô˘ ‹ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÚfiÛˆÔ (Á˘Ó·Èη‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’), ÂÏÂÊ·ÓÙÔÛÙ¤È-Ó· ÎÂÊ·Ï¿ÎÈ· ºÈÏ›Ô˘, AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜ (ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ·Á·ÏÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ºÈÏÈ›Ԣ Ù˘ OÏ˘Ì›·˜, ηıÒ˜ Î·È Û·Ë, ‰fiÚ·Ù· Î·È ¿Ï-Ï· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ηٿ ÙÔÓ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ «¯ÚÔÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È fiÏ· ÚÈÓ ·fi ÙÔ336 .X. (ÛÂÏ. 232 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «BÂÚÁ›Ó·»). O ·Ôı·ÓÒÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ KÒÛÙ·˜ PˆÌ·›Ô˜, ÂȘ ÔÌÈÏ›·Ó ÙÔ˘ ÂȘ ÙÔ ¢’ ™˘-ÌfiÛÈÔÓ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÙÔ 1982ÛÙËÓ ÂÂÙËÚ›‰· ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘ EÚ‡Ó˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ Aη‰ËÌ›·˜ AıËÓÒÓ ÌÂÙ›ÙÏÔ «BÂÚÁ›Ó·, Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Î·È Ë Ï·ÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ-ÌËÓ›· ÙÔ˘˜», ÛÙË ÛÂÏ. 279 - 280 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ «ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‚·Ï·Óȉȿ˜Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¯Ú˘Û‹ Ï¿Úӷη ·Ó‹Î ÛÙÔ º›ÏÈÔ B’ ˆ˜ ·fiÁÔÓÔÙÔ˘ HÚ·ÎÏ‹ Î·È ¤ÌÌÂÛ· ÙÔ˘ ¢›·, Ô ÔÔ›Ô˜ (Z¢˜) ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‚·-Ï·Óȉȿ˜ Û ·ÚÁ˘Ú¿ ÓÔÌ›ÛÌ·Ù· Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜».
 7. 7. O TAºO™ TOY BA™I§EA TH™ MAKE¢ONIA™ ºI§I¶¶OY B’ 5H ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ H Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ˆ˜ Ù¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Î·È ·fi·ÓıÚˆÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï¿ÚÓ·ÎÔ˜. TÚÂȘ ¿ÁÁÏÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ (·ÓıÚˆÔÏfiÁÔÈ - ·Ó·ÙfiÌÔÈ), ÔÈ J. Masgrave (¶·-ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ MÚ›ÛÙÔÏ), R. Neave (¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ) Î·È A. Prage(MÔ˘Û›Ԣ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ), ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙȘ ÌÔ‡ÌȘ Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘, Â͉‹ÏˆÛ·ÓÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÚÔ˜ ÙÔÓ ÙfiÙ ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. °È·-ÏÔ‡ÚË ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ Ù·Ê‹˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜. M ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. NÈ¿ÓÈ· ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿-‰·, Û˘Ó¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔ M·ÓfiÏË AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfi-ÁˆÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÂÙÔ›Ì·Û·Ó ÂÎÌ·Á›ÔÓ ÙÔ˘ ÎÚ·Ó›Ô˘ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï¿ÚÓ·ÎÔ˜. M ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÂÈÚ·Ì¤ÓˆÓ ¿ÁÁÏˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ Î·È ÔÚıÔ‰Ô-ÓÙÈÎÒÓ, ‚¿ÛÂÈ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ·Ó·Î·Ù·Û··Û·Ó ÙÔ ÎÚ·Ó›Ô. A˘Ùfi ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛÂÌÂÓ Ï‹ÚË ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡, ·ÏÏ¿, Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi (ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi)Î·È ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ·Ó fiÙÈ Ù· ÔÛÙ¿ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï¿Ú-Ó·ÎÔ˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂȘ ÙÔ º›ÏÈÔ B’. ¶ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ 17 ÛÂÏ›‰ˆÓ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ, Ì ٛÙÏÔ «TÔ ÎÚ·Ó›Ô ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ Ù˘BÂÚÁ›Ó·˜. º›ÏÈÔ˜ Ô B’ Ô M·Î‰ÒÓ», Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÂȘ ÙËÓ « Journal ofHellenic Studies Siv» (1984), ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÂȘ ÙÔ 12Ô ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ AÚ¯·È-ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1983, Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÂÚÈÔ‰Èο ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ӷ ηÈÛ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔ M¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ, ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÛÙÔ MÚ›ÛÙÔÏ Î·È ·ÏÏÔ‡. TȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·˘Ù¤˜ ηÓ›˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚÔÓ ‰ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛÂ, ÌÂ Û˘Ó¤-ÂÈ· Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔÙ¤ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË(·ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˘˜, ·Ó·ÙfiÌÔ˘˜) Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂ-ÎÚfi ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’.OÈ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ AÈ ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ Î·È ıˆÚËı›Û˜ ˆ˜ ·Ó·˙ˆ˘Úˆı›Û˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ›ӷÈ: A) T˘ ΢ڛ·˜ ¶·Ï·ÁÁÈ¿, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÓÂÎÚfi˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈ-ÏÈ¿˜ º›ÏÈÔ˜ Ô AÚȉ·›Ô˜ Î·È fi¯È Ô º›ÏÈÔ˜ B’ Î·È ÛÙËÚ›˙ÂÈ Û ÙÚÂȘ ÏfiÁÔ˘˜ÙËÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÂÎÚfi ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘: ·) ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜, ‚) ÛÙË ¯ÚÔÓÔÏfiÁËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁÁ›ˆÓ Î·È Á) ÂȘ ÙËÓ ÁÓÒÌËÓ fiÙÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙ· ÎÙÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù¿-ÊÔ˘ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ. T· ‰‡Ô ÚÒÙ· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ΢ڛ·˜ ¶·Ï·ÁÁÈ¿, ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÔ˜ ·Ú¯·È-ÔÏfiÁˆÓ, ·ÔÎÚÔ‡Ô˘Ó:
 8. 8. 6 NIKO§AO™ MAPTH™ ·) H ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜, ηıËÁ‹ÙÚÈ· KÏ·ÛÈ΋˜ AÚ¯·È-ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ A¶£, ΢ڛ· ™Ù˘ÏÈ·Ó‹ ¢ÚÔ‡ÁÔ˘ («TÔ B‹Ì·», 26.7.1998). ‚) H Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘ KÏ·ÛÈ΋˜ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ A¶£, ΢ڛ·XÚ˘ÛԇϷ ™··ÙÛfiÁÏÔ˘ - ¶·ÏÈ·‰¤ÏË, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ó·Ûηʋ˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜ («TÔB‹Ì·», 26.7.1998). Á) O ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ N.G. Hammond, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔ˘ «º›ÏÈÔ˜Ô M·Î‰ÒÓ», ÛÂÏ. 240 - 241, ÁÚ¿ÊÂÈ: «MfiÓË Ë ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎԇ΢ÓËÁ›Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô Ù¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’». K·È Ù¤ÏÔ˜ ‰) O ÂȂϤ„·˜ Â› Ì·ÎÚfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›·˜, η-ıËÁËÙ‹˜ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ ÙÔ˘ «BÂÚÁ›Ó·» (ÛÂÏ. 100 - 117)¯ÚÔÓÔÏÔÁ› «Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙËÓ ÙÔȯÔÁÚ·Ê›· ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 340 - 330 .X.», ÂȘ‰Â ÙË ÛÂÏ. 230 ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ˆ˜ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ «fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ΢-ÓËÁ›Ô˘ ‹Ù·Ó ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ AÚȉ·›Ô˘ Î·È Â›Ó·ÈηٷÓÔËÙfi ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ B’» .H fiÏË ÙˆÓ AÈÁÒÓ B) O ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó. º·ÎÏ¿Ú˘ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÂȘ «TÔ B‹-Ì·» ÂÈÎÚÔÙ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ΢ڛ·˜ ¶·Ï·ÁÁÈ¿, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÙ· ·Ì-ÊÈÛ‚ËÙ›: ·) fiÙÈ Ë BÂÚÁ›Ó· Â›Ó·È Ë ı¤ÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙˆÓ M·ÎÂ-‰fiÓˆÓ, ÔÈ AÈÁ¤˜, Î·È ‚) ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜ ˆ˜ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ. O N. Hammond ÙÔ 1968, ÚÒÙÔ˜, Û Â›ÛËÌË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛËÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ù·‡ÙÈÛ ÙË BÂÚÁ›Ó· Ì ÙȘ AÈÁ¤˜. O M·ÓfiÏ˘ AÓ‰ÚfiÓÈÎÔ˜ ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ «BÂÚÁ›Ó·» (ÛÂÏ. 234) ÁÚ¿ÊÂÈ:«E›Ó·È È· ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÈ AÈÁ¤˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÂȘ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜». O KÒÛÙ·˜ PˆÌ·›Ô˜ (ÛÂÏ. 268), Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ‚·ÛÈÏÈÎÒÓ Ù¿ÊˆÓÛÙË BÂÚÁ›Ó·, Ù·˘Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ M·Î‰fi-ÓˆÓ, ÙȘ AÈÁ¤˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÚËÙ‹ ·Ú¯·›· Ì·ÚÙ˘Ú›· (¢Èfi‰ˆÚÔ˜ 22, 12)ÔÈ Ì·Î‰fiÓ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ Âı¿ÙÔÓÙÔ ÂȘ ÙȘ AÈÁ¤˜. H ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· AÈÁ¤˜ ηٿ PˆÌ·›ÔÓ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÔÚÌËÙÈοÓÂÚ¿, Ù· ÔÔ›· ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÂηÏÔ‡ÓÙÔ «AÈÁ¤˜». EȘ ·Ó¿ÌÓËÛË ÙÔ˘·Ú¯·›Ô˘ ̇ıÔ˘ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘, fiÙÈ Í·ÊÓÈ΋ ηٷÈÁ›‰· Ô˘ ·‡ÍËÛ ٷ ÔÚÌËÙÈοÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¤ÛˆÛ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·‰ÂÏÊÔ‡˜, ÔÓfiÌ·Û·Ó ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û¿ ÙˆÓAÈÁ¤˜. EÛÊ·Ï̤ӷ Û˘ÓÂÒ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·È AÈÁ¤˜ Ì ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ·, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓPˆÌ·›ÔÓ Ë ÔÓÔÌ·ÙÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÁˆÁÚ·Ê›· ·ÏÏ¿ Ì ÙË Ì˘ıÔÏÔÁ›·Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜. T· ηو٤ڈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Ô‰ËÁÔ‡Ó Î·È ÌË ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ˂‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ÂȘ ÙË BÂÚÁ›Ó· Â›Ó·È Ë fiÏȘ ÙˆÓ AÈÁÒÓ.
 9. 9. O TAºO™ TOY BA™I§EA TH™ MAKE¢ONIA™ ºI§I¶¶OY B’ 7 1) ™Â ·fiÛÙ·ÛË ‰‡Ô ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ Ù˘M·Î‰ÔÓ›·˜ Ô˘ ‹ÙÔ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÙ›ÛÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ (17 ÛÙÚ¤Ì-Ì·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹). 2) ¶ÚÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÙfiÚÔ˘ ·ÂηχÊıË ÙÔ ı¤·ÙÚÔ fiÔ˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ‹ıË Ô º›ÏÈ-Ô˜. 3) ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó 18 ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì·Î‰ÔÓÈÎÔ› Ù¿ÊÔÈ Î·È 4) TÔ 1981 ·ÂηχÊıËÛ·Ó Ù›¯Ë Ù˘ ·ÎÚÔfiψ˜ 300 ̤ÙÚˆÓ, ıÂ̤ÏÈ·‡ÚÁˆÓ Î·È ÛˆÏ‹Ó˜ ˘‰Ú‡Ûˆ˜.TÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘ O ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Î. º·ÎÏ¿ÚË fiÙÈ Ô ‰ÂηÂÍ¿ÎÙÈÓÔ˜ ‹ÏÈÔ˜ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜Â›Ó·È... «˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ ¤Ì‚ÏËÌ· ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ» ‰Â Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ٷ η-و٤ڈ ‰Â‰Ô̤ӷ. ·) E› ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ¢ڤıËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ¤ÓÙ ‹ÏÈÔÈ (·ÛÙ¤Ú˜): 1) ‰ˆ‰Âη‰¿-ÎÙÈÓÔ˜ ‹ÏÈÔ˜ ÛÙË Ï¿Úӷη Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜, 2) ÔÎÙÒ ·ÎÙ›ÓˆÓ Û ÔÏÏ¿ ¯Ú˘Û¿ ‰È-ÛοÚÈ· Î·È 3) Û ÙÚÂȘ ·Û›‰Â˜ Ì ·Ó¿ÁÏ˘Ê˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÏÈÔÓÙ·ÚÈÒÓ, ·Ó¿ÌÂ-Û· ÛÙ· fi‰È· ÙˆÓ, ÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ·ÛÙ¤ÚÈ (ÛÂÏ. 226 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «BÂÚÁ›Ó·»). ‚) TËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘ Ô˘, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰È·-‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ (ÛÙÔÓ ·˘Ùfi Ù¿ÊÔ 16 ·ÎÙ›Ó˜ ÛÙË Ï¿Úӷη ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿,12 ÛÙ˘ ‚·ÛÈÏ›ÛÛ˘ Î·È ÔÎÙÒ ÛÙ· ‰ÈÛοÚÈ·) ·ÔηχÙÂÈ ÁÈ·Ù› Ô ‰ÂηÂÍ¿ÎÙÈ-ÓÔ˜ ‹ÏÈÔ˜ ÎÔÛÌ› ÙËÓ Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈϤˆ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ, ÙÔÓ Î·-ıÈÛÙ¿ ۇ̂ÔÏÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ. O HÚfi‰ÔÙÔ˜ ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ VIII, ÎÂÊ. 137 ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: «TÚÂȘ ·‰ÂÏÊÔ› ·fiÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘ TË̤ÓÔ˘ ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜, Ô °·˘¿Ó˘, Ô A¤ÚÔÔ˜ Î·È Ô ¶ÂÚ-‰›Îη˜, ¤Ú·Û·Ó ÂȘ ÙËÓ ÕÓˆ M·Î‰ÔÓ›·Ó ÂȘ ÙËÓ fiÏÈÓ §Â‚·›·Ó, fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ‹-ÚÂ Ô ‚·ÛÈχ˜ Ì ÌÈÛıfiÓ. ŸÙ·Ó ¤Ì·ıÂ Ô ‚·ÛÈχ˜ ·fi ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· fiÙÈ fiÙ·Ó ¤„ËÓ ÙÔ „ˆÌ› ÙÔ˘ ÌÈ-ÎÚÔ‡ ·‰ÂÏÊÔ‡, ÙÔ˘ ¶ÂÚ‰›Îη, ÁÈÓfiÙ·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈÔ, ÙÔ ıÂÒÚËÛ ı·‡Ì· Î·È ‰È¤Ù·-Í ÙÔ˘˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈfi ÙÔ˘. OÈ ·‰ÂÏÊÔ› ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÙÔ ÌÈ-Ûıfi ÙÔ˘˜. EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ì·ÈÓÂ Ô ◊ÏÈÔ˜ ·fi ÙËÓ Î·ÓÔ‰fi¯ÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ›-Â: “¶¿ÚÙ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ·˘Ùfi Û·˜ ‰›Óˆ ÁÈ· ÌÈÛıfi”. OÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊÔ› °·˘¿Ó˘ ηÈA¤ÚÔÔ˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÔÛ‚Ôψ̤ÓÔÈ, Ô ÌÈÎÚfi˜ fï˜ ·‰ÂÏÊfi˜, Ô ¶ÂÚ‰›Îη˜, ›ÂØ“TÔ ‰Â¯fiÌÂı·, ‚·ÛÈϤ·”, Î·È Ì ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ·ÎÏÔ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ηÈfiÙÈ ·ÓÙÏ› ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤‚·Ï ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÚÊÔ ÙÔ˘ Î·È ¤Ê˘Á Ì ÙÔ˘˜ Û˘-ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘». ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ › ÛÙÔ ‚·ÛÈϤ· ÙÈ ¤Î·ÓÂ Ô ÌÈÎÚfi˜, ‰È¤Ù·Í ӷ ÙÔÓ Î˘ÓËÁ‹-ÛÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ÌÈ· Í·ÊÓÈ΋ ηٷÈÁ›‰· ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ÓÂÚ¿ Û’ ¤Ó· ÔÙ¿ÌÈ Î·È ÂÌfi‰È-Û ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ·˜ ÙˆÓ Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ·‰ÂÏÊÔ‡˜. O ¶ÂÚ‰›Îη˜, ÍÂÎÈ-
 10. 10. 8 NIKO§AO™ MAPTH™ÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ B¤ÚÌÈÔ, ˘¤Ù·Í fiÏË ÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ‚·ÛÈ-χ˜. ŸÙ·Ó (·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô K. PˆÌ·›Ô˜, ÛÂÏ. 262) Ô ¶ÂÚ‰›Îη˜ ¤‚·Ï ÛÙÔÓ ÎfiÚ-ÊÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ (700 .X.), ÙÔÓ ‹Ú ˆ˜ ÓfiÌÈÌË Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ÌfiÓÈÌË ÚÔÛˆ-È΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡˜·ÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÙÔÓ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi ̇-ıÔ Î·È Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó Â›ÛËÌÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ M·Î‰ÔÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÛÙ›·˜. TÔ „ËÊȉˆÙfi Ù˘ B·ÎÙÚÈ·Ó‹˜. H ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ HÚÔ‰fiÙÔ˘, Û˘Ó‰˘·˙Ô̤ÓË Î·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ M·ÎÂ-‰fiÓ˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÂȘ Ù· ·ÎÚ·›· ÛËÌ›· Ù˘ AÓ·ÙÔÏ‹˜, ·Ó·ÙÚ¤ÂÈÙËÓ ˘ÂÚ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛÈÓ ÙÔ˘ Î. º·ÎÏ¿ÚË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1) EȘ ÙËÓ «K·ıËÌÂÚÈÓ‹» Ù˘ 25/4/1982 ‰ËÌÔÛȇıËΠ„ËÊȉˆÙfi, ÌÂÔÎÙ¿ÎÙÈÓÔ ‹ÏÈÔ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜, Û ·Ó·Ûηʤ˜ °¿ÏÏˆÓ ÂȘ ÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ Ù˘ B·-ÎÙÚÈ·Ó‹˜, fiÔ˘ (fiˆ˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÙÂÚÌ·Ï‹˜ Û ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘) ‚·Û›ÏÂ˘Û·Ó 22 ¤ÏÏËÓ˜ ‚·ÛÈÏ›˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ M¤Á· AϤ-Í·Ó‰ÚÔ. TÔ „ËÊȉˆÙfi ÙÔ ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘Û· ÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›ÔÓ ÌÔ˘ «¶Ï·ÛÙÔÁÚ¿ÊËÛËÙ˘ IÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜», ÛÂÏ. 140. ÿÛˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô ÙÔ fiÙÈ ÔÓËÚ¿ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ Ô °ÎÏÈÁÎfiÚÔÊ, ÛÙË Ó¤·ÙÔ˘ ÛËÌ·›· ÙÔÔı¤ÙËÛ ÔÎÙÒ ·ÎÙ›Ó˜. 2) TÔ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ E͈ÙÂÚÈÎÒÓ YÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Û ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ÁÈ·ÙËÓ «T·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜» ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Û›‰Â˜ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÙÔ˘MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ›¯·Ó ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ù˘ BÂÚÁ›Ó·˜.
 11. 11. O TAºO™ TOY BA™I§EA TH™ MAKE¢ONIA™ ºI§I¶¶OY B’ 9 3) AÎÚÈ‚¿ ̷ΉÔÓÈο ÓÔÌ›ÛÌ·Ù·, fiˆ˜ Ù· ·ÚÁ˘Ú¿ ÂÈηۿ‰Ú·¯Ì· Ô˘ ¤ÎÔ-„·Ó ÔÈ Ì·Î‰fiÓ˜ ‚·ÛÈÏ›˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô K. PˆÌ·›Ô˜ (ÛÂÏ. 270), ¤ÊÂÚ·Ó ·Ó¿-ÁÏ˘Ê· Â¿Óˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ ËÏÈ·Îfi ۇ̂ÔÏÔ. TÔÓ ‹ÏÈÔ Ô˘ Ï¿ÌÂÈ ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÔÏfi-¯Ú˘Û˜ ·ÎÙ›Ó˜. 4) EȘ ÙȘ ÂÍÒÔÚÙ˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ K·Ï¿˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ô˘ ηÈÛ‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË Ï·ÙÚÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘ OχÌÔ˘ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ·fi-ÁÔÓÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ‰ÂηÂÍ¿ÎÙÈÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈÙ˘ BÂÚÁ›Ó·˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È 2.300 ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÔÁfiÓÔ˘˜Ì·Î‰fiÓˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ.O ¯Ú˘Ûfi˜ ÙˆÓ ÎÙÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ IÛÙÔÚÈο Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘Ûfi Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ó·ÙÚ¤Ô˘ÓÎ·È ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ΢ڛ·˜ ¶·Ï·ÁÁÈ¿, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙ˘¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙ· ÎÙÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ MÂÁ¿ÏÔ˘ AÏÂ-Í¿Ó‰ÚÔ˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ. O ηıËÁËÙ‹˜ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ AÚ‚·ÓÈÙfi-Ô˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÂÚıÂÌ¿ÙÈÛ ÙÔ 1931 ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ Ù˘ EıÓÈ΋˜TÚ¿Â˙·˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ K˘ÚÈ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ó·ÂÈÙÚ·› ÂȘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚÈÎÔ‡˜ Ó· Û˘ÏϤÁÔ˘Ó „‹ÁÌ·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡ ÂȘ ÔÙ·ÌÔ‡˜ Ù˘M·Î‰ÔÓ›·˜, Û ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Î·È ¿ÚıÚ· Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ fiÙÈ: ·) O ¯Ú˘Ûfi˜ ÙˆÓ ÎÙÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÊˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÚÔ‹Ú¯ÂÙÔ ·fi ÙËÓAÓ·ÙÔÏ‹Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ AÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙËÓÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ M·Î‰fiÓ˜ Î·È ÔÈ £Ú¿Î˜ Ï‹ÚˆÓ·Ó ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜¶¤ÚÛ˜ Û ¯Ú˘Ûfi Î·È fiÙÈ Ô AϤͷӉÚÔ˜ ‚ڋΠϿΘ ̷ΉÔÓÈÎÔ‡ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÛÙ·™Ô‡Û· («K·ıËÌÂÚÈÓ‹» 3.10.1931 Î·È «ŒıÓÔ˜» 21.1.1933). ‚) T· ¯Ú˘ÛˆÚ˘¯Â›· ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó fiÛÔÓ Ô˘‰Â›˜ ¿ÏÏÔ˜ ·Ú¿-ÁˆÓ ÂȘ ÙËÓ ÎÔÛÌÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ M·Î‰fiÓˆÓ («AÎÚfiÔÏȘ» 18.1.1933). Á) TËÓ ·ÊıÔÓ›· ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ Ù˘ M·Î‰ÔÓ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚ›ÊËÌÔÈ«ºÈÏ›ÂÈÔÈ ™Ù·Ù‹Ú˜» («ŒıÓÔ˜» 21.1.1933). EȘ ¿ÏÏËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ («K·ıËÌÂÚÈÓ‹» 22.10.1931) Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ AÚ‚·-ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: «A‰·Â›˜ Î·È Ì ·Î·Ù¿Û¯ÂÙË ·‚ÂÏÙËÚ›· ÓÂÒÙÂÚÔÈ ŒÏÏË-Ó˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ÂÍ‹ÓÙÏËÛ·Ó Ù· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù· ¯Ú˘ÛÔ‡». TÔ ™Â٤̂ÈÔ 1960 Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÁÈ· ÙËÁÂÒÙÚËÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ηıËÁËÙ‹˜ °ÂˆÏÔÁ›·˜ °ÎÚ›ÁÎÔÚ·˜, ÌԢ›Â: «O º›ÏÈÔ˜ ›¯Â Ôχ ¯Ú˘Ûfi Ô˘ ·Ú‹Á·Á ÛÙË M·Î‰ÔÓ›·... æ¿ÍÙÂÓ· ÙÔÓ ‚Ú›Ù». ¢Èη›ˆÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ AÚ‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È °ÎÚ›ÁÎÔÚ·˜, fiˆ˜ ·Ó·Ï‡ˆÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ «KÙ›ÛÙÂ, KÙ›ÛÙÂ, KÙ›ÛÙ» ÂȘ ÙÔ ÎÂÊ. OÚ˘ÎÙÔ‡ ¶ÏÔ‡ÙÔ˘ ÛÂÏ.255 - 326 Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Á·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÂÏ. 309 - 322 ·ÔÙ¤ÏÂÛÂ:
 12. 12. 10 NIKO§AO™ MAPTH™ 1) H ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·Ó HÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÂȘ ÙÔÓ °·ÏÏÈÎfiÓ ÙÔÓ, ÁÓˆ-ÛÙfiÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¯Ú˘ÛÔÊfiÚÔÓ ÔÙ·ÌfiÓ, ÂÓfi˜ ÙfiÓÔ˘ Î·È 300 ÎÈÏÒÓ ¯Ú˘-ÛÔ‡, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂȘ ÙËÓ TÚ¿Â˙· Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ı· ›¯·Ì ۋÌÂÚ· ϤÔÓÙˆÓ 12 ÙfiÓˆÓ ÂȘ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ù˘ TÚ·¤˙˘ Ù˘ EÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó ÏfiÁˆ ÌÂÁ¿Ï˘ÙÒÛˆ˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÂÛÙ¤ÏÂÙÔ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹. 2) H ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ I°ME fiÙÈ ÂÓÂÙfiÈÛÂ: ·) 8.000 ÎÈÏ¿ ÚÔÛ¯ˆÌ·ÙÈÎÔ‡¯Ú˘ÛÔ‡ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ («B‹Ì·» 31.8.1995) Î·È ¯Ú˘ÛÔÊfiÚ˜ ˙ÒÓ˜ ÛÙÔ¶·ÁÁ·›Ô Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ï·È¿˜ K·‚¿Ï·˜ («K·ıËÌÂÚÈÓ‹» 19.11.1988). 3) EÈÙfiÈ· ¤Ú¢ӷ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ÙÔ 1979 - 1981, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓÂÙfiÈÛ·Ó 25¯ÒÚÔ˘˜ ÂȘ ÙÔ ¶·ÁÁ·›ÔÓ, fiÔ˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ÂÁ¤ÓÂÙÔ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È ·ÚÁ‡ÚÔ˘. 4) H Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ MÂÙ·ÏÏ›Ԣ OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜. O HÏ›·˜ KÚÈÌ¿˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ AEEX¶ Î·È §È·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÔÌÈ-ÏÒÓ ÙËÓ 3/10/1976 ÂȘ Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ MÂÙ·ÏÏ›Ԣ OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜ ›Â: «O ÚÂ-·ÏÈÛÌfi˜, Ë ÂÈÌÔÓ‹, Ë Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ‰È·›ÛıËÛË ÙÔ˘ MÔ‰ÔÛ¿ÎË Aı·Ó·ÛÈ¿‰Ë,Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÂȘ ÙÔ Ó· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Ù· MÂÙ·ÏÏ›· OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜, Ô˘ ¿Ú¯È-Û·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â› ‚·ÛÈϤˆ˜ ºÈÏ›Ô˘ ÙÔ˘ B’» . M ÂÓÙÔÏ‹ MÔ‰ÔÛ¿ÎË, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ ˘ÂÛÙ‹-ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ô º›ÏÈÔ˜ ÂÍ‹ÓÙÏËÛ ÙÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì·, ¤ÁÈÓ·Ó ·fiÂÈÚ˜ ÙÔ 1932, ÙÔ1953 - 1956, ÙÔ 1964 Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 1967 ·ÂηχÊıË fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ¤Êı·Û·Óˆ˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı·Ï¿ÛÛ˘. TÔ ÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Ì· (ÌÈÎÙ¿ ıÂÈÔ‡¯·) ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È¯Ú˘ÛfiÓ Î·È ¿ÚÁ˘ÚÔÓ. TÔ MÂÙ·ÏÏÂ›Ô OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ›: ·) MÔÓ¿‰· ÌÈÎÙÒÓ ıÂÈÔ‡¯ˆÓ (OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜, ¶·ÁÁ·›Ô˘, £Ú¿Î˘) ÁÈ· ÙËÓ·Ú·ÁˆÁ‹ 3 ÙfiÓˆÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ Î·È 150 ÙfiÓˆÓ ·ÚÁ‡ÚÔ˘ ÂÙËÛ›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏψÓÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‚¿ÛÂÈ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 1978. OÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘1981, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛı›۷ ÁÈ· ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 1981 ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘, ‡„Ô˘˜350 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ, ·ÓÂÛÙ¿ÏË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. TËÓ 4/3/1983 ·ÓÂÎÔÈÓÒ-ıË ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ETBA Î. KÔ˘Ì‹ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ηÈfiÙÈ Ë Û˘ÛÙ·ı›۷ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÂÙ·ÈÚ›· METBA, ÔÚÈÛÙÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÁÈ·ÙË ıÂÌÂÏ›ˆÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰Ô˜ ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 30 ‰ÈÛ. ‰Ú¯. ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 80% ETBAÎ·È 20% MÔ‰ÔÛ¿ÎË. ‚) MÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2.584 ÎÈÏÒÓ ¯Ú˘ÛÔ‡ ÂÙËÛ›ˆ˜, Ô˘ ·ÂÊ·Û›ÛıË ÌÂ-Ù¿ ÙÔ 1985 Ì Â¤Ó‰˘ÛË K·Ó·‰ÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ·fi ÙȘ ÛÎÔ˘ÚȤ˜ ÙÔ˘ MÂ-Ù·ÏÏ›Ԣ OÏ˘ÌÈ¿‰Ô˜. ¡π∫√§∞√™ ª∞ƒ∆∏™
 13. 13. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ ŒÓ·˜ ÏËÛÌÔÓË̤ÓÔ˜ ÔÈËÙ‹˜EÈÛ·ÁˆÁ‹ ŒÓ· ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ηÊÂÓÂ›Ô Ù˘ Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ÌÈ· Û˘-ÓÙÚÔÊÈ¿ Ó·ÚÒÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ¿ÎԢ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ Î‡-ÚÈÔ. TÔ˘˜ ¤ÏÂÁ ÔÏÏ¿ Î·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘˜ ÙÈ Â·Á-Á¤ÏÏÂÙ·È, ·‹ÓÙËÛÂ: “Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ °˘ÌÓ·Ûȿگ˘”. T¤ÏÔ˜ ‹ÏıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿-ÂÈ Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. O ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ ÛËÎÒıËΠÚÒÙÔ˜, ÙÔ˘˜ ηÏËÛ¤ÚÈ-ÛÂ Î·È Ì ÙÔ ·ÚÁfi ÙÔ˘ ‚‹Ì· ηÙ¢ı‡ÓıËΠÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô. EΛÓÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÏÈ-Á¿ÎÈ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤Î·Ì·Ó ‹Ù·Ó Ò˜ ¤Ó·˜ ÙfiÛÔ ‚·ıÈ¿ ÌÔÚ-ʈ̤ÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ Ê›-ÏˆÓ ÙÔ˘. “£· ÌÔÚÔ‡Û - › οÔÈÔ˜ - Ó· ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ fi¯È ¤Ó·, ·ÏÏ¿ ‰¤Î· ‚È‚Ï›·Î·È Ó· ÌË ¿Ó ¯·Ì¤ÓÔÈ ÙfiÛÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ıËÛ·˘ÚÔ›. H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È - Û˘Ó¤¯È-Û - fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÏÏÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ·Ó ·ÂÊ¿ÛÈ˙·Ó Ó· ÁÚ¿-„Ô˘Ó, ı· ¿ÊËÓ·Ó Ôχ ›Ûˆ ÙÔ Ì¤Á· Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·¯Ú·ÛÙÒÓ Ù˘ ÂÊ¢ڤÛˆ˜ÙÔ˘ °Ô˘ÙÂÌ‚¤ÚÁÈÔ˘. ŒÙÛÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ·Ú¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿¯ÚËÛÙÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆ-Ó›·, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ù‡¯ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËÏ· ·˘ÙÈ¿”. “A’ ÙË M¤ÛË EÎ·›‰Â˘ÛË - › ¿ÏÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ - ¤Ú·Û·Ó Î·È ÂÚÓÔ‡Ó·ÎfiÌË Î·ıËÁËÙ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÚ·„·Ó Ù›ÔÙÂ, ·ÏÏ¿ ›·Ó ÌfiÓÔÓ. E›Ó·È ÔÈ ÛÔ-Ú›˜ ÙÔ˘ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. OÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ·˘ÙÔ› Â¤‰Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Â-ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ú¿ Â¿Ó ¤ÁÚ·Ê·Ó. A’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ ÛΤÙÂ-Ûı·È ÔÈ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ¤ÌÔÚÔÈ Î·È ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ, ¿Ó-ıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, Ô˘ ÂËÚ¤·Û·Ó ·˘ÙÔ› ϤÔÓ ÙËÓ ÎÔÈ-ÓˆÓ›· Ì ÙË ÌfiÚʈÛË Ô˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. A˜ ˘ÂÓı˘Ì›-Ûˆ, fiÙÈ ÔÈ Ôχ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ì ÙÔÓ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÌfiÓÔ ÏfiÁÔ ‰›‰·Í·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ-Ì‹ÓÂ˘Û·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. O £Â¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘ Â›Ó·È ·Û›ÁÓˆÛÙ··Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ÕÏÏˆÓ ¿ÏÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÙÔ˘ OÌ‹ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ ·ÎfiÌË, Ô˘ ·’ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÌfiÓÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ô ÙfiÔ˜ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ Î·È ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¿-ÌÔÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜.” ™ËÌ›ˆÛË «EÏÈÌÂÈ·ÎÒÓ» : ¢È¿ÏÂÍË Ô˘ ‰fiıËΠ·fi ÙÔ Û˘ÁÁڷʤ· ÛÙËÓ «KÔ˙·Ó›ÙÈÎË ÁˆÓÈ¿»ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ KÔ˙·ÓÈÙÒÓ AıËÓÒÓ ÙËÓ 8Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 1998.
 14. 14. 12 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ O Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿Ê·˜ Û Ó·ڋ ËÏÈΛ·. K·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ·Ú¤·˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙË ÛÎËÓ‹ ÛÙËÓ ÂÈÊ˘ÏÏ›‰·Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰Ô˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó’ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÓfiÌ·Ù·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘ ΢ڛԢ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ Aı·Ó¿ÛÈÔ E. ¢È¿Ê·, E›ÙÈÌÔ °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú-¯Ë.BÈÔÁÚ·Ê›· ™ÙÔ IÛÙÔÚÈÎfi AÚ¯Â›Ô Ù˘ KÔ˙¿Ó˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÎÒ-‰ÈΘ °ÂÓÓ‹ÛÂˆÓ Î·È B·Ù›ÛÂˆÓ Ù˘ IÂÚ¿˜ MËÙÚÔfiψ˜ ™ÂÚ‚›ˆÓ Î·È KÔ˙¿-Ó˘. ™ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÂÙÒÓ 1852-1939 Ô ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· ηٷ¯ÒÚËÛË: 1884/30Ë ™ÂÙÂÌ: E‚. (·Ù›ÛıË) ï Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÙÔÜ B·ÁÁ¤ÏË NÙÈ¿Ê· àÓ. (¿‰Ô¯Ô˜) ì AåηÙÂÚ›ÓË °˘Ó‹ ÙÔÜ N¤ÓÔ˘ T˙Ô˘ÌÉ. TÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 1884, ÏÔÈfiÓ, ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ë Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ KÔ˙¿ÓË ÙÔ˘Aı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿Ê·. O ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô ‰È‰¿ÛηÏÔ˜ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¢È¿Ê·˜ ‹ ¢È·Ê›-
 15. 15. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 13‰Ë˜, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÁÁÚ·Ê· - Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢È¿Ê· - TÚÈ·ÓÙ¿Ê˘Ï-ÏÔ˘1 - ·ÓÙÚ‡ÙËΠÙËÓ AÈηÙÂÚ›ÓË ¶·˘Û·Ó›Ô˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ÂÁÁÔÓ‹ ÙÔ˘ I·-ÙÚÔÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ K. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ MËÙÈÒ˜ X. MÂÁ‰¿ÓË Î·È ·¤-ÎÙËÛ·Ó ¤ÓÙ ·È‰È¿: ÕÓÓ·, Aı·Ó¿ÛÈÔ, ¶·˘Û·Ó›·, M·ÙÈÒ Î·È EϤÓË. O £·Ó·Û¿Î˘, ÌÂÁ·ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙˆÓ ™·ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ - ÙÔ ÛÈْْ˜ °È·ÙÚÔ‡˜ - Ì ÙȘ EÏÏËÓÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ Î·È ÙËÓ Î·ıÔ-‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘. A̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ KÔ˙¿Ó˘, Û ËÏÈΛ· 18ÂÙÒÓ, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ 1Ë ™Â. 1902 ¢ËÌԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ÂȘ ËÌÂÚ‹ÛÈÔÓ Ï‹Ú˜ Û¯Ô-Ï›ÔÓ ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ EÎ·È‰Â‡Ûˆ˜ EÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ AÏÏÔ‰·‹˜, ÛÙËÓEÏ·ÛÛfiÓ·, fiÔ˘ ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ 31/8/1903. T· ·‰¤ÏÊÈ· E˘·Á. ¢È¿Ê·. K·ıÈÛÙfi˜ Ô £·Ó·Û¿Î˘ ¢È¿Ê·˜, fiÚıÈÔÈ Ë M·ÙÈÒ Î·È Ô ¶·˘Û·Ó›·˜. 1. TÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ¢È¿Ê·˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ NÙÈ¿Ê·˜, ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚·ÊÙÈÛÙÈÎÔ‡ TÚÈ·ÓÙ¿-Ê˘ÏÏÔ˜, ‚Ï. (K. NTINA™: KOZANITIKA E¶øNYMA 1759-1916).
 16. 16. 14 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ TËÓ 1Ë ™Â. 1903 ÂÁÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›-Ô˘ AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ ºÈÏÔÏÔÁ›· Ì ˘ÔÙÚÔÊ›· ÙÔ˘ ÎÏËÚÔ‰ÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Iˆ-¿Ó. MÔ˘Ú¿ÙË Î·È ·ÔÊÔÈÙ¿ ÙÔ 1907 Ì ÙÔ ‚·ıÌfi ¿ÚÈÛÙ·. K·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÙÔ˘ ·‰ÂÚÊ‹ §Â-ÁÎԇϷ ·ÚÚˆÛÙ·›ÓÂÈ ‚·ÚÈ¿. MfiÓË ·¿Ï˘ÓÛË ÛÙÔÓ fiÓÔ Ë ¤Ó· ÙÔ˘. °Ú¿ÊÂÈ Ô›ËÌ· Ì ·Ú¿ÎÏËÛË “™Ù‹Ó ¶·Ó·Á›·”: Aåı¤ÚÈÔ àÁÁÂÏÔ‡‰È Ì·˜ Î·È Ùɘ ηډÈĘ ÌÔ˘ ÌfiÓË âÏ›‰· η› ·ÚËÁÔÚÈ¿, Ô‡ Á‡Úˆ ÙÔ˘ ëÓÒÓÂÈ Ù‹ ¯¿ÚÈ Î·› Ù‹Ó èÌÔÚÊÈ¿, Ù‹ ÌfiÓË Ì’ ÂéÙ˘¯›· ô¯ ! ÙÒÚ· ÂrÓ·È ôÚÚˆÛÙÔ, MËÙ¤Ú· ÌÔ˘ êÁ›· ! E‰á ’˜ Ù‹ Ì·‡ÚË ÍÂÓËÙÂÈ¿ ÔsÌ·È ï ‰fiÏÈÔ˜ ÌfiÓÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ηÌÌÈ¿ ·ÚËÁÔÚÈ¿, η› ÌfiÓÔÓ Ì·ÜÚÔ˜ fiÓÔ˜ ÌÔÜ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ Ù‹Ó Î·Ú‰È¿, Ù› äÌÔÚá Ó¿ ڿ͈; ºÙÂÚ¿ ‰¤Ó ö¯’ ï ‰‡ÛÙËÓÔ˜ ̤ ÌÈĘ ÁÈ¿ Ó¿ Âٿ͈, Âå˜ Ù‹ ıÂÚÌ‹ ÌÔ˘ àÁηÏÈ¿ ̤ fiÓÔ Ó¿ êÚ¿Íˆ η› Ù‹ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ à‰ÂÏÊԇϷ ÌÔ˘ ’’ Ù‹ ÓfiÛÔ Ó’ à·ÏϿ͈. M¿ ‰¤Ó ÌÔÚá η› Ù¿ ıÂÚÌ¿ ÌÔ˘ ‰¿ÎÚ˘· ‰¤Ó ÌÔÚÔÜÓ Ùɘ à‰ÂÏÊɘ ÌÔ˘ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÛˆÙ‹ÚÈÔ Ó¿ ÁÂÓÔÜÓÂ. M·ÎÚ¿Ó ÌÔ˘ âΛÓË ôÚÚˆÛÙË, Î’ â̤ Ì·ÎÚ¿Ó ’’ âΛÓË Ó¿ ìÛ˘¯¿Ûˆ ÌÈ¿ ÛÙÈÁÌ‹ ï fiÓÔ˜ ‰¤ Ì’ àÊ‹ÓÂÈ, ÁÈ¿ ÙÔÜÙÔ öÛÂ˘Û· Âå˜ Û¤, ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÌÔ˘ ¶·Ó·Á›·, Ó¿ ÛÔÜ ˙ËÙ‹Ûˆ öÓ‰·ÎÚ˘˜ Ù‹Ó ÚÒÙË Ù˘ ñÁ›·. ......................................................... H §ÂÁÎԇϷ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÙË ‚·ÚÈ¿ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ Î·È Û‚‹ÓÂÈ ÙËÓ 1Ë M·˝Ô˘1906. ¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿, Ô‡ Ù¿ ÏÔ‡ÏÔ˘‰’ àÓıÔÜÓÂ, ÙÚÒÁÔ˘Ó â‰á, ·Ú¤ÎÂÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÜÓÂ, Ú¿ÛÈÓ· ®Ôܯ· ÊÔÚÂÖ ¬Ï’ ì ʇÛȘ, ͇Ó· Ì·˙› ÌÔ˘ η› Û‡ Ó¿ ÁÏÂÓÙ‹ÛF˘, ͇Ó·, §ÂÁÎԇϷ ÌÔ˘ ! ‰¤Ó Ì’ àÁ·Ę ; ................................................ òA¯ ! ‰¤Ó ͢ÓĘ, ÂrÓ’ ÎÏÂÈṲ̂ӷ Ù·éÙÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ·ÁˆÌ¤ÓË ÁÈ¿ ̤ ì ηډȿ ÛÔ˘, ‰¤Ó Û¤ ͢ÓÔÜÓ Ôî ÙfiÛÔÈ ÌÔ˘ ÛÙfiÓÔÈ, ‰¤Ó Û¤ ıÂÚÌ·›ÓÔ˘Ó Ôî Ì·ÜÚÔÈ ÌÔ˘ fiÓÔÈ, ÂrÛ·È ÓÂÎÚ¿, ϤÔÓ ‰¤Ó Ì’ àÁ·÷Ę. °Ú¿ÊÂÈ ÛÙÔ ‰ÂηÂÍ¿ÛÙÚÔÊÔ Ô›ËÌ· ÙÔ˘ “¶ÚˆÙÔÌ·ÁÈ¿ 1906 ‹ E› ÙÔÜ Ù¿-ÊÔ˘ Ùɘ à‰ÂÏÊɘ ÌÔ˘”, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ÍÂ-¯ÂÈÏ›ÛÂÈ Ë ·¤Ú·ÓÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊԇϷ˜.
 17. 17. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 15 TËÓ 25Ë M·ÚÙ›Ô˘ 1908 ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ A.¢. ÛÙËÓ EıÓÈ΋ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶·-ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ, fiÔ˘: ......MÂÙ¿ ÙfiÓ ÏfiÁÔÓ ÙÔÜ Î. ¶··ÁÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘, à‹ÁÁÂÈÏÂÓ àÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈ-ÎfiÓ Î·› âÓıÔ˘ÛÈá‰Â˜ Ô›ËÌ· ï ÊÔÈÙËÙ‹˜ Ùɘ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Î. Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿-Ê·˜.... fiˆ˜ ¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ™ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘, Ô˘ ·‹ÁÁÂÈÏÂÙËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË, ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ÂÏ¢ı¤Ú·˜ EÏÏ¿‰Ô˜: Oî ™ÎÏ¿‚ÔÈ X·ÚÉÙ ÛÂÖ˜, Ô‡ ö¯ÂÙ ً ’Ï¢ıÂÚÈ¿ Ó¿ ÛÙ¤ÊFË Ù¿ ̤و¿ Û·˜ Ù¿ ʷȉڿ Ì’ àÌ¿Ú·ÓÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ¯·ÚÉÙÂ, Ô‡ ÙfiÓ ≥ÏÈÔ Û·˜ ‰¤Ó ÙfiÓ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó Ó¤ÊË, ÁÈ¿ ÛĘ È¿ ÙfiÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ àÓÔÖÍ·Ó ÙàÁÁÂÏÔ‡‰È·. X·ÚÉÙ’, âχıÂÚ· Ô˘ÏÈ¿ ÁÔÚÁ¿ ÛôÓ ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ· ˜ ≤Ó· Û·ÊÂÈÚ¤ÓÈÔ ÔéÚ·Ófi ’ àÓÔ›ÁÂÙ·È âÌÚfi˜ Û·˜, ¯›ÏȘ âÏ›‰Â˜ ÎÈ’ ùÓÂÈÚ·, ¯›ÏÈ· ¯Ú˘ÛÄ àÛÙ¤ÚÈ· ÛĘ ‰Â›¯ÓÂÈ ì ™ËÌ·›· Û·˜, ·éÙFqÓ·È ï ÔéÚ·Ófi˜ Û·˜. X·ÚÉÙÂ, àÛÙÚ·fi‚ÚÔÓÙ·, ÎÏ¿„˜, ʈӤ˜, η› ÛÙfiÓÔÈ, η› ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ· ıÏÈ‚ÂÚ¿ â‰á ‰¤Ó àÓÙ˯ÔÜÓÂ, ¯·ÚÉÙÂ, ‰¤Ó ÛĘ ‰¤ÚÓÔ˘Ó ÛôÓ Ùɘ ÛÎÏ·‚ÈĘ Ì·˜ fiÓÔÈ ‰¤Ó ÓÔÈÒıÂÙ Ôî Ì·¯·ÈÚȤ˜ fiÛÔÓ ‚·ıÈ¿ ÔÓÔÜÓÂ. X·ÚÉÙÂ, ÛÂÖ˜ ‰¤Ó ÓÔÈÒÛ·Ù ÙÔÜ ÛÎÏ¿‚Ô˘ Ù‹ Ï·¯Ù¿Ú· ‰¤Ó Âú‰·Ù ÙfiÓ ÙfiÔ Û·˜ Ùfi ·xÌ· ÁÈ¿ Ó¿ ‚¿„FË, Ì¿Ó· ‰¤Ó Âú‰·Ù ÙÚÂÏÏ‹ à’Ù‹Ó ÔÏÏ‹ ÙÚÔÌ¿Ú· ≤Ó· ÌÔÓ¿ÎÚÈ‚Ô ·È‰› ‰›¯ˆ˜ Ï·ÏÈ¿ Ó¿ ı¿„FË. X·ÚÉÙÂ, ÛÂÖ˜ ‰¤Ó Âú‰·Ù ً Ì¿Ó’ àÁηÏÈ·Ṳ̂ÓË Ì¤ Ùfi ̈Úfi Ù˘ Ùfi ·È‰› Ó¿ η›FË ÛôÓ Ï·Ì¿‰·, ‰¤Ó Âú‰·Ù ӿ ÎÔ›ÙˆÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ ÛÎÔو̤ÓÔÈ Ì¤ ÙüÓ· ¯¤ÚÈ ’˜ Ù‹Ó ÏËÁ‹ η› ÙôÏÏÔ ’˜ Ù‹Ó ^EÏÏ¿‰·. X·ÚÉÙÂ, ÛÂÖ˜ ‰¤Ó ‚Ú›ÛÎÂÛı ̤ے ’˜ ÙôÁÚÈ· ÎÔ¿‰È·, Ù›ÁÚÂȘ ‰¤Ó ÙÚáÓ Ù¤˜ Û¿ÚΘ Û·˜, χÎÔÈ ‰¤Ó ÛĘ ‰·ÁÎÒÓÔ˘Ó: ’˜ Ù¿ ‰ÔÍ·Ṳ̂ӷ Û‹ÌÂÚ· Ùɘ ¯ÒÚ·˜ Û·˜ ÏÂÈ‚¿‰È· Ùɘ ’Ï¢ıÂÚÈĘ Ù· ÏÔ‡ÏÔ˘‰· ÂÚ‹Ê·Ó· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó.
 18. 18. 16 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ X·ÚÉÙÂ, ÛÂÖ˜ ‰¤Ó ö¯ÂÙ ٿ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ‰Â̤ӷ η› àÏ˘ÛÛ›‰’ àÙÚ¿ÓÙ·¯ÙË ‰¤Ó ÛÊ›ÁÁÂÈ Ùfi Ï·ÈÌfi Û·˜, ¯·ÚÉÙÂ, ÔsÓ’ Ù¿ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ηϿ ‰˘Ó·ÌˆÌ¤Ó· ÁÈ¿ Ó¿ ÎÚ·ÙÉÙ ñ„ËÏ¿ Ùfi ±ÁÈÔ Ï¿‚·Úfi Û·˜. M¿ âÌÂÖ˜ Ù¿ ¯¤ÚÈ· ‰¤Ó ‚·ÛÙÔÜÓ Î·› Ùfi ÎÂÊ¿ÏÈ Û·‚ÂÈ: Ùfi Á·Ï·Ófi Û·˜ ÔéÚ·Ófi ̤ ÌÈ¿ Ì·ÙÈ¿ ÌÔÓ¿¯· Ó¿ å‰ÔÜÌ fiÛ’ àÙ›ÌËÙ· fiÛ· ‰È·Ì¿ÓÙÈ· ÎÚ‡‚ÂÈ ô¯ fiÙ ı¿ ÌÔÚ¤ÛÔ˘ÌÂ; ÎÈ’ ·éÙfi ı¿ Á›ÓFË Ù¿¯·; X·ÚÉÙÂ, ì ™ËÌ·›· Û·˜ àÓÔ›ÁÂÈ Ù¿ ÊÙÂÚ¿ Ù˘, ÛĘ àÁηÏÈ¿˙ÂÈ, ÛĘ ÎÚ·ÙÂÖ ÛÊȯٿ ’˜ Ù‹Ó àÁηÏÈ¿ Ù˘, ô¯ ! fiÛÔ ÛĘ ˙ËχԢÌÂ, ÔıÔÜÌ ٿ ÊÈÏÈ¿ Ù˘ ‰ÈˆÁ̤ӷ âÌÂÖ˜ ÎÈ’ àfiÎÏËÚ· η› çÚÊ·Ó¿ ·È‰È¿ Ù˘. òEÏ·, ™ËÌ·›· η› ’˜ âÌĘ ’˜ Ù¿ ÛÎÔÙÂÈÓ¿ ‚Ô˘Ó¿ Ì·˜, öÏ· ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÂÚ‹Ê·ÓË âÎÂÖ Ó· ÊÙÂÚÔ˘Á›ÛF˘, Ó¿ Û’ àÛ·ÛıÔÜÌ ÌÈ¿ ÊÔÚ¿ Ó¿ ¿„Ô˘Ó Ù¿ ‰ÂÈÓ¿ Ì·˜, Ó¿ Û¤ ÛËÎÒÛÔ˘Ì ’„ËÏ¿ ÙàÛÙ¤ÚÈ· Ó¿ ÊÈÏ‹ÛF˘. òA¯ ! öÏ·, öÏ·, Û¤ ηÏÔÜÓ ôÎÔ˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ fiÛȘ, ôÎÔ˘ Ì·ÓÔÜϘ ̤ ·È‰È¿ ÛÔÜ „¿ÏÏÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, öÏ· ’’ ÙÔÜ KÚÔ‡ÌÔ˘ Ù¿ Û΢ÏÏÈ¿ âÛ‡ Ó¿ Ì·˜ ÁÏ˘ÙÒÛF˘, Û¤ οı ‚ÉÌ· ÛÔ˘ ı¿ ‚ÁÔÜÓ àÌ¿Ú·ÓÙ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·. òEÏ· Ó¿ Û’ àÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ì ÛÊȯٿ, ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ™ËÌ·›·, η› ̤ Ù¿ ¯Â›ÏË ’˜ Ùfi ™Ù·˘Úfi ÙfiÓ ±ÁÈÔ ÎÔÏÏË̤ӷ Ó¿ ˙ÔÜÌ ̤ Ù‹Ó ù„Ë ÛÔ˘ Ù‹ Á·Ï·Ó‹ ÎÈ’ óÚ·›· õ ¿ÏÈ Ó¿ Âı¿ÓÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÙÈÌË̤ӷ. M ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÙËÓ 1Ë ™Â. 1908, ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È “K·ıËÁËÙ‹˜ Â嘰˘ÌÓ¿ÛÈ· ^EÏÏËÓÈÎáÓ KÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ AÏÏÔ‰·ɘ, àÓÂÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ó˜ åÛfiÙÈÌ·Úfi˜ Ù¿ ÙÔÜ KÚ¿ÙÔ˘˜” Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙË ™È¿ÙÈÛÙ·. EΛ Ô A.¢. Û˘Ó‰¤ıËÎÂÌ ÛÙÂÓÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÏ·Ú¯ËÁfi ¶·‡ÏÔ NÂÚ¿ÓÙ˙Ë. TÔ ÌÔÈÚ·›ÔÂΛÓÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 1˘ OÎÙ. 1911, Ô˘ NÂfiÙÔ˘ÚÎÔÈ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ·Ó ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ, Ôȉ‡Ô Ê›ÏÔÈ Â¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜. MÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ ¯ÒÚÈÛ·Ó Î·È Ô A.¢. ¤ÛÙÚÈ„Â ÙË ÁˆÓ›·, ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ Î·Ï¿-ηϿ Êı¿ÛÂÈ, ¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÊÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÚ¤-¯ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘, Ô˘ ¤Û‚ËÛ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙÔ˘„ÂÏÏ›˙ÔÓÙ·˜: “Ì’¤Ê·Á·Ó Ù· Û΢ÏÈ¿”. ™˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˜ Ô A.¢. ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ô›Ë-Ì· “Tˇá âıÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÈ AåÌÈÏÈ·Óˇá”, Ì ˘ÔÛËÌ›ˆÛË:
 19. 19. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 17 “MËÙÚÔÔÏ›ÙFË °Ú‚ÂÓáÓ, ‰ÔÏÔÊÔÓËı¤ÓÙ· ñfi ÙáÓ NÂÔÙÔ‡ÚΈÓ, ÙFÉ 1FËOÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔÜ 1911, ηı’ ≥Ó ëÛ¤Ú·Ó η› ï ÁÂÓÓ·ÖÔ˜ ïÏ·Ú¯ËÁfi˜ ¶·ÜÏÔ˜NÂÚ¿ÓÙ˙˘ õ ηÂÙ¿Ó ¶ÂÚ‰›Î·˜, â‰ÔÏÔÊÔÓÂÖÙÔ ñfi ÙáÓ ·éÙáÓ âÓ ™È·Ù›ÛÙFË”.TËÓ 28Ë OÎÙ. 1911 Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ™ÈÛ·Ó›Ô˘ & ™È·Ù›ÛÙ˘ IÂÚfiıÂÔ˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÈ-ÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ “EÏÏÔÁÈÌfiÙ·ÙÔÓ Î. A.¢., ηıËÁËÙ‹Ó ÙÔÜ âÓÙ·Üı· TÚ··-ÓÙ˙›Ԣ °˘ÌÓ·Û›Ô˘”, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ô›ËÌ¿ ÙÔ˘. TÔ 1912 Ô A.¢. ˘ËÚÂÙ› ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ TÛÔÙ˘Ï›Ô˘, ÙÔ 1913 ÙÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂÛÙÔ MÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Î·È ÙÔ 1914 ÛÙËÓ KÔ˙¿ÓË. TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·‰¿ÛˆÛË ÙˆÓ Á‡Úˆ ÏfiÊˆÓ Ù˘ fiÏÂ-ˆ˜. O A.¢. ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÛÙ·Ù› Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂΉ‹Ïˆ-ÛË. §¤ÁÂÙ·È2 Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ¤ÁÚ·„ ۯÂÙÈÎfi Ô›ËÌ·, Ô˘ ÔÈ KÔ˙·Ó›Ù˜ ÙÚ·ÁÔ˘-‰Ô‡Û·Ó ηٿ ÙȘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·˘Ù¤˜. TËÓ 10Ë IÔ˘Ï›Ô˘ 1915 ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ºEK °’ 153, Ì ÎÔÈÓÔÔ›ËÛËÚÔ˜ ÙÔÓ Î. Aı·Ó¿ÛÈÔÓ ¢È¿Ê·Ó, ηıËÁËÙ‹Ó ÙÔÜ âÓ KÔ˙¿ÓFË Á˘ÌÓ·Û›Ô˘, ï ‰ÈÔ-ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ “ÛÙfi ·éÙfiıÈ Û¯ÔÏÂÖÔÓ ÙáÓ ıËϤˆÓ”. Afi 27 A˘Á. 1917 - 19 OÎÙ. 1918 ˘ËÚÂÙ› ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ıËÙ›· ÙÔ˘ˆ˜ ¤Ê‰ÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ™ÙÚ·ÙÔ‡. TËÓ 10Ë OÎÙ. 1918 ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È “K·ıËÁËÙ‹˜ âÓ Ùˇá KÚ¿ÙÂÈ”. ŒÙÛÈ ÙÔÓ ‚Ú›-ÛÎÔ˘Ì ӷ ˘ËÚÂÙ› ÛÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· ·fi 20 OÎÙ. 1918 - 2 ™Â. 1920 Î·È ÛÙË¢Ú¿Ì· ·fi 8 A˘Á. 1920 - 14 NÔÂÌ.1920. TÔ 1921 -1924 Û˘Ó˘ËÚÂÙ› Ì ÙÔ˘˜ K·ıËÁËÙ¤˜ MÈÎÚÔ‡ Î·È ¶··ÛÈÒËÛÙÔ ¢È‰·ÛηÏÂ›Ô KÔ˙¿Ó˘. TËÓ 4Ë ºÂ‚. 1924 ¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆ˜ “ÚˆÙÔ‚·ıÌ›Ô˘ K·ıËÁË-ÙÔÜ âÓ Ùˇá KÚ¿ÙÂÈ”, ÙËÓ 21Ë ™Â. 1926 Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂȘ °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯ËÓ Î·ÈÙËÓ 24Ë ™Â. 1926 Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¢Ú¿Ì·˜, fiÔ˘ ˘ËÚÂÙ›¤ˆ˜ ÙËÓ 25Ë A˘Á. 1934. TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÛÙË ¢Ú¿Ì· ÎÙ›˙ÂÙ·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ°˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÔÌfiʈӷ Ó· ·Ó·ÚÙ‹ÛÂÈ Û Â-Ú›ÔÙÔ ı¤ÛË ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·ÍÂ Ô °˘ÌÓ·Ûȿگ˘ ¢È¿Ê·˜ Û OÌËÚÈ΋ÁÏÒÛÛ·: ’ ’ ’ ’ ’ ’ MOY™AøN NHON TON¢E ¢EIMATO E§§A™, API™TH MHTHP, OI™’ ’ ’ ’ A°øNA ºPE™IN. TOI™I ¢’ AE£§EYOY™IN E™ OYPANON TEKE™IN E™£§ON ’ ’ ’ ’ ’ OYNOM’ IKANEI, O™ TE P’ API™TEYEI KAI K§EO™ ¶ATPH EH. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ (TÔÜÙÔÓ â‰á ÙfiÓ Ó·fiÓ ÙáÓ MÔ˘ÛáÓ öÎÙÈÛ ì ^EÏÏ¿˜, àÚ›ÛÙË Ì‹ÙËÚ, ¯¿- ÚÈÓ ÙáÓ Ù¤ÎÓˆÓ Ù˘, ó˜ ÛÙ¿‰ÈÔÓ ÂéÁÂÓÔܘ êÌ›ÏÏ˘ ÙáÓ „˘¯áÓ. TáÓ ‰¤ àÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ùfi ùÓÔÌ· Êı¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚȘ ÔéÚ·ÓÔÜ, âΛÓÔ˘ Ê˘ÛÈο, ï ïÔÖÔ˜ àÚÈÛÙ‡ÂÈ Î·› àÔÙÂÏÂÖ ‰fiÍ·Ó ‰È¿ Ù‹Ó ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘). 2. K·Ù¿ ÙËÓ Î. EϤÓË MÏÈÔ‡Ú·, ·fi ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ›¯Â ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· Ù˘.
 20. 20. 18 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ TÔÓ IÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1934, fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ Ó‡̷ÙÔ˜ Ù˘ KÔ˙¿-Ó˘ Î·È Î¿ÔÈÔÈ ·fi ÙË ºÏÒÚÈÓ· (ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο: M·˘ÚÔ‚›Ù˘, I. M·Î·ÚfiÓ·˜, NÈÎ.PÂ·Ó¿˜, KˆÓ. B¤ÏÏÈÔ˜, KˆÓ. KÔ˘·ÚÔ‡ÛÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜, ¢. K·-Ú·Ï›‚·ÓÔ˜, ¢ËÌ. ¢fiÎÔ˜, °. K·Ú¿Ù˙È·˜, K. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, N. ¢ÂÏÈ·Ï‹˜,KˆÓ. TÛÈÙÛÂÏ›Î˘, T¤ÚÔ˘ Î.¿.) È‰Ú‡Ô˘Ó ÙËÓ “EÙ·ÈÚ›· EÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ EÚ¢-ÓÒÓ ¢˘ÙÈ΋˜ M·Î‰ÔÓ›·˜” Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ fiÏ˘ ηÈÙ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. O A.¢. ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ EÙ·È-Ú›·˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¢Ú¿Ì·, ÏËÓ fï˜ ·¢ı‡ÓÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜Ù· ·ÍÈfiÙÈÌ· ̤ÏË Ù˘ EEE¢M, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ-‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ-΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰Ô˜ Ì·˜ KÔ˙¿Ó˘.O Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿Ê·˜ Ì ÊÈÏÈο Î·È Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·. Afi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¶ÚÒÙË ÛÂÈ-Ú¿ (ηıÈÛÙÔ›): ÕÁÓˆÛÙË, °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, EϤÓË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, E˘-Ú˘‰›ÎË AÓÙˆÓÈ¿‰Ô˘, Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿Ê·˜. ¢Â‡ÙÂÚË ÛÂÈÚ¿ (fiÚıÈÔÈ): ¶·˘Û·Ó›·˜ ¢È¿Ê·˜, B·-ÛÈÏÈ΋ ¢ËÌÔͤÓÔ˘, °ÂÒÚÁÈÔ˜ B·Ú‚Ô‡Ù˘, X·Ú›ÎÏÂÈ· B·Ú‚Ô‡ÙË, Iˆ¿ÓÓ˘ AÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜, M·ÙÈÒ ¢È¿Ê·.
 21. 21. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 19 TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÙÔ ·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÙˆÓ ™·ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ ηٷÚÚ¤ÂÈ. EΛ,¤Ó· ÁÏ˘Îfi ηÏÔηÈÚÈÓfi ·fiÁÂ˘Ì·, ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯·ÁÈ¿ÙÈ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÛÈÙÈÔ‡,¤‚Á·Ï ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È Ì ٷ ÌÈÎÚ¿ ÔÏÔÛÙÚfiÁÁ˘Ï·ÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘, ¤ÁÚ·„ ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ÙÔ Ô›ËÌ·: ’™ Ùfi Û›ÙÈ Ì·˜ (EPEI¶IA) òø Û›ÙÈ Ì·˜, Ô‡ âÚ›ÈÔ È¿ ·ÓÒÚÈ·˜ îÛÙÔÚ›·˜ àÓ·ÛÙËÏÒÓÂȘ Ú¿ı˘Ì· Ùfi ÛΤÏÂıÚÔ ÎÔÚÌ›, Ó’ àÓÙÈÛÙ·ıɘ ·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ ‚È¿ Ùɘ ÙÚÈÎ˘Ì›·˜, Ô‡ êÏÒÓÂÈ ï ¯ÚfiÓÔ˜ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ì’ àÓ›ÎËÙËÓ ïÚÌ‹. M¤Û’ ÛÙÔÜ Ú·Û›ÓÔ˘ Ù‹ ¯·Ú¿ η› Ù‹ ʈÙÔÏËÌ̇ڷ, Ô‡ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ôî Ú˘Ù›‰Â˜ ÛÔ˘ Û¿Ó ¯Ú˘ÛÔÔÙ·ÌÔ›, ı·ÚÚá Ò˜ Í·Ó·ÓÙ‡ÓÂÛ·È Ù‹Ó ÚÒÙË ÛÔ˘ ÔÚʇڷ, Ô‡ ÛÔÜ Ù‹Ó âÙ۷ϿΈÛ ÙÔÜ ¯ÚfiÓÔ˘ ì ı›· ˘ÁÌ‹. K·› Ì˘ÛÙÈο Í·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÜ Âڈ̤ÓÔ˘ ÛÔ˘ Ù‹ ı‡Ú·, ÙáÓ Î¿ı ÌÈĘ ÛÔ˘ ÌÂÏÂÙá ÛÂÏ›‰· ʈÙÂÈÓ‹ η› ï‰ËÁfi ÌÔ˘ ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ù‹Ó ôÛٷً ÛÔ˘ ÌÔÖÚ·, ÛÙÔÜ ‰Ú¿Ì·Ùfi˜ ÛÔ˘ ÛÙ·Ì·Ùá Ù‹Ó Î¿ı ÌÈ¿ ÛÎËÓ‹. K·› ÌÚfi˜ Û¤ Ì¿ÙÈ·, Ô‡ ‰È„ÔÜÓ ÙáÓ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÊáÙ·, ÂÚÓÔÜÓ ÌÔÚʤ˜ àÚ¯ÔÓÙÈΤ˜ Î’ ÂéÁÂÓÈÎÔ› ηÈÚÔ› η› ÎÏ·›ˆ ÁÈ· Û¤Ó·, ü Û›ÙÈ Ì·˜, Ô˘ õÛÔ˘Ó ·Ï¿ÙÈ ÚáÙ· Ì¿ ÙÒÚ· âÚ›ÈÔ Á›ÓËΘ, ÎÔÈÙ›‰· ÌÔ˘ îÂÚ‹. K·È ÌÚfi˜ ÛÙfi ÙfiÛÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÔ˘ ì ‰‡Ó·Ì‹ ÌÔ˘ Û·‚ÂÈ Î’ ÂrÌ·È Ï˘¯Ó¿ÚÈ âÁÒ ¯ÏˆÌfi, ÌÈĘ ʈÙÂÚɘ ·éÁɘ, ü οÏÏÈÔ Ó¿ ÁÂÓÓÈÒÌÔ˘Ó· Û¤ ¯ˆÚÈÎÔÜ Î·Ï‡‚È Î·› Ó¿ ÂÚÓÔÜÛ’ àÓ‹ÍÂÚÔ˜ ÛÙfi ‰ÚfiÌÔ Ùɘ ˙ˆÉ˜. AÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔÓ Û ÔÈ‹Ì·Ù·: ¶ÚÔÛηÏ› ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· AÚÈÛÙÔ-̤ÓË Z¿¯Ô Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˘ Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡, ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÙÔ 1977 Î·È fiÏÔÈ ÙÔ ı˘ÌfiÌ·-ÛÙÂ. Afi ÙË ¢Ú¿Ì·, Ô A.¢. ÙÔ 1934 ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ˆ˜ ¢/ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °’ °˘ÌÓ·Û›-Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.
 22. 22. 20 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ EÁηı›ÛÙ·Ù·È ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ Aı‹Ó· Ì·˙› Ì ٷ ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ M·ÙÈÒ Î·È ¶·˘-Û·Ó›·, Û’ ¤Ó· Û›ÙÈ ÛÙÔ MÂÙ˜, ›Ûˆ ·fi ÙÔ ÏfiÊÔ ÙÔ˘ AÚ‰ËÙÙÔ‡. TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛ-ÓË Ë ¯ÒÚ· Û·Ú¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ BÂÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈ‚Â-ÓÈ˙ÂÏÈÎÒÓ. £‡Ì· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜ Î·È Ô A.¢. : ÙËÓ 4Ë A˘ÁÔ‡-ÛÙÔ˘ 1936 ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Û ·Ú·›ÙËÛË! O ÏfiÁÔ˜; YÔı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÊÈÏÔ‚·ÛÈÏÈ-ο ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜: “™ÙfiÓ B·ÛÈÏËÄ Ì·˜ KˆÓ-ÛÙ·ÓÙÖÓÔ”, “™Ù‹Ó „˘¯‹ ÙÔÜ B·ÛÈÏËÄ Ì·˜”, “ K·ÏᘠqÏı˜ B·ÛÈÏËÄ”, “K·›ÛÙ‹Ó ¶fiÏË” Î.¿. TËÓ 24Ë ¢ÂÎ. 1937 fï˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘: O B·ÛÈχ˜ ÙˆÓ EÏÏ‹-ÓˆÓ °ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô B’ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Aı·Ó¿ÛÈÔ ¢È¿Ê·, ¢È¢ı˘ÓÙ‹ B’ ÙÔ˘ Y.¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔÓ AÚÁ˘Úfi ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›-Ô˘ ÙÔ˘ A’ ! TÔ M¿˚Ô ÙÔ˘ 1938 ÌÈ· ›‰ËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ù·Ú¿ÍÂÈ ÙËÓ ‹‰Ë Ù·Ú·Á̤ÓË ˙ˆ‹ÙÔ˘: O ·‰ÂÏÊÈÎfi˜ Î·È ÂÁοډÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ KÒÛÙ·˜ TÛÈÙÛÂÏ›Î˘ ·Ê‹ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂ-ÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓ·. O A.¢. ÂÎʈÓ› ÙÔÓ ÂÈ΋‰ÂÈÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ï¤ÂÈ: «...E¿Ó ÂrÓ·È àÏ‹ıÂÈ· ¬,ÙÈ ÙÚ·ÁÈ΋ ÂrÓ·È ì ÌÔ›Ú· ÙáÓ âÎÏÂÎÙáÓ Ùɘ ˙ˆÉ˜,ì àÏ‹ıÂÈ· ·éÙ‹ ÛÙ‹ ‰È΋ ÛÔ˘ ÂÚ›ÙˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠàfiÏ˘Ù·. MfiÓԘηٿÌÔÓÔ˜, Âå˜ ≤Ó· öÚËÌÔ ÙfiÔ ÌÂٷ͇ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ η› M·Ú·ıáÓÔ˜, ¯ˆÚ›˜ Ì›·àÓıÚˆ›ÓË ≈·ÚÍÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ≤Ó· à‰ÂÏÊÈÎfi, ≤Ó· ÊÈÏÈÎfi ¯¤ÚÈ Ó¿ Û¤ ÛÙË-Ú›ÍÂÈ ÛÙ›˜ ÙÂÏÂ˘Ù·Ö˜ ÛÔ˘ ÛÙÈÁ̤˜ õ Ó¿ ÛÔÜ ‰ÒÛÂÈ Ï›ÁÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÁÈ¿ Ùfi ÌÂÁ¿ÏÔÛÔ˘ Ù·Í›‰È Ùɘ ˙ˆÉ˜, Ô‡ Á˘ÚÈÛÌfi ‰¤Ó ö¯ÂÈ, ̤۷ Û¤ ÌÈ¿ çÚÁÈ¿˙Ô˘Û· ‚Ï¿ÛÙË-ÛË ÎÈ âÓ ˇz úÛˆ˜ Ù¿ Ô˘ÏÈ¿ ö„·ÏÏ·Ó Á‡Úˆ ÛÔ˘ Ù‹ ¯·Ú¿ Ùɘ ˙ˆÉ˜ η› Ùɘ àÓÔ›-͈˜, ·Ú¤‰ˆÎ˜ Ùfi ÓÂÜÌ· ÛÔ˘, ÙfiÛÔ ÊˆÙÂÈÓfi η› ÛÈÓıËÚÔ‚fiÏÔ, Ô‡ ‰È¤¯ÂÂôÏÏÔÙÂ Ù‹Ó óÚ·Ö· ÙÔ˘ Ï¿Ì„È ÛÙfiÓ ÌÈÎÚfi Ì·˜ ÙfiÔ...». TËÓ 5Ë NÔÂÌ. 1941 ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Ï‹Ú˘ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ A.¢.: AÓ·-‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË Âå˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ AÌ·ÚÔ˘Û›Ô˘. ¢ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙÔ ºEK°’ 251/13.11.1941. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ ÔÈ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È: ÙËÓ 16Ë IÔ˘Ï. 1945, ·Ô-χÂÙ·È! K·È ¿ÏÈ Ô ÏfiÁÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜. YÔı¤ÙÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıË-ΠÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 1.11.1944 Î·È Ù›ÙÏÔ “¶Ô-ÏÈÙÈ΋ å‰ÂÔÏÔÁ›· ÙÔÜ Aı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿Ê·”, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘, ·ÏÏ¿‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â¿Ó ·ÂÛÙ¿ÏË Î¿Ô˘ ‹ ‰È¤ÚÚ¢ÛÂ. ™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘-Ùfi, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÁÚ¿ÊÂÈ: «.......... ¶ÈÛÙ‡ˆ àÎÚ·‰¿ÓÙˆ˜ ¬ÙÈ ì ^EÏÏ¿˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó¿ ‰È·ÙËÚ‹ÛË Ù‹ÓâÏ¢ıÂÚ›·Ó Ù˘ η› Ù‹Ó ≈·ÚÍ›Ó Ù˘ ó˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ η› ó˜ Ê˘Ïɘ ÌfiÓÔÓ â¿Ó ÚÔ-ÛÎÔÏÏËıFÉ Ì¤ ›ÛÙÈÓ Î·› àÊÔÛ›ˆÛÈÓ Âå˜ Ùfi ÔÏÈÙÈÎfiÓ ±ÚÌ· ÙáÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÊÈ-ÏÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ AÁÁÏ›·˜ η› AÌÂÚÈ΋˜ η› 剛÷· Ùɘ ÚÒÙ˘.... ^H ·-Ú¿‰ÔÛȘ Ùɘ ^EÏÏËÓÈÎɘ ÔÏÈÙÈÎɘ ·Ú‰¤¯ÂÙÔ ¬ÙÈ ì ^EÏÏ¿˜ àÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ı¿
 23. 23. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 21K·ÏÔη›ÚÈ 1945. ™˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ B·ÏÙ·‰ˆÚ›Ԣ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ¤ÙÔ˘˜ 1926, ÌÂηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‡˙˘ÁÔÈ Î·È ÔÈΛ· ÚfiÛˆ·. ŸÚıÈÔÈ ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿:ºÈÏfiÏ·Ô˜ KÔ‡ÁÈ·˜, £·Ó¿Û˘ MÔ˘ÌÔ˘˙È¿˜, ™‡ÚÔ˜ B¤ÚÚÔ˜, M·ÓÒÏ˘ ¶··‰¤Ï˘, °ÈÒÚ-ÁÔ˜ °Î›Ì·˜, KˆÓ. °ÎÔÚÙÛÔ‡Ï˘, ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ. K·ı‹ÌÂÓÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ï¢-Ú¿˜: ™Ì·ÚÒ MÔ˘ÌÔ˘˙È¿, AÓӛη °Î›Ì·, £·Ó·Û¿Î˘ ¢È¿Ê·˜ Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘, B·ÛÈÏÈ΋MÈÎÚÔ‡, °ÂÒÚÁÈÔ˜ MÈÎÚÔ‡ Á˘ÌÓ·Ûȿگ˘, EϤÓË B·¯ÙÛ‚¿ÓÔ˘, M‹ÏÈÔ˜ M‹ÏÈÔ˘. K·-ı‹ÌÂÓÔÈ ‰ÂÍÈ¿˜ ÏÂ˘Ú¿˜: §›ÙÛ· ¶··‰¤ÏË, E˘·ÁÁÂÏ›· AÛËÌÔÔ‡ÏÔ˘, T·Û›· KÔ‡ÁÈ·, AÓ·ÛÙ·Û›· B¤ÚÚÔ˘.ñÉگ ÌfiÓÔÓ âÊ’ ¬ÛÔÓ ·î ¢˘ÙÈη› ¢˘Ó¿ÌÂȘ âÂÎÚ¿ÙÔ˘Ó âÓ ÙFÉ MÂÛÔÁ›ˇˆ 盬ÙÈ ÙÔ‡ÙˆÓ âÎÏÈfiÓÙˆÓ ì B·ÏηÓÈ΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ˜ ı¿ ñÂÙ¿ÛÛÂÙÔ õ Âå˜ ÙfiÓ ¶·Ó-ÛÏ·˘˚ÛÌfiÓ õ Âå˜ ÙfiÓ °ÂÚÌ·ÓÈÛÌfiÓ......». AÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È: M ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 24/1945 ™˘-ÓÙ·ÎÙÈ΋ Ú¿ÍË ·Ôηı›ÛÙ·Ù·È ·fi 19˘ OÎÙ. 1945 Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢’°˘ÌÓ¿ÛÈÔ £ËϤˆÓ AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Â› ÙÚÈÂÙ›· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·-ÛÈ¿Ú¯Ô˘. A’ ÂΛ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi 15˘ IÔ˘Ó. 1948. M „‹ÊÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô™‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ¢’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ AıËÓÒÓ ·ÓÂ΋ڢÍ ÙÔÓ Aı·-Ó¿ÛÈÔ ¢È¿Ê· “EıÓÈÎfi ¢È‰¿ÛηÏÔ Î·È EıÓÈÎfi ¿Ó‰Ú·”. MÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·Ó Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ (10.2.1947) ÙÔ˘ ÂÚÔÙ¿ıÂÈ Ëı¤ÛË ÙÔ˘ EÈıˆÚËÙ‹ ™¯ÔÏ›ˆÓ M.E. N‹ÛˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·‰¤¯ıË, ÁÈ’¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ.
 24. 24. 22 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ ¢ÂÓ ¤ÌÂÏÏ fï˜ Ó· ËÛ˘¯¿ÛÂÈ Ô‡Ù ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘: TÔÓ A‡-ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1948, Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓË„Èfi˜ B·ÛÈÏ¿Î˘, ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤-ÙˆÔ ÙÔ˘ °Ú¿ÌÌÔ˘. H ·¤Ú·ÓÙË ıÏ›„Ë ÙÔ˘ ÍÂÛ¿ÂÈ Û’ ¤Ó· Ô›ËÌ·: ™ÙfiÓ àÓË„Èfi ÌÔ˘ BA™I§AKH ¶A™XA§I¢H ^YÔÏÔ¯·Áfi Ô‡ ÛÎÔÙÒıËΠÔÏÂÌÒÓÙ·˜ ÙÔ‡˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ¤˜ ÛÙ‹Ó AÌÌÔ‡‰· °Ú¿ÌÌÔ˘ ÛÙ›˜ 3 AéÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1948. M¤ Ù¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔÜ Á¿ÌÔ˘ àÎfiÌ· ÛÙ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÔ˘, ÁÈ¿ Ù‹Ó ÙÚ·Ó‹ ÍÂΛÓËÛ˜ ı˘Û›· ÎÈ’ õÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÔ˘ ·ÓÙÔÜ ÊˆÙÔ¯˘Û›· ÎÈ’ õÙ·Ó ÎÚ·˘Á‹ ıÚÈ¿Ì‚Ô˘ ì Ï·ÏÈ¿ ÛÔ˘. M¿ öÛ‚ËÛ ÁÈ¿ ¿ÓÙ· ì ʈӋ ÛÔ˘ η› Ùfi ¯Ú˘Ûfi Ì·˜ öÛ·Û˜ ÎψӿÚÈ Î·È Ùɘ ·ÙÚ›‰Ô˜ ¬ˆ˜ ÂrÛ·È Ùfi η̿ÚÈ, ùÓÔÌ· ÙÚ·Ófi àÊ‹ÓÂȘ ÛÙfi ·È‰› ÛÔ˘. MĘ Á¤ÌÈÛ˜ ̤ ‰fiÍ· η› ̤ χË Ùfi Û›ÙÈ ÎÈ’ ¬ÏÔÈ Á‡Úˆ ÈÎÚÔÎÏ·ÖÓ ÁÈ¿ Ù‹ ÁÏ˘ÎÂÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ÛÔ˘ Ô‡ ÌĘ Ï›ÂÈ. M¿ âÁÒ ı¿ Ϥˆ, ÛôÓ Ì¤ ®ˆÙÄÓ ᘠ̤ ϤÓÂ, ü ! Ùɘ ÁÂÓÈĘ Ì·˜ àÙ›ÌËÙÔ ÛÙÔÏ›‰È, Ò˜ ÂrÌ·È ıÂÖÔ˜ ÙÔÜ B·ÛÈÏ¿ÎË ¶·Û¯·Ï›‰Ë. Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ E. ¢È¿Ê·˜ M ÙË ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÂÈÛÙÔÏÒÓ·fi ·Ï·ÈÔ‡˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÙÔ˘, ·fi ¿ÛËÌÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÂÒÓ˘ÌÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ϤÎÔ˘ÓÙÔ ÂÁÎÒÌÈfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÊÒÙ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛÂ. X·Ú·-ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î. ¶···Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (·ÚÁfiÙÂÚ· Â›ÙÈÌÔ˜ ÂÈıˆ-ÚËÙ‹˜ M.E), ·fi ÙË §Â‚¿‰ÂÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÚ¿ÊÂÈ: «....M·ıËÙ‹˜ ™Ô˘ âÁÒ ÌÔÚá Ó¿ ʈӿ͈ ̤ ¯·Ú¿: N¿ ≤Ó· ñfi‰ÂÈÁÌ·âÈÛÙËÌÔÓÈÎÔÜ Î‡ÚÔ˘˜, ·È‰·ÁˆÁÈÎɘ âÍ¿ÚÛˆ˜, „˘¯ÈÎɘ àÓ·Ù¿Ûˆ˜ η› ëÏÏË-ÓÈÎɘ ÁÓËÛÈfiÙËÙÔ˜: ^O £·Ó¿Û˘ ï ¢È¿Ê·˜. T›ÔÙ· ÁÈ¿ ÙfiÓ ë·˘Ùfi ÙÔ˘ η› Ù¿¿ÓÙ· ÁÈ¿ ÙÔ‡˜ ôÏÏÔ˘˜..... A‰¤Î·ÛÙÔ˜, àÊÈÏÔÎÂÚ‰‹˜, ̤ ÂéÚ‡ ‰È·ÓÔËÙÈÎfiÓ ïÚ›˙ÔÓÙ· η› ʈÙÂÈÓfiÓ âÛˆ-ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ, âÚÁ·ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, àÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜, à‰È¿‚ÏËÙÔ˜ η› à‰·Ì¿ÓÙÈÓÔ˜. AÏË-ıÈÓfi ÚfiÙ˘Ô. ¢¤Ó ÌÔÚÔÜÌ ӿ ÙfiÓ Êı¿ÛÔ˘Ì àÏÏ¿ âÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó¿ ÙfiÓ ÌÈÌË-ıÔÜÌÂ...»
 25. 25. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 23 MÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ı¤ÛË °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ô˘ ÙÔ˘ I‰Èˆ-ÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, fiÔ˘ ·-ڷ̤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 27Ë IÔ˘Ó›Ô˘ 1952, ÔfiÙÂ Î·È ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ·Ú·ÈÙ‹ÛÂ-ˆ˜. TÔ ¢.™ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÌÂÈ ‰›ψ̷, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “^OÌÔÊÒÓˆ˜âÍÂϤͷÙÔ ÙfiÓ Î. Aı·Ó¿ÛÈÔÓ ¢È¿Ê·Ó ó˜ Ù·ÎÙÈÎfiÓ ·éÙÔ‡ ̤ÏÔ˜” (26Ë OÎÙ. 1959). TÔ 1958 ÔÈ ÊÈÏÔÁÂÓ›˜ KÔ˙·Ó›Ù˜, Ô˘ ·ÚÔÈÎÔ‡Ó ÛÙËÓ Aı‹Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘ÓÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ™˘ÏÏfiÁÔ˘. MÂٷ͇ ÙˆÓ 21 È‰Ú˘ÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ô A.¢. ¶ÚÔÛˆÚÈ-Ó‹ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· EÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤ÓÙÔ˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ KÔ˙·ÓÈÙÒÓ AıËÓÒÓ “O§A™™ANH™”, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Iˆ¿ÓÓ˘ °ÎfiÚ·˜, KˆÓ. XÚ‹ÛÙÔ˘, Iˆ¿Ó. K·Ó¿‚·˜,¢. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È Aı. X·ÏÎÈ¿˜.Afi ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ KÔ˙·ÓÈÙÒÓ AıËÓÒÓ «Ô §·ÛÛ¿Ó˘» ÙÔ 1962.Afi ·ÚÈÛÙÂÚ¿: TԇϷ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, KԇϷ £ˆÌ¿-¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ (Ì ÙÔ ÎÔ-ÏȤ), KԇϷ X·Û¿Ë, KԇϷ °. TÛÔ˘Î·Ï¿, T·ÛԇϷ X·Û¿Ë (¿ÛÚË ÌÏÔ‡˙·), ¶¤-ÙÚÔ˜ B·Ì‚·Î¿˜, ¶¤Ë ¶. B·Ì‚·Î¿, K·Ù›Ó· I. B·Ì‚·Î¿, M·ÙÈÒ ¢È¿Ê·, §·˙·Ú¿Î˘¢ËÌÔͤÓÔ˘, Iˆ¿ÓÓ˘ B·Ì‚·Î¿˜, °ÈÒÚÁÔ˜ TÛÔ˘Î·Ï¿˜, °È¿ÓÓ˘ M›˙ÈÔ˜ (·‰ÂÏÊfi˜ ¶¤- ˘ B·Ì‚·Î¿), £·Ó·Û¿Î˘ ¢È¿Ê·˜, ¶·˘Û·Ó›·˜ ¢È¿Ê·˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 23.7.1959 ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Û ÛÒÌ· ÙÔ ¢.™ Ô˘ ÚÔ-¤Î˘„ ·Ô ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 19˘ IÔ˘Ï.1959: ¶Úfi‰ÚÔ˜ : Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¢È¿Ê·˜, AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ : ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ X·Û¿˘,°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ : Iˆ¿ÓÓ˘ K·Ó¿‚·˜, T·Ì›·˜ : Iˆ¿ÓÓ˘ MÔ˘ÌÔ˘˙È¿˜, M¤ÏË:EϤÓË ZËÎÔÔ‡ÏÔ˘, M·Ú›Ó· B¤ÏÏÈÔ˘, NÈÎfiÏ·Ô˜ TÛÈfiÙ˘. ™Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: ñ ™ÙȘ 24.2.1960, Ô Úfi‰ÚÔ˜ A.¢. ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ È‰›ÔȘ ÂÍfi‰ÔȘ ÛÙË £ÂÛ-Û·ÏÔÓ›ÎË, ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙÔÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi, ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘
 26. 26. 24 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™KÔ˙·ÓÈÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ “A°IO™ NIKO§AO™”. ñ ™ÙȘ 4.5.1960, Ô Úfi‰ÚÔ˜ A.¢. Î·È ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ NÈÎfiÏ·Ô˜ TÛÈfiÙ˘, ˘Ô-‰¤¯ÔÓÙ·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶·Ì̷ΉÔÓÈ΋˜ EÓÒÛˆ˜ AÌÂÚÈ΋˜. ñ ™ÙȘ 16.10.1960, ÛÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ù˘KÔ˙¿Ó˘, ·ÚÈÔÈ ÔÌÈÏËÙ·› A.¢. Î·È Z‹Û˘ ¶··Ï·˙¿ÚÔ˘. ñ ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 11˘ ¢ÂÎ. 1960 Ô A.¢. Â·ÓÂÎϤÁÂÙ·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÁÈ·Ì›· ·ÎfiÌË ‰ÈÂÙ›·. ñ ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô A.¢. ·ÚÓÂ›Ù·È Â›ÌÔÓ· Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙË-Ù·, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂχıÂÚÔ ÙÔ ‰›Ô Û ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ñ ™ÙȘ 7.12.1962 ÙÔ ¢.™ ÙÔ˘ §A™™ANH, ·Ó·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔÓ A.¢. Â›ÙÈÌÔÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ™ÙȘ 15 A˘Á. 1961 Ô A.¢. Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ ¶·˘Û·Ó›·˜ Î·È M·ÙÈÒ,·¢ı‡ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹ÌÔ KÔ˙¿Ó˘ Ì›· ÏÈÙ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹: Oî ñÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Aı·Ó¿ÛÈÔ˜ Eé·Á. ¢È¿Ê·˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔܯԘ Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú-¯Ë˜, ¶·˘Û·Ó›·˜ Eé·Á. ¢È¿Ê·˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔܯԘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ η› M·ÙÈÒ Eé·Á. ¢È¿-Ê·, ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔÈ âÎ ÌËÙÚfi˜ ÙÔÜ âÎ KÔ˙¿Ó˘ àÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ I·ÙÚÔÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ η› ÔÈ-ËÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ K. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÌÂÓ Ù‹Ó ÙÈÌ‹Ó Ó¿ ÁÓˆÚ›ÛˆÌÂÓ ñÌÖÓ¬ÙÈ ÚÔÛʤÚÔÌÂÓ Âå˜ Ù‹Ó BÈ‚ÏÈÔı‹ÎËÓ ÙÔÜ ¢‹ÌÔ˘ KÔ˙¿Ó˘, ïÏfiÎÏËÚÔÓ Ù‹Ó ‚È-‚ÏÈÔı‹ÎËÓ ÙÔÜ ó˜ ôÓˆ ™Â‚·ÛÙÔÜ ìÌáÓ ÚÔÁfiÓÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ K. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘,Âå˜ ÌÓ‹ÌËÓ Ùɘ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ àԂȈۿÛ˘ ÚÔÛÊÈÏÔܘ ìÌáÓ à‰ÂÏÊɘ òAÓÓ˘£Ú·Û˘‚. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘. O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ KÔ˙¿Ó˘ Î. B·Û›ÏÂÈÔ˜ M·ÙÈ¿Î˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘¢/ÓÙÔ‡ ÙÔ˘ IÛÙÔÚÈÎÔ‡ AÚ¯Â›Ô˘ Î. N. ¢ÂÏÈ·Ï‹ Î·È ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì-‚Ô˘Ï›Ô˘, ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ‰ˆÚ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ A/ÊÔ‡˜ E. ¢È¿Ê·: ....ÌÂÙ¿ ÂéÏfiÁÔ˘ Û˘ÁÎÈÓ‹Ûˆ˜ à‰¤¯ıË Ù‹Ó Âå˜ ÌÓ‹ÌËÓ Ùɘ àԂȈۿÛ˘ÚÔÛÊÈÏÔܘ ñÌáÓ à‰ÂÏÊɘ òAÓÓ˘ £. ¶·Û¯·Ï›‰Ô˘, àÍÈÔÏÔÁÔÙ¿ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ÓÙɘ ÔÏ˘Ù›ÌÔ˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔÜ ÂéÁÂÓÔܘ Ùɘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜ Ù¤ÎÓÔ˘ η› âÎ ÌËÙÚfi˜Û‚·ÛÙÔÜ Û·˜ ÚÔÁfiÓÔ˘ I·ÙÚÔÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ η› ÔÈËÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ K. ™·ÎÂÏÏ·-Ú›Ô˘ η› Âå˜ öÓ‰ÂÈÍÈÓ ‚·ı˘Ù¿Ù˘ ÂéÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ ïÌÔÊÒÓˆ˜ âÓ¤ÎÚÈÓÂ: T‹Ó âÓ ÙFÉ ÂåÚË̤ÓFË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎFË àÓ¿ÚÙËÛÈÓ Ùɘ ÚÔÛˆÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔÜ àÂÈ-ÌÓ‹ÛÙÔ˘ I·ÙÚÔÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ η› âÓ Î·ÈÚˇá Ùɘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔÜ âÎ ÙáÓ ‰ˆÚËÙáÓÎ. Aı·Ó·Û›Ô˘ Eé·Á. ¢È¿Ê·, ¬ÛÙȘ ó˜ âÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ÓñËÚÂÛ›·Ó ‰È¿ Ù‹Ó ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹Ó Ì·˜ ÚfiÔ‰ÔÓ..... MÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ 278 Û·ÓÈÔÙ¿ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ¯ÂÈÚÔÁڿʈÓ, ÔA.¢ ··ÓÙ¿ÂÈ Â˘ÁÂÓ¤Ûٷٷ, ¢¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô KÔ˙¿Ó˘: ....Ï·Ì‚¿ÓÔÌÂÓ Ù‹Ó ÙÈÌ‹Ó Ó¿ âÎÊÚ¿ÛˆÌÂÓ Ù¿˜ ıÂÚÌÔٿٷ˜ ìÌáÓ Â鯷ÚÈ-ÛÙ›·˜ ÙfiÛÔÓ Úfi˜ ñÌĘ, ¬ÛÔÓ Î·› Úfi˜ Ùfi ÂÚ› ñÌĘ àÍÈfiÙÈÌÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎfiÓ ™˘Ì-‚Ô‡ÏÈÔÓ ‰È¿ Ù‹Ó ÂéÁÂÓÉ ·éÙÔÜ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·Ó Ùɘ ïÌÔÊÒÓÔ˘ àԉԯɘ Ùɘ ÚÔ-
 27. 27. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 25ÛÊÔÚĘ Ì·˜ ó˜ η› ‰È¿ Ù‹Ó ÙÈÌ‹Ó, Ùɘ ïÔ›·˜ ÌĘ äÍ›ˆÛ ÙÔÜÙÔ. ¢È’ ìÌĘ ÂrÓ·ÈÌÂÁ¿ÏË îηÓÔÔ›ËÛȘ Ùfi ¬ÙÈ Î·ÙÔÚıÒÛ·Ì ӿ ‰È·Ê˘Ï¿ÍˆÌÂÓ ÛÒ·Ó â› ÙfiÛ· Ì·-ÎÚ¿ öÙË Î·› âÓ Ì¤Ûˇˆ ηÈÚáÓ ‰˘ÛÎfiÏˆÓ Ù‹Ó ÔχÙÈÌÔÓ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó Ì·˜ η›ËéÙ˘¯‹Û·Ì ӿ ·Ú·‰ÒÛˆÌÂÓ ·éÙ‹Ó Âå˜ ¯ÂÖÚ·˜ àÛÊ·ÏÂÖ˜, œÛÙ ӿ ‰È·ÙËÚËıFÉ·≈ÙË â› Ì·ÎÚfiÓ ¯ÚfiÓÔÓ Î·› Âå˜ Ùfi ̤ÏÏÔÓ Úfi˜ ¯ÚÉÛÈÓ Î·› ùÊÂÏÔ˜ ÙáÓ ÊÈÏÔ-Ì·ıáÓ Î·› ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ. MÂÙ¿ âÍ·ÈÚÂÙÈÎɘ ÙÈÌɘ A.E. ¢È¿Ê·˜ η› à‰ÂÏÊÔ›. TÔ 1962, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› E˘·Á. ¢È¿Ê· ÂȯÔÚËÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ·‰ÚÈ¿-ÓÙ· ÙÔ˘ È·ÙÚÔÊÈÏÔÛfiÊÔ˘ °. ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, Ô˘ ·ÂÊ¿ÛÈÛÂ Ô I·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜KÔ˙¿Ó˘. TÔÓ ·‰ÚÈ¿ÓÙ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ë Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÈÛÛ· Ì·˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓȘ Î.AÏ›ÎË X·Ù˙‹ Î·È ÎÔÛÌ› Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ KÔ˙¿Ó˘. ø˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ϤÔÓ Ô A.¢. ÌÔ›Ú·Û ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇AıËÓÒÓ, fiÔ˘ ˙Ô‡Û Ì ٷ ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘ Î·È Ù˘ KÔ˙¿Ó˘, fiÔ˘ ÂÚÓÔ‡Û ٷ η-ÏÔη›ÚÈ·, ÛÂÌÓfi˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ‹˜ Ù˘ ÈÂÚ‹˜ ÎÔÈÙ›‰Ô˜, ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ·Ú¯Ô-ÓÙÈÎÔ‡ ÙˆÓ ™·ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ÙÔÓ ÂÓ¤Ó¢Û Û ¿ÌÔÏÏ· ÔÈ‹Ì·Ù·. TÔ 1965, Û¿ÂÈ ÙÔ ·ÏÏËϤӉÂÙÔ ÙÚ›Ô ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ¢È¿Ê·: Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘¶·˘Û·Ó›·˜, Âı·›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌË ·ÚÚÒÛÙÈ·. O A.¢., ··ÚËÁfiÚËÙÔ˜,ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¤Ó· Ô›ËÌ·: ™ÙfiÓ à‰ÂÏÊfi ÌÔ˘ ¶·˘Û·Ó›· ≠øÚ· ηϋ.... ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘ ≠øÚ· ηϋ ÎÈ’ ï fiÓÔ˜ Ì·˜ ÈÛÙ¿ Û¤ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÎÈ’ ÔûÙ ÛÙÈÁÌ‹ ‰¤ ı¿ ÌÔÚFÉ Ó¿ ʇÁFË àfi ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘, ı¿ ÛÔÜ ÌÈÏFÉ ÏfiÁÈ· ÁÏ˘Î¿, ÎÚ˘Ê¿ ı¿ Û¤ ¯·˚‰Â‡FË Î·› ı¿ ÛÔÜ Ï¤FË Ù› Á›Ó·Ó ٿ ÙfiÛ· ùÓÂÈÚ¿ ÛÔ˘. KÔÈÌ‹ÛÔ˘ ÙÒÚ· ≥Û˘¯·, Ì‹Ó àÁÚ˘Ó÷Ę, ÎÔÈÌ‹ÛÔ˘, ı¿ Í·ÁÚ˘ÓÔÜÌ ÙÒÚ· âÌÂÖ˜ Û˘¯Ó¿ ÛÙ‹ ı‡ÌËÛ‹ ÛÔ˘ η› ı¿ ıÚËÓÔÜÌ àıfiÚ˘‚· ÎÚ˘Ê¿ ÁÈ¿ Ùfi ¯·Ìfi ÛÔ˘ ÎÈ’ ôÏÏË ¯·Ú¿ ‰¤ ıô¯Ô˘Ì ÌÂÙ¿ Ùfi ı¿Ó·Ùfi ÛÔ˘. £·Ó·Û¿Î˘ ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ MÂÙ˜, ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ¿ÁÓˆÛÙÔ› ÙÔ˘ ‰È·ÓÔ-Ô‡ÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·Ó ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÁÈ· Ô›ËÛË, ÈÛÙÔÚ›·,ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ÔÏÈÙÈ΋! ◊Ù·Ó Ì¤Û· Û fiÏ· Ô A.¢. X·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›Ùˆ-
 28. 28. 26 BA™I§EIO™ B. ¶A™XA§I¢H™ÛË ÙÔ˘ ™È·ÙÈÛÙ¤ˆ˜ ηıËÁËÙÔ‡ Î. K·ÓÔ˘Î¿ÁÈ·, Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÊÂÚÓ ٷ ÔÈ‹Ì·Ù¿ÙÔ˘ Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ Â› ÒÚ˜ Û ¿Ù·ÈÛÙ· §·-ÙÈÓÈο!! Y¤ÚÌ·¯Ô˜ Ù˘ ηı·Ú¢ԇÛ˘, ›¯Â ·Ù¤ÏÂȈÙ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÁÏÒÛÛ·Ì ÙÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ M·ÓfiÏË TÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙfiÛÔ ÙËÓηı·ÚÂ‡Ô˘Û·, fiÛÔ Î·È ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋. H Ë̤ڷ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙË. AÊÔ‡ ÍÂÎÔοÏÈ˙ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÙËÓ ·Á·Ë-̤ÓË ÙÔ˘ “K·ıËÌÂÚÈÓ‹”, η٤‚·ÈÓ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·, ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô ÙÔ˘ Z·¯·Ú¿-ÙÔ˘, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ÛÙ¤ÎÈ ÙˆÓ ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ Î·È Ó·Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Â› ·ÓÙfi˜ ÂÈÛÙËÙÔ‡. TÔ ·fiÁÂ˘Ì· ηıfiÙ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ηÈÌ ı¤· ÙËÓ AÎÚfiÔÏË, ¤ÁÚ·ÊÂ. ŒÁÚ·Ê ÔÈ‹Ì·Ù·, ÈÛÙÔÚÈο ‰ÔΛÌÈ·, ¿ÚıÚ· ÛÂÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ¶ÔÏÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Û ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓÂÈÛÙÔÏÒÓ Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î·È ·ÏÈÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. OÈ ·Ï·Èfi-ÙÂÚÔÈ ı· ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ IÛÙÔÚ›· Ù˘ Nˆ٤ڷ˜ EÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ°˘ÌÓ¿ÛÈÔ, ÁÚ·Ì̤ÓË ·fi ÙÔ˘˜ A¯. §·˙¿ÚÔ˘ Î·È Aı. ¢È¿Ê·. TȘ ÁÏ˘Î¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙËÓ KÔ˙¿ÓË, ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤-ÓË ÙÔ˘ Û·È˙-ÏÔÁÎ, ÛÙÔ ¯·ÁÈ¿ÙÈ, ·‹ÁÁÂÈÏ ÔÈ‹Ì·Ù· ‹ ‰ÈËÁfiÙ·Ó Ì‡ıÔ˘˜ ηÈıÚ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÁfiÓÔ˘˜ ÙÔ˘: ÙÔÓ ··-X·Ú›ÛË MÂÁ‰¿ÓË, ÙËÓ Î˘Ú·Ì¿Ó·MËÙÈÒ, ÙÔÓ È·ÙÚÔÊÈÏfiÛÔÊÔ °ÂÒÚÁÈÔ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ. TÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘, Û˘ÁÁÂ-Ó›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ, ÎÚÂÌfiÙ·Ó ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘: Ò˜ Ô AÏ‹-¶·Û¿˜¯¿ÚÈÛ ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ °.™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ ¤Ó· ηÛÂÏ¿ÎÈ Ì ¯Ú˘Û·ÊÈο, fiÙ·Ó ¤ÛˆÛ·fi ‚¤‚·ÈÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ BÂÏ‹Ø Ò˜ ÔÈ AÏ‚·ÓÔ› ¤ÛÊ·˙·Ó Ù’ ·ÚÓÈ¿ ÛÙ· ο-ÁÎÂÏ· ÙÔ˘ ÔÓÙ¿Ø Ò˜ Ô M‹ÙÛÈÔ˜ Ù’˜ X·Ú›ÎÏÂÈ·˜ ‰ËÏËÙËÚ›·Û ÙÔ Ê›‰È Ô˘ ʇϷ-Á ÙÔ ıËÛ·˘Úfi Î·È ¿ÏϘ ÔÏϤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ ÙÔ˘, Ԣ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘, ‹ ›¯Â ˙‹ÛÂÈ ÛÙ· ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. AÛÙ›Ú¢ÙË ËÁ‹ ıÚ‡ÏˆÓ Î·È ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ô A.¢. AÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘.AÓ ·ÂÊ¿ÛÈ˙ ӷ ÁÚ¿„ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ı˘ÌfiÙ·Ó Î·È ‰ÈËÁ›ÙÔ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ı·Á¤ÌÈ˙ ÙfiÌÔ˘˜ Î·È Ì ÙË ÁÏ·Ê˘Ú‹ ÙÔ˘ ¤Ó· ı· ¤ÁÚ·Ê ÈÛÙÔÚ›·. AÏÏ¿ Ë ÛÂÌÓfi-ÙËÙ· Î·È Ë Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÊËÓÂ: “¢ÂÓ Â›Ì·È ÂÁÒ ¿ÍÈÔ˜ Ó· ÁÚ¿„ˆÁÈ· ÙÔÓ °.™”, ··ÓÙÔ‡Û ÛÙȘ ÚÔÙÚÔ¤˜ Ê›ÏˆÓ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁÂÓ›·˜ ÙˆÓ ™·ÎÂÏÏ·Ú›ˆÓ. ŒÙÛÈ ¯¿ıËÎ·Ó ÙfiÛ· Î·È ÙfiÛ· ÛÙÔÈ-¯Â›· ÁÈ· ÙÔÓ KÔ˙·Ó›ÙË È·ÙÚÔÊÈÏfiÛÔÊÔ. AÓ ·ÔÙÔÏÌ‹Ûˆ ÛÎÈ·ÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ A.¢., ›Ûˆ˜ ·ÚÂÍËÁË-ıÒ, ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘ÁÁÂÓ›·˜ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÈËÙ‹. AÓ ·ÓÙÈÁÚ¿„ˆ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ Ì·-ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ, ı· ÁÂ̛ۈ ÔÏϤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. AÊ‹Óˆ, ÏÔÈfiÓ, ¤Ó· Ì·ıË-Ù‹ ÙÔ˘, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ¢.¢, Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ, ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÓÂ-ÎÚÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘: “...™¯Â‰fiÓ fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹ ÙËÓ ¤Ú·Û Ï¿ıÔÓÙ·˜ Î·È ÛÌÈχÔÓÙ·˜ ·Ó-ıÚÒÔ˘˜. °ÂÓ¤˜ ÔÏϤ˜ Î·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. ÕÏÏÔÈ ·’ ·˘ÙÔ‡˜
 29. 29. A£ANA™IO™ EYA°. ¢IAºA™ 27ÙÚ¿‚ËÍ·Ó „ËÏ¿, ¿ÏÏÔÈ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË Ì¤ÛË Î·È ¿ÏÏÔÈ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜fï˜ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹, ÙÔ °˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë Aı·Ó¿ÛÈÔ ¢È¿Ê·. TÔÓ·˘ÛÙËÚfi Î·È ‰›Î·ÈÔ ‰¿ÛηÏÔ, Ô˘ ¿Û¯È˙ ӷ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊÒÛÂÈ, ˘ÔʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓοÙÈ Û οÔÈÔÓ ‰ÂÓ ‹Á·ÈÓ ηϿ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó “Ó· ‚ÁÔ‡Ó ¿Ó-ıÚˆÔÈ”, ηٿ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÔÈ Ì·ıËÙ·› ÙÔ˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ù· ıÚ·Ó›·.ŸÙ·Ó¤·˘Û ӷ Â›Ó·È ‰¿ÛηÏÔ˜, ˆ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜, ‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘. K·È ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û Ì fiÏËÙË ı¤ÚÌË ÙÔ˘. ¶¤Ú· ·’ ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰›Î·ÈÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘,ÙÔ˘ ˘¤ÚÔ¯Ô˘ Ï¿ÛÙË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂ-Ù›, ÙȘ ÂχıÂÚ˜ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‰È¤ıÂÙ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ. ¶ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÔÈ‹Ì·Ù¿ÙÔ˘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È ·ÎfiÌ·, ·˘Ù¿ Ô˘ ‰Â ‰È·‚¿-ÛÙËηÓ. ™’ fiÏ· ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ͯÂÈÏ›˙Ô˘Ó Ù· ‚·ıÈ¿ ·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘, Ë ·Á¿ËÁÈ· fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰·, Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘, Ô fiÓÔ˜ ÎÈ’ ËÓÔÛÙ·ÏÁ›·....” £· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ ÌÂٷʤڈ Â‰Ò Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Ì·ıËÙÔ‡,ÙÔ˘ K.¶., Ô˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ A.¢.: “...‰ÂÓ ¤·˘Û ӷ ηÏÏÈÂÚÁ› ÙÔÓ ·ÁÚfiÓ Ù˘ EıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ÂÁÓÒÚÈÛ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfiÓ ÙfiÛÔÓ ÌÂÙÚË̤ÓÔÓ,ÙfiÛÔÓ ÂÚÁ·ÙÈÎfiÓ Î·È ÙfiÛÔÓ ÈηÓfiÓ ‰ÚÔ̤· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹Ó Ù˘ EıÓÈ΋˜ Ì·˜¶·È‰Â›·˜. ™ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ ηډȿ ›¯Â ÎÏ›ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ EÏÏ¿‰·. ◊Ù·Ó ¿Êı·-ÛÙÔ˜ ÛÙË ÁÓÒÛË ÙˆÓ Îπˌ

×