Spy power switch camera user guide

485 views

Published onEagle eye technology (Hong Kong) Co., Ltd

URL:http://www.wholesalespycams.com
http://onlinespycam.com
http://onlinewholesalespycamera.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
485
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Spy power switch camera user guide

 1. 1. HD-001 高清遥控人体感应开关说明书1. 产品结构示意图2. 产品特点简介 本产品采用 2.4G 无线遥控操作,遥控距离可达 20 米,包含曲线折射,操作简单, 反应灵敏. 产品具有真正人体感应模块,人体感应距离 5 米,高灵敏度 产品采用高容量电池,持续摄像可达 5 小时,人体感应摄像时间不含。 产品采用进口镜头,确保高清晰度,低照度。 本产品支持 win73. 产品操作说明1. 开机: 把开关拨向开,再按遥控器 A 键,蓝灯亮,约 3 秒钟转换为红灯亮,进入待机 状态。2. 拍照:在待机状态下,按遥控器 B 键一下,蓝灯闪一下后转换成红灯,拍一张照并保 存,以次循环。3. 摄像:在待机状态下,按遥控器 C 键一下,红灯闪三下后灭掉,进入录像状态,再按 C 键一下,红灯亮,停止摄像并保存。4. 人体感应摄像:在待机状态下,按遥控器 D 键一下,红蓝灯共闪三下后灭掉,进入人 体感应摄像待机状态下,当周围有物体移动时,蓝灯闪一下,进入人体感应摄像,再 按 D 键一下,红灯亮,停止摄像并保存.
 2. 2. 5. 关机:在待机状态下,按遥控器 A 键,蓝灯闪三下,关机。 (把开关拨向关,切掉所有 电源)6. USB 连接电脑:把开关拨向开,USB 连接电脑。7. 充电:把开关拨向开,USB 连接电脑充电。 四 .产品参数 1.电池容量:1000ma 2.图像分辨率:640*480 3.图片规格: 1280*1600 4.播放帧数:30 帧 5.支持系统:win7,XP,2003,2007,vista 6.产品重量: 7.产品体积:
 3. 3. HD-001 High Digital Remote control Induction of human Power switch Manual1. HD-001 Structure picture二.HD-001 Features This product uses 2.4G wireless remote control, remote control distance of up to 20 meters, including the curve reflects the simple, responsive. The Product has a real human body sensor module, the human body sensing distance of 5 meters, high sensitivity The Products using high-capacity battery, continuous recording up to 5 hours of recording time without the human body sensor。 The Products imported lenses, to ensure high-resolution, low light. This product supports win7 三 .HD-001 Operating Instructions 1 Power: to turn the switch to open, then the remote control A button, blue light, about 3 seconds into the red light to enter the standby mode.。 2 Photo: In standby mode, press the B button to click, and blue lights flashed and converted into red light, take a picture and save it, seq cycle 3 Camera: In standby mode, press the C key to what the red light flashes three times after
 4. 4. the burn out, into the video, press the C button click, the red light, stop recording and save。 4 Body sensor camera: In standby mode, press the D key look, red and blue lights flash three times, after a total burn out, into the human body sensor camera in standby mode, when the object moves around, the blue light flashed into the human body sensor Camera, then D button click, the red light, stop recording and save. 5 Shutdown: In standby mode, press the A button, blue light flashes three times, shut down. (to switch to the off, cut off all power) 6 USB computer connection: to turn the switch to open, USB computer connection。 7 Charge: to turn the switch to open, USB computer connection charge。 8 to turn the switch to open, USB computer connection charge。四 . Product Parameter 1. Battery capacity: 1000ma 2. Image resolution: 640 * 480 3. Image size: 1280 * 1600 4. playback frame rate: 30 frames 5. Support System: win7, XP, 2003,2007, vista 6. Product Weight: 7. Product size:
 5. 5. HD-001 HD manuel uzaktan kumanda sensörü geçiş vücut Bir. ürün yapısı şemasıGiriş II ÖzellikleriBu ürün eğrisi dahil 2.4G kablosuz uzaktan kumanda, en fazla 20 metre uzaktan kumanda mesafe,kullandığı basit, duyarlı yansıtır. Ürün gerçek bir insan vücudunun sensör modülü, 5 metre insan vücudu algılama mesafesi,yüksek hassasiyet Yüksek kapasiteli pil kullanan Ürünler, sürekli insan indüksiyon olmadan kayıt süresi 5 saatekadar kayıt. Ürünleri, yüksek çözünürlük, düşük ışık sağlamak için, objektifler ithal. Bu ürünü Win7 destekler IV. Ürün talimatları 1. Boot:. Switch bir düğme, açık mavi, bekleme moduna girmek için kırmızı ışığa yaklaşık 3 saniye sonra, uzaktan kumanda açın.
 6. 6. 2 Fotoğraf:. Bekleme modunda, parladı ve kırmızı ışık haline mavi ışıklar, bakmak için bir resim çekin ve seq döngüsü kaydedin B düğmesine basın. 3 Kamera:. Bekleme modunda, kırmızı ışık bakmak için C tuşuna basın üç kere sonra, video içine, burn out C düğmesini tıklatın, kırmızı ışık basın Kaydı durdurmak ve kaydetmek yanıp söner. 4 Vücut sensör kamera:. Bekleme modunda, ve D tuşuna bakmak, kırmızı basın mavi ışıklar sonra, üç kez yanıp toplam nesne etrafında hareket bekleme modunda insan vücudu algılayıcı kamera, içine, tükenmişlik, mavi ışık içine parladı sonra sensör fotoğraf makinesi gövdesi, kırmızı ışık D düğmesini tıklatın Kaydı durdurmak ve kaydetmek. 5. Kapatma:. Bekleme modunda, A düğmesine basın, mavi ışık, üç kez yanıp kapattı. (Tüm güç kesilmiş, kapalı geçiş yapmak için) bilgisayara bağlı 6.USB: USB bilgisayar bağlantısı açmak için anahtarını açın. 7 Şarj:. USB bilgisayar bağlantı bedeli açmak için anahtarı açın.IV. Ürün Parametre . 1. Pil kapasitesi: 1000mA . 2 Görüntü çözünürlüğü: 640 * 480 . 3. Görüntü boyutu: 1280 * 1600 . 4 Oynatma oynatım hızı: 30 kare 5 Destek Sistemi:. Win7, XP, 2003,2007, manzara 6. Ürün Ağırlığı.: 7. Ürün hacmi
 7. 7. ‫ههد ههد - 100 دليهل اسهتشعار جهاز التحكهم عهن بعهد التبديهل‬‫الجسم‬ ‫الرسم التخطيطي للمنتج‬ ‫مقدمة ميزات الثاني‬ ‫اللسهلكية ، وبعهد السهيطرة على مسهافة ‪G‬هذا المنتهج يسهتخدم جهاز التحكهم عهن بعهد 4.2‬ ‫.تصل إلى 02 مترا ، بما في ذلك منحنى يعكس بسيطة ، واستجابة‬ ‫المنتج الحقيقي استشعار وحدة الجسم البشري ، والمسافة جسم النسان الستشعار عن بعد‬ ‫5 أمتار ، وحساسية عالية‬
 8. 8. ‫المنتجات التهي تسهتخدم بطاريهة عاليهة السهعة ، التسهجيل المتواصهل حتهى 5 سهاعات مهن‬‫.تسجيل الوقت من دون تحريض النسان‬‫.العدسات المنتجات المستوردة ، لضمان عالية الدقة ، الضاءة الخافتة‬‫7‪ Win‬يدعم هذا المنتج‬‫ثلثة المنتج تعليمات التشغيل‬‫التمهيد : التحول إلى فتح ، ثم جهاز التحكم عن بعد زر ، الضوء الزرق ، نحو 3 ثوان 8‬‫.الى الضوء الحمر للدخول إلى وضع الستعداد‬‫صهورة : فهي وضهع السهتعداد ، اضغهط على زر باء لننظهر ، تومهض الضواء الزرقاء 9‬‫.وتحويلها إلى ضوء أحمر ، التقاط صورة وحفظها ، ودورة وما يليها‬‫كاميرا : فهي وضهع السهتعداد ، اضغهط على مفتاح جيهم للقاء نظرة على ضوء أحمهر 01‬‫يومهض ثلث مرات بعهد أن يحرق بهها ، فهي الفيديهو ، اضغهط على زر فوق جيهم ، الضوء‬‫.الحمر ، ووقف تسجيل وحفظ‬‫كاميرا اسههتشعار الهيئة : فههي وضههع السههتعداد ، اضغههط على نظرة دال ، أحمههر 11 .‬‫الرئيسهههية والضواء الزرقاء فلش ثلث مرات ، وبعهههد مههها مجموعهههه يحرق بهههها ، فهههي‬‫الكاميرا هيئة السهتشعار النسهان فهي وضهع السهتعداد ، عنهد الكائن يتحرك حولهها ، وعلى‬‫ضوء أزرق ومهههض فهههي السهههتشعار جسهههم الكاميرا ، ثهههم انقهههر على زر دال ، والضوء‬‫.الحمر ، ووقف تسجيل وحفظ‬‫إيقاف 21 : أغلقت في وضع الستعداد ، اضغط على زر ، ومضات الضوء الزرق ثلث‬‫)مرات ، لسفل. )للتبديل إلى خارج ، وقطع كل الطاقة الكهربائية‬‫الكمبيوتر التصال عبر الناقل التسلسلي : لتشغيل التبديل لفتح ، التصال عبر الناقل 31 .‬‫.التسلسلي الكمبيوتر‬‫.المسؤول : لتشغيل التبديل لفتح ، الناقل التسلسلي العام تهمة التصال بالكمبيوتر 41‬
 9. 9. ‫رابعا معلمة المنتج‬ ‫‪ma‬قدرة البطارية : 0001 1‬ ‫صورة القرار : 046 * 084 2‬ ‫ثلثة صورة الحجم : 0821 * 0061‬ ‫الطار معدل التشغيل 4 : 03 لقطة .‬ ‫إكس بي ، 7002،3002 ، فيستا ، 7‪ : Win‬نظام الدعم 5‬ ‫: وزن المنتج 6‬ ‫: حجم المنتج 7‬

×