SPT - NASZA OFERTA

S
NASZA OFERTA
SPT sp. z o.o.
O SPT
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Dotychczasowe doświadczenie w procesach
logistycznych związanych z transportem
ładunków ponadnormatywnych na Terenie całej
Europy pozwoliło Nam na zbudowanie silnej
pozycji wśród firm zajmujących się organizacją
i transportem ładunków ponadnormatywnych
na Ukrainie.
D O Ś W I A D C Z E N I E
SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. powstała w ramach połączenia z firmą
Spectransport-Doliński z siedzibą w Biłgoraju. Od 2006 r świadczymy dla Państwa
usługi w zakresie transportu ponadnormatywnego.
Jako nieliczni staliśmy się znaczącymi partnerami
dla firm regionu Kaukazu, organizując i realizując
wiele projektów translokacji firm w ramach
współpracy firm europejskich i Bliskiego Wschodu
w szczególności w Gruzji, co pozwoliło nam
zapewnić wysoką jakość z gwarancją wszystkich
procedur bezpieczeństwa. Współpracujemy z
wieloma partnerami z EU, Skandynawii, Ukrainy,
Rosji, Turcji, Gruzji, Kazachstanu.
P A R T N E R Z Y
O SPT
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Pragniemy zaproponować Państwu usługi,
które charakteryzują się dużą elastycznością
oraz są zorientowane na rosnące wymagania
rynku. Współpracując z nami mogą się
Państwo spodziewać że treść oferty nie będzie
odbiegać od realizacji.
O F E R U J E M Y . . .
Na przełomie kilkunastu lat zdobyliśmy
doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i
zachodnioeuropejskim, jesteśmy w całej
Europie od Portugali po Kazachstan.
D O Ś W I A D C Z E N I E Transport jachtów żaglowych, łodzi
motorowych, nienormatywnych ciężkich
maszyn budowlanych, zbiorników
transport drogowy ładunków
ponadnormatywnych
 transport śródlądowy;
transport morski drobnicowy, kontenerowy;
obsługę portową (przeładunki, składowanie,
formowanie kontenerów, odprawy celne);
specjalistyczny nadzór nad całym procesem
logistycznym transportów ponadgabarytowych,
przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów
transportowych
organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów
ponadnormatywnych na terenie całej Europy,
Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu.
dział logistyki pomoże Państwu w uzyskaniu
zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne
praktycznie w każdym zakątku Europy, w
organizacji przepraw promowych
N A S Z S E R W I S
O B E J M U J E . . .
NASZA OFERTA
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
indywidualne podejście do każdego klienta
profesjonalną obsługę
wysoką jakość serwisu
Transport ładunków ponadnormatywnych,
ciężkich lądowy i morski
Organizacja transportu ładunków
ponadgabarytowych i niestandardowych
Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków
ponadgabarytowych i ciężkich
Pilotaż i policyjna eskorta
Ubezpieczenie ładunku
Przygotowani sprawozdań technicznych w tym
badań trasy przewozu w Polsce i Europie
Kompleksowe usługi relokacji firm
Spedycja drogowa miedzynarodowa
G W A R A N T U J E M Y . . .
NASZA OFERTA
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Specjalizujemy się w transporcie
ciężkim i ponadnormatywnym w:
Europie, Rosji, Krajów WNP - w
szczególności Ukraina i Gruzja, Azja.
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Mamy podpisane umowy przewozu z
Partnerami z Kaukazu (Gruzja), które
pozwalają nam zorganizować
transport każdego rodzaju w całej
Azji z zachowaniem i gwarancją
wszystkich procedur bezpieczeństwa.
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Każdy realizowanych przez nas
transport jest zabezpieczony
odpowiednimi zezwoleniami zgodnie
z wymaganiami kraju, przez który on
przebiega. Wszystkie zlecone do
przewozu ładunki są objęte również
ubezpieczeniem w ramach frachtu
do wysokości 500.000 USD.
Ponadto wieloletnie doświadczenie w
przeprowadzaniu tego typu
transportów pozwala na zapewnienie
rzetelnego, szybkiego i
bezproblemowego wykonania
zleconych nam transportów.
B E Z P I E C Z E Ń S T W O . . .
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
T R A N S P O R T :
P O N A D G A B A R Y T O W Y ,
P O N A D N O R M A T Y W N Y ,
W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . .
Organizacja transportu ładunków
ponadgabarytowych i niestandardowych
Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków
ponadgabarytowych i ciężkich
Pilotaż i policyjna eskorta
Ubezpieczenie ładunku
Przygotowani sprawozdań technicznych w tym
badań trasy przewozu w Polsce i Europie
Kompleksowe usługi relokacji firm
Spedycja drogowa miedzynarodowa
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
T R A N S P O R T :
P O N A D G A B A R Y T O W Y ,
P O N A D N O R M A T Y W N Y ,
W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . .
Mamy podpisane umowy przewozu z Partnerami z Kaukazu
(Gruzja), które pozwalają nam zorganizować transport
każdego rodzaju w całej Azji z zachowaniem i gwarancją
wszystkich procedur bezpieczeństwa.
Transport towarów ponadgabarytowych to nasza specjalność.
Ładunki ponadgabarytowe charakteryzują się niestandardową
specyfiką fizyczną, ich gabaryty, parametry techniczne,
charakterystyka lub warunki transportu wymagają
specjalistycznego sprzętu jak również techniki przewozu
dostosowanego do ładunku o nadzwyczajnej masie czy
wielkości.
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
T R A N S P O R T :
P O N A D G A B A R Y T O W Y ,
P O N A D N O R M A T Y W N Y ,
W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . .
RODZAJE TOWARÓW PONADGABARYTOWYCH:
ŁADUNKI WIELKOGABARYTOWE charakteryzują się stosunkowo
wielką masą w proporcji do niewielkich wymiarów naczep na
których są przewożone, dlatego wysoko wyspecjalizowane środki
transportu są decydującym czynnikiem w możliwości
przetransportowania ładunków ponadnormatywnych . Przewóz
towarów wielkogabarytowych potrzebuje często zajęcia kilku
pasów jezdni , dostosowania infrastruktury drogowej na czas
przejazdu oraz specjalistycznego pilotażu, dlatego wymaga
wyprzedzającego w czasie planowania i uzgadniania z lokalnymi
władzami możliwości przejazdu oraz uzyskania specjalistycznych
pozwoleń.
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
T R A N S P O R T :
P O N A D G A B A R Y T O W Y ,
P O N A D N O R M A T Y W N Y ,
W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . .
RODZAJE TOWARÓW PONADGABARYTOWYCH:
TRANSPORT WYSOKOSPECJALISTYCZNY wyróżnia się potrzebą
indywidualnego podejścia na każdym etapie obsługi transportowo-
logistycznej. SPT Doliński i Burlikowska oferuje Państwu  rzetelną oraz
kompleksową pomoc przy organizacji krajowego i międzynarodowego
transportu towarów ponadnormatywnych, długich, wielkogabarytowych i
ciężkich. Najlepsi specjaliści w branży z wieloletnim doświadczeniem
zaplanują i zrealizują dla Państwa każdy projekt logistyczny obejmujący
organizację załadunku, otrzymania zezwoleń, przygotowanie wymaganej
dokumentacji, oznakowań, pilotaż. Ponadto służymy fachowym
doradztwem w załatwieniu wszelkich formalności związanych z obrotem
celnym towarów. Oferujemy pomoc w budżetowaniu, fachowe ekspertyzy
ładunków oraz tras przejazdu. Wieloletnie doświadczenie w transporcie
ładunków ponadnormatywnych oraz w relokalizacji zakładów i
infrastruktury przemysłowej zostało wielokrotnie uznane przez naszych
partnerów i klientów z kraju i zagranicy. Chętnie pomagamy naszym
klientom w każdym nietypowym problemem, jesteśmy otwarci na
wyzwania.
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Z E Z W O L E N I A , P I L O T A Ż ,
L O G I S T Y K A
Organizacja specjalnych zezwoleń: na transport dla ładunków
ponadgabarytowych i ciężkich na terenie całej Europy,
Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu.
Pilotaż i policyjna eskorta
Oferujemy kompleksowe usługi przeładunków, przechowywania
ładunków.
Współpraca w ramach kompleksowego czyszczenia terenu po
relokacj firm
Organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów
ponadnormatywnych
Ponadto aranżujemy w imieniu naszego klienta rzeczy takie jak:
zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku,
pilotaż, eskorty policji, zmianę organizacji ruchu itp.
ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny,
nienormatywny, pilotaż, gabarytow
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
S P E D Y C J A M I Ę D Z Y N A R O D O W A
Obsługiwane kierunki:  Polska, Europa Środkowa, Wschodnia,
Zachodnia, Południowa, Skandynawia, kraje azjatyckie (m.in.
Kazachstan, Turcja)
Organizujemy transport ładunków całopojazowych, plandekowych
Dedykowane, indywidualne projekty logistyczne
Przewozy krajowe i międzynarodowe dalekiego zasięgu
Realizacja przewozów nietypowych i skomplikowanych
Wykorzystanie transportu kombinowanego
Szczegółowe opracowanie trasy przewozu
Zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji i zezwoleń
ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny,
nienormatywny, pilotaż, gabarytow
Przewozy Międzynarodowe realizujemy dzięki
najnowocześniejszemu na rynku europejskim własnemu taborowi
oraz naszym wysoko wykwalifikowanym, stabilnym
podwykonawcom . Cała flota oferowanych pojazdów spełnia
najwyższe i najsurowsze wymagania techniczne oraz ekologiczne.
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
S P E D Y C J A M I Ę D Z Y N A R O D O W A
Obecnie liczba pojazdów oddanych nam pod opiekę
przewyższa liczbę taboru własnego co świadczy o
efektywnej dla obu stron współpracy. W umowach
wzajemnych stawiamy przede wszystkim na stabilną i
długofalową działalność. Razem budując powodzenie
naszych firm.
Większość Przewoźników zostając z nami przez lata
współpracy rozbudowuje swoje floty pojazdów, stale je
zwiększając.
Łącząc wieloletnie doświadczenia zawodowe
Przewoźników z naszymi wewnętrznymi procedurami
realizacji zleceń jesteśmy w stanie zapewnić obsługę
naszych Klientów na najwyższym poziomie.
Zapraszamy do współpracy
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
T R A N S P O R T M O R S K I . . .
Serwis:
Transport ładunków ponadnormatywnych żeglugą śródlądową
Transport nietypowych ładunków
Kompleksowa obsługa logistyczna, w tym  obsługa  celna,
terminalowa i portowa
Organizacja transportu przesyłek pełno kontenerowych (FCL) i
drobnicowych (LCL) w systemie “od drzwi do drzwi”
Organizacja przeładunków portowych i terminalowych w kraju i
za granicą
Odprawy celne w portach polskich w procedurze uproszczonej
Odprawy celne fiskalne w portach Europy Zachodniej, m.in.
 możliwość odprawy  w trakcie przeładunku ze statku
oceanicznego na statek dowozowy (feeder) do Polski
Aranżacja ubezpieczeń
Współpraca z największymi armatorami i agentami morskimi
Organizacja transportu kombinowanego morsko-lotniczego
Organizacja przewozów lotniczych  towarów z pełną obsługą
,,door to door” , obsługą lokalną lub ,,port to port”
S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
Z A R Z Ą D . . .
Aneta Burlikowska
Prezes Zarządu mobile: +48 510 051 432
Dariusz Doliński
Członek Zarządu mobile + 48 501 246 893
Kontakt e-mail: spt@spt24.eu
K O N T A K T . . .
SPT Doliński & Burlikowska Sp. z o.o.
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B
02-797 Warszawa
tel.: +48 501 246 893, fax. : + 48 22 3784418
E-mail: spt@spt24.eu
www.spectransport.eu
Trans-ID : 664120
1 of 18

Recommended

Prezentacja MultiCargo by
Prezentacja MultiCargoPrezentacja MultiCargo
Prezentacja MultiCargoKonrad Albrecht
1.2K views4 slides
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
29.5K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.8K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7.1K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.9K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.8K views51 slides

More Related Content

Featured

Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.8K views21 slides
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.5K views138 slides
12 Ways to Increase Your Influence at Work by
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.7K views64 slides
ChatGPT webinar slides by
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.5K views36 slides
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K views12 slides

Featured(20)

Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx by Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.7K views
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) by Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K views
4 Strategies to Renew Your Career Passion by Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122.1K views
The Student's Guide to LinkedIn by LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn88.1K views
Different Roles in Machine Learning Career by Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K views

SPT - NASZA OFERTA

 • 2. O SPT S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A Dotychczasowe doświadczenie w procesach logistycznych związanych z transportem ładunków ponadnormatywnych na Terenie całej Europy pozwoliło Nam na zbudowanie silnej pozycji wśród firm zajmujących się organizacją i transportem ładunków ponadnormatywnych na Ukrainie. D O Ś W I A D C Z E N I E SPT Doliński & Burlikowska Spółka z o.o. powstała w ramach połączenia z firmą Spectransport-Doliński z siedzibą w Biłgoraju. Od 2006 r świadczymy dla Państwa usługi w zakresie transportu ponadnormatywnego. Jako nieliczni staliśmy się znaczącymi partnerami dla firm regionu Kaukazu, organizując i realizując wiele projektów translokacji firm w ramach współpracy firm europejskich i Bliskiego Wschodu w szczególności w Gruzji, co pozwoliło nam zapewnić wysoką jakość z gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. Współpracujemy z wieloma partnerami z EU, Skandynawii, Ukrainy, Rosji, Turcji, Gruzji, Kazachstanu. P A R T N E R Z Y
 • 3. O SPT S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A Pragniemy zaproponować Państwu usługi, które charakteryzują się dużą elastycznością oraz są zorientowane na rosnące wymagania rynku. Współpracując z nami mogą się Państwo spodziewać że treść oferty nie będzie odbiegać od realizacji. O F E R U J E M Y . . . Na przełomie kilkunastu lat zdobyliśmy doświadczenie zarówno na rynku polskim jak i zachodnioeuropejskim, jesteśmy w całej Europie od Portugali po Kazachstan. D O Ś W I A D C Z E N I E Transport jachtów żaglowych, łodzi motorowych, nienormatywnych ciężkich maszyn budowlanych, zbiorników
 • 4. transport drogowy ładunków ponadnormatywnych  transport śródlądowy; transport morski drobnicowy, kontenerowy; obsługę portową (przeładunki, składowanie, formowanie kontenerów, odprawy celne); specjalistyczny nadzór nad całym procesem logistycznym transportów ponadgabarytowych, przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów transportowych organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych na terenie całej Europy, Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu. dział logistyki pomoże Państwu w uzyskaniu zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne praktycznie w każdym zakątku Europy, w organizacji przepraw promowych N A S Z S E R W I S O B E J M U J E . . . NASZA OFERTA S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 5. indywidualne podejście do każdego klienta profesjonalną obsługę wysoką jakość serwisu Transport ładunków ponadnormatywnych, ciężkich lądowy i morski Organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych i niestandardowych Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich Pilotaż i policyjna eskorta Ubezpieczenie ładunku Przygotowani sprawozdań technicznych w tym badań trasy przewozu w Polsce i Europie Kompleksowe usługi relokacji firm Spedycja drogowa miedzynarodowa G W A R A N T U J E M Y . . . NASZA OFERTA S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 6. Specjalizujemy się w transporcie ciężkim i ponadnormatywnym w: Europie, Rosji, Krajów WNP - w szczególności Ukraina i Gruzja, Azja. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 7. Mamy podpisane umowy przewozu z Partnerami z Kaukazu (Gruzja), które pozwalają nam zorganizować transport każdego rodzaju w całej Azji z zachowaniem i gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 8. Każdy realizowanych przez nas transport jest zabezpieczony odpowiednimi zezwoleniami zgodnie z wymaganiami kraju, przez który on przebiega. Wszystkie zlecone do przewozu ładunki są objęte również ubezpieczeniem w ramach frachtu do wysokości 500.000 USD. Ponadto wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu transportów pozwala na zapewnienie rzetelnego, szybkiego i bezproblemowego wykonania zleconych nam transportów. B E Z P I E C Z E Ń S T W O . . . S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 9. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . Organizacja transportu ładunków ponadgabarytowych i niestandardowych Organizacja specjalnych zezwoleń dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich Pilotaż i policyjna eskorta Ubezpieczenie ładunku Przygotowani sprawozdań technicznych w tym badań trasy przewozu w Polsce i Europie Kompleksowe usługi relokacji firm Spedycja drogowa miedzynarodowa S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 10. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . Mamy podpisane umowy przewozu z Partnerami z Kaukazu (Gruzja), które pozwalają nam zorganizować transport każdego rodzaju w całej Azji z zachowaniem i gwarancją wszystkich procedur bezpieczeństwa. Transport towarów ponadgabarytowych to nasza specjalność. Ładunki ponadgabarytowe charakteryzują się niestandardową specyfiką fizyczną, ich gabaryty, parametry techniczne, charakterystyka lub warunki transportu wymagają specjalistycznego sprzętu jak również techniki przewozu dostosowanego do ładunku o nadzwyczajnej masie czy wielkości. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 11. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . RODZAJE TOWARÓW PONADGABARYTOWYCH: ŁADUNKI WIELKOGABARYTOWE charakteryzują się stosunkowo wielką masą w proporcji do niewielkich wymiarów naczep na których są przewożone, dlatego wysoko wyspecjalizowane środki transportu są decydującym czynnikiem w możliwości przetransportowania ładunków ponadnormatywnych . Przewóz towarów wielkogabarytowych potrzebuje często zajęcia kilku pasów jezdni , dostosowania infrastruktury drogowej na czas przejazdu oraz specjalistycznego pilotażu, dlatego wymaga wyprzedzającego w czasie planowania i uzgadniania z lokalnymi władzami możliwości przejazdu oraz uzyskania specjalistycznych pozwoleń. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 12. T R A N S P O R T : P O N A D G A B A R Y T O W Y , P O N A D N O R M A T Y W N Y , W I E L K O G A B A R Y T O W Y . . . RODZAJE TOWARÓW PONADGABARYTOWYCH: TRANSPORT WYSOKOSPECJALISTYCZNY wyróżnia się potrzebą indywidualnego podejścia na każdym etapie obsługi transportowo- logistycznej. SPT Doliński i Burlikowska oferuje Państwu  rzetelną oraz kompleksową pomoc przy organizacji krajowego i międzynarodowego transportu towarów ponadnormatywnych, długich, wielkogabarytowych i ciężkich. Najlepsi specjaliści w branży z wieloletnim doświadczeniem zaplanują i zrealizują dla Państwa każdy projekt logistyczny obejmujący organizację załadunku, otrzymania zezwoleń, przygotowanie wymaganej dokumentacji, oznakowań, pilotaż. Ponadto służymy fachowym doradztwem w załatwieniu wszelkich formalności związanych z obrotem celnym towarów. Oferujemy pomoc w budżetowaniu, fachowe ekspertyzy ładunków oraz tras przejazdu. Wieloletnie doświadczenie w transporcie ładunków ponadnormatywnych oraz w relokalizacji zakładów i infrastruktury przemysłowej zostało wielokrotnie uznane przez naszych partnerów i klientów z kraju i zagranicy. Chętnie pomagamy naszym klientom w każdym nietypowym problemem, jesteśmy otwarci na wyzwania. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 13. Z E Z W O L E N I A , P I L O T A Ż , L O G I S T Y K A Organizacja specjalnych zezwoleń: na transport dla ładunków ponadgabarytowych i ciężkich na terenie całej Europy, Ukrainy/Białorusi/ Rosji/Gruzji/rejon Kaukazu. Pilotaż i policyjna eskorta Oferujemy kompleksowe usługi przeładunków, przechowywania ładunków. Współpraca w ramach kompleksowego czyszczenia terenu po relokacj firm Organizacja zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych Ponadto aranżujemy w imieniu naszego klienta rzeczy takie jak: zezwolenia, dokumenty przewozu, ubezpieczenie ładunku, pilotaż, eskorty policji, zmianę organizacji ruchu itp. ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny, nienormatywny, pilotaż, gabarytow S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 14. S P E D Y C J A M I Ę D Z Y N A R O D O W A Obsługiwane kierunki:  Polska, Europa Środkowa, Wschodnia, Zachodnia, Południowa, Skandynawia, kraje azjatyckie (m.in. Kazachstan, Turcja) Organizujemy transport ładunków całopojazowych, plandekowych Dedykowane, indywidualne projekty logistyczne Przewozy krajowe i międzynarodowe dalekiego zasięgu Realizacja przewozów nietypowych i skomplikowanych Wykorzystanie transportu kombinowanego Szczegółowe opracowanie trasy przewozu Zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji i zezwoleń ponadgabarytowy, ciężki, specjalistyczny, ponadnormatywny, nienormatywny, pilotaż, gabarytow Przewozy Międzynarodowe realizujemy dzięki najnowocześniejszemu na rynku europejskim własnemu taborowi oraz naszym wysoko wykwalifikowanym, stabilnym podwykonawcom . Cała flota oferowanych pojazdów spełnia najwyższe i najsurowsze wymagania techniczne oraz ekologiczne. S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 15. S P E D Y C J A M I Ę D Z Y N A R O D O W A Obecnie liczba pojazdów oddanych nam pod opiekę przewyższa liczbę taboru własnego co świadczy o efektywnej dla obu stron współpracy. W umowach wzajemnych stawiamy przede wszystkim na stabilną i długofalową działalność. Razem budując powodzenie naszych firm. Większość Przewoźników zostając z nami przez lata współpracy rozbudowuje swoje floty pojazdów, stale je zwiększając. Łącząc wieloletnie doświadczenia zawodowe Przewoźników z naszymi wewnętrznymi procedurami realizacji zleceń jesteśmy w stanie zapewnić obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Zapraszamy do współpracy S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 16. T R A N S P O R T M O R S K I . . . Serwis: Transport ładunków ponadnormatywnych żeglugą śródlądową Transport nietypowych ładunków Kompleksowa obsługa logistyczna, w tym  obsługa  celna, terminalowa i portowa Organizacja transportu przesyłek pełno kontenerowych (FCL) i drobnicowych (LCL) w systemie “od drzwi do drzwi” Organizacja przeładunków portowych i terminalowych w kraju i za granicą Odprawy celne w portach polskich w procedurze uproszczonej Odprawy celne fiskalne w portach Europy Zachodniej, m.in.  możliwość odprawy  w trakcie przeładunku ze statku oceanicznego na statek dowozowy (feeder) do Polski Aranżacja ubezpieczeń Współpraca z największymi armatorami i agentami morskimi Organizacja transportu kombinowanego morsko-lotniczego Organizacja przewozów lotniczych  towarów z pełną obsługą ,,door to door” , obsługą lokalną lub ,,port to port” S P T   D O L I Ń S K I & B U R L I K O W S K A
 • 17. Z A R Z Ą D . . . Aneta Burlikowska Prezes Zarządu mobile: +48 510 051 432 Dariusz Doliński Członek Zarządu mobile + 48 501 246 893 Kontakt e-mail: spt@spt24.eu
 • 18. K O N T A K T . . . SPT Doliński & Burlikowska Sp. z o.o. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36/112B 02-797 Warszawa tel.: +48 501 246 893, fax. : + 48 22 3784418 E-mail: spt@spt24.eu www.spectransport.eu Trans-ID : 664120